Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-472"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-472"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ook ik zou de rapporteur willen bedanken voor het enthousiasme waarmee hij zijn werk heeft gedaan. Ik denk dat wij, met de toenemende globalisatie, in de toekomst meer rekening moeten houden met de uitbraak van besmettelijke dierziekten. Mensen reizen meer, nemen producten mee die ze niet mogen meenemen en dat kan uitbraken veroorzaken. Iedereen heeft er al over gesproken: er is een betere grensbewaking nodig, want voorkómen is beter dan genezen. Het valt mij altijd op, als ik eens een keer in de Verenigde Staten kom of in Australië bijvoorbeeld, dat de grensbewaking daar aanzienlijk strenger is dan in Europa. Ik vraag mij af waarom de Europese Unie niet een soortgelijk systeem heeft als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, namelijk dat iedereen wordt gevraagd om in te vullen of hij dierlijke producten meeneemt of niet. Dan kunnen wij het pas goed controleren. Wat moet er gaan gebeuren bij de uitbraken van besmettelijk dierziekten? Ik denk dat iedereen er op het ogenblik al van overtuigd is: de massale slachting zoals die vroeger gebeurde, is niet meer acceptabel. Wij zúllen moeten vaccineren en dan is het nodig dat de producten van de dieren die gevaccineerd zijn, verkocht kunnen worden op de Europese markt en ook daarbuiten. Daar ligt het probleem. Ik ben niet onder de indruk van de pogingen die de Commissie onderneemt om supermarkten, consumentenorganisaties, enzovoort ervan te overtuigen dat producten van gevaccineerde dieren even goed zijn als producten van niet-gevaccineerde dieren. Het is nog steeds nodig dat, als tegen mond- en klauwzeer gevaccineerd is, de producten van die dieren gemerkt worden, opdat een consument dat weet. Dit lijkt mij volstrekt overbodig. Dus een actieve houding van de Commissie. Wij zijn er tot dusverre nog aan gewend, ook dit jaar weer, dat er ieder jaar nog steeds een geweldig overschot in de landbouwbegroting is. Tot nu toe hebben wij alle uitbraken van besmettelijke dierziekten kunnen betalen uit die landbouwbegroting. In de toekomst zou dat best eens een keer anders kunnen zijn. De nieuwe landen worden ingefaseerd en de marge in de landbouwbegroting wordt steeds geringer. Toch zal bij een uitbraak betaald moeten worden. De Europese wet bepaalt dat dat moet gebeuren. Ik denk dus dat er zo snel mogelijk - in 2004 heb ik hiervoor al een proefproject op de begroting gekregen - een schema moeten komen van Europese dierverzekeringen, diergezondheidsfondsen per land of op Europees niveau, enzovoort. Alle plannen daarvoor liggen klaar en de Commissie moet zo snel mogelijk de hand aan de ploeg om daar iets te doen. Dan als laatste punt, het transport van dieren. Ik behoor niet tot degenen die zeggen “als u het dier zo veel uren vervoert, dan is het per definitie goed”. Het kan zijn dat twee uur vervoer slechter is dan bijvoorbeeld negen uur vervoer. Het gaat erom onder welke omstandigheden het dier wordt vervoerd en daaraan zal de Commissie aandacht moeten schenken, niet alleen aan de tijdsduur, maar vooral ook aan de omstandigheden."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Také bych se chtěl poděkovat zpravodaji za nadšení, které vložil do své práce. Domnívám se, že vzhledem k nárůstu v míře globalizace musíme ve větší míře zohledňovat propuknutí nakažlivých onemocnění zvířat. Lidé více cestují a převážejí výrobky, o kterých nepředpokládají, že by mohly způsobit propuknutí nákazy, nicméně se to může stát. Všichni už řekli, že jsou potřebné lepší hraniční kontroly, protože prevence je lepší než léčba. Vždy mě zarazí, když přijedu například do Spojených států nebo do Austrálie, že hraniční kontroly na těchto místech jsou mnohem přísnější než v Evropě. Přemýšlím nad tím, proč neuplatňuje Evropská unie podobný systém jako Spojené státy, kde se každého zeptají, zda převáží nebo nepřeváží živočišné výrobky. Jen v takovém případě můžeme riziko řádně kontrolovat. Co by se mělo dělat, pokud vypukne epidemie nakažlivého onemocnění zvířat? Domnívám se, že každý je v této chvíli přesvědčený, že masové utrácení, ke kterému docházelo v minulosti, už není přijatelné. Budeme muset očkovat a potom musí být možné prodávat výrobky z očkovaných zvířat na evropském trhu, stejně jako mimo něj. A to je problém. Neoslovily mě pokusy, které dělá Komise, aby přesvědčila prodejce, organizace spotřebitelů atd., že výrobky z očkovaných zvířat jsou stejně dobré jako výrobky z neočkovaných zvířat. Živočišné výrobky ze zvířat očkovaných proti slintavce a kulhavce musí být nadále označované, aby spotřebitelé tuto informaci měli. Zdá se to zcela zbytečné. Z tohoto důvodu je zapotřebí aktivní stanovisko Komise. Dosud jsme měli každoročně, a situace tento rok není jiná, velké dodatečné rezervy v rozpočtu pro zemědělství. Dosud jsme byli schopní pokrýt náklady na všechny epidemie nakažlivých onemocnění zvířat z rozpočtu pro zemědělství. V budoucnosti se situace může do velké míry změnit. Postupně se přidávají nové země a přebytek v rozpočtu pro zemědělství se trvale zmenšuje. Navzdory tomu je za epidemii nutné platit. Podle evropského práva se to musí udělat. Z tohoto důvodu se domnívám, že je co nejdříve nutné zavést režim evropského zdravotního pojištění zvířat, fondy pro zdraví zvířat v každé zemi nebo na evropské úrovni atd. Připravil jsem zkušební projekt v této oblasti v rozpočtu na rok 2004. Všechny plány jsou připravené a Komise musí začít pracovat a bezodkladně vyvíjet činnost v této oblasti. Má závěrečná poznámka se týká přepravy zvířat. Nejsem jedním z lidí, kteří tvrdí, že „pokud přepravujete zvíře tolik a tolik hodin, je to v zásadě dobré“. Přeprava zvířete, která trvá dvě hodiny, může být horší než ta, která trvá devět hodin. Jde zejména o podmínky, za nichž jsou zvířata přepravována, a Komise musí vzít v úvahu podmínky a nejen délku přepravy."@cs1
"Hr. formand! Også jeg vil gerne takke ordføreren for den begejstring, hvormed han har gjort sit arbejde. Jeg tror, at vi, med den stigende globalisering, i fremtiden skal regne mere med udbrud af smitsomme dyresygdomme. Folk rejser mere og tager produkter med, som det ikke er tilladt at tage med, og det kan forårsage udbrud. Alle har allerede talt om, at der er behov for en bedre overvågning af grænserne, for forebyggelse er bedre en helbredelse. Jeg finder det altid påfaldende, når jeg f.eks. rejser til USA eller Australien, at overvågningen af grænserne der er betydeligt strengere end i Europa. Jeg spekulerer på, hvorfor EU ikke har et lignende system som f.eks. i USA, nemlig at alle bedes om at meddele, om de har animalske produkter med eller ej. Først da kan vi kontrollere det ordentligt. Hvad skal der ske, hvis der udbryder smitsomme dyresygdomme? Jeg tror, at alle i øjeblikket er overbevist om, at den massive nedslagtning, som tidligere er foretaget, ikke længere er acceptabel. Vi er nødt til at vaccinere, og så er det nødvendigt, at produkter fra dyr, der er vaccineret, kan sælges på det europæiske marked og ligeledes uden for dette. Der ligger problemet. Jeg er ikke imponeret over de forsøg, som Kommissionen gør på at overbevise supermarkeder, forbrugerorganisationer osv. om, at produkter fra vaccinerede dyr er lige så gode som produkter ikkevaccinerede dyr. Nu er det stadig nødvendigt, at produkter fra dyr, der er vaccinerede mod mund- og klovsyge, mærkes, således at forbrugerne ved det. Det forekommer mig at være fuldstændig overflødigt. Kommissionen skal derfor indtage en aktiv holdning. Hvert år, også i år, har vi været vant til, at der er et enormt overskud på landbrugsbudgettet. Hidtil har vi kunnet betale alle udbrud af smitsomme dyresygdomme fra landbrugsbudgettet. I fremtiden kunne det udmærket ændres. De nye lande skal fases ind, og spillerummet i landbrugsbudgettet bliver stadig mindre. Alligevel skal der betales, hvis der kommer et udbrud. Den europæiske lov bestemmer, at det skal ske. Jeg tror derfor, at der hurtigst muligt skal udarbejdes et skema over europæiske dyreforsikringer, dyresundhedsfonde, for de enkelte lande eller på europæisk plan osv. I 2004 fik jeg allerede et forsøgsprojekt til det på budgettet. Alle planer herom ligger klar, og Kommissionen skal hurtigst muligt smøge ærmerne op. Mit sidste punkt er transporten af dyr. Jeg hører ikke til dem, der siger, at "det pr. definition er godt, hvis De transporterer dyrene i et vist antal timer". Det kan være, at to timers transport er værre end f.eks. ni timers transport. Det drejer sig om, under hvilke omstændigheder dyret transporteres, og det skal Kommissionen lægge vægt på, ikke kun varigheden, men frem for alt omstændighederne."@da2
". Auch ich möchte mich bei dem Berichterstatter für das Engagement bedanken, das er bei seiner Arbeit an den Tag gelegt hat. Angesichts der voranschreitenden Globalisierung denke ich, dass wir künftig dem Ausbruch von Tierseuchen stärker Rechnung tragen müssen. Die Menschen gehen öfter auf Reisen, nehmen Produkte mit, die sie nicht sollen, und dadurch kann es zu einem Ausbruch kommen. Alle haben bereits erklärt, dass gründlichere Grenzkontrollen vonnöten sind, denn Vorbeugung ist die beste Medizin. Wenn ich beispielsweise einmal in den USA oder in Australien lande, fällt mir immer auf, dass die Grenzkontrollen dort erheblich strenger als in Europa sind. Ich frage mich, weshalb die Europäische Union nicht über ein ähnliches System wie die USA verfügt, bei dem jeder angeben muss, ob er Erzeugnisse tierischen Ursprungs bei sich führt. Erst dann können wir ordnungsgemäß kontrollieren. Was muss beim Ausbruch von Tierseuchen geschehen? Ich meine, wir alle sind im Moment schon davon überzeugt, dass die früher praktizierten massiven Keulungen nicht mehr akzeptabel sind. Wir werden impfen müssen, und dann müssen Produkte von geimpften Tieren auf den Märkten innerhalb und außerhalb der EU vermarktet werden können. Dort liegt das Problem. Nicht beeindruckt bin ich von den Bemühungen der Kommission, Supermärkte, Verbraucherorganisationen und so weiter davon zu überzeugen, dass Produkte von geimpften Tieren ebenso gut sind wie die von nicht geimpften Tieren. Produkte von Tieren, die gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft sind, müssen nach wie vor gekennzeichnet werden, damit der Verbraucher Bescheid weiß. Das halte ich für völlig überflüssig. Daher muss die Kommission eine aktive Haltung einnehmen. Bisher sind wir es gewohnt, dass der Agrarhaushalt jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder, einen gewaltigen Überschuss aufweist. Bislang konnten wir die Kosten aller Ausbrüche von Tierseuchen aus diesem Agrarhaushalt bestreiten. Künftig könnte sich die Situation sehr wohl anders gestalten. Die neuen Länder werden stufenweise einbezogen, und die Marge im Agrarhaushalt wird immer geringer. Aber trotzdem muss bei einem Ausbruch gezahlt werden. Das europäische Recht schreibt dies vor. Daher vertrete ich die Auffassung, dass wir schnellstmöglich eine Regelung für europäische Tierversicherungen, Tiergesundheitsfonds für jedes Land oder auf Gemeinschaftsebene und so weiter brauchen. Ein diesbezügliches Pilotprojekt von mir findet sich bereits im Haushaltsplan für 2004. Alle Pläne liegen bereit, und die Kommission muss sich so bald als möglich an die Arbeit machen und etwas unternehmen. Mein letzter Punkt betrifft Tiertransporte. Ich gehöre nicht zu jenen, die sagen „wenn Sie das Tier so viele Stunden transportieren, dann ist es per definitionem gut“. Zweistündige Transporte sind möglicherweise schlimmer als die über neun Stunden. Entscheidend ist, unter welchen Bedingungen das Tier transportiert wird, und die Kommission sollte daher die Umstände und nicht nur die Dauer berücksichtigen."@de9
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον ενθουσιασμό που έδειξε γι’ αυτό το έργο. Νομίζω ότι με την αύξηση της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τις εκδηλώσεις λοιμωδών ασθενειών των ζώων. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν περισσότερο και μεταφέρουν προϊόντα που δεν πρέπει και τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εκδήλωση μιας ασθένειας. Όλοι είπαν ότι απαιτείται καλύτερος έλεγχος των συνόρων διότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Πάντα μου προκαλεί εντύπωση, όταν για παράδειγμα φτάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, το γεγονός ότι εκεί οι έλεγχοι στα σύνορα είναι κατά πολύ αυστηρότεροι σε σχέση με την Ευρώπη. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα παρόμοιο σύστημα με αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο καθένας θα πρέπει να δηλώνει αν μεταφέρει ή όχι ζωικά προϊόντα. Μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε σωστό έλεγχο. Τι θα γίνει όταν εκδηλωθούν λοιμώδεις ασθένειες των ζώων; Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πειστεί ότι η μαζική σφαγή, κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, είναι πλέον απαράδεκτη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό και τότε θα πρέπει να είναι δυνατό τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα να πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και εκτός αυτής. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Δεν εκπλήσσομαι από τις προσπάθειες της Επιτροπής να πείσει τα μεγάλα σούπερ-μάρκετ, τις οργανώσεις καταναλωτών και τους υπόλοιπους ότι τα προϊόντα από εμβολιασμένα ζώα έχουν την ίδια ποιότητα με αυτά των μη εμβολιασμένων ζώων. Τα προϊόντα που προέρχονται από ζώα που εμβολιάστηκαν κατά του αφθώδους πυρετού πρέπει να φέρουν ακόμα σήμα ώστε οι καταναλωτές να είναι ενήμεροι. Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι τελείως περιττό. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη ενεργούς αντιμετώπισης από την Επιτροπή. Κάθε χρόνο μέχρι τώρα, και πάλι αυτή τη χρονιά, είχαμε συνηθίσει να έχουμε ένα μεγάλο πλεόνασμα στον γεωργικό προϋπολογισμό. Μέχρι τώρα ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε μέσω του γεωργικού προϋπολογισμού σε όλες τις δαπάνες που συνεπάγονταν οι εκδηλώσεις λοιμωδών ασθενειών των ζώων. Στο μέλλον η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική. Οι νέες χώρες εντάσσονται σταδιακά και το περιθώριο στον γεωργικό προϋπολογισμό μικραίνει με σταθερό ρυθμό. Ακόμα και τότε, θα χρειαστούν χρήματα σε περίπτωση εκδήλωσης μιας ασθένειας. Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα ένα σχέδιο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια των ζώων, ταμεία για την υγεία των ζώων σε κάθε χώρα ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ούτω καθεξής. Έχω λάβει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σχετικά με αυτό στον προϋπολογισμό του 2004. Όλα τα σχέδια είναι έτοιμα και η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει το έργο της και να κάνει κάτι γι’ αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά τη μεταφορά των ζώων. Δεν είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που λένε «αν μεταφέρεις ένα ζώο για τόσες ώρες, αυτό είναι εξ ορισμού καλό». Μπορεί να είναι χειρότερο να μεταφέρει κανείς ένα ζώο για δύο ώρες παρά για εννιά. Αυτό που έχει σημασία είναι οι συνθήκες μεταφοράς των ζώων και η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της τις συνθήκες και όχι το χρόνο."@el10
". I should also like to thank the rapporteur for the enthusiasm he has put into his work. I think that, with increasing globalisation, we shall need to take more account of outbreaks of infectious animal diseases. People travel more and carry products that they are not supposed to and that can cause outbreaks. Everyone has already said that better border controls are needed, because prevention is better than cure. It always strikes me, when I arrive in the United States or Australia for example, that the border controls there are much stricter than in Europe. I wonder why the European Union does not have a similar system to the United States, with everyone being asked to state whether or not they are carrying animal products. Only then can we check properly. What should happen when infectious animal diseases break out? I think everyone at the moment is already convinced that mass slaughter, as has happened in the past, is no longer acceptable. We are going to have to vaccinate and then it has to be possible for the products from vaccinated animals to be sold on the European market and also outside it. That is where the problem lies. I am not impressed by the attempts the Commission is making to convince supermarkets, consumer organisations and so on that products from vaccinated animals are just as good as those from non-vaccinated animals. Products from animals vaccinated against foot-and-mouth disease still have to be marked so that consumers know. That seems to be completely unnecessary. Therefore an active stand by the Commission is needed. Every year up to now, and again this year, we have been used to having a large surplus in the agriculture budget. So far we have been able to meet the cost of all outbreaks of infectious animal diseases from the agriculture budget. In future the situation could very well be different. The new countries are being phased in and the margin in the agriculture budget is steadily becoming smaller. Even so, an outbreak will have to be paid for. Under European law, that has to be done. I therefore think that as soon as possible there must be a scheme for European animal insurance, animal health funds for each country or at European level, and so on. I got a pilot project on that in the budget in 2004. All the plans are ready and the Commission must set to work and do something about it as quickly as possible. My final point is the transport of animals. I am not one of those people who say ‘if you transport the animal for so many hours, that is by definition good’. Being transported for two hours might be worse than for nine. What matters is the conditions in which animals are transported and the Commission must take account of the conditions and not just of the length of time."@en4
". También yo desearía agradecer al ponente el entusiasmo con el que ha trabajado. Creo que con el aumento de la globalización deberemos tomar en consideración en mayor medida los brotes de enfermedades animales infecciosas. Las personas viajan más y transportan productos que se supone que no deberían transportar y que pueden dar origen a brotes infecciosos. Todos han dicho ya que es necesario un mejor control fronterizo, porque «más vale prevenir que curar». Siempre me sorprendo, cuando viajo a los Estados Unidos o a Australia, por ejemplo, de que los controles sean mucho más estrictos que en Europa. Me pregunto por qué la Unión Europea no tiene un sistema similar al de los Estados Unidos, donde se pide a los viajeros que declaren si llevan consigo productos animales. Sólo así se pueden efectuar unos controles adecuados. ¿Qué pasaría si se produjese un brote epizoótico? Creo que todos en este momento consideran que los sacrificios masivos que se realizaban en el pasado ya no resultarían aceptables. Debemos vacunar a los animales y lograr que los productos de animales vacunados se vendan en el mercado de Europa y de terceros países. Ahí radica el problema. No me impresionan los intentos de la Comisión por convencer a los supermercados, organizaciones de consumidores, etc. de que los productos de animales vacunados son igual de buenos que los de animales no vacunados. Los productos de animales vacunados contra la fiebre aftosa aún deben llevar el correspondiente marcado para informar de ello a los consumidores. Esto me parece completamente innecesario. Por consiguiente, la Comisión debe adoptar un papel activo. Todos los años, incluido éste, hemos estado acostumbrados a un gran superávit en el presupuesto agrícola. Hasta el momento hemos logrado cubrir los costes de todos los brotes de epizootias con el presupuesto agrícola. En el futuro la situación podría ser muy diferente. Los nuevos países están entrando gradualmente a formar parte del grupo de beneficiarios de este presupuesto, que se reduce constantemente. Incluso en ese caso, debemos cubrir los costes de un brote epizoótico. Hemos contraído esta obligación con arreglo al Derecho comunitario. Por consiguiente, creo que se debería poner en marcha lo antes posible un régimen europeo de seguro animal y disponer de fondos para cubrir las cuestiones de salud animal en cada país o a escala comunitaria, etc. Presenté un proyecto piloto al respecto en el presupuesto de 2004. Todos los planes están listos y la Comisión debe empezar a trabajar y hacer algo lo antes posible. Por último, desearía hablar del transporte de animales. No soy una de esas personas que dicen «si transportas al animal durante tantas horas, eso es adecuado por definición». Un desplazamiento que dura dos horas puede ser peor que otro que dura nueve. Lo importante son las condiciones en las que se transporta a los animales y la Comisión debe tomar en consideración tales condiciones y no sólo la duración de los viajes."@es21
". Soovin samuti tänada raportööri töösse panustatud entusiasmi eest. Arvan, et kasvava ülemaailmastumise juures peame rohkem arvestama loomade nakkushaiguste puhangutega. Inimesed reisivad rohkem ning veavad selleks mitte ette nähtud kaupu, mis võib põhjustada haiguspuhanguid. Kõik on juba nimetanud parema piirikontrolli vajalikkust, sest ennetamine on parem kui ravi. Näiteks kui ma sõidan Ameerika Ühendriikidesse või Austraaliasse, siis mõjub mulle alati üllatavalt sealne palju rangem piirikontroll kui Euroopas. Hämmastav, miks Euroopa Liit ei rakenda Ameerika Ühendriikidega sarnast süsteemi, kus igaüks peab deklareerima loomsete toodete olemasolu pagasis. Ainult nii saame korralikult kontrollida. Mis juhtub loomade nakkushaiguste puhkemisel? Ma arvan, et praegusel hetkel on kõik veendunud, et massiline tapmine, nagu on minevikus juhtunud, ei ole enam vastuvõetav. Meil tuleb hakata vaktsineerima ja siis peab olema võimalik vaktsineeritud loomadest toodetud kaupu turustada Euroopa turul ja samuti väljaspool. Selles ongi probleem. Mulle ei avalda muljet komisjoni püüded veenda kaubanduskeskusi, tarbijate ühendusi ja nii edasi selles, et vaktsineeritud loomadest toodetud saadused on täpselt sama head kui vaktsineerimata loomadest toodetud kaup. Suu- ja sõrataudi vastu vaktsineeritud loomadest toodetud kaubad peavad tarbijate teavitamiseks siiani olema märgistatud. See näib täiesti ebavajalik. Seetõttu on vajalik komisjoni konkreetne seisukoht. Aasta aasta järel ning tänavu jälle oleme harjunud suure ülejäägiga põllumajanduse eelarves. Siiani on olnud võimalik katta põllumajanduse eelarvest kõik loomade nakkushaiguste puhangutega seotud kulud. Tulevikus võib olukord märgatavalt muutuda, uued riigid liituvad süsteemiga ja põllumajanduse eelarve ülejääk väheneb pidevalt. Isegi sellisel juhul tuleb taudipuhangu eest maksta. Euroopa seaduse kohaselt tuleb seda teha. Seepärast arvan ma, et niipea kui võimalik peab looma Euroopa loomakindlustusskeemi, loomade tervise fondid igale riigile või Euroopa tasandil ja nii edasi. 2004. aasta eelarves oli mul selleteemaline katseprojekt. Kõik plaanid on valmis ning komisjon peab tööle asuma ja selles osas midagi ette võtma nii kiiresti kui võimalik. Minu viimane mõte seostub loomade transpordiga. Ma ei kuulu inimeste hulka, kes defineerivad head loomade vedu teatava arvu tundidega. Kahetunnine transport võib olla halvem kui üheksatunnine. Loevad loomade transportimise tingimused ning komisjon peab arvestama tingimusi ja mitte üksnes veoaja pikkust."@et5
". Minäkin kiitän esittelijää siitä innosta, jolla hän on tehnyt työtään. Katson, että globalisaation lisääntyessä meidän on otettava yhä enemmän huomioon tarttuvien eläintautien puhkeaminen. Ihmiset matkustavat enemmän ja kuljettavat tuotteita, joita ei saisi kuljettaa, ja tämä voi aiheuttaa tautien puhkeamista. Kaikki ovat jo sanoneet, että tarvitaan entistä parempaa rajavalvontaa, sillä ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Minua hämmästyttää aina Yhdysvaltoihin tai Australiaan saapuessani, kuinka tarkastukset ovat siellä paljon tiukempia kuin Euroopassa. Miksi Euroopan unionilla ei ole samanlaista järjestelmää kuin Yhdysvalloissa, joissa kaikilta kysytään kuljettavatko he eläinperäisiä tuotteita. Vasta sitten voimme tarkastaa asianmukaisesti. Mitä pitää tehdä tarttuvan eläintaudin puhjetessa? Uskon kaikkien tällä hetkellä olevan sitä mieltä, että joukkoteurastukset, joita aiemmin on toteutettu, eivät ole enää hyväksyttäviä. Meidän on rokotettava, ja sen jälkeen rokotetuista eläimistä saatavia tuotteita on oltava mahdollista myydä eurooppalaisilla markkinoilla ja myös niiden ulkopuolella. Tässä ongelma piilee. En ole vakuuttunut komission pyrkimyksistä vakuuttaa supermarketteja, kuluttajajärjestöjä ja muita vastaavia siitä, että rokotetuista eläimistä saadut tuotteet ovat aivan yhtä hyviä kuin rokottamattomista saadut. Suu- ja sorkkatautia vastaan rokotetuista eläimistä saatavat tuotteet on edelleen merkittävä, jotta kuluttajat saavat tietoa. Tämä vaikuttaa täysin tarpeettomalta. Tarvitaan siis komission aktiivinen kanta. Tähän mennessä joka vuosi, ja jälleen tänä vuonna, maatalousbudjetissa on suuri ylijäämä. Tähän mennessä olemme kyenneet selviytymään kaikista tarttuvien eläintautien puhkeamisista maatalousbudjetin avulla. Tulevaisuudessa tilanne voi olla hyvin erilainen. Uudet valtiot tulevat mukaan vaiheittain, ja maatalousbudjetin marginaali pienenee tasaisesti. Siinäkin tapauksessa meidän on kyettävä maksamaan tartuntataudin puhkeamisesta aiheutuvat kulut. Yhteisön lainsäädännön mukaan niin on tehtävä. Tämän vuoksi katson, että tarvitaan mahdollisimman pian yhteisön eläinvakuutusjärjestelmä, eläinten terveysrahastoja jokaisen valtion tai yhteisön tasolla, ja niin edelleen. Sain tällaiset pilottihankkeen sisällytettyä vuoden 2004 talousarvioon. Kaikki suunnitelmat ovat valmiina, ja komission on ryhdyttävä töihin ja tehtävä asialle jotain mahdollisimman pian. Lopuksi puhun eläinkuljetuksista. En kuulu niihin ihmisiin, joiden mukaan tietyn ajan kestävä eläinkuljetus on hyvä asia. Kahden tunnin kuljetus voi olla pahempi kuin yhdeksän tunnin. Tärkein asia on eläinten kuljetusolot, ja komission on otettava huomioon kuljetusolot, eikä pelkästään kuljetuksen kestoa."@fi7
"Je souhaite moi aussi remercier le rapporteur pour l’enthousiasme qu’il a apporté à ce travail. Je pense que, face au progrès de la mondialisation, nous allons devoir accorder davantage d’importance aux épidémies animales. Les gens voyagent plus et transportent avec eux des produits qu’ils ne sont pas censés transporter et cela peut être à l’origine d’épidémies. Tout le monde a déjà dit qu’il nous fallait un meilleur contrôle aux frontières, car il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis toujours frappé, en arrivant par exemple aux États-Unis ou en Australie, de constater que les contrôles aux frontières sont nettement plus stricts qu’en Europe. Je me demande pourquoi l’Union européenne ne possède pas un système semblable à celui des États-Unis, demandant à tous les voyageurs s’ils transportent des produits d’origine animale. C’est la seule façon d’effectuer des contrôles corrects. Que faut-il faire en cas d’apparition de maladies infectieuses animales? Je pense qu’à l’heure actuelle, nous sommes tous d’accord pour dire que les abattages en masse qui ont eu lieu par le passé ne sont plus acceptables. Nous allons devoir vacciner et il faut que les produits à base d’animaux vaccinés puissent être vendus sur le marché européen et en dehors de celui-ci. C’est là qu’est le problème. Je ne suis pas convaincu par les tentatives de la Commission de persuader les supermarchés, les organisations de consommateurs, etc. que les produits à base d’animaux vaccinés sont tout aussi bons que ceux à base d’animaux non vaccinés. Les produits à base d’animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse doivent encore porter une mention spécifique pour en informer les consommateurs. Cela semble parfaitement inutile. Il faut donc que la Commission adopte une position plus dynamique. Chaque année jusqu’à présent, et cette année encore, nous avons eu l’habitude d’avoir un excédent important dans le budget de l’agriculture. Jusqu’à présent, nous avons pu faire face aux épidémies de maladies infectieuses animales en utilisant le budget de l’agriculture. Cette situation pourrait bien changer à l’avenir. Les nouveaux États membres sont progressivement inclus et la marge budgétaire de l’agriculture diminue. Et pourtant, il faudra bien supporter le coût des futures épidémies éventuelles. Le droit européen nous y oblige. Je pense donc qu’il faut mettre en place dès que possible un système européen d’assurance en matière d’animaux, un fonds de santé animale pour chaque pays ou au niveau européen, etc. J’avais prévu un projet-pilote en la matière dans le budget 2004. Tous les projets sont prêts et la Commission doit se mettre au travail et agir dès que possible. Ma dernière remarque concerne le transport des animaux. Je ne suis pas de ceux qui disent «Si le transport est limité à tel nombre d’heures, c’est par définition acceptable.» Deux heures de transport peuvent être pires qu’un voyage de neuf heures. Ce sont les conditions du transport qui comptent et la Commission doit tenir compte des conditions et pas seulement de la durée."@fr8
". Én is szeretném megköszönni a előadó lelkes munkáját. Azt hiszem, hogy a globalizáció növekedésével jobban figyelembe kell vennünk a fertőző állatbetegségek kitöréseit. Az emberek többet utaznak és olyan termékeket visznek magukkal, amelyeket nem lenne szabad és amelyek járványok kitörését okozhatják. Már mindenki elmondta, hogy jobb határellenőrzésre van szükség, mivel a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. Amikor például az Egyesült Államokba vagy Ausztráliába érkezem, mindig meglep, hogy a határellenőrzés sokkal szigorúbb, mint Európában. Kíváncsi lennék, hogy az Európai Unió miért nem rendelkezik egy, az Egyesült Államok-belihez hasonló rendszerrel, ahol mindenkitől megkérdezik, hogy hozott-e magával állati termékeket. Csak ezután lehet megfelelően ellenőrizni. Mi történjék fertőző állatbetegségek kitörésekor? Azt hiszem, hogy most már mindenki meggyőződése, hogy a tömeges leölés, ahogy a múltban történt, többé már nem elfogadható. Vakcináznunk kell és lehetővé kell tenni, hogy a vakcinált állatokból származó termékeket el lehessen adni az európai piacion és azon kívül is. És itt a probléma. Nem vagyok meghatva a Bizottság által az irányban tett kísérletektől, hogy meggyőzze a szupermarketeket, a fogyasztói szervezeteket és a többit, hogy a vakcinált állatokból származó termékek éppen olyan jók, mint a nem vakcinált állatokból származók. A száj és körömfájás ellen vakcinált állatokból származó termékeken ezt a körülményt még mindig fel kell tüntetni a fogyasztó tájékoztatása céljából. Ez tökéletesen szükségtelennek tűnik. Ezért szükség van a Bizottság aktív állásfoglalására. Egészen mostanáig minden évben, és idén is megszoktuk, hogy a mezőgazdasági költségvetés nagy többlettel rendelkezik. Eddig a mezőgazdasági költségvetésből tudtuk fedezni az összes fertőző állatbetegség okozta járványkitörés költségeit. A jövőben a helyzet nagyon is megváltozhat. Fokozatosan új országok lépnek be és a mezőgazdasági költségvetés tartalékai egyre kisebbek lesznek. Ennek ellenére, a járványok kitöréséért fizetni kell. Az Európai törvénykezés szerint ezt kell tenni. Ezért úgy gondolom, hogy a lehető leggyorsabban ki kell alakítani ez európai állatbiztosítási rendszert, állat-egészségügyi alapokat kell létrehozni az egyes országok számára vagy az európai szinten, és így tovább. Erre vonatkozóan kísérleti projektem volt a 2004-es költségvetésben. Az összes terv készen áll, a Bizottságnak csak hozzá kell fognia a munkához és amilyen gyorsan csak lehet, valamit tennie az ügyben. Utolsó megjegyzésem az állatok szállítására vonatkozik. Nem tartozom azok közé, akik azt mondják „ha ennyi óráig szállítják az állatot, az értelemszerűen jó.” Kétórás szállítás lehet rosszabb, mint a kilencórás. Az számít, hogy milyen körülmények között szállítják az állatokat, és a Bizottságnak figyelembe kell venni a körülményeket is, nem csak az időtartamot."@hu11
". Desidero ringraziare il relatore per l’entusiasmo messo nel lavoro svolto. Pendo che, con l’aumento della globalizzazione, dovremo tenere in maggior conto l’insorgenza di malattie animali infettive. Le persone viaggiano di più e trasportano prodotti che non dovrebbero e che possono causare l’insorgenza di malattie. Tutti hanno già detto che sono necessari migliori controlli alle frontiere, perché prevenire è meglio che curare. Mi colpisce sempre che, ad esempio,quando arrivo negli Stati Uniti o in Australia, i controlli alle frontiere siano molto più severi che in Europa. Mi domando perché l’Unione europea non dispone di un sistema simile a quello degli Stati Uniti, dove viene a chiesto a tutti di dichiarare se trasportano o meno prodotti animali. Solo in quel casao possiamo controllare in modo adeguato. Cosa dovrebbe accadere nel caso di insorgenza di malattie animali infettive? Penso che tutti al momento siano già convinti che la macellazione di massa, come è accaduto in passato, non sia più accettabile. Dovremo vaccinare e poi sarà possibile vendere i prodotti derivati da animali vaccinati sul marcato europeo e anche al di fuori di esso. E’ lì che sta il problema. Non mi impressionano i tentativi che la Commissione sta compiendo al fine di convincere supermercati, organizzazioni dei consumatori e così via, che i prodotti derivati da animali vaccinati sono altrettanto buoni rispetto a quelli derivati da animali non vaccinati. I prodotti derivati da animali vaccinati contro l’afta epizootica devono ancora essere commercializzati affinché i consumatori sappiano. Ciò sembra essere completamente superfluo. E’ pertanto necessario un sostegno attivo da parte della Commissione. Fino a oggi ogni anno, e nuovamente quest’anno, siamo stati soliti avere un’elevata eccedenza nel bilancio agricolo. Finora siamo stati in grado di far fronte ai costi di tutte le malattie animali infettive insorte ricorrendo al bilancio agricolo. In futuro la situazione potrebbe essere molto diversa. Si stanno introducendo gradualmente i nuovi paesi e il margine del bilancio agricolo si sta sempre più riducendo. Anche in tali condizioni, si dovrà pagare per l’insorgenza di una malattia. Ciò va fatto, conformemente al diritto comunitario. Ritengo pertanto che venga introdotto quanto prima uno schema per l’assicurazione europea degli animali, nonché fondi destinati alla salute degli animali per ciascun paese o a livello europeo e così via. A tale proposito, ho preparato un progetto pilota nel 2004. Tutti i piani sono pronti e la Commissione deve mettersi al lavoro e fare qualcosa al riguardo il più rapidamente possibile. Il mio ultimo punto riguarda il trasporto degli animali. Non sono uno di coloro che affermano: “Se si trasportano gli animali per un determinato numero di ore, allora va bene per definizione”. Essere trasportati per due ore può essere peggio che esserlo per nove. Quel che conta sono le condizioni in cui gli animali vengono trasportati e la Commissione deve tener conto delle condizioni e non solo della durata."@it12
"Aš taip pat noriu padėkoti pranešimo sudarytojui už entuziazmą, atliekant savo darbą. Manau, kad plečiantis globalizacijai, teks labiau atsižvelgti į gyvūnų infekcinių ligų protrūkius. Žmonės daugiau keliauja ir gabena produktų, kurių neturėtų gabenti, tai gali sukelti protrūkius. Visi kalbėjusieji jau minėjo, kad būtine gerinti sienų kontrolę, nes prevencija geriau už gydymą. Mane visada stebina, kad atvykus į Jungtines Valstijas ar Australiją, pasienio kontrolė yra daug griežtesnė nei Europoje. Man įdomu, kodėl Europoje netaikoma panaši sistema kaip Jungtinėse valstijose, kai kiekvieno atvykstančiojo prašoma deklaruoti, ar jis gabena gyvūninės kilmės produktų. Tik tada galima tinkamai atlikti patikrinimus. Kas turėtų būti daroma gyvūnų ligos protrūkio atveju? Manau, kad dabar visi jau įsitikino, kad anksčiau taikytas masinis skerdimas yra nepriimtinas. Mums teks vakcinuoti, o tada reikės užtikrinti galimybę iš vakcinuotų gyvūnų pagamintus produktus parduoti Europos rinkoje ir kitur. Štai kur glūdi problema. Man nedaro įspūdžio Komisijos pastangos įtikinti prekybos centrus, vartotojų organizacijas, t.t., kad iš vakcinuotų gyvūnų pagaminti produktai yra tokie pat kokybiški, kaip ir pagamintieji iš nevakcinuotų gyvūnų. Iš gyvūnų, vakcinuotų nuo nagų ir snukio ligos, pagaminti produktai vis tiek turės būti parduodami taip, kad vartotojai apie tai žinotų. Todėl būtina aktyvi Komisijos pozicija. Šiemet, kaip ir kasmet iki šiol, jau įpratome turėti didelį žemės ūkio biudžeto perviršį. Iki šiol mums pavyko padengti gyvūnų infekcinių ligų protrūkių išlaidas žemės ūkio biudžeto lėšomis. Ateityje padėtis gali smarkiai pasikeisti. Nustatyti pereinamieji laikotarpiai naujoms valstybėms, o žemės ūkio biudžeto marža nuolat mažėja. Nežiūrint į tai, protrūkio kainą vis tiek teks mokėti. Tai būtina pagal Europos Sąjungos įstatymus. Todėl manau, kad kiekvienoje valstybėje arba Europos lygiu būtina kuo skubiau sukurti Europos gyvūnų draudimo schemą ir suformuoti gyvūnų sveikatos fondus, t.t. Bandomąjį projektą man buvo pavykę įtraukti į biudžetą2004 m. Visi planai yra sudaryti, o Komisija turi imtis darbo ir kuo skubiau ką nors daryti šioje srityje. Paskutinis klausimas, kurį noriu panagrinėti – tai gyvūnų transportavimas. Nesu vienas iš tų, kurie sako: „jei gyvūnas transportuojamas tiek ir tiek valandų, tai automatiškai yra gerai“. Galimi atvejai, kai dvi valandas trunkantis transportavimas yra kenksmingesnis už trunkantįjį devynias valandas. Viskas priklauso nuo gyvūnų transportavimo sąlygų, todėl Komisija turi atsižvelgti į sąlygas, o ne vien į transportavimo trukmę."@lt14
". Es arī gribētu pateikties referentem par viņa darbā ieguldīto entuziasmu. Es domāju, ka ar pieaugošo globalizāciju mums vairāk jāņem vērā infekciozu dzīvnieku slimību uzliesmojumi. Cilvēki vairāk ceļo un pārvadā preces, kuras tiem nevajadzētu pārvadāt, un tas var radīt uzliesmojumus. Visi jau ir pateikuši, ka nepieciešama labāka robežkontrole, jo profilakse ir labāka nekā ārstēšana. Mani vienmēr satriec, ka tad, kad es ierodos, piemēram, Savienotajās Valstīs vai Austrālijā, robežkontrole ir daudz stingrāka nekā Eiropā. Es brīnos, kāpēc Eiropas Savienībai nav Savienotajām Valstīm līdzīgas sistēmas, kur ikvienam tiek prasīts norādīt, vai tiek vesti vai nevesti dzīvnieku produkti. Vienīgi tad mēs varam pienācīgi pārbaudīt. Kas varētu notikt, kad uzliesmos infekcioza dzīvnieku slimība? Es domāju, ka šobrīd visi ir jau pārliecināti, ka masveida izkaušana, kā tas noticis pagātnē, vairāk nav pieņemama. Mums jāveic vakcinācija, un tad jābūt iespējai, lai vakcinēto dzīvnieku produktus varētu pārdot Eiropas tirgū un arī ārpus tā. Tur ir problēma. Mani neiespaido Komisijas centieni pārliecināt lielveikalus, patērētāju organizācijas un citus, ka vakcinēto dzīvnieku produkti ir tikpat labi kā nevakcinēto dzīvnieku produkti. Pret mutes un nagu sērgu vakcinēto dzīvnieku produkti joprojām jāatzīmē, lai patērētāji to zinātu. Tas šķiet esam pilnīgi lieki. Tāpēc nepieciešama aktīva Komisijas nostāja. Līdz šim katru gadu un atkal šajā gadā mēs esam pieraduši pie liela lauksaimniecības budžeta pārpalikuma. Tiktāl mums bija iespējams apmaksāt visus infekciozo dzīvnieku slimību uzliesmojumu izdevumus no lauksainiecības budžeta. Nākotnē situācija varētu būt ļoti atšķirīga. Ir ienākušas jaunās valstis un lauksaimniecības budžeta robeža noteikti kļūst mazāka. Arī šajā gadījumā par uzliesmojumu būs jāmaksā. Tas būs jādara atbilstoši Eiropas tiesībām. Tāpēc es domāju, ka cik ātri vien iespējams katrā valstī vai Eiropas līmenī jābūt Eiropas dzīvnieku apdrošināšanas sistēmai, dzīvnieku veselības fondiem un tā tālāk. Par to man ir pilotprojekts 2004. gada budžetā. Visi plāni ir gatavi un Komisijai jāķeras pie darba un kaut kas šajā jomā jādara cik ātri vien iespējams. Mans pēdējais punkts ir par dzīvnieku transportu. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri saka: „Ja jūs transportējiet dzīvnieku tik daudz stundu, tas pēc definīcijas ir labi”. Divu stundu ilga transportēšana var būt sliktāka nekā deviņu. Svarīgi ir apstākļi, kādos dzīvnieki tiek transportēti, un Komisijai jāņem vērā apstākļi, nevis tikai laika ilgums."@lv13
"Ook ik zou de rapporteur willen bedanken voor het enthousiasme waarmee hij zijn werk heeft gedaan. Ik denk dat wij, met de toenemende globalisatie, in de toekomst meer rekening moeten houden met de uitbraak van besmettelijke dierziekten. Mensen reizen meer, nemen producten mee die ze niet mogen meenemen en dat kan uitbraken veroorzaken. Iedereen heeft er al over gesproken: er is een betere grensbewaking nodig, want voorkómen is beter dan genezen. Het valt mij altijd op, als ik eens een keer in de Verenigde Staten kom of in Australië bijvoorbeeld, dat de grensbewaking daar aanzienlijk strenger is dan in Europa. Ik vraag mij af waarom de Europese Unie niet een soortgelijk systeem heeft als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, namelijk dat iedereen wordt gevraagd om in te vullen of hij dierlijke producten meeneemt of niet. Dan kunnen wij het pas goed controleren. Wat moet er gaan gebeuren bij de uitbraken van besmettelijk dierziekten? Ik denk dat iedereen er op het ogenblik al van overtuigd is: de massale slachting zoals die vroeger gebeurde, is niet meer acceptabel. Wij zúllen moeten vaccineren en dan is het nodig dat de producten van de dieren die gevaccineerd zijn, verkocht kunnen worden op de Europese markt en ook daarbuiten. Daar ligt het probleem. Ik ben niet onder de indruk van de pogingen die de Commissie onderneemt om supermarkten, consumentenorganisaties, enzovoort ervan te overtuigen dat producten van gevaccineerde dieren even goed zijn als producten van niet-gevaccineerde dieren. Het is nog steeds nodig dat, als tegen mond- en klauwzeer gevaccineerd is, de producten van die dieren gemerkt worden, opdat een consument dat weet. Dit lijkt mij volstrekt overbodig. Dus een actieve houding van de Commissie. Wij zijn er tot dusverre nog aan gewend, ook dit jaar weer, dat er ieder jaar nog steeds een geweldig overschot in de landbouwbegroting is. Tot nu toe hebben wij alle uitbraken van besmettelijke dierziekten kunnen betalen uit die landbouwbegroting. In de toekomst zou dat best eens een keer anders kunnen zijn. De nieuwe landen worden ingefaseerd en de marge in de landbouwbegroting wordt steeds geringer. Toch zal bij een uitbraak betaald moeten worden. De Europese wet bepaalt dat dat moet gebeuren. Ik denk dus dat er zo snel mogelijk - in 2004 heb ik hiervoor al een proefproject op de begroting gekregen - een schema moeten komen van Europese dierverzekeringen, diergezondheidsfondsen per land of op Europees niveau, enzovoort. Alle plannen daarvoor liggen klaar en de Commissie moet zo snel mogelijk de hand aan de ploeg om daar iets te doen. Dan als laatste punt, het transport van dieren. Ik behoor niet tot degenen die zeggen "als u het dier zo veel uren vervoert, dan is het per definitie goed". Het kan zijn dat twee uur vervoer slechter is dan bijvoorbeeld negen uur vervoer. Het gaat erom onder welke omstandigheden het dier wordt vervoerd en daaraan zal de Commissie aandacht moeten schenken, niet alleen aan de tijdsduur, maar vooral ook aan de omstandigheden."@mt15
". Chciałbym podziękować sprawozdawcy za entuzjazm włożony w jego pracę. Myślę, że w miarę narastania globalizacji będziemy musieli w coraz większym stopniu brać pod uwagę ogniska zakaźnych chorób zwierzęcych. Ludzie podróżują więcej i przywożą produkty, których przywozić nie powinni. To może spowodować wybuch jakiejś choroby. Każdy już mówił, że potrzebne są lepsze kontrole graniczne, bo prewencja jest lepsza od kuracji. Uderza mnie zawsze, gdy przyjeżdżam na przykład do USA czy Australii, że kontrole graniczne są tam znacznie bardziej rygorystyczne, niż w Europie. Jestem ciekaw, czy Unia Europejska nie posiada podobnego systemu, jak w USA, gdzie każdy jest proszony o zadeklarowanie, czy przewozi produkty pochodzenia zwierzęcego. Tylko wtedy będziemy w stanie należycie kontrolować. Co się stanie, gdy wybuchnie zakaźna choroba zwierzęca? Myślę, że w tej chwili każdy już jest przekonany, że masowe uboje, jakie miały miejsce w przeszłości, nie są już do przyjęcia. Będziemy musieli szczepić, a następnie możliwa będzie sprzedaż produktów pochodzących od szczepionych zwierząt na rynku europejskim, jak również poza nim. Oto, w czym jest problem. Jakoś nie robią na mnie specjalnego wrażenia podejmowane przez Komisję próby przekonania supermarketów, organizacji konsumenckich i tak dalej, że produkty pochodzące od szczepionych zwierząt są tak samo dobre, jak od zwierząt nieszczepionych. Produkty pochodzące od zwierząt szczepionych przeciw pryszczycy w dalszym ciągu muszą być oznaczane tak, aby konsumenci o tym wiedzieli. Wydaje się to całkowicie niepotrzebne. Dlatego przydatne byłoby aktywne stanowisko Komisji. Aż do teraz, i w tym roku też, byliśmy przyzwyczajeni do dużych nadwyżek w budżecie rolnym. Jak dotychczas, byliśmy w stanie pokryć wszystkie koszty związane z pojawianiem się ognisk chorób zakaźnych zwierząt ze środków budżetu rolnego. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości sytuacja może być zupełnie inna. Ma miejsce stopniowe włączanie do unijnych programów nowych krajów, a margines swobody ruchu w budżecie rolnym stale się zmniejsza. Tak czy owak, za wybuch choroby trzeba będzie płacić. Zgodnie z prawem europejskim tak musi być. Myślę więc, że tak szybko, jak to jest możliwe, trzeba będzie stworzyć europejski system ubezpieczeń dla zwierząt oraz fundusze na rzecz zdrowia zwierząt - dla każdego kraju lub na szczeblu europejskim, i tak dalej. W budżecie z 2004 roku mam projekt pilotowy dotyczący tego zagadnienia. Wszystkie plany są gotowe i Komisja musi zabrać się do pracy i zrobić coś w tej sprawie tak szybko, jak to jest możliwe. Mój ostatni punkt dotyczy transportu zwierząt. Nie należę do tych ludzi, którzy mówią: „jeżeli przewozisz zwierzęta przez tyle godzin, to jest to z założenia dobre”. Dwie godziny spędzone w transporcie mogą być gorsze od dziewięciu godzin. Znaczenie mają tu warunki, w jakich przewożone są zwierzęta i Komisja musi uwzględnić właśnie warunki, a nie tylko czas trwania."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de também agradecer ao senhor relator o entusiasmo que pôs no seu trabalho. Penso que, com o aumento da globalização, iremos necessitar de ter mais em conta os surtos de doenças infecciosas dos amimais. As pessoas viajam mais e transportam produtos que não devem transportar, o que pode dar azo a surtos de doenças. Já todos disseram que há necessidade de melhores controlos das fronteiras, porque prevenir é melhor do que remediar. Sempre me choca, quando chego aos Estados Unidos ou à Austrália, o facto de os controlos nas fronteiras serem muito mais rigorosos do que na Europa. Pergunto-me por que motivo a União Europeia não tem um sistema semelhante aos dos Estados Unidos, onde se pede a todos que declarem se transportam ou não produtos de animais. Só então podemos controlar devidamente. O que devia fazer-se quando se regista um surto de doenças de animais? Penso que neste momento já todos estão convencidos de que, abate em massa, como aconteceu no passado, já deixou de ser admissível. Vamos ter de vacinar e, então, tem de ser possível a venda de produtos de animais vacinados tanto no mercado europeu, como fora dele. E é aí que reside o problema. Não estou impressionado com as tentativas da Comissão para convencer os supermercados, as organizações de consumidores, etc., de que os produtos de animais vacinados são tão bons como os dos animais não vacinados. Os produtos de animais vacinados contra a febre aftosa ainda têm de ser marcados para que o consumidor saiba, coisa que me parece completamente desnecessária. Logo, impõe-se uma atitude activa por parte da Comissão. Até hoje, todos os anos, e uma vez mais este ano, temos estado acostumados a ter um grande superavit no orçamento da agricultura. Até agora, temos conseguido pagar os custos de todos os surtos de doenças infecciosas dos animais do orçamento da agricultura. De futuro, é muito bem possível que a situação seja diferente. Os novos Estados-Membros estão a ser faseados, pelo que a margem do orçamento agrícola se está a tornar cada vez mais pequena. Mesmo assim, qualquer possível surto terá de ser pago. Nos termos da lei europeia, será forçoso fazê-lo. Penso, portanto, que, o mais brevemente possível, terá de haver um esquema europeu de seguro animal, fundos de sanidade animal para cada país ou a nível europeu, etc. Tenho um projecto-piloto relativo a este assunto no orçamento para 2004. Todos os planos estão prontos, devendo a Comissão lançar-se ao trabalho e fazer o que quer que seja a este respeito o mais rapidamente possível. O meu último ponto diz respeito ao transporte de animais. Não sou uma daquelas pessoas que dizem: "se se transporta um animal durante tantas horas, isso é bom, por definição". Ser transportado durante duas horas pode ser pior do que ser transportado durante nove. O que é importante é as condições em que os animais são transportados. A Comissão tem de ter em conta essas condições e não apenas o tempo de duração da viagem."@pt17
"Ook ik zou de rapporteur willen bedanken voor het enthousiasme waarmee hij zijn werk heeft gedaan. Ik denk dat wij, met de toenemende globalisatie, in de toekomst meer rekening moeten houden met de uitbraak van besmettelijke dierziekten. Mensen reizen meer, nemen producten mee die ze niet mogen meenemen en dat kan uitbraken veroorzaken. Iedereen heeft er al over gesproken: er is een betere grensbewaking nodig, want voorkómen is beter dan genezen. Het valt mij altijd op, als ik eens een keer in de Verenigde Staten kom of in Australië bijvoorbeeld, dat de grensbewaking daar aanzienlijk strenger is dan in Europa. Ik vraag mij af waarom de Europese Unie niet een soortgelijk systeem heeft als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, namelijk dat iedereen wordt gevraagd om in te vullen of hij dierlijke producten meeneemt of niet. Dan kunnen wij het pas goed controleren. Wat moet er gaan gebeuren bij de uitbraken van besmettelijk dierziekten? Ik denk dat iedereen er op het ogenblik al van overtuigd is: de massale slachting zoals die vroeger gebeurde, is niet meer acceptabel. Wij zúllen moeten vaccineren en dan is het nodig dat de producten van de dieren die gevaccineerd zijn, verkocht kunnen worden op de Europese markt en ook daarbuiten. Daar ligt het probleem. Ik ben niet onder de indruk van de pogingen die de Commissie onderneemt om supermarkten, consumentenorganisaties, enzovoort ervan te overtuigen dat producten van gevaccineerde dieren even goed zijn als producten van niet-gevaccineerde dieren. Het is nog steeds nodig dat, als tegen mond- en klauwzeer gevaccineerd is, de producten van die dieren gemerkt worden, opdat een consument dat weet. Dit lijkt mij volstrekt overbodig. Dus een actieve houding van de Commissie. Wij zijn er tot dusverre nog aan gewend, ook dit jaar weer, dat er ieder jaar nog steeds een geweldig overschot in de landbouwbegroting is. Tot nu toe hebben wij alle uitbraken van besmettelijke dierziekten kunnen betalen uit die landbouwbegroting. In de toekomst zou dat best eens een keer anders kunnen zijn. De nieuwe landen worden ingefaseerd en de marge in de landbouwbegroting wordt steeds geringer. Toch zal bij een uitbraak betaald moeten worden. De Europese wet bepaalt dat dat moet gebeuren. Ik denk dus dat er zo snel mogelijk - in 2004 heb ik hiervoor al een proefproject op de begroting gekregen - een schema moeten komen van Europese dierverzekeringen, diergezondheidsfondsen per land of op Europees niveau, enzovoort. Alle plannen daarvoor liggen klaar en de Commissie moet zo snel mogelijk de hand aan de ploeg om daar iets te doen. Dan als laatste punt, het transport van dieren. Ik behoor niet tot degenen die zeggen "als u het dier zo veel uren vervoert, dan is het per definitie goed". Het kan zijn dat twee uur vervoer slechter is dan bijvoorbeeld negen uur vervoer. Het gaat erom onder welke omstandigheden het dier wordt vervoerd en daaraan zal de Commissie aandacht moeten schenken, niet alleen aan de tijdsduur, maar vooral ook aan de omstandigheden."@ro18
". Tiež by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za nadšenie, ktoré vložil do svojej práce. Domnievam sa, že vzhľadom na nárast v miere globalizácie, musíme vo väčšej miere zohľadňovať prepuknutia nákazlivých ochorení zvierat. Ľudia viac cestujú a prevážajú výrobky, ktoré by nemali a ktoré môžu spôsobiť prepuknutia nákazy. Každý už povedal, že sú potrebné lepšie hraničné kontroly, pretože prevencia je lepšia než liečba. Vždy ma zarazí, keď prídem napríklad do Spojených štátov alebo do Austrálie, že hraničné kontroly na týchto miestach sú oveľa prísnejšie než v Európe. Rozmýšľam nad tým, prečo neuplatňuje Európska únia podobný systém ako Spojené štáty, kde sa každého opýtajú, či preváža alebo nepreváža živočíšne výrobky. Len v takom prípade môžeme riziko riadne kontrolovať. Čo by sa malo robiť, ak vypukne epidémia nákazlivého ochorenia zvierat? Domnievam sa, že každý je v tejto chvíli presvedčený, že masové utrácanie, ku ktorému dochádzalo v minulosti, už nie je prijateľné. Budeme musieť očkovať a potom musí byť možné predávať výrobky z očkovaných zvierat na európskom trhu, ako aj mimo neho. A to je problém. Neoslovili ma pokusy, ktoré robí Komisia na to, aby presvedčila predajcov, organizácie spotrebiteľov atď., že výrobky z očkovaných zvierat sú rovnako dobré ako výrobky z neočkovaných zvierat. Živočíšne výrobky zo zvierat očkovaných proti slintačke a krívačke musia byť naďalej označované, aby spotrebitelia túto informáciu mali. Zdá sa to úplne zbytočné. Z tohto dôvodu je potrebné aktívne stanovisko Komisie. Doteraz sme mali každoročne, a situácia tento rok nie je iná, veľké dodatočné rezervy v rozpočte pre poľnohospodárstvo. Doteraz sme boli schopní pokryť náklady na všetky epidémie nákazlivých ochorení zvierat z rozpočtu pre poľnohospodárstvo. V budúcnosti sa situácia môže do veľkej miery zmeniť. Postupne sa pridávajú nové krajiny a rozpätie v rozpočte pre poľnohospodárstvo sa nemenne zmenšuje. Napriek tomu je za epidémiu nutné platiť. Podľa európskeho práva sa to musí urobiť. Z tohto dôvodu sa domnievam, že je čo najskôr nutné zaviesť režim európskeho zdravotného poistenia zvierat, fondy pre zdravie zvierat v každej krajine alebo na európskej úrovni atď. Pripravil som skúšobný projekt v tejto oblasti v rozpočte na rok 2004. Všetky plány sú pripravené a Komisia musí začať pracovať a bezodkladne vyvíjať činnosť v tejto oblasti. Moja záverečná poznámka sa týka prepravy zvierat. Som jedným z ľudí, ktorí tvrdia, že „ak prepravujete zviera také dlhé hodiny, je to v zásade dobré.“ Preprava zvieraťa, ktorá trvá dve hodiny môže byť horšia ako tá, ktorá trvá deväť hodín. Ide najmä o podmienky, za akých sú zvieratá prepravované a Komisia musí zobrať do úvahy podmienky a nielen dĺžku prepravy."@sk19
"Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za zanos, ki ga je vložil v svoje delo. Menim, da bomo z naraščajočo globalizacijo morali bolj upoštevati pojavljanje nalezljivih bolezni živali. Ljudje vedno več potujejo in s sabo nosijo izdelke, ki jih ne bi smeli, to pa lahko povzroči pojavljanje bolezni živali. Vsi poudarjajo, da potrebujemo boljši nadzor meja, ker je bolje preprečiti kot zdraviti. Kadar prispem na primer v Združene države Amerike ali Avstralijo vedno ugotovim, da je tamkajšnji nadzor meje veliko strožji kot v Evropi. Zakaj Evropska unija nima sistema, podobnega sistemu Združenih držav Amerike, v katerem mora vsaka oseba navesti, če ima pri sebi proizvode živalskega izvora. Le tako bomo lahko primerno izvajali nadzor. Kaj se bo zgodilo v primeru pojavljanja nalezljivih bolezni živali? Menim, da smo zdaj že vsi prepričani, da masovni zakol, s katerim smo ukrepali v preteklosti, zdaj ni več sprejemljiv. Morali bomo začeti s cepljenjem, nato se bodo proizvodi iz cepljenih živali lahko prodajali na evropskem trgu in tudi izven njega. Prav to je težava. Nisem navdušen nad dejanji Komisije, ki poskuša prepričati supermarkete, organizacije potrošnikov in tako naprej, da so proizvodi iz cepljenih živali prav tako dobri kot tisti iz necepljenih živali. Proizvode iz živali, ki so bile cepljene proti bolezni norih krav, je še vedno treba označiti in s tem obvestiti potrošnike. To se zdi v celoti nepotrebno. Zato potrebujemo aktivno stališče Komisije. Vsako leto do zdaj in ponovno letos smo navajeni na velik presežek v proračunu za kmetijstvo. Do zdaj smo vsa pojavljanja nalezljivih bolezni živali lahko krili iz proračuna za kmetijstvo. V prihodnje se lahko te razmere spremenijo. Nove države se razvijajo in presežek proračuna za kmetijstvo se postopno zmanjšuje. Tudi v takšnih razmerah bo treba poiskati sredstva za obravnavanje pojavljanja bolezni živali. V okviru evropske zakonodaje je to treba storiti. Zato menim, da moramo čim prej oblikovati shemo za evropsko zavarovanje živali, sredstva za zdravstveno varstvo živali za vsako državo ali na evropski ravni in tako naprej. V okviru proračuna za leto 2004 sem v zvezi s to zadevo izvedel poskusni projekt. Vsi načrti so pripravljeni in Komisija se mora čim prej lotiti dela ter ukrepati v zvezi s tem. Moja zadnja točka je prevoz živali. Nisem eden od tistih, ki menijo, da „če žival prevažaš določeno število ur, potem je to dobro“. Dvourni prevoz je lahko bolj naporen od devet urnega. Pomembni so pogoji, v katerih se prevaža živali in Komisija mora obravnavati te pogoje in ne le dolžino časa."@sl20
". Jag vill också tacka föredraganden för den entusiasm som han har visat i sitt arbete. Jag tror att vi, med växande globalisering, kommer att behöva ta mer hänsyn till utbrott av smittsamma djursjukdomar. Folk reser mer och för med sig produkter som de inte ska, och det kan förorsaka utbrott. Alla har redan sagt att bättre gränskontroller behövs, eftersom det är bättre att förebygga än att behandla. Det slår mig alltid när jag kommer till Förenta staterna eller Australien till exemel att gränskontrollerna där är mycket strängare än i Europa. Jag undrar varför inte EU har ett liknande system som Förenta staterna, där alla ombeds uppge om de för med sig animaliska produkter eller inte. Det är enda sättet att kontrollera ordentligt på. Vad bör man göra när smittsamma djursjukdomar bryter ut? Jag tror att alla för närvarande redan är övertygade om att masslakt, som har använts tidigare, inte längre är acceptabelt. Vi kommer att bli tvungna att vaccinera och då måste det vara möjligt att produkterna kan säljas på europeiska marknaden och också utanför den. Det är där problemet ligger. Jag är inte imponerad av det kommissionen gör för att övertyga stormarknader, konsumentorganisationer etc. om att produkter från vaccinerade djur är precis lika bra som de som kommer från icke-vaccinerade djur. Produkter från djur som vaccinerats mot mul- och klövsjuka måste fortfarande märkas så att konsumenterna vet. Det verkar helt onödigt. Därför behövs ett aktivt ställningstagande från kommissionen. Varje år hittills, och i år igen, har vi vant oss vid ett stort överskott i jordbruksbudgeten. Hittills har vi kunnat täcka kostnaderna för alla utbrott av smittsamma sjukdomar från jordbruksbudgeten. I framtiden kan situationen mycket väl bli annorlunda. De nya länderna fasas in och marginalen i jordbruksbudgeten blir stadigt mindre. Trots det måste ett utbrott betalas. Enligt EU:s lagstiftning måste det ske. Jag tror därför att det så snart som möjligt måste tas fram ett system för en europeisk djurförsäkring, djurhälsofonder för varje land eller på EU-nivå osv. Jag fick ett pilotprojekt om det i budgeten år 2004. Alla planer är klara och kommissionen måste sätta i gång och göra något åt det så fort som möjligt. Min sista punkt rör djurtransporter. Jag är inte en av dem som säger ”om man transporterar djur i så många timmar, måste det vara bra”. Att transporteras i två timmar kan vara värre än i nio. Det som betyder något är de förhållanden som djuren befinner sig i, och kommissionen måste ta hänsyn till förhållandena och inte bara till tidslängden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph