Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-462"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.30.3-462"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Berichterstatter, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Fraktion stimmt der Entschließung zu. Gleichzeitig danke ich Herrn Sacconi für seine Arbeit. REACH, Sie haben es gerade erwähnt, soll das dynamischste, beste und modernste Chemikalienrecht dieser Welt sein, genau wie wir es uns in unserem Lissabon-Prozess vorstellen. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass die Umsetzung genau mit der gleichen Dynamik und Geschwindigkeit vor sich geht. Hier können wir auch sehr deutlich zum Bürokratieabbau beitragen, indem wir die Strukturen straffen und die Geschwindigkeit erhöhen. Tierversuche sollen nach dem Willen aller Beteiligten die bleiben und somit in der Quantität deutlich reduziert werden. Wirbeltiere und Primaten genießen einen besonderen Schutz. Die Validierung von alternativen und tierfreien Versuchen muss unbedingt beschleunigt und vereinfacht werden. Um Zeit einzusparen, müssen z. B. Einzelfallentscheidungen möglich sein. In der Durchführung ist es deshalb erforderlich, eine Vorauswahl von Testmethoden im Sinne einer degressiven Qualität zu treffen, das heißt, die erfolgversprechendste wird zuerst validiert, die Verringerung der Stufenmodelle ist wichtig, gleichzeitig die Verringerung der Stufen, die Einbindung von Entscheidungsträgern auf der Ebene der Generaldirektionen, die bessere Vernetzung unserer Agenturen, sowie die Transparenz und die rechtzeitige Information auch an das Parlament. Ich bin momentan sehr guter Hoffnung, auch nach dem Brief, den Sie Herr Verheugen, zusammen mit den Kollegen Dimas und Potočnik an uns geschrieben haben, dass wir auf diesem Weg schnell und rasch vorankommen und dass REACH aus seiner Gesetzgebung heraus auch bestätigt, dass es wirklich das dynamischste Chemikalienrecht dieser Welt ist."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážený pane předsedající, pane komisaři, pane Sacconi, dámy a pánové, má skupina podporuje návrh usnesení. Zároveň bych chtěl panu Sacconimu poděkovat za jeho práci. Cílem předpisů REACH, jak jste právě řekli, je být nejlepšími, nejdynamičtějšími a nejpokrokovějšími právními předpisy v oblasti chemických látek ve světě. Přesně tak to stanovujeme v našem lisabonském procesu. Z tohoto důvodu je také nyní důležité, aby realizace pokračovala se stejnou dynamikou a v stejném tempu. Rovněž můžeme pomoci odstranit velké množství administrativního zatížení prostřednictvím zjednodušování struktur a urychlování postupů. Přáním všech stran je, aby testování na zvířatech bylo posledním východiskem a aby se počet testů na zvířatech výrazně snížil. Na obratlovce a primáty se vztahuje zvláštní ochrana. Je nezbytné, aby se schvalování alternativních testů a testů, které se provádějí na zvířatech, urychlilo a zjednodušilo. S cílem ušetřit čas musí existovat například rámec pro rozhodnutí v jednotlivých případech. V souladu s tím musí realizace zahrnovat předběžný výběr testovacích metod uspořádaných podle kvality, jinými slovy metoda, při níž se předpokládá největší úspěšnost, se má schválit jako první. Je důležité, aby se přechodná období zkrátila a aby se snížil počet fází v rámci přechodného procesu, aby se do rozhodovacího procesu zapojili generální ředitelé, aby byly naše agentury úžeji propojené, aby byly postupy transparentní a aby byly informace včetně informací pro Parlament bezodkladně poskytovány. V této chvíli velmi doufám, částečně pro obsah dopisu, který jste nám, pan Verheugene, spolu s panem komisařem Dimasem a Potočnikem napsal, že dokážeme v této oblasti rychle postupovat a že nařízení REACH v praxi potvrdí, že je nejdynamičtějším právním předpisem v oblasti chemických látek ve světě."@cs1
"Hr. formand, hr. ordfører, hr. kommissær, mine damer og herrer! PPE-DE-Gruppen stemmer for beslutningen. Samtidig takker jeg hr. Sacconi for hans arbejde. Som De netop nævnte, skal Reach være denne verdens mest dynamiske, bedste og mest moderne kemikalielovgivning, præcis som vi forestiller os det i vores Lissabonproces. Derfor er det også vigtigt, at gennemførelsen sker med præcis samme dynamik og hastighed. Her kan vi også bidrage markant til at mindske bureaukratiet ved at stramme op på strukturerne og øge hastigheden. Alle involverede ønsker, at dyreforsøg skal være ultima ratio, og at der derfor skal være langt færre af dem. Hvirveldyr og primater nyder særlig beskyttelse. Det er yderst nødvendigt at fremskynde og forenkle valideringen af alternative forsøg uden dyr. For at spare tid skal det f.eks. være muligt at træffe afgørelser i enkelte tilfælde. Derfor er det i forbindelse med gennemførelsen nødvendigt på forhånd at udvælge testmetoder ud fra degressiv kvalitet, så den mest lovende bliver valideret først, det er vigtigt at reducere de trinvise modeller og samtidig reducere trinnene, at involvere beslutningstagere på generaldirektoratsniveau, at knytte vores agenturer bedre sammen samt at sørge for gennemsigtighed og rettidig information også til Parlamentet. Jeg er meget fortrøstningsfuld i øjeblikket, også efter det brev, som De, hr. Verheugen, har skrevet til os sammen med hr. Dimas og hr. Potočnik, fortrøstningsfuld med hensyn til, at vi vil komme hurtigt videre ad denne vej, og at Reach ud fra sin lovgivning også bekræfter, at det virkelig er den mest dynamiske kemikalielovgivning i verden."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Sacconi, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ομάδα μου στηρίζει την πρόταση ψηφίσματος. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Sacconi για το έργο του. Το REACH, όπως μόλις αναφέρατε, σκοπεύει να καταστεί η καλύτερη, η δυναμικότερη και η πιο προηγμένη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, και έτσι ακριβώς την αντιμετωπίζουμε κατά τη διαδικασία της Λισαβόνας. Γι’ αυτό το λόγο είναι επίσης σημαντικό να προχωρήσει τώρα η εφαρμογή με τον ίδιο δυναμισμό και με τον ίδιο ρυθμό. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας βελτιστοποιώντας τις δομές και επιταχύνοντας τις διαδικασίες. Όλες οι ομάδες επιθυμούν τα πειράματα σε ζώα να εξακολουθήσουν να αποτελούν την έσχατη λύση και να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των πειραματόζωων. Τα σπονδυλωτά και τα πρωτεύοντα θηλαστικά απολαμβάνουν ειδική προστασία. Επιβάλλεται να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί η έγκριση των εναλλακτικών δοκιμών χωρίς τη χρησιμοποίηση ζώων. Για να κερδίσουμε χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για αποφάσεις σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις. Αναλόγως, η εφαρμογή πρέπει να συνεπάγεται την προεπιλογή των μεθόδων δοκιμών οι οποίες έχουν ταξινομηθεί με βάση την ποιότητα· με άλλα λόγια, η μέθοδος που φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας θα εγκριθεί πρώτη. Είναι σημαντικό να συντομεύσουν οι περίοδοι βαθμιαίας εισαγωγής και να μειωθούν τα στάδια της διαδικασίας βαθμιαίας εισαγωγής, να συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, να διασυνδεθούν περισσότερο οι οργανισμοί μας, να αποκτήσουν διαφάνεια οι διαδικασίες και η πληροφόρηση, συμπεριλαμβανόμενης της πληροφόρησης του Κοινοβουλίου, να παρέχεται χωρίς καθυστέρηση. Επί του παρόντος είμαι πολύ αισιόδοξος, εν μέρει εξαιτίας του περιεχομένου της επιστολής που απευθύνατε σε εμάς, κύριε Verheugen, μαζί με τους Επιτρόπους Δήμα και Potočnik, η οποία αναφέρει ότι μπορούμε να επιτύχουμε ταχεία πρόοδο σε αυτό το θέμα και ότι το REACH μπορεί πραγματικά να αποδειχτεί στην πράξη η δυναμικότερη νομοθεσία σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις χημικές ουσίες."@el10
". Mr President, Commissioner, Mr Sacconi, ladies and gentlemen, my Group supports the motion for a resolution. At the same time, I would like to thank Mr Sacconi for his work. REACH, as you have just said, is intended to be the world’s best, most dynamic and most advanced chemicals legislation; that is precisely how we envisage it in our Lisbon Process. That is why it is also important now that implementation should proceed with the same dynamism and at the same pace. We can also help to eliminate a great deal of red tape by streamlining structures and speeding up procedures. It is the wish of all parties that animal experiments remain a last resort and that the number of animal experiments be sharply reduced. Vertebrates and primates enjoy special protection. It is imperative that the validation of alternative and non-animal tests be speeded up and simplified. In order to save time, there must be scope for decisions on individual cases, for example. Accordingly, implementation must involve the pre-selection of test methods, ranked by quality; in other words, the method that seems to have the greatest likelihood of success would be validated first. It is important that phase-in periods be shortened and that the number of stages in the phase-in process be reduced, that Directors-General be involved in the decision-making process, that our agencies be more closely interlinked, that procedures be transparent and that information, including information to Parliament, be imparted without delay. I am very hopeful at the present time, partly because of the content of the letter you wrote to us, Mr Verheugen, along with Commissioners Dimas and Potočnik, that we can make rapid progress in this matter and that REACH really will prove in practice to be the world’s most dynamic chemicals legislation."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, señor Sacconi, Señorías, mi Grupo apoya el proyecto de resolución. Además, desearía agradecer al señor Sacconi el trabajo realizado. REACH, como se acaba de mencionar, tiene el propósito de convertirse en la mejor, más dinámica y más avanzada legislación sobre sustancias y preparados químicos del mundo, y esto es precisamente lo que acordamos en nuestro Proceso de Lisboa. Éste es el motivo por el cual resulta tan importante ahora que la aplicación se produzca con el mismo dinamismo y al mismo ritmo. También podemos contribuir a eliminar buena parte de la burocracia mediante la simplificación y la aceleración de los procedimientos. Todas las partes desean que los experimentos con animales sean un último recurso y que se reduzca significativamente el número de tales experimentos. Los vertebrados y los primates gozan de especial protección. Es absolutamente necesario que se acelere y se simplifique la validación de métodos alternativos de experimentación sin animales. Para ahorrar tiempo, se deben poder tomar decisiones en casos individuales, por ejemplo. Por consiguiente, la aplicación debe implicar una selección previa de métodos de ensayo clasificados a partir de la calidad o, en otras palabras, el método que parezca tener la mayor probabilidad de éxito se debería validar en primer lugar. También es importante acortar los periodos transitorios y reducir el número de fases en los procesos transitorios, así como la participación de los Directores Generales en los procesos de toma de decisiones, una mayor interconexión entre nuestras agencias y el aumento de la transparencia de los procedimientos y la información, que deberá transmitirse sin demora, incluida la información dirigida al Parlamento. Espero, en parte debido al contenido del escrito que nos ha remitido, señor Verheugen, junto con los Comisarios Dimas y Potočnik, que podamos realizar rápidos progresos en este ámbito y que REACH realmente demuestre en la práctica que es la legislación sobre sustancias y preparados químicos más dinámica del mundo."@es21
". Härra juhataja, volinik, härra Sacconi, daamid ja härrad, minu fraktsioon toetab määruse ettepanekut. Ühtlasi tahaksin tänada Guido Sacconit tema töö eest. Nagu te äsja ütlesite, peaks REACH olema maailma kõige parem, dünaamilisem ja eesrindlikum kemikaalide alane õigusakt; täpselt sellisena me seda oma Lissaboni protsessis kujutleme. Sellepärast on nüüd ka oluline, et rakendamine toimuks samasuguse dünaamika ja kiirusega. Samuti võime nüüd kõrvaldada suure hulga bürokraatlikku asjaajamist, muutes struktuure ladusamaks ja kiirendades menetlusi. Kõik osapooled soovivad, et loomkatsed jääksid viimaseks abinõuks ning loomkatsete arvu vähendataks järsult. Erilise kaitse all on selgroogsed ja primaadid. Kindlasti on vaja kiirendada ja lihtsustada alternatiivsete ja mitteloomkatsete valideerimist. Aja säästmiseks peab olema võimalus näiteks üksikjuhtumite üle otsustamiseks. Sellele vastavalt peab rakendamine hõlmama kvaliteedi põhjal järjestatud katsemeetodite eelvalikut; teiste sõnadega, kõige suurema edu tõenäosusega meetod valideeritakse esimesena. Oluline on lühendada järkjärgulise registreerimise perioode ning vähendada järkjärgulise kasutuselevõtu protsessi etappide arvu, kaasata otsustamisprotsessi peadirektorid, siduda meie ametid tihedamalt üksteisega, muuta menetlused läbipaistvaks ning edastada teavet, kaasa arvatud teavet parlamendile, viivitusteta. Ma olen praegu väga lootusrikas, osalt teie poolt, härra Verheugen, koos volinike Dimase ja Potočnikiga meile saadetud kirja sisu tõttu, et me suudame teha selles küsimuses kiireid edusamme ning et REACH osutub praktikas tõepoolest maailma kõige dünaamilisemaks kemikaalide alaseks õigusaktiks."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä Guido Sacconi, hyvät kollegat, ryhmäni kannattaa päätöslauselmaehdotusta. Samalla haluan kiittää Guido Sacconia hänen työstään. Kuten juuri totesitte, REACH-asetuksen on määrä olla maailman paras, dynaamisin ja edistynein kemikaalilainsäädäntö, aivan kuten Lissabonin prosessissa on suunniteltu. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös täytäntöönpano etenee yhtä dynaamisesta ja samassa tahdissa. Voimme myös osaltamme vähentää byrokratiaa paljonkin virtaviivaistamalla rakenteita ja nopeuttamalla menettelyjä. Kaikkien ryhmien toiveena on, että eläinkokeet olisivat viimeinen vaihtoehto ja että eläinkokeiden määrää voidaan vähentää jyrkästi. Kädelliset ja selkärankaiset nauttivat erityissuojaa. On ehdottoman tärkeää, että vaihtoehtoisten, ei eläimillä tehtävien testien validointia nopeutetaan ja yksinkertaistetaan. Ajan säästämiseksi on esimerkiksi kyettävä tekemään päätöksiä yksittäisistä tapauksista. Täytäntöönpanoon on sisällyttävä myös testimenetelmien esivalinta laadun perusteella. On siis validoitava ensin menetelmä, joka vaikuttaa todennäköisimmin onnistuneelta. On tärkeää lyhentää ennakkorekisteröintiaikoja ja vähentää ennakkorekisteröinnin vaiheita, että pääjohtajat osallistuvat päätöksentekoprosessiin, että virastomme ovat tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, että menettelyt ovat avoimia ja että tietoa jaetaan viipymättä, myös parlamentille. Olen tällä hetkellä hyvin toiveikas, osittain teidän, arvoisa komission jäsen Verheugen, yhdessä komission jäsenten Dimasin ja Potočnikin kanssa kirjoittamanne kirjeen sisällön ansiosta, sillä sen mukaan voimme edistyä asiassa nopeasti ja REACH-asetus osoittautuu käytännössä maailman dynaamisimmaksi kemikaalilainsäädännöksi."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur Sacconi, Mesdames et Messieurs, mon groupe soutient la proposition de résolution. Je tiens à remercier M. Sacconi pour son travail. REACH, comme vous venez de le dire, entend être la meilleure législation au monde en matière de produits chimiques, la plus dynamique et la plus avancée. C’est précisément comme cela que nous l’envisageons dans notre processus de Lisbonne. C’est pourquoi il est également important que sa mise en œuvre avance avec le même dynamisme et au même rythme. Nous pouvons également contribuer à éliminer de nombreux obstacles administratifs en rationnalisant les structures et en accélérant les procédures. Tous les partis souhaitent que les expériences sur les animaux restent un dernier recours et que le nombre d’expériences sur les animaux soit considérablement réduit. Les vertébrés et les primates bénéficient d’une protection particulière. Il est impératif de simplifier et d’accélérer la validation des essais alternatifs et des tests n’utilisant pas d’animaux. Pour gagner du temps par exemple, il doit être possible de prendre des décisions sur base individuelle. La mise en œuvre doit donc impliquer la présélection de méthodes d’essai classées par ordre de qualité. En d’autres termes, la méthode qui semble avoir le plus de chances de réussir sera validée en premier lieu. Il est important de raccourcir les périodes d’introduction progressive, de réduire le nombre d’étapes de l’introduction progressive, d’impliquer les directeurs généraux dans la prise de décision, d’interconnecter davantage nos agences, de rendre les procédures plus transparentes et de communiquer sans retard les informations pertinentes, y compris celles destinées au Parlement. Je suis actuellement très optimiste, en partie du fait du contenu de la lettre que vous nous avez envoyée, M. Verheugen, avec les commissaires Dimas et Potočnik, et j’espère que nous pourrons progresser rapidement sur cette question et que REACH deviendra réellement, dans la pratique, la législation la plus dynamique au monde en matière de produits chimiques."@fr8
". Elnök úr, biztos úr, Sacconi úr, hölgyeim és uraim, képviselőcsoportom támogatja az állásfoglalásra irányuló indítványt. Ugyanakkor, szeretnék köszönetet mondani Sacconi úrnak munkájáért. A REACH, ahogy Ön épp most említette a vegyianyagokra vonatkozóan a világ legjobb, legdinamikusabb és legelőrehaladottabb jogszabálya kíván lenni; pontosan , ahogy Lisszaboni folyamatunkban azt célul tűztük ki. Ezért fontos az is, hogy most a végrehajtás is ugyanolyan dinamikusan és gyorsan haladjon. Sokat segíthetünk a bürokrácia felszámolásában a struktúrák áramvonalasításával és az eljárások felgyorsításával. Az összes fél azt kívánja, hogy az állatkísérletek képviseljék a legutolsó lehetőséget és számuk erőteljesen csökkenjen. A gerincesek és a főemlősök különleges védelmet élveznek. Okvetlenül szükséges, hogy az alternatív és a nem állatokon végzett tesztek jóváhagyása felgyorsuljon és egyszerűsödjön. Például időmegtakarítás céljából egyedi esetekben is legyen döntéshozatali lehetőség, Ezzel összhangban, a végrehajtásnak magában kell foglalnia a minőségük alapján besorolt tesztelési módszerek előzetes kiválasztását is, vagyis az a módszer kerül először jóváhagyásra, amelynél a legnagyobb a siker valószínűsége. Fontos hogy a bevezetési időszakok lerövidüljenek és a bevezetési folyamat szakaszainak száma csökkenjen, hogy a főigazgató részt vegyen a döntéshozatali folyamatban, hogy ügynökségeink még szorosabb kapcsolatban álljanak egymással, hogy az eljárások átláthatók legyenek és hogy az információ, beleértve a Parlamentnek adandó információt is késedelem nélkül érkezzék. Jelenleg tele vagyok reménnyel részben a levele tartalma miatt, amit nekünk írt Verheugen úr, Dimas és Potočnik biztosokkal együtt, hogy gyors előrehaladást érünk el ez ügyben, és hogy a REACH a ténylegesen a világ legdinamikusabb vegyszerekre vonatkozó jogszabályának bizonyul a gyakorlatban is."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, onorevole Sacconi, onorevoli colleghi, il mio gruppo appoggia la proposta di risoluzione. Desidero al contempo ringraziare l’onorevole Sacconi per il lavoro svolto, il REACH, come è stato appena affermato, è destinato a essere il testo legislativo migliore, più dinamico e più avanzato in materia di sostanze chimiche a livello mondiale; ciò è esattamente come il consideriamo all’interno del nostro processo di Lisbona. Ecco perché ora è altresì importante che l’attuazione proceda con lo stesso dinamismo e lo stesso ritmo. Con la promozione e l’accelerazione delle procedure possiamo anche contribuire a eliminare molta burocrazia. E’ desiderio di tutte le parti che gli esperimenti sugli animali continuino a essere un’ultima spiaggia e che il numero di sperimentazioni sugli animali venga drasticamente ridotto. I vertebrati e i primati godono di una protezione particolare. L’accelerazione e la semplificazione della convalida di alternativi e non animali costituiscono un imperativo. Al fine di risparmiare tempo, deve esservi, ad esempio, spazio di manovra per decisioni su casi individuali. Di conseguenza, l’attuazione deve comportare la preselezione dei metodi di prova, classificati in base alla qualità; in altre parole, il metodo che sembra avere maggiori probabilità di successo verrebbe convalidato prima. E’ importante che siano accorciati i periodi di inserimento e che sia ridotto il numero di fasi del processo di inserimento, che il direttore generale sia coinvolto nel processo decisionale, che le nostre agenzie siano maggiormente interconnesse, che le procedure siano trasparenti e che le informazioni, ivi comprese le informazioni destinate al Parlamento, siano distribuite senza ritardi. Nutro al momento grandi speranze, in parte per via del contenuto della lettera che ci ha scritto, Commissario Verheugen, unitamente ai Commissari Dimas e Potočnik, secondo la quale siamo in grado compiere rapidi progressi in merito a tale questione e il REACH nella pratica darà davvero prova di essere la normativa più dinamica a livello mondiale in materia di sostanze chimiche."@it12
"Pone Pirmininke, Komisare, pone Sacconi, ponios ir ponai, mano grupė remia pateiktą rezoliuciją. Tuo pat metu noriu padėkoti ponui Sacconi už jo atliktą darbą. Kaip Jūs ką tik pasakėte, REACH išties yra sumanytas kaip geriausias, dinamiškiausias ir pažangiausias cheminių medžiagų teisės aktas pasaulyje; būtent taip ir buvome numatę Lisabonos proceso metu. Būtent dėl šios priežasties yra svarbu, kad jo įgyvendinimas dabar vyktų lygiai taip pat dinamiškai ir tokiu pat tempu. Suvienodindami struktūras ir paspartindami procedūras, mes galime padėti pašalinti daug biurokratinių kliūčių. Visos šalys suinteresuotos, kad eksperimentai su gyvūnais būtų paskutinis pasirinkimas, ir kad eksperimentų su gyvūnais skaičius būtų smarkiai mažinamas. Stuburiniams ir primatams teikiama ypatinga apsauga. Būtina, kad alternatyvių bandymų bei bandymų, kuriuose nenaudojami gyvūnai, patvirtinimas būtų paspartintas ir supaprastintas. Pavyzdžiui, siekiant taupyti laiką, atskirais atvejais reikia suteikti pasirinkimo laisvę priimti sprendimus. Atitinkamai, įgyvendinimo procesas turi apimti bandymo metodų pirminę atranką, nustatant pirmenybę pagal jų kokybę; kitaip sakant, pirmiausia turėtų būti tikrinamas tas metodas, kurio sėkmės tikimybė yra didžiausia. Svarbu sutrumpinti pereinamuosius laikotarpius ir sumažinti pereinamojo laikotarpio etapų skaičių; taip pat svarbu, kad sprendimų priėmimo procese dalyvautų Generaliniai Direktoriai, kad artimiau bendradarbiautų mūsų agentūros, kad procedūros būtų skaidrios, o informacija, įskaitant Parlamentui teikiamą informaciją, būtų suteikiama nedelsiant. Iš dalies dėl Jūsų, pone Verheugen, kartu su Komisarais Dimas ir Potočnik, mums atsiųsto laiško turinio, šiuo metu puoselėju labai dideles viltis, kad šiuo klausimu galime pasiekti pažangos, ir kad REACH praktiškai įrodys, jog yra pats dinamiškiausias cheminių medžiagų reglamentas pasaulyje."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Komisār! kungs! Dāmas un kungi! Mana grupa atbalsta priekšlikumu par rezolūciju. Tai pat laikā es gribētu pateikties kungam par viņa darbu. REACH, kā jūs tikko sacījāt, ir domāta, lai būtu pasaules labākā, dinamiskākā un attīstītākā ķimikāliju likumdošana; tieši tā mēs to paredzam mūsu Lisabonas procesā. Tāpēc tagad ir ļoti svarīgi, lai īstenošana notiktu ar tādu pašu dinamiku un tādā pat tempā. Mēs arī varam palīdzēt novērst daudz birokrātijas, vienkāršojot struktūras un paātrinot procedūras. Tā ir visu dalībnieku vēlme, lai eksperimenti ar dzīvniekiem paliktu kā pēdējā iespēja un eksperimentos izmantoto dzīvnieku skaits tiktu strauji samazināts. Mugurkaulniekiem un primātiem ir īpaša aizsardzība. Noteikti jāpaātrina un jāvienkāršo alternatīvas apstiprināšana un testi, kuros netiek izmantoti dzīvnieki. Lai ietaupītu laiku, jābūt, piemēram, lēmumu kopumam noteiktos gadījumos. Attiecīgi, ieviešanā jāietver testa metožu pirmspārbaude, kas sadalīta kvalitātes ziņā; citiem vārdiem, metode, kurai ir lielāka veiksmes iespējamība, tiktu apstiprināta pirmā. Svarīgi ir, lai fāžu posmi tiktu saīsināti un lai posmu skaits fāžu procesos tiktu samazināt, lai lēmumu pieņemšanas procesā tiktu iesaistīti ģenerāldirektori, un mūsu aģentūras būtu ciešāk savstarpēji saistītas, lai procedūras būtu pārskatāmas un lai informācija, ieskaitot informāciju Parlamentam, tiktu sniegta nekavējoties. Šobrīd es ļoti cerīgs, daļēji vēstules satura, kuru jūs mums atrakstījāt kungs, kopā ar komisāru un ka mēs varam panākt strauju progresu šajā jautājumā, un ka REACH tiešām praksē izrādīsies pasaules dinamiskākā ķimikāliju likumdošana."@lv13
"Herr Präsident, Herr Berichterstatter, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Fraktion stimmt der Entschließung zu. Gleichzeitig danke ich Herrn Sacconi für seine Arbeit. REACH, Sie haben es gerade erwähnt, soll das dynamischste, beste und modernste Chemikalienrecht dieser Welt sein, genau wie wir es uns in unserem Lissabon-Prozess vorstellen. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass die Umsetzung genau mit der gleichen Dynamik und Geschwindigkeit vor sich geht. Hier können wir auch sehr deutlich zum Bürokratieabbau beitragen, indem wir die Strukturen straffen und die Geschwindigkeit erhöhen. Tierversuche sollen nach dem Willen aller Beteiligten die bleiben und somit in der Quantität deutlich reduziert werden. Wirbeltiere und Primaten genießen einen besonderen Schutz. Die Validierung von alternativen und tierfreien Versuchen muss unbedingt beschleunigt und vereinfacht werden. Um Zeit einzusparen, müssen z.B. Einzelfallentscheidungen möglich sein. In der Durchführung ist es deshalb erforderlich, eine Vorauswahl von Testmethoden im Sinne einer degressiven Qualität zu treffen, das heißt, die erfolgversprechendste wird zuerst validiert, die Verringerung der Stufenmodelle ist wichtig, gleichzeitig die Verringerung der Stufen, die Einbindung von Entscheidungsträgern auf der Ebene der Generaldirektionen, die bessere Vernetzung unserer Agenturen, sowie die Transparenz und die rechtzeitige Information auch an das Parlament. Ich bin momentan sehr guter Hoffnung, auch nach dem Brief, den Sie Herr Verheugen, zusammen mit den Kollegen Dimas und Potočnik an uns geschrieben haben, dass wir auf diesem Weg schnell und rasch vorankommen und dass REACH aus seiner Gesetzgebung heraus auch bestätigt, dass es wirklich das dynamischste Chemikalienrecht dieser Welt ist."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, mijnheer Sacconi, dames en heren, mijn fractie steunt de ontwerpresolutie. Tegelijkertijd wil ik de heer Sacconi danken voor zijn werk. Zoals u zojuist gezegd hebt, moet REACH de beste, meest dynamische en meest geavanceerde chemicaliënwetgeving ter wereld worden; dat is precies hoe wij het ons voorstellen in onze Lissabon-procedure. Daarom is het nu ook belangrijk dat tenuitvoerlegging doorgaat met dezelfde dynamiek en in hetzelfde tempo. We kunnen ook helpen heel wat bureaucratie uit de weg te ruimen door structuren te stroomlijnen en procedures te versnellen. Het is de wens van alle partijen dat dierproeven een laatste toevlucht blijven en dat het aantal dierproeven scherp verminderd wordt. Gewervelde dieren en primaten genieten speciale bescherming. Het is noodzakelijk dat de validatie van alternatieve proeven en proeven zonder dieren wordt versneld en vereenvoudigd. Om tijd te sparen moet er ruimte zijn voor beslissingen over individuele gevallen, bijvoorbeeld. Dus moet de preselectie van proefmethodes ook deel uitmaken van de tenuitvoerlegging, gerangschikt naar kwaliteit; met andere woorden, de methode die de grootste waarschijnlijkheid van succes lijkt te hebben, zou het eerst gevalideerd worden. Het is belangrijk dat de introductieperioden worden bekort en dat het aantal fasen in het introductieproces wordt verminderd, dat directeurs-generaal worden betrokken bij het besluitvormingsproces, dat onze agentschappen onderling nauwer verbonden worden, dat procedures transparant zijn en dat informatie, waaronder informatie aan het Parlement, onverwijld wordt verschaft. Ik ben op het ogenblik zeer hoopvol gestemd, deels vanwege de inhoud van de brief die u ons geschreven hebt, mijnheer Verheugen, samen met commissarissen Dimas en Potočnik, dat we snelle vorderingen kunnen maken in deze zaak en dat REACH in de praktijk echt ’s werelds meest dynamische chemicaliënwetgeving zal blijken te zijn."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu, pośle Sacconi, panie i panowie! Moja grupa popiera ten projekt rezolucji. Jednocześnie chciałbym podziękować posłowi Sacconiemu za jego pracę. Rozporządzenie REACH, jak pan przed chwilą powiedział, ma być najlepszym na świecie, najbardziej dynamicznym i najbardziej zaawansowanym aktem prawnym dotyczącym chemikaliów; właśnie tak przewidzieliśmy to w naszym procesie Lizbońskim. Ważne jest, aby wdrażanie przebiegało dalej w tym samym tempie oraz tak samo dynamicznie. Możemy znacznie ograniczyć biurokrację poprzez usprawnienie struktur oraz przyspieszenie procedur. Wszystkie strony wyrażają pogląd, iż eksperymenty na zwierzętach powinny być ograniczone i stosowane jedynie jako ostateczność. Kręgowce oraz ssaki z rzędu naczelnych są objęte szczególną ochroną. Konieczne jest przyspieszenie oraz uproszczenie walidacji alternatywnych metod badań oraz takich, które nie obejmują testów na zwierzętach. Aby zaoszczędzić czas musi istnieć pewien zakres dla decyzji dotyczących na przykład indywidualnych przypadków. Na przykład, wdrażanie musi obejmować wstępną selekcję metod badań, ocenianych pod względem jakości. Innymi słowy, metody, które wydają się mieć największą szansę powodzenia muszą podlegać walidacji jako pierwsze. Jest ważne, aby okresy wprowadzające zostały skrócone, a liczba etapów procesu wprowadzania została zredukowana; aby dyrektorzy generalni byli zaangażowani w proces decyzyjny oraz aby nasze agencje były ściślej powiązane; aby procedury były jasne a informacje, włączając w to informacje dla Parlamentu, były przekazywane bez opóźnień. Naprawdę mam nadzieję, iż w chwili obecnej, częściowo z powodu treści pisma skierowanego do nas przez pana, panie komisarzu Verheugen, wraz z komisarzami Dimasem oraz Potočnik, możemy osiągnąć szybki postęp w tej dziedzinie i że REACH rzeczywiście okaże się najbardziej dynamicznym na świecie aktem prawodawstwa, dotyczącym chemikaliów."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhor Deputado Sacconi, Senhoras e Senhores Deputados, o meu Grupo apoia a proposta de resolução. Ao mesmo tempo, gostaria de agradecer ao senhor deputado Sacconi o seu trabalho. O regulamento sobre o projecto REACH, como aqui foi dito, tenciona ser a melhor, mais dinâmica e mais avançada legislação do mundo em matéria de substâncias químicas, e é exactamente assim que o encaramos no nosso Processo de Lisboa. Agora, importa também que a aplicação prossiga com o mesmo dinamismo e o mesmo ritmo. Podemos igualmente ajudar a eliminar muita burocracia racionalizando estruturas e acelerando procedimentos. É desejo de todas as partes que as experiências com animais continuem a ser um último recurso e que o número das mesmas diminua drasticamente. Os vertebrados e os primatas gozam de protecção especial. É imperativo que a validação de ensaios alternativos não realizados em animais seja acelerada e simplificada. Para economizar tempo, tem de haver a possibilidade de, por exemplo, tomar decisões sobre casos isolados. Nesse sentido, a aplicação tem de passar pela selecção prévia dos métodos de ensaio, classificados em função da qualidade. Por outras palavras, o método que aparentar ter maiores probabilidades de sucesso deverá ser validado em primeiro lugar. Importa abreviar os períodos e reduzir o número de etapas do processo de introdução progressiva, envolver os Directores-Gerais no processo de decisão, estabelecer uma interligação mais estreita das nossas agências, dar transparência aos procedimentos e comunicar a informação, incluindo a informação ao Parlamento, sem atrasos. Acalento, neste momento, grandes esperanças, em parte devido ao conteúdo da carta que o Senhor Comissário Verheugen, juntamente com os Senhores Comissários Dimas e Potočnik, nos dirigiu, na qual se pode ler que podemos obter rápidos progressos nesta matéria e que o regulamento sobre o projecto REACH provará ser, na prática, a legislação mais dinâmica do mundo em matéria de substâncias químicas."@pt17
"Herr Präsident, Herr Berichterstatter, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Fraktion stimmt der Entschließung zu. Gleichzeitig danke ich Herrn Sacconi für seine Arbeit. REACH, Sie haben es gerade erwähnt, soll das dynamischste, beste und modernste Chemikalienrecht dieser Welt sein, genau wie wir es uns in unserem Lissabon-Prozess vorstellen. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass die Umsetzung genau mit der gleichen Dynamik und Geschwindigkeit vor sich geht. Hier können wir auch sehr deutlich zum Bürokratieabbau beitragen, indem wir die Strukturen straffen und die Geschwindigkeit erhöhen. Tierversuche sollen nach dem Willen aller Beteiligten die bleiben und somit in der Quantität deutlich reduziert werden. Wirbeltiere und Primaten genießen einen besonderen Schutz. Die Validierung von alternativen und tierfreien Versuchen muss unbedingt beschleunigt und vereinfacht werden. Um Zeit einzusparen, müssen z.B. Einzelfallentscheidungen möglich sein. In der Durchführung ist es deshalb erforderlich, eine Vorauswahl von Testmethoden im Sinne einer degressiven Qualität zu treffen, das heißt, die erfolgversprechendste wird zuerst validiert, die Verringerung der Stufenmodelle ist wichtig, gleichzeitig die Verringerung der Stufen, die Einbindung von Entscheidungsträgern auf der Ebene der Generaldirektionen, die bessere Vernetzung unserer Agenturen, sowie die Transparenz und die rechtzeitige Information auch an das Parlament. Ich bin momentan sehr guter Hoffnung, auch nach dem Brief, den Sie Herr Verheugen, zusammen mit den Kollegen Dimas und Potočnik an uns geschrieben haben, dass wir auf diesem Weg schnell und rasch vorankommen und dass REACH aus seiner Gesetzgebung heraus auch bestätigt, dass es wirklich das dynamischste Chemikalienrecht dieser Welt ist."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Sacconi, dámy a páni, moja skupina podporuje návrh uznesenia. Zároveň by som chcel pánovi Sacconimu poďakovať za jeho prácu. Cieľom predpisov REACH, ako ste práve povedali, je byť najlepšími, najdynamickejšími a najpokrokovejšími právnymi predpismi v oblasti chemických látok vo svete. Presne tak to stanovujeme v našom lisabonskom procese. Z tohto dôvodu je tiež teraz dôležité, aby vykonávanie pokračovalo s rovnakou dynamikou a v rovnakom tempe. Rovnako môžeme pomôcť odstrániť veľké množstvo administratívneho zaťaženia prostredníctvom zjednodušovania štruktúr a urýchľovania postupov. Prianím všetkých strán je, aby testovanie na zvieratách bolo posledným východiskom a aby sa počet testov na zvieratách výrazne znížil. Na stavovce a primáty sa vzťahuje osobitná ochrana. Je nevyhnutné, aby sa schvaľovanie alternatívnych testov a testov, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, urýchlilo a zjednodušilo. S cieľom ušetriť čas, musí existovať napríklad rámec pre rozhodnutia v jednotlivých prípadoch. V súlade s tým musí vykonávanie zahŕňať predbežný výber testovacích metód, usporiadaných podľa kvality, inými slovami metóda, pri ktorej sa predpokladá najväčšia úspešnosť, sa má schváliť ako prvá. Je dôležité, aby sa prechodné obdobia skrátili a aby sa znížil počet fáz v rámci prechodného procesu, aby sa do rozhodovacieho procesu zapojili generálni riaditelia, aby boli naše agentúry užšie prepojené, aby boli postupy transparentné a aby boli informácie vrátane informácií pre Parlament bezodkladne poskytované. V tejto chvíli veľmi dúfam, čiastočne pre obsah listu, ktorý ste nám, pán Verheugen, spolu s pánom komisárom Dimasom a Potočnikom, napísali, že dokážeme rýchlo napredovať v tejto oblasti a že nariadenie REACH v praxi potvrdí, že je najdynamickejším právnym predpisom v oblasti chemických látok vo svete."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospod Sacconi, gospe in gospodje, moja skupina podpira predlog resolucije. Hkrati se zahvaljujem gospodu Sacconiju za opravljeno delo. Uredba REACH, kot ste ravnokar omenili, naj bi bila najboljša na svetu, najbolj dinamična in najbolj napredna zakonodaja o kemikalijah, pri čemer jo natančno tako načrtujemo v lizbonskem procesu. Zato je tudi zdaj pomembno, da se izvajanje nadaljuje z enako dinamičnostjo in tempom. Prav tako lahko pomagamo odpraviti velik del birokracije s poenostavitvijo struktur in pospeševanjem postopkov. Ali si vse stranke želijo, da preskusi na živalih ostanejo skrajna možnost in da se število preskusov na živalih bistveno zmanjša. Vretenčarji in primati imajo posebno zaščito. Nujno je, da se potrjevanje nadomestnih preskusov in preskusov, ki ne vključujejo živali, pospeši in poenostavi. Da bi prihranili čas mora obstajati področje delovanja za odločanje o posameznih primerih. Prav tako mora izvajanje vključevati predizbor testnih metod, razvrščenih po kakovosti, pri čemer bo metoda z največjo verjetnostjo uspešnosti ocenjena najprej. Pomembno je, da se obdobja uvajanja skrajšajo in se število korakov v postopku uvajanja zmanjša, da se vključijo generalni direktorji v proces odločanja, da se agencije tesneje povežejo med seboj, da so postopki preglednejši in da se informacije, vključno z obveščanjem Parlamenta, posredujejo takoj. Zdaj močno upam, delno zaradi vsebine vašega pisma, gospod Verheugen, skupaj s komisarjema Dimasom in Potočnikom, da lahko v tej zadevi hitro napredujemo in bo uredba REACH dejansko v praksi pokazala, da je najbolj dinamična zakonodaja o kemikalijah na svetu."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot, herr Sacconi, mina damer och herrar! Min grupp stöder förslaget till resolution. Samtidigt vill jag tacka Guido Sacconi för hans arbete. Reach är, som ni just har sagt, tänkt vara världens bästa, mest dynamiska och mest avancerade kemilagstiftning. Det är precis så vi framställer den i vår Lissabonprocess. Därför är det nu viktigt att genomförandet fortskrider med samma dynamik och i samma takt. Vi kan också hjälpa till att eliminera en stor del av byråkratin genom att strömlinjeforma strukturerna och påskynda procedurerna. Alla parter önskar att djurförsök förblir en sista utväg och att antalet djurförsök drastiskt minskas. Ryggradsdjur och primater är särskilt skyddade. Det är absolut nödvändigt att valideringen av alternativa djurförsök påskyndas och förenklas. För att spara tid måste det till exempel finnas utrymme för beslut i individuella fall. Därför måste man i förväg välja ut testmetoder, som är rangordnade efter kvalitet. Med andra ord ska man först validera den metod som verkar ha störst sannolikhet att lyckas. Det är viktigt att infasningsperioderna förkortas och att antalet stadier i infasningsprocessen minskas, att generaldirektörerna är engagerade i beslutsprocessen, att våra organ är närmare sammanlänkade, att förfarandena är öppna samt att information, inklusive information från parlamentet, meddelas utan dröjsmål. Just nu hyser jag stort hopp, delvis på grund av innehållet i det brev ni skrev till oss, herr Verheugen, tillsammans med kommissionsledamot Stavros Dimas och Janez Potočnik, att vi kan göra snabba framsteg i frågan och att Reach i praktiken verkligen kommer att visa sig vara världens mest dynamiska kemilagstiftning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph