Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-463"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.30.3-463"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, suuri kiitos Guido Sacconille siitä, että hän on ympäristövaliokunnan nimeämänä mietinnön esittelijänä saanut aikaan hyvän neuvottelutuloksen tästä asiasta. EU:n uuden kemikaalilainsäädännön REACHin käsittelyssähän yksi suurimpia kansalaisten huolia oli se, että uusi lainsäädäntö tulee lisäämään eläinkokeita. Euroopan parlamentissa oli poliittisten ryhmien välillä täysi yksimielisyys siitä, että lainsäädäntö rakennetaan siten, että eläinkokeiden määrän minimoimiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mukaan lukien se, että eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöönottoa nopeutetaan niin paljon kuin mahdollista. Olimme hyvin ilahtuneita, kun ECVAMista tuli uutinen, että joukko eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä oli tieteellisesti validoitu. Vastaavasti olimme hyvin tyrmistyneitä, kun kävi ilmi, että komissio viivytteli näiden samojen vaihtoehtokoemenetelmien hallinnollisessa hyväksymisessä. Ympäristövaliokunnan ja komission välillä käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että komissio aikoi odottaa näiden testien hyväksyntää koko OECD:ssä, jossa yksikin maa voi torpedoida päätöksen. Ympäristövaliokunta teki komissiolle hyvin selväksi, että tällaista viivyttelyä ei hyväksytä, ja olemme valmiita käyttämään uuden komitologiamenetelmän mukaista veto-oikeuttamme. Olenkin hyvin iloinen siitä, että seuranneissa neuvotteluissa ENVIn nimeämän mietinnön esittelijän Guido Sacconin ja komission välillä saavutettiin hyvä tulos, ja että komissio on nyt sitoutunut nopeuttamaan vaihtoehtomenetelmien käyttöönottoa, jotta vähennettäisiin eläinkokeita ja niihin liittyvää eläinten kärsimystä. Tämä komission kirje, jonka ovat allekirjoittaneet komission jäsenet Dimas, Verheugen ja Potočnik on kirjattu nyt myös päätösehdotukseen, jonka parlamentti tulee huomenna hyväksymään. On hyvin tärkeää, että EU on valmis tekemään päätöksiä itse, jos OECD:ssä nämä prosessit viivästyvät. Vaikka kohtasimme vaikeuksia, niin lopputulos on oikein hieno."@fi7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, chtěla bych velmi poděkovat panu Sacconimu za dosažení dobrých výsledků v jednání o této záležitosti, v nichž jako zpravodaj zastupoval Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Když se diskutovalo o nových právních předpisech EU v oblasti chemických látek REACH, jednou z největších obav veřejnosti bylo, že povede k zvýšení množství testů na zvířatech. V rámci politických skupin v Evropském parlamentu se dospělo k dohodě, že právní předpisy budou nastaveny tak, aby se udělalo všechno pro minimalizaci počtu testů na zvířatech včetně zavedení jiných, alternativních metod testování, v co největší možné míře. Velmi nás potěšily zprávy od Evropského střediska pro validaci alternativních metod (ECVAM) o tom, že množství metod, které byly navržené jako alternativy k testům na zvířatech, bylo vědecky schváleno. Proto jsme byli zaraženi, když Komise svůj administrativní souhlas s týmiž alternativními metodami testování udělovala tak dlouho. Z rozhovorů mezi Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Komisí vyplynulo, že Komise plánuje čekat, než tyto testy schválí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jako celek, kde rozhodnutí jedné země může zastavit celý rozhodovací proces. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin dal Komisi velmi jasně najevo, že takovéto oddálení není přijatelné a že jsme připraveni na uplatnění našeho práva veta v rámci nového postupu projednávání ve výborech. Velmi mě těší, že rozhovory, které pokračovaly mezi zpravodajem, jehož výbor jmenoval, panem Sacconim, a Komisí vedly k uspokojivému výsledku a že Komise je nyní zavázána k urychlení zavedení alternativních metod, s cílem snížit počet testů na zvířatech a utrpení, které je s nimi spojené. List, který poslala Komise a který podepsali komisaři Dimas, Verheugen a Potočnik, byl začleněn do návrhu rozhodnutí, které by měl Parlament zítra přijmout. Je velmi důležité, aby byla EU připravená přijmout rozhodnutí samostatně v případě, že OECD procesy zpomalí. Přestože jsme se setkali s překážkami, bude konečný výsledek uspokojivý."@cs1
"Hr. formand! En stor tak til hr. Sacconi for, som formand, udpeget af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, at have opnået et godt resultat af forhandlingerne om dette emne. Da EU's nye kemikalielovgivning, Reach, blev drøftet, var en af de største offentlige bekymringer, at det ville føre til flere forsøg på dyr. Der var fuldstændig enighed blandt de politiske grupper i Europa-Parlamentet om den lovgivning, der bliver etableret på en sådan måde, at alt ville blive gjort for at minimere antallet af dyreforsøg, herunder indførelsen af andre, alternative testmetoder, så vidt det var muligt. Vi blev meget glade, da der kom nyheder fra Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM), om at en række metoder, der blev foreslået som et alternativ til dyreforsøg, var blevet videnskabeligt valideret. Vi var derfor desorienterede, da Kommissionen var lang tid om at give sin administrative godkendelse til disse alternative testmetoder. I samtaler mellem Udvalget for Miljø og Kommissionen viste det sig, at Kommissionen skulle vente på, at disse test blev godkendt af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling som helhed, hvor et enkelt land ville kunne torpedere afgørelsen. Udvalget for Miljø gjorde det meget klart for Kommissionen, at en sådan forsinkelse ikke var acceptabel, og at vi var parate til at udøve vores vetoret under den nye komitologiprocedure. Jeg er meget glad for, at de samtaler, der fulgte efter mellem udvalgets udpegede ordfører, hr. Sacconi, og Kommissionen førte til et lykkeligt udfald, og at Kommissionen nu er forpligtet til at fremskynde indførelsen af alternative metoder, så man kan reducere antallet af dyreforsøg og de lidelser, der følger med. Denne skrivelse fra Kommissionen, underskrevet af kommissær Dimas, Verheugen og Potočnik, er nu også blevet indarbejdet i forslaget, som Parlamentet skal vedtage i morgen. Det er meget vigtigt, at EU er parat til selv at træffe beslutninger, hvis OECD forsinker processerne. Selv om vi måtte støde på vanskeligheder, vil slutresultatet blive lykkeligt."@da2
"Herr Präsident! Ein großes Dankeschön an den Berichterstatter des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, Herrn Sacconi, für ein gutes Verhandlungsergebnis in dieser Angelegenheit. Bei der Beratung der neuen EU-Rechtsvorschriften über chemische Stoffe (REACH) bestand eine der größten Sorgen der Öffentlichkeit darin, dass diese zu mehr Tierversuchen führen würden. Zwischen den Fraktionen im Europäischen Parlament gab es einen einmütigen Konsens darüber, dass bei der Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften alles getan werden müsse, um die Anzahl der Tierversuche so weit wie möglich zu minimieren, darin eingeschlossen die Einführung von anderen, alternativen Testverfahren. Wir waren froh, als uns aus dem Europäischen Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (ECVAM) die Kunde ereilte, dass eine Reihe von Methoden, die als Alternativen zu Tierversuchen vorgeschlagen worden waren, wissenschaftlich validiert worden waren. Andererseits waren wir bestürzt, als wir erfuhren, dass die Kommission so lange gebraucht hat, um ihre behördliche Genehmigung zu eben diesen alternativen Testmethoden zu geben. In Gesprächen zwischen Umweltausschuss und Kommission stellte sich heraus, dass die Kommission darauf wartete, dass diese Tests im Ganzen durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zugelassen werden würden, wo ein einziges Land in der Lage ist, die Entscheidung zu torpedieren. Der Ausschuss für Umweltfragen hat der Kommission sehr deutlich gemacht, dass eine solche Verzögerung nicht hinnehmbar ist, und dass wir bereit sind, von unserem Vetorecht im Rahmen des neuen Komitologieverfahrens Gebrauch zu machen. Ich bin sehr froh, dass die darauf folgenden Gespräche zwischen dem Berichterstatter des Ausschusses, Herrn Sacconi, und der Kommission zu einem glücklichen Ausgang geführt haben und dass die Kommission nun auf eine Beschleunigung der Einführung von alternativen Methoden hinwirken wird, um so die Zahl der Tierversuche und das Leid, das damit einhergeht, zu verringern. Dieses Schreiben der Kommission, unterzeichnet von den Kommissaren Dimas, Verheugen und Potočnik, ist mittlerweile auch in den Entwurf des Beschlusses, über den das Parlament morgen abstimmen wird, aufgenommen worden. Es ist sehr wichtig, dass die EU bereit ist, Entscheidungen selbst zu treffen, wenn die OECD Prozesse verzögert. Auch wenn wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, ist das Ergebnis letztlich ein glückliches."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Sacconi ο οποίος κατάφερε να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με αυτό το θέμα ως εισηγητής διορισμένος από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της συζήτησης για το REACH, τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για τις χημικές ουσίες, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των πολιτών ήταν ότι η νομοθεσία αυτή θα οδηγούσε σε περισσότερες δοκιμές στα ζώα. Υπήρξε πλήρης ομοφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία που θεσπίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πάντα θα γίνονται με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αριθμού των δοκιμών σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών. Τα νέα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Έγκριση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) σχετικά με την επιστημονική έγκριση κάποιων μεθόδων που προτάθηκαν ως εναλλακτική για τα πειράματα σε ζώα μας χαροποίησαν. Επομένως, απορούσαμε που η Επιτροπή καθυστερούσε να δώσει την διοικητική της έγκριση για τις ίδιες εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών. Από τις συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέκυψε ότι η Επιτροπή θα περίμενε την ολοκληρωτική έγκριση αυτών των δοκιμών από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπου μία μόνο χώρα θα μπορούσε να καταστρέψει την απόφαση. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέστησε σαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια τέτοια καθυστέρηση ήταν απαράδεκτη και ότι ετοιμαζόμασταν να ασκήσουμε βέτο σύμφωνα με την νέα διαδικασία επιτροπολογίας. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι μετέπειτα συζητήσεις μεταξύ του εισηγητή κ. Sacconi, τον οποίο διόρισε η επιτροπή, και της Επιτροπής είχαν αίσιο αποτέλεσμα και που η Επιτροπή δεσμεύτηκε τώρα να επιταχύνει τη θέσπιση εναλλακτικών μεθόδων ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δοκιμών σε ζώα και του πόνου που προκαλούν αυτές. Αυτή την επιστολή της Επιτροπής, υπογεγραμμένη από τους Επιτρόπους Δήμα, Verheugen και Potočnik, έχει ενσωματωθεί τώρα στην πρόταση απόφασης την οποία πρόκειται να εγκρίνει αύριο το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό για την ΕΕ να είναι προετοιμασμένη λάβει μόνη της αποφάσεις αν ο ΟΟΣΑ καθυστερήσει τις διαδικασίες. Παρόλο που ενδέχεται να συναντήσουμε δυσκολίες το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ευχάριστο."@el10
"Mr President, a big thank you goes to Mr Sacconi for having achieved a good result from negotiations on this subject as rapporteur appointed by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety. When the EU’s new legislation on chemicals, REACH, was being discussed, one of the greatest public concerns was that it would lead to more tests on animals. There was complete consensus among the political groups in the European Parliament on the legislation being established in such a way that everything would be done to minimise the number of animal tests, including the introduction of other, alternative test methods, as much as that was possible. We were delighted when there was news from the European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) that a number of methods proposed as an alternative to animal experiments had been scientifically validated. We were therefore bewildered when the Commission was a long time giving its administrative approval to these same alternative test methods. In talks between the Committee on the Environment and the Commission it emerged that the Commission was going to wait for these tests to be approved by the Organisation for Economic Cooperation and Development as a whole, where just one country could torpedo the decision. The Committee on the Environment made it very clear to the Commission that such a delay was not acceptable and that we were prepared to exercise our right of veto under the new comitology procedure. I am very pleased that the talks that followed between the Committee’s appointed rapporteur, Mr Sacconi, and the Commission led to a happy outcome and that the Commission is now committed to speeding up introduction of the alternative methods so as to reduce the number of tests on animals and the suffering that goes with them. This letter by the Commission, signed by Commissioners Dimas, Verheugen and Potočnik, has now also been incorporated into the decision proposal which Parliament is to adopt tomorrow. It is very important that the EU is prepared to take decisions itself if the OECD delays the processes. Although we might encounter difficulties the end result will be a happy one."@en4
"Señor Presidente, desearía dar las gracias calurosamente al señor Sacconi por los buenos resultados obtenidos en las negociaciones sobre esta cuestión como ponente designado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Durante el debate sobre la nueva legislación sobre sustancias y preparados químicos de la UE, REACH, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos era que tal legislación condujese a la realización de un mayor número de ensayos con animales. Estábamos todos de acuerdo en el seno de los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo sobre el hecho de que la legislación debería formularse de modo que se redujese al mínimo el número de ensayos con animales, incluida la introducción de métodos alternativos de ensayo en la medida de lo posible. La información de que varios métodos de ensayo alternativos a los ensayos con animales habían sido validados científicamente por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) nos llenó de gozo. Por ello, nos sorprendió que la Comisión tardase tanto en otorgar su autorización administrativa a esos mismos métodos de ensayo alternativos. En las conversaciones entabladas entre la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión se dijo que la Comisión debía esperar a obtener la autorización de tales ensayos por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su conjunto, donde bastaba un país para vetar la decisión. La Comisión de Medio Ambiente comunicó en términos inequívocos a la Comisión que este tipo de retraso no era aceptable y que estábamos dispuestos a ejercer nuestro derecho de veto con arreglo al nuevo procedimiento de comitología. Me complace enormemente que las conversaciones que siguieron entre el ponente designado por la comisión, el señor Sacconi, y la Comisión condujesen a unos resultados positivos y que la Comisión se haya comprometido ahora a acelerar la introducción de los métodos alternativos para reducir el número de ensayos con animales y, por ende, el sufrimiento aparejado a este tipo de ensayos. El escrito de la Comisión, firmado por los Comisarios Dimas, Verheugen y Potočnik, se ha incorporado ahora a la propuesta de decisión que el Parlamento debe adoptar mañana. Es muy importante que la UE pueda tomar decisiones por sí sola si se producen retrasos en la OCDE. Aunque pueden surgir nuevas dificultades, conseguiremos llegar a un final feliz."@es21
"Härra juhataja, suur tänu kuulub Guido Sacconile selle eest, et ta saavutas keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni määratud raportöörina läbirääkimistel hea tulemuse. Kui ELi uue kemikaalimääruse REACH üle arutleti, oli üks avalikkuse suurimaid muresid, et see toob kaasa rohkem katseid loomadega. Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahel valitses täielik konsensus, et koostatav määrus peab võimaldama teha kõik loomkatsete arvu vähendamiseks, sealhulgas võimalikult suurel määral teiste, alternatiivsete katsemeetodite kasutuselevõtmiseks. Meil oli hea meel, kui alternatiivsete meetodite valideerimise Euroopa keskuselt (ECVAM) saabus sõnum, et mitmed loomkatsete alternatiivina välja pakutud meetodid on teaduslikult valideeritud. Seetõttu olime segaduses, kui komisjonil kulus hulk aega samadele alternatiivsetele katsemeetoditele haldusalase heakskiidu andmiseks. Kõnelustes keskkonnakomisjoni ja komisjoni vahel selgus, et komisjon tahtis oodata, kuni Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) need katsed tervikpaketina heaks kiidab, samas kui seal saab juba üks riik sellekohast otsust rünnata. Keskkonnakomisjon tegi komisjonile väga selgeks, et selline viivitus pole vastuvõetav ning me oleme valmis kasutama uuest komiteemenetlusest tulenevat vetoõigust. Mul on väga hea meel, et järgnenud kõnelused parlamendikomisjoni määratud raportööri Guido Sacconi ja komisjoni vahel jõudsid õnneliku tulemuseni, ning komisjon tahab nüüd alternatiivsete meetodite kasutuselevõttu kiirendada, et vähendada loomkatsete arvu ja nendega kaasnevaid kannatusi. See komisjoni kiri, millele on alla kirjutanud volinikud Dimas, Verheugen ja Potočnik, on nüüd liidetud otsuse ettepanekuga, mille parlament peaks homme vastu võtma. On väga oluline, et EL oleks valmis ise otsuseid langetama, kui OECD protsessiga viivitab. Kuigi me võime kohata raskusi, on lõpptulemus õnnelik."@et5
"Monsieur le Président, je remercie vivement M. Sacconi de l’excellent résultat qu’il a obtenu lors des négociations en tant que rapporteur pour la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. À l’époque des discussions concernant la nouvelle législation européenne sur les produits chimiques, REACH, l’une des principales préoccupations exprimées consistait à dire que cette législation risquerait d’entraîner une augmentation du nombre d’essais sur les animaux. Tous les groupes politiques du Parlement européen étaient d’accord pour dire que la législation devrait être élaborée de façon à ce que tout soit fait pour réduire le nombre de tests sur les animaux, y compris, autant que possible, l’instauration de nouvelles méthodes de test alternatives Nous avons été enchantés d’apprendre, de la part du Centre européen de validation des méthodes alternatives (ECVAM), qu’un certain nombre de méthodes alternatives aux expériences sur les animaux avaient été validées scientifiquement. Nous avons donc été surpris du temps qu’il a fallu à la commission pour approuver ces méthodes alternatives au niveau administratif. Lors de discussions entre la commission de l’environnement et la Commission, il est apparu que la Commission prévoyait d’attendre l’approbation globale de ces méthodes par l’OCDE, au sein de laquelle n’importe quel pays peut enrayer la décision. La commission de l’environnement a fait savoir clairement à la Commission qu’un tel retard ne serait pas acceptable, et que nous étions prêts à utiliser le droit de veto qui nous est accordé au titre de la nouvelle procédure de comitologie. Je suis ravie que les discussions qui ont suivi entre le rapporteur nommé par la commission de l’environnement, M. Sacconi, et la Commission aient eu un résultat positif et que la Commission s’engage désormais à accélérer l’instauration de ces méthodes alternatives afin de réduire le nombre d’expériences sur les animaux et les souffrances qui en résultent. Cette lettre de la Commission signée par les commissaires Dimas, Verheugen et Potočnik vient d’être intégrée à la proposition de décision que le Parlement doit adopter demain. Il est très important que l’Union européenne soit prête à prendre des décisions elle-même si l’OCDE retarde le processus. Même si nous rencontrons des difficultés, le résultat final sera positif."@fr8
"Elnök úr, Sacconi úr köszönetet érdemel a tárgyról folytatott tárgyalásokon elért jó eredményekért a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által kinevezett előadóként. Amikor a vegyszerekre vonatkozó új uniós jogszabályról, a REACH-ről folyt a vita, a legnagyobb közaggodalomra az adott okot, hogy az állatkísérletek sokasodásához vezethet. Teljes volt az egyetértés az Európai Parlament politikai csoportjai között arra vonatkozóan, hogy a jogszabályt úgy kell megalkotni, hogy a lehetőségekhez mérten mindent megtettünk az állatkísérletek számának minimálisra csökkentése érdekében, más, alternatív tesztelési módszerek bevezetését is beleértve. El voltunk ragadtatva, amikor az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központtól (ECVAM) megkaptuk a hírt, hogy több, az állatkísérletek alternatíváiként javasolt módszer került tudományos jóváhagyásra. Ezért csodálkoztunk, amikor a Bizottság késlekedett megadni igazgatási jóváhagyását ugyanezekre az alternatív módszerekre. A Környezetvédelmi Bizottság és a Bizottság közötti megbeszéléseken kiderült, hogy a Bizottság megvárja, amíg valamennyi teszt együttesen elnyeri a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jóváhagyását, ahol egyetlen ország megtorpedózhatja a határozatot. A Környezetvédelmi Bizottság nagyon világossá tette a Bizottság számára, hogy ez a késedelem nem elfogadható és készek vagyunk az új komitológiai eljárás biztosította vétójogunkkal élni. Nagyon örülök, hogy ezt követően a Környezetvédelmi Bizottság kinevezett előadója, Sacconi úr és a Bizottság közötti megbeszélések eredményesek voltak és most a Bizottság elkötelezte magát az alternatív módszerek bevezetésének felgyorsítása mellett, az állatkísérletek számának és a velük járó szenvedésnek csökkentése érdekében. A Bizottságnak Dimas, Verheugen és Potočnik biztos urak által aláírt levele beépítésre került a Parlament által holnap elfogadásra kerülő határozatra irányuló indítványba. Nagyon fontos, hogy az EU felkészüljön, hogy maga hozzon határozatokat, ha az OECD késlelteti a folyamatokat. S bár szembekerülhetünk nehézségekkel, a végeredmény örömteli lesz."@hu11
". Signor Presidente, un grande ringraziamento va all’onorevole Sacconi per aver ottenuto un buon risultato dai negoziati su questo tema in qualità di relatore nominato dalla commissione per l’ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Eravamo felicissimi quando il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) ha diffuso la notizia che erano stati scientificamente convalidati diversi metodi proposti come alternativa agli esperimenti sugli animali. Eravamo pertanto perplessi dato che la Commissione dava da molto tempo la sua approvazione amministrativa a questi stessi metodi di prova alternativi. Nei colloqui tra la commissione per l’ambiente e la Commissione è emerso che quest’ultima aspettava l’approvazione di tali dall’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo nel suo complesso, in cui un solo paese poteva silurare la decisione. La commissione per l’ambiente ha chiarito molto bene alla Commissione che tale ritardo era inaccettabile e che eravamo pronti a esercitare il nostro diritto di veto nel quadro della nuova procedura di comitatologia. Sono molto lieta che i colloqui che hanno fatto seguito tra il relatore nominato dalla commissione, l’onorevole Sacconi, e la Commissione abbiano portato a un felice risultato e che la Commissione sia ora impegnata ad accelerare l’introduzione di metodi alternativi in modo tale da ridurre il numero dei sugli animali e la sofferenza che li accompagna. La presente lettera della Commissione, firmata dai Commissari Dimas, Verheugen e Potočnik, è stata ora incorporata anche nella proposta di decisione che il Parlamento adotterà domani. E’ molto importante che l’UE sia pronta a prendere da sé le decisioni, se l’OCSE ritarda i processi. Sebbene possiamo incontrare difficoltà, il risultato finale sarà positivo."@it12
"Pone Pirmininke, didelė padėka ponui Sacconi, kad veikdamas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto paskirto pranešimo sudarytojo teisėmis, šia tema vykusiose derybose kaip pasiekė gerų rezultatų. Kai vyko diskusijos dėl naujojo ES cheminių medžiagų teisės akto REACH, vienas iš pagrindinių klausimų, kėlusių visuomenės susirūpinimą, buvo tai, kad gali padaugėti bandymų su gyvūnais. Visos Europos Parlamento politinės grupės laikėsi vieningos nuomonės, kad teisės aktas turi būti įgyvendinamas taip, kad būtų imtasi visų priemonių kuo labiau sumažinti su gyvūnais atliekamų bandymų skaičių, įskaitant kitų, alternatyvių bandymo metodų kuo platesnį naudojimą. Apsidžiaugėme gavę žinią iš Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centro (ECVAM), kad keli metodai, pasiūlyti kaip alternatyva eksperimentams su gyvūnais, buvo sėkmingai patvirtinti. Todėl labai nustebome sužinoję, kad Komisija ilgai negalėjo patvirtinti tų pačių alternatyvių metodų. Aplinkos komiteto ir Komisijos derybų metu paaiškėjo, kad Komisija ketina laukti, kol šiuos bandymus patvirtins visa Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kurios sprendimą gali sužlugdyti vienintelės valstybės pasipriešinimas. Aplinkos komitetas labai aiškiai pasakė Komisijai, kad toks delsimas yra nepriimtinas ir kad mes pasirengę pasinaudoti savo veto teise, kurią numato naujoji komitologijos procedūra. Labai džiaugiuosi, kad vėliau surengtos Komiteto paskirto pranešimo sudarytojo, pono Sacconi, ir Komisijos derybos leido pasiekti laimingą rezultatą, ir kad Komisija dabar įsipareigojo paspartinti šių alternatyvių metodų priėmimą, kad būtų sumažintas bandymų su gyvūnais skaičius ir su tais bandymais susijusios kančios. Šis Komisijos laiškas, kurį pasirašė Komisarai Dimas, Verheugen ir Potočnik, dabar yra įtrauktas į sprendimo pasiūlymą, kurį Parlamentas turėtų priimti rytoj. Labai svarbu, kad ES būtų pasidrengusi savarankiškai priimti sprendimus, kai EBPO vėluoja užbaigti procesą. Nors gali iškilti kliūčių, galutinis rezultatas bus laimingas."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Liels paldies kungam kā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošības komitejas ieceltajam referentem par laba rezultāta panākšanu no sarunām par šo tēmu. Kad tika apspriesta jaunā ES likumdošana par ķimikālijām, REACH, viens no lielākajiem sabiedrības uztraukumiem bija, ka tas varētu novest pie lielāka testos izmantojamo dzīvnieku skaita. Eiropas Parlamenta politiskās grupas bija pilnīgi vienprātīgas par likumdošanu, kas veidota tā, lai viss tiktu darīts, lai mazinātu testos izmantojamo dzīvnieku skaitu, cik daudz vien iespējams ieskaitot alternatīvās testa metodes. Mēs bijām priecīgi, ka bija jaunumi no Eiropas alternatīvo metožu apstiprināšanas centra (ECVAM), ka dzīvnieku eksperimentiem ierosināto alternatīvo metožu skaits tika zinātniski apstiprināts. Tāpēc mēs bijām apmulsuši, kad Komisija ilgi sniedza savu administratīvo piekrišanu tām pašām alternatīvajām testa metodēm. Sarunās starp Vides komiteju un Komisiju atklājās, ka Komisija grasās gaidīt līdz brīdim, kad šos testus kopumā apstiprinās Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kur tikai viena valsts varētu iznīcināt lēmumu. Vides komiteja ļoti skaidri pateica Komisijai, ka šāda kavēšanās nav pieņemama un ka mēs esam gatavi izmantot savas veto tiesības atbilstoši jaunajai komitoloģijas procedūrai. Esmu ļoti priecīgs, ka sarunu, kas notika starp Komisijas apstiprināto ziņotāju kungu un Komisiju, rezultāts bija veiksmīgs, un ka tagad Komisija ir apņēmusies paātrināt alternatīvo metožu ieviešanu, lai samazinātu testu skaitu, kuros tiek izmantoti dzīvnieki, un to radītās ciešanas. Šī Komisijas vēstule, kuru parakstījuši komisāri un tagad ir arī ietverta lēmuma priekšlikumā, kuru rīt Parlamentam jāpieņem. Ļoti svarīgi, ka ES ir gatava pati pieņemt lēmumus, ja ESAO kavē procesus. Lai gan mēs varam saskarties ar grūtībām, gala rezultāts būs veiksmīgs."@lv13
"Arvoisa puhemies, suuri kiitos Guido Sacconille siitä, että hän on ympäristövaliokunnan nimeämänä mietinnön esittelijänä saanut aikaan hyvän neuvottelutuloksen tästä asiasta. EU:n uuden kemikaalilainsäädännön REACHin käsittelyssähän yksi suurimpia kansalaisten huolia oli se, että uusi lainsäädäntö tulee lisäämään eläinkokeita. Euroopan parlamentissa oli poliittisten ryhmien välillä täysi yksimielisyys siitä, että lainsäädäntö rakennetaan siten, että eläinkokeiden määrän minimoimiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mukaan lukien se, että eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöönottoa nopeutetaan niin paljon kuin mahdollista. Olimme hyvin ilahtuneita, kun ECVAMista tuli uutinen, että joukko eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä oli tieteellisesti validoitu. Vastaavasti olimme hyvin tyrmistyneitä, kun kävi ilmi, että komissio viivytteli näiden samojen vaihtoehtokoemenetelmien hallinnollisessa hyväksymisessä. Ympäristövaliokunnan ja komission välillä käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että komissio aikoi odottaa näiden testien hyväksyntää koko OECD:ssä, jossa yksikin maa voi torpedoida päätöksen. Ympäristövaliokunta teki komissiolle hyvin selväksi, että tällaista viivyttelyä ei hyväksytä, ja olemme valmiita käyttämään uuden komitologiamenetelmän mukaista veto-oikeuttamme. Olenkin hyvin iloinen siitä, että seuranneissa neuvotteluissa ENVIn nimeämän mietinnön esittelijän Guido Sacconin ja komission välillä saavutettiin hyvä tulos, ja että komissio on nyt sitoutunut nopeuttamaan vaihtoehtomenetelmien käyttöönottoa, jotta vähennettäisiin eläinkokeita ja niihin liittyvää eläinten kärsimystä. Tämä komission kirje, jonka ovat allekirjoittaneet komission jäsenet Dimas, Verheugen ja Potočnik on kirjattu nyt myös päätösehdotukseen, jonka parlamentti tulee huomenna hyväksymään. On hyvin tärkeää, että EU on valmis tekemään päätöksiä itse, jos OECD:ssä nämä prosessit viivästyvät. Vaikka kohtasimme vaikeuksia, niin lopputulos on oikein hieno."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de heer Sacconi verdient onze grote dank voor het behalen van een goed resultaat uit de onderhandeling over dit onderwerp als rapporteur die benoemd is door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Een van de grootste publieke zorgen bij de discussies over de nieuwe chemicaliënwetgeving van de EU, REACH, was dat het zou leiden tot meer dierproeven. Er was volledige consensus onder de fracties in het Europees Parlement over het feit dat de wetgeving zodanig zou moeten worden vastgesteld dat alles zou worden gedaan om het aantal dierproeven te minimaliseren, inclusief, zoveel mogelijk, de introductie van andere, alternatieve proefmethodes. Wij waren opgetogen toen er nieuws was van het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methodes (ECVAM) dat een aantal methodes dat voorgesteld was als alternatief voor dierproeven, wetenschappelijk was gevalideerd. We waren daarom verbijsterd toen de Commissie er zo lang over deed haar administratieve goedkeuring te verlenen aan deze zelfde alternatieve proefmethodes. Tijdens gesprekken tussen de Commissie milieu en de Commissie kwam naar voren dat de Commissie zou gaan wachten tot deze proeven zouden worden goedgekeurd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling als geheel, terwijl slechts één land de beslissing zou kunnen torpederen. De Commissie milieu maakte de Commissie heel duidelijk dat zo’n uitstel niet aanvaardbaar was en dat wij bereid waren van ons vetorecht gebruik te maken op grond van de nieuwe comitéprocedure. Ik ben zeer blij dat de gesprekken die volgden tussen de door de commissie benoemde rapporteur, de heer Sacconi, en de Commissie tot een gunstig resultaat hebben geleid en dat de Commissie zich verbonden heeft de introductie van de alternatieve methodes te versnellen zodat het aantal dierproeven en het lijden dat daarmee gepaard gaat, kunnen worden verminderd. Deze brief van de Commissie, getekend door commissarissen Dimas, Verheugen en Potočnik, is nu ook opgenomen in het beslissingsvoorstel dat het Parlement morgen gaat goedkeuren. Het is heel belangrijk dat de EU bereid is zelf beslissingen te nemen, als de OESO processen vertraagt. Ofschoon we op problemen zouden kunnen stuiten, zal het eindresultaat positief zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Ogromne podziękowania dla posła Sacconiego za dobre wyniki negocjacji w tej sprawie, prowadzonych w charakterze sprawozdawcy wyznaczonego przez Komisję Środowiska, Zdrowia Publicznego i Polityki Ochrony Konsumentów. Gdy omawialiśmy nowe prawodawstwo UE w sprawie substancji chemicznych, jedną z największych obaw publicznych było to, że doprowadzi to do większej liczby doświadczeń na zwierzętach. Istniała wówczas pełna zgodność wśród grup politycznych w Parlamencie Europejskim co do konieczności ustanowienia prawodawstwa w taki sposób, aby zrobić wszystko, co możliwe, na rzecz maksymalnego ograniczenia liczby doświadczeń na zwierzętach. Działania w tym kierunku miały obejmować wprowadzenie innych, alternatywnych metod badań, w możliwie szerokim zakresie. Bardzo się ucieszyliśmy, gdy nadeszła wiadomość z Europejskiego Centrum Zatwierdzania Alternatywnych Metod Badań (ECVAM), że wiele z metod zaproponowanych jako alternatywne dla eksperymentów na zwierzętach zostało pozytywnie zweryfikowanych metodami naukowymi. Dlatego też byliśmy głęboko zdumieni, gdy Komisja bardzo długo zwlekała z udzieleniem nam administracyjnej aprobaty dla tych samych alternatywnych metod badań. W trakcie rozmów pomiędzy Komisją Środowiska a Komisją wyszło na jaw, że Komisja miała zamiar zaczekać na zatwierdzenie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju tych tekstów w całości, w sytuacji, gdzie nawet jeden kraj był w stanie storpedować tę decyzję. Komisja Środowiska bardzo wyraźnie uprzedziła Komisję, że takie opóźnienia są nie do przyjęcia i że jesteśmy gotowi skorzystać z naszego prawa weta, przysługującego w ramach nowej procedury komitologii. Cieszę się bardzo, że rozmowy pomiędzy wyznaczonym przez komisję sprawozdawcą, posłem Sacconim a Komisją doprowadziły do pomyślnego wyniku i że Komisja jest teraz gotowa przyspieszyć wdrażanie metod alternatywnych w celu zmniejszenia liczby doświadczeń na zwierzętach i związanych z nimi cierpień. Pismo Komisji, podpisane przez komisarzy Dimasa, Verheugena i Potočnika, zostało teraz włączone w tekst wniosku w sprawie decyzji, który jutro zostanie przyjęty przez Parlament. To bardzo ważne, że UE jest gotowa podejmować decyzje samodzielnie w przypadkach, gdzie OECD opóźnia te procedury. Możemy wprawdzie napotkać trudności, ale wynik końcowy będzie pomyślny."@pl16
"Senhor Presidente, um muito obrigada ao senhor deputado Sacconi por ter alcançado um bom resultado nas negociações sobre esta matéria como relator nomeado pela Comissão do Ambiente, da Saúde Publica e da Segurança Alimentar. Quando se estava a discutir a nova legislação da União Europeia sobre produtos químicos, REACH, uma das maiores preocupações do público consistia em que a mesma pudesse levar a mais testes em animais. Houve total consenso entre os grupos políticos no Parlamento Europeu no sentido de que a legislação deve ser formulada de modo a que tudo seja feito para minimizar o número de testes em animais, incluindo a introdução de outros métodos alternativos de teste, tanto quanto possível. Ficámos muito satisfeitos com a notícia do Centro Europeu para a Validação de Métodos Alternativos (ECVAM) que refere que foram cientificamente validados alguns métodos propostos como alternativas às experiências com animais. Por isso, ficámos surpreendidos quando a Comissão demorou tanto tempo a dar a sua aprovação administrativa a esses métodos alternativos de testes. Em conversações entre a Comissão do Ambiente e a Comissão Europeia, percebeu-se que esta ia esperar que esses testes fossem aprovados pela Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento como um todo, onde basta um país para torpedear a decisão. A Comissão do Ambiente deixou bem claro à Comissão que essa demora não era aceitável e que estávamos preparados para exercer o nosso direito de veto à luz do novo procedimento de comitologia. Apraz-me que as conversações que se seguiram entre o relator nomeado pela comissão parlamentar, o senhor deputado Sacconi, e a Comissão tenham conduzido a um resultado feliz e que a Comissão esteja agora empenhada em acelerar a introdução dos métodos alternativos a fim de reduzir o número de testes em animais e o sofrimento que lhes está associado. Esta carta da Comissão, assinada pelos comissários Dimas, Verheugen e Potočnik, foi já incorporada na proposta de decisão que o Parlamento vai aprovar amanhã. É muito importante que a União Europeia esteja preparada para ser ela própria a tomar decisões se a OCDE atrasar os processos. Embora possamos confrontar-nos com dificuldades, o resultado final será um final feliz."@pt17
"Arvoisa puhemies, suuri kiitos Guido Sacconille siitä, että hän on ympäristövaliokunnan nimeämänä mietinnön esittelijänä saanut aikaan hyvän neuvottelutuloksen tästä asiasta. EU:n uuden kemikaalilainsäädännön REACHin käsittelyssähän yksi suurimpia kansalaisten huolia oli se, että uusi lainsäädäntö tulee lisäämään eläinkokeita. Euroopan parlamentissa oli poliittisten ryhmien välillä täysi yksimielisyys siitä, että lainsäädäntö rakennetaan siten, että eläinkokeiden määrän minimoimiseksi tehdään kaikki mahdollinen, mukaan lukien se, että eläinkokeille vaihtoehtoisten koemenetelmien käyttöönottoa nopeutetaan niin paljon kuin mahdollista. Olimme hyvin ilahtuneita, kun ECVAMista tuli uutinen, että joukko eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä oli tieteellisesti validoitu. Vastaavasti olimme hyvin tyrmistyneitä, kun kävi ilmi, että komissio viivytteli näiden samojen vaihtoehtokoemenetelmien hallinnollisessa hyväksymisessä. Ympäristövaliokunnan ja komission välillä käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että komissio aikoi odottaa näiden testien hyväksyntää koko OECD:ssä, jossa yksikin maa voi torpedoida päätöksen. Ympäristövaliokunta teki komissiolle hyvin selväksi, että tällaista viivyttelyä ei hyväksytä, ja olemme valmiita käyttämään uuden komitologiamenetelmän mukaista veto-oikeuttamme. Olenkin hyvin iloinen siitä, että seuranneissa neuvotteluissa ENVIn nimeämän mietinnön esittelijän Guido Sacconin ja komission välillä saavutettiin hyvä tulos, ja että komissio on nyt sitoutunut nopeuttamaan vaihtoehtomenetelmien käyttöönottoa, jotta vähennettäisiin eläinkokeita ja niihin liittyvää eläinten kärsimystä. Tämä komission kirje, jonka ovat allekirjoittaneet komission jäsenet Dimas, Verheugen ja Potočnik on kirjattu nyt myös päätösehdotukseen, jonka parlamentti tulee huomenna hyväksymään. On hyvin tärkeää, että EU on valmis tekemään päätöksiä itse, jos OECD:ssä nämä prosessit viivästyvät. Vaikka kohtasimme vaikeuksia, niin lopputulos on oikein hieno."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, chcela by som veľmi poďakovať pánovi Sacconimu za dosiahnutie dobrých výsledkov v rokovaniach o tejto záležitosti, v ktorých ako spravodajca zastupoval Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Keď sa diskutovalo o nových právnych predpisoch EÚ v oblasti chemických látok, REACH, jednou z najväčších obáv verejnosti bolo, že povedie k zvýšeniu množstva testov na zvieratách. V rámci politických skupín v Európskom parlamente sa dospelo k dohode na tom, aby boli právne predpisy nastavené tak, aby sa urobilo všetko pre minimalizáciu počtu testov na zvieratách vrátane zavedenia iných, alternatívnych metód testovania, v čo najväčšej možnej miere. Veľmi nás potešili správy od Európskeho centra pre legalizáciu alternatívnych metód (ECVAM) o tom, že množstvo metód, ktoré boli navrhnuté ako alternatívy k testom na zvieratách, bolo vedecky schválených. Preto sme boli zarazení, keď Komisia svoj administratívny súhlas s tými istými alternatívnymi metódami testovania udeľovala tak dlho. Z rozhovorov medzi Výborom pre životné prostredie a Komisiou vyplynulo, že Komisia plánuje čakať, kým tieto testy schváli Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj ako celok, kde rozhodnutie jednej krajiny môže zastaviť celý rozhodovací proces. Výbor pre životné prostredie dal Komisii veľmi jasne najavo, že takéto oddialenie nie je prijateľné a že sme pripravení na uplatnenie nášho práva veta v rámci nového komitologického postupu. Veľmi ma teší, že rozhovory, ktoré pokračovali medzi spravodajcom, ktorého výbor vymenoval, pánom Sacconim, a Komisiou viedli k uspokojivému výsledku a že Komisia je teraz zaviazaná k urýchleniu zavedenia alternatívnych metód, s cieľom znížiť počet testov na zvieratách a utrpenie, ktoré je s nimi spojené. List, ktorý poslala Komisia a ktorý podpísali komisári Dimas, Verheugen a Potočnik, bol začlenený do návrhu rozhodnutia, ktoré by mal Parlament zajtra prijať. Je veľmi dôležité, aby bola EÚ pripravená prijať rozhodnutia samostatne v prípade, že OECD procesy spomaľuje. Napriek tomu, že sme sa stretli s prekážkami, bude končený výsledok uspokojivý."@sk19
"Gospod predsednik, velika zahvala gre gospodu Sacconiju, ker je, kot je poročevalec, ki ga je imenoval odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, dosegel dober rezultat v pogajanjih o tej temi. Ko smo v EU razpravljali o novi zakonodaji o kemikalijah, uredbi REACH, je bil eden od največjih pomislekov to, da bi povzročili več preskusov na živalih. Politične skupine v Parlamentu so se popolnoma strinjale o načinu vzpostavljanja zakonodaje, da se stori vse za zmanjšanje števila preskusov na živalih, vključno z uvedbo čim več drugih, nadomestnih preskusnih metod. Navdušeni smo bili ob novici Evropskega centra za validacijo alternativnih metod (ECVAM), da so bile številne metode, predlagane kot nadomestne metode za poskuse na živalih, znanstveno potrjene. Zato smo bili osupli, ko je Komisija potrebovala dolgo časa za upravno odobritev istih nadomestnih preskusnih metod. V pogovorih med odborom za okolje in Komisijo se je izkazalo, da bo Komisija počakala na odobritev teh preskusov v celoti s strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, pri čemer lahko le ena država prepreči odločitev. Odbor za okolje je Komisiji zelo jasno povedal, da takšna zamuda ni sprejemljiva in da smo pripravljeni uporabiti pravico do veta v okviru novega postopka komitologije. Zelo sem zadovoljna, da so naslednji pogovori med poročevalcem odbora, gospodom Sacconijem, in Komisijo sprožili dober rezultat in da je Komisija zdaj zavezana pospeševanju uvedbe nadomestnih metod, da se zmanjša število preskusov na živalih in s tem povezano trpljenje. To pismo Komisije, ki so ga podpisali komisarji Dimas, Verheugen in Potočnik, je zdaj vključeno tudi v predlog sklepa, ki ga bo Parlament sprejel jutri. Zelo pomembno je, da je EU pripravljena sprejeti odločitve sama, če bo OECD zavlačeval s postopki. Čeprav bi se lahko srečali s težavami, bo končni rezultat pozitiven."@sl20
"Herr talman! Ett stort tack till Guido Sacconi som, i egenskap av föredragande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, har uppnått ett gott resultat under förhandlingarna. När EU:s nya lagstiftning om kemikalier, Reach, diskuterades, var en av de största allmänna farhågorna att den skulle leda till fler djurförsök. Det rådde total enighet bland de politiska grupperna i Europaparlamentet om att lagstiftningen skulle inrättas på ett sätt som gjorde att antalet djurförsök minimerades så mycket som möjligt och att alternativa testmetoder kunde införas i så stor utsträckning som möjligt. Vi var nöjda när Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder (ECVAM) nämnde att ett antal metoder som föreslogs som ett alternativ till djurförsök hade validerats vetenskapligt. Därför blev vi förvirrade när kommissionen under lång tid gav sitt administrativa godkännande till dessa alternativa testmetoder. I samtal mellan utskottet för miljö och kommissionen uppdagades det att kommissionen tänkte vänta på att dessa test godkändes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Däri kan ett enstaka land stjälpa beslutet. Vi i utskottet för miljö gjorde väldigt klart att en sådan försening inte var acceptabel, och att vi var beredda att utöva vår vetorätt vid det nya utskottsförfarandet. Jag är mycket nöjd över att de samtal som följde mellan utskottets utsedda föredragande, Guido Sacconi, och kommissionen ledde till ett positivt resultat och att kommissionen nu har åtagit sig att skynda på införandet av alternativa metoder, i syfte att minska antalet djurförsök och det lidande som de för med sig. Brevet från kommissionen, undertecknat av kommissionsledamöterna Stavros Dimas, Günter Verheugen och Janez Potočnik, har nu också införlivats i det förslag till beslut som parlamentet ska anta i morgon. Det är mycket viktigt att EU är redo att självt fatta beslut, om OECD fördröjer processen. Även om vi kan stöta på svårigheter kommer slutresultatet att vara positivt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph