Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-471"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-471"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la verdad, señora Comisaria, es que la Comisión de Agricultura y todos sus miembros hemos acogido con gran interés la nueva estrategia de sanidad animal que usted nos ha presentado, como lo prueban las numerosas contribuciones que ha recibido este informe. Estamos, y hay que decirlo así, ante el programa más importante y ambicioso presentado nunca en relación con este asunto y la felicito por ello. Pero, la verdad, tengo que decirle que me sorprende que tanta ambición en los planteamientos no vaya acompañada de la necesaria previsión presupuestaria, porque, es evidente, que la actual dotación del fondo veterinario no va a ser suficiente para abordar las nuevas y muy necesarias políticas de prevención. Señora Comisaria, acabamos de recibir la propuesta de la señora Fischer Boel en relación al chequeo médico de la PAC y ni la sanidad ni el bienestar animal aparecen entre los destinatarios de los fondos con los que va a contar el desarrollo rural para atender a los nuevos retos, en contra de lo que parece, o me han dicho, que esperaban sus propios servicios. Es decir, que esta política de la que estamos hablando no va a contar con fondos adicionales, al menos agrícolas, en el mejor de los casos —y creo que usted se ha referido a ello— hasta las nuevas perspectivas financieras. Señora Comisaria: un presupuesto sin política es inútil, pero una política sin presupuesto puede ser totalmente estéril. Si queremos alcanzar los objetivos que nos estamos marcando, el debate presupuestario debería contar con la futura aplicación de esta estrategia. Es evidente que también va a ser muy difícil de cumplir en cuanto al calendario, 2007-2013, que encabeza esta comunicación. Y, en este sentido, me gustaría preguntarle si podría anunciar cuándo estará listo el plan de acción y en qué fecha cree que se aprobarán los primeros reglamentos. En cuanto a las enmiendas, mi Grupo ha presentado una pequeña rectificación al apartado 29. Cuando no se aplican las medidas adecuadas, los problemas surgen con independencia del sistema de producción ganadera en vigor en cada Estado miembro. Lo importante es hacer las cosas bien. Estamos de acuerdo con el desarrollo de medidas legislativas para controlar a los animales domésticos, pero opinamos que la financiación debe reservarse a los animales de granja. Tampoco vamos a apoyar la enmienda 29 del PPE, que pretende reintroducir un debate cuyo lugar no es éste. Fue precisamente el Consejo, hace cuatro años, quien aplazó la decisión sobre el asunto del transporte de los animales hasta el año 2011 en aras de un acuerdo en asuntos muy importantes. Además, ésta es una cuestión controvertida que requiere estudios de impacto y una sólida base científica, por lo que, insisto, esta enmienda está totalmente fuera de lugar y mi Grupo, desde luego, va a votar en contra."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, skutečností je, paní komisařko, že všichni poslanci ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova srdečně uvítali novou strategii týkající se zdraví zvířat, kterou jste nám předložila, jak dokazuje množství příspěvků k této zprávě. Musím říci, že jde o největší a nejambicióznější program, jaký byl kdy předložený v souvislosti s touto záležitostí, a musím vám proto poblahopřát. Abych však řekla pravdu, musím vyjádřit své překvapení, že velkou ambici argumentace nedoplňuje požadované rozpočtové plánování, neboť je zřejmé, že současné veterinární fondy nebudou postačovat na to, aby pokryly nové a nesmírně potřebné politiky zaměřené na prevenci. Vážená paní komisařko, právě nám byl předložen návrh paní Fischerové-Boelové v souvislosti s kontrolou stavu společné zemědělské politiky a ani zdraví zvířat, ani dobré životní podmínky zvířat nefigurují mezi příjemci finančních prostředků, které mají být vyčleněny na rozvoj venkova k účelům řešení nových problémů, v protikladu s tím, co útvary zjevně očekávaly, aspoň tak mi to bylo řečeno. Jinými slovy, politika, o níž dnes diskutujeme, nebude disponovat dodatečnými zdroji, nebo tedy určitě ne zemědělskými zdroji, jak se domnívám, že jste prohlásila, do období, než nebude přijat nový finanční výhled. Pani komisařko, rozpočet bez politiky je zbytečný, ale politika bez rozpočtu může být zcela bezpředmětná. Pokud hodláme splnit naše současné cíle, do diskuse o rozpočtu musí být zahrnuté budoucí uplatňování této strategie. Kromě toho je zřejmé, že bude nesmírně náročné splnit časový plán stanovený v oznámení, kterým jsou roky 2007–2013. Proto bych se vás chtěla zeptat, zda můžete říci, kdy bude připravený akční plán a kdy si myslíte, že budou přijata prvotní nařízení. Pokud jde o pozměňovací návrhy, má skupina mírně pozměnila odstavec 29. V případech, když se neuplatňují správná opatření, problémy vzniknou bez ohledu na režim živočišné výroby, který funguje v každém členském státě. Důležité je, aby se práce řádně odváděla. Souhlasíme s rozvojem právních opatření na kontrolu zvířat v zájmovém chovu, ale domníváme se, že finanční prostředky je zapotřebí vyčlenit na zemědělská zvířata. Také nehodláme podporovat pozměňovací návrh 29, který předložila skupina PPE-DE, jehož cílem je opětovné otevření diskuse, která je v tomto případě nemístná. Byla to ve skutečnosti Rada, která před čtyřmi roky odložila rozhodnutí týkající se přepravy zvířat na rok 2011, ve prospěch dohody o některých nesmírně důležitých záležitostech. Jde také o kontroverzní záležitost, která si vyžaduje přezkoumání vlivu a řádný vědecký základ, a proto bych chtěla opětovně prohlásit, že tento pozměňovací návrh této záležitosti celkově protiřečí a má skupina bude rozhodně hlasovat v jeho neprospěch."@cs1
"Hr. formand! Fru kommissær, Landbrugsudvalget og alle dets medlemmer har modtaget Deres nye dyresundhedsstrategi med stor interesse, hvilket fremgår af de talrige bidrag, der har været til betænkningen. Der er ingen tvivl om, at vi står med det vigtigste og mest ambitiøse program, der nogensinde er blevet præsenteret i forbindelse med dette spørgsmål, og det lykønsker jeg Dem med. Men jeg må også sige, at det overrasker mig, at de store ambitioner ikke er ledsaget af de nødvendige budgetoverslag, for det er åbenlyst, at den nuværende finansiering fra veterinærfonden ikke er tilstrækkelig til at klare de nye og meget nødvendige forebyggelsespolitikker. Vi har netop modtaget fru Fischer Boels forslag om sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik, og hverken dyresundhed eller dyrevelfærd ser ud til at skulle modtage midler fra de fonde, som vi kan råde over i forbindelse med udviklingen af landområderne og tackle de nye udfordringer, hvilket er i modstrid med, hvad Deres tjenestegrene forventede, eller det har jeg i det mindste hørt. Det betyder, at den politik, vi taler om, ikke vil få yderligere midler, idet mindste landbrugsmidler, i bedste fald - og jeg mener, at De har nævnt dette - indtil der kommer nye finansielle overslag. Fru kommissær, et budget uden politik er nyttesløst, men en politik uden budget kan være fuldstændig ufrugtbar. Hvis vi ønsker at nå de mål, vi har sat os, burde budgetforhandlingen omfatte en fremtidig gennemførelse af denne strategi. Det er klart, at det også bliver meget svært at opfylde den med hensyn til den tidsplan, 2007-2013, der er nævnt i meddelelsen. I den forbindelse vil jeg gerne spørge Dem, om De kan fortælle os, hvornår handlingsplanen er færdig, og hvornår De tror, at de første forordninger kan blive vedtaget. Med hensyn til ændringsforslagene har min gruppe fremsat en lille berigtigelse til afsnit 29. Hvis der ikke træffes passende foranstaltninger, opstår problemerne uanset det husdyrproduktionssystem, der er i kraft i de enkelte medlemsstater. Det vigtige er at gøre tingene ordentligt. Vi er enige i, at der skal udvikles lovgivning om kontrol med kæledyr, men vi mener, at finansieringen bør forbeholdes husdyr. Vi vil heller ikke støtte PPE-DE-Gruppens ændringsforslag 29, som ønsker at genåbne en forhandling, som ikke hører hjemme her. Det var netop Rådet, der for fire år siden udsatte beslutningen om spørgsmålet om dyretransporter indtil 2011 af hensyn til en aftale om nogle meget vigtige spørgsmål. Det er desuden et kontroversielt spørgsmål, der kræver konsekvensundersøgelser og et solidt videnskabeligt grundlag, hvorfor dette ændringsforslag er helt malplaceret, og min gruppe vil naturligvis stemme imod."@da2
"Herr Präsident! Im Grunde, Frau Kommissarin, haben wir im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung die von Ihnen präsentierte neue Tiergesundheitsstrategie alle wärmstens begrüßt, wie viele Beiträge zu diesem Bericht zeigen. Es sei bemerkt, dass dies das größte und ehrgeizigste Programm ist, das jemals zu diesem Thema unterbreitet wurde, und ich spreche Ihnen hier meinen Glückwunsch aus. Doch um der Wahrheit willen muss ich meine Verwunderung darüber äußern, dass die höchst anspruchsvollen Argumente nicht mit der erforderlichen Mittelplanung einhergehen, denn es liegt auf der Hand, dass der gegenwärtige Tiergesundheitsfonds nicht ausreichen wird, um die neuen und äußerst notwendigen Präventionsmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Frau Kommissarin, wir haben gerade den Vorschlag von Frau Fischer Boel zum Gesundheitscheck der GAP erhalten, und weder für die Gesundheit noch den Tierschutz sind Mittel vorgesehen, die im Rahmen der ländlichen Entwicklung bereitzustellen sind, um den neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen, im Widerspruch zu dem, was die Dienste anscheinend erwartet haben, oder das wurde mir jedenfalls gesagt. Das heißt, die Politik, die wir diskutieren, wird bis zur neuen Finanziellen Vorausschau keine zusätzlichen Mittel erhalten, oder zumindest keine Landwirtschaftsmittel, wie Sie meiner Meinung nach erklärten. Frau Kommissarin, ein Haushalt ohne Politik ergibt keinen Sinn, doch eine Politik ohne Haushaltsmittel kann sich als völlig nutzlos erweisen. Wenn wir unsere derzeitigen Ziele erreichen wollen, muss die Haushaltsdebatte die künftige Anwendung dieser Strategie berücksichtigen. Zudem wird es natürlich äußerst schwierig, den in der Mitteilung vorgesehenen Zeitplan von 2007-2013 einzuhalten. Deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie angeben können, wann der Aktionsplan fertig sein wird und wann die ersten Verordnungen Ihrer Ansicht nach verabschiedet werden. Was die Änderungsanträge angeht, so hat meine Fraktion den Punkt 29 leicht abgeändert. Sollten nicht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, treten trotz der Tierproduktionsregelung in jedem Mitgliedstaat Probleme auf. Es kommt darauf an, die Dinge richtig zu tun. Wir sind mit der Erarbeitung legislativer Maßnahmen zur Kontrolle von Haustieren einverstanden, doch vertreten wir die Auffassung, dass die Finanzierung den Nutztieren vorbehalten bleiben sollte. Ebenso wenig beabsichtigen wir, den Änderungsantrag 29 der PPE-DE-Fraktion zu unterstützen, mit dem eine Debatte wiederbelebt werden soll, die hier nicht am Platze ist. Tatsächlich war es der Rat, der vor vier Jahren eine Entscheidung über Tiertransporte bis 2011 zugunsten einer Vereinbarung über einige äußerst wichtige Fragen verschoben hat. Das ist ebenfalls ein kontroverser Punkt, der eine Prüfung der Auswirkungen und eine solide wissenschaftliche Grundlage erforderlich macht, und daher möchte ich wiederholen, dass der Änderungsantrag völlig im Widerspruch zu diesem Punkt steht und meine Fraktion gewiss dagegen stimmen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια γι’ αυτό θέμα, κυρία Επίτροπε, είναι ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου χαιρετίσαμε εγκάρδια τη νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων την οποία μας υποβάλατε, όπως απέδειξαν οι πολλές εισηγήσεις όσον αφορά αυτήν την έκθεση. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα που υποβλήθηκε ποτέ σε σχέση με αυτό το ζήτημα, και εδώ πρέπει να σας συγχαρώ. Εντούτοις, για να είμαι ειλικρινής, εκπλήσσομαι διότι οι ισχυρές φιλοδοξίες των επιχειρημάτων δεν συνοδεύονται από τον απαιτούμενο σχεδιασμό του προϋπολογισμού, διότι είναι προφανές ότι η παρούσα χρηματοδότηση του τομέα της κτηνιατρικής δεν αρκεί να αντιμετωπίσει τις νέες και άκρως απαραίτητες πολιτικές πρόληψης. Κυρία Επίτροπε, μόλις λάβαμε την πρόταση της κ. Fischer Boel σε σχέση με τον υγειονομικό έλεγχο της ΚΓΠ, και ούτε η υγεία ούτε η ορθή μεταχείριση των ζώων είναι αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων που θα χορηγηθούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, εν αντιθέσει με αυτά που περίμεναν προφανώς οι υπηρεσίες, όπως πληροφορήθηκα. Με άλλα λόγια, η πολιτική για την οποία συζητάμε δεν θα έχει επιπλέον πόρους, ή τουλάχιστον όχι γεωργικούς πόρους –όπως νομίζω ότι αναφέρατε– μέχρι τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Κυρία Επίτροπε: ένας προϋπολογισμός χωρίς πολιτική δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αλλά μια πολιτική χωρίς προϋπολογισμό μπορεί να αποδειχθεί εξολοκλήρου άκαρπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στους τωρινούς μας στόχους, τότε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μελλοντική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Επιπλέον, είναι προφανές ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε στο χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης για την περίοδο 2007-2013. Συνεπώς, θέλω να σας ρωτήσω πότε υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμο το σχέδιο δράσης, και πότε νομίζετε ότι θα εγκριθούν οι αρχικοί κανονισμοί. Όσον αφορά τις τροπολογίες, η Ομάδα μου έχει τροποποιήσει κάπως την παράγραφο 29. Όταν δεν εφαρμόζονται τα σωστά μέτρα, τότε προκύπτουν προβλήματα ανεξάρτητα από το σύστημα κτηνοτροφίας που λειτουργεί σε κάθε κράτος μέλος. Είναι σημαντικό να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Συμφωνούμε με την ανάπτυξη των νομοθετικών μέτρων για τον έλεγχο των κατοικίδιων ζώων αλλά θεωρούμε πως η χρηματοδότηση πρέπει να προορίζεται για τα ζώα αγροκτήματος. Δεν σκοπεύουμε επίσης να στηρίξουμε την τροπολογία 29 της Ομάδας PPE-DE, η οποία αποβλέπει στο να επαναφέρει μια συζήτηση η οποία δεν έχει καμιά θέση εδώ. Πράγματι, το Συμβούλιο είχε αναβάλει πριν από τέσσερα χρόνια μια απόφαση σχετικά με τη μεταφορά των ζώων μέχρι το 2011, υπέρ μιας συμφωνίας για κάποια εξαιρετικά σημαντικά θέματα. Αυτό είναι επίσης ένα επίμαχο ζήτημα που απαιτεί έρευνα των επιπτώσεων και μια σταθερή επιστημονική βάση και, συνεπώς, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η τροπολογία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό το ζήτημα και η Ομάδα μου ασφαλώς θα την καταψηφίσει."@el10
". Mr President, the truth of the matter, Commissioner, is that all of us on the Committee on Agriculture and Rural Development gave a hearty welcome to the new Animal Health Strategy that you submitted to us, as demonstrated by the many contributions to this report. It must be said that this is the largest and most ambitious programme ever submitted in relation to this issue, and I must congratulate you here. However, to tell the truth, I must voice my surprise that the mighty ambition of the arguments has not been accompanied by the required budget planning, for it is obvious that the current veterinary funds will not be sufficient to deal with the new and extremely necessary prevention policies. Commissioner, we have just received Mrs Fischer Boel’s proposal in relation to the CAP health check, and neither health nor animal welfare are recipients of the funds to be allocated to rural development to deal with the new challenges, contrary to what the services were apparently expecting, or so I was told. In other words, the policy we are discussing will not have extra funds, or at least not agriculture funds – as I think you said – until the new financial perspective. Commissioner: a budget with no policy is of no use, but a policy with no budget can prove totally sterile. If we wish to meet our current objectives, the budget debate must include future application of this strategy. Moreover, it is obviously going to be extremely difficult to meet the communication’s 2007-2013 schedule. Thus I want to ask you whether you can state when the action plan will be ready, and when you think the initial regulations will be adopted. As regards amendments, my Group has slightly amended paragraph 29. When the right measures are not applied, problems arise regardless of the livestock production system operating in each Member State. What is important is that things are done properly. We agree with the development of legislative measures to control pets, but we feel finance ought to be earmarked for farm animals. Nor do we intend to support the PPE-DE Group’s Amendment 29, the objective of which is to rehash a debate that has no place here. It was, in fact, the Council that postponed a decision four years ago on animal transportation until 2011, in favour of an agreement on some extremely important matters. This is also a controversial issue that requires impact surveys and a solid scientific basis, and I thus wish to reiterate that the amendment is totally at odds with this issue, and my Group will certainly vote against it."@en4
". Härra juhataja, volinik, on tõsi, et me kõik põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis tervitame südamest teie esitatud uut loomatervishoiustrateegiat, mida näitab meie suur panus kõnealusesse raportisse. Peab ütlema, et see on kõige ulatuslikum ja ambitsioonikam programm, mis on kõnealuse küsimusega seoses kunagi esitatud, ja õnnitlen teid selle puhul. Siiski, tõtt öeldes pean väljendama üllatust selle üle, et väidete ambitsioonikusega ei kaasne nõutava eelarve kavandamine, sest on ilmselge, et olemasolevate veterinaarfondide võimalused ei ole piisavad uute ja äärmiselt vajalike ennetuspoliitikatega tegelemiseks. Volinik, saime just proua Fischer Boelilt ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolliga seotud ettepaneku, millest ilmneb, et maaelu arenguks ja uute väljakutsetega tegelemiseks eraldatavad summad ei lähe, vastupidiselt sellele, mida teenistused ilmselt eeldasid, loomatervishoiule ega heaolule, vähemalt mulle öeldi nii. Teisisõnu, arutatavale poliitikale ei eraldata täiendavaid rahalisi vahendeid, või vähemalt mitte põllumajanduse raha, nagu te arvatavasti ütlesite, kuni uue finantsperspektiivini. Volinik, eelarve ilma poliitikata on kasutu, kuid poliitika ilma eelarveta võib osutuda täiesti viljatuks. Kui soovime täita olemasolevaid eesmärke, siis peab eelarvealane arutelu hõlmama kõnealuse strateegia rakendamist tulevikus. Veel enam, tõenäoliselt osutub teatises sätestatud ajalisest raamistikust 2007–2013 kinnipidamine väga raskeks. Seega soovin küsida, kas oskate öelda, millal valmib tegevuskava ja millal teie arvates võetakse vastu põhiõigusaktid. Muudatusettepanekute osas tegi minu fraktsioon väikese paranduse lõikesse 29. Valede meetmete rakendamisel tekivad probleemid hoolimata sellest, et igas liikmesriigis on toimivad loomakasvatussüsteemid. Oluline on asju õigesti teha. Me oleme nõus lemmikloomade kontrollimisega seotud õigusalaste meetmete väljatöötamisega, kuid leiame, et raha tuleks eraldada põllumajandusloomadele. Samuti ei kavatse me toetada fraktsiooni PPE-DE muudatusettepanekut 29, mille eesmärk on sisse tuua siinkohal asjakohatu arutelu. Tegelikult, neli aastat tagasi lükkas komisjon selleks, et jõuda kokkuleppele mõnes erakordselt tähtsas küsimuses, otsuse loomade transportimise kohta edasi kuni 2011. aastani. Ka see on vastuoluline teema, mis vajab mõju uuringuid ja tugevat teaduslikku alust, ning siinkohal kordan taas, et nimetatud muudatusettepanek on selles küsimuses asjakohatu ning minu fraktsioon hääletab kindlasti selle vastu."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, totuus on, että me kaikki maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa olimme todella tyytyväisiä meille esittämäänne uuteen eläinten terveyttä koskevaan strategiaan, kuten käy ilmi monista tätä mietintöä koskevista puheenvuoroista. Minun on todettava, että tämä on laajin ja kunnianhimoisin koskaan tätä aihetta koskenut ohjelma, ja kiitän teitä tästä. Totta puhuakseni minun on kuitenkin tuotava julki ihmetykseni siitä, ettei kunnianhimoisiin tavoitteisiin liity tarvittavaa talousarviosuunnittelua, sillä on ilmeistä, etteivät nykyiset eläinlääkintärahaston varat riitä uusiin ja hyvin tärkeisiin ehkäisytoimenpiteisiin. Arvoisa komission jäsen, olemme juuri vastaanottaneet YMP:n terveystarkastusta koskevan komission jäsenen Fischer Boelin ehdotuksen, eikä maaseudun kehittämisen uusiin haasteisiin osoitetuista varoista ole varattu mitään eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille toisin kuin yksiköt ilmeisesti odottivat, tai näin minulle on kerrottu. Toisin sanoen keskustelemme politiikasta, jolle ei myönnetä lisävaroja, ainakaan maatalousvaroista – kuten ymmärtääkseni sanoitte – ennen uusia rahoitusnäkymiä. Arvoisa komission jäsen, talousarviolla ei ole mitään käyttöä ilman politiikkaa, mutta politiikka ilman talousarviota voi osoittautua täysin hedelmättömäksi. Jos haluamme saavuttaa nykyiset tavoitteemme, talousarviokeskusteluun on sisällyttävä tämän strategian tuleva soveltaminen. Lisäksi on todennäköisesti hyvin vaikeaa noudattaa tiedonannossa esitettyä aikataulua vuosille 2007–2013. Kysynkin teiltä, voitteko kertoa koska toimintasuunnitelma valmistuu ja milloin luulette ensimmäisten asetusten annettavan. Tarkistusten osalta voidaan todeta, että ryhmäni tarkisti hieman 29 kohtaa. Jos oikeita toimenpiteitä ei sovelleta, ongelmia syntyy riippumatta jokaisen jäsenvaltion karjankasvatusjärjestelmästä. Tärkeintä on, että asiat tehdään oikein. Hyväksymme lemmikkien valvontaa koskevien lainsäädäntötoimenpiteiden kehittelyn, mutta katsomme, että rahoitus on suunnattava tuotantoeläimille. Emme aio tukea PPE-DE-ryhmän tarkistusta 29, jonka tavoitteena on vatvoa keskustelua, joka ei kuulu tänne. Itse asiassa neuvosto lykkäsi neljä vuotta sitten eläinkuljetuksia koskevaa päätöstä vuoteen 2011, joitakin hyvin merkittäviä asioita koskevan sopimuksen vuoksi. Tämäkin on ristiriitainen asia, joka edellyttää vaikutusten tutkimista ja vankkaa tieteellistä perustaa, joten toistan vielä, että tarkistus on täysin tämän asian vastainen ja ryhmäni äänestää sitä vastaan."@fi7
"Monsieur le Président, la vérité, Madame la Commissaire, c’est que tous les membres de la commission de l’agriculture et du développement rural ont salué avec enthousiasme la nouvelle stratégie animale que vous nous avez présentée, comme le montrent les nombreuses contributions à ce rapport. Il faut dire qu’il s’agit du programme le plus complet et le plus ambitieux jamais présenté dans ce domaine, et je vous en félicite. À dire vrai cependant, je suis surprise que ces grandes ambitions ne s’accompagnent pas d’une planification budgétaire à leur mesure, car il est clair que les fonds vétérinaires actuels ne seront pas suffisants pour financer les nouvelles politiques de prévention si nécessaires. Madame la Commissaire, nous venons de recevoir la proposition de Mme Fischer Boel concernant le bilan de santé de la PAC, et ni la santé ni le bien-être des animaux ne bénéficient des fonds alloués au développement rural pour faire face aux nouveaux défis, contrairement à ce qu’attendaient les services concernés, du moins c’est ce que l’on m’a dit. En d’autres termes, la politique dont nous discutons à présent ne bénéficiera pas de fonds supplémentaires, en tout cas pas de fonds agricoles, comme je pense que vous l’avez dit, jusqu’aux nouvelles perspectives financières. Madame la Commissaire, un budget sans politique ne sert à rien, mais une politique sans budget peut être complètement futile. Si nous voulons réaliser nos objectifs actuels, le débat budgétaire doit couvrir l’exécution future de cette stratégie. De plus, il sera visiblement très difficile de respecter le calendrier 2007-2013 avancé par la communication. Je vous demande donc si vous pouvez nous dire quand le plan d’action sera prêt quand vous pensez que les premières dispositions seront adoptées. En ce qui concerne les amendements, mon groupe a amendé légèrement le paragraphe 29. Si les bonnes mesures ne sont pas prises, des problèmes se posent quel que soit le système de production du bétail utilisé dans chacun des États membres. Il est important de faire les choses correctement. Nous sommes d’accord avec le développement de mesures législatives visant à contrôler les animaux domestiques, mais nous pensons qu’il faut réserver des budgets spécifiquement pour les animaux de ferme. Nous ne comptons pas soutenir l’amendement 29 du groupe PPE-DE, dont l’objectif est de revenir sur un débat qui n’a pas sa place ici. C’est en fait le Conseil qui, il y a quatre ans, a reporté une décision sur le transport des animaux jusqu’en 2011, en faveur d’un accord sur certaines questions extrêmement importantes. Il s’agit également d’une question controversée qui nécessite des études d’incidence et une base scientifique solide, et je tiens donc à répéter que cet amendement est tout à fait contraire à ce problème et que mon groupe votera certainement contre."@fr8
". Elnök úr, biztos úr, az igazság az, hogy mindannyian, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban vagyunk nagyon nagy örömmel fogadtuk az Ön által benyújtott új állat-egészségügyi stratégiát, ahogy azt a jelentéshez készült számos hozzájárulás bizonyítja. Meg kell mondani, hogy ez a legfontosabb és legigényesebb program, amit valaha is benyújtottak e kérdés vonatkozásában, gratulálok Önnek. Ugyanakkor, az igazat megvallva csodálkozásomnak kell hangot adnom, hogy a nagyon igényes érvek mellett nem jelenik meg a megfelelő költségvetési tervezés, mivel nyilvánvaló, hogy a jelenlegi állatgyógyászati alapok nem elégségesek az új és különlegesen szükséges megelőzési politikák kezeléséhez. Biztos asszony, éppen most kaptuk meg Fischer Boel asszony indítványát a közös agrárpolitika (KAP) egészségügyi vizsgálatára vonatkozóan, és szemben azzal, amit a szolgálatok vártak, sem az egészségügy, sem az állatok jólétének ügye nem kap a vidékfejlesztéshez az új kihívások kezelésére rendelt pénzeszközökből, legalábbis nekem ezt mondták. Más szóval, az általunk most vitatott politika nem kap külön pénzeszközöket, vagy legalábbis nem kap a mezőgazdaság pénzeszközeiből — ahogy ön is mondta, azt hiszem — egészen az új pénzügyi perspektíváig. Biztos asszony: egy politika nélküli költségvetés haszontalan, de egy költségvetés nélküli politika tökéletesen meddőnek bizonyulhat. Ha szeretnénk elérni jelenlegi célkitűzéseinket, a költségvetési vitának ki kell terjednie ennek a stratégiának a végrehajtására is. Sőt, nyilvánvalóan rendkívül nehéz lesz teljesíteni a közleményben szereplő 2007-2013-as időzítést. Tehát meg kívánom kérdezni Öntől, hogy meg tudja-e jelölni, mikorra készül el a cselekvési terv és mikorra gondolja, hogy az eredeti rendelet elfogadásra kerül. A módosításokat illetően, képviselőcsoportom kisebb módosítást eszközölt a 29. bekezdésen. Ha a helyes intézkedéseket nem hajtják végre, problémák támadnak, függetlenül az egyes tagállamokban működő állattenyésztési rendszertől. A fontos az, hogy a dolgokat megfelelően végezzék. Egyetértünk a kedvtelésből tartott állatok ellenőrzésére irányuló jogalkotási intézkedések kidolgozásával, de úgy érezzük, hogy a haszonállatokhoz pénzügyi eszközöket kellene rendelni. Nem kívánjuk támogatni a PPE-DE képviselőcsoport 29-es számú módosítását sem, amelynek célja egy olyan vitának felmelegítése, amelynek itt nincs helye. Valójában négy évvel ezelőtt, néhány különlegesen fontos ügyben hozandó megállapodás miatt, a Tanács halasztotta 2011-re az állatok szállításáról szóló határozatot. Ez is ellentmondásos kérdés, amely hatásfelméréseket és szilárd tudományos alapot igényel, ezért meg szeretném ismételni, hogy a módosítás teljesen ellentétes ezzel a kérdéssel és képviselőcsoportom minden bizonnyal ellene fog szavazni."@hu11
". Signor Presidente, il fatto è che, signor Commissario, tutti noi della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale abbiamo accolto con grande calore la nuova strategia per la salute degli animali che ci ha presentato, come dimostrato dai numerosi contributi alla presente relazione. Va detto che si tratta del programma più ampio e ambizioso mai presentato in merito a tale questione e a tal proposito desidero congratularmi con lei. A dir il vero, tuttavia, desidero dar voce alla mia sorpresa per il fatto che la forte ambizione delle argomentazioni non sia ancora stata accompagnata dalla necessaria pianificazione di bilancio, perché va da sé che gli attuali fondi veterinari non saranno sufficienti a trattare le nuove politiche di prevenzione estremamente necessarie. Signora Commissario, abbiamo appena ricevuto la proposta della signora Commissario Fischer Boel relativa alla verifica dello stato di salute della PAC e né la salute né il benessere degli animali beneficieranno dei fonti da stanziarsi allo sviluppo rurale per affrontare le nuove sfide, contrariamente a quanto i servizi apparentemente si aspettassero, o così mi è stato detto. In altre parole, la politica di cui stiamo discutendo non dispone di fondi aggiuntivi, o almeno non di fondi agricoli – come credo abbia detto – fino alle nuove prospettive finanziarie. Signora Commissario: un bilancio senza una politica è inutile, ma una politica senza un bilancio si può rivelare totalmente sterile. Se desideriamo conseguire i nostri obiettivi attuali, la discussione sul bilancio deve comprendere la futura applicazione della presente strategia. Ovviamente, inoltre, sarà estremamente difficile rispettare il programma per il periodo 2007-2013 della comunicazione. Desidero pertanto chiederle se può dire quando sarà pronto il piano d’azione e quando pensa che saranno adottate le normative iniziali. Riguardo agli emendamenti, il mio gruppo ha leggermente modificato il paragrafo 29. I problemi sorgono, quando non vengono applicate le giuste misure, indipendentemente dal sistema per la produzione di bestiame operativo in ciascuno Stato membro. Quel che è importante è che le cose siano fatte in modo adeguato. Siamo d’accordo per lo sviluppo di misure legislative volte al controllo degli animali domestici, ma pensiamo che vadano destinati dei fondi agli animali da allevamento. Né intendiamo appoggiare l’emendamento n. 29 del gruppo PPE-DE, il cui obiettivo è la rielaborazione di una discussione che qui è fuori luogo. E’ stato in effetti il Consiglio, che quattro anni fa ha posticipato al 2011 una decisione sul trasporto degli animali, in favore di un accordo su alcune questioni estremamente importanti. Vi è inoltre una questione controversa che impone studi d’impatto e una solida base scientifica e desidero pertanto ribadire che l’emendamento è totalmente in contrasto con la presente questione e che senza dubbio il mio gruppo non voterà a favore."@it12
"Pone Pirmininke, reikalo esmė, Komisare, yra tai, kad mes, visi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai, nuoširdžiai sveikiname naująją Gyvūnų sveikatos strategiją, kurią Jūs mums pateikėte; tai parodo didelis skaičius šio pranešimo papildymų. Turiu pasakyti, kad tai pati didžiausia ir ambicingiausia iš kada nors pateiktų su šiuo klausimu įsisijusių programų; turiu Jus už tai pasveikinti. Tačiau, tiesą sakant, turiu išreikšti savo nuostabą, kad ambicingų argumentų galiai sustiprinti nesudarytas būtinas biudžeto planas, juk akivaizdu, kad naujoms ir nepaprastai reikalingoms prevencinėms strategijoms įgyvendinti dabartinių veterinarijos lėšų neužteks. Komisare, ką tik gavome ponios Fischer Boel pasiūlymą dėl BŽŪP sveikatos patikrinimų; matome, kad gyvūnų sveikatos ir gerovės sritys nėra kaimo plėtros finansavimo, skirto atsakyti į naujus iššūkius, gavėjos, nors tarnybos tikėjosi, kad bus priešingai (bent jau man taip buvo pasakyta). Kitaip sakant, jei teisingai Jus supratau Jūsų žodžius, kol nebus pateikti nauji finansiniai pasiūlymai, politika, dėl kurios diskutuojame, negaus papildomo finansavimo, o jei gaus, tai nebus žemės ūkiui skirtos lėšos. Komisare: biudžetas be strategijos neturi prasmės, tačiau strategija be biudžeto gali pasirodyti esanti visiškai nevaisinga. Jei norime įgyvendinti dabartinius tikslus, į diskusijas dėl biudžeto būtina įtraukti klausimą dėl būsimo šios strategijos taikymo. Dar daugiau – akivaizdu, kad bus labai sunku laikytis komunikate paskelbto 2007-2013 m. grafiko. Todėl noriu paklausti, ar Jūs galite konstatuoti, kada bus parengtas veiksmų planas, ir kada Jūsų manymu bus priimti pirmieji reglamentai. Kalbant apie pakeitimus, mano grupė šiek tiek pakeitė 29 punktą. Netaikant tinkamų priemonių, atsiranda problemų, nepriklausomai nuo kiekvienoje valstybėje narėje veikiančios gyvulininkystės produkcijos gamybos sistemos. Svarbu, kad darbas būti atliekamas tinkamai. Mes pritariame pasiūlymui parengti naminių gyvūnų kontrolės teisinių priemonių, tačiau manome, kad finansavimą reikia numatyti ūkiuose auginamiems ūkio gyvūnams. Mes neketiname pritarti PPE-DE grupės pakeitimui Nr. 29, kuriuo siekiama atnaujinti diskusijas, kurioms čia ne vieta. Būtent Komisija prieš ketverius metus atidėjo sprendimo dėl gyvūnų transportavimo priėmimą iki 2011 m., kad galėtų sudaryti susitarimą kitais labai svarbiais klausimais. Tai taip pat kontraversiškas klausimas; norint jį išspręsti, būtina atlikti poveikio analizę ir remtis tvirtu moksliniu pagrindu, todėl noriu pakartoti, kad šis pakeitimas visiškai nesiderina su šiuo klausimu, ir mano grupė, aišku, balsuos prieš jį."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Patiesībā, komisār, mēs visi Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā atzinīgi vērtējam jauno Dzīvnieku veselības stratēģiju, ko jūs mums iesniedzāt, ko parāda daudzie ieguldījumi šajā ziņojumā. Jāteic, ka šī ir plašākā un pretenciozākā programma, kāda jebkad iesniegta saistībā ar šo jautājumu, un man jums te jāpateicas. Tomēr patiesībā man jāizsaka savs pārsteigums, ka ievērojami pretenciozajiem argumentiem nav pievienots nepieciešamais budžeta plānojums, jo ir acīmredzami, ka esošie veterinārijas līdzekļi nebūs pietiekami, lai tiktu galā ar jaunajām un ārkārtīgi nepieciešamajām profilakses politikām. Komisār, mēs tikko saņēmām Fischer Boel kundzes priekšlikumu par CAP veselības pārbaudēm, un ne veselība, ne dzīvnieku labturība nav līdzekļu saņēmēji, kas tiks piešķirti lauku attīstībai, lai atrisinātu jaunās problēmas, pretēji tam, kā acīmredzot cerēja pakalpojumu sniedzēji, vai kā man tika teikts. Citiem vārdiem, mūsu apspriestajai politikai nebūt papildu līdzekļi, vai vismaz nebūs lauksaimniecības līdzekļi – kā es domāju jūs teicāt – līdz jaunajai finanšu perspektīvai. Komisār: budžets bez politikas nav izmantojams, bet politika bez budžeta var izrādīties pilnīgi veltīga. Ja mēs vēlamies sasniegt savus pašreizējos mērķus, budžeta debatēs jāietver šīs stratēģijas piemērošana nākotnē. Turklāt acīmredzot būs ārkārtīgi sarežģīti ievērot 2007. – 2013. gada komunikācijas grafiku. Tāpēc es jums vēlos vaicāt, vai jūs variet pateikt, ka būs gatavs rīcības plāns, un kad jūs domājiet tiks pieņemtas sākotnējās regulas? Grozījumu jautājumā mana grupa ir nedaudz grozījusi 29. punktu. Ja netiek piemēroti pareizie pasākumi, problēmas rodas, neraugoties uz katrā dalībvalstī darbojošos mājlopu produkcijas sistēmu. Svarīgi ir tas, lai lietas tiktu pareizi izdarītas. Mēs piekrīgam likumdošanas pasākumu attīstībai, lai kontrolētu mājdzīvniekus, bet mēs domājam, ka nepieciešams piešķirt finansējumu fermu mājlopiem. Tāpat mēs neplānojam atbalstīt PPE-DE grupas 29. grozījumu, kura mērķis ir pārveidot debates, kurām te nav vietas. Patiesībā tā bija Padome, kas pirms četriem gadiem atlika lēmumu par dzīvnieku transportēšanu līdz 2011. gadam, par labu līgumam par dažiem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Tas ir arī pretrunīgs jautājums, kam nepieciešama ietekmes izpēte un stabils zinātniskais pamats, un tāpēc es vēlos atkārtot, ka grozījums pilnīgi nesaskan ar šo jautājumu, un mana grupa noteikti balsos pret to."@lv13
"Señor Presidente, la verdad, señora Comisaria, es que la Comisión de Agricultura y todos sus miembros hemos acogido con gran interés la nueva estrategia de sanidad animal que usted nos ha presentado, como lo prueban las numerosas contribuciones que ha recibido este informe. Estamos, y hay que decirlo así, ante el programa más importante y ambicioso presentado nunca en relación con este asunto y la felicito por ello. Pero, la verdad, tengo que decirle que me sorprende que tanta ambición en los planteamientos no vaya acompañada de la necesaria previsión presupuestaria, porque, es evidente, que la actual dotación del fondo veterinario no va a ser suficiente para abordar las nuevas y muy necesarias políticas de prevención. Señora Comisaria, acabamos de recibir la propuesta de la señora Fischer Boel en relación al chequeo médico de la PAC y ni la sanidad ni el bienestar animal aparecen entre los destinatarios de los fondos con los que va a contar el desarrollo rural para atender a los nuevos retos, en contra de lo que parece, o me han dicho, que esperaban sus propios servicios. Es decir, que esta política de la que estamos hablando no va a contar con fondos adicionales, al menos agrícolas, en el mejor de los casos —y creo que usted se ha referido a ello— hasta las nuevas perspectivas financieras. Señora Comisaria: un presupuesto sin política es inútil, pero una política sin presupuesto puede ser totalmente estéril. Si queremos alcanzar los objetivos que nos estamos marcando, el debate presupuestario debería contar con la futura aplicación de esta estrategia. Es evidente que también va a ser muy difícil de cumplir en cuanto al calendario, 2007-2013, que encabeza esta comunicación. Y, en este sentido, me gustaría preguntarle si podría anunciar cuándo estará listo el plan de acción y en qué fecha cree que se aprobarán los primeros reglamentos. En cuanto a las enmiendas, mi Grupo ha presentado una pequeña rectificación al apartado 29. Cuando no se aplican las medidas adecuadas, los problemas surgen con independencia del sistema de producción ganadera en vigor en cada Estado miembro. Lo importante es hacer las cosas bien. Estamos de acuerdo con el desarrollo de medidas legislativas para controlar a los animales domésticos, pero opinamos que la financiación debe reservarse a los animales de granja. Tampoco vamos a apoyar la enmienda 29 del PPE, que pretende reintroducir un debate cuyo lugar no es éste. Fue precisamente el Consejo, hace cuatro años, quien aplazó la decisión sobre el asunto del transporte de los animales hasta el año 2011 en aras de un acuerdo en asuntos muy importantes. Además, ésta es una cuestión controvertida que requiere estudios de impacto y una sólida base científica, por lo que, insisto, esta enmienda está totalmente fuera de lugar y mi Grupo, desde luego, va a votar en contra."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het zit eigenlijk zo, commissaris, dat wij van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling allemaal de aan ons voorgelegde nieuwe strategie voor diergezondheid van hartelijk verwelkomd hebben, zoals gebleken is uit de vele bijdragen aan dit verslag. Dit is inderdaad het grootste en meest ambitieuze programma dat ooit is voorgelegd met betrekking tot deze kwestie en ik moet u in dit opzicht feliciteren. Om de waarheid te zeggen moet ik echter mijn verbazing uitspreken over het feit dat de machtige ambitie van de argumenten niet gepaard is gegaan met de vereiste planning van de begroting, want het is duidelijk dat de huidige veterinaire fondsen niet voldoende zullen zijn om het nieuwe en uiterst noodzakelijke preventiebeleid uit te voeren. Commissaris, we hebben zojuist het voorstel ontvangen van mevrouw Fischer Boel met betrekking tot de gezondheidscontrole van het GLB en noch de gezondheid noch het dierenwelzijn krijgen gelden die worden toegewezen aan plattelandsontwikkeling om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden, in tegenstelling tot wat de diensten kennelijk verwachtten, dat hoorde ik tenminste. Met andere woorden, het beleid dat wij nu bespreken, zal geen extra gelden krijgen, of althans geen landbouwgelden – zoals u, geloof ik, hebt gezegd – tot de nieuwe financiële vooruitzichten. Commissaris: een begroting zonder beleid heeft geen zin, maar een beleid zonder begroting kan helemaal vruchteloos blijken. Als we onze huidige doelstellingen willen bereiken, dan moet het begrotingsdebat ook gaan over toekomstige toepassing van deze strategie. Bovendien zal het duidelijk uiterst moeilijk worden om het programma 2007-2013 van de mededeling te halen. Ik wil u vragen of u kunt zeggen wanneer het actieplan klaar is en wanneer u denkt dat de eerste verordeningen worden aangenomen. Wat betreft amendementen, mijn fractie heeft paragraaf 29 enigszins gewijzigd. Wanneer de juiste maatregelen niet worden toegepast, ontstaan problemen ongeacht het systeem van dierproductie dat in elke lidstaat functioneert. Wat belangrijk is, is dat dingen op de juiste wijze worden gedaan. We zijn het eens met de ontwikkeling van wetgeving om huisdieren te controleren maar we vinden dat fondsen moeten worden geoormerkt voor het vee. Ook zijn wij niet van plan amendement 29 van de PPE-DE-Fractie te steunen, dat beoogt een debat over te doen dat hier niet ter zake is. Het was in feite de Raad die vier jaar geleden een beslissing over het vervoer van dieren uitstelde tot 2011, ten faveure van een overeenkomst met betrekking tot een aantal uiterst belangrijke zaken. Dit is ook een controversieel punt dat vraagt om studies van de gevolgen en een solide wetenschappelijke basis en dus wil ik herhalen dat het amendement geheel in strijd is met deze kwestie en mijn fractie zal er zeker tegen stemmen."@nl3
". Panie przewodniczący! Prawda w tej sprawie jest taka, pani komisarz, że my wszyscy, członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z otwartym sercem przyjęliśmy nową strategię na rzecz zdrowia zwierząt, jaką nam państwo przedłożyli. Dowodzą tego liczne przyczynki do tego sprawozdania. Należy powiedzieć, że jest to największy i najbardziej ambitny program, jaki kiedykolwiek przedłożono w tej sprawie - i w tym miejscu muszę pani pogratulować. Wszelako, mówiąc prawdę, muszę wyrazić swoje zaskoczenie, że tak wielkim ambicjom dającym się słyszeć w sporach nie towarzyszyło wymagane planowanie budżetu, ponieważ jest oczywiste, że obecne fundusze weterynaryjne nie będą wystarczające dla realizacji nowej i absolutnie niezbędnej polityki zapobiegania. Pani komisarz! Właśnie otrzymaliśmy propozycję komisarz pani Fischer Boel dotyczącą kontroli zdrowotnych WPR, przy czym ani organy weterynaryjne, ani te odpowiedzialne za dobrostan zwierząt, nie są odbiorcami środków finansowych, przeznaczonych na potrzeby rozwoju wsi, w celu sprostania nowym wyzwaniom. Jest to sprzeczne z tym, czego oczekiwały odpowiednie służby i z tym, co powiedziano mnie. Innymi słowy, na omawianą przez nas politykę nie zostaną przeznaczone nowe środki, a przynajmniej środki z funduszy rolnych - co, jak myślę, pani powiedziała - do czasu wejścia w życie nowej perspektywy finansowej. Pani komisarz: budżet bez polityki jest bezużyteczny, ale polityka bez budżetu może okazać się całkowicie bezsilna. Jeśli chcemy sprostać naszym bieżącym celom, to debata budżetowa musi obejmować zastosowanie tej strategii w przyszłości. Ponadto, oczywiście będzie niezmiernie trudno zrealizować ustanowiony w komunikacie harmonogram na okres 2007-2013 r. Dlatego też pytam, czy może pani zadeklarować, kiedy będzie gotowy plan działań i kiedy, jak pani sądzi, zostaną przyjęte wstępne rozporządzenia. Jeśli chodzi o poprawki, moja grupa zmieniła nieco ust. 29. Gdy nie są stosowane odpowiednie środki, powstają trudności, które dotyczą niezależności systemu produkcji pogłowia funkcjonującego w każdym państwie członkowskim. Ważne jest, aby te zadania były realizowane we właściwy sposób. Potwierdzamy słuszność prac nad środkami prawodawczymi dotyczącymi kontroli zwierząt domowych, lecz mamy odczucie, że pieniądze należy zabezpieczyć dla zwierząt gospodarskich. Nie zamierzamy też poprzeć poprawki 29 zgłoszonej przez grupę PPE-DE, której celem jest przywrócenie debaty, na którą nie ma tutaj miejsca. Tak naprawdę, to Rada przełożyła cztery lata temu decyzję w sprawie przewozów zwierząt na rok 2011, na korzyść pewnego porozumienia w jakichś niezwykle ważnych sprawach. Jest to również bardzo kontrowersyjna sprawa, która wymaga pomiarów oddziaływania oraz rzetelnej podstawy naukowej. Dlatego też pragnę powtórzyć, że poprawka ta stoi w sprzeczności z tym zagadnieniem i moja grupa będzie oczywiście głosować przeciw jej przyjęciu."@pl16
"Senhor Presidente, a verdade, Senhora Comissária, é que todos os membros da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural saudaram com grande interesse a nova Estratégia de Saúde Animal que nos apresentou, como provam as numerosas contribuições para este relatório. Este é - importa dizê-lo - o programa mais importante e ambicioso jamais apresentado relativamente a esta questão, e devo felicitá-la por isso. Todavia, para ser franca, devo dizer que fiquei surpreendida pelo facto de a ambição da argumentação não ser acompanhada da necessária previsão orçamental, porque é evidente que os actuais fundos veterinários não serão suficientes para dar resposta às novas e tão necessárias políticas de prevenção. Senhora Comissária, acabámos de receber a proposta da Senhora Comissária Fischer Boel relativa ao balanço de saúde da PAC, e nem a saúde nem o bem-estar dos animais figuram entre os beneficiários dos fundos que serão afectados ao desenvolvimento rural para dar resposta aos novos reptos, ao contrário do que esperam os próprios serviços, segundo fui informada. Ou seja, a política objecto do nosso debate não irá contar com fundos adicionais, ou pelo menos não com fundos agrícolas — como julgo que afirmou — até às novas perspectivas financeiras. Senhora Comissária: um orçamento sem política não tem qualquer utilidade, mas uma política sem orçamento pode ser totalmente estéril. Se queremos alcançar os nossos objectivos actuais, o debate orçamental deve incluir a futura aplicação desta estratégia. Além disso, é obvio que será extremamente difícil cumprir o calendário 2007-2013 previsto nesta comunicação. Neste sentido, gostaria de lhe perguntar se pode anunciar quando estará pronto o plano de acção e quando pensa que serão adoptados os primeiros regulamentos. No que diz respeito às alterações, o meu grupo apresentou uma pequena alteração ao número 29. Quando não se aplicam as medidas adequadas, os problemas surgem independentemente do sistema de produção dos animais vigente nos vários Estados-Membros. O importante é fazer as coisas adequadamente. Estamos de acordo com o desenvolvimento de medidas legislativas para controlar os animais domésticos, mas defendemos que o financiamento deve ser reservado para os animais de criação. Também não pensamos dar o nosso apoio à alteração 29 apresentada pelo Grupo PPE-DE, com a qual se visa reintroduzir um debate que não tem aqui lugar. Foi, efectivamente, o Conselho que adiou há quatro anos uma decisão sobre o transporte dos animais até 2011, a favor de um acordo sobre temas muito importantes. Esta é, também, uma questão controversa que exige estudos de impacto e uma base científica sólida, pelo que desejo repetir que esta alteração é totalmente desajustada, e o meu grupo vai, obviamente, votar contra a mesma."@pt17
"Señor Presidente, la verdad, señora Comisaria, es que la Comisión de Agricultura y todos sus miembros hemos acogido con gran interés la nueva estrategia de sanidad animal que usted nos ha presentado, como lo prueban las numerosas contribuciones que ha recibido este informe. Estamos, y hay que decirlo así, ante el programa más importante y ambicioso presentado nunca en relación con este asunto y la felicito por ello. Pero, la verdad, tengo que decirle que me sorprende que tanta ambición en los planteamientos no vaya acompañada de la necesaria previsión presupuestaria, porque, es evidente, que la actual dotación del fondo veterinario no va a ser suficiente para abordar las nuevas y muy necesarias políticas de prevención. Señora Comisaria, acabamos de recibir la propuesta de la señora Fischer Boel en relación al chequeo médico de la PAC y ni la sanidad ni el bienestar animal aparecen entre los destinatarios de los fondos con los que va a contar el desarrollo rural para atender a los nuevos retos, en contra de lo que parece, o me han dicho, que esperaban sus propios servicios. Es decir, que esta política de la que estamos hablando no va a contar con fondos adicionales, al menos agrícolas, en el mejor de los casos —y creo que usted se ha referido a ello— hasta las nuevas perspectivas financieras. Señora Comisaria: un presupuesto sin política es inútil, pero una política sin presupuesto puede ser totalmente estéril. Si queremos alcanzar los objetivos que nos estamos marcando, el debate presupuestario debería contar con la futura aplicación de esta estrategia. Es evidente que también va a ser muy difícil de cumplir en cuanto al calendario, 2007-2013, que encabeza esta comunicación. Y, en este sentido, me gustaría preguntarle si podría anunciar cuándo estará listo el plan de acción y en qué fecha cree que se aprobarán los primeros reglamentos. En cuanto a las enmiendas, mi Grupo ha presentado una pequeña rectificación al apartado 29. Cuando no se aplican las medidas adecuadas, los problemas surgen con independencia del sistema de producción ganadera en vigor en cada Estado miembro. Lo importante es hacer las cosas bien. Estamos de acuerdo con el desarrollo de medidas legislativas para controlar a los animales domésticos, pero opinamos que la financiación debe reservarse a los animales de granja. Tampoco vamos a apoyar la enmienda 29 del PPE, que pretende reintroducir un debate cuyo lugar no es éste. Fue precisamente el Consejo, hace cuatro años, quien aplazó la decisión sobre el asunto del transporte de los animales hasta el año 2011 en aras de un acuerdo en asuntos muy importantes. Además, ésta es una cuestión controvertida que requiere estudios de impacto y una sólida base científica, por lo que, insisto, esta enmienda está totalmente fuera de lugar y mi Grupo, desde luego, va a votar en contra."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, skutočnosťou je, pani komisárka, že všetci poslanci vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka srdečne uvítali novú stratégiu týkajúcu sa zdravia zvierat, ktorú ste nám predložili, ako dokazuje množstvo príspevkov k tejto správe. Musím povedať, že ide o najväčší a najambicióznejší program, ktorý bol kedy predložený v súvislosti s touto záležitosťou a musím vám preto zagratulovať. Aby som však povedala pravdu, musím vyjadriť svoje prekvapenie, že veľkú ambíciu argumentácie nedopĺňa požadované rozpočtové plánovanie, keďže je zrejmé, že súčasné veterinárne fondy nebudú postačovať na to, aby pokryli nové a nesmierne potrebné politiky zamerané na prevenciu. Vážená pani komisárka, práve nám bol predložený návrh pani Fischerovej Boelovej v súvislosti s kontrolou stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky a ani zdravie zvierat, ani dobré životné podmienky zvierat nefigurujú medzi príjemcami finančných prostriedkov, ktoré majú byť vyčlenené na rozvoj vidieka na účely riešenia nových problémov, v protiklade s tým, čo útvary zjavne očakávali, aspoň tak mi to bolo povedané. Inými slovami, politika, o ktorej dnes diskutujeme nebude disponovať dodatočnými zdrojmi, alebo teda určite nie poľnohospodárskymi zdrojmi, ako sa domnievam, že ste vyhlásili, do obdobia, kým nebude prijatý nový finančný výhľad. Pani komisárka, rozpočet bez politiky je zbytočný, ale politika bez rozpočtu môže byť úplne bezpredmetná. Ak hodláme splniť naše súčasné ciele, do diskusie o rozpočte musí byť zahrnuté budúce uplatňovanie tejto stratégie. Okrem toho je zrejmé, že bude nesmierne náročné splniť časový plán stanovený v oznámení, ktorým sú roky 2007 – 2013. Preto by som sa vás chcela opýtať, či môžete povedať, kedy bude pripravený akčný plán a kedy si myslíte, že budú prijaté prvotné nariadenia. Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, moja skupina mierne zmenila a doplnila odsek 29. V prípadoch, keď sa neuplatňujú správne opatrenia, problémy vzniknú bez ohľadu na režim živočíšnej výroby, ktorý funguje v každom členskom štáte. Dôležité je, aby sa práca odvádzala poriadne. Súhlasíme s rozvojom právnych opatrení na kontrolu domácich miláčikov, ale domnievame sa, že finančné prostriedky je potrebné vyčleniť na poľnohospodárske zvieratá. Rovnako nehodláme podporovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29, ktorý predložila skupina PPE-DE, ktorého cieľom je opätovné otvorenie diskusie, ktorá je v tomto prípade nemiestna. Bola to v skutočnosti Rada, ktorá pred štyrmi rokmi odložila rozhodnutie týkajúce sa prepravy zvierat na rok 2011, v prospech dohody o niektorých nesmierne dôležitých záležitostiach. Ide tiež o kontroverznú záležitosť, ktorá si vyžaduje preskúmanie vplyvu a riadny vedecký základ, a preto by som chcela opätovne vyhlásiť, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh tejto záležitosti celkovo protirečí a moja skupina bude rozhodne hlasovať v jeho neprospech."@sk19
"Gospod predsednik, gospa komisarka, dejstvo je, da se vsi v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja strinjamo z novo strategijo za zdravstveno varstvo živali, ki ste nam jo predložili, kot smo tudi pokazali s številnimi prispevki k temu poročilu. Moram poudariti, da je to največji in najbolj ambiciozen program, ki je bil do zdaj predložen v zvezi s tem vprašanjem in za to vam čestitam. Vendar sem po pravici povedano presenečena, da tem ambicioznim argumentom ni dodano potrebno načrtovanje proračuna, ker je jasno, da sedanji veterinarski skladi ne bodo zadostovali za obravnavanje teh novih in zelo nujnih politik preprečevanja. Gospa komisarka, ravnokar smo prejeli predlog gospe Fischer Boel v zvezi s sistematskim pregledom SKP, pri čemer niti področje zdravstvenega varstva niti področje dobrega počutja živali nista prejemnika sredstev, ki se dodeljujejo razvoju podeželja za obravnavanje novih izzivov, kar je v nasprotju s storitvami, ki smo jih domnevno pričakovali, kot mi je bilo povedano. To pomeni, da politika, o kateri razpravljamo, ne bo do nove finančne perspektive prejela nobenih dodatnih sredstev, vsaj ne kmetijskih sredstev, če vas prav razumem. Gospa komisarka: proračun brez politike je neuporaben, vendar se politika brez proračuna lahko izkaže za sterilno. Če želimo doseči naše sedanje cilje, je treba v razpravo o proračunu vključiti nadaljnjo uporabo te strategije. Poleg tega bo očitno zelo težko doseči časovni načrt 2007–2013 sporočila. Zato me zanima, ali lahko navedete, kdaj bo akcijski načrt pripravljen in kdaj menite, da bodo začetna pravila sprejeta. V zvezi s predlogi sprememb je moja skupina nekoliko spremenila odstavek 29. Kadar se ne izvajajo pravi ukrepi, se težave pojavijo ne glede na sistem živinoreje, ki ga uporablja posamezna država članica. Pomembno je, da se stvari primerno opravljajo. Strinjamo se z razvojem zakonodajnih ukrepov za nadzor domačih živali, vendar menimo, da je sredstva treba nameniti živalim na kmetiji. Tudi ne nameravamo podpreti predloga spremembe 29 skupine PPE-DE, katerega cilj je ponoviti razpravo, ki tu ni primerna. Dejansko je bil Svet tisti, ki je pred štirimi leti preložil sklep o prevozu živali do leta 2011 v korist sporazumu o nekaterih zelo pomembnih zadevah. Prav tako je to sporno vprašanje, ki zahteva postopek presoje vplivov in trdno znanstveno podlago, zato poudarjam, da je predlog spremembe popolnoma v nasprotju s tem vprašanjem in moja skupina bo zagotovo glasovala proti."@sl20
". Herr talman! Det verkliga förhållandet, fru kommissionsledamot, är att alla av oss i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling hjärtligt välkomnade den nya strategin för djurhälsa som ni framlade för oss, vilket framgår av de många bidragen till detta betänkande. Det måste sägas att detta är det största och mest ambitiösa program som någonsin framlagts angående denna fråga och jag måste gratulera er. Men, för att säga som sanningen är, måste jag få uttala min förvåning över att resonemangets höga ambitionsnivå inte har åtföljts av den planering av budgeten som krävs, för det är uppenbart att nuvarande veterinärfonder inte kommer att räcka till för den nya och ytterst nödvändiga förebyggande politiken. Fru kommissionsledamot! Vi har just mottagit Mariann Fischer Boels förslag angående den gemensamma jordbrukspolitikens hälsokontroller, och varken djurens hälsa eller välbefinnande får medel från fonder som anslagits till landsbygdens utveckling för att ta itu med de nya utmaningarna, tvärtemot vad tjänstemännen uppenbarligen väntade sig, efter vad jag hört. Med andra ord kommer den politik som vi nu diskuterar inte att få extra medel, eller åtminstone inte från jordbruksfonder – som jag tror att ni sa – förrän den nya finansplanen presenteras. Fru kommissionsledamot! En budget utan politik tjänar ingenting till, men en politik utan budget kan visa sig helt verkningslös. Om vi vill uppnå våra nuvarande mål måste budgetdebatten omfatta kommande tillämpning av denna strategi. Dessutom kommer det uppenbarligen att bli ytterst svårt att uppfylla meddelandets tidsplan för åren 2007–2013. Därför vill jag fråga er om ni kan upplysa om när handlingsplanen kommer att vara klar och när ni tror att de första förordningarna kommer att antas. När det gäller ändringsförslag har min grupp något ändrat punkt 29. När de rätta åtgärderna inte tillämpas uppstår problem, oavsett vilket system för animalieproduktion som används i varje medlemsstat. Vad som är viktigt är att saker och ting görs ordentligt. Vi samtycker till utvecklingen av lagstiftningsåtgärder för att kontrollera sällskapsdjur, men vi anser att finanser bör öronmärkas för djur på bondgård. Vi ämnar inte heller stödja PPE-DE-gruppens ändringsförslag 29, vars mål är att på nytt ta upp en debatt som inte hör hit. Det var i själva verket rådet som för fyra år sedan sköt upp ett beslut om djurtransporter till år 2011, till förmån för ett avtal om några ytterst viktiga frågor. Detta är också en kontoversiell fråga som kräver konsekvensbedömningar och en gedigen vetenskaplig grundval och därför vill jag återupprepa att ändringsförslaget stämmer mycket dåligt överens med denna fråga, och min grupp kommer självfallet att rösta mot det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph