Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-468"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.31.3-468"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to jest główna idea strategii na rzecz zdrowia zwierząt, proponowanej przez Komisję. Idea oczywista. Pamiętamy wszyscy problemy związane z chorobą BSE czy z ptasią grypą, kiedy koniecznym okazywało się zabijanie milionów zwierząt. To było bardzo przykre doświadczenie i wszyscy chcemy, żeby nie musiało się ono nigdy powtórzyć. To doświadczenie pokazuje nam, że powinniśmy ulepszyć współpracę na poziomie europejskim dla lepszego zabezpieczenia zdrowia zwierząt, które jest bardzo ściśle związane ze zdrowiem ludzi z uwagi na możliwość pośredniego czy bezpośredniego przenoszenia się chorób ze zwierząt na ludzi. Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, promocja lepszych standardów ochrony zwierząt. Sprawozdanie bardzo mocno podkreśla ścisły związek między tymi dwiema wartościami i oczekujemy, że w przyszłej polityce obie te wartości będą bardzo ściśle występowały. Druga kwestia to sprawiedliwa konkurencja. Europejscy producenci są obowiązani do wypełnienia bardzo wielu standardów weterynaryjnych, sanitarnych, dobrostanu zwierząt, ale te same standardy nie są wymagane od importerów. W sprawozdaniu podkreśla się to mocno. Te same standardy powinny być wymagane od naszych producentów, co od tych, którzy eksportują produkty zwierzęce na rynek europejski. To jest wielkie wyzwanie dla naszych negocjatorów w ramach negocjacji w Światowej Organizacji Handlu. Trzecia kwestia to silne wsparcie dla programu szczepień. Uważamy, że to jest bardzo ważny środek do zmniejszenia zachorowań. Wymaga to również innego podejścia: produkty pochodzące ze szczepionych zwierząt nie powinny być dyskryminowane na rynku. Kilka punktów sprawozdania poświęcone jest właśnie tej kwestii. Czwarty problem to system odszkodowawczy, system rekompensat. Powinien on, po pierwsze, zachęcać do zmniejszania ryzyka zachorowań a, po drugie, uwzględniać nie tylko bezpośrednie straty związane z likwidowaniem ognisk choroby, ale również straty pośrednie, związane z kryzysem na rynku. Piąta kwestia to lepsza kontrola na granicach zewnętrznych Unii, która nie powinna ograniczać się do kontroli dokumentów, ale powinna być rzeczywista, powinna zapobiegać skutecznie nielegalnemu wwozowi zwierząt niewiadomego pochodzenia na obszar unijny. Szósta kwestia to czas obowiązywania strategii. Jesteśmy trochę spóźnieni – 2013 rok to jest zbyt krótki termin, żeby rzeczywiście te plany legislacyjne były wdrożone w życie. Potrzebna jest dłuższa perspektywa dla wdrożenia tych ambitnych planów. Siódma kwestia to finansowanie celów strategii. W projekcie sprawozdania krytycznie odnosimy się do tego, że te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii. Na zakończenie, Panie Przewodniczący, trzy zdania powiem w języku angielskim, żeby nie zniekształcić cytatu, do którego zamierzam się odwołać."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". ? Hlavním pilířem, na němž spočívá strategie týkající se zdraví zvířat, je myšlenka, že prevence je lepší než léčba, což v tomto případě platí dvojnásobně. Jsem si jistý, že si všichni vzpomínáme na problémy související s BSE, ptačí chřipkou, kdy bylo nezbytné utratit miliony zvířat. Byla to nejnepříjemnější zkušenost a jsem si jistý, že nikdo z nás nechce, aby se opakovala. Naznačuje však, že bychom měli zkvalitnit spolupráci na evropské úrovni, abychom zlepšili ochranu zdraví zvířat. Jejich zdraví je velmi úzce propojené s lidským zdravím, neboť tu existuje možnost přímého a nepřímého přenosu určitých onemocnění ze zvířat na člověka. Chtěl bych zdůraznit několik bodů ze své zprávy. V první řadě je to prosazování lepších norem péče o zdraví zvířat. Ve zprávě se ve velké míře zdůrazňuje úzké propojení mezi těmito dvěma skutečnostmi. Doufáme, že v budoucí politice budou zastávat prominentní místo. Druhým bodem, na který bych chtěl poukázat, je spravedlivá hospodářská soutěž. Od evropských výrobců se požaduje, aby dodržovali velmi mnoho veterinárních norem a ustanovení týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat. Stejné požadavky se však nevztahují na dovozce. Tato skutečnost se ve zprávě ve velké míře zdůrazňuje. Na naše výrobce a výrobce, kteří vyvážejí živočišné výrobky na evropský trh, by se měly vztahovat stejné požadavky. Představuje to velkou výzvu pro naše jednání v rámci jednání Světové obchodní organizace. Můj třetí bod se týká výrazné podpory programu očkování. Domníváme se, že je významným nástrojem, díky kterému se dá omezit počet onemocnění. Rovněž se požaduje nový přístup. Výrobky pocházející z očkovaných zvířat by neměly být na trhu diskriminované. Ve zprávě je této záležitosti věnováno hned několik odstavců. Můj čtvrtý bod se týká škod a systému kompenzace. V první řadě by se měly posílit snahy o snížení rizika onemocnění. V Za druhé by nebylo vhodné se omezovat jen na poskytování kompenzací majitelům zvířat v případě jejich likvidace v souvislosti s ohniskem nákazy, ale i na nepřímé ztráty související s krizí na trhu. Pátou otázkou je otázka lepší kontroly na vnějších hranicích Unie. Tato kontrola by se neměla omezovat na kontrolu dokumentů. Měla by zahrnovat komplexní prohlídky s cílem účinně předcházet nezákonnému vstupu zvířat neznámého původu na území Unie. Šestá otázka souvisí s lhůtou na uskutečňování strategie. Domnívám se, že nemůžeme očekávat, že všechna právní ustanovení budou zavedena do začátku roku 2013. Na to je zapotřebí delší časové období. Sedmý bod se týká financování cílů strategie. V návrhu zprávy se kritizuje skutečnost, že financování těchto ambiciózních plánů je nepřiměřené. Plány by měly být řádně financovány z rozpočtu Unie. A na závěr bych chtěl, vážený pane předsedající, říci několik slov anglicky, abych zachoval věrnost citace, na kterou se odvolávám."@cs1
"Hr. formand! "Det er bedre at forebygge end at helbrede" - det er den vigtigste idé i den dyresundhedsstrategi, som kommissionen har foreslået. Det er en indlysende idé. Vi husker alle problemerne forbundet med BSE eller fugleinfluenzaen, hvor det viste sig nødvendigt at dræbe millioner af dyr. Det var en meget ubehagelig oplevelse, og ingen ønsker den nogensinde gentaget. Denne oplevelse har vist os, at vi skal forbedre samarbejdet på europæisk plan for at sikre en bedre dyresundhed, da den er tæt forbundet med menneskers sundhed på grund af muligheden for direkte eller indirekte overførsel af visse sygdomme fra dyr til mennesker. Jeg vil gerne gøre særlig opmærksom på nogle punkter i min betænkning. For det første: fremme af bedre standarder for dyrebeskyttelse. Betænkningen understreger meget kraftigt den nære forbindelse mellem disse to værdier, og vi forventer, at værdierne kommer til at optræde i meget nær forbindelse i den fremtidige politik. Det andet forhold vedrører retfærdig konkurrence. De europæiske producenter er forpligtet til at opfylde rigtig mange veterinære, sanitære standarder, standarder forbundet med dyrevelfærd, men de samme standarder kræves ikke opfyldt af importørerne. Det fremhæves kraftigt i betænkningen. De samme standarder, som vores producenter skal opfylde, skal også opfyldes af eksportører af dyreprodukter til det europæiske marked. Det er en stor udfordring for vores forhandlere i forbindelse med forhandlingerne med Verdenshandelsorganisationen. Det tredje forhold omhandler en stærk støtte til vaccinationsprogrammer. Vi synes, at det er et meget vigtigt middel til at reducere antallet af sygdomme. Det kræver også en anden tilgang: Produkter fra vaccinerede dyr må ikke diskrimineres på markedet. Nogle af betænkningens punkter er netop helliget dette spørgsmål. Det fjerde forhold vedrører et erstatningssystem, en kompensationsordning. Den skal for det første fremme, at sygdomsrisikoen begrænses. Den skal for det andet ikke blot tage hensyn til direkte tab ved nedslagning af dyr som følge af sygdomsudbrud, men ligeledes indirekte tab forbundet med kriser på markedet. Det femte forhold vedrører en bedre kontrol ved EU's indre grænser, og den skal ikke alene omfatte kontrol af dokumenter. Den skal være reel og effektivt forhindre illegal indførsel af dyr af ukendt herkomst til EU-området. Det sjette forhold vedrører strategiens varighed. Vi er lidt forsinket - 2013 er en for kort frist til at føre lovgivningsplanerne virkeligt ud i livet. Vi har behov for et længere perspektiv til at gennemføre disse ambitiøse planer. Det syvende forhold vedrører finansiering af strategiens målsætninger. I betænkningsforslaget forholder vi os kritisk til, at disse ambitiøse målsætninger ikke støttes tilstrækkeligt med finansielle midler. De skal finansieres af EU-budgettet. Jeg vil sluttelig gerne sige tre sætninger på engelsk for ikke at fordreje det citat, jeg gerne vil henvise til."@da2
". „Vorbeugen statt Heilen“ – so lautet der Grundgedanke der Tiergesundheitsstrategie, und das stimmt natürlich. Wir erinnern uns sicher alle noch an die Probleme mit BSE und der Vogelgrippe, als es sich als notwendig erwies, Millionen von Tieren zu keulen. Das war eine sehr unangenehme Erfahrung, die sicher keiner von uns noch einmal erleben möchte. Sie hat uns jedoch gezeigt, dass wir die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene verbessern müssen, um den Schutz der Tiergesundheit zu verbessern. Es besteht eine sehr enge Verbindung zwischen Tiergesundheit und menschlicher Gesundheit, weil bestimmte Krankheiten direkt oder indirekt von Tieren auf Menschen übertragen werden können. Ich möchte sie auf einige Punkte aus meinem Bericht besonders aufmerksam machen. Da wäre erstens die Förderung besserer Standards für die Tiergesundheit. In dem Bericht wird die enge Verbindung zwischen beiden Aspekten nachdrücklich hervorgehoben. Es ist zu hoffen, dass alle beide in der künftigen Politik eine bedeutende Rolle spielen werden. An zweiter Stelle möchte ich fairen Wettbewerb nennen. Von den europäischen Erzeugern wird verlangt, dass sie eine Vielzahl von Veterinärstandards und Bestimmungen auf dem Gebiet der Tiergesundheit und des Tierschutzes einhalten. Für Importeure gelten diese Auflagen jedoch nicht. Das kommt im Bericht sehr klar zum Ausdruck. Unsere Erzeuger und alle, die Tierprodukte auf den europäischen Markt ausführen, müssen die gleichen Verpflichtungen haben. Dies ist eine große Herausforderung für unsere Verhandlungsführer im Rahmen der Welthandelsorganisation. Als Drittes nenne ich die starke Förderung des Impfprogramms. Unserer Ansicht nach ist das Programm ein wichtiges Instrument zur Senkung der Zahl der Krankheitsfälle. Wir brauchen auch ein neues Konzept. Produkte von geimpften Tieren dürfen im Markt nicht diskriminiert werden. Mit dieser Frage befasst sich der Bericht gleich an mehreren Stellen. Als Viertes ist das Entschädigungssystem zu nennen. Zum einen sollen dadurch Maßnahmen zur Senkung des Erkrankungsrisikos unterstützt werden. Zum anderen sollen damit nicht nur direkte Verluste, d. h. Verluste, die unmittelbar durch die Beseitigung der Krankheitsquellen entstanden sind, sondern auch indirekte Verluste aufgrund von Marktkrisen abgedeckt werden. Der fünfte Punkt ist eine bessere Kontrolle an den Außengrenzen der Union. Dabei sollte es nicht nur um eine Kontrolle von Dokumenten gehen. Dazu sollten auch strenge Untersuchungen gehören, um zu verhindern, dass Tiere unbekannter Herkunft illegal auf das Gebiet der Union gelangen. Der sechste Punkt betrifft die Frist für die Umsetzung der Strategie. Ich bin der Meinung, dass wir nicht erwarten können, dass wir all diese gesetzlichen Maßnahmen schon 2013 eingeführt haben werden. Dafür bedarf es einer längeren Zeitspanne. Der siebente Punkt betrifft die Finanzierung der Ziele der Strategie. In dem Berichtsentwurf wird bemängelt, dass die Finanzierung für diese ehrgeizigen Vorhaben nicht ausreicht. Die Vorhaben sollten angemessen aus dem EU-Haushalt finanziert werden. Zum Abschluss, Herr Präsident, möchte ich gern noch ein paar Worte auf Englisch sagen, damit ich mich auf das Zitat, das ich jetzt bringe, verlassen kann."@de9
". Η κεντρική ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται η στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων είναι ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία, κάτι το οποίο προφανώς ισχύει. Είμαι βέβαιος πως όλοι θυμόμαστε τα προβλήματα που σχετίζονται με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE) και τη γρίπη των πτηνών όπου κρίθηκε αναγκαίο να θανατώσουμε επιλεκτικά εκατομμύρια ζώα. Αυτή ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία, και είμαι βέβαιος πως κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να τη δει να επαναλαμβάνεται. Εντούτοις, μας απέδειξε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουμε εν συνεχεία την προστασία της υγείας των ζώων. Η τελευταία συνδέεται πολύ στενά με την υγεία των ανθρώπων, εξαιτίας της πιθανότητας άμεσης ή έμμεσης μετάδοσης ορισμένων ασθενειών από τα ζώα στους ανθρώπους. Θα ήθελα να ξεχωρίσω ορισμένα σημεία της έκθεσής μου στα οποία θα ήθελα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτον, η προώθηση καλύτερων προτύπων για την υγειονομική περίθαλψη των ζώων. Η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση στη στενή σχέση μεταξύ των δύο. Ελπίζουμε ότι και τα δύο θα έχουν σημαντική θέση στη μελλοντική πολιτική. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να τονίσω είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί οφείλουν να συμμορφωθούν με πάρα πολλά κτηνιατρικά πρότυπα, και με τις διατάξεις που σχετίζονται με την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων. Εντούτοις, δεν επιβάλλονται οι ίδιοι κανόνες στους εισαγωγείς. Η έκθεση δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το σημείο. Οι παραγωγοί μας και αυτοί οι οποίοι εξάγουν ζωικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προδιαγραφές. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους διαπραγματευτές μας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το τρίτο σημείο έχει σχέση με την ισχυρή στήριξη του προγράμματος εμβολιασμού. Πιστεύουμε πως είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο θα μειώσουμε την εμφάνιση ορισμένων ασθενειών. Απαιτείται επίσης μια νέα προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις στην αγορά όσον αφορά τα προϊόντα που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα. Αρκετές παράγραφοι στην έκθεση είναι αφιερωμένες σε αυτό το θέμα. Το τέταρτο σημείο μου αφορά τις ζημιές και το σύστημα αποζημίωσης. Πρώτον, αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τις προσπάθειες για τη μείωση των ασθενειών. Δεύτερον, πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις απώλειες που σχετίζονται άμεσα με την εξάλειψη των πηγών από τις οποίες προέρχονται οι ασθένειες αλλά και τις έμμεσες απώλειες που σχετίζονται με την κρίση της αγοράς. Το πέμπτο σημείο είναι ο καλύτερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα έγγραφα. Θα πρέπει να γίνονται διεξοδικοί έλεγχοι για την αποτελεσματική παρεμπόδιση της παράνομης εισόδου ζώων άγνωστης προέλευσης στο έδαφος της Ένωσης. Το έκτο σημείο σχετίζεται με τον χρόνο εφαρμογής της στρατηγικής. Πιστεύω πως δεν μπορούμε να περιμένουμε πως όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ νωρίτερα από το 2013. Απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το έβδομο σημείο αφορά τη χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής. Το σχέδιο της έκθεσης ασκεί κριτική στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτών των φιλόδοξων σχεδίων δεν επαρκεί. Τα σχέδια πρέπει να χρηματοδοτηθούν καταλλήλως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια στα αγγλικά, έτσι ώστε να είμαι συνεπής στα λόγια τα οποία θα παραθέσω."@el10
". ? The main idea on which the Animal Health Strategy is based is that prevention is better than cure, which is obviously the case. I am sure we all recall the problems related to BSE and avian influenza, when it proved necessary to cull millions of animals. That was a most unpleasant experience, and I am sure none of us ever wish to see it repeated. It did, however, indicate to us that we should improve cooperation at European level in order to improve protection of animal health. The latter is very closely linked to human health, owing to the possibility of direct or indirect transmission of certain diseases from animals to human beings. I should like to single out several points in my report for particular attention. Firstly, the promotion of better standards for animal health care. The report strongly emphasises the close link between the two. It is to be hoped that both will be prominent in future policy. The second issue I wish to highlight is fair competition. European producers are required to comply with a great many veterinary standards, and with provisions relating to animal health and welfare. The same requirements are not imposed on importers, however. This is emphasised very strongly in the report. Our producers and those exporting animal products to the European market should all be subject to the same requirements. This represents a major challenge to our negotiators in the framework of negotiations at the World Trade Organization. My third point relates to strong support for the vaccination programme. We believe it is an important instrument with which to reduce the number of cases of disease. A new approach is required too. Products originating from vaccinated animals should not be discriminated against on the market. A number of paragraphs in the report have been devoted to this matter. My fourth point concerns the damages and compensation system. Firstly, this should encourage efforts to reduce the risk of disease. Secondly, it should cover not only losses directly related to eliminating the sources of disease but also indirect losses related to market crises. The fifth point is better control on the Union’s external borders. This should not be limited to controlling documents. It should involve thorough checks to effectively prevent the illegal entry of animals of unknown origin onto Union territory. The sixth point relates to the time of implementation of the strategy. I believe we cannot expect to have all these legislative arrangements in place as early as 2013. A longer time period is needed. The seventh point concerns financing the strategy’s aims. The draft report criticises the fact that the funding for these ambitious plans is inadequate. The plans should be properly financed from the Union’s budget. In conclusion, Mr President, I should like to say a few words in English, so that I can be faithful to the quotation I shall now refer to."@en4
". ? La idea principal que sustenta la Estrategia de Salud Animal se fundamenta en el hecho de que «más vale prevenir que curar», algo que, en la materia que nos ocupa es ciertamente el caso. Estoy seguro de que todos nosotros recordamos los problemas relativos a la EEB y la gripe aviar, que desembocaron en la necesidad de sacrificar millones de animales. Se trató de una experiencia de lo más desagradable, y estoy seguro de que ninguno de nosotros desea que se repita. Sin embargo, sirvió para que nos diésemos cuenta de que debemos mejorar la cooperación a escala europea para mejorar la protección de la salud de los animales. Esta última guarda una estrecha relación con la salud humana, debido a la posibilidad de contraer directa o indirectamente enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de los animales a las personas. Me gustaría señalar diversas cuestiones en mi informe sobre las que hago especial hincapié. En primer lugar, el fomento de mejores normas en materia de salud animal. El informe subraya la evidencia del estrecho vínculo existente entre la salud humana y la salud animal. Cabe esperar que ambas ocupen un lugar visible de las futuras políticas. La segunda cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención se refiere a la competencia en un plano de igualdad. Los productores europeos deben cumplir muchas normas veterinarias y disposiciones relativas a la salud y el bienestar animales. Sin embargo, los importadores no están obligados a cumplir los mismos requisitos. Esta cuestión se subraya de forma firme en el informe. Nuestros productores y los exportadores de productos animales a los mercados europeos deberían someterse a los mismos requisitos. Ello supone un desafío importante para nuestros negociadores en el marco de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio. La tercera cuestión se refiere al apoyo firme que es necesario prestar a los programas de vacunación. Consideramos que se trata de un importante instrumento con el que se pueden reducir los casos de enfermedad. También es necesario un nuevo enfoque. El mercado no debería discriminar a los productos derivados de animales vacunados. El informe contiene una serie de apartados dedicados a esta cuestión. La cuarta cuestión se refiere a los daños y el sistema de compensaciones. En primer lugar, tal sistema debería fomentar los esfuerzos de reducción del riesgo de enfermedades. En segundo lugar, no sólo debería limitarse a la indemnización de pérdidas directamente relacionadas con la eliminación de las fuentes de la enfermedad, sino que también debería considerar las pérdidas indirectas relativas a las crisis de mercado. El quinto punto se refiere a un mejor control de las fronteras exteriores de la Unión. Ello no debería limitarse al control de los documentos, sino que debería prever comprobaciones exhaustivas para impedir de forma efectiva la entrada ilegal de animales de origen desconocido en el territorio de la Unión. La sexta cuestión se refiere al momento de aplicación de la estrategia. Creo que no podemos esperar que todas estas disposiciones legislativas se apliquen en una fecha tan temprana como 2013, por lo que será necesario ampliar este plazo. En séptimo lugar, debemos considerar la financiación de los objetivos de la estrategia. El proyecto de informe critica el hecho de que la financiación de estos ambiciosos planes resulta inadecuada. Tales planes deberían ser adecuadamente financiados con cargo al presupuesto comunitario. Para terminar, señor Presidente, me gustaría decir algunas palabras en inglés para ser fiel a la cita a la que me voy a referir."@es21
". Loomatervishoiustrateegia rajaneb põhimõttel, et haiguste ennetamine on parem kui ravimine, mis ilmselt nii ongi. Ma olen kindel, et me kõik mäletame hullu lehma tõve (veiste spongiformne entsefalopaatia) ja klassikalise lindude katkuga seotud probleeme, kui tuli tappa miljoneid loomi. See oli äärmiselt ebameeldiv kogemus, mille kordumist keegi meist kindlasti ei soovi kunagi näha. Siiski näitas see meile, et peame Euroopa tasandil koostööd parandama, et parandada loomade tervise kaitset. Viimane on tihedalt seotud inimeste tervisega teatud haiguste otsese või kaudse levimise võimaluse tõttu loomadelt inimestele. Ma soovin juhtida erilist tähelepanu mõnele oma raporti punktile. Esiteks, paremate loomatervishoiustandardite edendamine. Raportis rõhutatakse tungivalt seotust esimese ja teise vahel. Tuleb loota, et mõlemad leiavad väljapaistva koha tulevases poliitikas. Teine küsimus, mida soovin esile tõsta, on aus konkurents. Euroopa tootjatelt nõutakse vastavust väga paljudele loomatervishoiustandarditele ning loomade tervise ja heaoluga seotud sätetele. Siiski ei kehti samad nõuded importijatele. Seda rõhutatakse raportis tungivalt. Meie tootjatele ja Euroopa turule loomsete saaduste sissetoojatele peaksid kehtima ühesugused nõuded. WTOga peetavate läbirääkimiste raames esindab see küsimus meie jaoks läbirääkimiste peamist väljakutset. Minu kolmas punkt on seotud tugeva toetusega vaktsineerimisprogrammile. Me peame seda tähtsaks vahendiks haigusjuhtumite arvu vähendamisel. On vaja ka uut lähenemisviisi. Vaktsineeritud loomadelt pärinevat toodangut ei tohiks turult tõrjuda. Sellele küsimusele on raportis pühendatud mitmeid lõike. Neljas punkt käsitleb kahjusid ja kompensatsioonisüsteemi. Esmalt peaks see julgustama jõupingutusi haiguse riski vähendamiseks. Teiseks, see ei peaks katma ainult otseselt haiguse allikate kõrvaldamisega seotud kahju, vaid ka turukriisiga seotud kaudset kahju. Viies punkt on parem kontroll liidu välispiiridel. See ei tohiks piirduda dokumentide kontrollimisega. See peaks hõlmama põhjalikku kontrolli, et tulemuslikult vältida tundmatu päritoluga loomade ebaseaduslikku sisenemist liidu territooriumile. Kuues punkt seondub strateegia rakendamise ajaga. Usun, et me ei saa eeldada, et kõik need õigusloomega seotud korraldused on valmis juba aastaks 2013. Vajame pikemat ajavahemikku. Seitsmes punkt käsitleb strateegia eesmärkide rahastamist. Raporti projektis kritiseeritakse asjaolu, et kõnealuste ambitsioonikate kavade rahastamine ei vasta nõuetele. Neid kavasid tuleks täiest ulatuses rahastada liidu eelarvest. Härra juhataja, kokkuvõtteks ütleksin mõne sõna inglise keeles, et olla kindel tsitaadis, millele ma nüüd viitan."@et5
"Eläinten terveyttä koskevan strategian pääajatus perustuu siihen, että ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito, ja näinhän luonnollisesti on. Olen varma, että me muistamme kaikki BSE-tautiin ja lintuinfluenssaan liittyneet ongelmat, kun osoittautui tarpeelliseksi teurastaa miljoonia eläimiä. Se oli hyvin epämiellyttävä kokemus, ja uskon, ettei kukaan halua sen koskaan toistuvan. Se kuitenkin osoitti meille, että meidän on parannettava yhteistyötä yhteisön tasolla parantaaksemme eläinten terveyden suojelua. Eläinten terveys on läheisessä yhteydessä ihmisten terveyteen, johtuen tiettyjen tautien suoran tai epäsuoran tartunnan mahdollisuudesta. Haluan kiinnittää huomiota useisiin mietintöni kohtiin, ensinnäkin eläinten terveydenhoidon parempien standardien edistämiseen. Mietinnössä korostetaan vahvasti näiden kahden välistä tiivistä yhteyttä. Toivokaamme molempien olevan keskeisessä asemassa tulevassa politiikassa. Toinen seikka, jota haluan korostaa, on oikeudenmukainen kilpailu. Eurooppalaisilta tuottajilta odotetaan hyvin monien eläinlääkintävaatimusten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien säännösten noudattamista. Samoja vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta tuontiin. Tätä korostetaan voimakkaasti mietinnössä. Samoja vaatimuksia olisi sovellettava omiin tuottajiimme ja eläintuotteita eurooppalaisille markkinoille tuoviin toimijoihin. Tämä on merkittävä haaste Maailman kauppajärjestön neuvotteluihin osallistuville neuvottelijoillemme. Kolmas seikka on rokotusohjelman vankka tukeminen. Katsomme, että se on merkittävä väline, jolla vähennetään tautitapauksia. Tarvitaan myös uutta lähestymistapaa. Rokotetuista eläimistä saatavia tuotteita ei saa syrjiä markkinoilla. Mietinnössä on useita tälle asialle omistettuja kohtia. Neljäs seikka on vahingot ja korvausjärjestelmä. Ensinnäkin järjestelmän on kannustettava pyrkimyksiin vähentää tautiriskiä. Toiseksi sen olisi katettava sekä taudinlähteiden eliminointiin suoraan liittyvät menetykset että myös markkinoiden kriisiin liittyvät epäsuorat tappiot. Viides seikka on unionin ulkorajojen parempi valvonta. Se ei saa rajoittua vain asiakirjojen tarkistamiseen. Siihen on liityttävä perusteellisia tarkastuksia, jotta voidaan tehokkaasti estää tuntematonta alkuperää olevien eläinten laiton maahantuonti. Kuudes seikka koskee strategian täytäntöönpanoaikaa. Katson, ettemme voi odottaa kaikkien näiden lainsäädännöllisten järjestelyjen toteutuvan jo vuonna 2013. Tarvitaan pidempi ajanjakso. Seitsemäs seikka koskee strategian tavoitteiden rahoitusta. Mietintöluonnoksessa kritisoidaan näiden kunnianhimoisten suunnitelmien riittämätöntä rahoitusta. Suunnitelmat on rahoitettava asianmukaisesti unionin talousarviosta. Lopuksi, arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan englanniksi, jotta voin luottaa nyt esittämääni lainaukseen."@fi7
"L’idée principale sur laquelle se base la stratégie de santé animale est qu’il vaut mieux prévenir que guérir, ce qui est manifestement le cas. Je suis sûr que nous nous souvenons tous des problèmes liés à l’ESB et à la grippe aviaire, et qui ont nécessité l’abattage de millions d’animaux. Ce fut une expérience douloureuse, et je suis sûr qu’aucun d’entre nous ne souhaite la revivre. Ces crises nous ont par contre montré la nécessité d’améliorer la coopération au niveau européen de manière à améliorer la protection de la santé animale. Celle-ci est étroitement liée à la santé humaine compte tenu du risque de transmission directe ou indirecte de certaines maladies animales à l'homme. Je souhaite attirer une attention particulière sur plusieurs points de mon rapport. Tout d’abord, la promotion de meilleures normes en matière de soins de santé aux animaux. Le rapport souligne en particulier le lien étroit entre les deux. Il faut espérer que ces deux aspects joueront un rôle important dans la politique future. Le deuxième aspect que je souhaite souligner est celui de la concurrence loyale. Les producteurs européens sont tenus de respecter de nombreuses normes vétérinaires et des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux. Les importateurs, par contre, n’ont pas à respecter ces conditions. Le rapport le souligne avec force. Nos producteurs et ceux qui exportent des produits à base d’animaux vers le marché européen devraient tous être soumis aux mêmes exigences. Ce point représente un défi majeur pour nos négociateurs dans le cadre des négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce. Ma troisième remarque concerne le soutien énergique au programme de vaccination. Nous pensons qu’il s’agit d’un instrument important dans la réduction du nombre de cas de maladie. Une nouvelle approche est également nécessaire. Les produits provenant d’animaux vaccinés ne doivent pas subir de discrimination sur le marché. Plusieurs paragraphes du rapport sont consacrés à cette question. Ma quatrième remarque concerne le système de dommages et de compensation. Premièrement, celui-ci doit encourager les efforts destinés à réduire le risque de maladie. Deuxièmement, il doit couvrir non seulement les pertes liées directement à l’élimination des sources de maladie, mais aussi les pertes indirectes causées par les crises du marché. La cinquième remarque concerne l’amélioration du contrôle des frontières extérieures du marché. Ce point ne doit pas se limiter au contrôle des documents. Il faut effectuer des contrôles approfondis pour prévenir efficacement l’entrée d’animaux d’origine inconnue sur le territoire de l’Union. La sixième remarque porte sur le calendrier de mise en œuvre de cette stratégie. Je pense que nous ne pouvons pas espérer mettre en place toutes ces dispositions législatives dès 2013. Il faudra plus de temps. La septième remarque concerne le financement des objectifs de la stratégie. Le projet de rapport critique le fait que le financement de ces projets ambitieux est inadéquat. Ces plans doivent être financés de manière adéquate sur la base du budget de l’Union. En conclusion, Monsieur le Président, j’aimerais dire quelques mots en anglais afin de rester fidèle aux citations auxquelles je vais maintenant me référer."@fr8
"Az állat-egészségügyi stratégia alapvetően azon az elképzelésen nyugszik, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, ami nyilvánvaló. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian emlékezünk a BSE-vel és a madárinfluenzával kapcsolatos problémákra, amikor több millió állatot kellett leölni. Igen kellemetlen tapasztalat volt, és biztos vagyok benne, hogy egyikünk se szeretné, hogy megismétlődjön. Azonban ez megmutatta nekünk, hogy az állatok egészségének jobb megóvása érdekében javítani kell az európai szintű együttműködést. Az állat-egészségügy nagyon szorosan kapcsolódik az emberi egészséghez, mivel bizonyos betegségek közvetlenül vagy közvetve átadhatók állatokról emberekre. Jelentésemben szeretnék kiemelni több pontot, amelyek különleges figyelmet érdemelnek. Először, az állat-egészségügyi ellátás jobb szabványainak előmozdítását. A jelentés erőteljesen hangsúlyozza a kettőjük közötti szoros kapcsolatot. Remélhetőleg mindkettő kiemelkedő szerepet kap a jövő politikájában. A második pont, amit ki szeretnék emelni a tisztességes verseny. Az európai termelőknek nagyon sok állat-egészségügyi szabványnak és az állatok egészségével és jólétével kapcsolatos rendelkezéseknek kell megfelelniük. Azonban az importőrökre nem kötelezők ugyanezek a követelmények. Ezt a jelentés nagyon erősen hangsúlyozza. Termelőinkkel és az európai piacra állati termékeket exportálókkal szemben ugyanazokat a követelményeket kellene támasztani. Ez jelentős kihívást jelent a Világkereskedelmi Szervezetben folyó tárgyalásaink keretében sorra kerülő megbeszéléseink számára. A harmadik pont a vakcinálási program erőteljes támogatására vonatkozik. Véleményünk szerint ez a megbetegedés-szám csökkentésének fontos eszköze. Új megközelítés is szükséges. A vakcinált állatokból származó termékeket nem szabad hátrányosan megkülönböztetni a piacon. A jelentés számos bekezdése foglalkozik ezzel a témával. A negyedik pont a károkra és a kártérítési rendszerre vonatkozik. Először is, ösztönözni kell a megbetegedési kockázatok csökkentését. Másodszor, nemcsak a betegségforrások megszűntetéséhez közvetlenül kapcsolódó veszteségekre kell fedezetet biztosítani, hanem a piaci válságokkal kapcsolatban álló közvetett veszteségekre is. Az ötödik pont az Unió külső határainak jobb ellenőrzése. Ezt nem szabad az okmányok ellenőrzésére korlátozni. Ki kell terjednie gondos vizsgálatokra is, amelyek révén hatékonyan megelőzhető az ismeretlen eredetű állatoknak az Unió területére történő illegális behozatala. A hatodik pont a stratégia végrehajtásának idejére vonatkozik. Úgy hiszem, hogy nem számolhatunk azzal, hogy mindezek a törvényi rendelkezések bevezetésre kerülhetnének 2013-ig. Hosszabb időre van szükség. A hetedik pont a stratégiai célok finanszírozását érinti. A jelentéstervezet bírálja a tényt, hogy ezeknek a nagyra törő terveknek a finanszírozása nem megfelelő. A terveket megfelelően kell finanszírozni az Unió költségvetéséből. Végezetül, elnök úr, néhány szót angoluI szeretnék mondani, mivel hűen szeretném idézni a szöveget, amire utalni akarok."@hu11
".? L’idea principale su cui si basa la strategia per la salute degli animali è “prevenire è meglio che curare”, il che è senza dubbio vero. Sono certo che tutti noi ricordiamo i problemi legati alla BSE e all’influenza aviaria, quando si è dimostrato necessario selezionare e uccidere milioni di animali. E’ stata un’esperienza davvero sgradevole che credo nessuno di noi desideri affatto che si ripeta. Ci ha tuttavia indicato che dobbiamo potenziare la cooperazione a livello europeo al fine di migliorare la protezione della salute degli animali. Quest’ultima è molto legata alla salute degli esseri umani, a causa della possibilità di una trasmissione diretta o indiretta di talune malattie dagli animali all’uomo. Desidero scegliere diversi punti della mia relazione al fine di rivolgervi particolare attenzione. Innanzi tutto la promozione di migliori norme in materia di salute degli animali. La relazione sottolinea fortemente lo stretto legame tra i due. Ci si deve augurare che nella futura politica abbiano entrambi rilevanza. La seconda questione che desidero evidenziare è la concorrenza leale. I produttori europei sono tenuti al rispetto di davvero molte norme veterinarie e tali disposizioni riguardano la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, non sono imposti gli stessi requisiti agli importatori. Nella relazione questo punto viene sottolineato molto fortemente. I nostri produttori e coloro che esportano prodotti animali verso il mercato europeo devono essere tutti soggetti agli stessi requisiti, il che rappresenta una grande sfida per i nostri negoziatori nel quadro dei negoziati in seno all’Organizzazione mondiale del commercio. Il terzo punto riguarda il forte appoggio al programma di vaccinazione. Riteniamo che costituisca uno strumento importante mediante il quale ridurre il numero di casi di malattia. E’ altresì necessario un nuovo approccio. Non si devono discriminare sul mercato i prodotti derivanti da animali vaccinati. A tale questione sono stati dedicati diversi paragrafi della relazione. Il quarto punto concerne i danni e il sistema di compensazione. Ciò innanzi tutto deve incoraggiare gli sforzi volti a ridurre il rischio di malattia. In secondo luogo, deve coprire non solo le perdite direttamente connesse all’eliminazione delle cause di malattia, ma anche le perdite indirette legate alle crisi del mercato. Il quinto punto consiste in un miglior controllo delle frontiere esterne dell’Unione, il che non deve limitarsi alla verifica dei documenti. Deve comportare controlli approfonditi al fine di evitare di fatto l’ingresso illegale nel territorio dell’Unione di animali la cui origine è sconosciuta. Il sesto punto riguarda i tempi di attuazione della strategia. Ritengo che non ci possiamo aspettare che tutti questi progetti normativi siano pronti prima del 2013. E’ necessario un periodo di tempo più lungo. Il settimo punto concerne il finanziamento degli obiettivi della strategia. Il progetto di relazione critica il fatto che il finanziamento di tali ambiziosi progetti sia inadeguato. I progetti dovrebbero essere finanziati in modo adeguato mediante il bilancio dell’Unione. In conclusione, signor Presidente, desidero pronunciare alcune parole in inglese, in modo tale da essere fedele alla citazione che riporterò ora."@it12
". ? Pagrindinė mintis, kuria grindžiama ši Gyvūnų sveikatos strategija, yra tai, kad prevencija geriau nei gydymas, tai akivaizdi tiesa. Neabejoju, kad visi prisimename su BSE ir paukščių gripu susijusias problemas, kai teko sunaikinti milijonus gyvūnų. Tai buvo labai nemaloni patirtis, ir esu įsitikinęs, kad nė vienas iš mūsų nenorėtų jos pakartoti. Tačiau šis atvejis parodė, kad būtina tobulinti bendradarbiavimą Europos lygiu, siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą. Pastaroji yra labai artimai susijusi su žmonių sveikata, nes tam tikros ligos gali būti tiesiogiai perduodamos iš gyvūnų žmonėms. Norėčiau išskirti keletą mano pranešime nagrinėjamų momentų ir atkreipti į juos ypatingą dėmesį. Pirmiausia – tai geresnių gyvūnų sveikatos priežiūros standartų propagavimas. Pranešime smarkiai akcentuojamas artimas ryšys tarp šių dviejų dalykų. Tikimasi, kad abu jie užims svarbią vietą, formuojant būsimą politiką. Antrasis klausimas, kurį noriu akcentuoti – tai sąžininga konkurencija. Reikalaujama, kad Europos gamintojai laikytųsi daugybės veterinarinių standartų, taip pat gyvūnų sveikatą ir gerovę reglamentuojančių nuostatų. Tačiau importuotojams šie reikalavimai netaikomi. Pranešime tai labai ryškiai akcentuojama. Mūsų gamintojams ir gyvūninės kilmės produktų eksportuotojams į Europos rinką turi būti taikomi vienodi reikalavimai. Tai didelis iššūkis mūsų derybininkams, dalyvaujantiems derybose Pasaulio prekybos organizacijoje. Mano trečiasis punktas susijęs su tvirta parama vakcinavimo programai. Manome, kad ji yra svarbus įrankis, padedantis sumažinti ligos atvejų skaičių. Būtina taikyti naują požiūrį. Produktai, pagaminti iš vakcinuotų gyvūnų, neturėtų būti diskriminuojami rinkoje. Šiai temai skirtos kelios pranešimo pastraipos. Ketvirtasis punktas susijęs su nuostoliais ir kompensavimo sistema. Pirmiausia ji turėtų paskatinti pastangas mažinti ligos grėsmę. Antra, ji turi apimti ne tik nuostolius, tiesiogiai susijusius su ligos šaltinio sunaikinimu, bet ir netiesioginius nuostolius, susijusius su rinkos krizėmis. Penktasis punktas – geresnė Sąjungos išorės sienų kontrolė. Ji neturėtų apsiriboti dokumentų tikrinimu. Siekiant efektyviai užkirsti kelią nežinomos kilmės gyvūnų nelegaliam įvežimui į Europos Sąjungos teritoriją, būtina rengti išsamius patikrinimus. Šeštasis punktas susijęs su šios strategijos įgyvendinimo laikotarpiu. Manau, kad sunku tikėtis šią teisės aktuose nustatytą tvarką įgyvendinti iki 2013 m. Būtinas ilgesnis laikotarpis. Septintasis punktas susijęs su strategijos tikslų finansavimu. Pranešimo projekte kritikuojamas faktas, kad šiems ambicingiems planams įgyvendinti skiriamas finansavimas yra nepakankamas. Planams būtina užtikrinti tinkamą finansavimą iš Europos Sąjungos biudžeto. Pone Pirmininke, baigdamas noriu pasakyti keletą žodžių anglų kalba, kad būtų išsaugota citatos, kurią ketinu panaudoti, prasmė."@lt14
". ? Galvenā doma, uz kuras balstās Dzīvnieku veselības stratēģija, ir, ka profilakse ir labāka nekā ārstēšana, kas acīmredzot tā ir. Esmu pārliecināts, ka mēs visi atceramies ar GSE un putnu gripu saistītās problēmas, kad izrādījās nepieciešams nokaut miljoniem dzīvnieku. Tā bija visnepatīkamākā pieredze, un esmu drošs, ka neviens no mums nekad to nevēlas atkārtoti pieredzēt. Tomēr tas mums norādīja, ka mums jāuzlabo sadarbība Eiropas līmenī, lai uzlabotu dzīvnieku veselības aizsardzību. Pēdējais ir ļoti cieši saistīts ar cilvēku veselību, ņemot vērā atsevišķu slimību tiešas vai netiešas transmisijas iespēju no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Es gribētu īpaši vērst uzmanību uz atsevišķiem punktiem savā ziņojumā. Pirmkārt, dzīvnieku veselības aprūpes labāku standartu veicināšana. Ziņojums noteikti uzsver ciešo saikni starp abiem. Jācer, ka nākotnes politikā abi būs saskatāmi. Otrais jautājums, ko es vēlos pasvītrot, ir godīga konkurence. Eiropas ražotājiem ir jāievēro daudz un dažādi veterinārie standarti im normas par dzīvnieku veselību un labturību. Tomēr šādas pat prasības nav uzliktas importētājiem. Tas ziņojumā ir ļoti noteikti norādīts. Mūsu ražotājiem un tiem, kas eksportē dzīvnieku produktus uz Eiropas tirgu, jāpiemēro vienādas prasības. Tas rada lielākās problēmas ar mūsu sarunu dalībniekiem Pasaules Tirdzniecības Organizācijas pārrunās. Mans trešais punkts attiecas uz noteikto vakcinācijas programmas atbalstu. Mēs uzskatām, ka tas ir nozīmīgs instruments, ar kuru samazināt slimību gadījumu skaitu. Nepieciešama arī jauna pieeja. Vakcinētu dzīvnieku produktus tirgū nevajadzētu diskriminēt. Šim jautājumam veltīti vairāki ziņojuma punkti. Mans ceturtais punkts skar zaudējumu un kompensāciju sistēmu. Pirmkārt, tam vajadzētu veicināt centienus samazināt slimību risku. Otrkārt, tam jāattiecas ne tikai uz zaudējumiem, kas tieši saistīti ar slimības cēloņu novēršanu, bet arī uz netiešajiem zaudējumiem, kas saistīti ar tirgus krīzēm. Piektais punkts ir labāka Savienības ārējo robežu kontrole. Tam nevajadzētu aprobežoties ar dokumentu kontroli. Tam jāaptver pilnīgas pārbaudes, lai efektīvi novērstu nezināmas izcelsmes dzīvnieku prettiesisku ievešanu Savienības teritorijā. Sestais punkts attiecas uz stratēģijas ieviešanas laiku. Es domāju, mēs nevaram cerēt uz šo visu likumdošanas pasākumu ieviešanu agrāk par 2013. gadu. Nepieciešams ilgāks laiks. Septītais punkts skar stratēģijas mērķu finansēšanu. Ziņojuma projekts kritizē to, ka ir šo pretenciozo plānu finansējums ir nepietiekams. Savienības budžetam vajadzētu pienācīgi finansēt šos plānus. Nobeigumā, Priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt dažus vārdus angliski, lai varētu būt uzticīgs citātam, uz kuru es tagad atsaukšos."@lv13
"„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to jest główna idea strategii na rzecz zdrowia zwierząt, proponowanej przez Komisję. Idea oczywista. Pamiętamy wszyscy problemy związane z chorobą BSE czy z ptasią grypą, kiedy koniecznym okazywało się zabijanie milionów zwierząt. To było bardzo przykre doświadczenie i wszyscy chcemy, żeby nie musiało się ono nigdy powtórzyć. To doświadczenie pokazuje nam, że powinniśmy ulepszyć współpracę na poziomie europejskim dla lepszego zabezpieczenia zdrowia zwierząt, które jest bardzo ściśle związane ze zdrowiem ludzi z uwagi na możliwość pośredniego czy bezpośredniego przenoszenia się chorób ze zwierząt na ludzi. Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, promocja lepszych standardów ochrony zwierząt. Sprawozdanie bardzo mocno podkreśla ścisły związek między tymi dwiema wartościami i oczekujemy, że w przyszłej polityce obie te wartości będą bardzo ściśle występowały. Druga kwestia to sprawiedliwa konkurencja. Europejscy producenci są obowiązani do wypełnienia bardzo wielu standardów weterynaryjnych, sanitarnych, dobrostanu zwierząt, ale te same standardy nie są wymagane od importerów. W sprawozdaniu podkreśla się to mocno. Te same standardy powinny być wymagane od naszych producentów, co od tych, którzy eksportują produkty zwierzęce na rynek europejski. To jest wielkie wyzwanie dla naszych negocjatorów w ramach negocjacji w Światowej Organizacji Handlu. Trzecia kwestia to silne wsparcie dla programu szczepień. Uważamy, że to jest bardzo ważny środek do zmniejszenia zachorowań. Wymaga to również innego podejścia: produkty pochodzące ze szczepionych zwierząt nie powinny być dyskryminowane na rynku. Kilka punktów sprawozdania poświęcone jest właśnie tej kwestii. Czwarty problem to system odszkodowawczy, system rekompensat. Powinien on, po pierwsze, zachęcać do zmniejszania ryzyka zachorowań a, po drugie, uwzględniać nie tylko bezpośrednie straty związane z likwidowaniem ognisk choroby, ale również straty pośrednie, związane z kryzysem na rynku. Piąta kwestia to lepsza kontrola na granicach zewnętrznych Unii, która nie powinna ograniczać się do kontroli dokumentów, ale powinna być rzeczywista, powinna zapobiegać skutecznie nielegalnemu wwozowi zwierząt niewiadomego pochodzenia na obszar unijny. Szósta kwestia to czas obowiązywania strategii. Jesteśmy trochę spóźnieni – 2013 rok to jest zbyt krótki termin, żeby rzeczywiście te plany legislacyjne były wdrożone w życie. Potrzebna jest dłuższa perspektywa dla wdrożenia tych ambitnych planów. Siódma kwestia to finansowanie celów strategii. W projekcie sprawozdania krytycznie odnosimy się do tego, że te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii. Na zakończenie, Panie Przewodniczący, trzy zdania powiem w języku angielskim, żeby nie zniekształcić cytatu, do którego zamierzam się odwołać."@mt15
"De hoofdgedachte waarop de strategie voor diergezondheid is gebaseerd, is dat voorkomen is beter dan genezen, wat duidelijk het geval is. Ik weet zeker dat wij ons allen de problemen herinneren die te maken hadden met BSE en de vogelgriep, toen het nodig bleek miljoenen dieren af te maken. Dat was een hoogst onprettige ervaring en ik weet zeker dat niemand van ons hiervan ooit een herhaling wenst mee te maken. Het maakte ons echter wel duidelijk dat we samenwerking op Europees niveau moeten verbeteren om de bescherming van diergezondheid te verbeteren. Diergezondheid is zeer nauw verbonden met de menselijke gezondheid doordat bepaalde ziektes rechtstreeks of onrechtstreeks van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Ik wil een aantal punten in mijn verslag speciaal onder uw aandacht brengen. Op de eerste plaats de bevordering van betere normen voor de diergezondheidszorg. Het verslag legt sterke nadruk op het nauwe verband tussen de twee. Het is te hopen dat beide een prominente plaats krijgen het toekomstig beleid. Het tweede punt waar ik de aandacht op wil vestigen is eerlijke concurrentie. Europese producenten moeten zich houden aan een groot aantal veterinaire normen en aan bepalingen die te maken hebben met diergezondheid en dierenwelzijn. Dezelfde eisen worden echter niet opgelegd aan importeurs. Dit wordt in het verslag sterk benadrukt. Onze producenten en degenen die dierlijke producten exporteren naar de Europese markt zouden allemaal moeten voldoen aan dezelfde eisen. Dit betekent een grote uitdaging voor onze onderhandelaars bij de Wereldhandelsorganisatie. Mijn derde punt betreft sterke steun voor het vaccinatieprogramma. Wij geloven dat het een belangrijk instrument is waarmee we het aantal ziektegevallen kunnen verminderen. Een nieuwe aanpak is ook nodig. Producten die afkomstig zijn van gevaccineerde dieren mogen niet gediscrimineerd worden op de markt. Een aantal paragrafen in het verslag is aan deze zaak gewijd. Mijn vierde punt betreft het schade- en compensatiesysteem. Dit moet op de eerste plaats inspanningen stimuleren om het gevaar van ziekte te verminderen. Op de tweede plaats moet het niet alleen verliezen dekken die direct verbonden zijn met het elimineren van ziektebronnen maar ook indirecte verliezen die verbonden zijn met crises op de markt. Het vijfde punt is betere controle aan de externe grenzen van de Unie. Dit moet zich niet beperken tot het controleren van documenten. Er moet grondig gecontroleerd worden om afdoende te voorkomen dat dieren van onbekende oorsprong illegaal het territorium van de Unie binnenkomen. Het zesde punt betreft de tijd van de tenuitvoerlegging van de strategie. Ik geloof dat we niet kunnen verwachten dat al deze wettelijke regelingen al in 2013 van kracht zijn. Er is meer tijd voor nodig. Het zevende punt betreft de financiering van de doelstellingen van de strategie. Het ontwerpverslag bekritiseert het feit dat de financiering voor deze ambitieuze plannen ontoereikend is. De plannen moeten op de juiste wijze gefinancierd worden uit de begroting van de Unie. Tot slot, Mijnheer de Voorzitter, wil ik nog een paar woorden in het Engels zeggen zodat ik trouw kan zijn aan het citaat waar ik nu naar zal verwijzen."@nl3
". A principal ideia subjacente à Estratégia de Saúde Animal é a de que a prevenção é melhor do que a cura, o que, efectivamente, é o caso. Estou certo de que todos se lembram dos problemas relacionados com a BSE e a gripe das aves, quando se provou ser necessário abater milhões de animais. Foi uma experiência extremamente desagradável, e estou certo de que nenhum de nós quererá que ela se repita. No entanto, essas situações mostraram-nos que deveríamos melhorar a cooperação a nível europeu, a fim de melhorar a protecção da saúde animal. Esta está muito estreitamente relacionada com a saúde humana, devido à possibilidade de transmissão directa ou indirecta de certas doenças dos animais para os seres humanos. Gostaria de salientar diversos aspectos do meu relatório que merecem especial atenção. Em primeiro lugar, a promoção de melhores padrões de saúde animal. O relatório salienta com veemência a estreita ligação entre a saúde animal e a saúde humana. É de esperar que ambas sejam proeminentes na futura política. A segunda questão que gostaria de salientar é a da concorrência leal. Exige-se que os produtores europeus cumpram numerosas normas veterinárias, bem como disposições relacionadas com a saúde e o bem-estar animal. No entanto, não se impõem os mesmos requisitos aos importadores. Este aspecto é salientado com grande ênfase no relatório. Os nosso produtores e aqueles que exportam produtos animais para o mercado europeu deveriam estar sujeitos aos mesmos requisitos. Isso representa um enorme desafio para os nossos negociadores no quadro das negociações na Organização Mundial de Comércio. O meu terceiro comentário prende-se com o firme apoio ao programa de vacinação. Consideramos que se trata de um importante instrumento para reduzir o número de casos de doença. É igualmente necessária uma nova abordagem. Os produtos que provêm de animais vacinados não deverão ser discriminados no mercado. No relatório, é dedicada uma série de números a esta questão. O meu quarto comentário prende-se com o sistema de prejuízos e compensações. Em primeiro lugar, este deverá encorajar esforços para reduzir o risco de doença. Em segundo lugar, deverá cobrir não só as perdas directamente relacionadas com a eliminação das fontes de doença, mas também as perdas indirectas relacionadas com as crises no mercado. O quinto comentário prende-se com um controlo mais eficaz das fronteiras externas da União. Este não deverá limitar-se ao controlo de documentos. Deverá envolver verificações exaustivas para prevenir, de forma eficaz, a entrada ilegal de animais de origem desconhecida no território da União. O sexto comentário prende-se com o calendário de aplicação da estratégia. Considero que não podemos esperar que todos estes instrumentos legislativos estejam em vigor até 2013. É necessário um período mais longo. A sétima questão tem a ver com os objectivos de financiamento da estratégia. O projecto de relatório critica o facto de o financiamento destes planos ambiciosos ser inadequado. Os planos deveriam ser devidamente financiados a partir do orçamento da União. Para concluir, Senhor Presidente, gostaria de dizer algumas palavras em inglês, para que possa ser fiel à citação que agora quero fazer."@pt17
"„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to jest główna idea strategii na rzecz zdrowia zwierząt, proponowanej przez Komisję. Idea oczywista. Pamiętamy wszyscy problemy związane z chorobą BSE czy z ptasią grypą, kiedy koniecznym okazywało się zabijanie milionów zwierząt. To było bardzo przykre doświadczenie i wszyscy chcemy, żeby nie musiało się ono nigdy powtórzyć. To doświadczenie pokazuje nam, że powinniśmy ulepszyć współpracę na poziomie europejskim dla lepszego zabezpieczenia zdrowia zwierząt, które jest bardzo ściśle związane ze zdrowiem ludzi z uwagi na możliwość pośredniego czy bezpośredniego przenoszenia się chorób ze zwierząt na ludzi. Na kilka punktów mojego sprawozdania chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze, promocja lepszych standardów ochrony zwierząt. Sprawozdanie bardzo mocno podkreśla ścisły związek między tymi dwiema wartościami i oczekujemy, że w przyszłej polityce obie te wartości będą bardzo ściśle występowały. Druga kwestia to sprawiedliwa konkurencja. Europejscy producenci są obowiązani do wypełnienia bardzo wielu standardów weterynaryjnych, sanitarnych, dobrostanu zwierząt, ale te same standardy nie są wymagane od importerów. W sprawozdaniu podkreśla się to mocno. Te same standardy powinny być wymagane od naszych producentów, co od tych, którzy eksportują produkty zwierzęce na rynek europejski. To jest wielkie wyzwanie dla naszych negocjatorów w ramach negocjacji w Światowej Organizacji Handlu. Trzecia kwestia to silne wsparcie dla programu szczepień. Uważamy, że to jest bardzo ważny środek do zmniejszenia zachorowań. Wymaga to również innego podejścia: produkty pochodzące ze szczepionych zwierząt nie powinny być dyskryminowane na rynku. Kilka punktów sprawozdania poświęcone jest właśnie tej kwestii. Czwarty problem to system odszkodowawczy, system rekompensat. Powinien on, po pierwsze, zachęcać do zmniejszania ryzyka zachorowań a, po drugie, uwzględniać nie tylko bezpośrednie straty związane z likwidowaniem ognisk choroby, ale również straty pośrednie, związane z kryzysem na rynku. Piąta kwestia to lepsza kontrola na granicach zewnętrznych Unii, która nie powinna ograniczać się do kontroli dokumentów, ale powinna być rzeczywista, powinna zapobiegać skutecznie nielegalnemu wwozowi zwierząt niewiadomego pochodzenia na obszar unijny. Szósta kwestia to czas obowiązywania strategii. Jesteśmy trochę spóźnieni – 2013 rok to jest zbyt krótki termin, żeby rzeczywiście te plany legislacyjne były wdrożone w życie. Potrzebna jest dłuższa perspektywa dla wdrożenia tych ambitnych planów. Siódma kwestia to finansowanie celów strategii. W projekcie sprawozdania krytycznie odnosimy się do tego, że te ambitne cele nie są dostatecznie wsparte środkami finansowymi, a powinny być one finansowane z budżetu Unii. Na zakończenie, Panie Przewodniczący, trzy zdania powiem w języku angielskim, żeby nie zniekształcić cytatu, do którego zamierzam się odwołać."@ro18
". ? Hlavným pilierom, na ktorom spočíva stratégia týkajúca sa zdravia zvierat je myšlienka, že prevencia je lepšia než liečba, čo v tomto prípade platí dvojnásobne. Som si istý, že si všetci spomíname na problémy súvisiace s BSE, vtáčou chrípkou, keď bolo nevyhnutné utratiť milióny zvierat. Bola to najnepríjemnejšia skúsenosť a som si istý, že nikto z nás nechce, aby sa opakovala. Naznačuje však, že by sme mali skvalitniť spoluprácu na európskej úrovni, aby sme zlepšili ochranu zdravia zvierat. Ich zdravie je veľmi úzko prepojené s ľudským zdravím, keďže tu existuje možnosť priameho a nepriameho prenosu určitých ochorení zo zvierat na človeka. Chcel by som zdôrazniť niekoľko bodov zo svojej správy. V prvom rade je to presadzovanie lepších noriem starostlivosti o zdravie zvierat. V správe sa vo veľkej miere zdôrazňuje úzke prepojenie medzi týmito dvomi skutočnosťami. Dúfame, že v budúcej politike budú zastávať prominentné miesto. Druhým bodom, na ktorý by som chcel poukázať je spravodlivá hospodárska súťaž. Od európskych výrobcov sa požaduje, aby dodržiavali veľmi veľa veterinárnych noriem a ustanovení týkajúcich sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. Rovnaké požiadavky sa však nevzťahujú na dovozcov. Táto skutočnosť sa v správe vo veľkej miere zdôrazňuje. Na našich výrobcov a výrobcov, ktorí vyvážajú živočíšne výrobky na európsky trh, by sa mali vzťahovať rovnaké požiadavky. Predstavuje to veľkú výzvu pre naše rokovania v rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie. Môj tretí bod sa týka silnej podpory programu očkovania. Domnievame sa, že je významným nástrojom, vďaka ktorému sa dá obmedziť počet ochorení. Rovnako sa požaduje nový prístup. Výrobky pochádzajúce z očkovaných zvierat by nemali byť na trhu diskriminované. V správe je tejto záležitosti venovaných hneď niekoľko odsekov. Môj štvrtý bod sa týka škôd a systému kompenzácie. V prvom rade by mali posilniť snahy o zníženie rizika ochorení. V druhom rade by sa nemal obmedziť len na poskytovanie kompenzácií majiteľom zvierat v prípade ich likvidácie v súvislosti s ohniskom nákazy, ale aj na nepriame straty súvisiace s krízou na trhu. Piatou otázkou je otázka lepšej kontroly na vonkajších hraniciach Únie. Táto kontrola by sa nemala obmedzovať na kontrolu dokumentov. Mala by zahŕňať komplexné prehliadky, s cieľom účinne predchádzať nezákonnému vstupu zvierat neznámeho pôvodu na územie Únie. Šiesta otázka súvisí s lehotou na vykonávanie stratégie. Domnievam sa, že nemôžeme očakávať, že všetky právne ustanovenia budú zavedené do začiatku roku 2013. Na to je potrebné dlhšie časové obdobie. Siedmy bod sa týka financovania cieľov stratégie. V návrhu správy sa kritizuje skutočnosť, že financovanie týchto ambicióznych plánov je neprimerané. Plány by mali byť riadne financované z rozpočtu Únie. A na záver by som chcel, vážený pán predsedajúci, povedať niekoľko slov po anglicky, aby som zachoval vernosť citácie, na ktorú sa odvolávam."@sk19
". Glavna ideja na kateri temelji strategija za zdravstveno varstvo živali je preprečevanje je boljše kot zdravljenje, kar je očitno res. Prepričan sem, da se vsi spominjamo težav, povezanih z BSE in ptičjo gripo, ko se je zakol milijonov živali izkazal kot nujen. To je bila najbolj neprijetna izkušnja in prepričan sem, da si nihče ne želi njene ponovitve. Vendar nam je pokazala, da moramo izboljšati sodelovanje na evropski ravni, da se izboljša zdravstveno varstvo živali. Slednje je zelo tesno povezano z zdravjem ljudi zaradi možnosti neposrednega ali posrednega prenosa nekaterih bolezni z živali na ljudi. ) Izpostaviti želim nekaj točk iz poročila. Prvič, spodbujanje boljših standardov za zdravstveno varstvo živali. Poročilo močno poudarja tesno povezavo med obema. Upajmo, da bosta v prihodnji politiki obe očitni. Drugo vprašanje, ki ga želim poudariti, je poštena konkurenca. Evropski proizvajalci morajo biti usklajeni z veliko veterinarskimi standardi in z določbami v zvezi z zdravstvenim varstvom in dobrim počutjem živali. Vendar enake zahteve ne veljajo za uvoznike. To je v poročilu močno poudarjeno. Za naše proizvajalce in izvoznike živalskih proizvodov na evropski trg morajo veljati enake zahteve. To pomeni velik izziv za naše pogajalce v okviru pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji. Tretja točka zadeva močno podporo programu cepljenja. Menimo, da je pomemben instrument, s katerim se bo zmanjšalo število umrlih zaradi bolezni. Zahteva se tudi nov pristop. Proti proizvodom, ki izhajajo iz cepljenih živali, se na trgu ne sme izvajati diskriminacije. Veliko odstavkov v poročilu je namenjenih teh zadevi. Četrta točka zadeva škodo in sistem nadomestil. Predvsem mora to spodbuditi prizadevanja za zmanjšanje tveganja za bolezni. Drugič, zajeti mora ne le izgubo, ki je neposredno povezana z odpravo virov bolezni, ampak tudi posredno škodo, ki je povezana s krizo na trgu. Peta točka je boljši nadzor na zunanjimi mejami Unije. Tega se ne sme omejiti le na nadzor dokumentov. Vključevati mora temeljite preiskave za učinkovito preprečevanje nezakonitega vnosa živali iz neznanih virov na ozemlje Unije. Šesta točka zadeva čas izvajanja te strategije. Verjamem, da ne moremo pričakovati vzpostavitve vseh teh zakonodajnih ureditev do leta 2013. Potrebno je daljše obdobje. Sedma točka zadeva financiranje ciljev strategije. Osnutek poročila kritizira dejstvo, da je financiranje teh ambicioznih načrtov neustrezno. Načrte je treba ustrezno financirati iz proračuna Unije. Na koncu, gospod predsednik, želim povedati nekaj besed v angleščini, da bom usklajen s citatom na katerega se bom skliceval."@sl20
"Huvudidén med strategin för djurhälsa är att det är bättre att förebygga än att behandla, vilket givetvis stämmer. Jag är säker på att vi alla minns problemen med BSE och fågelinfluensan, då vi var tvungna att slakta miljontals djur. Det var en mycket otrevlig upplevelse, och jag är säker på att ingen av oss någonsin önskar se den upprepas. Den visade oss dock att vi bör förbättra samarbetet på gemenskapsnivå för att förbättra skyddet av djurhälsan. Den senare är nära sammankopplad med människors hälsa, på grund av att vissa sjukdomar kan överföras direkt eller indirekt från djur till människor. Jag vill också särskilt ta upp några punkter i mitt betänkande. För det första bör man främja bättre standarder för djurhälsovård. I betänkandet betonas den nära kopplingen mellan dem. Man hoppas att båda kommer att vara framträdande i framtida politik. Den andra punkten jag vill betona är rättvis konkurrens. Europeiska producenter måste följa många veterinärstandarder och bestämmelser som rör djurhälsa och välbefinnande. Samma krav ställs dock inte på importörer. Detta betonas mycket starkt i betänkandet. Samma krav bör gälla för våra producenter och dem som exporterar djurprodukter till den europeiska marknaden. Detta utgör en stor utmaning för våra förhandlare vid WTO:s förhandlingar. Min tredje punkt rör det starka stödet för vaccinationsprogrammet. Vi anser att det är ett viktigt verktyg för att minska antalet sjukdomsfall. Det krävs också en ny strategi. Produkter som kommer från vaccinerade djur bör inte diskrimineras på marknaden. Ett antal artiklar i betänkandet har ägnats åt denna fråga. Min fjärde punkt rör skador och kompensationssystem. För det första bör man genom detta system uppmuntra till att minska sjukdomsrisken. För det andra bör det inte bara täcka de förluster som direkt rör eliminering av sjukdomskällorna, utan också indirekta förluster som beror på marknadskriser. Den femte punkten är bättre kontroll vid unionens yttre gränser. Det räcker inte med att kontrollera dokument, utan man måste också göra ordentliga kontroller för att effektivt förhindra illegalt inträde av djur med okänt ursprung till unionens område. Den sjätte punkten rör tiden för genomförandet av strategin. Jag anser att vi inte kan förvänta oss att ha alla lagstiftningslösningar klara så tidigt som 2013. Det krävs mer tid. Den sjunde punkten rör finansieringen av strategins mål. I förslaget till betänkande kritiserar man att finansieringen av dessa ambitiösa planer är otillräcklig. Planerna bör finansieras helt och håller genom unionens budget. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga några ord på engelska så att jag kan vara trogen det citat jag nu kommer att hänvisa till."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(De spreker gaat verder in het Engels)"3
"(Der Redner fährt in englischer Sprache fort.)"9
"(Kalbėtojas tęsė pasisakymą anglų kalba)"14
"(L’orateur poursuit en anglais)"8
"(Rečník pokračoval anglicky)"19
"(Runātājs turpināja angliski)"13
"(Taleren fortsatte på engelsk.)"2
"(Řečník pokračoval anglicky.)"1
"(Ο ομιλητής συνέχισε στα αγγλικά)"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph