Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-470"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-470"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dan kunnen wij die twee minuten misschien iets ruimer nemen, Voorzitter, aangezien mijn voorganger dus wegvalt. Ik wil de Commissie en ook de rapporteur bedanken, de Commissie voor haar mededeling en de rapporteur voor zijn verslag. De grote uitdaging zal nu inderdaad zijn om die ambities die in de mededeling en in ons verslag staan, om te zetten in concrete maatregelen. Een paar punten die daarbij wat ons betreft aan bod zouden moeten komen, wil ik in het bijzonder noemen. Bij de bestrijding van dierziekten delen wij natuurlijk het uitgangspunt van de Commissie: bestrijden is beter dan genezen. Maar als er dan toch een dierziekte uitbreekt, dan dient vaccinatie - en u heeft het al gezegd - inderdaad een centrale plaats in te nemen bij de bestrijding daarvan. Situaties zoals in mijn lidstaat, waar voor 26 gevallen van MKZ in 2001 285 000 dieren afgemaakt moesten worden, willen wij voorkomen. Aangezien er geen verschil is tussen producten van gevaccineerde en niet-gevaccineerde dieren, dient dan vervolgens wel de afzet van dergelijke producten gegarandeerd te zijn, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Ik zou de Europese Commissie willen oproepen daarover te waken, want dat is in het verleden nog wel eens verkeerd gegaan. Uiteraard dienen ook supermarkten, verwerkers en consumenten in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Verder roepen wij de Commissie op om duidelijk te maken welke rol de Europese Unie, de lidstaten en ook de sector zelf dienen te spelen bij de financiering van de bestrijding van dierziekten, zeker nu dit onderwerp inderdaad deel uitmaakt van de discussie over de van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Nu is het nog zo dat lidstaten heel verschillend met die financiering omgaan en dat zou gevolgen kunnen hebben, ook voor de concurrentiepositie. Dus in dezen vragen wij om meer duidelijkheid. Uiteraard dienen exporterende landen aan dezelfde eisen te voldoen als onze Europese producenten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het identificeren en bestrijden van dierziekten. Tot slot zou ik graag van de Europese Commissie horen wanneer zij haar analyse van de huidige regelgeving inzake transport denkt te presenteren en hoe wij op dit gebied de mogelijke verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk kunnen beperken."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, možná bychom mohli být štědřejší, pokud jde o časový limit dvou minut, neboť poslanec, který hovořil přede mnou, svou řeč nedokončil. Chtěla bych se poděkovat Komisi za prohlášení a zpravodaji za zprávu. Velkou výzvou nyní bude přetransformovat tyto ambice z prohlášení a zprávy na konkrétní opatření. Chtěla bych zvláště zmínit několik bodů, které je zapotřebí zohlednit, pokud jde o nás. Samozřejmě souhlasíme s Komisí, že prevence je v oblasti boje proti onemocněním zvířat lepší než léčba. Pokud i navzdory tomu vypukne epidemie choroby zvířat, jak jste už řekl, očkování musí být ústředním prvkem boje proti příslušné epidemii. Chceme předcházet situacím, k nimž došlo například v mém členském státě, kde se objevilo 26 případů choroby šílených krav v roce 2001 a 285 000 zvířat muselo být utraceno. Protože neexistuje rozdíl mezi výrobky z očkovaných a neočkovaných zvířat, musí být prodej takovýchto výrobků zaručený v rámci Unie, stejně jako mimo Evropskou unii. Chtěla bych naléhavě požádat Evropskou komisi, aby na to dohlédla, protože v minulosti v této oblasti došlo k chybám. Samozřejmě prodejny, zpracovatelé a spotřebitelé musejí plnit své povinnosti v této souvislosti. Také vyzýváme Komisi, aby objasnila, jakou úlohu musí sehrávat Evropská unie, členské státy a samotné odvětví ve financování prevence onemocnění zvířat samozřejmě nyní, když je toto téma součástí diskusí o kontrole stavu zemědělské politiky. V členských státech se uplatňují ještě stále velmi rozdílná ustanovení pro financování a tato skutečnost může mít také vliv na konkurenční postavení. Proto žádáme o objasnění těchto skutečností. Vyvážející země musí samozřejmě dodržovat stejné požadavky jako naši evropští výrobci, například v oblasti identifikace a prevence onemocnění zvířat. A na závěr bych se chtěla Evropské komise zeptat, kdy hodlá předložit svou analýzu současných přepravních nařízení a jakým způsobem můžeme omezit možné rozšíření onemocnění zvířat v této oblasti v co největší možné míře."@cs1
"Hr. formand! Måske kan vi være lidt mere generøse med disse to minutter, eftersom taleren før mig bortfalder. Jeg vil takke Kommissionen for dens meddelelse og ordføreren for hans betænkning. Den store udfordring vil faktisk nu være at omsætte de ambitioner, som står i meddelelsen og i betænkningen, i konkrete foranstaltninger. Jeg vil gerne særligt nævne et par punkter, som efter vores opfattelse bør overvejes. Selvfølgelig støtter vi Kommissionens udgangspunkt, nemlig at forebyggelse er bedre end helbredelse, når det gælder bekæmpelse af dyresygdomme. Men hvis der alligevel udbryder en dyresygdom, bør vaccination, som De sagde, faktisk indtage en central plads i bekæmpelsen af sygdommen. Vi ønsker at undgå situationer som i mit land, Nederlandene, hvor der på grund af 26 tilfælde af mund- og klovsyge i 2001 måtte aflives 285.000 dyr. Eftersom der ikke er forskel på produkter fra vaccinerede og ikkevaccinerede dyr, skal afsætningen af sådanne produkter garanteres, både inden for og uden for EU. Jeg vil gerne opfordre Kommissionen til at overvåge dette, for tidligere er det sommetider gået galt. Selvfølgelig bør også supermarkeder, forarbejdningsvirksomheder og forbrugere påtage sig et ansvar, hvad det angår. Endvidere opfordrer vi Kommissionen til at gøre det klart, hvilken rolle EU, medlemsstaterne og også selve sektoren bør spille, når det gælder finansiering af bekæmpelsen af dyresygdomme, især nu hvor dette emne faktisk udgør en del af diskussionen om sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne har i øjeblikket stadig forskellige måder at håndtere denne finansiering på, og det kunne få konsekvenser, også for konkurrencestillingen. Vi beder derfor om større tydelighed på dette område. Selvfølgelig skal eksporterende lande opfylde de samme krav som vores europæiske producenter, f.eks. når det gælder identifikation og bekæmpelse af dyresygdomme. Til sidst vil jeg gerne have at vide af Kommissionen, hvornår den forventer at forelægge dens analyse af den nuværende lovgivning om transport, og hvordan vi så vidt muligt kan begrænse en eventuel spredning af dyresygdomme på dette område."@da2
". Herr Präsident! Vielleicht können wir, da mein Vorredner ausfällt, mit diesen zwei Minuten etwas großzügiger umgehen. Mein Dank gilt der Kommission für ihre Mitteilung und dem Berichterstatter für seinen Bericht. Nunmehr stehen wir vor der großen Herausforderung, die in der Mitteilung und in unserem Bericht formulierten Ziele in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Ich möchte speziell ein paar Aspekte erwähnen, die wir unseres Erachtens berücksichtigen sollten. Selbstverständlich stimmen wir mit der Kommission darin überein, dass bei der Bekämpfung von Tierkrankheiten Vorbeugung die beste Medizin ist. Sollte jedoch dennoch eine Tierseuche ausbrechen, dann muss die Impfung – wie Sie bereits sagten – ein Kernelement der Bekämpfung sein. Situationen wie die in meinem Heimatland, in dem 2001 wegen 26 BSE-Fällen (Rinderwahn) 285 000 Tiere gekeult werden mussten, wollen wir vermeiden. Da zwischen Produkten von geimpften und von nicht geimpften Tieren kein Unterschied besteht, muss der Absatz solcher Produkte sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union garantiert sein. Ich möchte die Europäische Kommission aufrufen, dies im Auge zu behalten, denn in der Vergangenheit ging es mitunter schief. Natürlich müssen auch die Supermärkte, Verarbeiter und Verbraucher diesbezüglich ihre Verantwortung wahrnehmen. Ferner appellieren wir an die Kommission klarzustellen, welche Rolle der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten und dem Sektor selbst bei der Bekämpfung von Tierkrankheiten obliegt, da dieses Thema nunmehr tatsächlich Teil der Diskussion über den Gesundheitscheck der Gemeinsamen Agrarpolitik ist. Die Mitgliedstaaten regeln die Finanzierung derzeit noch recht unterschiedlich, und das könnte sich auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Von daher bitten wir um Klärung dieser Punkte. Selbstverständlich müssen Exportländer die gleichen Anforderungen erfüllen wie unsere europäischen Erzeuger, beispielsweise bei der Krankheitserkennung und -bekämpfung. Abschließend möchte ich von der Europäischen Kommission wissen, wann sie voraussichtlich ihre Analyse über die derzeitigen Transportvorschriften vorlegen wird und wie wir die potenzielle Ausbreitung von Tierkrankheiten in diesem Bereich möglichst begrenzen können."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ίσως μπορούμε να είμαστε κάπως γενναιόδωροι με αυτά τα δύο λεπτά εφόσον ο προκάτοχός μου αποσύρεται. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη δήλωσή της και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι η μετουσίωση της φιλοδοξίας της δήλωσης και της έκθεσης σε συγκεκριμένα μέτρα. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα σε ορισμένα σημεία τα οποία θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να εξεταστούν. Βεβαίως συμφωνούμε με την Επιτροπή ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία όσον αφορά την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων. Εντούτοις, αν εκδηλωθεί μια ασθένεια των ζώων, όπως ήδη είπατε, ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι το κεντρικό στοιχείο της καταπολέμησής της. Θέλουμε να αποτρέψουμε καταστάσεις όπως αυτή στην χώρα μου όπου υπήρχαν 26 κρούσματα ΝΤΑ (νόσος των τρελών αγελάδων) το 2001 και 285 000 ζώα έπρεπε να σφαγιαστούν. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των προϊόντων από εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα ζώα, η πώληση αυτών των προϊόντων πρέπει να είναι εγγυημένη, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι προσεκτική όσον αφορά αυτό το θέμα διότι στο παρελθόν έγιναν λάθη. Aπό αυτήν την άποψη, προφανώς τα σούπερ-μάρκετ, οι μεταποιητές και οι καταναλωτές πρέπει να εκπληρώσουν το καθήκον τους. Ζητάμε επίσης από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και ο ίδιος ο τομέας στη χρηματοδότηση της πρόληψης των ασθενειών των ζώων, ειδικά τώρα που αυτό το θέμα συμπεριλαμβάνεται στη συζήτηση σχετικά με τoν υγειονομικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση και αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στις ανταγωνιστικές θέσεις. Συνεπώς, ζητάμε να αποσαφηνιστούν αυτά τα σημεία. Προφανώς οι χώρες που κάνουν εξαγωγές πρέπει να συμμορφωθούν με τις ίδιες απαιτήσεις όπως οι δικοί μας ευρωπαίοι παραγωγοί, για παράδειγμα όσον αφορά την ταυτοποίηση και την πρόληψη των ασθενειών των ζώων. Εν τέλει, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε υπολογίζει ότι θα παρουσιάσει την ανάλυσή της για τους τρέχοντες κανονισμούς μεταφοράς και πώς μπορούμε να περιορίσουμε την πιθανή εξάπλωση των ασθενειών των ζώων όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτόν τον τομέα."@el10
". Mr President, perhaps we can be a bit more generous with these two minutes since my predecessor is dropping out. I want to thank the Commission for its statement and the rapporteur for his report. The big challenge now will be to translate the ambitions in the statement and the report into concrete measures. I should like to mention in particular a couple of points that should be considered as far as we are concerned. Of course we agree with the Commission that prevention is better than cure when combating animal diseases. However, if an animal disease does nevertheless break out, as you have already said, vaccination needs to be a central element of the fight against it. We want to prevent situations such as the one in my Member State where there were 26 cases of MCD (Mad Cow Disease) in 2001 and 285 000 animals had to be slaughtered. Since there is no difference between products from vaccinated and non-vaccinated animals, the sale of such products needs to be guaranteed, both inside and outside the European Union. I would urge the European Commission to keep an eye on this, because it has sometimes gone wrong in the past. Obviously supermarkets, processors and consumers need to fulfil their responsibilities in this respect. We are also calling on the Commission to make it clear what role the European Union, the Member States and the sector itself need to play in financing the prevention of animal disease, certainly now that this subject is actually part of the debate on the common agricultural policy health check. The Member States still have very different arrangements for financing and that might also have an impact on competitive positions. We are therefore asking for clarification of those points. Obviously exporting countries have to comply with the same requirements as our European producers, for instance on the identification and prevention of animal diseases. Finally, I should like to ask the European Commission when it expects to present its analysis of the current transport regulations and how we can restrict the potential spread of animal diseases as much as possible in that area."@en4
". Señor Presidente, tal vez podamos ser un poco más generosos con los dos minutos de intervención que me corresponden, ya que mi predecesor se ha tenido que marchar. Quiero agradecer a la Comisión su declaración y al ponente su informe. El gran reto será ahora traducir las ambiciones contenidas en la declaración y el informe en medidas concretas. Desearía mencionar concretamente un par de cuestiones que se deberían considerar en la medida en la que nos afectan. Ciertamente, convenimos con la Comisión en que «más vale prevenir que curar» cuando se lucha contra las enfermedades animales. No obstante, si a pesar de la prevención se produce un brote, como ya se ha dicho, la vacunación debe convertirse en el elemento fundamental de la lucha contra la epizootia. Deseamos impedir que se produzcan situaciones del tipo de la que hemos sido testigos en mi país, donde se dieron 26 casos de enfermedad de las vacas locas en 2001 y 285 000 animales hubieron de ser sacrificados. Como no existe diferencia entre productos de animales vacunados y no vacunados, la venta de tales productos debe garantizarse, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Instaría a la Comisión Europea a permanecer vigilante, ya que a veces las cosas no han funcionado en el pasado. Evidentemente, los supermercados, la industria de la transformación y los consumidores deben cumplir las obligaciones que les atañen a este respecto. También pedimos a la Comisión que aclare qué papel deben desempeñar la Unión Europea, los Estados miembros y el propio sector en la financiación de la prevención de las epizootias, ahora que esta cuestión forma parte del debate sobre el chequeo de salud de la PAC. Los Estados miembros tienen diferentes sistemas de financiación y ello podría también tener repercusiones en términos de competitividad. Por consiguiente, pedimos que se aclaren estas cuestiones. Evidentemente, los países exportadores deben cumplir los mismos requisitos que nuestros productores europeos, por ejemplo, en relación con la identificación y la prevención de las enfermedades animales. Por último, me gustaría preguntar a la Comisión Europea cuándo espera presentar su análisis de la reglamentación actual en materia de transporte y cómo podemos limitar la posible propagación de epizootias en la mayor medida posible en ese ámbito."@es21
". Härra juhataja, ehk võiksime olla pisut heldemad kahe minuti osas, sest minu eelkõneleja langes välja. Ma soovin tänada komisjoni teatise eest ja raportööri raporti eest. Nüüd on suur väljakutse muuta teatises ja raportis sisalduvad ambitsioonikad sõnumid konkreetseteks meetmeteks. Soovin eriliselt mainida paari punkti, mida tuleks meie arvates arvestada. Loomulikult nõustume me komisjoniga, et loomahaiguste vastu võitlemisel on ennetamine parem kui ravi. Siiski, kui loomahaigus sellest hoolimata vallandub, peab vaktsineerimine olema haigusevastase võitluse põhielement, nagu te juba ütlesite. Me soovime ennetada olukorda, mis esines minu kodumaal, kus 2001. aastal tuvastati 26 hullu lehma tõve juhtu ja tuli tappa 285 000 looma. Kuna puudub erinevus vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud loomadest saadud toodete vahel, siis peab tagama nende toodete turustamise nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda. Ma nõuan tungivalt, et Euroopa Komisjon hoiaks sellel silma peal, sest nimetatud küsimuses on varem esinenud probleeme. Nähtavasti peavad kaubanduskeskused, töötlejad ja tarbijad täitma selles osas oma kohustusi. Me kutsume ka komisjoni üles selgelt määratlema Euroopa Liidu, liikmesriikide ja sektori rolli loomahaiguste ennetamise rahastamisel, eriti nüüd, kuna kõnealune küsimus on tegelikult osa arutelust ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli üle. Liikmesriikides on rahastamine korraldatud siiski väga erinevalt, mis võib mõjutada konkurentsiseisundit. Sellepärast palume tuua neisse punktidesse selgust. Ilmselgelt peavad eksportivad riigid vastama samadele nõuetele nagu Euroopa tootjad, näiteks loomahaiguste identifitseerimine ja ennetamine. Lõpetuseks soovin Euroopa Komisjonilt küsida, millal esitatakse praeguste transporti käsitlevate määruste analüüs ja kuidas selles valdkonnas loomahaiguste võimalikku levikut piirata niipalju kui võimalik."@et5
". Arvoisa puhemies, voimme kenties olla hieman suurpiirteisempiä näiden kahden minuutin suhteen, sillä minua edeltäneen puheenvuoron saaja luopui puheenvuorostaan. Kiitän komissiota sen lausunnosta ja esittelijää mietinnöstä. Suuri haasteemme on nyt lausunnon kunnianhimoisten tavoitteiden muuttaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi. Tahdon mainita muutaman seikan, joita meidän on omalta osaltamme pohdittava. Olemme tietysti komission kanssa samaa mieltä siitä, että torjuttaessa eläintauteja ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Jos eläintauti kuitenkin puhkeaa, rokotusten on oltava keskeinen keino sen torjunnassa, kuten jo totesitte. Haluamme estää sellaiset tilanteet, joissa kuten kotimaassani, hullunlehmäntautia ilmeni 26 tapausta vuonna 2001 ja 285 000 eläintä oli teurastettava. Koska rokotetuista ja rokottamattomista eläimistä saadut tuotteet eivät poikkea toisistaan, on näiden tuotteiden myynti taattava niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolellakin. Kehotan Euroopan komissiota seuraamaan tätä, sillä asiat ovat toisinaan menneisyydessä menneet pieleen. Supermarkettien, jalostajien ja kuluttajien on tietenkin täytettävä vastuunsa tämän osalta. Kehotamme komissiota myös selvittämään, mikä on Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alan oma asema eläintautien torjunnan rahoituksessa, varsinkin nyt kun aihe on osa yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta käytävää keskustelua. Jäsenvaltioiden rahoitusjärjestelyt poikkeavat edelleen suuresti toisistaan, ja sillä voi olla vaikutusta myös kilpailuasemiin. Pyydämme siis näiden seikkojen selvittämistä. Viejämaiden on tietenkin noudatettava samoja vaatimuksia kuin eurooppalaisten tuottajien, esimerkiksi eläintautien tunnistamisessa ja ehkäisemisessä. Lopuksi kysyn komissiolta, koska se aikoo esittää analyysinsä nykyisistä kuljetussäännöistä ja kuinka voimme estää mahdollisimman tehokkaasti eläintautien mahdollisen leviämisen tällä alalla."@fi7
"Monsieur le Président, j’espère que nous pourrons nous montrer un peu plus généreux avec ces deux minutes, dans la mesure où mon prédécesseur ne prend plus la parole. Je souhaite remercier la Commission pour sa déclaration et le rapporteur pour son rapport. Le grand défi est maintenant de transformer les ambitions de cette déclaration et de ce rapport en mesures concrètes. Je souhaite mentionner en particulier quelques points dont nous pensons qu’ils doivent êtres pris en considération. Évidemment, nous sommes d’accord avec la Commission pour dire qu’il vaut mieux prévenir que guérir dans le domaine des maladies animales. Cependant, si malgré tout une maladie animale apparaît, comme vous l’avez dit, la vaccination doit jouer un rôle central dans la lutte contre cette maladie. Nous voulons éviter les situations comme celle rencontrée dans mon État membre, où 285 000 animaux ont dû être abattus à la suite de 26 cas d’ESB (maladie de la vache folle) en 2001. Puisqu’il n’y a aucune différence entre les produits à base d’animaux vaccinés et ceux à base d’animaux non vaccinés, la vente de ces produits doit être garantie à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne. J’invite la Commission à y veiller, car il y a parfois eu des problèmes dans ce domaine par le passé. Il va de soi que les supermarchés, les transformateurs des produits et les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités en la matière. Nous invitons également la Commission à dire clairement le rôle que l’Union européenne, les États membres et le secteur lui-même doivent jouer dans le financement de la prévention des maladies animales, surtout à l’heure actuelle, puisque ce sujet fait maintenant partie du débat sur le bilan de santé de la politique agricole commune. Les États membres continuent à appliquer des dispositions très disparates en matière de financement et cela pourrait aussi avoir un impact sur les positions concurrentielles. Nous demandons par conséquent une clarification de ces points. Les pays exportateurs doivent évidemment respecter les mêmes conditions que nos producteurs européens, par exemple en ce qui concerne l’identification et la prévention des maladies animales. Enfin, je souhaite demander à la Commission quand elle prévoit de présenter son analyse des règlements actuels en matière de transport, et ce qu’il est possible de faire dans ce domaine pour limiter le risque de propagation de maladies animales."@fr8
". Elnök úr, talán lehetnénk egy kicsit nagylelkűbbek ezekkel a kettő percekkel, mivel az előttem lévő elmaradt. Szeretném megköszönni a Bizottságnak a nyilatkozatát és az előadónak jelentését. A nagy kihívás most a nyilatkozatban és a jelentésben kifejezett törekvéseknek konkrét intézkedésekre váltása. Külön szeretnék megemlíteni néhány pontot, amelyeket bennünket illetően meg kellene fontolni. Természetesen egyetértünk a Bizottsággal abban, hogy amikor az állatbetegségek ellen harcolunk, jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Ugyanakkor, ha mégis kitör egy állatbetegség, a vakcinálás, ahogy Ön is mondta, lesz a betegség elleni harc központi eleme. Meg szeretnénk előzni az olyan helyzeteket, mint amilyen az én tagállamomban állt elő, amikor 2001-ben 26 MCD (kergemarhakór) eset fordult elő és 285 000 állatot kellett leölni. Mivel nincs különbség a vakcinált és a nem vakcinált állatokból származó termékek között, ezeknek a termékeknek a forgalmazását biztosítani kell, mind az Európai Unión belül, mind azon kívül. Szeretném sürgetni az Európai Bizottságot arra, hogy tartsa rajta a szemét ezen, mivel a múltban ez a megoldás nem mindig működött. Nyilvánvaló, hogy a szupermarketeknek, a feldolgozóknak és a fogyasztóknak is teljesíteniük kell e tekintetben fennálló felelősségeiket. Felhívjuk a Bizottságot arra is, hogy tisztázza, milyen szerepet kell játszania az Európai Uniónak, a tagállamoknak és magának az ágazatnak az állatbetegségek megelőzésének finanszírozásában, most még inkább, hogy a téma ténylegesen része a közös mezőgazdaság-politika egészségügyi ellenőrzésének. A tagállamok még mindig nagyon eltérő finanszírozási megoldásokkal rendelkeznek, ami szintén hatással lehet a versenypozíciókra. Ezért kérjük e pontok tisztázását. Nyilvánvaló, hogy az exportáló országoknak ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint európai termelőinknek, például az állatbetegségek azonosítása és megelőzése terén. Végezetül meg szeretném kérdezni az Európai Bizottságot, hogy mikorra várható elemzése közzététele a jelenlegi szállítási szabályokról és hogy a lehetőségek szerint, hogyan korlátozhatjuk legjobban az állatbetegségek lehetséges terjedését ezen a területen."@hu11
". Signor Presidente, forse in questi due minuti possiamo essere un po’ più generosi dato che chi ha parlato prima di me se ne sta andando. Desidero ringraziare la signora Commissario per la sua dichiarazione e il relatore per la sua relazione. La grande sfida è ora tradurre le ambizioni della dichiarazione e della relazione in misure concrete. Desidero menzionare in particolare un paio di punti che, per quanto ci riguarda, andrebbero considerati. Certo concordiamo con la Commissione sul fatto che prevenire è meglio che curare quando si combattono le malattie animali. Tuttavia, come è già stato detto, la vaccinazione deve costituire un elemento centrale della lotta contro una malattia, qualora ciononostante essa scoppi. Vogliamo prevenire situazioni, quali quella che si è verificata nel mio Stato membro in cui, nel 2001, vi sono stati 26 casi di BSE (morbo della mucca pazza) ed è stato necessario macellare 285 000 capi. Dato che non vi è alcuna differenza tra i prodotti derivati da animali vaccinati e quelli derivati da animali non vaccinati, è necessario garantire la vendita di tali prodotti, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. Desidero esortare la Commissione europea a vigilare su questo aspetto, perché a volte in passato non è andato a buon fine. A tale proposito, supermercati, gli addetti alla trasformazione e i consumatori devono ovviamente adempiere alle loro responsabilità. Esortiamo inoltre la Commissione a chiarire quale ruolo devono assumere l’Unione europea, gli Stati membri e il settore stesso nel finanziare la prevenzione delle malattie animali, senza dubbio ora che tale argomento rientra effettivamente nella discussione sulla verifica dello stato di salute della politica agricola comune. Gli Stati membri hanno ancora accordi molto diversi in materia di finanziamento e anche questo può avere un impatto sulle posizioni concorrenziali. Siamo pertanto a chiedere chiarimenti in merito a tali punti. I paesi esportatori devono ovviamente rispettare gli stessi requisiti imposti ai produttori europei, ad esempio sull’identificazione e la prevenzione di malattie animali. Desidero infine chiedere alla Commissione europea quando prevede di presentare la sua analisi delle attuali normative in materia di trasporto e come possiamo limitare quanto più possibile la potenziale diffusione della delle malattie animali in quel settore."@it12
"Pone Pirmininke, gal galėtume dosniau panaudoti šias dvi minutes, nes mano pirmtakas traukiasi. Noriu padėkoti Komisijai už jos pareiškimą, o pranešimo sudarytojui – už pranešimą. Pagrindinis iššūkis dabar bus pasiekti, kad pareiškime ir pranešime pateikti norai virstų konkrečiomis priemonėmis. Noriu paminėti pora momentų, į kuriuos mūsų nuomone reikėtų atkreipti dėmesį. Žinoma, mes sutinkame su Komisijos nuomone, kad prevencija geriau už gydymą, kai kalbama apie gyvūnų ligas. Tačiau jei gyvūnų ligų protrūkių vis tiek pasitaiko, kaip Jūs minėjote, vakcinavimas turi būti pagrindinis elementas su jais kovojant. Mes norime užkirsti kelią situacijoms, panašioms į tas, kai mano valstybėje narėje 2001 m. užfiksavus 26 MCD (Karvių pasiutligės) atvejus, teko paskersti 285 000 gyvūnų. Iš vakcinuotų ir nevakcinuotų gyvūnų pagaminti produktai nesiskiria, todėl būtina užtikrinti galimybę prekiauti šiais produktais Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Noriu paraginti Europos Komisiją atidžiai stebėti šį klausimą, nes anksčiau pasitaikė atvejų, kai šios nuostatos buvo nesilaikoma. Aišku, kad prekybos centrai, perdirbėjai ir vartotojai turi vykdyti su tuo susijusias savo pareigas. Mes taip pat raginame Komisiją aiškiai pasakyti, koks vaidmuo finansuojant gyvūnų ligos prevenciją tenka Europos Sąjungai, valstybėms narėms ir pačiam sektoriui, ypač dabar, kai šį tema faktiškai yra diskusijų dėl bendros žemės ūkio politikos sveikatos patikrinimo sudedamoji dalis. Valstybių narių taikoma finansavimo tvarka vis dar smarkiai skiriasi ir gali turėti įtakos konkurencijai. Todėl prašome pateikti paaiškinimų. Akivaizdu, kad eksportuojančios valstybės turi laikytis tų pačių reikalavimų, kurie taikomi mūsų gamintojams Europoje, pavyzdžiui, gyvūnų ligų identifikavimo ir prevencijos reikalavimų. Galiausiai, noriu paklausti Europos Komisijos, kada ji ketina pateikti savo analizę dėl šiuo metu galiojančių transporto taisyklių, ir kaip galėtume kuo labiau sumažinti galimą gyvūnų ligų plitimą šioje srityje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Varbūt mēs varētu būt nedaudz dāsnāki ar šīm divām minūtēm, jo mans priekšgājējs beidza ātrāk. Es vēlos pateikties Komisijai par tās izklāstu un referentem par ziņojumu. Tagad liels pārbaudījums būt pārvērst ambīcijas paziņojumā un ziņojumu – konkrētos pasākumos. It īpaši es gribētu pieminēt dažus punktus, kas jāapsver, ciktāl tas mūs skar. Protams, mēs piekrītam Komisijai, ka profilakse ir labāka nekā ārstēšana, apkarojot dzīvnieku slimības. Tomēr, ja dzīvnieku slimība tik un tā uzliesmo, kā jūs jau teicāt, tad vakcinēšanai jābūt centrālajam elementam cīņā pret to. Mēs vēlamies nepieļaut tādas situācijas, kāda bija manā dalībvalstī, kur 2001. gadā bija 26 GTS (govju trakumsērgas) gadījumi un vajadzēja nokaut 285 000 dzīvniekus. Kopš tā laika nav atšķirības starp vakcinēto un nevakcinēto dzīvnieku produktiem, ir jānodrošina šādu produktu pārdošana gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Es gribētu aicināt Eiropas Komisiju to ievērot, jo dažkārt pagātnē ta ir kļūdījusies. Acīmredzot lielveikaliem, pārstrādātājiem un patērētājiem nepieciešams šajā ziņā izpildīt savus pienākumus. Mēs aicinām Komisiju izskaidrot, kādu lomu Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un pašai nozarei jāieņem, dzīvnieku slimību profilakses finansēšanā, it īpaši tagad, kad šī tēma patiešām ir kopējās lauksaimniecības politikas veselības pārbaužu debašu sastāvdaļa. Dalībvalstīm joprojām ir ļoti dažāda finansēšanas kārtība, un arī tam varētu būt ietekme uz konkurētspējīgu stāvokli. Tāpēc mēs lūdzam izskaidrot šos punktus. Acīmredzot eksporta valstīm jāievēro tās pašas prasības, kas mūsu Eiropas ražotājiem, piemēram, par dzīvnieku slimību identifikāciju un novēršanu. Visbeidzot, es gribētu jautāt Eiropas Komisijai, kad tā plānu pasniegt savu analīzi par pašreizējo transporta regulu un kā mēs cik vien iespējams varam ierobežot iespējamo dzīvnieku slimību izplatību šajā jomā."@lv13
"Dan kunnen wij die twee minuten misschien iets ruimer nemen, Voorzitter, aangezien mijn voorganger dus wegvalt. Ik wil de Commissie en ook de rapporteur bedanken, de Commissie voor haar mededeling en de rapporteur voor zijn verslag. De grote uitdaging zal nu inderdaad zijn om die ambities die in de mededeling en in ons verslag staan, om te zetten in concrete maatregelen. Een paar punten die daarbij wat ons betreft aan bod zouden moeten komen, wil ik in het bijzonder noemen. Bij de bestrijding van dierziekten delen wij natuurlijk het uitgangspunt van de Commissie: bestrijden is beter dan genezen. Maar als er dan toch een dierziekte uitbreekt, dan dient vaccinatie - en u heeft het al gezegd - inderdaad een centrale plaats in te nemen bij de bestrijding daarvan. Situaties zoals in mijn lidstaat, waar voor 26 gevallen van MKZ in 2001 285.000 dieren afgemaakt moesten worden, willen wij voorkomen. Aangezien er geen verschil is tussen producten van gevaccineerde en niet-gevaccineerde dieren, dient dan vervolgens wel de afzet van dergelijke producten gegarandeerd te zijn, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Ik zou de Europese Commissie willen oproepen daarover te waken, want dat is in het verleden nog wel eens verkeerd gegaan. Uiteraard dienen ook supermarkten, verwerkers en consumenten in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Verder roepen wij de Commissie op om duidelijk te maken welke rol de Europese Unie, de lidstaten en ook de sector zelf dienen te spelen bij de financiering van de bestrijding van dierziekten, zeker nu dit onderwerp inderdaad deel uitmaakt van de discussie over de van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Nu is het nog zo dat lidstaten heel verschillend met die financiering omgaan en dat zou gevolgen kunnen hebben, ook voor de concurrentiepositie. Dus in dezen vragen wij om meer duidelijkheid. Uiteraard dienen exporterende landen aan dezelfde eisen te voldoen als onze Europese producenten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het identificeren en bestrijden van dierziekten. Tot slot zou ik graag van de Europese Commissie horen wanneer zij haar analyse van de huidige regelgeving inzake transport denkt te presenteren en hoe wij op dit gebied de mogelijke verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk kunnen beperken."@mt15
". Panie przewodniczący! Czy moglibyśmy przedłużyć nieco te moje dwie minuty, ponieważ moja przedmówczyni kończy nieco wcześniej. Chcę podziękować Komisji za deklarację, a sprawozdawcy za sprawozdanie. Wielkim wyzwaniem będzie teraz przełożenie ambicji na deklarację a sprawozdania na namacalne środki. Chciałabym wspomnieć w szczególności o kilku punktach, które powinniśmy rozważyć tak dalece, jak to nas dotyczy. Zgadzamy się oczywiście z Komisją, że w zwalczaniu chorób zwierzęcych lepsze jest zapobieganie niż leczenie. Jeżeli jednak dojdzie do wybuchu choroby zwierzęcej, jak już pani powiedziała, szczepienia będą musiały stać się głównym elementem walki z tą chorobą. Pragniemy zapobiec takim sytuacjom, jak ta, w której w moim państwie członkowskim, w którym w 2001 r. wystąpiło 26 przypadków MCD (choroby szalonych krów) i musiano ubić 250 000 zwierząt. Ponieważ pomiędzy produktami od zwierząt szczepionych i nieszczepionych nie ma żadnej różnicy, istnieje potrzeba zagwarantowania sprzedaży takich produktów zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Wzywam Komisję Europejską, aby miała na tę sprawę oko, ponieważ w przeszłości przybierała ona czasem niekorzystny obrót. Supermarkety, zakłady przetwórstwa i konsumenci muszą oczywiście wypełniać swoje zobowiązania w tym zakresie. Prosimy również Komisję, aby wyjaśniła, jaką rolę mają pełnić Unia Europejska, państwa członkowskie i sam sektor w kontekście finansowania działań na rzecz zapobiegania chorobom zwierzęcym, zwłaszcza, że teraz ten temat stanowi element debaty w sprawie kontroli zdrowotnych w ramach wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie wciąż obowiązują bardzo różne ustalenia dotyczące finansowania i to może również mieć wpływ na ich sytuację, jeśli chodzi o konkurencyjność. Dlatego też wnosimy o wyjaśnienie tych punktów. Oczywiście, kraje prowadzące eksport muszą spełniać te same wymogi, co nasi europejscy producenci - na przykład dotyczące rozpoznawania chorób zwierzęcych i zapobiegania im. Na koniec, chciałabym zapytać Komisję Europejską, kiedy można spodziewać się przedstawienia przez nią analizy bieżących uregulowań dotyczących przewozów oraz w jaki sposób możemy najlepiej zapobiegać potencjalnemu szerzeniu się chorób w tym obszarze."@pl16
"Senhor Presidente, talvez possamos ser um pouco mais generosos com estes dois minutos, uma vez que o meu predecessor está a retirar-se. Queria agradecer à Comissão a sua declaração e à senhora relatora, o relatório. O grande desafio agora será traduzir as ambições contidas na declaração e no relatório em medidas concretas. Gostaria de me referir especialmente a alguns pontos que, quanto a mim, deviam ser tomados em consideração. É evidente que estamos de acordo com a Comissão quando diz que, no combate às doenças dos animais é melhor prevenir do que remediar. Todavia, se, não obstante, uma doença dos animais se manifesta, como a Senhora Comissária já disse, a vacina deve ser um elemento fulcral no combate a essa doença. Queremos evitar situações como a ocorrida no meu Estado-Membro, onde em 2001 se registaram 26 casos da doença das vacas loucas (BSE) e foi necessário abater 285 000 animais. Uma vez que não existe qualquer diferença entre os produtos de animais vacinados e de animais não vacinados, a venda desses produtos tem de ser garantida, quer na União Europeia, quer no seu exterior. Queria exortar a Comissão Europeia a manter-se vigilante, uma vez que, por vezes, no passado as coisas correram mal. É óbvio que os supermercados, a indústria transformadora e os consumidores têm de assumir a sua responsabilidade a este respeito. Estamos igualmente a apelar para a Comissão no sentido de esclarecer qual é o papel que a União Europeia, os Estados-Membros e o próprio sector devem desempenhar no financiamento da prevenção das doenças dos animais, sobretudo agora que este assunto faz, realmente, parte do debate sobre o controlo sanitário da política agrícola comum. Os Estados-Membros ainda têm disposições muito diversas relativamente ao financiamento, o que também deve ter um impacto sobre as posições competitivas. Pedimos, por isso, o esclarecimento desses pontos. Obviamente, os países exportadores têm de cumprir os mesmos requisitos que os nossos produtores europeus, por exemplo, no que respeita à identificação e prevenção das doenças dos animais. Finalmente, gostaria de perguntar à Comissão Europeia quando espera apresentar a sua análise das actuais regulamentações em matéria de transportes e como podemos limitar tanto quanto possível a potencial propagação de doenças dos animais nessa zona."@pt17
"Dan kunnen wij die twee minuten misschien iets ruimer nemen, Voorzitter, aangezien mijn voorganger dus wegvalt. Ik wil de Commissie en ook de rapporteur bedanken, de Commissie voor haar mededeling en de rapporteur voor zijn verslag. De grote uitdaging zal nu inderdaad zijn om die ambities die in de mededeling en in ons verslag staan, om te zetten in concrete maatregelen. Een paar punten die daarbij wat ons betreft aan bod zouden moeten komen, wil ik in het bijzonder noemen. Bij de bestrijding van dierziekten delen wij natuurlijk het uitgangspunt van de Commissie: bestrijden is beter dan genezen. Maar als er dan toch een dierziekte uitbreekt, dan dient vaccinatie - en u heeft het al gezegd - inderdaad een centrale plaats in te nemen bij de bestrijding daarvan. Situaties zoals in mijn lidstaat, waar voor 26 gevallen van MKZ in 2001 285.000 dieren afgemaakt moesten worden, willen wij voorkomen. Aangezien er geen verschil is tussen producten van gevaccineerde en niet-gevaccineerde dieren, dient dan vervolgens wel de afzet van dergelijke producten gegarandeerd te zijn, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Ik zou de Europese Commissie willen oproepen daarover te waken, want dat is in het verleden nog wel eens verkeerd gegaan. Uiteraard dienen ook supermarkten, verwerkers en consumenten in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen. Verder roepen wij de Commissie op om duidelijk te maken welke rol de Europese Unie, de lidstaten en ook de sector zelf dienen te spelen bij de financiering van de bestrijding van dierziekten, zeker nu dit onderwerp inderdaad deel uitmaakt van de discussie over de van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Nu is het nog zo dat lidstaten heel verschillend met die financiering omgaan en dat zou gevolgen kunnen hebben, ook voor de concurrentiepositie. Dus in dezen vragen wij om meer duidelijkheid. Uiteraard dienen exporterende landen aan dezelfde eisen te voldoen als onze Europese producenten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het identificeren en bestrijden van dierziekten. Tot slot zou ik graag van de Europese Commissie horen wanneer zij haar analyse van de huidige regelgeving inzake transport denkt te presenteren en hoe wij op dit gebied de mogelijke verspreiding van dierziekten zoveel mogelijk kunnen beperken."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, možno by sme mohli byť štedrejší, pokiaľ ide o časový limit dvoch minút, keďže môj predchodca svoju reč nedokončil. Chcela by som sa poďakovať Komisii za vyhlásenie a spravodajcovi za správu. Veľkou výzvou teraz bude pretransformovať tieto ambície z vyhlásení a správy na konkrétne opatrenia. Chcela by som osobitne spomenúť niekoľko bodov, ktoré je potrebné zohľadniť, pokiaľ ide o nás. Samozrejme, súhlasíme s Komisiou, že prevencia je v oblasti boja proti ochoreniam zvierat lepšia než liečba. Ak aj napriek tomu však vypukne epidémia choroby zvierat, ako ste už povedali, očkovanie musí byť ústredným prvkom boja proti danej epidémii. Chceme predchádzať situáciám, ku ktorým došlo napríklad v mojom členskom štáte, kde sa objavilo 26 prípadov choroby šialených kráv v roku 2001 a 285 000 zvierat muselo byť utratených. Keďže neexistuje rozdiel medzi výrobkami z očkovaných a neočkovaných zvierat, musí byť predaj takýchto výrobkov zaručený v rámci, ako aj mimo Európskej únie. Chcela by som naliehavo požiadať Európsku komisiu, aby na to dohliadla, pretože v minulosti v tejto oblasti došlo k chybám. Samozrejme, že predajne, spracovatelia a spotrebitelia musia plniť svoje povinnosti v tejto súvislosti. Rovnako vyzývame Komisiu, aby objasnila, akú úlohu musia zohrávať Európska únia, členské štáty a samotné odvetvie vo financovaní prevencie ochorení zvierat, samozrejme, teraz, keď je táto téma súčasťou diskusií o kontrole stavu poľnohospodárskej politiky. V členských štátoch sa uplatňujú ešte stále veľmi rozdielne ustanovenia na financovanie a táto skutočnosť môže mať tiež vplyv na konkurenčné postavenie. Preto žiadame o objasnenie týchto skutočností. Vyvážajúce krajiny musia, samozrejme, dodržiavať rovnaké požiadavky ako naši európski výrobcovia, napríklad v oblasti identifikácie a prevencie ochorení zvierat. A na záver by som sa chcela Európskej komisie opýtať, kedy hodlá predložiť svoju analýzu súčasných prepravných nariadení a akým spôsobom môžeme obmedziť možné rozšírenie ochorení zvierat v tejto oblasti v čo najväčšej možnej miere."@sk19
"Gospod predsednik, mogoče smo lahko bolj radodarni s tema dvema minutama, ker moj predhodnik ne bo govoril. Zahvaljujem se Komisiji za izjavo in poročevalcu za poročilo. Zdaj je veliki izziv prenesti ambicije izjave in poročila v dejanske ukrepe. Omenila bom zlasti nekaj točk, ki jih je po našem mnenju treba obravnavati. Seveda se strinjamo s Komisijo, da je pri boju z boleznimi živali bolje preprečiti kot zdraviti. Vendar, če vseeno pride do izbruha živalske bolezni, kot ste že omenili, mora biti cepljenje ključni dejavnik v boju proti njem. Preprečiti želimo razmere, kot so bile leta 2001 v moji državi članici, ko smo imeli 26 primerov bolezni norih krav in je bilo treba v zakol poslati 285 000 živali. Ker ne razločujemo med proizvodi iz cepljenih živali in proizvodi iz necepljenih živali, je treba prodajo takih izdelkov zagotoviti tako v in izven Evropske unije. Evropsko komisijo pozivam, da ta položaj nadzoruje, saj je v preteklosti na tem področju prihajalo do težav. V tem smislu morajo supermarketi, predelovalci in potrošniki izpolniti svoje odgovornosti. Prav tako Komisijo pozivamo, da razjasni vlogo Evropske unije, držav članic in samega sektorja pri financiranju preprečevanja bolezni živali, zlasti zdaj, ko je to vprašanje del razprave o pregledu stanja skupne kmetijske politike. Države članice imajo še vedno zelo različne ureditve za financiranje in to lahko vpliva na konkurenčne položaje. Zato pozivamo k razjasnitvi teh točk. Jasno je, da morajo države izvoznice upoštevati enake zahteve kot Evropski proizvajalci, na primer za opredelitev in preprečevanje bolezni živali. Končno me zanima, kdaj namerava Evropska komisija predstaviti svojo analizo sedanjih pravil za prevoz in kako lahko čim bolj omejimo mogoče širjenje bolezni živali na tem področju."@sl20
". Herr talman! Vi kanske kan vara lite mer generösa med de två minuterna eftersom min föregångare hoppade av. Jag vill tacka kommissionen för dess uttalande och föredraganden för hans betänkande. Den stora utmaningen nu är att översätta ambitionerna i uttalanden och betänkandet till konkreta åtgärder. Jag skulle framför allt vilja nämna några punkter som vi bör överväga. Vi håller givetvis med kommissionen om att det är bättre att förebygga än att bota när man bekämpar djursjukdomar. Om en djursjukdom ändå bryter ut, som ni redan har sagt, måste vaccination vara centralt i bekämpningen av den. Vi vill förebygga situationer som den i min medlemsstat där vi hade 26 fall av galnakosjukan 2001 och 285 000 djur fick slaktas. Eftersom det inte är någon skillnad på produkter från vaccinerade och ovaccinerade djur, måste försäljning av sådana produkter garanteras, både i och utanför EU. Jag vill uppmana kommissionen att hålla ett öga på detta, eftersom det har gått fel tidigare. Givetvis måste stormarknader, tillverkare och konsumenter ta sitt ansvar i detta avseende. Vi uppmanar också kommissionen att tydliggöra vilken roll EU, medlemsstaterna och branschen själv måste spela i finansieringen av förebyggandet av djursjukdomar, i synnerhet nu när ämnet faktiskt är en del av debatten om hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaternas finansiering skiljer sig fortfarande mycket åt och det kan också påverka konkurrenssituationen. Därför vill vi att dessa punkter ska förtydligas. Givetvis måste exporterande länder följa samma krav som våra europeiska producenter, till exempel när det gäller att identifiera och förebygga djursjukdomar. Slutligen vill jag fråga Europeiska kommissionen när man förväntar sig att lägga fram sin analys av de gällande transportbestämmelserna och hur vi kan begränsa den potentiella spridningen så mycket som möjligt inom området."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph