Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-473"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-473"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too wish to congratulate our rapporteur. I was pleased to support this report in committee and I am pleased to support it now, along with my group. I also welcome what the Commissioner has said, and am pleased she is in the Chamber this evening as there is a great deal of common ground between the Commission and Parliament on animal health issues. I look forward to working with her and her services in the months ahead, as this dossier moves forward. I am pleased the Commissioner highlighted why it is we need a common EU animal health strategy. It is quite clear that, in a globalised world, bluetongue does not respect borders or our policies or the differences between countries within the European Union, or indeed the EU’s external borders. Avian flu and many other diseases can travel around the planet very, very quickly in a globalised world. We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them. We are exporting our animals – and perhaps their health problems too – and it is clear that we are all in this together. I look forward to the rolling-out of the health action plan, which the Commissioner said will be coming in the next few weeks. I would refer the House in particular to paragraph 46 of Parliament’s report, which acknowledges that the EU is already a beacon of best practice for the world as regards animal welfare and refers in particular to the WTO negotiations. I would urge the Commissioner to talk with Commissioner Mandelson to ensure that the WTO negotiations do not water down or compromise the EU’s standards, particularly in relation to what are, frankly, substandard imports into the European Union. We had many misadventures in the committee over the issue of Brazilian beef imports, for which I am not sure that the system worked as well as it could have done. I hope we will not be replicating that situation with the US poultry issue. One other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging. We are supportive of the broad thrust of this measure, but frankly believe that the Commission is going in the wrong direction and is not acting in a proportionate manner to what is actually needed on the ground in order to ensure everything that it requires. This is particularly true in the case of the British Isles, where Scotland, England, Northern Ireland and Wales already have a system that works pretty well and effectively protects Europe’s animals and their welfare. I would be grateful for the Commissioner’s thoughts on that, but otherwise broadly support this report and her efforts."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, chtěl bych poblahopřát našemu zpravodaji. Těší mě, že jsem mohl podpořit tuto zprávu ve výboru, a těší mě, že ji budu moci podpořit nyní spolu se svou skupinou. Rovněž vítám, co řekla paní komisařka, a těší mě, že se této rozpravy dnes večer v Parlamentu účastní, neboť Komise a Parlament se v mnoha věcech týkajících se zdraví zvířat shodují. Těším se na spolupráci s paní komisařkou a jejími útvary v nejbližších měsících, kdy budeme v této oblasti vyvíjet další činnost. Těší mě, že paní komisařka zdůraznila důvody, proč potřebujeme společnou strategii EU týkající se zdraví zvířat. Je celkem zřejmé, že v globalizovaném světě katarální horečka ovcí nerespektuje hranice nebo naše politiky nebo rozdíly mezi zeměmi v rámci Evropské unie a ani vnější hranice EU. V globalizovaném světě ptačí chřipka a mnohá jiná onemocnění dokážou velmi, velmi rychle zasáhnout celou planetu. Musíme jednat společně, s cílem řešit tyto problémy a vypracovat strategii k jejich nápravě. Vyvážíme naše zvířata, a možná i jejich zdravotní problémy, a je zřejmé, že jsme v tom všichni společně. Těším se na průběh akčního plánu v oblasti zdraví zvířat, který, jak řekla paní komisařka, bude předložený v nejbližších několika týdnech. Chtěl bych Parlament upozornit zvláště na odstavec 46 zprávy Parlamentu, ve kterém se uznává, že EU je příkladem osvědčených postupů pro svět, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, a v němž se obzvlášť odkazuje na jednání v rámci WTO. Chtěl bych naléhavě požádat paní komisařku, aby prodiskutovala s komisařem Mandelsonem záležitosti týkající se zabezpečení, že jednání v rámci WTO neoslabí nebo nenaruší normy EU, zejména v souvislosti s tím, co se upřímně dá označit za podprůměrný dovoz do Evropské unie. Měli jsme ve výboru množství problémů se záležitostí související s dovozem hovězího masa z Brazílie, v jehož případě si nejsem jistý, zda systém fungoval tak dobře, jak měl. Doufám, že tuto situaci nezopakujeme v případě dovozu kuřecího masa z USA. Další záležitostí související s dobrými životními podmínkami zvířat je označování ovcí. Podporujeme široké uplatňování tohoto opatření, ale upřímně se domníváme, že Komise jde nesprávným směrem a nejedná přiměřeným způsobem, pokud jde o to, co je skutečně v praxi potřebné, s cílem zabezpečit všechno, co vyžaduje. Zvláště to platí pro Britské ostrovy, kde v Skotsku, Anglii, Severním Irsku a ve Walesu fungují systémy celkem dobře a účinně chrání evropská zvířata a jejich dobré životní podmínky. Byl bych vděčný, kdyby se paní komisařka k tomu vyjádřila, ale jinak z obecného hlediska tuto zprávu a její úsilí podporuji."@cs1
"Hr. formand! Også jeg ønsker at lykønske vores ordfører. Det glædede mig at støtte denne betænkning i udvalget, og det glæder mig at støtte den nu sammen med min gruppe. Jeg hilser også kommissærens udtalelser velkommen, og det glæder mig, at hun er til stede i mødesalen i aften, for Kommissionen og Parlamentet har et bredt fælles grundlag, hvad angår dyresundhed. Jeg ser frem til at arbejde sammen med hende og hendes tjenestegren i de kommende måneder, som sagen skrider frem. Jeg er glad for, at kommissæren understregede grundene til, at vi har brug for en fælles dyresundhedsstrategi i EU. Det står helt klart, at bluetongue, i en globaliseret verden, ikke tager hensyn til hverken grænser, vores politikker, forskellene medlemsstaterne imellem eller EU's ydre grænser. Fugleinfluenza og mange andre sygdomme kan rejse kloden rundt meget, meget hurtigt i den globaliserede verden. Vi må arbejde sammen om at håndtere disse sygdomme og udarbejde en strategi for at afhjælpe dem. Vi eksporterer dyr - og måske også dyresundhedsproblemer - og det er tydeligt, at vi alle er i samme båd. Jeg ser frem til, at den sundhedshandlingsplan, som kommissæren har bebudet inden for de kommende uger, etableres. Jeg vil især gerne henvise Parlamentet til punkt 46 i Parlamentets betænkning, hvori det anerkendes, at EU allerede er en ledestjerne inden for bedste praksis i verden, hvad angår dyrevelfæld, og navnlig referer til WTO-forhandlingerne. Jeg vil opfordre kommissæren til at tale med kommissær Mandelson for at sikre, at WTO-forhandlingerne ikke udvander eller kompromitterer EU-standarderne, navnlig med hensyn til importer til EU, der faktisk ligger under standarden. Vi havde store vanskeligheder i udvalget med hensyn til spørgsmålet om importeret brasiliansk oksekød, hvor jeg ikke er sikker på, at systemet fungerede så godt, som det kunne have gjort. Jeg håber ikke, situationen gentager sig i forbindelse med spørgsmålet om fjerkræ fra USA. Et andet dyrevelfærdsspørgsmål, jeg ønsker at rejse, er spørgsmålet om mærkning af får. Vi støtter den overordnede indfaldsvinkel til denne foranstaltning, men mener faktisk, at Kommissionen går i den gale retning og ikke handler i forhold til, hvad der rent faktisk er behov for på området. Dette gælder især for De Britiske Øer, hvor Skotland, England, Nordirland og Wales allerede har en ordning, som fungerer temmelig godt og effektivt beskytter Europas dyr og deres velfærd. Jeg ville være taknemmelig for at høre kommissærens holdning til dette, men ellers støtter jeg overordnet denne betænkning og hendes indsats."@da2
". Herr Präsident! Auch ich möchte unserem Berichterstatter gratulieren. Es war mir eine Freude, diesen Bericht im Ausschuss zu unterstützen, und es ist mir eine Freude, ihm jetzt mit meiner Fraktion zuzustimmen. Ich begrüße auch, was die Kommissarin gesagt hat, und freue mich, dass sie heute Abend bei uns im Parlament ist, denn zwischen der Kommission und dem Parlament gibt es viele Gemeinsamkeiten, was die Fragen der Tiergesundheit anbelangt. Ich freue mich darauf, in den vor uns liegenden Monaten beim Werdegang dieses Dossiers mit ihr und ihren Dienststellen zusammenzuarbeiten. Ich finde gut, dass die Kommissarin hervorgehoben hat, warum wir eine gemeinsame EU-Tiergesundheitsstrategie brauchen. Es ist klar, dass die Blauzungenkrankheit in einer globalisierten Welt weder Grenzen, noch unsere Politiken, noch die Unterschiede zwischen den Ländern in der Europäischen Union, und auch nicht die Außengrenzen der EU beachtet. Die Vogelpest und viele andere Krankheiten können in einer globalisierten Welt sehr, sehr schnell um den Planeten reisen. Wir müssen zusammenarbeiten, um damit umzugehen, und eine Strategie entwickeln, um sie zu heilen. Wir exportieren unsere Tiere und dabei möglicherweise auch ihre Gesundheitsprobleme, und wir sind natürlich alle davon betroffen. Ich freue mich auf den Fortgang des Gesundheitsaktionsplans, der, wie die Kommissarin erklärte, in den nächsten Wochen vorgelegt wird. Ich möchte das Hohe Haus insbesondere auf Ziffer 46 des Berichts aufmerksam machen. Darin wird anerkannt, dass die EU im Bereich des Tierschutzes schon jetzt ein Vorbild für die Welt ist, und es wird insbesondere Bezug auf die WTO-Verhandlungen genommen. Ich möchte die Kommissarin auffordern, mit Kommissar Mandelson zu sprechen um sicherzustellen, dass die WTO-Verhandlungen die EU-Standards nicht verwässern oder beeinträchtigen, insbesondere in Verbindung mit Substandardimporten – anders kann man es nicht nennen – in die Europäische Union. Wir hatten im Ausschuss heftige Diskussionen über brasilianische Rindfleischimporte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das System so gut funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Ich hoffe, dass wir das nicht noch einmal erleben müssen, diesmal mit Geflügel aus den USA. Ein anderer Aspekt des Tierschutzes, den ich ansprechen möchte, ist die Kennzeichnung der Schafe. Wir unterstützen, was damit erreicht werden soll, sind aber, ehrlich gesagt, der Auffassung, dass die Kommission hier auf dem falschen Weg ist und über das eigentliche Ziel hinausschießt. Dies gilt ganz besonders für die Britischen Inseln. Schottland, England, Nordirland und Wales haben schon ein System, das recht gut funktioniert und Europas Tiere und ihr Wohlergehen wirksam schützt. Ich wäre dankbar zu erfahren, was die Kommissarin darüber denkt, wobei dieser Bericht und ihre Bemühungen ansonsten meine breite Zustimmung finden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Ήταν χαρά μου να στηρίξω αυτήν την έκθεση στην επιτροπή και ήταν επίσης χαρά μου να την στηρίξω τώρα, μαζί με την Ομάδα μου. Χαιρετίζω επίσης τα όσα είπε η Επίτροπος, και με χαροποιεί το γεγονός ότι βρίσκεται στην Αίθουσα σήμερα το απόγευμα καθώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν κοινές απόψεις όσον αφορά τα ζητήματα σχετικά με την υγεία των ζώων. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της και με τις υπηρεσίες της και να έχω τη βοήθειά της τους επόμενους μήνες, καθώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Με χαροποιεί το γεγονός ότι η Επίτροπος υπογράμμισε τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων. Δεν έχει καταστεί αρκετά σαφές ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου δεν σέβεται τα σύνορα ή τις πολιτικές μας ή τις διαφορές μεταξύ των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η γρίπη των πτηνών και πολλές άλλες ασθένειες μπορούν να διασχίσουν πολύ, πολύ γρήγορα τον πλανήτη σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να αναπτύξουμε μια στρατηγική για να τα διορθώσουμε. Εξάγουμε τα ζώα μας –και ίσως μαζί και τα προβλήματα υγείας τους– και είναι σαφές ότι αυτό το κάνουμε όλοι μαζί. Περιμένω με ανυπομονησία την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την υγεία, το οποίο η Επίτροπος είπε πως θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Θα αναφέρω στο Σώμα ιδιαίτερα την παράγραφο 46 της έκθεσης του Κοινοβουλίου, η οποία αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αποτελεί ήδη ένα φωτεινό παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών για ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά την ορθή μεταχείριση των ζώων και αναφέρεται συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ. Θα προέτρεπα την Επίτροπο να μιλήσει με τον Επίτροπο Mandelson για να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ δεν θα αποδυναμώσουν ή θα θέσουν σε κίνδυνο τα πρότυπα της ΕΕ, ειδικά σε σχέση με τις, ειλικρινά, μειωμένης ασφαλείας εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας συνέβησαν πολλές ατυχίες στην επιτροπή σχετικά με το ζήτημα των εισαγωγών βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία, για τις οποίες δεν είμαι σίγουρος ότι το σύστημα λειτούργησε τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ευελπιστώ πως δεν θα επαναληφθεί το ίδιο με το ζήτημα των πουλερικών από τις ΗΠΑ. Ένα άλλο ζήτημα ορθής μεταχείρισης των ζώων που θα ήθελα να θίξω είναι τα ενώτια των προβάτων. Στηρίζουμε την ευρεία προώθηση αυτού του μέτρου, αλλά ειλικρινά πιστεύω πως η Επιτροπή δεν προχωρά στη σωστή κατεύθυνση και δεν ενεργεί με ανάλογο τρόπο για να πραγματοποιήσει και να διασφαλίσει όλα αυτά που είναι απαραίτητα σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των Βρετανικών Νήσων, όπου η Σκωτία, η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία διαθέτουν ήδη ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά και προστατεύει αποτελεσματικά τα ζώα της Ευρώπης και την ορθή μεταχείρισή τους. Θα ήμουν ευγνώμων αν άκουγα τις απόψεις της Επιτρόπου σχετικά με αυτό, ειδάλλως στηρίζω σε γενικές γραμμές την παρούσα έκθεση και τις προσπάθειές της."@el10
"Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente. Me complació apoyar este informe en comisión y me complace apoyarlo ahora, junto con mi grupo. También acojo con satisfacción lo que la Comisaria ha dicho y me complace que se encuentre esta tarde con nosotros, ya que el Parlamento y la Comisión comparten muchas cosas en relación con las cuestiones de salud animal. Espero poder trabajar con ella y sus servicios en los meses venideros, a medida que se realizan progresos en relación con esta estrategia. También me complace que la Comisaria haya subrayado por qué necesitamos una estrategia de salud animal para la Unión Europea. Está claro que en un mundo globalizado la fiebre catarral no respeta fronteras ni políticas ni hace diferencias entre países de la Unión Europea o entre éstos y los que se encuentran situados fuera de sus fronteras. La gripe aviar y muchas otras enfermedades pueden viajar alrededor del planeta muy rápidamente en un mundo globalizado. Debemos actuar juntos para abordar estos problemas y para elaborar una estrategia que nos permita solucionarlos. Exportamos nuestros animales —y también sus problemas de salud— y es evidente que estamos en el mismo barco. Espero con impaciencia la terminación del plan de acción en materia de salud, que la Comisaria ha dicho que se producirá en las próximas semanas. Me gustaría mencionar a la Cámara en concreto el apartado 46 del informe del Parlamento, que reconoce que la UE es un ejemplo de buenas prácticas para el resto del mundo en relación con el bienestar animal y se refiere especialmente a las negociaciones en la OMC. Instaría a la Comisaria a hablar con el Comisario Mandelson para garantizar que las negociaciones de la OMC no diluyen ni ponen en peligro las normas de la UE, especialmente en relación con unas importaciones francamente por debajo de las normas comunitarias. Hemos tenido que lidiar en la comisión con la cuestión de las importaciones brasileñas de vacuno, en relación con las cuales no estoy seguro de que el sistema haya funcionado tan bien como debería haberlo hecho. Espero que no se repita la situación de las aves de corral estadounidenses. También me gustaría suscitar otra cuestión relativa al bienestar animal, a saber, el marcado del ganado ovino. Apoyamos la idea general que sustenta esta medida, pero, francamente, creemos que la Comisión no va en la dirección adecuada y no actúa de forma proporcionada a lo que realmente se necesita sobre el terreno para garantizar todo lo necesario. Esto es especialmente cierto en el caso de las Islas Británicas, donde Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales ya disponen de un sistema que funciona bastante bien y protege de forma efectiva a los animales europeos y su bienestar. Agradecería que la Comisaria reflexionase sobre esta cuestión, pero, por lo demás, apoyo ampliamente este informe y los esfuerzos de la primera."@es21
"Härra juhataja, soovin samuti tänada raportööri. Mul oli hea meel raportit parlamendikomisjonis toetada ja on hea meel teha seda ka praegu koos oma fraktsiooniga. Samuti tervitan ma voliniku öeldut ning mul on hea meel näha teda täna õhtul istungisaalis, sest loomade tervise küsimustes valitseb komisjoni ja parlamendi vahel suures osas üksmeel. Ma ootan koostööd volinikuga ja tema bürooga järgnevate kuude jooksul, sest selle teemaga minnakse edasi. Mul oli hea meel, et volinik tõstis esile, miks me vajame ELi ühist loomatervishoiustrateegiat. On selge, et globaliseeruvas maailmas ei tunne lammaste katarraalne palavik piire, meie poliitikaid või erinevusi Euroopa Liidu riikide vahel või tõepoolest ka ELi välispiire. Globaliseerunud maailmas võib linnugripp ja paljud teised haigused väga kiiresti planeedile tiiru peale teha. Haigustega tegelemiseks peame koos tegutsema ja töötama välja strateegia nende ravimiseks. Me ekspordime loomi ja arvatavasti ka nende terviseprobleeme ning on selge, et selles osas oleme kõik ühes paadis. Ma ootan loomade tervishoiualase tegevuse kava avalikustamist, mis voliniku sõnul toimub lähema paari nädala jooksul. Ma juhiksin täiskogu tähelepanu eriti parlamendi raporti lõikele 46, milles tunnistatakse, et loomade heaolu osas on EL juba parima praktika teenäitaja maailmale, ja milles viidatakse eriti WTO läbirääkimistele. Ma nõuan tungivalt, et volinik Vassiliou kõneleks volinik Mandelsoniga tagamaks, et WTO läbirääkimistel ei lastaks veega alla ega häbistataks ELi standardeid, eelkõige – siiralt öeldes – standarditele mittevastava toodangu impordiga Euroopa Liitu. Meil komisjonis oli mitmeid äpardusi Brasiilia veiseliha impordi küsimuses, mille suhtes ma pole kindel, et süsteem töötas nii, nagu vaja. Ma loodan, et me ei korda Ameerika Ühendriikide linnulihatoodete puhul tekkinud olukorda. Lammaste kiibistamine on veel üks loomade heaolu küsimus, mille ma soovin tõstatada. Me toetame selle meetme laiemat eesmärki, kuid usume siiralt, et komisjon liigub vales suunas ning ei käitu selles küsimuses proportsionaalsel viisil, et tagada soovitud tulemus. Eriti puudutab see Briti saari, kus Šotimaal, Inglismaal, Põhja-Iirimaal ja Walesis juba toimib süsteem, mis töötab hästi ja kaitseb tõhusalt Euroopa loomade tervist ja heaolu. Oleksin volinikule tänulik arvamuse eest selle probleemi kohta, kuid muus osas toetame igati käesolevat raportit ja voliniku jõupingutusi."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin onnittelen esittelijäämme. Olin iloinen voidessani tukea mietintöä valiokunnassa ja olen iloinen voidessani tukea sitä nyt ryhmäni kanssa. Olen tyytyväinen myös komission jäsenen lausuntoon ja olen iloinen siitä, että hän on täällä tänä iltana, sillä komissio ja parlamentti ovat yhtä mieltä monista eläinten terveyteen liittyvistä asioista. Odotan yhteistyötä komission jäsenen ja hänen yksikkönsä kanssa tulevina kuukausina asian käsittelyn edetessä. Olen tyytyväinen siihen, että komission jäsen korosti sitä, miksi me tarvitsemme EU:n yhteisen eläinten terveyttä koskevan strategian. On aivan selvää, että globalisoituneessa maailmassa sinikielitauti ei kunnioita rajoja tai politiikkaamme tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä eroja tai edes EU:n ulkorajoja. Lintuinfluenssa ja monet muut taudit voivat kiertää planeettaa todella nopeasti globalisoituneessa maailmassa. Meidän on tehtävä yhteistyötä selviytyäksemme niistä ja työstettävä strategiaamme niiden parantamiseksi. Me viemme eläimiämme – ja kenties myös niiden terveysongelmia – ja on selvää, että olemme yhteisesti vastuussa. Odotan terveyttä koskevan toimintaohjelman esittelemistä, jonka komission jäsen kertoi tapahtuvan lähiviikkoina. Viittaan parlamentin mietinnön 46 kohtaan, jossa tunnustetaan EU jo nyt malliesimerkiksi maailmassa eläinten hyvinvoinnin osalta ja viitataan erityisesti WTO-neuvotteluihin. Kehotan komission jäsentä keskustelemaan komission jäsenen Mandelsonin kanssa sen varmistamiseksi, ettei WTO-neuvotteluissa vesitetä tai vaaranneta EU:n standardeja, varsinkaan Euroopan unioniin saapuvan rehellisesti sanottuna heikkotasoisen tuonnin yhteydessä. Meillä on ollut valiokunnassa paljon epäonnea brasilialaisen lihan tuonnin kanssa, enkä usko järjestelmän toimineen niin hyvin kuin se olisi voinut toimia. Toivon, ettei tilanne toistu amerikkalaisen siipikarjan kanssa. Toinen eläinten hyvinvointiin liittyvä seikka, jonka haluan tuoda esiin, on lampaiden merkintä. Tuemme toimenpiteen laajaa toteutusta, mutta katsomme suoraan sanoen komission etenevän väärään suuntaan ja toimivan suhteettomalla tavalla siihen nähden, mikä on itse asiassa tarpeen vaatimusten täyttämiseksi. Tämä koskee erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan saaria, sillä Skotlannissa, Englannissa, Pohjois-Irlannissa ja Walesissa on jo varsin hyvin toimiva järjestelmä, joka suojelee tehokkaasti eurooppalaisia eläimiä ja niiden hyvinvointia. Haluaisin kuulla komission jäsenen mielipiteen tästä, mutta muutoin tuen vankasti mietintöä ja komission jäsenen pyrkimyksiä."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite moi aussi féliciter notre rapporteur. C’est avec joie que j’ai soutenu ce rapport en commission et je suis heureux de le soutenir à présent avec mon groupe. Je salue également les propos de la commissaire et je me réjouis qu’elle soit parmi nous ce soir, dans la mesure où la Commission et le Parlement partagent de nombreuses positions en matière de santé animale. Je me réjouis de collaborer avec elle et avec ses services dans les mois à venir, à mesure que ce dossier progressera. Je suis heureux que la commissaire ait souligné les raisons expliquant la nécessité d’une politique européenne commune en matière de santé animale. Il est clair que dans un monde de commerce globalisé, la fièvre catarrhale ne respecte ni les frontières ni nos politiques ni les différences entre les pays de l’Union européenne ni bien sûr les frontières extérieures de l’Union européenne. Dans ce monde sans frontières, la grippe aviaire et de nombreuses autres maladies peuvent faire le tour du monde en très peu de temps. Nous devons agir ensemble pour y faire face et élaborer une stratégie pour y remédier. Nous exportons nos animaux, et peut-être aussi leurs problèmes de santé, et il est clair que nous sommes tous dans le même bateau en la matière. Je me réjouis de la publication prochaine du plan d’action santé, que la commissaire nous a annoncé pour les semaines à venir. Je renvoie en particulier le Parlement au paragraphe 46 du rapport du Parlement, qui reconnaît que l’Union européenne est déjà un exemple de bonnes pratiques pour le monde entier en ce qui concerne le bien-être animal et qui fait spécifiquement référence aux négociations au sein de l’OMC. J’invite la commissaire à discuter avec le commissaire Mandelson pour veiller à ce que les négociations au sein de l’OMC ne diluent pas et ne compromettent pas les normes de l’Union européenne, notamment dans le contexte d’importations, disons-le franchement, de qualité médiocre, à destination de l’Union européenne. Nous avons eu de nombreux déboires en commission sur la question des importations de bœuf brésilien et je ne pense pas que le système ait fonctionné aussi bien qu’il aurait pu. J’espère que cette situation ne se reproduira pas à propos du problème de la volaille américaine. Je souhaite également soulever un autre problème de bien-être animal, à savoir la question du marquage des moutons. Nous supportons l’idée générale de cette mesure, mais nous pensons réellement que la Commission s’est lancée dans la mauvaise direction et qu’elle n’agit pas de façon appropriés aux besoins du terrain pour répondre réellement aux besoins concrets. «C’est particulièrement vrai pour les îles britanniques: l’Écosse, l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles possèdent déjà un système qui fonctionne bien et qui protège efficacement les animaux d’Europe et leur bien-être. J’aimerais entendre les avis de la Commissaire à ce sujet, mais par ailleurs je soutiens ce rapport et ses efforts."@fr8
"Elnök úr, szeretnék gratulálni a előadónak. Örömmel támogattam ezt a jelentést a bizottságban és örömmel támogatom itt is, képviselőcsoportommal együtt. Üdvözlöm, amit a biztos asszony mondott és örülök, hogy ma este itt van a Házban, mivel a Bizottságnak és a Parlamentnek sok közös tennivalója van állat-egészségügyi kérdésekben. Örülök, hogy a következő hónapokban, ahogy ez a dosszié halad előre együtt dolgozhatom vele és szolgálataival. Tetszik, ahogy a biztos asszony megvilágította, miért van szükségünk egy közös uniós állat-egészségügyi stratégiára. Teljesen egyértelmű, hogy ebben a globalizált világban a kéknyelv betegség nem tartja tiszteletben a határokat, politikáinkat, az országok közötti különbségeket az Európai Unión belül, de az EU külső határait sem. A globalizált világban A madárinfluenza és sok más betegség nagyon-nagyon gyorsan megkerüli bolygónkat. Együtt kell fellépnünk kezelésükre és az ellenük való harc stratégiájának kidolgozására. Exportáljuk állatainkat — és talán velük együtt egészségügyi problémáikat is — és nyilvánvaló, hogy ebben mindannyian egyek vagyunk. Várom a részletes egészségügyi cselekvési tervet, amely a biztos asszony közlése szerint néhány héten belül megérkezik. Különösen szeretném a Ház figyelmébe ajánlani a Parlament jelentésének (46) bekezdését, amely elismeréssel említi, hogy az EU az állatok jólétét illetően máris a jó gyakorlat irányjelzője a világ számára, különösen a WTO tárgyalások alapján. Szeretném sürgetni a biztos asszonyt, beszéljen Mandelson biztossal annak biztosítása érdekében, hogy a WTO tárgyalások ne hígítsák fel vagy kompromittálják az EU szabványait különösen, ami az EU-ba irányuló, őszintén szólva gyenge minőségű importokat illeti. Elég sok kellemetlenségben volt részünk a bizottságban a brazil marhahús import kérdése kapcsán, ezért nem vagyok biztos abban, hogy a rendszer olyan jól működött, ahogy kellett volna. Remélem, nem hozzuk létre ugyanezt a helyzetet az USA-ból származó baromfi kapcsán. Az állati jóléthez kapcsolódó másik kérdés, amit fel szeretnék vetni az a juhok azonosítása. Támogatjuk ennek az intézkedésnek széleskörű ösztönzését, de őszintén szólva úgy hisszük, hogy a Bizottság rossz irányba megy és nem annak megfelelően jár el, hogy biztosítson mindent, amire az alapokon van szükség. Ez különösen igaz a brit szigetek esetében, ahol Skócia, Anglia, Észak-Írország és Wales már rendelkezik egy meglehetősen jól működő rendszerrel, ami hatékonyan védi Európa állatait és azok jólétét. Hálás lennék, ha megismerhetném biztos asszony véleményét erről, de különben teljes mértékben támogatom jelentését és törekvéseit."@hu11
". Signor Presidente, anch’io desidero congratularmi con il nostro relatore. Ero lieto di appoggiare la presente relazione in commissione e sono lieto di appoggiarla ora, unitamente al mio gruppo. Accolgo inoltre con favore quanto affermato dalla signora Commissario e sono lieto che sia presente in Aula questa sera, dato che vi è molto terreno comune tra la Commissione e il Parlamento in merito alle questioni relative alla salute degli animali. Sono ansioso di lavorare con lei e con i suoi servizi nei mesi a venire, mano a mano che la presente pratica procede. Sono lieto che la signora Commissario abbia sottolineato i motivi per cui nell’UE necessitiamo di una strategia comune per la salute degli animali. E’ alquanto chiaro che, in un mondo globalizzato, l’afta epizootica non rispetta i confini o le nostre politiche o le differenze tra i paesi dell’Unione europea o senza dubbio i confini esterni dell’UE. In un mondo globalizzato, l’influenza aviaria e molte altre malattie possono spostarsi molto molto rapidamente per il pianeta. Dobbiamo agire insieme in modo tale da occuparcene ed elaborare una strategia per porvi rimedio. Esportiamo i nostri animali – e forse anche i loro problemi di salute – ed è palese che ci siamo dentro tutti. Attendo con ansia il lancio del piano d’azione a favore della salute, che, secondo quanto affermato dal signor Commissario, avverrà nelle prossime settimane. Desidero rinviare l’Assemblea in particolare al paragrafo 46 della relazione del Parlamento, il quale riconosce che per il mondo l’UE è già un faro delle migliori pratiche per quanto concerne il benessere animale, riferendosi in particolare ai negoziati dell’OMC. Desidero esortare il signor Commissario e dialogare con il Commissario Mandelson al fine di garantire che i negoziati dell’OMC non attenuino o compromettano le norme UE, in particolare relativamente a quelle che francamente sono importazioni verso l’Unione europea al di sotto della norma. In commissione abbiamo vissuto molte disavventure in merito alla questione delle importazioni del manzo brasiliano, per il quale non sono certo che il sistema abbia funzionato bene come avrebbe potuto. Mi auguro che non replicheremo tale situazione con la questione del pollame statunitense. Un’altra questione relativa al benessere degli animali che desidero sollevare è quella della marchiatura degli ovini. Incoraggiamo la forte spinta di tale misura, ma francamente riteniamo che la Commissione stia andando nella direzione errata e che non stia agendo in modo proporzionato relativamente a quanto è effettivamente necessario sul posto al fine di garantire tutto ciò che impone. Ciò è vero in modo particolare nel caso delle isole britanniche, in cui Scozia, Inghilterra, Irlanda del Nord e Galles già dispongono di un sistema che funziona piuttosto bene e che protegge in modo efficace gli animali europei e il loro benessere. Sarei lieto di conoscere le riflessioni della signora Commissario al riguardo, ma per il resto appoggio ampiamente i suoi sforzi e la presente relazione."@it12
"Pone Pirmininke, aš taip pat noriu pasveikinti mūsų pranešimo sudarytoją. Man buvo malonu paremti šį pranešimą komitete, ir man malonu paremti jį dabar, kartu su mano grupe. Aš taip pat sveikinu Komisaro pasakytas mintis ir džiaugiuosi, kad ji šį vakarą yra šiuose Rūmuose, nes gyvūnų sveikatos klausimais Komisiją ir Parlamentą sieja daug bendro. Laukiu galimybės ateinančiais mėnesiais bendradarbiauti su ja ir su jos tarnybomis, kad šis paketas pajudėtų pirmyn. Džiaugiuosi, kad Komisarė akcentavo, kodėl mums reikia bendros ES gyvūnų sveikatos strategijos. Visiškai aišku, kad globalizacijos apimtame pasaulyje mėlynojo liežuvio liga nepaiso sienų ir mūsų strategijų ar Europos Sąjungos valstybėse ar už ES išorės sienų egzistuojančių skirtumų. Paukščių gripas ir daug kitų ligų gali nepaprastai greitai plisti šiame globalizuotame pasaulyje. Siekdami jas įveikti ir parengti kovos su jomis strategiją, turime veikti kartu. Eksportuojame savo gyvūnus, o galbūt ir jų sveikatos problemas; yra aišku, kad visi kartu dalyvaujame šiame procese. Laukiu veiksmų plano sveikatos srityje įgyvendinimo pradžios; Komisarė žadėjo jį pateikti po keleto savaičių. Noriu atkreipti Parlamento dėmesį į Parlamento pranešimo 46 punktą, kur pripažįstama, kad ES jau yra geriausios pasaulio praktikos gyvūnų gerovės srityje švyturys, ir konkrečiai pateikia nuorodą į PPO derybas. Noriu paraginti Komisarę pasikalbėti su Komisaru Mandelson, siekiant užtikrinti, kad PPO derybose ES standartai nebūtų švelninami ir nebūtų numatoma jų taikymo išimčių, kalbant apie tai, ką atvirai galima vadinti reikalavimus neatitinkančiu importu į Europos Sąjungą. Komitete nagrinėjome daug negerų įvykių, susijusių su jautienos importu iš Brazilijos, kai sistema suveikė ne taip, kaip turėjo suveikti. Viliuosi, kad tai nepasikartos, nagrinėjant JAV paukštienos klausimą. Kitas gyvūnų gerovės klausimas, kurį noriu iškelti – tai avių žymėjimas. Mes pritariame šios priemonės plačiam stūmimui, tačiau nuoširdžiai manome, kad Komisija žengia neteisinga kryptimi ir neproporcingai reaguoja į tai, kas tikrai reikalinga, kad būtų vykdomi visi jos reikalavimai. Tai ypač taikoma kalbant apie Britanijos salas, kur Škotija, Anglija, Šiaurės Airija ir Velsas jau taiko gana gerai veikiančią sistemą, efektyviai saugančią Europos gyvūnus ir jų gerovę. Būčiau dėkingas, jei Komisarė pasidalytų savo mintimis šiuo klausimu, o apskritai visapusiškai remiu šį pranešimą ir jos pastangas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es arī vēlos apsveikt ziņotāju. Man bija patīkami komitejā atbalstīt šo ziņojumu, un esmu priecīgs atkal to atbalstīt kopā ar savu grupu. Es arī atzinīgi vērtēju komisāra teikto, un esmu priecīgs, ka viņa šovakar ir palātā, jo Komisijai un Parlamentam ir daudz kas kopīgs par dzīvnieku veselības jautājumiem. Es ceru kopā ar viņu un viņas palīdzību strādāt nākamajos mēnešos, kad šī lieta virzīsies tālāk. Esmu priecīga, ka komisāre pasvītroja, kāpēc mums nepieciešams kopīga ES dzīvnieku veselības stratēģija. Diezgan skaidrs, ka globalizētajā pasaulē infekciozais katarālais drudzis neņem vērā robežas vai mūsu politikas vai valstu atšķirības Eiropas Savienībā, vai pat ES ārējās robežas. Globalizētajā pasaulē putnu gripa un daudzas citas slimības var ļoti, ļoti ātri. Mums jārīkojas kopā, lai tiktu ar tām galā, un izstrādātu pretlīdzekļu stratēģiju. Mēs eksportējam savus dzīvniekus – un iespējams arī to veselības problēmas – un ir skaidrs, ka tajā mēs esam visi kopā. Es ceru izstrādāt veselības rīcības plānu, kas atbilstoši komisāra teiktajam būs gatavs dažās tuvākajās nedēļās. It īpaši es gribētu vērst klātesošo uzmanību uz Parlamenta ziņojuma 46. punktu, kas atzīst, ka ES jau ir labākās prakses piemērs pasaulē dzīvnieku labturības ziņā un it īpaši atsaucas uz PTO sarunām. Es aicinātu komisāru rināt ar komisāru lai pārliecinātos, ka PTO sarunas nemīkstina vai nerada kompromisus ES standartos, it īpaši saistībā ar to, kas būtībā ir nestandarta imports Eiropas Savienībā. Mums komitejā ir bijuši vairāki neveiksmīgi gadījumi par Brazīlijas liellopu importa jautājumu, par kuru es neesmu pārliecināts, ka sistēma strādāja tik labi, kā tā varēja strādāt. Es ceru, ka mēs nekopēsim ASV putnu gaļas jautājuma situāciju. Vēl viens dzīvnieku labturības jautājums, kuru vēlos aplūkot, ir aitu marķēšana. Mēs atbalstām šī pasākuma plašu pielietošanu, bet patiesībā uzskatām, ka Komisija iet nepareizā virzienā un nerīkojas samērīgi ar to, kas patiesībā nepieciešams, lai nodrošinātu visu vajadzīgo. It īpaši tas ir tā Britu salu gadījumā, kur Skotijā, Anglijā, Ziemeļīrijā un Velsā jau ir sistēma, kas diezgan labi darbojas un efektīvi aizsargā Eiropas dzīvniekus un to labturību. Es būtu pateicīgs par komisāra viedokli par to, bet citādi plaši atbalstu šo ziņojumu un viņas centienus."@lv13
"Mr President, I too wish to congratulate our rapporteur. I was pleased to support this report in committee and I am pleased to support it now, along with my group. I also welcome what the Commissioner has said, and am pleased she is in the Chamber this evening as there is a great deal of common ground between the Commission and Parliament on animal health issues. I look forward to working with her and her services in the months ahead, as this dossier moves forward. I am pleased the Commissioner highlighted why it is we need a common EU animal health strategy. It is quite clear that, in a globalised world, bluetongue does not respect borders or our policies or the differences between countries within the European Union, or indeed the EU’s external borders. Avian flu and many other diseases can travel around the planet very, very quickly in a globalised world. We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them. We are exporting our animals – and perhaps their health problems too – and it is clear that we are all in this together. I look forward to the rolling-out of the health action plan, which the Commissioner said will be coming in the next few weeks. I would refer the House in particular to paragraph 46 of Parliament’s report, which acknowledges that the EU is already a beacon of best practice for the world as regards animal welfare and refers in particular to the WTO negotiations. I would urge the Commissioner to talk with Commissioner Mandelson to ensure that the WTO negotiations do not water down or compromise the EU’s standards, particularly in relation to what are, frankly, substandard imports into the European Union. We had many misadventures in the committee over the issue of Brazilian beef imports, for which I am not sure that the system worked as well as it could have done. I hope we will not be replicating that situation with the US poultry issue. One other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging. We are supportive of the broad thrust of this measure, but frankly believe that the Commission is going in the wrong direction and is not acting in a proportionate manner to what is actually needed on the ground in order to ensure everything that it requires. This is particularly true in the case of the British Isles, where Scotland, England, Northern Ireland and Wales already have a system that works pretty well and effectively protects Europe’s animals and their welfare. I would be grateful for the Commissioner’s thoughts on that, but otherwise broadly support this report and her efforts."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil onze rapporteur feliciteren. Ik heb met genoegen dit verslag in de commissie gesteund en samen met mijn fractie steun ik het met genoegen nu. Ik verwelkom ook wat de commissaris heeft gezegd en ben blij dat zij vanavond in de Kamer aanwezig is omdat er over diergezondheidskwesties een grote mate van overeenstemming is tussen de Commissie en het Parlement. Ik verheug mij erop in de komende maanden met haar en haar diensten samen te werken, wanneer dit dossier zich verder ontwikkelt. Ik ben blij dat de commissaris heeft aangegeven waarom we een gemeenschappelijke strategie voor diergezondheid voor de EU nodig hebben. Het is geheel duidelijk dat, in een geglobaliseerde wereld, blauwtong geen rekening houdt met grenzen of met ons beleid of met de verschillen tussen landen binnen de Europese Unie, of inderdaad met de externe grenzen van de EU. In een geglobaliseerde wereld kunnen vogelgriep en vele andere ziektes zich zeer, zeer snel over de planeet verspreiden. We moeten samen handelen om ze het hoofd te bieden en een strategie uit te werken om ze te behandelen. We exporteren onze dieren – en wellicht ook hun gezondheidsproblemen – en het is duidelijk dat we hier allemaal samen mee te maken hebben. Ik zie uit naar de lancering van het actieplan voor gezondheid, dat volgens de commissaris in de komende paar weken zal verschijnen. Ik wil het Huis in het bijzonder verwijzen naar paragraaf 46 van het verslag van het Parlement, dat erkent dat de EU al een lichtend voorbeeld voor de wereld is van beste werkwijzen wat betreft dierenwelzijn en dat in het bijzonder verwijst naar de WTO-onderhandelingen. Ik zou er bij de commissaris op willen aandringen te spreken met commissaris Mandelson om ervoor te zorgen dat de WTO-onderhandelingen de normen van de EU niet afzwakken of in gevaar brengen, vooral met betrekking tot wat invoer in de Europese Unie van rechtuit mindere kwaliteit is. We hebben in de commissie heel wat rampspoed gehad over de kwestie van ingevoerd Braziliaans rundvlees en ik weet niet zeker of het system daarvoor zo goed heeft gewerkt als mogelijk was geweest. Ik hoop niet dat we die situatie gaan herhalen met de kwestie van het pluimvee uit de Verenigde Staten. Eén andere dierenwelzijnkwestie die ik ter sprake wil brengen, is die van het merken van schapen. We steunen het algemene doel van deze maatregel, maar geloven eerlijk gezegd dat de Commissie de verkeerde kant op gaat en niet handelt in overeenstemming met wat werkelijk in het veld nodig is om te zorgen voor alles wat nodig is. Dit is in het bijzonder waar in het geval van de Britse eilanden, waar Schotland, Engeland, Noord-Ierland en Wales al een systeem hebben dat behoorlijk goed werkt en op doelmatige wijze de dieren van Europa en hun welzijn beschermt. Ik zou graag horen wat de commissaris hiervan denkt, maar voor de rest geef ik mijn brede steun aan dit verslag en haar inspanningen."@nl3
"Panie przewodniczący! Ja także pragnę pogratulować naszemu sprawozdawcy. Z przyjemnością poparłem to sprawozdanie w komisji i z przyjemnością robię to teraz, wspólnie z moją grupą. Z zadowoleniem przyjmuję również to, co powiedziała pani komisarz i cieszę się, że jest ona dziś wieczorem w tej Izbie, jako że stanowiska Komisji i Parlamentu są w bardzo dużej mierze zbieżne w kwestii zdrowia zwierząt. Z przyjemnością oczekuję na pracę z nią i podległymi jej służbami w najbliższych miesiącach, w miarę postępów tego dossier. Cieszę się, że pani komisarz wyjaśniła, dlaczego potrzebujemy wspólnej europejskiej strategii na rzecz zdrowia zwierząt. Jest całkiem oczywiste, że w zglobalizowanym świecie choroba niebieskiego języka nie uznaje ani granic, ani naszych polityk, ani też różnic pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej, ani też z pewnością granic zewnętrznych UE. W zglobalizowanym świecie ptasia grypa i wiele innych chorób podróżuje wokół naszej planety bardzo, bardzo szybko. Potrzebujemy działać wspólnie, aby im sprostać i wypracować strategię na rzecz zapobiegania im. Eksportujemy nasze zwierzęta – i zapewne ich problemy zdrowotne - i jest jasne, że to dotyczy nas wszystkich. Oczekuję dalszej rozbudowy planu działań na rzecz zdrowia, który, jak powiedziała pani komisarz, będzie gotów za kilka tygodni. Chciałbym zwrócić uwagę Izby w szczególności na ust. 46 sprawozdania Parlamentu, w którym przyznaje on, że UE już teraz stanowi przykład dla świata pod względem najlepszych praktyk w dziedzinie dobrostanu zwierząt i odnosi się szczególnie do negocjacji WTO. Wzywam panią komisarz, aby odbyła rozmowę z komisarzem Mandelsonem po to, by zagwarantować, że w trakcie negocjacji w ramach WTO standardy UE nie ulegną osłabieniu lub nie zostaną potraktowane ugodowo, w szczególności w stosunku do tego, co, uczciwie mówiąc, jest substandardowym towarem importowanym do Unii Europejskiej. W komisji mieliśmy już wiele przykrych doświadczeń związanych ze sprawą importu brazylijskiej wołowiny, w odniesieniu do którego nie mam pewności, czy system ten działał, jak również tego, w jaki sposób mógł on działać. Mam nadzieję, że nie będziemy powielać tej sytuacji w przypadku sprawy drobiu z USA. Kolejną sprawą dotyczącą dobrostanu zwierząt, jaką chciałbym poruszyć, jest kolczykowanie owiec. Popieramy szerokie stosowanie tego środka, lecz naprawdę jesteśmy zdania, że Komisja podąża w niewłaściwym kierunku i nie działa w sposób proporcjonalny w stosunku do tego, co jest naprawdę potrzebne dla zagwarantowania tego wszystkiego, czego wymaga. W szczególności jest to prawda w przypadku Wysp Brytyjskich, gdzie Szkocja, Anglia, Irlandia i Walia już dysponują systemem, który działa całkiem dobrze i stanowi skuteczną ochronę zwierzą i ich dobrostanu. Będę wdzięczny, mogąc usłyszeć przemyślenia pani komisarz w tej sprawie. Ogólnie rzecz biorąc jednak, popieram to sprawozdanie oraz czynione przez panią komisarz wysiłki."@pl16
"Senhor Presidente, também gostaria de felicitar o nosso relator. Tive muito gosto em apoiar este relatório na comissão e é com muito gosto que o apoio agora, juntamente com o meu grupo. Também estou satisfeito com o que a Senhora Comissária afirmou e com o facto de ela estar presente no hemiciclo esta noite, dada a existência de muitos pontos comuns entre a Comissão e o Parlamento relativamente às questões de saúde animal. Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com ela e com o seu departamento nos próximos meses, à medida que este dossier for avançando. Estou satisfeito pelo facto de a Senhora Comissária ter destacado a razão por que necessitamos de uma estratégia comum de saúde animal na UE. Está bastante claro que, num mundo globalizado, a doença da língua azul não respeita fronteiras, nem as nossas políticas, nem as diferenças existentes entre países dentro da União Europeia, nem mesmo as fronteiras externas da UE. A gripe das aves e muitas outras doenças podem viajar à volta do planeta com enorme rapidez neste mundo globalizado. Temos de actuar em conjunto para podermos enfrentá-las e temos de elaborar uma estratégia para as combater. Estamos a exportar os nossos animais – e talvez também os seus problemas de saúde – e é obvio que estamos todos implicados nesse processo. Anseio pelo desenrolar do plano de acção de saúde que a Senhora Comissária informou estar a chegar nas próximas semanas. Gostaria de chamar especialmente a atenção da Assembleia para o n.º 46 do relatório do Parlamento, em que se reconhece que a UE é já um exemplo de boas práticas para o mundo no que respeita à sanidade animal e onde se menciona, em particular, as negociações da OMC. Gostaria de instar a Senhora Comissária a falar com o Senhor Comissário Mandelson para assegurar que as negociações da OMC não enfraqueçam nem comprometam as normas europeias, em particular no que toca, sinceramente, às importações de menor qualidade para a União Europeia. Tivemos muitos desentendimentos na comissão por causa do problema das importações de carne bovina do Brasil, que me leva a crer que o sistema não funciona tão bem quanto deveria. Espero que não estejamos a repetir essa situação com a questão das aves de capoeira dos EUA. Uma outra questão de saúde e bem-estar animal que eu gostaria de levantar é a da colocação dos brincos nas ovelhas. Depositamos a nossa confiança nesta medida, mas honestamente penso que a Comissão está no caminho errado e não está a actuar proporcionalmente ao que realmente é necessário no terreno, para assegurar tudo o que deveria ser feito. Isto é especialmente verdade no caso das Ilhas Britânicas, onde a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales já possuem um sistema que funciona muito bem e que protege eficazmente os animais da Europa e o seu bem-estar. Ficaria agradecido se a Senhora Comissária nos pudesse dar a conhecer a sua opinião a esse respeito, mas, de resto, apoio largamente este relatório e os seus esforços."@pt17
"Mr President, I too wish to congratulate our rapporteur. I was pleased to support this report in committee and I am pleased to support it now, along with my group. I also welcome what the Commissioner has said, and am pleased she is in the Chamber this evening as there is a great deal of common ground between the Commission and Parliament on animal health issues. I look forward to working with her and her services in the months ahead, as this dossier moves forward. I am pleased the Commissioner highlighted why it is we need a common EU animal health strategy. It is quite clear that, in a globalised world, bluetongue does not respect borders or our policies or the differences between countries within the European Union, or indeed the EU’s external borders. Avian flu and many other diseases can travel around the planet very, very quickly in a globalised world. We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them. We are exporting our animals – and perhaps their health problems too – and it is clear that we are all in this together. I look forward to the rolling-out of the health action plan, which the Commissioner said will be coming in the next few weeks. I would refer the House in particular to paragraph 46 of Parliament’s report, which acknowledges that the EU is already a beacon of best practice for the world as regards animal welfare and refers in particular to the WTO negotiations. I would urge the Commissioner to talk with Commissioner Mandelson to ensure that the WTO negotiations do not water down or compromise the EU’s standards, particularly in relation to what are, frankly, substandard imports into the European Union. We had many misadventures in the committee over the issue of Brazilian beef imports, for which I am not sure that the system worked as well as it could have done. I hope we will not be replicating that situation with the US poultry issue. One other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging. We are supportive of the broad thrust of this measure, but frankly believe that the Commission is going in the wrong direction and is not acting in a proportionate manner to what is actually needed on the ground in order to ensure everything that it requires. This is particularly true in the case of the British Isles, where Scotland, England, Northern Ireland and Wales already have a system that works pretty well and effectively protects Europe’s animals and their welfare. I would be grateful for the Commissioner’s thoughts on that, but otherwise broadly support this report and her efforts."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, chcel by som zagratulovať nášmu spravodajcovi. Teší ma, že som mohol podporiť túto správu vo výbore a teší ma, že ju budem môcť podporiť teraz spolu so svojou skupinou. Rovnako vítam, čo povedala pani komisárka a teší ma, že sa na tejto rozprave dnes večer v parlamente zúčastňuje, keďže Komisia a Parlament sa v mnohých veciach týkajúcich sa zdravia zvierat zhodujú. Teším sa na spoluprácu s pani komisárkou a jej útvarmi v najbližších mesiacoch, keď budeme v tejto oblasti vyvíjať ďalšiu činnosť. Teší ma, že pani komisárka zdôraznila dôvody, prečo potrebujeme spoločnú stratégiu EÚ týkajúcu sa zdravia zvierat. Je celkom zrejmé, že v globalizovanom svete katarálna horúčka oviec nerešpektuje hranice alebo naše politiky, alebo rozdiely medzi krajinami v rámci Európskej únie a ani vonkajšie hranice EÚ. V globalizovanom svete vtáčia chrípka a mnohé iné ochorenia dokážu veľmi, veľmi rýchlo zasiahnuť celú planétu. Musíme konať spoločne, s cieľom riešiť tieto problémy a vypracovať stratégiu na ich nápravu. Vyvážame naše zvieratá, a možno aj ich zdravotné problémy, a je zrejmé, že sme v tom všetci spoločne. Teším sa na priebeh akčného plánu v oblasti zdravia zvierat, ktorý, ako povedala pani komisárka, bude predložený v najbližších niekoľkých týždňoch. Chcel by som parlament upozorniť osobitne na odsek 46 správy Parlamentu, v ktorom sa uznáva, že EÚ je príkladom osvedčených postupov pre svet, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a v ktorom sa osobitne odkazuje na rokovania v rámci WTO. Chcel by som naliehavo požiadať pani komisárku, aby prediskutovala s komisárom Mandelsonom záležitosti týkajúce sa zabezpečenia, že rokovania v rámci WTO neoslabia alebo nenarušia normy EÚ, najmä v súvislosti s tým, čo sa úprimne dá označiť za podpriemerný dovoz do Európskej únie. Mali sme vo výbore množstvo problémov so záležitosťou súvisiacou s dovozom hovädzieho mäsa z Brazílie, v prípade ktorého si nie som istý, či systém fungoval tak dobre, ako mal. Dúfam, že túto situáciu nezopakujeme v prípade dovozu kuracieho mäsa z USA. Ďalšou záležitosťou súvisiacou s dobrými životnými podmienkami zvierat je označovanie oviec. Podporujeme široké uplatňovanie tohto opatrenia, ale úprimne sa domnievame, že Komisia ide nesprávnym smerom a nekoná primeraným spôsobom, pokiaľ ide o to, čo je skutočne v praxi potrebné, s cieľom zabezpečiť všetko, čo vyžaduje. Osobitne to platí pre Britské ostrovy, kde v Škótsku, Anglicku, Severnom Írsku a vo Walese fungujú systémy celkom dobre a účinne chránia európske zvieratá a ich dobré životné podmienky. Bol by som vďačný, keby sa pani komisárka k tomu vyjadrila, ale inak všeobecne túto správu a jej úsilie podporujem."@sk19
"Gospod predsednik, tudi sama čestitam poročevalcu. Vesela sem, da sem to poročilo podprla v odboru in tudi zdaj sem vesela, da ga lahko podprem skupaj z mojo skupino. Prav tako se strinjam z izjavo gospe komisarke in veseli me njena nocojšnja prisotnost, ker imata na področju zdravja živali Komisija in Parlament veliko skupnih stališč. Veselim se dela z njo in z njenimi službami v prihodnjih mesecih, ko se bo ta dokument sprejel. Zadovoljna sem, da je gospa komisarka poudarila pomembnost skupne strategije za zdravstveno varstvo živali v EU. Jasno je, da v globaliziranem svetu bolezen modrikastega jezika ne spoštuje meja ali naših politik ali razlik med državami v Evropski uniji ali zlasti zunanjih meja EU. Ptičja gripa in številne ostale bolezni lahko v globaliziranem svetu potujejo okrog planeta zelo hitro. Skupaj moramo ukrepati in jih obravnavati ter oblikovati strategijo za njihovo odpravo. Naše živali izvažamo, in mogoče s tem tudi njihove zdravstvene težave, zato je jasno, da smo v teh razmerah skupaj. Veselim se predložitve akcijskega načrta za zdravstveno varstvo, za katerega je gospa komisarka povedala, da bo dokončan v nekaj tednih. Parlament želim opozoriti zlasti na odstavek 46 poročila Parlamenta, ki priznava, da EU predstavlja simbol najboljše prakse za svet v zvezi z dobrim počutjem živali in se nanaša zlasti na pogajanja v STO. Gospo komisarko pozivam, da govori z gospodom komisarjem Mendelsonom in zagotovi, da pogajanja v STO ne bodo omilila ali ogrozila standardov EU, zlasti v zvezi s podstandardnimi uvozi v Evropsko unijo. Glede vprašanja uvoza brazilske govedine smo imeli v odboru številne nezgode, zato nisem prepričana, ali je sistem deloval tako dobro, kot bi lahko. Upam, da se te razmere ne bodo ponovile pri vprašanju ameriške perutnine. Izpostaviti želim dodatno vprašanje dobrega počutja živali, in sicer označevanje ovc. Podpiramo obsežen pritisk tega ukrepa, vendar na splošno menimo, da je Komisija usmerjena v napačno smer in ne ukrepa sorazmerno z dejanskimi potrebami za zagotovitev vseh zahtevkov. To je zlasti res v primeru Britanskega otočja, ker imajo Škotska, Anglija, Severna Irska in Wales že sistem, ki deluje precej dobro in učinkovito varuje evropske živali in njihovo dobro počutje. Hvaležna bi bila za mnenje gospe komisarke v zvezi s tem, vendar sicer široko podpiram to poročilo in njen trud."@sl20
"Herr talman! Jag vill också gratulera vår föredragande. Jag stödde med glädje betänkandet i utskottet och jag stöder det med glädje nu tillsammans med min grupp. Jag välkomnar också vad kommissionsledamoten har sagt och jag är glad att hon är i kammaren i kväll, eftersom det finns många gemensamma beröringspunkter mellan kommissionen och parlamentet när det gäller djurhälsofrågor. Jag ser fram mot att arbeta med henne och hennes tjänstemän under kommande månader allteftersom denna fråga avancerar. Jag är glad att kommissionsledamoten belyste varför vi behöver en gemensam strategi för djurhälsa i EU. Det är alldeles klart att i en globaliserad värld respekterar inte blåtunga gränser eller vår politik eller skillnaderna mellan länder inom EU eller för den delen EU:s yttre gränser. Fågelinfluensa och många andra sjukdomar kan spridas runt planeten mycket, mycket snabbt i en globaliserad värld. Vi behöver agera gemensamt för att ta itu med dem och utarbeta en strategi för att bota dem. Vi exporterar våra djur – och kanske deras hälsoproblem också – och det står alldeles klart att vi alla befinner oss i samma situation. Jag ser fram emot att handlingsplanen för hälsan rullar i gång, vilket kommissionsledamoten sa ska äga rum under kommande veckor. Jag vill hänvisa er särskilt till punkt 46 i parlamentets rapport som bekräftar att EU redan är en ledstjärna för bästa praxis för världen beträffande djurs välbefinnande och särskilt hänvisar till WTO-förhandlingarna. Jag vill uppmana kommissionsledamoten att tala med kommissionsledamot Peter Mandelson för att säkerställa att WTO-förhandlingarna inte urvattnas eller äventyrar EU:s standard, särskilt beträffande vad som uppriktigt sagt är undermålig import till EU. Vi hade många problem i utskottet över frågan om import av brasilianskt kött, där jag inte är säker på att systemet fungerade så bra som det kunde ha gjort. Jag hoppas att situationen inte kommer att upprepas med frågan om hönsfåglar från Förenta staterna. En annan fråga som rör djurens välbefinnande och som jag vill ta upp är fårmärkning. Vi stöder det allmänna syftet med denna åtgärd men tror uppriktigt sagt att kommissionen slagit in på fel väg och inte agerar på ett rimligt sätt på vad som verkligen behövs på området för att garantera allt som den kräver. Detta är särskilt giltigt i fråga om Förenade kungariket där Skottland, England, Nordirland och Wales redan har ett system som fungerar ganska bra och effektivt skyddar Europas djur och deras välbefinnande. Jag vill gärna höra kommissionsledamotens tankar om detta, men stöder annars i stora drag detta betänkande och hennes insatser."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alyn Smith,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,21,4
"Verts/ALE grupės vardu."14

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph