Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-475"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-475"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ik zou bijna zeggen, hoe raar een strategie voor dierengezondheid van de Commissie met de nadruk op preventie. Dat is echt geweldig. Maar wat een teleurstelling dat dierenwélzijn slechts een bijproduct is van de strategie van de Commissie. Een bekend lied in Nederland begint met de woorden “Een dier is meer dan een lap vlees en een mens is meer dan een consument”. Helaas zingt de Commissie dit lied niet echt mee. Zij ziet dieren nog steeds te veel in de eerste plaats als producent van vlees, huid, haar, eieren, melk en mest. De economische visie is nog veel te dominant en daarom is die visie naar mijn mening té eenzijdig. Gelukkig, en ik wil de rapporteur daarvoor bedanken, is zijn verslag al een stuk beter, alleen al omdat het, in tegenstelling tot het Commissievoorstel, wél echte welzijnspunten bevat. Ik noem er twee die ik erg belangrijk vind. De erkenning dat intensieve veehouderij de risico’s van uitbraken en epidemieën ernstig vergroot. Door de enorme grootte van de Europese bio-industrie is het niet de vraag óf een volgende dierziekte uitbreekt, maar wanneer. Terecht wordt aangestipt dat dierentransporten een groot risico voor de verspreiding van dierziekten vormen. Daarom moeten wij dierentransporten zoveel mogelijk vermijden, verkorten en verbeteren, ook vanwege het enorme dierenleed dat zij veroorzaken. Dit verslag is op dierenwelzijn niet zo sterk als ik zou willen, maar iedere verbetering is er een en ik zal het dus ook van harte steunen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Téměř bych řekla, jak neobvyklé – strategie týkající se zdraví zvířat, kterou předkládá Komise, ve které se klade důraz na prevenci. To je skutečně úžasné, ale jaké bylo moje zklamání potom, co jsem zjistila, že dobré životní podmínky zvířat jsou jen vedlejším produktem strategie Komise. Známá holandská písnička se začíná slovy: „Zvíře je víc než jen kus masa a člověk je více než jeho konzument.“ Bohužel, Komise se tohoto textu nedrží. Nadále je více nakloněná myšlence, že zvířata jsou tu na to, aby nám dávala maso, kůži, srst, vajíčka, mléko a hnůj. Hospodářské hledisko stále dominuje, a proto je, podle mého názoru, i strategie příliš jednostranná. Naštěstí jsem však vděčná zpravodaji, protože jeho zpráva je lepší už jen proto, že jsou v ní, na rozdíl od návrhu Komise, obsažené relevantní body týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Chtěla bych zmínit dva, o nichž se domnívám, že jsou velmi důležité. Uznání skutečnosti, že intenzivní chov dobytka vážným způsobem zvyšuje nebezpečí propuknutí nákaz a epidemií. Vzhledem k obrovskému rozměru evropského zemědělství není otázkou, zda vypukne nějaká epidemie, ale kdy vypukne. Správně se v krátkosti uvádí, že přeprava zvířat představuje významné nebezpečí pro rozšíření onemocnění zvířat. Proto se musíme snažit vyhýbat přepravě zvířat v co největší míře, zkracovat délku přepravy a zvyšovat její kvalitu, i z důvodu neskutečného utrpení, které zvířatům způsobuje. Tato zpráva se nezaměřuje na dobré životní podmínky zvířat do takové míry, jak bych si představovala, ale každé zlepšení je pozitivním krokem, a proto ji plně podpořím."@cs1
"Hr. formand! Jeg havde nær sagt: Sikke en usædvanlig strategi, Kommissionen har, med hovedvægten på forebyggelse. Det er virkelig fantastisk. Men sikke en skuffelse, at dyrevelfærd kun er et biprodukt af Kommissionens strategi. En kendt sang i Nederlandene begynder med ordene: "Et dyr er mere end et stykke kød, og et menneske er mere end en forbruger". Desværre synger Kommissionen ikke rigtig med på denne sang. Den er stadig for tilbøjelig til først og fremmest at betragte dyr som producenter af kød, skind, hår, æg, mælk og gødning. Den økonomiske holdning er stadig for dominerende, og derfor er denne strategi efter min mening for ensidig. Heldigvis, og det vil jeg takke ordføreren for, er hans betænkning en del bedre, alene af den grund, at den i modsætning til kommissionsforslaget indeholder virkelige velfærdspunkter. Jeg nævner to, som jeg finder meget vigtige. Erkendelsen af, at intensivt kvægbrug kraftigt øger risikoen for udbrud og epidemier. På grund af den europæiske bioindustris enorme omfang er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt en ny dyresygdom vil bryde ud, men hvornår. Med rette nævnes det, at dyretransporter udgør en stor risiko for spredning af dyresygdomme. Derfor skal vi så vidt muligt undgå, forkorte og forbedre dyretransporter, også på grund af de enorme lidelser, de forårsager for dyrene. Denne betænkning er ikke så god, som jeg ville have ønsket, hvad angår dyrevelfærd, men enhver forbedring er jeg glad for, og jeg vil derfor helhjertet støtte den."@da2
". Ich möchte fast sagen, wie sonderbar, eine Tiergesundheitsstrategie der Kommission mit Schwerpunkt Verhütung. Das ist wirklich fantastisch. Doch welche Enttäuschung, das Tierwohl ist nur ein Nebenprodukt der Kommissionsstrategie. Ein bekanntes Lied in den Niederlanden beginnt mit den Worten „Ein Tier ist mehr als ein Stück Fleisch, und ein Mensch ist mehr als ein Verbraucher“. Leider singt die Kommission nicht richtig mit. Sie neigt nach wie vor zu sehr dazu, in Tieren hauptsächlich Produzenten von Fleisch, Haut, Haaren, Eiern, Milch und Dünger zu sehen. Die ökonomische Sicht ist noch immer viel zu dominant, und daher halte ich die Strategie für zu einseitig. Erfreulicherweise, und dafür bin ich dem Berichterstatter dankbar, ist sein Bericht schon ein wenig besser, einfach deshalb, weil er im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag tatsächlich einige echte Aspekte zum Wohlergehen umfasst. Ich möchte zwei herausgreifen, die ich als ganz wesentlich erachte. Die Anerkennung, dass Intensivtierhaltung das Risiko des Ausbruchs und der Epidemien erheblich erhöht. Aufgrund der Größe der europäischen Bioindustrie stellt sich nicht die Frage, ob eine neuerliche Tierkrankheit ausbricht, sondern wann. Zu Recht wird kurz darauf eingegangen, dass durch Tiertransporte ein erhebliches Risiko der Verbreitung von Tierkrankheiten besteht. Deshalb müssen wir Tiertransporte möglichst vermeiden, verkürzen und verbessern, auch wegen des enormen Leids, das wir den Tieren damit zufügen. Dieser Bericht ist nicht so stark auf das Tierwohl ausgerichtet, wie ich es mir gewünscht hätte, aber jegliche Verbesserung ist immerhin etwas, und deshalb werde ich ihn uneingeschränkt unterstützen."@de9
". Θα έλεγα σχεδόν: πόσο ασυνήθιστο, μια στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων από την Επιτροπή με έμφαση στην πρόληψη. Αυτό είναι θαυμάσιο, αλλά πόσο μεγάλη απογοήτευση αισθανόμαστε που η ορθή μεταχείριση των ζώων είναι μόνο ένα υποπροϊόν της στρατηγικής της Επιτροπής. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι στις Κάτω Χώρες αρχίζει με τα λόγια, «Ένα ζώο είναι κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι κρέας και ένας άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από καταναλωτής». Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν το γνωρίζει αυτό το τραγούδι. Παραμένει ακόμη υπερβολικά προσκολλημένη στην αντιμετώπιση των ζώων κυρίως ως παραγωγούς κρέατος, δέρματος, μαλλιού, αυγών, γάλακτος και κοπριάς. Κυριαρχεί ακόμα η οικονομική άποψη και έτσι κατά τη γνώμη μου η στρατηγική είναι μονόπλευρη. Ευτυχώς, και γι’ αυτό ευγνωμονώ τον εισηγητή, η έκθεσή του είναι ήδη κάπως καλύτερη, διότι απλώς, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, περιλαμβάνει πράγματι ορισμένα στοιχεία σχετικά με την αληθινά ορθή μεταχείριση των ζώων. Θα αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικά. Η αναγνώριση ότι η εντατική εκτροφή ζώων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδηλώσεων ασθενειών και τις επιδημίες. Με δεδομένο το τεράστιο μέγεθος του ευρωπαϊκού κλάδου των βιοεπιστημών, το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο θα εκδηλωθεί άλλη μια ασθένεια των ζώων αλλά πότε. Σωστά ειπώθηκε εν συντομία ότι η μεταφορά ζώων ενέχει σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των ασθενειών των ζώων. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγουμε τη μεταφορά ζώων όσο το δυνατόν περισσότερο, επίσης να μειώνουμε και να βελτιώνουμε τη μεταφορά εξαιτίας της τεράστιας καταπόνησης που προκαλεί στα ζώα. Αυτή η έκθεση δεν έχει προσαρμοστεί όσο θα ήθελα στο θέμα της ορθής μεταχείρισης των ζώων, αλλά οποιαδήποτε βελτίωση είναι σημαντική και, ως εκ τούτου, τη στηρίζω ολόψυχα."@el10
". I would almost say: how unusual, an animal health strategy from the Commission with the emphasis on prevention. That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy. A well-known song in the Netherlands starts with the words, ‘An animal is more than a piece of meat and a person is more than a consumer’. Unfortunately the Commission is not really singing along with that. It is still far too inclined to see animals chiefly as producers of meat, hide, hair, eggs, milk and manure. The economic view is still much too dominant and so in my opinion the strategy is too one-sided. Fortunately, and I am grateful to the rapporteur for this, his report is already rather better, simply because, unlike the Commission proposal, it does actually contain some real welfare points. I shall mention two that I think are very important. The recognition that intensive livestock breeding seriously increases the risk of outbreaks and epidemics. With the enormous size of the European bioindustry, it is not a question of whether another animal disease will break out, but when. It is rightly mentioned briefly that animal transport presents a considerable risk for the spread of animal diseases. We therefore have to avoid transporting animals as much as possible, shortening and improving the transport, also because of the enormous distress it causes to the animals. This report is not geared as much to animal welfare as I would have wished, but any improvement is something and I shall therefore wholeheartedly support it."@en4
". Tengo la tentación de decir: qué raro, una estrategia sobre salud animal de la Comisión que hace hincapié sobre la prevención. Es realmente extraordinario, pero qué desilusión, el bienestar animal sólo es una cuestión secundaria en la estrategia de la Comisión. Una canción bien conocida en los Países Bajos empieza diciendo «un animal es más que un trozo de carne y una persona es más que un consumidor». Desgraciadamente, la Comisión no canta esta canción. Aún está demasiado inclinada a ver a los animales fundamentalmente como fuente de carne, cuero, pelo, huevos, leche y estiércol. El punto de vista económico aún se impone y por ello, en mi opinión, la estrategia es demasiado parcial. Afortunadamente, agradezco al ponente que su informe sea bastante mejor en este sentido, simplemente porque, a diferencia de la propuesta de la Comisión, contiene algunas cuestiones que realmente guardan relación con el bienestar. Mencionaré dos de estas cuestiones que considero muy importantes. El reconocimiento de que la cría de ganado intensiva aumenta enormemente el riesgo de que se produzcan brotes y epizootias. Con las enormes dimensiones de la industria biológica europea, no se trata de determinar si se producirá otra epizootia, sino cuándo se producirá el brote. También se menciona brevemente con razón que el transporte de animales plantea un riesgo considerable para la propagación de enfermedades animales. Por consiguiente, debemos evitar el transporte de animales en la mayor medida posible y hacerlo más breve y mejor, también por el enorme malestar que causa a los animales. Este informe no está tan centrado en el bienestar animal como habría deseado, pero todas las mejoras son bienvenidas y, por consiguiente, le prestaré mi más sincero apoyo."@es21
". Võiks peaaegu öelda, kui ebatavaline on see, et komisjon esitab loomatervishoiustrateegia, milles rõhutatakse ennetustegevust. Tõesti kohutav, kuid milline pettumus on, et loomade heaolu on ainult komisjoni strateegia kõrvaltoode. Madalmaades hästi tuntud laul algab sõnadega: „Loom on rohkem kui lihatükk ja inimene on rohkem kui tarbija”. Õnnetuseks ei laula komisjon tegelikult sama laulu. Siiani kaldutakse ikkagi nägema loomi peamiselt liha, naha, villa, munade, piima ja sõnniku tootjatena. Majanduslik vaatepunkt on ikka liiga valdav ja seega arvan ma, et strateegia on liiga ühekülgne. Ma olen raportöörile tänulik, sest õnneks on raport juba palju parem, sel lihtsal põhjusel, et erinevalt komisjoni ettepanekust sisalduvad raportis mõned loomade heaoluga sisuliselt seotud punktid. Mainin neist kahte, mida ma pean tähtsaks. Tunnistatakse, et intensiivne loomakasvatus suurendab oluliselt epideemiate puhkemise riski. Arvestades Euroopa biotööstuse hiiglaslikku suurust, ei ole küsimus selles, kas mõni loomahaigus puhkeb, vaid millal see toimub. Õigesti on lühidalt märgitud, et loomade transport kujutab loomahaiguste levikul märkimisväärset riski. Seetõttu peame igal võimalusel vältima loomade transportimist, lühendama ja parandama transporti, seda ka loomadele põhjustatava suure stressi tõttu. Käesolevas raportis ei pühendata loomade heaolule niipalju tähelepanu, nagu ma oleksin soovinud, kuid igasugust sammu paremusele tuleb tervitada ja seetõttu toetan ma raportit kogu südamest."@et5
". Sanoisin melkein, että onpa epätavallista, eläinten terveyttä koskevassa komission strategiassa korostetaan ennaltaehkäisyä. Se on lähes uskomatonta, mutta on pettymys, että eläinten hyvinvointi on komission strategiassa vain sivutuote. Tunnettu alankomaalainen laulu alkaa sanoilla ”eläin on enemmän kuin lihaa, ja ihminen enemmän kuin kuluttaja”. Valitettavasti komissio ei yhdy tähän lauluun. Se näkee eläimet pääasiassa lihan, nahan, turkisten, munien, maidon ja rehun tuottajina. Taloudellinen näkemys on edelleen aivan liian vahva, joten katson strategian liian yksipuoliseksi. Onneksi esittelijän mietintö on jo jossain määrin parempi, ja siitä olen kiitollinen esittelijälle, koska siihen yksinkertaisesti sisältyy todellisia hyvinvointia koskevia seikkoja. Mainitsen niistä kaksi tärkeinä pitämääni. Mietinnössä tunnustetaan, että karjan tehotuotanto lisää tautien leviämisriskiä. Ottaen huomioon Euroopan bioteollisuuden valtava koko, ei ole kyse siitä, puhkeaako uusi eläintauti, vaan koska se tapahtuu. Lyhyesti mainitaan myös aivan oikein, että eläinkuljetukset ovat merkittävä riski eläintautien leviämiselle. Tämän vuoksi on vältettävä mahdollisimman paljon eläinten kuljettamista, lyhennettävä ja kehitettävä kuljetuksia, myös niiden eläimille aiheuttaman valtavan ahdistuksen vuoksi. Mietintö ei ole niin vahvasti eläinten hyvinvointiin painottunut kuin olisin toivonut, mutta parannus on aina parannus, ja siksi tuen sitä koko sydämestäni."@fi7
". Je dirais presque: comme c’est étrange, une stratégie de santé animale provenant de la Commission qui met l’accent sur la prévention. C’est magnifique. Mais quelle déception de voir que le bien-être animal n’est qu’un effet secondaire de la stratégie de la Commission. Une chanson bien connue aux Pays-Bas commence par ces paroles: «Un animal est bien plus qu’un morceau de viande et une personne est bien plus qu’un consommateur». Malheureusement, la Commission ne chante pas sur le même air. Elle a beaucoup trop tendance à considérer les animaux principalement comme des sources de viande, de peaux, de poils, d’œufs, de lait et de fumier. La vision économique reste prédominante, et selon moi, cette stratégie est déséquilibrée. Heureusement, et j’en remercie le rapporteur, son rapport est déjà nettement meilleur, du simple fait que, contrairement à la proposition de la Commission, il aborde concrètement de véritables aspects du bien-être animal. J’en mentionnerai deux qui me semblent très importants. L’aveu selon lequel l’élevage intensif de bétail augmente considérablement le risque de maladies et d’épidémies. Étant donné l’ampleur gigantesque de la bioindustrie européenne, la question n’est pas de savoir si une autre maladie animale va apparaître, mais quand. Le rapport mentionne brièvement, et à juste titre, le risque que le transport représente en matière de propagation des maladies animales. Nous devons donc limiter au maximum le transport d’animaux, raccourcir et améliorer les transports, y compris en raison du stress considérable que ces transports font subir aux animaux. Ce rapport n’accorde pas autant d’attention que je l’aurais souhaité au bien-être animal, mais toute amélioration est bonne à prendre et je le soutiendrai donc sans réserve."@fr8
". Majdhogynem azt mondom: szokatlan, hogy egy bizottsági állat-egészségügyi stratégia a megelőzést hangsúlyozza. Tényleg nagyszerű, de micsoda csalódás, hogy az állati jólét csak mellékterméke a Bizottság stratégiájának. Hollandiában egy népszerű dal így kezdődik: „Egy állat több, mint egy darab hús és egy személy, több mint egy fogyasztó.” Sajnos a Bizottság nem igazán dúdolja ezt a nótát. Még mindig túl hajlamos az állatokat főként hús, bőr, szőr, tojás, tej- és trágyatermelőknek tekinteni. Túlságosan is dominál a gazdasági szemlélet és véleményem szerint a stratégia túl egyoldalú. Szerencsére — és ezért hálás vagyok a előadónak —, jelentése már valamivel jobb, egyszerűen azért, mert a bizottság indítványától eltérően, ténylegesen is tartalmaz néhány valódi jóléti megfontolást. Kettőt , amelyeket nagyon fontosnak tartok, megemlítek. Az intenzív állattenyésztés komolyan növeli a betegségek és járványkitörések veszélyét. Az európai bioipar hatalmas méretét figyelembe véve nem kérdés, hogy ki tör-e egy másik állatbetegség, csak az, hogy mikor. Helyes volt annak rövid említése, hogy az állatszállítás az állatbetegségek terjedésének jelentős veszélyét rejti magában. Ezért amennyire csak lehet kerülnünk kell az állatok szállítását, azt rövidítenünk és javítanunk kell az állatoknak okozott szörnyű szenvedés miatt is. A jelentés nem olyan mértékben veszi célba az állatok jólétét, mint szerettem volna, de a legkisebb javulás is valami, ezért teljes szívvel támogatom."@hu11,11
". Direi quasi: quanto è insolito, una strategia per la salute degli animali da parte della Commissione con l’accento sulla prevenzione. E’ davvero meraviglioso, ma che delusione per il fatto che il benessere degli animali costituisca solo un sottoprodotto della strategia della Commissione. Una canzone famosissima nei Paesi Bassi inizia con le parole: “Un animale è più di un pezzo di carne e una persona è più di un consumatore”. Purtroppo la Commissione non sta esattamente cantando la stessa cosa. E’ ancora decisamente troppo incline a considerare gli animali principalmente come produttori di carne, pelle, setole, uova, latte e concime. La visione economica è ancora decisamente troppo dominante e pertanto la mia opinione è che tale strategia sia troppo unilaterale. Fortunatamente, e di questo sono grata al relatore, la sua relazione è già molto migliore, semplicemente perché, diversamente dalla proposta della Commissione, contiene in effetti alcuni punti relativi a un reale benessere. Ne menzionerò due che ritengo essere molto importanti. Il riconoscimento che l’allevamento intensivo del bestiame aumenta sensibilmente il rischio di insorgenza di malattie ed epidemie. Con le enormi proporzioni della bioindustria europea, la questione non è se una malattia animale insorgerà, bensì quando. Viene correttamente accennato brevemente al fatto che il trasporto di animali presenta rischi notevoli relativamente alla diffusione di malattie animali. Dobbiamo pertanto evitare il più possibile il trasporto di animali, nonché accorciarne e migliorarne il trasporto, anche per via dell’enorme sofferenza che esso causa agli animali. La presente relazione non è orientata al benessere degli animali quanto avrei desiderato, ma qualsiasi miglioramento è pur sempre qualcosa e pertanto lo appoggerò senza riserve."@it12
"Norisi pasakyti: kaip neįprasta – Komisija siūlo gyvūnų sveikatos strategiją, kurios pagrindinis akcentas yra prevencija. Tai tikrai puiku, bet kaip liūdna, kad gyvūnų gerovė tėra Komisijos strategijos šalutinis produktas. Nyderlanduose populiari dainelė prasideda tokiais žodžiais: „Gyvūnas – tai daugiau nei mėsos gabalas, o žmogus – tai daugiau nei vartotojas“. Gaila, kad Komisija nemoka šios dainelės. Ji per daug linkusi vertinti gyvūnus pirmiausia kaip mėsos, odų, vilnos, kiaušinių ir mėšlo gamintojus. Ekonominis aspektas yra per ryškiai dominuojantis, todėl mano nuomone ši strategija yra per daug vienpusiška. Laimei, pranešimo sudarytojo pateiktas pranešimas jau žymiai geresnis, jau vien todėl, kad, skirtingai nei Komisijos pasiūlyme, jame iš esmės nagrinėjami kai kurie gerovės klausimai, už tai esu dėkinga pranešimo sudarytojui. Paminėsiu du, kurie mano manymu yra labai svarbūs. Pripažinimas, kad intensyvus gyvūnų veisimas smarkiai padidina epidemijų protrūkio grėsmę. Žinant milžiniškas Europos biologinės industrijos apimtis, reikia kalbėti ne apie tai, ar dar sulauksime gyvūnų ligų protrūkių, o kada jų sulauksime. Trumpai, tačiau pagrįstai užsimenama, kad gyvūnų transportavimas kelia nemažą gyvūnų ligų plitimo grėsmę. Todėl turime kiek įmanoma vengti gyvūnų transportavimo, jį trumpinti ir gerinti, taip pat ir dėl to, kad transportavimo metu gyvūnai patiria didžiulį stresą. Apie gyvūnų gerovę šiame parnešime kalbama ne tiek daug, kiek man norėtųsi, tačiau tai vis tiek yra žingsnis pirmyn, todėl aš iš visos širdies jį paremsiu."@lt14
". Es gandrīz varētu teikt: cik neparasti! Dzīvnieku veselības stratēģija no Komisijas ar uzsvaru uz profilaksi. Tas tiešām ir lieliski, bet kāda vilšanās, ka dzīvnieku labturība ir vienīgi Komisijas stratēģijas blakusprodukts. Labi zināma dziesma Nīderlandē sākas ar vārdiem: „Dzīvnieks ir vairāk nekā tikai gaļas gabals, un cilvēks ir vairāk nekā tikai patērētājs”. Diemžēl Komisija to patiesībā nedzied kopā ar mums. Joprojām pārāk daudz liecina par to, ka dzīvnieki galvenokārt ir gaļas, ādas, vilnas, olu, piena un kūtsmēslu ražotāji. Ekonomiskais uzskats joprojām ir pārāk dominējošs un tāpēc, manuprāt, stratēģija ir pārāk vienpusēja. Par laimi, un esmu pateicīga par to referentem, viņa ziņojums jau ir diezgan labs, vienkārši tāpēc, ka, pretēji Komisijas priekšlikumam, tajā patiesībā nav dažu ļoti īstu labklājības punktu. Es minēšu divus, kurus uzskatu par ļoti svarīgiem. Atziņa, ka intensīva mājlopu audzēšana būtiski palielina uzliesmojumu un epidēmiju riskus. Ar milzīgo Eiropas biorūpniecības lielumu nav jautājums par to, vai radīsies, bet kad radīsies dzīvnieku slimību uzliesmojums. Pareizi būtu īsi pieminēt, ka dzīvnieku transports rada ievērojamu risku dzīvnieku slimību izplatībai. Tāpēc mums cik daudz vien iespējams jānovērš dzīvnieku transportēšana, saīsinot un uzlabojot transportu arī dzīvniekiem radīto ārkārtīgo ciešanu dēļ. Šis ziņojums neuzlabo dzīvnieku labturību tik daudz, cik es to vēlētos, bet katrs uzlabojums ir kaut kas un tāpēc es to pilnīgi atbalstu."@lv13
"Ik zou bijna zeggen, hoe raar een strategie voor dierengezondheid van de Commissie met de nadruk op preventie. Dat is echt geweldig. Maar wat een teleurstelling dat dierenwélzijn slechts een bijproduct is van de strategie van de Commissie. Een bekend lied in Nederland begint met de woorden "Een dier is meer dan een lap vlees en een mens is meer dan een consument". Helaas zingt de Commissie dit lied niet echt mee. Zij ziet dieren nog steeds te veel in de eerste plaats als producent van vlees, huid, haar, eieren, melk en mest. De economische visie is nog veel te dominant en daarom is die visie naar mijn mening té eenzijdig. Gelukkig, en ik wil de rapporteur daarvoor bedanken, is zijn verslag al een stuk beter, alleen al omdat het, in tegenstelling tot het Commissievoorstel, wél echte welzijnspunten bevat. Ik noem er twee die ik erg belangrijk vind. De erkenning dat intensieve veehouderij de risico's van uitbraken en epidemieën ernstig vergroot. Door de enorme grootte van de Europese bio-industrie is het niet de vraag óf een volgende dierziekte uitbreekt, maar wanneer. Terecht wordt aangestipt dat dierentransporten een groot risico voor de verspreiding van dierziekten vormen. Daarom moeten wij dierentransporten zoveel mogelijk vermijden, verkorten en verbeteren, ook vanwege het enorme dierenleed dat zij veroorzaken. Dit verslag is op dierenwelzijn niet zo sterk als ik zou willen, maar iedere verbetering is er een en ik zal het dus ook van harte steunen."@mt15
". Chciałoby się powiedzieć: jakie to niezwykłe, strategia Komisji na rzecz zdrowia zwierząt, i to z naciskiem na zapobieganie. To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji. Dobrze znana w Holandii piosenka zaczyna się od słów: „zwierzę to coś więcej niż kawałek mięsa, a człowiek to ktoś więcej niż konsument”. Niestety, Komisja tak naprawdę nie wtóruje tej piosence. Wciąż widzi w zwierzęta głównie producentów mięsa, skóry, runa, jaj, mleka i obornika. Widzenie ekonomiczne wciąż zbyt wyraźnie przeważa, toteż moim zdaniem ta strategia jest zbyt jednostronna. Na szczęście, i jestem za to wdzięczna sprawozdawcy, jego sprawozdanie jest już lepsze, zwyczajnie dlatego, że inaczej niż wniosek Komisji naprawdę zawiera ono kilka punktów dotyczących dobrostanu. Wspomnę o dwóch, które uważam za bardzo istotne. Uznanie, że intensywny chów żywca w poważny sposób zwiększa ryzyko pojawiania się ognisk chorób i wybuchu epidemii. Wobec ogromnych rozmiarów europejskiego przemysłu biotechnologicznego pytanie nie brzmi, czy wybuchnie następna choroba, tylko kiedy. Słusznie wspomniałam krótko, że transport zwierząt stwarza znaczące ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych. Dlatego też musimy unikać, na ile się da, przewożenia zwierząt, skracać czas trwania transportu i usprawniać go, także z powodu ogromnego stresu, jaki powoduje on u zwierząt. Przedmiotowe sprawozdanie nie poświęca dobrostanowi zwierząt tyle uwagi, ile bym chciała, ale każda poprawa coś znaczy i dlatego z całego serca je popieram."@pl16
"Senhor Presidente, quase diria: que extraordinário, uma estratégia de saúde animal da Comissão, com a tónica sobre a prevenção! Isto é realmente fantástico, mas que desilusão que o bem-estar dos animais seja apenas um subproduto da estratégia da Comissão! Há nos Países Baixos uma canção muito conhecida que principia:"Um animal é mais do que um bocado de carne e uma pessoa é mais do que um consumidor". Infelizmente, a Comissão não está a cantar connosco esta canção. A Comissão ainda está demasiado inclinada a considerar os animais sobretudo como produtores de carne, peles, ovos, leite e estrume. O ponto de vista económico ainda é demasiado preponderante, pelo que, em minha opinião, a estratégia é demasiado unilateral. Felizmente, e estou grata ao relator por esse facto, o relatório já é bastante melhor, simplesmente porque, ao contrário da proposta da Comissão, contém realmente alguns verdadeiros pontos sobre o bem-estar dos animais. Vou mencionar dois que considero muito importantes. O reconhecimento de que a criação intensiva de gado aumenta o risco de surtos de doença e de epidemias. Com a enorme dimensão da bio-indúsria europeia, não se trata de saber se irá registar-se uma nova doença dos animais, mas sim quando. Foi feita uma breve menção, e com razão, ao facto de o transporte de animais representar um considerável risco de propagação de doenças dos animais. Temos, portanto, de evitar o mais possível transportar animais, encurtando e melhorando o transporte, inclusive por causa do enorme sofrimento que ele lhes causa. Este relatório não está tão orientado para o bem-estar dos animais como eu gostaria, mas cada melhoria é uma melhoria, motivo por que eu vou apoiá-lo muito sinceramente."@pt17
"Ik zou bijna zeggen, hoe raar een strategie voor dierengezondheid van de Commissie met de nadruk op preventie. Dat is echt geweldig. Maar wat een teleurstelling dat dierenwélzijn slechts een bijproduct is van de strategie van de Commissie. Een bekend lied in Nederland begint met de woorden "Een dier is meer dan een lap vlees en een mens is meer dan een consument". Helaas zingt de Commissie dit lied niet echt mee. Zij ziet dieren nog steeds te veel in de eerste plaats als producent van vlees, huid, haar, eieren, melk en mest. De economische visie is nog veel te dominant en daarom is die visie naar mijn mening té eenzijdig. Gelukkig, en ik wil de rapporteur daarvoor bedanken, is zijn verslag al een stuk beter, alleen al omdat het, in tegenstelling tot het Commissievoorstel, wél echte welzijnspunten bevat. Ik noem er twee die ik erg belangrijk vind. De erkenning dat intensieve veehouderij de risico's van uitbraken en epidemieën ernstig vergroot. Door de enorme grootte van de Europese bio-industrie is het niet de vraag óf een volgende dierziekte uitbreekt, maar wanneer. Terecht wordt aangestipt dat dierentransporten een groot risico voor de verspreiding van dierziekten vormen. Daarom moeten wij dierentransporten zoveel mogelijk vermijden, verkorten en verbeteren, ook vanwege het enorme dierenleed dat zij veroorzaken. Dit verslag is op dierenwelzijn niet zo sterk als ik zou willen, maar iedere verbetering is er een en ik zal het dus ook van harte steunen."@ro18
"Skoro by som povedala, aké nezvyčajné, stratégia týkajúca sa zdravia zvierat, ktorú predkladá Komisia, v ktorej sa kladie dôraz na prevenciu. To je skutočne úžasné, ale aké bolo moje sklamanie potom, čo som zistila, že dobré životné podmienky zvierat sú len vedľajším produktom stratégie Komisie. Známa holandská pesnička sa začína slovami „Zviera je viac než len kus mäsa a človek je viac než jej konzument“. Bohužiaľ, Komisia sa tohto textu nepridržiava. Naďalej je viac naklonená myšlienke, že zvieratá sú tu na to, aby nám dávali mäso, kožu, srsť, vajíčka, mlieko a hnoj. Hospodárske hľadisko stále dominuje, a preto je, podľa môjho názoru, aj stratégia príliš jednostranná. Našťastie som však vďačná spravodajcovi, pretože jeho správa je lepšia už len preto, že sú v nej, na rozdiel od návrhu Komisie, obsiahnuté relevantné body týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat. Chcela by som spomenúť dva, o ktorých sa domnievam, že sú veľmi dôležité. Uznanie skutočnosti, že intenzívny chov dobytka vážnym spôsobom zvyšuje nebezpečenstvo prepuknutia nákaz a epidémií. Vzhľadom na obrovský rozmer európskeho poľnohospodárstva nie je otázkou, či vypukne nejaká epidémia, ale kedy vypukne. Správne sa uvádza v krátkosti, že preprava zvierat predstavuje významné nebezpečenstvo pre rozšírenie ochorení zvierat. Preto sa musíme snažiť vyhýbať preprave zvierat v čo najväčšej miere, skracovať dĺžku prepravy a zvyšovať jej kvalitu, aj z dôvodu neskutočného utrpenia, ktoré zvieratám spôsobuje. Táto správa sa nezameriava na dobré životné podmienky zvierat do takej miery, ako by som si predstavovala, ale každé zlepšenie je pozitívnym krokom, a preto ju plne podporím."@sk19
". Skoraj lahko izjavim: kako nenavadno, strategija za zdravstveno varstvo živali Komisije s poudarkom na preprečevanju. To je zares grozno, kakšno razočaranje, da je dobro počutje živali le stranski produkt strategije Komisije. Znana nizozemska pesem se začne z besedami, „žival je več kot kos mesa in oseba je več kot potrošnik“. Žal Komisija ne poje te pesmi. Še vedno živali obravnava kot proizvajalke mesa, usnja, jajc, mleka in gnoja. Še vedno prevladuje gospodarski vidik, zato menim, da je strategija preveč enostranska. Na srečo, in za to se zahvaljujem gospodu poročevalcu, je to poročilo znatno boljše, in sicer enostavno zaradi tega, ker v nasprotju s predlogom Komisije dejansko vključuje nekatere točke, ki obravnavajo dobro počutje živali. Omenila bom dve, ki se mi zdita pomembni. Priznavanje, da intenzivna živinoreja resno poveča tveganje za pojavljanja bolezni živali in epidemije. Z velikim obsegom evropske bioindustrije vprašanje ni več, ali bo izbruhnila še ena bolezen živali, ampak kdaj. Pravilno je bilo omenjeno, da prevoz živali predstavlja znatno tveganje za širjenje bolezni živali. Zato se moramo čim bolj izogibati prevozu živali, treba ga je skrajšati in izboljšati, tudi zaradi velikega stresa, ki ga povzroči pri živalih. Poročilo ne obravnava dobrega počutja živali v taki meri, kot bi si želela, vendar je vsak napredek dobrodošel in zato ga bom z veseljem podprla."@sl20
". Jag skulle nästan vilja säga: vad ovanligt, en strategi för djurhälsa från kommissionen med tonvikt på förebyggande åtgärder. Det är verkligen fantastiskt, men vilken besvikelse att djurens välbefinnande bara är en biprodukt av kommissionens strategi. En välkänd sång i Nederländerna börjar med orden: ”Ett djur är mer än en bit kött, och en person är mer än en konsument.” Tyvärr är inte kommissionen med på de noterna. Den är fortfarande alldeles för benägen att se djur huvudsakligen som producenter av kött, skinn, päls, ägg, mjölk och gödsel. Den ekonomiska synen är fortfarande alldeles för dominerande och därför blir strategin enligt min mening alltför ensidig. Lyckligtvis, och det är jag föredraganden tacksam för, är hans betänkande redan något bättre, helt enkelt därför att det i motsats till kommissionens förslag verkligen innehåller några riktiga välfärdspunkter. Jag ska nämna två som jag anser mycket viktiga. Erkännandet att intensiv djuruppfödning ökar allvarligt risken för utbrott och epidemier. Med den oerhörda storlek som europeisk bioindustri har är det inte fråga om om ytterligare djursjukdomar kommer att bryta ut, utan när. Det nämns med rätta helt kort att djurtransporter utgör en avsevärd risk för spridning av djursjukdomar. Vi måste därför undvika att transportera djur så mycket som möjligt, och förkorta och förbättra transporterna, också på grund av den stora vånda de orsakar hos djuren. Detta betänkande är inte inriktat på djurens välbefinnande så mycket som jag skulle ha önskat, men varje förbättring är ändå något, och därför ska jag stödja det helhjärtat."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph