Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-469"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-469"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I very much welcome the positive and supportive reaction of Parliament to the new Animal Health Strategy. The Commission will in the next few weeks finalise an action plan which will take into account the recommendations and opinions of Parliament as well as those of the Council and the Economic and Social Committee. The Commission would be happy to receive further input from Parliament in this regard, notably in the context of the mid-term budget review of 2009. Thank you once again for the interest and enthusiasm you have shown for this initiative. I look forward to meeting many of the Members of Parliament at the Veterinary Week, an event the Commission is organising with your support as an early step to turn the strategy from words into action. We all recognise that animal disease outbreaks can have devastating consequences: they can pose a serious risk to public health; they can damage public confidence in farming in general and in animal products in particular; they can trigger heavy economic costs – just remember that in 2001 the foot-and-mouth crisis cost over EUR 13 billion in the UK alone – and animal disease outbreaks can also lead to animal welfare and environmental problems. The strategy responds to a range of challenges taking into account feedback from our extensive stakeholder consultations. The European Union of today – with its 27 Member States – looks very different to the embryonic Community of many years ago, when our current animal health framework was taking shape. New challenges have arisen, such as avian influenza and the spread of vector-borne diseases like bluetongue, and more are likely to emerge in the years to come. Trading conditions have changed greatly, with a massive increase in the volume of trade in and imports of animals and animal products. The new strategy recognises and reflects the broad social and economic impacts that animal-related threats can cause – in other words, it is not just about the control of certain communicable animal diseases. It features a strong focus on animal-health-related aspects of public health, food safety, animal welfare, agriculture, trade, sustainable development and research. The key principle of the strategy is prevention is better than cure. Recent experiences have shown the value and effectiveness of a pre-emptive or preventative approach. We need to invest more in effective measures to prevent outbreaks, thus minimising the subsequent spread of diseases and hence eliminating or at least reducing their impacts. Biosecurity on farms needs to be improved and financially supported; disease eradication and surveillance need to be stepped up; disease awareness and emergency preparedness need to be reinforced. There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing. The strategy envisages a new legislative framework in the form of a general animal health law to be supplemented by implementing acts of a primarily technical nature. Taking a broad holistic view, our legislation needs to be upgraded or developed in a more strategic and coherent manner: clarifying roles and responsibilities; aligning as far as possible with international standards; drawing strongly on scientific advice and the precautionary principle where appropriate. The Commission is currently reflecting on the best methodology to define EU priority animal diseases in terms of their impact on human health, society and the economy. A study will be launched this year on the development of an EU harmonised responsibility and cost-sharing scheme to be considered in the context of a review of the currently available financial instruments. We must also work to stimulate innovation through research and development, through sufficiently funded public-private partnerships. Finally, I should mention the Seventh Research Framework Programme, which runs parallel to new strategy. This will be important in supporting research into animal health and welfare issues."@en4
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, vítám pozitivní a ochotnou reakci Parlamentu na novou strategii týkající se zdraví zvířat. Komise v nejbližších několika týdnech ukončí práci na akčním plánu, v němž budou zohledněna doporučení a stanoviska Parlamentu, stejně jako stanoviska Rady a Hospodářského a sociálního výboru. Komise v této souvislosti ocení další návrhy ze strany Parlamentu, zejména vzhledem ke střednědobému přezkumu rozpočtu v roce 2009. Ještě jednou vám děkuji za zájem a nadšení, které jste v souvislosti s touto iniciativou projevili. Těším se na setkání s mnoha poslanci Parlamentu na Veterinárním týdnu, který je podnikem, jejž Komise organizuje s vaší podporou jako první krok na cestě transformace strategie slov na strategii činů. Všichni si uvědomujeme, že propuknutí nákaz může mít zničující následky. Mohou představovat vážné nebezpečí pro veřejné zdraví, mohou zničit důvěru veřejnosti vůči zemědělství obecně a vůči živočišným výrobkům konkrétně, mohou způsobit vysoké hospodářské náklady, vzpomeňte si například na krizi související se slintavkou a kulhavkou v roce 2001, která jen Spojené království stála víc než 13 miliard EUR, a vypuknutí epidemie onemocnění zvířat může také vést k problémům souvisejícím s dobrými životními podmínkami zvířat a životním prostředím. Strategie je reakcí na sérii výzev, přičemž se v ní zohledňují výsledky z rozsáhlé konzultace zainteresovaných stran. Evropská unie dneška, se svými 27 členskými státy, je velmi odlišná od embrya Společenství z doby před řadou let, když se formuloval náš současný rámec pro zdraví zvířat. Setkáváme se s novými výzvami, jakými jsou ptačí chřipka a rozšíření nákaz přenášených vektory, jako je i katarální horečka ovcí, a existuje pravděpodobnost, že v nejbližších letech se objeví mnohé jiné. Obchodní podmínky se ve velké míře změnily prostřednictvím masivního nárůstu objemu obchodu a dovozu zvířat a živočišných výrobků. V nové strategii se uznávají a představují široké sociální a hospodářské vlivy, které mohou způsobit hrozby související se zvířaty, jinými slovy, nejde jen o kontrolu určitých nakažlivých nemocí zvířat. Strategie se ve velké míře zaměřuje na aspekty veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, dobrých podmínek zvířat, zemědělství, obchodu, trvale udržitelného rozvoje a výzkumu v souvislosti zdravím zvířat. Klíčovou zásadou strategie je skutečnost, že prevence je lepší než léčba. Nedávné zkušenosti prokázaly hodnotu a účinnost předběžného nebo preventivního přístupu. Musíme investovat více do účinných opatření zaměřených na prevenci vypuknutí nákaz, prostřednictvím čehož omezíme následné rozšíření chorob a tím odstraníme nebo aspoň omezíme jejich vlivy. Je zapotřebí zvýšit a finančně podpořit biologickou bezpečnost zemědělských podniků, je třeba zkvalitnit likvidaci nemocí a dohled, je zapotřebí zvýšit povědomí o chorobách a připravenost na mimořádné situace. Měl by se klást větší důraz na očkování a diskriminační testování. Ve strategii se stanoví nový právní rámec formou všeobecného právního předpisu o zdraví zvířat, který bude doplněný prováděcími předpisy především technické povahy. Ze širšího holistického pohledu se musí naše právní předpisy zkvalitnit nebo rozvinout strategičtějším a soudržnějším způsobem. Musíme objasnit úkoly a odpovědnost, harmonizovat je do co největší možné míry s mezinárodními normami, vycházet z vědeckého poradenství a zásady prevence v případech, kdy to bude vhodné. Komise v současnosti uvažuje o nejlepší metodologii určení prioritních onemocnění zvířat EU podle jejich vlivu na lidské zdraví, společnost a hospodářství. Tento rok se začne realizovat studie o rozvoji harmonizování zodpovědnosti EU a režimu rozdělování nákladů, které je třeba zohlednit v souvislosti s přezkoumáním v současnosti dostupných finančních nástrojů. Taktéž se musíme snažit o stimulaci inovace prostřednictvím výzkumu a vývoje pomocí dostatečně financovaných partnerství veřejného a soukromého sektoru. A na závěr bych chtěla zmínit sedmý rámcový program pro výzkum, který probíhá současně s novou strategií. Bude důležitý v podpoře výzkumu zdraví zvířat a záležitostí souvisejících s dobrými podmínkami zvířat."@cs1
"Hr. formand! Jeg glæder mig meget over Parlamentets positive og støttende reaktion på den nye dyresundhedsstrategi. Kommissionen vil i løbet af de kommende uger færdiggøre en handlingsplan, hvori der vil blive taget højde for henstillinger og udtalelser fra Parlamentet, såvel som fra Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen modtager gerne yderligere bidrag fra Parlamentet i den forbindelse, navnlig hvad angår midtvejsevalueringen af budgettet for 2009. Jeg vil endnu en gang takke Dem for den interesse og entusiasme, De har udvist for dette initiativ. Jeg ser frem til at møde mange af parlamentsmedlemmerne under veterinærugen, en begivenhed, som Kommissionen organiserer med Deres støtte som et tidligt skridt på vejen til at omsætte strategiens ord til handling. Vi erkender alle, at udbrud af dyresygdomme kan have ødelæggende konsekvenser. De kan udgøre en alvorlig risiko for den offentlige sundhed, de kan have en skadelig indvirkning på den offentlige tillid til landbruget generelt og dyreprodukter i særdeleshed, de kan udløse store økonomiske omkostninger - husk, hvordan mund- og klovsygen i 2001 kostede over 13 milliarder euro i Det Forenede Kongerige alene - og udbrud af dyresygdomme kan også medføre problemer i forbindelse med dyrevelfærd og miljøproblemer. Strategien imødegår en række udfordringer under hensyntagen til tilbagemeldinger fra vores omfattende høringer af de berørte parter. EU - med sine 27 medlemsstater - er i dag meget anderledes en det embryonale Fællesskab, vi havde for mange år siden, da vores nuværende rammer for dyresundhed var ved at tage form. Der er opstået nye udfordringer, såsom fugleinfluenza og udbredelsen af vektorbårne sygdomme, som bluetongue, og der er sandsynlighed for, at flere vil opstå i de kommende år. Handelsbetingelserne har ændret sig betydeligt med en massiv stigning i handelen med og importen af dyr og dyreprodukter. I den nye strategi anerkendes og afspejles den omfattende sociale og økonomiske indvirkning, som dyrerelaterede trusler kan forårsage - det handler med andre ord ikke blot om at kontrollere visse smitsomme dyresygdomme. Der er stor fokus på de dyresygdomsrelaterede aspekter af den offentlige sundhed, fødevaresikkerheden, dyrevelfærden, landbruget, handelen, den bæredygtige udvikling og forskningen. Strategiens hovedprincip er, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Erfaringer har for nylig vist værdien og effektiviteten af en forebyggende tilgang. Vi skal investere yderligere i effektive foranstaltninger til at forebygge udbrud og således minimere den efterfølgende spredning af sygdomme og dermed eliminere, eller i det mindste reducere, konsekvenserne. Biosikkerheden på landbrugene skal forbedres og bør modtage finansiel støtte, sygdomsudryddelse og overvågning skal optrappes, og sygdomsbevidstheden og katastrofeberedskabet skal styrkes. Der skal sættes større fokus på vaccination og diskriminatoriske test. Med strategien tages der sigte på en ny lovgivningsramme i form af en overordnet dyresundhedslov suppleret af gennemførelsesakter, hovedsageligt af teknisk karakter. Ud fra et bredt holistisk synspunkt trænger vores lovgivning til at blive opgraderet eller udviklet på en mere strategisk og sammenhængende facon, herunder en præcisering af roller og ansvarsfordeling, tilpasning, så vidt muligt, til internationale standarder og yderligere anvendelse af videnskabelig rådgivning og forsigtighedsprincippet, hvor dette er hensigtsmæssigt. I Kommissionen gør man sig for øjeblikket overvejelser om den bedste metodologi til at definere, hvilke dyresygdomme EU skal prioritere i betragtning af deres indvirkning på den menneskelige sundhed, samfundet og økonomien. Man vil i år igangsætte en undersøgelse af udviklingen af en harmoniseret ansvars- og udgiftsfordelingsordning i EU, der skal tages i betragtning i forbindelse med en gennemgang af de finansielle instrumenter, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. Vi skal også arbejde på at fremme innovation gennem forskning og udvikling og gennem tilstrækkelig finansierede offentlig-private partnerskaber. Endelig bør jeg nævne det syvende forskningsrammeprogram, som løber parallelt med vores nye strategi. Dette vil være en vigtig støtte til forskning inden for dyresundhed og dyrevelfærd."@da2
". Herr Präsident! Ich freue mich sehr über die positive, zustimmende Reaktion des Parlaments auf die neue Tiergesundheitsstrategie. In den nächsten Wochen wird die Kommission die Arbeit an einem Aktionsplan abschließen, der den Empfehlungen und Stellungnahmen des Parlaments, des Rates und des Wirtschafts- und Sozialausschusses Rechnung tragen wird. Die Kommission würde sich über weitere Beiträge des Parlaments hierzu freuen, vor allem im Zusammenhang mit der 2009 stattfindenden Halbzeitüberprüfung des Haushalts. Ich danke Ihnen nochmals für das Interesse und den Enthusiasmus, die Sie für diese Initiative gezeigt haben. Ich freue mich auf die Begegnung mit vielen Parlamentsmitgliedern während der Tiergesundheitswoche, die die Kommission mit Ihrer Unterstützung veranstaltet: für die Strategie ein erster Schritt, um Worten Taten folgen zu lassen. Uns allen ist bewusst, welche verheerenden Folgen Ausbrüche von Tierkrankheiten haben können: Sie können die öffentliche Gesundheit ernsthaft gefährden, das öffentliche Vertrauen in die Landwirtschaft im Allgemeinen und in tierische Erzeugnisse im Besonderen untergraben, hohe Kosten für die Wirtschaft verursachen – erinnert sei nur daran, dass die Krise der Maul- und Klauenseuche 2001 allein im Vereinigten Königreich über 13 Milliarden Euro gekostet hat – und sie können darüber hinaus zu Tier- und Umweltschutzproblemen führen. Die Tiergesundheitsstrategie ist die Antwort auf eine Reihe von Problemen auch unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus unseren umfassenden Konsultationen der Interessenträger. Die heutige Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten sieht ganz anders aus als die Gemeinschaft im Embryonalzustand von vor vielen Jahren, als unser jetziger Tiergesundheitsrahmen Form annahm. Inzwischen sind neue Probleme aufgetaucht, darunter die Vogelpest und die Verbreitung vektorabhängiger Krankheiten wie der Blauzungenkrankheit, und weitere dürften in den kommenden Jahren hinzukommen. Die Handelsbedingungen haben sich einschneidend verändert; das Handelsvolumen bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen hat massiv zugenommen. Die neue Strategie anerkennt und widerspiegelt die weit gefächerten sozialen und ökonomischen Auswirkungen, die tierbezogene Bedrohungen hervorrufen können – mit anderen Worten, es geht dabei nicht allein um die Kontrolle bestimmter übertragbarer Tierkrankheiten. Die Strategie zeichnet sich aus durch eine starke Betonung der mit der Tiergesundheit zusammenhängenden Aspekte der öffentlichen Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit, des Tierschutzes und der Tiergerechtheit, der Landwirtschaft, des Handels, der nachhaltigen Entwicklung und der Forschung. Der wichtigste Grundsatz der Strategie lautet: „Vorbeugen ist besser als heilen“. Erfahrungen der letzten Zeit haben den Wert und die Wirksamkeit eines vorbeugenden bzw. präventiven Ansatzes gezeigt. Wir müssen stärker in Maßnahmen investieren, die den Ausbruch von Krankheiten erfolgreich verhindern und dadurch die Gefahr ihrer anschließenden Verbreitung auf ein Mindestmaß reduzieren und folglich deren Auswirkungen verhindern oder zumindest verringern. Es müssen die Biosicherheit in den Landwirtschaftsbetrieben verbessert und finanziell unterstützt, Maßnahmen zur Ausmerzung und Überwachung von Krankheiten intensiviert, das Bewusstsein für die Möglichkeit eines Ausbruchs und die Vorbereitung auf den Notfall verbessert werden. Dabei sollten die Impfung und diskriminatorische Tests stärker in den Mittelpunkt rücken. Die Strategie sieht einen neuen Rechtsrahmen in Form eines allgemeinen Tiergesundheitsgesetzes vor, das durch im Wesentlichen technische Durchführungsrechtsakte ergänzt wird. Einer umfassenden, ganzheitlichen Sichtweise folgend, muss unsere Gesetzgebung strategischer und kohärenter modernisiert bzw. ausgebaut und die Rollen und Verantwortlichkeiten klargestellt werden, so weit wie möglich eine Anpassung an internationale Standards erfolgt und stärker auf wissenschaftliche Beratung und, soweit es sinnvoll ist, auf das Vorsorgeprinzip abgestellt wird. Die Kommission denkt derzeit darüber nach, welche Methodik am besten geeignet ist, um die Tierkrankheiten zu bestimmen, die ausgehend von ihren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Gesellschaft und die Wirtschaft für die EU Priorität haben müssen. In diesem Jahr soll eine Studie über die Entwicklung eines EU-weit harmonisierten Systems zur Teilung der Verantwortlichkeit und Kosten in Auftrag gegeben werden, das im Zusammenhang mit einer Überprüfung der derzeit verfügbaren Finanzinstrumente erwogen wird. Ferner müssen wir daran arbeiten, Innovationen durch Forschung und Entwicklung und durch mit ausreichenden Mitteln versehene öffentlich-private Partnerschaften zu fördern. Zum Abschluss möchte ich das Siebte Forschungsrahmenprogramm erwähnen, das parallel zu der neuen Strategie läuft. Dies wird wichtig für die Förderung der Forschung in Sachen Tiergesundheit und Tierschutz sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τη θετική αντίδραση και τη στήριξη του Κοινοβουλίου στη νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων. Τις επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τις συστάσεις και τις απόψεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Από αυτήν την άποψη, η Επιτροπή θα δεχτεί με χαρά την περαιτέρω συμβολή του Κοινοβουλίου, κυρίως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προϋπολογισμού του 2009. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τον ενθουσιασμό σας για την εν λόγω πρωτοβουλία. Ανυπομονώ να συναντήσω πολλά από τα μέλη του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της Κτηνιατρικής Εβδομάδας, μια εκδήλωση που οργανώνει η Επιτροπή με την υποστήριξή σας ως ένα πρώιμο βήμα για τη μετουσίωση της στρατηγικής από τα λόγια στην πράξη. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι οι εκδηλώσεις των ασθενειών των ζώων μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες: μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία· μπορεί να βλάψουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κτηνοτροφία γενικά και ειδικότερα στα ζωικά προϊόντα· μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες οικονομικές δαπάνες –θυμηθείτε απλά ότι το 2001 η κρίση του αφθώδους πυρετού κόστισε πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στο ΗΒ– και οι εκδηλώσεις των ασθενειών των ζώων μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε προβλήματα ορθής μεταχείρισης των ζώων καθώς και σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Η στρατηγική ανταποκρίνεται σε μια σειρά προκλήσεων λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις μας με τους ενδιαφερόμενους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα –με τα 27 κράτη μέλη της– μοιάζει πολύ διαφορετική από την εμβρυική Κοινότητα που ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν διαμορφωνόταν το τρέχον πλαίσιο μας σχετικά με την υγεία των ζώων. Προέκυψαν νέες προκλήσεις, όπως η γρίπη των πτηνών και η εξάπλωση των νόσων που μεταδίδονται από φορέα όπως ο καταρροϊκός πυρετός, και είναι πιθανόν να προκύψουν και άλλες στα επόμενα χρόνια. Οι όροι του εμπορίου έχουν αλλάξει σημαντικά, με μια μαζική αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών και των εισαγωγών ζώων και ζωικών προϊόντων. Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει και αντανακλά τον ευρύ κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι απειλές που σχετίζονται με ζώα – με άλλα λόγια, δεν πρόκειται μόνο για τον έλεγχο ορισμένων μεταδοτικών ζωικών ασθενειών. Παρουσιάζει μια ισχυρή εστίαση στις πτυχές της δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την υγεία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων, την ορθή μεταχείριση των ζώων, τη γεωργία, το εμπόριο, την αειφόρο ανάπτυξη και την έρευνα. Η κύρια αρχή της στρατηγικής συνίσταται στο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Οι πρόσφατες εμπειρίες απέδειξαν την αξία και την αποτελεσματικότητα μιας προληπτικής προσέγγισης. Υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη των εκδηλώσεων, ελαχιστοποιώντας συνεπώς τη συνακόλουθη εξάπλωση των νόσων και περιορίζοντας ή τουλάχιστον μειώνοντας τις επιπτώσεις τους. Η βιοπροστασία των αγροκτημάτων πρέπει να βελτιωθεί και να χρηματοδοτηθεί, η εξάλειψη των νόσων και η επιτήρηση πρέπει να επιταχυνθούν, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ασθένειες και η ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον εμβολιασμό και στην επιλεκτική δοκιμή. Η στρατηγική αντιμετωπίζει ένα νέο νομοθετικό πρόγραμμα που έχει τη μορφή ενός γενικού νόμου σχετικά με την υγεία των ζώων ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί με πράξεις εφαρμογής κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Από μια ευρεία ολιστική άποψη η νομοθεσία μας πρέπει να αναβαθμιστεί και να αναπτυχθεί με πιο στρατηγικό και συνεκτικό τρόπο: αποσαφήνιση των ρόλων και των ευθυνών, ευθυγράμμιση όσο το δυνατόν περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα, αξιοποίηση των επιστημονικών συμβουλών και χρήση της αρχής της προφύλαξης όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η Επιτροπή εξετάζει τώρα την καλύτερη μεθοδολογία για να ορίσει τις νόσους των ζώων στις οποίες δίνει προτεραιότητα η ΕΕ σύμφωνα με τις επιπτώσεις τους στην υγεία των ανθρώπων, την κοινωνία και την οικονομία. Φέτος θα δρομολογηθεί μια μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης ευθύνης της ΕΕ και θα εξεταστεί ένα σύστημα κατανομής των δαπανών στο πλαίσιο της εξέτασης των χρηματοδοτικών μέσων που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Θα πρέπει επίσης να εργαστούμε για την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, μέσω συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα χρηματοδοτούνται επαρκώς. Εν τέλει, θα ήθελα να αναφερθώ στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τη νέα στρατηγική. Θα έχει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της έρευνας όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας και της ορθής μεταχείρισης των ζώων."@el10
"Señor Presidente, acojo con enorme satisfacción la positiva y colaboradora respuesta del Parlamento a la nueva Estrategia de Salud Animal. La Comisión terminará en las próximas semanas un plan de acción que tomará en consideración las recomendaciones y opiniones del Parlamento, así como las del Consejo y el Comité Económico y Social. La Comisión estaría encantada de poder recibir mayor información del Parlamento en este sentido, especialmente a la luz de la revisión presupuestaria intermedia de 2009. Gracias de nuevo por el interés y el entusiasmo que han demostrado en relación con esta iniciativa. Espero con impaciencia poder reunirme con muchas de sus Señorías en la Semana Veterinaria que la Comisión organiza con su apoyo en el contexto de los primeros pasos para que la estrategia pase de las palabras a la acción. Todos reconocemos que las epizootias pueden tener consecuencias devastadoras. Pueden suponer un grave riesgo para la salud pública, menoscabar la confianza de los ciudadanos en la agricultura en general y en la producción animal en concreto, también pueden tener costes económicos considerables —baste recordar que en 2001 el brote de fiebre aftosa le costó sólo al Reino Unido más de 13 000 millones de euros— y también pueden desembocar en problemas medioambientales y en materia de bienestar de los animales. La estrategia responde a toda una serie de desafíos y toma en consideración la información recogida durante nuestras amplias consultas con las partes interesadas. La Unión Europea de hoy, con sus 27 Estados miembros, aparece muy diferente a la Comunidad embrionaria de años atrás, cuando nuestro marco sobre salud animal actual estaba tomando forma. Hemos tenido que hacer frente a nuevos problemas, como la gripe aviar y la propagación de enfermedades contagiosas como la fiebre catarral, y probablemente aparezcan muchos más en los años venideros. Las condiciones comerciales han sufrido cambios significativos, con un enorme aumento del volumen de los intercambios y las importaciones de animales y productos animales. La nueva estrategia reconoce y refleja las amplias repercusiones sociales y económicas que las amenazas en relación con los animales pueden tener, es decir, no trata únicamente del control de ciertas enfermedades animales transmisibles. Por el contrario, da cuenta de una serie de aspectos en relación con la salud animal que tienen repercusiones sobre la salud pública, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la agricultura, el comercio, y una I+D sostenible. El principio clave de la estrategia es que «más vale prevenir que curar». Algunos hechos recientes han demostrado el valor y la efectividad de un enfoque preventivo. Debemos invertir más en medidas efectivas para prevenir los brotes y reducir al mínimo la consiguiente propagación de enfermedades y, por ende, la eliminación o, al menos, la reducción de sus repercusiones. Se debe mejorar y apoyar financieramente la bioseguridad de las explotaciones agrícolas y reforzar la eliminación y la vigilancia de las enfermedades, así como la sensibilización ante las enfermedades y la preparación para afrontar las emergencias. Debería hacerse mayor hincapié sobre la vacunación y las pruebas discriminatorias. La estrategia considera un nuevo marco legislativo en forma de ley general en materia de salud animal, complementada por una serie de actos de aplicación de naturaleza esencialmente técnica. Desde un punto de vista holístico, nuestra legislación debe mejorarse o desarrollarse de forma más estratégica y coherente: debe aclarar las funciones y responsables, ajustarse en la media de lo posible a las normas internacionales y, en su caso, fundamentarse firmemente en las recomendaciones científicas y el principio de precaución. La Comisión está reflexionando actualmente sobre la mejor metodología para definir las enfermedades prioritarias en la UE en lo que se refiere a sus repercusiones sobre la salud humana, la sociedad y la economía. Se elaborará un estudio este año sobre el desarrollo de una responsabilidad armonizada a escala comunitaria y un mecanismo de reparto de los costes en el contexto de una revisión de los instrumentos financieros actualmente disponibles. También debemos trabajar para estimular la innovación a través de la I+D y asociaciones público-privadas que reciban una financiación adecuada. Por último, debería mencionar el Séptimo Programa Marco de Investigación, que discurre de forma paralela a la nueva estrategia. Lo anterior revestirá especial importancia para el apoyo de la investigación y bienestar animales."@es21
"Härra juhataja, ma tervitan väga parlamendi positiivset ja toetavalt reaktsiooni uuele loomatervishoiustrateegiale. Järgneva paari nädala jooksul lõpetab komisjon tegevuskava koostamise, mis võtab arvesse nii parlamendi kui ka nõukogu ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitusi ning arvamusi. Komisjon on parlamendile tänulik edasise panuse eest selles küsimuses, pidades eelkõige silmas 2009. aasta eelarve vahekokkuvõtte läbivaatamist. Tänan veel kord huvi ja entusiasmi eest, mida olete näidanud selle algatuse suhtes. Ma ootan kohtumist paljude parlamendiliikmetega veterinaarianädalal, komisjoni poolt teie toetusel korraldataval üritusel, mis on esimene samm strateegia muutmisel sõnadest tegudeks. Me kõik tunnistame, et loomade taudipuhangutel võivad olla hävitavad tagajärjed, need võivad kujutada tõsist ohtu rahvatervisele, need võivad purustada üldsuse usalduse põllumajanduse vastu üldiselt ja eriti loomakasvatustoodangu vastu, need võivad esile kutsuda tõsise majanduskahju – tasub vaid meenutada, et üksnes Ühendkuningriigis läks 2001. aasta suu- ja sõrataudi kriis maksma üle 13 miljardi euro – ja loomade taudipuhangud võivad tekitada probleeme loomade heaolule ja keskkonnale. Arvestades laiaulatuslikust sidusrühmadega konsulteerimisest saadud tagasisidet, annab strateegia vastuse mitmetele väljakutsetele. Tänane Euroopa Liit oma 27 liikmesriigiga on väga erinev esialgsest ühendusest aastaid tagasi, kui kujundati praegune loomatervishoiu raamistik. Esile on kerkinud uued väljakutsed, nagu klassikaline lindude katk ning selliste nakkushaiguste levik nagu lammaste katarraalne palavik, ja tõenäoliselt ilmneb neid lähiaastatel veel enam. Kaubandustingimused on suuresti muutunud, loomade ja loomsete toodete impordi ja ekspordi maht on oluliselt suurenenud. Uues strateegias tunnistatakse ja kajastatakse loomadega seotud ohtudest tulenevaid laiaulatuslikke sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid, teisisõnu, küsimus ei ole ainult loomade teatavate nakkushaiguste kontrollimises. Raportis keskendutakse loomatervisega seotud rahvatervise, toiduohutuse, loomade heaolu, põllumajanduse, kaubanduse, jätkusuutliku arengu ja teadustegevuse aspektidele. Strateegia peamine põhimõte on, et haiguste ennetamine on parem kui ravi. Hiljutised kogemused on näidanud eelneva või ennetava tegevuse kasulikkust ja tõhusust. Me peame rohkem investeerima haiguspuhangute tõkestamise tulemuslikesse meetmetesse, viies nii miinimumini haiguste levimise ja sellega kõrvaldades või vähemalt vähendades nende mõju. Vaja on parandada ja rahaliselt toetada põllumajandusettevõtete bioohutust, kiirendada haigustest jagusaamist ja järelevalvet, tõsta teadlikkust haigustest ja tugevdada valmisolekut hädaolukordadeks. Suuremat rõhku tuleb panna vaktsineerimisele ja eristusuuringutele. Strateegiaga nähakse ette lisaks esmaste tehnilise iseloomuga rakendusaktidele üldise loomatervishoiuseaduse abil uue õigusliku raamistiku loomine. Terviklikust ja laiemast vaatepunktist lähtudes peab meie õigusloomet uuendama või arendama strateegilisemalt ja sidusamalt: rollide ja vastutuse selgitamine, võimaluste piires rahvusvaheliste standardite järgimine, tugev tuginemine teaduslikele soovitustele ja asjakohased ettevaatuspõhimõtted. Praegu kaalutleb komisjon parimat metodoloogiat, et määratleda inimtervise, ühiskondliku ja majandusliku mõju seisukohalt esmajärgulise tähtsusega loomahaigused ELis. Käesoleval aastal avaldatakse ELi ühist vastutust ja kulujagamisskeemi käsitlev uurimus, mida tuleb arvestada praegu olemasolevate finantsinstrumentide läbivaatamise kontekstis. Samuti peame tegema tööd innovatsiooni stimuleerimiseks teadus- ja arendustegevuse kaudu ning piisavalt rahastatud avaliku ja erasektori partnerluse kaudu. Lõpetuseks soovin mainida teadusuuringute 7. raamprogrammi, mis toimib samaaegselt uue strateegiaga. loomade tervise ja loomade heaolu käsitlevate küsimuste uurimise toetamisel on sellel oluline tähtsus."@et5
"Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen parlamentin kannustavasta ja myönteisestä reaktiosta eläinten terveyttä koskevaan strategiaan. Komissio viimeistelee tulevien viikkojen aikana toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon niin Euroopan parlamentin kuin neuvoston ja talous- ja sosiaalikomiteankin suositukset ja mielipiteet. Komissio ottaa mielellään vastaan tämän osalta lisätietoja parlamentilta, erityisesti vuoden 2009 talousarvion välivaiheen tarkastelussa. Kiitos vielä kerran aloitetta kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta ja innostuksesta. Odotan tapaavani monia parlamentin jäseniä eläinlääkintäviikon aikana. Se on tapahtuma, jonka komissio järjestää teidän tuellanne strategian alkuvaiheessa siirryttäessä sanoista tekoihin. Me kaikki myönnämme, että eläintautien puhkeamisella voi olla tuhoisia seurauksia: ne voivat aiheuttaa kansaterveydelle merkittävän riskin, ne voivat vahingoittaa kansalaisten luottamusta maatalouteen yleensä ja erityisesti eläintuotteisiin, niistä voi seurata suuria taloudellisia kustannuksia – muistakaamme, että vuonna 2001 suu- ja sorkkatautikriisi maksoi yli 13 miljardia euroa yksin Yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja eläintautien puhkeaminen voi johtaa ongelmiin eläinten hyvinvoinnissa ja ympäristössä. Strategialla vastataan useisiin haasteisiin ottaen huomioon laaja-alaisesta sidosryhmäkuulemisesta saamamme palautteen. Euroopan unioni näyttää 27 jäsenvaltioineen nyt hyvin erilaiselta, kuin vuosien takainen alkioasteella ollut yhteisö, jossa nykyiset eläinten terveyttä koskevat puitteet alkoivat muodostua. On ilmennyt uusia haasteita, kuten lintuinfluenssan ja sinikielitaudin kaltaiset vektorihyönteisten välittämien tautien leviäminen, ja todennäköisesti niitä ilmenee lisää tulevina vuosina. Kauppaedellytykset ovat muuttuneet suuresti, ja eläinten ja eläintuotteiden kaupan ja tuonnin määrät ovat lisääntyneet valtavasti. Uudessa strategiassa tunnustetaan ja otetaan huomioon eläimiin liittyvien uhkien mahdolliset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset – toisin sanoen ei ole kyse pelkästään tiettyjen tarttuvien eläintautien valvonnasta. Strategiaan liittyy voimakas keskittyminen kansanterveyden eläinten terveyteen liittyviin näkökohtiin, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin, maatalouteen, kauppaan, kestävään kehitykseen ja tutkimukseen. Strategian keskeinen periaate on mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito. Hiljattain saadut kokemukset osoittavat ennakoivan ja ennalta ehkäisevän lähestymistavan arvon ja tehokkuuden. Meidän on investoitava enemmän tehokkaisiin toimenpiteisiin tautien puhkeamisen estämiseksi, puhkeamisesta seuraavan tautien leviämisen minimoimiseksi ja näin niiden vaikutusten eliminoimiseksi tai ainakin vähentämiseksi. Maatilojen bioturvallisuutta on parannettava ja sen rahoitusta tuettava, tautien hävittämistä ja valvontaa on kehitettävä ja on lisättävä tietoisuutta taudeista sekä hätävalmiutta. On korostettava voimakkaammin rokotuksia ja erottelutestejä. Strategiassa suunnitellaan uutta lainsäädäntökehystä uuden eläinten terveyttä koskevan yleisen lainsäädännön muodossa, jota täydennetään luonteeltaan pääosin teknisin täytäntöönpanosäädöksin. Laajan kokonaisvaltaisen näkemyksen mukaan lainsäädäntöämme on päivitettävä tai kehitettävä strategisemmalla ja johdonmukaisemmalla tavalla. On selvennettävä tehtävät ja vastuualat, noudatettava mahdollisimman laajasti kansainvälisiä standardeja, noudatettava tieteellisiä neuvoja ja ennalta varautumisen periaatetta tarpeen vaatiessa. Komissio pohtii parhaillaan parhaita menetelmiä EU:n ensisijaisten eläintautien määrittämistä niiden ihmisten terveyteen, yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuvien vaikutusten kannalta tarkasteltuna. Tänä vuonna käynnistetään tutkimus EU:n tasolla yhdenmukaistetun vastuun ja kustannusten jakamisen järjestelmän kehittämisestä tarkasteltavaksi nyt saatavilla olevien rahoitusvälineiden tarkistuksen yhteydessä. Meidän on myös kannustettava innovointia tutkimuksen ja kehittämisen avulla asianmukaisesti rahoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta. Lopuksi mainitsen tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, joka toimii rinnakkain uuden strategian kanssa. Sillä on merkittävä asema eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan tutkimuksen tukemisessa."@fi7
". − Monsieur le Président, je me félicite de la réaction positive du Parlement vis-à-vis de la nouvelle stratégie de santé animale. Au cours des prochaines semaines, la Commission va finaliser un plan d’action qui tiendra compte des recommandations et des avis du Parlement, du Conseil et du Comité économique et social. La Commission serait heureuse de recevoir d’autres commentaires du Parlement à cet égard, notamment dans le contexte de l’examen budgétaire à mi-parcours de 2009. Je vous remercie une fois de plus pour l’intérêt et l’enthousiasme que vous avez manifestés envers cette initiative. Je me réjouis de rencontrer de nombreux députés dans le cadre de la Semaine vétérinaire, un événement organisé avec votre soutien, première étape de la transposition de cette stratégie. Nous savons tous que les épidémies de maladies animales peuvent avoir des conséquences dévastatrices: elles peuvent poser un risque important à la santé publique. Elles peuvent nuire à la confiance de la population envers l’agriculture en générale et envers les produits animaux en particulier. Elles peuvent avoir des coûts économiques importants - on se souviendra qu’en 2001, la crise de la fièvre aphteuse a coûté plus de 13 milliards d’euros rien qu’au Royaume-Uni. Enfin, les épidémies de maladies animales peuvent provoquer des problèmes dans les domaines de l’environnement et du bien-être animal. Cette stratégie s’attaque à une série de défis en tenant compte du résultat de nos consultations élargies avec les parties intéressées. L’Union européenne d’aujourd’hui, avec ses 27 États membres, est très différente de la Communauté embryonnaire d’autrefois, à l’époque où le cadre actuel en matière de santé animale a été conçu. De nouveaux défis sont apparus, comme la grippe aviaire et la propagation de maladies à vecteur telles que la fièvre catarrhale ovine et d’autres encore apparaîtront sans doute dans les années à venir. La situation commerciale a changé radicalement, avec une augmentation énorme des volumes échangés et des importations d’animaux et de produits animaux. La nouvelle stratégie reconnaît et reflète l’impact socio-économique important des risques liés aux animaux. En d’autres termes, elle ne concerne pas simplement le contrôle de certaines maladies infectieuses d’origine animale. Elle accorde une attention considérable aux questions de santé publique liées à la santé animale, à la sécurité alimentaire, au bien-être animal, à l’agriculture, au commerce, au développement durable et à la recherche. Le principe fondamental de cette stratégie, c’est qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Des expériences récentes ont montré l’importance et l’efficacité d’une approche préventive. Nous devons investir davantage dans des mesures efficaces visant à prévenir les épidémies, afin de réduire la propagation de maladies et d’éliminer leurs conséquences, ou du moins les diminuer. Il faut améliorer et soutenir financièrement la biosécurité au sein des exploitations agricoles. Il faut renforcer la surveillance et l’éradication des maladies. Il faut renforcer la prise de conscience sanitaire et l’état de préparation d’urgence. Il faut davantage mettre en exergue l’importance de la vaccination et des contrôles ciblés. Cette stratégie envisage la mise en place d’un nouveau cadre législatif sous forme d’une loi générale de santé animale complétée par des textes d’exécution de nature principalement technique. Dans une perspective holistique plus large, notre législation doit être mise à jour d’une façon plus stratégique et cohérente: il faut clarifier les rôles et les responsabilités, nous aligner au maximum sur les normes internationales et respecter les avis scientifiques et le principe de précaution le cas échéant. La Commission réfléchit actuellement à la meilleure méthodologie de définition des maladies animales prioritaires en Europe en termes de leur impact sur la santé humaine, sur la société et sur l’économie. Une étude va être lancée cette année sur le développement d’une responsabilité harmonisée et d’un système de partage des coûts au niveau européen dans le contexte d’un examen des instruments financiers actuellement disponibles. Nous devons également stimuler l’innovation par la recherche et le développement par le biais de partenariats public-privé dotés de budgets suffisants. Enfin, je me permets de mentionner le septième programme de recherche, qui se déroule parallèlement à cette stratégie. Il sera important pour la recherche sur la santé et le bien-être des animaux."@fr8
"Elnök úr, csak üdvözölni tudom a Parlament pozitív és támogató reakcióját az új állat-egészségügyi stratégia vonatkozásában. A Bizottság néhány héten belül elkészít egy cselekvési tervet, amely figyelembe veszi a Parlament, valamint a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság ajánlásait és véleményeit. A Bizottság örülne, ha e tekintetben további hozzájárulást kapna a Parlamenttől, jelesül a 2009-es félidős költségvetési értékelés összefüggésében. Még egyszer köszönet a kezdeményezés iránti érdeklődésükért és lelkesedésükért. Azt várom, hogy sok képviselővel fogok találkozni az állatgyógyászat hete alatt, amelyet a Bizottság szervez az Önök támogatásával a stratégiának szavakból cselekvésre váltásának első lépéseként. Mindannyian tudjuk, hogy a állatbetegségek kitörései szörnyű következményekkel járhatnak: komoly közegészségügyi veszélyt jelenthetnek; csökkenthetik közbizalmat a gazdálkodás iránt általában és az állati termékek iránt különösképpen; súlyos gazdasági költségek láncolatát szabadíthatják el — emlékezzünk, hogy 2001-ben a száj és körömfájás krízis több mint 13 milliárd eurós költségeket okozott — és a fertőző állatbetegségek az állatok jólétével és a környezettel kapcsolatos problémákat is okozhatnak. A stratégia egy egész sor kérdésre ad választ, figyelembe véve az érdekelt felekkel széles körben folytatott konzultációink során kapott visszajelzéseket. Ma az Európai Unió — 27 tagállamával — egészen másképp néz ki, mint az az embrionális állapotú Közösség, sok évvel ezelőtt, ahol jelenlegi állat-egészségügyi keretrendszerünk formálódott. Új kihívások jelentkeztek, például a madárinfluenza és a közvetítő által átadott betegségek, például a kéknyelv betegség és még mások is, amelyek nagy valószínűséggel az eljövendő években fognak megjelenni. A kereskedelem feltételei jelentősen megváltoztak, masszívan növekedtek az állatok és állati termékek értékesítési volumenei és importjai. Az új stratégia elismeri és tükrözi az állatokkal kapcsolatos kockázatok kelthette széleskörű társadalmi és gazdasági hatásokat — vagyis nem csupán bizonyos fertőző állatbetegségek ellenőrzésével foglalkozik. Erőteljes fókuszba állítja a közegészség-ügy, az élelmiszer-biztonság, az állatok jóléte, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a fenntartható kutatás-fejlesztés állat-egészségügyhöz kapcsolódó szempontjait. A stratégia kulcsfontosságú elve, hogy jobb a megelőzés, mint a gyógyítás. Friss tapasztalatok bizonyítják a megelőző vagy preventív megközelítés értékét és hatékonyságát. Többet kell áldoznunk a járványkitörések hatékony megelőzésére szolgáló intézkedésekre, amelyek minimálisra csökkentik a betegségek továbbterjedését és ezáltal megszüntetik, vagy legalább csökkentik azok következményeit. Javítani kell és pénzügyi támogatásban kell részesíteni a mezőgazdasági üzemek biobiztonságát; fokozni kell a betegségek kiiktatását és felügyeletét; meg kell erősíteni a betegségtudatosságot és a vészhelyzetre való felkészülést. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vakcinálásra és a megkülönböztető vizsgálatra. A stratégia az általános állat-egészségügyi törvényben megtestesülő új jogszabályi keretet tűz ki célul, amelyet elsődlegesen technikai jellegű végrehajtási jogi aktusok egészítenek ki. Szélesebb, holisztikus szemlélet alapján kell jogszabályainkat aktualizálni vagy továbbfejleszteni a stratégia és a koherencia szempontjaiból: tisztázva a szerepeket és felelősségeket; a lehetőségekhez képest igazodva a nemzetközi szabványokhoz; erőteljesen támaszkodva a tudományos ajánlásokra és amennyiben szükséges, az elővigyázatosság elvére. A Bizottság jelenleg azt fontolgatja, hogy melyik a legjobb módszer az emberi egészségre, a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából az EU-ban kiemeltnek tekintendő állatbetegségek meghatározására. Idén indul az a tanulmány, amely uniós szinten harmonizált felelősségi és költségmegosztási rendszer fejlesztését vizsgálja a jelenleg elérhető pénzügyi eszközök áttekintésének összefüggésében. Dolgoznunk kell az innovációnak a kutatás-fejlesztéssel és megfelelően finanszírozott köz-magán társulásokkal történő ösztönzésén. Végezetül említést kell tennem a hetedik kutatási keretprogramról, amely párhuzamosan fut az új stratégiával. Fontos szerepe lesz az állat-egészségügyi és jóléti kérdésekkel foglalkozó kutatások támogatásában."@hu11
". Signor Presidente, accolgo con molto favore la reazione positiva e incoraggiante del Parlamento nei confronti della nuova strategia per la salute degli animali. Nelle prossime settimane la Commissione porterà a termine un piano d’azione che terrà conto delle raccomandazioni e delle opinioni del Parlamento così come di quelle del Consiglio e del Comitato economico e sociale. La Commissione sarà lieta di ricevere ulteriori contributi dal Parlamento a tal proposito e cioè nel contesto di una revisione intermedia del bilancio 2009. Vi ringrazio nuovamente per l’interesse e l’entusiasmo dimostrato per la presente iniziativa. Sono ansiosa di incontrare molti dei membri del Parlamento alla Settimana veterinaria, un evento che la Commissione sta organizzando con il vostro appoggio come primo passo per far passare la strategia dalle parole all’azione. Tutti noi riconosciamo il fatto che l’insorgenza di malattie animali possa avere conseguenze devastanti: possono sotto porre un grave rischio la salute pubblica; possono danneggiare la fiducia del grande pubblico nell’agricoltura in generale e in particolare nei prodotti animali; possono causare elevati costi economici – ricordate solamente la crisi dell’afta epizootica del 2001 che è costata più di 13 miliardi di euro solo nel Regno Unito – e l’insorgenza di malattie animali può altresì portare a problemi ambientali e del benessere animale. La strategia risponde a una gamma di sfide tenendo conto delle osservazioni fatte nel corso delle nostre ampie consultazioni con le parti interessate. L’Unione europea di oggi – con i suoi 27 Stati membri – è molto diversa rispetto alla Comunità embrionale di molti anni fa, quando stava prendendo forma il nostro attuale quadro in materia di salute degli animali. Sono comparse nuove sfide, quali l’influenza aviaria e la diffusione di malattie trasmesse da vettori, come la febbre catarrale degli ovini, e probabilmente ne arriveranno altre negli anni a venire. Le condizioni commerciali sono cambiate enormemente, con un massiccio aumento del volume del commercio e delle importazioni di animali e prodotti animali. La nuova strategia riconosce e riflette i forti impatti sociali ed economici che le minacce connesse agli animali possono causare – in altre parole, non si tratta solo del controllo di talune malattie animali trasmissibili. Dà particolare rilievo agli aspetti connessi alla salute degli animali di sanità pubblica, sicurezza alimentare, benessere animale, agricoltura, commercio, sviluppo sostenibile e ricerca. Il principio fondamentale della strategia è “prevenire è meglio che curare”. Recenti esperimenti hanno dimostrato il valore e l’efficacia di un approccio preventivo e cautelativo. Dobbiamo investire maggiormente in misure efficaci volte a prevenire l’insorgenza di malattie e di conseguenza di ridurne al minimo la conseguente diffusione e pertanto di eliminarne o quanto meno limitarne gli impatti. E’ necessario migliorare e sostenere finanziariamente la biosicurezza nelle aziende agricole; l’eliminazione e il controllo delle malattie devono essere accelerate; vanno potenziate la sensibilizzazione e la preparazione alla malattia. Vi deve essere maggiore enfasi sulla vaccinazione e i discriminatori. La strategia prevede un nuovo quadro legislativo sotto forma di normativa generale sulla salute degli animali da integrare mediante l’attuazione di leggi di natura primariamente tecnica. Da un punto di vista ampiamente olistico, la nostra normativa deve essere aggiornata o sviluppata in modo maggiormente strategico e coerente: chiarire i ruoli e le responsabilità; allinearsi il più possibile alle norme internazionali; attingere molto al parere scientifico e al principio di precauzione, ove indicato. La Commissione al momento sta riflettendo sulla migliore metodologia per definire quali sono per l’UE le malattie animali prioritarie in termini di impatto su salute umana, società ed economia. Quest’anno verrà avviato uno studio sullo sviluppo di una responsabilità armonizzata dell’UE e uno schema per la ripartizione dei costi da considerarsi nel contesto di una revisione degli strumenti finanziari attualmente disponibili. Dobbiamo altresì lavorare al fine di stimolare l’innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo e mediante partenariati pubblico-privato finanziati. Desidero infine accennare al Settimo programma quadro per la ricerca, che corre parallelamente alla nuova strategia. Esso sarà importante nel sostegno alla ricerca sulle questioni relative alla salute e al benessere degli animali."@it12
"Pone Pirmininke, karštai sveikinu teigiamą Parlamento reakciją ir jo paramą naujajai Gyvūnų sveikatos strategijai. Per keletą artimiausių savaičių Komisija baigs rengti veiksmų planą, kuriame bus atsižvelgta į Parlamento, taip pat į Tarybos ir Ekonomikos bei socialinių reikalų komiteto rekomendacijas ir nuomones. Komisija džiaugtųsi gavusi daugiau Parlamento pasiūlymų šia tema, ypač 2009 m. vidurio laikotarpio biudžeto peržiūros kontekste. Dar kartą dėkoju Jums už pademonstruotą entuziazmą ir dėmesį šiai iniciatyvai. Laukiu susitikimo su Parlamento nariais veterinarijos savaitės metu; tai renginys, kurį Komisija organizuoja su Jūsų parama, yra vienas iš pirmųjų žingsnių, perkeliant šią strategiją iš kalbų į praktiką. Visi sutinkame, kad gyvūnų ligų protrūkiai gali turėti katastrofiškų padarinių: jie gali sukelti rimtą grėsmę visuomenės sveikatai; jie gali pakirsti visuomenės pasitikėjimą visu žemės ūkiu, o konkrečiai – gyvūninės kilmės produktais; jie gali brangiai kainuoti ekonomikai – prisiminkime, kad 2001 m. snukio ir nagų liga vien tik Jungtinėje Karalystėje kainavo daugiau kaip 13 milijardų eurų; gyvūnų ligų protrūkiai taip pat gali sukelti gyvūnų gerovės ir aplinkos problemų. Ši strategija – tai atsakas į įvairius iššūkius, ji parengta atsižvelgiant į informaciją, sukauptą konsultacijų su suinteresuotomis šalimis metu. Šiandien Europos Sąjunga, vienijanti 27 valstybes nares, labai skiriasi nuo prieš daugelį metų egzistavusios embrioninės Bendrijos, kai buvo formuojama mūsų dabartinė gyvūnų sveikatos teisinė bazė. Atsirado naujų iššūkių, pavyzdžiui paukščių gripas ir pernešėjų platinamos ligos, tokios, kaip mėlynasis liežuvis ir kitos, o artimiausiais metais jų gali daugėti. Smarkiai pasikeitė prekybos sąlygos – labai išaugo prekybos apimtis bei gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų importas. Naujoji strategija pripažįsta ir atspindi platų socialinį ir ekonominį poveikį, kurį gali sukelti su gyvūnais susijusios grėsmės; kitaip sakant, kalbama ne vien apie tam tikrų užkrečiamų gyvūnų ligų kontrolę. Ryškiai akcentuojami su gyvūnų sveikata susiję visuomenės sveikatos, gyvūnų gerovės, žemės ūkio, prekybos, darnios plėtros ir tyrimų aspektai. Pagrindinis šios strategijos principas – prevencija geriau už gydymą. Pastarojo meto patirtis parodė prevencinio metodo vertę ir veiksmingumą. Turime daugiau investuoti į efektyvias priemones, kad užkirstume kelią protrūkiams ir taip sumažintume tolesnį ligų plitimą bei pašalintume arba bent jau sumažintume jų padarinius. Būtina didinti ūkių biologinį saugumą ir skirti šiam tikslui finansinės paramos; būtina gerinti kovą su ligomis bei ligų stebėjimą ir stiprinti žinojimą apie ligas bei parengtį nenumatytiems atvejams. Būtina skirti daugiau dėmesio vakcinavimui ir pasirinktinai atliekamiems bandymams. Strategijoje numatyta sukurti naują teisinį pagrindą, jį sudarys bendras gyvūnų sveikatos įstatymas, kurį papildys daugiausia techninio pobūdžio įgyvendinimo aktai. Taikant platesnį holistinį požiūrį, mūsų teisės aktų atnaujinimas arba tobulinimas turi būti daugiau strateginis ir nuoseklesnis: būtina pateikti vaidmenų ir atsakomybės sričių pasiskirstymo paaiškinimų; kiek įmanoma geriau suderinti su tarptautiniais standartais; tvirtai remtis moksliniais patarimais, o tam tikrais atvejais laikytis atsargumo principo. Komisija šiuo metu, kuri metodika yra tinkamiausia nustatyti ES prioritetines gyvūnų ligas, atsižvelgiant į jų poveikį žmonių sveikatai, viešuomenei ir ekonomikai. Šiemet bus pradėtas tyrimas, siekiant sukurti ES suvienodintą atsakomybės ir išlaidų pasidalijimo schemą, kuri bus nagrinėjama, atliekant šiuo metu turimų finansinių instrumentų peržiūrą. Taip pat turime stengtis skatinti inovacijas, plėtojant tyrimus ir plėtrą bei kuriant pakankamai finansuojamas valstybines – privačias partnerystes. Baigdama noriu paminėti Tyrimų pagrindų septintąją programą, kuri įgyvendinama lygiagrečiai su naująją strategija. Ji bus svarbi, teikiant paramą gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimų tyrimams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es ļoti atzinīgi vērtēju Parlamenta pozitīvo un atbalstošo reakciju uz jauno Dzīvnieku veselības stratēģiju. Dažās nākamajās nedēļās Komisija pabeigs rīcības plānu, kas ņems vērā Parlamenta, kā arī Padomes un Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas ieteikumus un viedokļus. Komisija būtu priecīga no Parlamenta šajā jautājumā saņemt papildu ieguldījumu, īpaši 2009. gada budžeta starppārbaudes kontekstā. Vēlreiz paldies par jūsu izrādīto interesi un entuziasmu par šo iniciatīvu. Es ceru daudzus no Parlamenta locekļiem satikt Veterinārajā nedēļa, ar jūsu atbalstu Komisijas organizētajā pasākumā, kas ir pirmais solis, lai stratēģiju pārvērstu no vārdiem par darbiem. Mēs visi atzīstam, ka dzīvnieku slimību uzliesmojumiem var būt postošas sekas: tie var radīt nopietnu risku sabiedrības veselībai; tie var kaitēt sabiedrības ticībai lauksaimniecībai kopumā un it īpaši dzīvnieku produktiem; tie var izraisīt smagus izdevumus ekonomikā – tikai atcerieties, ka 2001. gadā mutes un nagu sērgas izmaksas pārsniedza EUR 13 miljardus tika Apvienotajā Karalistē vien – un dzīvnieku slimību uzliesmojumi var arī novest pie dzīvnieku labturības un vides problēmām. Stratēģija atbild uz virkni problēmu, ņemot vērā mūsu daudzpusīgo ieienteresēto konsultantu atbildes. Šodienas Eiropas Savienība – ar tās 27 dalībvalstīm – izskatās ļoti atšķirīga no sākotnējās Kopienas pirms daudziem gadiem, kad veidojās mūsu pašreizējā dzīvnieku veselības pamatprogramma. Ir radušās jaunas problēmas, tādas kā putnu gripa un tādu pārnēsājamo slimību kā infekciozā katarālā drudža izplatība, un vēl daudzas varētu rasties nākamajos gados. Ievērojami ir mainījušies tirdzniecības apstākļi, ar lielu dzīvnieku un dzīvnieku produktu tirdzniecības un importa apjoma palielināšanos. Jaunā stratēģija atzīst un atspoguļo plašu sociālo un ekonomisko ietekmi, ko var radīt ar dzīvniekiem saistītie draudi – citiem vārdiem, tā nav tikai par dažu lipīgo dzīvnieku slimību kontroli. Tai raksturīga noteikta uzmanība pret ar dzīvnieku veselību saistītajiem sabiedrības veselības, pārtikas drošības, dzīvnieku labturības, lauksaimniecības, tirdzniecības, ilgtspījīgas attīstības un izpētes aspektiem. Stratēģijas galvenais princips ir, ka profilakse ir labāka nekā ārstēšana. Jaunākā pieredze ir parādījusi savlaicīgas vai preventīvas pieejas vērtību un efektivitāti. Mums nepieciešams vairāk investēt efektīvos pasākumos, lai nepieļautu uzliesmojumus, tādējādi mazinot tālāko slimību izplatīšanos un tāpēc novēršot vai vismaz samazinot to ietekmi. Saimniecībās jāuzlabo un finansiāli jāatbalsta bioloģiskā drošība; jāpastiprina izskaušana un uzraudzība; jāatjauno informētība par slimībām un gatavība ārkārtas situācijām. Jābūt stingrākam uzsvaram uz vakcināciju un diskriminējošu pārbaudi. Stratēģija paredz papildinājumu ar jauniem tiesību aktiem bāzi vispārēju dzīvnieku veselības tiesību formā , ieviešot primāri tehniskus aktus. Plaši un holistiski raugoties, mūsu tiesību aktus nepieciešams uzlabot vai attīstīt stratēģiskāk un saskaņotāk: izskaidrojot lomas un pienākumus; ciktāl vien iespējams saskaņojot ar starptautiskiem standartiem; stingri balstoties uz zinātniskiem ieteikumiem nepieciešamības gadījumā – piesardzības principu. Šobrīd Komisija parāda labāko metodoloģiju, lai definētu ES prioritārās dzīvnieku slimības to ietekmes uz cilvēku veselību, sabiedrību un ekonomiku ziņā. Šajā gadā notiks pētījums par ES saskaņotās atbildības un izdevumu sadalījuma shēmas attīstību, pašreiz pieejamo finanšu instrumentu pārskata kontekstā. Mums arī jāstrādā, lai ar pētījumiem un attīstību veicinātu inovācijas, ar pietiekami finansētām publiski – privātām partnerībām. Visbeidzot, man jāpiemin Septīto pētījumu pamatprogrammu, kas risinās paralēli jaunajai stratēģijai. Tā būs svarīga, atbalstot pētījumus par dzīvnieku veselības un labturības jautājumiem."@lv13
"Mr President, I very much welcome the positive and supportive reaction of Parliament to the new Animal Health Strategy. The Commission will in the next few weeks finalise an action plan which will take into account the recommendations and opinions of Parliament as well as those of the Council and the Economic and Social Committee. The Commission would be happy to receive further input from Parliament in this regard, notably in the context of the mid-term budget review of 2009. Thank you once again for the interest and enthusiasm you have shown for this initiative. I look forward to meeting many of the Members of Parliament at the Veterinary Week, an event the Commission is organising with your support as an early step to turn the strategy from words into action. We all recognise that animal disease outbreaks can have devastating consequences: they can pose a serious risk to public health; they can damage public confidence in farming in general and in animal products in particular; they can trigger heavy economic costs – just remember that in 2001 the foot-and-mouth crisis cost over EUR 13 billion in the UK alone – and animal disease outbreaks can also lead to animal welfare and environmental problems. The strategy responds to a range of challenges taking into account feedback from our extensive stakeholder consultations. The European Union of today – with its 27 Member States – looks very different to the embryonic Community of many years ago, when our current animal health framework was taking shape. New challenges have arisen, such as avian influenza and the spread of vector-borne diseases like bluetongue, and more are likely to emerge in the years to come. Trading conditions have changed greatly, with a massive increase in the volume of trade in and imports of animals and animal products. The new strategy recognises and reflects the broad social and economic impacts that animal-related threats can cause – in other words, it is not just about the control of certain communicable animal diseases. It features a strong focus on animal-health-related aspects of public health, food safety, animal welfare, agriculture, trade, sustainable development and research. The key principle of the strategy is prevention is better than cure. Recent experiences have shown the value and effectiveness of a pre-emptive or preventative approach. We need to invest more in effective measures to prevent outbreaks, thus minimising the subsequent spread of diseases and hence eliminating or at least reducing their impacts. Biosecurity on farms needs to be improved and financially supported; disease eradication and surveillance need to be stepped up; disease awareness and emergency preparedness need to be reinforced. There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing. The strategy envisages a new legislative framework in the form of a general animal health law to be supplemented by implementing acts of a primarily technical nature. Taking a broad holistic view, our legislation needs to be upgraded or developed in a more strategic and coherent manner: clarifying roles and responsibilities; aligning as far as possible with international standards; drawing strongly on scientific advice and the precautionary principle where appropriate. The Commission is currently reflecting on the best methodology to define EU priority animal diseases in terms of their impact on human health, society and the economy. A study will be launched this year on the development of an EU harmonised responsibility and cost-sharing scheme to be considered in the context of a review of the currently available financial instruments. We must also work to stimulate innovation through research and development, through sufficiently funded public-private partnerships. Finally, I should mention the Seventh Research Framework Programme, which runs parallel to new strategy. This will be important in supporting research into animal health and welfare issues."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom de positieve en aanmoedigende reactie van het Parlement op de nieuwe strategie voor diergezondheid zeer. In de komende paar weken zal de Commissie een actieplan afronden dat rekening zal houden met de aanbevelingen en meningen van het Parlement en ook met die van de Raad en het Economisch en Sociaal Comité. De Commissie zou het op prijs stellen in dit opzicht nog verder input van het Parlement te ontvangen, met name in de context van de tussentijdse evaluatie van de begroting van 2009. Nogmaals dank voor de belangstelling en het enthousiasme die u voor dit initiatief getoond hebt. Ik zie ernaar uit veel van de leden van het Parlement te ontmoeten bij de Veterinaire Week, een evenement dat de Commissie met uw steun organiseert als een vroegtijdige stap om de strategie van woorden in daden om te zetten. We erkennen allen dat uitbraken van dierziektes verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben: zij kunnen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid inhouden; zij kunnen het vertrouwen van het publiek in de landbouwsector schaden in het algemeen en in dierlijke producten in het bijzonder; zij kunnen leiden tot zware economische kosten– denk er slechts aan dat de mond-en-klauwzeercrisis in 2001 alleen al in het Verenigd Koninkrijk meer dan dertien miljard euro kostte – en uitbraken van dierziektes kunnen ook leiden tot problemen met betrekking tot dierenwelzijn en het milieu. De strategie geeft een antwoord op een reeks uitdagingen en houdt rekening met feedback van ons uitvoerig overleg met belanghebbenden. De Europese Unie van vandaag – met haar 27 lidstaten – ziet er heel anders uit dan de embryonale Gemeenschap van vele jaren geleden, toen ons huidige diergezondheidskader vorm begon te krijgen. Nieuwe uitdagingen zijn ontstaan zoals de vogelgriep en de verspreiding van vectorziektes zoals blauwtong, en er zullen er waarschijnlijk nog meer optreden in de komende jaren. De voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, zijn sterk veranderd, met een enorme toename van het handelsvolume in import en export van dieren en dierlijke producten. De nieuwe strategie erkent en weerspiegelt de brede sociale en economische gevolgen die diergerelateerde gevaren kunnen veroorzaken – met andere woorden, zij gaat niet alleen maar over de bestrijding van bepaalde besmettelijke ziektes. Zij richt zich sterk op diergezondheid-gerelateerde aspecten van de volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, landbouw, handel, duurzame ontwikkeling en onderzoek. Het kernbeginsel van de strategie is dat voorkomen beter is dan genezen. Recente ervaringen hebben de waarde en de doelmatigheid laten zien van een proactieve of preventieve aanpak. We moeten meer investeren in doelmatige maatregelen om uitbraken te voorkomen, waardoor de daarop volgende verspreiding van ziektes wordt geminimaliseerd en derhalve de gevolgen ervan worden geëlimineerd of ten minste verminderd. De bioveiligheid op bedrijven moet verbeterd en financieel gesteund worden; het uitroeien van ziektes en bewaking moeten geïntensiveerd worden; alertheid voor ziektes en het voorbereid zijn op noodsituaties moeten versterkt worden. Er moet sterker nadruk gelegd worden op vaccinatie en onderscheidende tests. De strategie voorziet een nieuw wetgevingskader in de vorm van een algemene veterinaire wetgeving die moet worden aangevuld met de tenuitvoerlegging van bepalingen van hoofdzakelijk technische aard. Een brede holistische benadering zegt dat onze wetgeving op meer strategische en samenhangende wijze verbeterd of ontwikkeld moet worden: rollen en verantwoordelijkheden moeten worden verduidelijkt; de wetgeving moet zover mogelijk op één lijn gebracht worden met internationale normen; er moet sterk gebruik gemaakt worden van wetenschappelijk advies en het voorzorgsbeginsel waar nodig. Op het ogenblik denkt de Commissie na over de beste methodologie om de belangrijkste dierziektes van de EU vast te stellen in termen van hun invloed op de menselijke gezondheid, de maatschappij en de economie. Dit jaar zal een studie worden gestart met betrekking tot de ontwikkeling van een voor de EU geharmoniseerde regeling voor de verdeling van de verantwoordelijkheden en de kosten die moet worden bekeken in de context van een evaluatie van de financiële instrumenten die op het ogenblik beschikbaar zijn. We moeten er ook werk van maken om innovatie te stimuleren via onderzoek en ontwikkeling, door middel van voldoende gefinancierde partnerschappen tussen overheid en bedrijfsleven. Ten slotte moet ik nog het zevende kaderprogramma voor onderzoek vermelden dat parallel loopt met deze nieuwe strategie. Dit zal belangrijk zijn bij het steunen van onderzoek naar kwesties van diergezondheid en dierenwelzijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Z wielkim zadowoleniem przyjmuję pozytywną postawę Parlamentu w odniesieniu do nowej strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt. W ciągu kilku najbliższych tygodni Komisja ukończy prace nad planem działań, który będzie uwzględniać zalecenia i opinie Parlamentu oraz Rady i Komitetu Gospodarczo-Społecznego. Komisja byłaby rada otrzymać od Parlamentu dalsze materiały i uwagi w tej sprawie, zwłaszcza w kontekście śródterminowej rewizji budżetu w 2009 r. Raz jeszcze dziękuję państwu za zainteresowanie i entuzjazm, z jakim przyjęli państwo tę inicjatywę. Oczekuję, że spotkam się z wieloma posłami Parlamentu w ciągu tygodnia weterynaryjnego, wydarzenia organizowanego przez Komisję z państwa wsparciem, będącego jednym z pierwszych kroków w trakcie przeistaczania tej strategii ze słów w czyny. Wszyscy wiemy, że pojawianie się ognisk chorób może mieć niszczycielskie następstwa: może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, mogą nadszarpywać zaufanie publiczne ogólnie w stosunku do rolnictwa, a w szczególności do produktów pochodzenia zwierzęcego; może pociągać za sobą ciężkie koszty gospodarcze - przypomnijmy tylko, że w 2001 r. kryzys związany z wybuchem pryszczycy kosztował 13 miliardów euro w samej tylko Wielkiej Brytanii. Ponadto wybuch choroby u zwierząt może powodować problemy dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Nasza strategia stanowi odpowiedź na cały szereg wyzwań, i uwzględnia odpowiedź zwrotną otrzymaną w trakcie prowadzonych przez nas szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Unia Europejska dnia dzisiejszego - z jej 27 państwami członkowskimi – wygląda bardzo odmiennie, niż ta embrionalna Wspólnota sprzed wielu lat, kiedy to nabierały kształtów nasze obecne ramy dotyczące zdrowia zwierząt. Pojawiły się nowe wyzwania, takie jak grypa ptasia i rozprzestrzenianie się wektorowych chorób zakaźnych, takich, jak choroba niebieskiego języka. W ciągu najbliższych lat prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe. Warunki prowadzenia handlu zmieniły się znacznie, czemu towarzyszył ogromny wzrost zarówno skali handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, jak również importu. Nasza nowa strategia uwzględnia i odzwierciedla szerokie konsekwencje społeczne i gospodarcze, jakie mogą wywołać zagrożenia dotyczące zwierząt – innymi słowy nie dotyczy ona wyłącznie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych. Położono w niej silny nacisk na związane ze zdrowiem zwierząt aspekty zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, rolnictwa, handlu, zrównoważonego rozwoju oraz badań. Kluczowa zasada tej strategii jest taka, że zapobieganie jest lepsze od leczenia. Niedawne doświadczenia pokazują, jak dużą wartość i skuteczność ma podejście uprzedzające lub zapobiegawcze. Potrzebujemy więcej inwestować w skuteczne środki mające na celu zapobieganie powstawaniu ognisk chorób i minimalizowanie w ten sposób późniejszego ich rozprzestrzeniania, co wpłynie na wykluczenie lub przynajmniej ograniczenie ich skutków. Ulepszenia i wsparcia finansowego wymaga ochrona biologiczna w gospodarstwach rolnych; potrzebna jest sprawniejsze zwalczanie chorób i lepszy nadzór; jest też potrzeba wzmocnienia świadomości dotyczącej chorób oraz gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej. Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące. Strategia przewiduje nowe ramy prawne w postaci uzupełnienia ogólnego prawa z zakresie zdrowia zwierząt poprzez wdrożenie aktów o charakterze zasadniczo technicznym. Patrząc szeroko i całościowo: nasze prawodawstwo wymaga ulepszenia lub rozwinięcia w spójny i strategiczny sposób; potrzebne więc jest: sprecyzowanie ról i zakresów odpowiedzialności; możliwie ścisłe dostosowanie do międzynarodowych standardów; intensywne korzystanie, tam, gdzie to właściwe, z porad naukowych i przestrzeganie zasady ostrożności. Komisja zastanawia się obecnie nad najlepszą metodologią określenia priorytetowych chorób zwierząt w UE pod kątem ich oddziaływania na zdrowie człowieka, społeczeństwo i gospodarkę. W tym roku rozpocznie się analiza dotycząca budowy unijnego systemu zharmonizowanej odpowiedzialności i podziału kosztów w kontekście rewizji dostępnych obecnie instrumentów finansowych. Musimy również pracować, tak aby poprzez prace badawczo rozwojowe oraz odpowiednio finansowane partnerstwo publiczno-prywatne nadawać rozmachu procesowi innowacji. Na koniec powinnam była wymienić siódmy program ramowy badań, który przebiega równolegle z realizacją nowej strategii. Będzie to ważne z punktu widzenia wsparcia badań nad zagadnieniami z dziedziny zdrowia i dobrostanu zwierząt."@pl16
"Senhor Presidente, estou deveras satisfeita com a reacção positiva e o apoio dado pelo Parlamento à nova Estratégia de Saúde Animal. A Comissão irá concluir nas próximas semanas um plano de acção que terá em consideração as recomendações e pareceres do Parlamento, bem como os do Conselho e do Comité Económico e Social. A Comissão acolherá com agrado quaisquer outras contribuições vindas do Parlamento sobre esta matéria, nomeadamente no âmbito da revisão intercalar do orçamento de 2009. Quero agradecer, de novo, o interesse e o entusiasmo que demonstraram por esta iniciativa. Fico na expectativa de encontrar muitos dos senhores deputados na Semana Veterinária, um evento que a Comissão está a organizar com o vosso apoio como um primeiro passo para que a estratégia passe das palavras à acção. Todos reconhecemos que os surtos de doenças animais podem ter consequências devastadoras: colocam sérios riscos à saúde pública, prejudicam a confiança pública na agricultura em geral e nos produtos de origem animal em particular; podem acarretar elevados custos económicos – basta lembrar que em 2001 a crise da febre aftosa custou mais de 13 mil milhões de euros só no Reino Unido –; e podem também provocar problemas de bem-estar dos animais e problemas ambientais. A presente estratégia responde a um leque de desafios e tem em consideração as inúmeras consultas que fizemos às partes interessadas. A União Europeia de hoje – com os seus 27 Estados-Membros – é muito diferente da Comunidade embrionária de há muito anos atrás, quando o nosso quadro de saúde animal actual estava a ganhar forma. Surgiram novos desafios, tais como a gripe das aves e a disseminação de doenças propagadas por agentes vectores, tais como a língua azul e muitas outras que, muito provavelmente, surgirão no futuro. As condições do comércio alteraram-se bastante, com um aumento extraordinário do volume das trocas comerciais e das importações de animais e de produtos de origem animal. A nova estratégia reconhece e reflecte o enorme impacto social e económico que as ameaças relacionadas com os animais podem provocar – por outras palavras, não se trata simplesmente de controlar certas doenças transmissíveis entre os animais. Caracteriza-se, essencialmente, por focar aspectos da saúde pública relacionados com saúde animal, segurança alimentar, bem-estar dos animais, agricultura, comércio, desenvolvimento sustentável e investigação. O princípio fundamental desta estratégia é que mais vale prevenir do que remediar. Experiências recentes demonstraram o valor e a eficácia de uma abordagem preventiva ou antecipatória. Precisamos de investir ainda mais em medidas eficazes para evitar surtos e minimizar, desse modo, a propagação subsequente de doenças, eliminando ou pelo menos reduzindo o seu impacto. A biossegurança nas explorações agrícolas tem de ser melhorada e financeiramente apoiada; a erradicação e a vigilância das doenças precisam de ser constantemente actualizadas; a sensibilização para as doenças e a prontidão de resposta em caso de emergência têm de ser reforçadas. Deverá dar-se uma ênfase maior à vacinação e aos testes de rastreio. A estratégia prevê um novo quadro legislativo sob a forma de uma lei geral da saúde animal que deverá ser completada através de actos de execução de natureza predominantemente técnica. De um ponto de vista holístico generalizado, a nossa legislação precisa de ser actualizada ou desenvolvida de um modo mais estratégico e coerente: clarificando papéis e responsabilidades; alinhando-se o mais possível com as normas internacionais; baseando-se fortemente nas recomendações científicas e no princípio da prevenção, se aplicáveis. A Comissão está actualmente a reflectir sobre a melhor metodologia para definir quais as doenças animais prioritárias na UE, em termos de impacto na saúde pública, na sociedade e na economia. Vai ser lançado este ano um estudo sobre o desenvolvimento de uma responsabilidade harmonizada e de um esquema de comparticipação de custos na UE, que será considerado no contexto da revisão dos instrumentos financeiros actualmente disponíveis. Temos, também, de trabalhar para estimular a inovação através da investigação e desenvolvimento, através de parcerias público-privadas dotadas de fundos suficientes. Por último, devo referir o Sétimo Programa-Quadro de Investigação que decorre em paralelo com a nova estratégia. Este será importante no apoio à investigação de questões relacionadas com a saúde e o bem-estar dos animais."@pt17
"Mr President, I very much welcome the positive and supportive reaction of Parliament to the new Animal Health Strategy. The Commission will in the next few weeks finalise an action plan which will take into account the recommendations and opinions of Parliament as well as those of the Council and the Economic and Social Committee. The Commission would be happy to receive further input from Parliament in this regard, notably in the context of the mid-term budget review of 2009. Thank you once again for the interest and enthusiasm you have shown for this initiative. I look forward to meeting many of the Members of Parliament at the Veterinary Week, an event the Commission is organising with your support as an early step to turn the strategy from words into action. We all recognise that animal disease outbreaks can have devastating consequences: they can pose a serious risk to public health; they can damage public confidence in farming in general and in animal products in particular; they can trigger heavy economic costs – just remember that in 2001 the foot-and-mouth crisis cost over EUR 13 billion in the UK alone – and animal disease outbreaks can also lead to animal welfare and environmental problems. The strategy responds to a range of challenges taking into account feedback from our extensive stakeholder consultations. The European Union of today – with its 27 Member States – looks very different to the embryonic Community of many years ago, when our current animal health framework was taking shape. New challenges have arisen, such as avian influenza and the spread of vector-borne diseases like bluetongue, and more are likely to emerge in the years to come. Trading conditions have changed greatly, with a massive increase in the volume of trade in and imports of animals and animal products. The new strategy recognises and reflects the broad social and economic impacts that animal-related threats can cause – in other words, it is not just about the control of certain communicable animal diseases. It features a strong focus on animal-health-related aspects of public health, food safety, animal welfare, agriculture, trade, sustainable development and research. The key principle of the strategy is prevention is better than cure. Recent experiences have shown the value and effectiveness of a pre-emptive or preventative approach. We need to invest more in effective measures to prevent outbreaks, thus minimising the subsequent spread of diseases and hence eliminating or at least reducing their impacts. Biosecurity on farms needs to be improved and financially supported; disease eradication and surveillance need to be stepped up; disease awareness and emergency preparedness need to be reinforced. There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing. The strategy envisages a new legislative framework in the form of a general animal health law to be supplemented by implementing acts of a primarily technical nature. Taking a broad holistic view, our legislation needs to be upgraded or developed in a more strategic and coherent manner: clarifying roles and responsibilities; aligning as far as possible with international standards; drawing strongly on scientific advice and the precautionary principle where appropriate. The Commission is currently reflecting on the best methodology to define EU priority animal diseases in terms of their impact on human health, society and the economy. A study will be launched this year on the development of an EU harmonised responsibility and cost-sharing scheme to be considered in the context of a review of the currently available financial instruments. We must also work to stimulate innovation through research and development, through sufficiently funded public-private partnerships. Finally, I should mention the Seventh Research Framework Programme, which runs parallel to new strategy. This will be important in supporting research into animal health and welfare issues."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vítam pozitívnu a nápomocnú reakciu Parlamentu na novú stratégiu týkajúcu sa zdravia zvierat. Komisia v najbližších niekoľkých týždňoch ukončí prácu na akčnom pláne, v ktorom budú zohľadnené odporúčania a stanoviská Parlamentu, ako aj stanoviská Rady a Hospodárskeho a sociálneho výboru. Komisia v tejto súvislosti ocení ďalšie návrhy zo strany Parlamentu, najmä vzhľadom na strednodobé preskúmanie rozpočtu v roku 2009. Ešte raz vám ďakujem za záujem a nadšenie, ktoré ste v súvislosti s touto iniciatívou prejavili. Teším sa na stretnutie s mnohými poslancami Parlamentu na Veterinárnom týždni, ktorý je podujatím, ktoré Komisia organizuje s vašou podporou ako prvý krok na ceste transformácie stratégie slov na stratégiu činov. Všetci si uvedomujeme, že prepuknutia nákaz môžu mať zničujúce následky. Môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie, môžu zničiť dôveru verejnosti voči poľnohospodárstvu vo všeobecnosti a voči živočíšnym výrobkom konkrétne, môžu spôsobiť vysoké hospodárske náklady, spomeňte si napríklad na krízu súvisiacu so slintačkou a krívačkou v roku 2001, ktorá len Spojené kráľovstvo stála viac než 13 miliárd EUR, a vypuknutie epidémie ochorenia zvierat môže tiež viesť k problémom súvisiacim s dobrými životnými podmienkami zvierat a životným prostredím. Stratégia je reakciou na sériu výziev, pričom sa v nej zohľadňujú výsledky z rozsiahlej konzultácie zainteresovaných strán. Európska únia dneška, so svojimi 27 členskými štátmi, je veľmi odlišná od embrya Spoločenstva spred mnohých rokov, keď sa formuloval náš súčasný rámec pre zdravie zvierat. Stretávame sa s novými výzvami, akými sú vtáčia chrípka a rozšírenie nákaz prenášaných vektormi, ako je aj katarálna horúčka oviec, a existuje pravdepodobnosť, že v najbližších rokoch sa objavia mnohé iné. Obchodné podmienky sa vo veľkej miere zmenili prostredníctvom masívneho nárastu objemu obchodu a dovozu zvierat a živočíšnych výrobkov. V novej stratégii sa uznávajú a predstavujú široké sociálne a hospodárske vplyvy, ktoré môžu spôsobiť hrozby súvisiace so zvieratami, inými slovami, nejde len o kontrolu určitých nákazlivých chorôb zvierat. Stratégia sa vo veľkej miere zameriava na aspekty verejného zdravia, bezpečnosti potravín, dobrých podmienok zvierat, poľnohospodárstva, obchodu, trvalo udržateľného rozvoja a výskumu súvisiacich so zdravím zvierat. Kľúčovou zásadou stratégie je skutočnosť, že prevencia je lepšia ako liečba. Nedávne skúsenosti preukázali hodnotu a účinnosť predbežného alebo preventívneho prístupu. Musíme investovať viac do účinných opatrení zameraných na prevenciu vypuknutí nákaz, prostredníctvom čoho obmedzíme následné rozšírenie chorôb, a tým odstránime alebo aspoň obmedzíme ich vplyvy. Je potrebné zvýšiť a finančne podporiť biologickú bezpečnosť poľnohospodárskych podnikov, je potrebné skvalitniť likvidáciu ochorení a dohľad, je potrebné zvýšiť povedomie o chorobách a pripravenosť na mimoriadne situácie. Mal by sa klásť väčší dôraz na očkovanie a diskriminačné testovanie. V stratégii sa stanovuje nový právny rámec vo forme všeobecného právneho predpisu o zdraví zvierat, ktorý bude doplnený vykonávacími predpismi predovšetkým technickej povahy. Zo širšieho holistického pohľadu sa musia naše právne predpisy skvalitniť alebo rozvinúť strategickejším a koherentnejším spôsobom. Musíme objasniť úlohy a zodpovednosť, harmonizovať ich do čo najväčšej možnej miery s medzinárodnými normami, vychádzať z vedeckého poradenstva a zásady prevencie v prípadoch, keď to bude vhodné. Komisia v súčasnosti uvažuje o najlepšej metodológii určenia prioritných ochorení zvierat EÚ podľa ich vplyvu na ľudské zdravie, spoločnosť a hospodárstvo. Tento rok sa začne vykonávať štúdia o rozvoji harmonizovanej zodpovednosti EÚ a režime rozdeľovania nákladov, ktoré treba zohľadniť v súvislosti s preskúmaním v súčasnosti dostupných finančných nástrojov. Rovnako sa musíme snažiť o stimuláciu inovácie prostredníctvom výskumu a vývoja pomocou dostatočne financovaných verejno-súkromných partnerstiev. A na záver by som chcela spomenúť siedmy rámcový program pre výskum, ktorý prebieha súčasne s novou stratégiou. Bude dôležitý pri podpore výskumu zdravia zvierat a záležitostí súvisiacich s dobrými podmienkami zvierat."@sk19
"Gospod predsednik, strinjam se s pozitivnim odzivom in podporo Parlamenta novi strategiji za zdravstveno varstvo živali. Komisija bo v naslednjih tednih dokončno oblikovala akcijski načrt, ki bo upošteval predloge in mnenja Parlamenta, Sveta in ekonomsko-socialnega odbora. Komisija bo z veseljem sprejela dodatne prispevke Parlamenta v zvezi s tem, zlasti v okviru vmesnega pregleda proračuna za leto 2009. Ponovno se vam zahvaljujem za zanimanje in navdušenje, ki ste ga pokazali v zvezi s to pobudo. Veselim se srečanja s številnimi poslanci ob tednu veterinarstva, dogodku, ki ga Komisija prireja s pomočjo vaše podpore kot začetni korak usmerjanja strategije od besed k dejanjem. Vsi priznavamo, da ima lahko pojavljanje bolezni živali uničujoče posledice: resno lahko ogrozijo javno zdravje; škodujejo lahko javnemu zaupanju v kmetijstvo na splošno ter zlasti javnemu zaupanju v proizvode živalskega izvora; sprožijo lahko znatne gospodarske stroške, spomnite se, da je kriza slinavke in parkljevke leta 2001 samo v Združenem kraljestvu stala več kot 13 milijard EUR, pojavljanja bolezni živali pa lahko povzročijo tudi težave na področjih dobrega počutja živali in okolja. Strategija se odziva na vrsto izzivov, pri čemer upošteva povratne informacije iz naših obsežnih posvetovanj z zainteresiranimi stranmi. Sedanja Evropska unija s svojimi 27 državami članicami je zelo drugačna od nerazvite Skupnosti precej let nazaj, v kateri smo oblikovali naš sedanji okvir o zdravstvenem varstvu živali. Zdaj se soočamo z novimi izzivi, kot je ptičja gripa, in s širjenjem bolezni, ki jih prenašajo živalski prenašalci, kot je bolezen modrikastega jezika, pri čemer se jih bo še več verjetno pojavilo v prihodnjih letih. Pogoji trgovanja so se zelo spremenili, količina trgovanja in uvoz živali ter proizvodov živalskega izvora so se znatno povečali. Nova strategija priznava in se prilagaja obsežnim socialnim in gospodarskim vplivom, ki jih lahko povzročijo grožnje, povezane z živalmi – to pomeni, da pri tem ni pomemben le nadzor določenih nalezljivih bolezni živali. Strategija se močno osredotoča na zdravstveno varstvo živali, povezano z vidiki javnega zdravja, varnosti hrane, dobrega počutja živali, kmetijstva, trgovine, trajnostnega razvoja in raziskav. Ključno načelo strategije je bolje preprečiti kot zdraviti. Nedavne izkušnje so pokazale vrednost in učinkovitost prednostnega ali preventivnega pristopa. Več je treba vlagati v učinkovite ukrepe za preprečevanje pojavljanj bolezni živali, ker s tem lahko zmanjšamo posledično širjenje bolezni in tako odpravimo ali vsaj zmanjšamo njihov vpliv. Izboljšati je treba biološko varnost na kmetijah in jo finančno podpreti; poostriti je treba izkoreninjenje bolezni in nadzor; okrepiti je treba stopnjo poznavanja bolezni in pripravljenosti v primeru nesreč. Bolj je treba poudarjati pomen cepljenja in ločevalnega testiranja. Strategija predvideva nov zakonodajni okvir v obliki splošne zakonodaje o zdravju živali, ki ga bodo dopolnjevali večinoma tehnični ukrepi. Gledano celostno je treba našo zakonodajo nadgraditi ali razviti na bolj strateški in usklajen način: to pomeni razjasnitev vlog in odgovornosti; čim boljšo uskladitev z mednarodnimi standardi; upoštevanje znanstvenih nasvetov in načela previdnosti, kjer je to primerno. Komisija sedaj obravnava najboljšo metodologijo za opredelitev prednostnih bolezni živali v EU v smislu njihovega vpliva na človeško zdravje, družbo in gospodarstvo. Letos se bo začela študija o razvoju sheme EU za usklajeno odgovornost in deljenje stroškov, ki se bo obravnavala v okviru pregleda finančnih instrumentov, ki so zdaj na voljo. Prav tako je treba spodbuditi inovacijo prek raziskav in razvoja ter prek primerno financiranih javno-zasebnih partnerstev. Končno moram omeniti sedmi okvirni program za raziskave, ki poteka vzporedno z novo strategijo. Ta bo pomemben za podporo raziskav o vprašanjih zdravja živali in njihovega dobrega počutja."@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar varmt parlamentets positiva och stödjande reaktion på den nya strategin för djurhälsa. Kommissionen kommer under de närmaste veckorna att fastställa en handlingsplan, med hänsyn till parlamentets, rådets samt ekonomiska och sociala utskottets rekommendationer och åsikter. Kommissionen skulle bli glad över att få ytterligare input från parlamentet i detta avseende, framför allt när det gäller halvtidsöversynen 2009. Tack återigen för det intresse och den entusiasm ni har visat för initiativet. Jag ser fram emot att möta många parlamentsledamöter under veterinärveckan, ett evenemang som kommissionen organiserar med er hjälp som ett tidigt steg för att förvandla strategin från ord till handling. Vi känner alla till att utbrott av djursjukdomar kan ha förödande konsekvenser. De kan utgöra en allvarlig risk för folkhälsan, de kan skada det allmänna förtroendet för jordbruk i allmänhet och djurprodukter i synnerhet och de kan medföra stora ekonomiska kostnader – tänk bara på att mul- och klövsjukan år 2001 kostade över 13 miljarder euro enbart i Förenade kungariket. Utbrott av djursjukdomar kan också leda till att djurens välbefinnande och miljön äventyras. Genom strategin kan vi ta itu med ett antal utmaningar i och med att vi tar hänsyn till feedback från våra omfattande samråd med de inblandade. EU i dag – med 27 medlemsstater – ser mycket annorlunda ut jämfört med den embryoliknande gemenskapen för många år sedan, när våra nuvarande djurhälsoregler tog form. Nya utmaningar har dykt upp, såsom fågelinfluensan och spridningen av vektorburna sjukdomar som blåtunga, och det är mer sannolikt att de dyker upp under de kommande åren. Handelsvillkoren har kraftigt förändrats, med en stor ökning av volymen i handeln med och importen av djur och djurprodukter. I den nya strategin erkänner man och reflekterar över de stora sociala och ekonomiska konsekvenser djurrelaterade hot kan få – med andra ord handlar det inte bara om kontroll av vissa smittsamma djursjukdomar. Strategin kännetecknas av att man inriktar sig på djurhälsorelaterade aspekter av folkhälsa, livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande, jordbruk, handel, hållbar utveckling och forskning. Huvudprincipen är att det är bättre att förebygga än att bota. Aktuella undersökningar visar hur värdefullt och effektivt det är att förebygga. Vi måste investera mer i effektiva åtgärder för att förebygga utbrott och således minimera den påföljande spridningen av sjukdomar samt eliminera eller åtminstone minska sjukdomarnas effekter. Biosäkerheten på bondgårdar måste förbättras och stödjas ekonomiskt. Sjukdomsutrotning samt övervakning måste ökas och sjukdomsmedvetenhet samt krisberedskap måste stärkas. Man bör lägga större vikt vid vaccination och särskiljande testning. Strategin kräver en ny rättslig ram i form av en allmän djurhälsolagstiftning som kompletteras med genomförande av tekniska akter. Ur ett brett helhetsperspektiv bör vår lagstiftning uppdateras eller utvecklas på ett mer strategiskt och sammanhängande sätt. Man bör förtydliga roller och ansvar så långt som möjligt, anpassa till internationella standarder, samt bygga strategin på vetenskapliga råd och försiktighetsprincipen när det är lämpligt. Kommissionen reflekterar just nu över hur man bäst väljer vilka djursjukdomar som ska prioriteras med hänsyn till hur de påverkar människors hälsa samt vårt samhälle och vår ekonomi. I år kommer man att påbörja en studie om utvecklingen av EU:s gemensamma ansvar och kostnadsdelningssystem. Detta bör hänga samman med en översyn av de aktuella tillgängliga finansiella instrumenten. Vi måste också arbeta för att stimulera innovation genom forskning och utveckling, samt genom tillräckliga resurser till offentlig-privata partnerskap. Slutligen bör jag nämna det sjunde ramprogrammet för forskning, som löper parallellt med den nya strategin. Det kommer att vara viktigt för att stödja forskning om djurhälsa och välbefinnandefrågor."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Androula Vassiliou,"18,5,15,1,19,14,16,11,11,13,4,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph