Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-460"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.30.3-460"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, lei sa bene che tra pochi giorni, esattamente dieci, inizierà la prima fase applicativa di REACH – quella della preregistrazione delle sostanze – ed è stato anche in vista, diciamo, di questo momento solenne che, come lei sa bene, di fronte al regolamento applicativo di REACH per quanto riguarda la definizione dei test, noi ci siamo arrabbiati perché una delle finalità di REACH, per la verità faticosamente conquistate in tutto il processo legislativo e nei negoziati interistituzionali, è diventato proprio la promozione dei sistemi alternativi a quelli dei test sugli animali. Quando abbiamo visto questo progetto di regolamento attuativo, in cui una serie di test già convalidati dall’ECVAM dal punto di vista scientifico non sono stati inseriti perché non è avanzata la procedura normativa e perché, dall’altro lato, alcuni di essi, esattamente tre su cinque, sono stati rinviati alla validazione in sede OCSE, ripeto ci siamo proprio arrabbiati. Perché è giusto che l’attuazione dei REACH viaggi secondo i tempi previsti, ma è anche giusto che parta con il piede giusto sotto il profilo del rispetto dello spirito e delle finalità di questo regolamento così importante. Nel frattempo, come lei sa, sono intervenute delle interlocuzioni fra di noi e il 5 maggio è pervenuta al Parlamento una lettera a firma del Commissario Dimas, anche a suo nome e a nome del Commissario responsabile per la ricerca, che ha dato risposte interessanti e impegnative a questi nostri dubbi e a questa nostra ipotizzata contrarietà a questo regolamento. Dobbiamo dare atto che si è immaginato un percorso serio per velocizzare, rendere più razionali e rendere anche, come è necessario, più trasparenti, questi processi di validazione di sistemi alternativi. Diciamo che questo nostro dibattito di stasera diventa un pochino più formale. Sono sicuro che lei confermerà questi impegni e quindi ci renderà possibile domani adottare, nella forma che abbiamo nel frattempo modificato, la nostra risoluzione che a questo punto prendendo atto di questo impegno che le chiedo di confermare, non sarà più di opposizione a quel regolamento ma di presa d’atto di questi impegni, ferma rimanendo la richiesta di procedere in tempi abbastanza urgenti alla verifica di questi impegni e anche appena possibile alla modifica di quel regolamento, per includere quanto prima possibile i test alternativi, che nel frattempo saranno stati completamente convalidati. La ringrazio, credo di avere risparmiato anche un po’ di tempo e questo ci consente di accelerare il nostro lavoro."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane komisaři, všichni určitě dobře víte, že za několik dní, za deset dní, abych byl přesný, začne první fáze uskutečňování nařízení REACH. Jde o fázi předběžné registrace chemických látek. Vzhledem k této, dovolím si říci, slavnostní chvíli, jsme byli, jak si jistě vzpomínáte, pobouřeni definicí testování uvedenou ve prováděcím nařízení REACH. A to z toho důvodu, že jedním z cílů předpisů REACH, které jsme zabezpečili nelehkým způsobem v rámci legislativního procesu a meziinstitucionálních jednání, bylo konkrétní prosazování alternativních metod týkajících se testů na zvířatech. Když jsme zjistili, že v návrhu prováděcího nařízení nefiguruje série testů, které vědecky schválilo Evropské středisko pro validaci alternativních metod (ECVAM), protože v první řadě ještě nebyly schváleny na účely regulace a za druhé některé z nich, tři z pěti, byly doporučeny ke schválení v OECD, byli jsme, opakuji, velmi pobouření. Je samozřejmě správné, že s předpisy REACH by mělo postupovat tak, jak bylo plánováno, ale stejně je správné, aby měly správný základ, pokud jde o soulad s duchem a účelem tohoto nejdůležitějšího nařízení. Jak víte, mezitím jsme vedli mezi sebou rozhovory a 5. května dostal Parlament dopis podepsaný jménem komisaře Dimase a jménem komisaře pro výzkum, v němž nám byly poskytnuty zajímavé a závazné odpovědi na naše otázky a náš teoretický nesouhlas s tímto nařízením. Musíme uznat, že se stanovuje řádný způsob urychlení, racionalizace a tam, kde je to potřebné, zpřehledňování procesů schvalování alternativních metod. Naše diskuse dnes večer bude formálnější. Jsem si jistý, že tyto závazky potvrdíte, a tím nám umožníte zítra přijmout naše usnesení, která budou mezitím změněna a doplněna. Jakmile to uděláte, vzhledem k závazku, o jehož potvrzení vás žádám, stáhneme naše nesouhlasné stanovisko k nařízení. Namísto toho si poznamenáme tyto závazky, ale budeme nadále vyzývat k potvrzení těchto závazků v co nejkratším čase a k urychlení změny nařízení, aby do něho byly při nejbližší možné příležitosti zahrnuty alternativní testy, které byly mezitím v plné míře schváleny. Děkuji vám, mám pocit, že jsem skončil ještě dříve, než uplynul čas pro příspěvek, což nám umožní rychleji pracovat."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær! De er udmærket klar over, at inden for et par dage, 10 for at være præcis, begynder den første gennemførelsesfase af Reach. Det er fasen for forhåndsregistrering af stoffer. I betragtning af, skal vi sige, dette højtidelige øjeblik, blev vi som bekendt irriteret over definitionen af test i gennemførelsesforordningen for Reach. Det var, fordi et af målene med Reach, som vi sikrede med en del vanskeligheder i løbet af lovgivningsprocessen og interinstitutionelle forhandlinger var netop at fremme alternative metoder til dyreforsøg. Da vi så, at udkastet til gennemførelsesforordningen ikke omfatter en række test, der er videnskabeligt valideret af ECVAM (Europæisk Center for Validering af Alternative Metoder), da de for det første endnu ikke var blevet godkendt til lovmæssige formål, og for det andet blev nogle af dem, tre af de fem, sendt tilbage til OECD for validering, blev vi, jeg gentager, meget arrige. Det er kun rimeligt, at Reach bør fortsætte som planlagt, men det er også rimeligt at det kommer godt fra start i overensstemmelse med ånden og formålet med denne vigtige forordning. I mellemtiden har der, som De ved, været drøftelser blandt os, og den 5. maj modtog Parlamentet et brev, underskrevet af kommissær Dimas på Deres vegne og også på vegne af kommissæren for forskning, som gav interessante og bindende svar på vores spørgsmål og på vores teoretiske modstand mod denne regulering. Vi må erkende, at en solid måde til at accelerere, rationalisere og, hvor det er nødvendigt, gøre disse processer for validering af alternative metoder mere gennemsigtige er planlagt. Vores debat i aften vil nu blive en anelse mere formel. Jeg er sikker på, at De vil bekræfte disse virksomheder og således gøre det muligt for os at træffe vores beslutning i morgen, som i mellemtiden er forbedret. Ved at gøre dette i lyset af de tilsagn, som jeg beder Dem om at bekræfte, vil der ikke længere være nogen modstand mod forordningen. I stedet vil der tages notits af disse virksomheder, men vi vil fortsætte med at bede om både bekræftelse af disse forpligtelser, som en hastedag, og om forordningen, der skal ændres hurtigst muligt, således at den ved først kommende lejlighed kan omfatte alternative test, som i mellemtiden vil være fuldt valideret. Tak. Jeg tror endda, jeg er færdig før tid, hvilket giver os mulighed for hurtigere at gå videre med vores arbejde."@da2
". − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kommissar, Sie wissen, dass in wenigen Tagen, in zehn, um genau zu sein, die erste Umsetzungsphase von REACH beginnt. Das ist die Phase der Vorregistrierung von Stoffen. Im Hinblick auf diesen, sagen wir mal, feierlichen Moment, waren wir bekanntlich verärgert über die Definition der Prüfmethoden in der Durchführungsverordnung für REACH. Und zwar, weil eines der Ziele von REACH, was wir wirklich unter großen Mühen während des Rechtsetzungsverfahrens und der interinstitutionellen Verhandlungen durchgesetzt haben, eben die Förderung alternativer Methoden zu den Tierversuchen war. Als wir sahen, dass in dem Entwurf der Durchführungsverordnung eine Reihe alternativer Tests, die bereits vom Europäischen Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (ECVAM) wissenschaftlich validiert worden sind, nicht enthalten waren, weil diese erstens noch nicht zu Rechtsetzungszwecken gebilligt wurden und weil zweitens das Verfahren der rechtlichen Anerkennung im Fall von drei der fünf Testmethoden an die OECD verwiesen wurde, waren wir, ich wiederhole es, wirklich verärgert. Es stimmt zwar, dass REACH nach dem vorgesehenen Zeitplan vorangebracht werden sollte, doch es ist auch richtig, dass es im Einklang mit Geist und Ziel dieser so wichtigen Verordnung starten muss. Inzwischen haben, wie Ihnen bekannt ist, Gespräche zwischen uns stattgefunden, und am 5. Mai erhielt das Parlament ein Schreiben, das Kommissar Dimas in Ihrem Namen und auch im Namen des für Forschung zuständigen Kommissionsmitglieds unterzeichnet hatte und das hilfreiche und verbindliche Antworten auf unsere Fragen und unseren angedrohten Widerstand gegen diese Verordnung enthielt. Wir müssen anerkennen, dass ein solider Weg zur Beschleunigung, Straffung und gegebenenfalls transparenteren Gestaltung dieser Validierungsverfahren für alternative Methoden ins Auge gefasst wird. Unsere Aussprache von heute Abend soll nun einen mehr formalen Anstrich bekommen. Ich bin sicher, Sie werden diese Verpflichtungen bestätigen, und das wird es uns ermöglichen, unseren Entschließungsantrag morgen in der inzwischen geänderten Fassung anzunehmen. Eingedenk der Zusagen, um deren Bestätigung ich Sie bitte, werden wir daher jeden Widerstand gegen die Verordnung aufgeben. Wir werden diese Zusagen zur Kenntnis nehmen, aber zugleich an unserer Forderung festhalten, dass Sie diese Verpflichtungen dringend überprüfen und die Verordnung schnellstmöglich ändern, um die inzwischen vollständig validierten alternativen Prüfmethoden so früh wie möglich aufnehmen zu können. Ich danke Ihnen, ich glaube, ich habe meine Redezeit nicht voll ausgeschöpft, sodass wir schneller mit unserer Arbeit vorankommen können."@de9
". − Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε καλά πως, εντός ολίγων ημερών, δέκα για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει η φάση υλοποίησης του REACH. Πρόκειται για την φάση της προκαταχώρησης των ουσιών. Ενόψει αυτής της, θα λέγαμε, ιερής στιγμής, όπως ξέρετε, ενοχληθήκαμε από τον ορισμό της δοκιμής που διατυπώνεται στον κανονισμό εφαρμογής του REACH. Αυτό συνέβη διότι ένας από τους σκοπούς του REACH, τον οποίο δύσκολα εξασφαλίσαμε κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και των διοργανικών διαπραγματεύσεων, ήταν ακριβώς η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ζώα. Όταν διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο του κανονισμού εφαρμογής δεν περιελάμβανε μια σειρά δοκιμών επιστημονικά επικυρωμένων από το ECVAM (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Έγκριση Εναλλακτικών Μεθόδων) διότι, πρώτον, δεν έχουν ακόμα λάβει έγκριση για ρυθμιστικούς σκοπούς, και δεύτερον, κάποιες από αυτές, οι τρεις από τις πέντε, επεστράφησαν για επικύρωση από τον ΟΟΣΑ, επαναλαμβάνω, ενοχληθήκαμε αρκετά. Είναι σωστό να προχωρήσει το REACH έτσι όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά είναι επίσης σωστό να γίνει μια σωστή αρχή από την άποψη της συμμόρφωσης με το πνεύμα και τον σκοπό αυτού του πλέον σημαντικού κανονισμού. Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει συζητήσεις μεταξύ μας και στις 5 Μαΐου το Κοινοβούλιο έλαβε μία επιστολή, υπογεγραμμένη από τον Επίτροπο Δήμα εξ ονόματος σας και εξ ονόματος του Επιτρόπου Έρευνας, η οποία έδωσε ενδιαφέρουσες και δεσμευτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις μας και στην θεωρητική μας αντίθεση σε αυτόν τον κανονισμό. Πρέπει να παραδεχτούμε πως εξετάζεται ένας αξιόπιστος τρόπος επιτάχυνσης, εξορθολογισμού και όπου κρίνεται απαραίτητο, ενίσχυσης της διαφάνειας αυτών των διαδικασιών για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Η συζήτησή μας σήμερα το απόγευμα θα γίνει λίγο πιο επίσημη. Είμαι βέβαιος πως θα επιβεβαιώσετε αυτές τις δεσμεύσεις και συνεπώς θα μας δώσετε τη δυνατότητα να εγκρίνουμε αύριο το ψήφισμά μας, με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο μεταξύ. Κάνοντας αυτό, υπό το φως της δέσμευσης την οποία σας ζητώ να επιβεβαιώσετε, δεν θα υπάρχει καμία αντίθεση στον κανονισμό. Εν αντιθέσει, θα δοθεί προσοχή σε αυτές τις δεσμεύσεις, αλλά θα συνεχίσουμε να ζητάμε τόσο την επείγουσα επιβεβαίωση αυτών των δεσμεύσεων όσο και την τροποποίηση του κανονισμού το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε με την πρώτη ευκαιρία, να συμπεριληφθούν οι εναλλακτικές δοκιμές οι οποίες στο μεταξύ θα έχουν επικυρωθεί πλήρως. Σας ευχαριστώ, νομίζω πως έχω ολοκληρώσει πριν τελειώσει ο χρόνος μου, κάτι που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο έργο μας."@el10
". − Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, you are well aware that, within a few days, ten to be precise, the first implementation phase of REACH will begin. This is the phase for the pre-registration of substances. In view of, shall we say, this solemn moment, we, as you know, were annoyed about the definition of testing in the REACH implementing regulation. This was because one of the objectives of REACH which we secured with no small difficulty in the course of the legislative process and inter-institutional negotiations was precisely the promotion of alternative methods to animal tests. When we saw that the draft implementing regulation did not include a series of tests scientifically validated by the ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) because, firstly, they have not yet been approved for regulatory purposes, and secondly, some of them, three of the five, were referred back for validation to the OECD, we were, I repeat, very cross. It is only right that REACH should proceed as scheduled, but it is also right for it to set off on the right foot in terms of compliance with the spirit and purpose of this most important regulation. In the meantime, as you know, there have been talks between us and on 5 May Parliament received a letter, signed by Commissioner Dimas on your behalf and on behalf of the Commissioner for Research as well, which gave interesting and binding responses to our questions and to our notional opposition to this regulation. We must acknowledge that a solid way of accelerating, rationalising and where necessary, making these processes for validating alternative methods more transparent is envisaged Our debate this evening will now become a touch more formal. I am sure that you will confirm these undertakings and thus make it possible for us to adopt our resolution tomorrow, as amended in the meantime. Upon so doing, in light of the commitment which I am asking you to confirm, there will cease to be any opposition to the regulation. Instead, note will be taken of those undertakings, but we will continue the call both for confirmation of those commitments as a matter of urgency and for the regulation to be amended as soon as possible so that it can, at the earliest opportunity, include the alternative tests, which will have been fully validated in the meantime. Thank you, I think I have even finished before time, allowing us to proceed more quickly with our work."@en4
". − Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, dentro de algunos días, exactamente diez, comenzará la primera fase de aplicación de REACH, la fase del prerregistro de las sustancias, en vista de lo cual, es decir, de este momento solemne, como sabe, en relación con el Reglamento de aplicación de REACH en lo que respecta a la definición de los ensayos, nos hemos sentido molestos, porque uno de los objetivos de REACH, conquistado con mucho trabajo a lo largo de todo el proceso legislativo y las negociaciones institucionales, era precisamente la promoción de métodos de ensayo alternativos a los ensayos con animales. Cuando vimos que este proyecto de Reglamento de aplicación no incluía una serie de métodos de ensayo validados por el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) desde el punto de vista científico porque, en primer lugar, no se han aprobado aún para fines reglamentarios y, en segundo lugar, algunos de ellos, exactamente tres de cinco, se reenviaron para su validación en la OCDE, repito, nos enfadamos bastante. Porque es justo que la aplicación de REACH se produzca según el calendario previsto, pero también lo es que empiece a funcionar con buen pie en términos de respeto del espíritu y la finalidad de un reglamento tan importante. Mientras tanto, nos hemos reunido entre nosotros y el 5 de mayo el Parlamento recibió un escrito firmado por el Comisario Dimas, también en su nombre y en nombre del Comisario responsable de investigación, que ofreció respuestas interesantes y manifestó algunos compromisos en relación con nuestras dudas y la contrariedad avanzada en relación con este Reglamento. Debemos suponer que se ha ideado un itinerario serio para acelerar, racionalizar y, en su caso, hacer más transparentes estos procesos de validación de los sistemas alternativos. Digamos que nuestro debate de esta tarde se hace un poco más formal. Estoy seguro de que confirmará, señor Comisario, los compromisos contraídos y que mañana podremos, por tanto, aprobar nuestra resolución modificada en la forma que mientras tanto ha adoptado y que por ello, a la luz de el compromiso que le pido que me confirme, ya no habrá oposición al Reglamento y se tomará nota de tales compromisos, aunque seguiremos pidiendo tanto que se confirmen estos compromisos de forma urgente y que el Reglamento se modifique lo antes posible, para poder incluir también lo antes posible los métodos de ensayo alternativos, que mientras tanto ya estarán completamente convalidados. Gracias, creo que no he utilizado todo el tiempo del que disponía para hablar y esto nos permite también proceder de forma más rápida con nuestro trabajo."@es21
". − Härra juhataja, daamid ja härrad, volinik, te teate hästi, et mõne, täpsemalt kümne päeva pärast algab REACHi rakendamise esimene etapp. See on ainete eelregistreerimise etapp. Selle, ütleme, pühaliku hetke kontekstis häiris meid, nagu te teate, katsetuse määratlus REACHi rakendusmääruses. Põhjuseks oli asjaolu, et üks REACHi eesmärke, mis fikseeriti õigusloomega seotud protsessis ja institutsioonidevahelistes läbirääkimistes küllaltki suurte raskustega, oli nimelt loomkatsetele alternatiivsete meetodite edendamine. Kui me nägime, et rakendusmääruse eelnõu ei sisalda alternatiivsete meetodite valideerimise Euroopa keskuse (ECVAM) poolt teaduslikult kontrollitud katseseeriaid, sest esiteks ei ole nad veel regulatiivsel eesmärgil heaks kiidetud ning teiseks saadeti mõned neist, viiest kolm, valideerimiseks tagasi OECD-le, olime me, ma kordan, väga pahased. On õige, et REACH peab edasi minema vastavalt ajakavale, kuid samuti on õige, et see vastaks algusest peale selle ülimalt olulise määruse mõttele ja eesmärgile. Vahepeal, nagu te teate, on toimunud meie vahel kõnelused ning 5. mail sai parlament teie ja ka teadusvoliniku nimel volinik Dimase allkirjaga kirja, mis andis meie küsimustele ja meie mõttelisele vastuseisule selle määruse suhtes huvitavaid ja siduvaid vastuseid. Me peame tunnistama, et ette on nähtud usaldusväärne moodus alternatiivsete meetodite valideerimise kiirendamiseks, põhjendamiseks ja vajadusel läbipaistvamaks muutmiseks. Meie tänase õhtu arutelu muutub nüüd pisut formaalsemaks. Ma olen kindel, et te kinnitate need kohustused ning võimaldate sellega meil homme selle määruse koos vahepealsete muudatustega vastu võtta. Arvestades teie lubadusi, mida ma palun teil kinnitada, ei ole sel juhul enam määrusele mingit vastuseisu. Selle asemel võetakse need kohustused teadmiseks, kuid me kutsume jätkuvalt üles nende lubaduste kiirele kinnitamisele ning määruse peatsele muutmisele, et sellesse lisataks esimesel võimalusel alternatiivsed testid, mis vahepeal on täielikult valideeritud. Tänan teid, arvan, et lõpetasin isegi enne ajalimiiti, mis võimaldab meil meie tööga kiiremini edasi minna."@et5
". − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komissio jäsen, tiedätte varmasti hyvin, että muutaman päivän kuluttua, tarkalleen kymmenen päivän kuluttua, käynnistyy REACH-asetuksen ensimmäinen täytäntöönpanovaihe. Tämä vaihe koskee aineiden rekisteröintiä. Tämän sanoisimmeko juhlallisen hetken yhteydessä meitä ärsyttää testimenetelmien määritelmä REACH-täytäntöönpanoasetuksessa. Tämä johtuu siitä, että yksi lainsäädäntöprosessissa ja toimielinten välisissä neuvotteluissa suurella vaivalla varmistamistamme REACH-asetuksen tavoitteista oli juuri eläinkokeille vaihtoehtoisten testimenetelmien edistäminen. Havaittuamme, että täytäntöönpanoasetuksen luonnokseen ei sisältynyt lukuisia Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen (ECVAM) tieteellisesti validoimia testimenetelmiä, ensinnäkin sen vuoksi, että niitä ei ole vielä hyväksytty säädöstarkoituksiin, ja toiseksi, koska joitakin niistä, kolme viidestä, palautettiin OECD:n validoitavaksi, olimme todellakin hyvin kiukkuisia. REACH-asetuksen täytäntöönpanon on tietenkin edettävä aikataulun mukaisesti, mutta sen on myös oltava oikeansuuntaista tämän hyvin merkittävän asetuksen hengen ja tarkoituksen kannalta. Kuten tiedätte, olemme tällä välin jatkaneet keskusteluamme, ja parlamentti sai 5. toukokuuta komission jäsen Dimasin komission ja myös tutkimuksesta vastaavan komission jäsenen puolesta allekirjoittaman kirjeen, jossa annettiin mielenkiintoisia ja sitovia vastauksia kysymyksiimme ja asetusta koskeville käsitteellisille vastalauseillemme. Meidän on tunnustettava, että suunnitteilla on vankka tapa nopeuttaa, järkeistää ja tarvittaessa tehdä näistä vaihtoehtoisten menetelmien validointiprosesseista entistä avoimempia. Tänä iltana keskustelumme on hivenen muodollisempaa. Olen varma, että vahvistatte nämä pyrkimykset ja annatte meille näin mahdollisuuden antaa päätöslauselmamme huomenna tarkistettuna. Jos näin tehdään, ja vakuutatte sitoumuksen, jota pyydän, asetusta ei enää vastusteta. Sen sijaan kiinnitetään huomiota näihin pyrkimyksiin, mutta me vaadimme edelleen sekä näiden sitoumusten pikaista vahvistamista että asetuksen tarkistamista mahdollisimman pian, jotta se voisi mahdollisimman varhain sisältää myös vaihtoehtoiset testimenetelmät, jotka siihen mennessä on validoitu täysimääräisesti. Kiitos, luulenpa lopettavani jopa ennen määräaikaa, joten voimme jatkaa työtämme nopeammin."@fi7
". − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Commissaire, vous avez pleinement conscience que dans quelques jours, dans dix jours pour être exact, commencera la première phase de déploiement de REACH. Il s’agit de la phase de préenregistrement des substances. Dans la perspective de ce moment, disons, solennel, nous avons, comme vous le savez, éprouvé des problèmes au niveau de la définition des tests dans le règlement de mise en œuvre de REACH. C’est parce que l’un des objectifs de REACH, que nous avons imposé à grand peine au cours du processus législatif et des négociations interinstitutionnelles, est précisément la promotion de méthodes alternatives aux tests pratiqués sur les animaux. Lorsque nous avons remarqué que le projet de règlement d’application ne comprenait pas une série de tests validés scientifiquement par l’ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods, Centre européen de validation des méthodes alternatives), premièrement parce que ces tests n’ont pas encore été approuvés à des fins réglementaires et deuxièmement parce que certains d’entre eux, trois sur les cinq, ont été renvoyés à l’OCDE pour validation, nous avons été, je le répète, extrêmement contrariés. Il faut bien sûr que REACH progresse selon le calendrier prévu, mais il faut également qu’il parte du bon pied en respectant l’esprit et l’objectif de ce règlement capital. Comme vous le savez, nous avons discuté entre-temps, et le 5 mai dernier, le Parlement a reçu une lettre signée par le commissaire Dimas en votre nom et au nom du commissaire affecté à la recherche également, donnant des réponses intéressantes et contraignantes à nos questions et à notre hypothétique opposition à ce règlement. Nous devons admettre qu’une manière efficace d’accélérer, de rationaliser et, si nécessaire, de rendre plus transparents ces processus de validation de méthodes alternatives est envisagée. Notre débat de ce soir va maintenant devenir un peu plus formel. Je suis sûr que vous confirmerez ces engagements et que vous nous permettrez d’adopter demain notre résolution, qui aura entre-temps été amendée. Ce faisant, et étant donné la promesse que je vous demande de confirmer, nous ne nous opposerons plus au règlement. Nous prendrons note de ces promesses, mais nous continuerons à réclamer la confirmation rapide de ces engagements et l’amendement du règlement dès que possible afin qu’il puisse, à la première opportunité, inclure les tests alternatifs qui auront été entièrement validés d’ici là. Merci, je pense même avoir terminé avant l’expiration de mon temps de parole, ce qui nous permettra de continuer plus rapidement notre travail."@fr8
". − Elnök úr, hölgyeim és uraim, biztos úr, Önök is tudják, hogy néhány napon belül, a pontosság kedvéért, tíz nap múlva kezdetét veszi a REACH végrehajtásának első időszaka. Ez az anyagok előzetes regisztrációjának ideje. Tekintettel erre a, nevezzük, ünnepélyes pillanatra, ahogy Önök is tudják, bosszantónak találjuk, ahogy a REACH végrehajtási rendelete a tesztelést meghatározza. Mégpedig azért, mert a REACH egyik célkitűzése, amelyet nem kevés nehézség árán biztosítottunk a jogalkotási folyamatban és az intézményközi tárgyalásokon pontosan az állatkísérletek alternatív módszereinek előmozdítása volt. Amikor láttuk, hogy a végrehajtási rendelet tervezete nem tartalmaz számos, az ECVAM (Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ) által tudományosan jóváhagyott tesztet, mivel először, azokat még nem szabályozási célból hagyták jóvá és másodszor, néhány teszt — ötből három — esetében a szabályozó elfogadó eljárást visszahelyezték az OECD-hez, ismétlem, nagyon ingerültek lettünk. Nagyon helyes, hogy a REACH-nek program szerint kell haladnia, de az is helyes lenne, ha megfelelő lépéssel indulna olyan értelemben, hogy összhangban kellene állnia e nagyon fontos rendelet szellemével és céljával. Ugyanakkor, amint tudja, magunk között folytattuk megbeszéléseinket, majd május 5-én a Parlament levelet kapott Dimas biztos úr írt aláírásával az Ön és a kutatási biztos nevében, amely érdekes és kötelező érvényű válaszokat adott kérdéseinkre és a rendelettel szemben tanúsított fogalmi alapú ellenállásunkra. El kell ismernünk, hogy a gyorsítás, ésszerűsítés és ahol szükséges, az alternatív módszerek jóváhagyási eljárásainak átlátszóbbá tételének megbízható képe vetül előre. Ma esti vitánk így egy lehelettel formálisabb lesz. Biztos vagyok abban, hogy Ön meg fogja erősíteni ezeket a vállalásokat és így lehetővé teszi számunkra, hogy a holnapi napon elfogadjuk állásfoglalásunkat, az addig tett módosításokkal együtt. Ha ez megtörténik, annak a kötelezettségvállalásnak fényében, amelynek megerősítésére kérem Önt, megszűnik a rendelettel szembeni bármiféle ellenállás. E helyett, a vállalásokat figyelembe véve, továbbra is követelni fogjuk mind a kötelezettségvállalások sürgősséggel történő megerősítését, mind pedig a rendelet mihamarabbi módosítását, hogy mielőbb lehetővé váljék az alternatív tesztek beépítése, amelyeket addigra teljes körűen jóvá kell hagyni. Köszönöm, azt hiszen nem használtam ki teljesen az időmet, így gyorsabban haladhatunk előre a munkánkkal."@hu11
". − Pone Pirmininke, ponios ir ponai, Komisare, visi puikiai žinote, kad po keleto, o tiksliau – po dešimties, dienų, prasidės pirmasis REACH įgyvendinimo etapas. Tai medžiagų išankstinio registravimo etapas. Jums žinoma, kad atėjus šiam, jei taip galima pasakyti, iškilmingam, momentui, mes pasipiktinome REACH įgyvendinimo reglamente pateiktu bandymo apibrėžimu. Pasipiktinimą sukėlė tai, kad vienas iš REACH tikslų, kurį mes gana sunkiai įtvirtinome teisės akto kūrimo proceso bei tarpinstitucinių derybų metu, buvo būtent bandymo metodų, alternatyvių bandymams su gyvūnais, propagavimas. Pakartosiu – mes labai pasipiktinome pamatę, kad į įgyvendinimo reglamento projektą neįtraukta daug Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centro (ECVAM) moksliškai patvirtintų bandymų, nes, pirmiausia, jie dar nebuvo patvirtinti reguliavimo tikslais, o antra – kai kurie iš jų (trys iš penkių) buvo perduoti patvirtinti EBPO. REACH įgyvendinimas turi būti tęsiamas, kaip numatyta, tačiau taip pat būtina užtikrinti, kad nuo pat įgyvendinimo pradžios būtų laikomasi šio labai svarbaus reglamento dvasios ir paskirties. Tuo metu, kaip Jūs žinote vyko mūsų derybos, o gegužės 5 d. Parlamentas gavo Jūsų bei Tyrimų Komisaro vardu Komisaro Dimas pasirašytą laišką, pateikiantį įdomių ir įpareigojančių atsakymų į mūsų klausimus bei į mūsų menamą oponavimą šiam reglamentui. Tenka pripažinti, kad yra numatytas solidus būdas pagreitinti ir racionalizuoti šiuos alternatyvių bandymo metodų patvirtinimo procesus, o prireikus – padaryti juos skaidresnius. Šio vakaro mūsų diskusijos taps formalesniu šio klausimo įtvirtinimu. Esu įsitikinęs, kad Jūs patvirtinsite šiuos ketinimus ir taip sudarysite mums galimybę rytoj priimti mūsų sprendimą, su tuo metu padarytais daliniais pakeitimais. Tai atlikus ir patvirtinus įsipareigojimus, kuriuos dabar Jus prašau patvirtinti, nebeliks opozicijos šiam reglamentui. Vietoje oponavimo, bus žiūrima į šiuos įsipareigojimus, tačiau mes toliau kviesime skubos tvarka juos patvirtinti bei kuo skubiau iš dalies pakeisti šį reglamentą, kad, atsiradus pirmai galimybei, į jį būtų įtraukti alternatyvūs bandymo metodai, kurie per tą laiką bus visiškai patvirtinti. Dėkoju Jums; atrodo, kad pasisakymą baigiau anksčiau laiko, todėl galime greičiau tęsti savo darbą."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Komisār! Jums labi zināms, ka pēc dažām, precīzāk – desmit, dienām sāksies REACH pirmais īstenošanas posms. Tas ir posms vielu pirmējai reģistrācijai. Ņemot vērā šo, teiksim, svinīgo brīdi, mūs kaitina pārbaužu definēšana REACH īstenošanas regulā. Tas ir tāpēc, ka viens no REACH mērķiem, kuru mēs ar ne mazums grūtībām nodrošinājām likumdošanas procesa un starpinstitucionālo pārrunu laikā tieši bija dzīvnieku testiem alternatīvo metožu veicināšana. Kad mēs redzējām, ka īstenošanas regulas projektā nav virkne testu, kurus zinātniski pamatoja ECVAM (Eiropas Alternatīvo metožu apstiprināšanas centrs), jo, pirmkārt, tie vēl nav apstiprināti regulējošiem mērķiem, un, otrkārt, daži no tiem, trīs no pieciem, tika nodoti atpakaļ ESAO akceptam, mēs, es atkārtoju, ļoti iebildām. Tas ir tikai tā, ka REACH jāturpina kā plānots, bet tā arī ir tiesīga nostāties uz kājām atbilstības ziņā ar šīs vissvarīgākās regulas garu un mērķi. Tai pat laikā, kā jums zināms, mūsu vidū ir bijušas sarunas un 5. maijā Parlaments saņēma vēstuli, ko jūsu un pētniecības komisāra vārdā parakstījis komisārs kas sniedza interesantas un saistošas atbildes uz mūsu jautājumiem un mūsu jēdzieniskajiem iebildumiem par so regulu. Mums jāatzīst, ka bija nepieciešams stingrs paātrinājums, racionalizācija, lai nepieciešamības gadījumā padarītu šos procesus par alternatīvu metožu atzīšanu pārskatāmākus. Mūsu debates šovakar kļūs nedaudz formālākas. Esmu pārliecināts, ka jūs apstiprināsiet šos uzņēmumus un tādējādi ļausiet mums pieņemt rīt mūsu rezolūciju ar pa to laiku izdarītajiem grozījumiem. To darot, ņemot vērā darbību, kuru es jums lūdzu apstiprināt, nebūs vairāk nekādu iebildumu pret regulu. Tā vietā šie uzņēmumi tiks ņemti vērā, bet mēs turpināsim abus aicināt apstiprināt šos solījumus steidzamības kārtībā, ietverot alternatīvos testus, kas tai laikā tiks pilnīgi atzīti. Paldies! Man šķiet, ka esmu beidzis pirms laika, ļaujot mums ātrāk virzīt uz priekšu darbu."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, lei sa bene che tra pochi giorni, esattamente dieci, inizierà la prima fase applicativa di REACH – quella della preregistrazione delle sostanze – ed è stato anche in vista, diciamo, di questo momento solenne che, come lei sa bene, di fronte al regolamento applicativo di REACH per quanto riguarda la definizione dei test, noi ci siamo arrabbiati perché una delle finalità di REACH, per la verità faticosamente conquistate in tutto il processo legislativo e nei negoziati interistituzionali, è diventato proprio la promozione dei sistemi alternativi a quelli dei test sugli animali. Quando abbiamo visto questo progetto di regolamento attuativo, in cui una serie di test già convalidati dall'ECVAM dal punto di vista scientifico non sono stati inseriti perché non è avanzata la procedura normativa e perché, dall'altro lato, alcuni di essi, esattamente tre su cinque, sono stati rinviati alla validazione in sede OCSE, ripeto ci siamo proprio arrabbiati. Perché è giusto che l'attuazione dei REACH viaggi secondo i tempi previsti, ma è anche giusto che parta con il piede giusto sotto il profilo del rispetto dello spirito e delle finalità di questo regolamento così importante. Nel frattempo, come lei sa, sono intervenute delle interlocuzioni fra di noi e il 5 maggio è pervenuta al Parlamento una lettera a firma del Commissario Dimas, anche a suo nome e a nome del Commissario responsabile per la ricerca, che ha dato risposte interessanti e impegnative a questi nostri dubbi e a questa nostra ipotizzata contrarietà a questo regolamento. Dobbiamo dare atto che si è immaginato un percorso serio per velocizzare, rendere più razionali e rendere anche, come è necessario, più trasparenti, questi processi di validazione di sistemi alternativi. Diciamo che questo nostro dibattito di stasera diventa un pochino più formale. Sono sicuro che lei confermerà questi impegni e quindi ci renderà possibile domani adottare, nella forma che abbiamo nel frattempo modificato, la nostra risoluzione che a questo punto prendendo atto di questo impegno che le chiedo di confermare, non sarà più di opposizione a quel regolamento ma di presa d'atto di questi impegni, ferma rimanendo la richiesta di procedere in tempi abbastanza urgenti alla verifica di questi impegni e anche appena possibile alla modifica di quel regolamento, per includere quanto prima possibile i test alternativi, che nel frattempo saranno stati completamente convalidati. La ringrazio, credo di avere risparmiato anche un po' di tempo e questo ci consente di accelerare il nostro lavoro."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, commissaris, u weet heel goed dat binnen een paar dagen, tien om precies te zijn, de eerste fase van de tenuitvoerlegging van REACH zal beginnen. Dit is de fase voor de preregistratie van stoffen. Met het oog op, zullen we zeggen, dit plechtige moment, waren wij, zoals u weet, kwaad over de definitie van het uitvoeren van proeven in de verordening die REACH ten uitvoer legt. Dit kwam omdat een van de doelstellingen van REACH die wij in de loop van het wetgevingsproces en de interinstitutionele onderhandelingen met grote moeite hadden veilig gesteld, precies de bevordering van alternatieve methodes voor dierproeven was. Toen wij zagen dat in de ontwerpverordening voor tenuitvoerlegging geen serie proeven voorkwam die wetenschappelijk goedgekeurd was door het ECVAM (Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methodes) omdat die, op de eerste plaats, nog niet zijn goedgekeurd voor regelgeving en, op de tweede plaats, omdat sommige ervan, drie van de vijf, voor validatie zijn terugverwezen naar de OESO, waren wij, ik herhaal het, heel boos. Het is alleen maar juist dat REACH voort gaat zoals gepland, maar het is ook juist dat het goed van start gaat in die zin dat het in overeenstemming is met de geest en bedoeling van deze hoogst belangrijke verordening. Zoals u weet, zijn er intussen gesprekken geweest tussen ons en op 5 mei heeft het Parlement een brief ontvangen, getekend door commissaris Dimas namens u en ook namens de commissaris voor Onderzoek, die interessante en bindende antwoorden gaf op onze vragen en op onze theoretische oppositie tegen deze verordening. We moeten erkennen dat een solide manier van versnellen, rationaliseren en, waar nodig, deze processen voor validatie van alternatieve methodes meer transparant maken, wordt voorzien. Ons debat vanavond zal nu een tikje formeler worden. Ik ben er zeker van dat u deze toezeggingen zult bevestigen en het zo voor ons mogelijk maakt onze resolutie morgen aan te nemen, zoals die intussen gewijzigd is. Als dat zo gebeurt, zal er, in het licht van de toezegging die ik u vraag te bevestigen, niet langer enig verzet zijn tegen de verordening. In plaats daarvan zal kennis genomen worden van die toezeggingen, maar wij zullen blijven vragen zowel om onverwijlde bevestiging van die toezeggingen als om zo spoedig mogelijke wijziging van de verordening zodat alternatieve dierproeven er zo snel mogelijk in opgenomen kunnen worden, die intussen volledig gevalideerd zijn. Dank u, ik geloof dat ik zelfs klaar ben voordat mijn tijd verstreken is, waardoor wij sneller met ons werk kunnen doorgaan."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Wszyscy jesteśmy świadomi, iż ostatnio rozpoczęła się pierwsza faza wdrażania REACH. Jest to faza wstępnej rejestracji substancji. W świetle tej podniosłej chwili jesteśmy, jak państwo wiedzą, zirytowani definicją testowania zawartą w przepisach wykonawczych REACH . Dzieje się tak, ponieważ jednym z celów REACH, który zapewniliśmy bez większych problemów w procesie legislacyjnym oraz negocjacjach wewnątrz instytucjonalnych było propagowanie metod badań innych niż testowanie na zwierzętach. Gdy ujrzeliśmy projekt przepisów wykonawczych, rozporządzenie nie zawierało serii testów naukowo zweryfikowanych przez ECVAM ( Europejskie Centrum Zatwierdzania Alternatywnych Metod Badań), ponieważ, po pierwsze, nie zostały one wówczas jeszcze zatwierdzone dla celów ustawodawczych oraz, po drugie, niektóre z nich, trzy lub pięć, zostały zwrócone do weryfikacji ODCE gdzie, co ,powtarzam , było nie po naszej myśli. Rozwój sytuacji jest pomyślny tylko wtedy, gdy prace nad REACH przebiegają zgodnie z planem. Ważne jest też aby ten proces przebiegał tak, jak powinien, pod względem zgodności z duchem i celami tego najważniejszego rozporządzenia. W międzyczasie, jak państwo wiedzą, odbywały się rozmowy, a 5 maja Parlament otrzymał pismo podpisane przez komisarza Dimasa w państwa imieniu oraz w imieniu komisarza do spraw badań, które przyniosło interesujące oraz wiążące odpowiedzi na nasze pytania oraz dotyczące ewentualnego sprzeciwu wobec tego rozporządzenia. Musimy przyznać, że przewidzieliśmy dobry sposób na przyspieszenie, racjonalizację oraz tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, na uczynienie procesów walidacji alternatywnych metod bardziej przejrzystymi. Nasza wieczorna debata stanie się teraz nieco bardziej formalna. Jestem pewien, iż potwierdzą państwo te zobowiązania, co umożliwi nam jutro przyjęcie naszej rezolucji, która została w międzyczasie zmieniona. Gdy tak się stanie, w świetle zobowiązania, o potwierdzenie którego państwa proszę , przestaną istnieć głosy przeciwne temu rozporządzeniu. Zamiast tego, zobowiązania te zostaną uwzględnione, lecz będziemy wzywać do potwierdzenia tych zobowiązań w trybie pilnym, oraz o wprowadzenie zmian do rozporządzenia tak szybko, jak to możliwe i aby można było jak najszybciej włączyć do niego zapisy o alternatywnych metodach badań, które zostaną w międzyczasie w pełni zweryfikowane. Dziękuję państwu, uważam, iż skończyłem nawet przed czasem, co pozwala nam na szybszy powrót do pracy nad tą kwestią."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Comissário, como bem sabe, dentro de alguns dias, mais exactamente dez, irá ter início a primeira fase de implementação do regulamento REACH. É a fase do pré-registo das questões de fundo. Foi na perspectiva, digamos, desse momento solene que, como sabe, ficámos aborrecidos no que toca à definição dos testes do regulamento de aplicação do REACH. Isso aconteceu porque um dos objectivos do regulamento REACH, que nós assegurámos com bastantes dificuldades no decorrer do processo legislativo e das negociações interinstitucionais, foi precisamente a promoção de métodos alternativos aos testes com animais. Quando vimos que o projecto de regulamento de aplicação não incluía uma série de testes cientificamente validados pelo ECVAM (Centro Europeu para a Validação de Métodos Alternativos), porque, em primeiro lugar, ainda não foram aprovados para fins de regulamentação e, em segundo lugar, porque alguns deles, mais exactamente três num total de cinco, foram novamente enviados à OCDE para validação, ficámos, repito, muito aborrecidos. É correcto que o regulamento REACH avance de acordo com o que está programado, mas é igualmente correcto que comece com o pé direito no que toca a respeitar o espírito e a finalidade deste regulamento tão importante. Entretanto, como sabe, houve diálogos entre nós e, em 5 de Maio, o Parlamento recebeu uma carta, assinada pelo Senhor Comissário Dimas, também em seu nome e em nome do Comissário responsável pela Investigação, que deu respostas interessantes e importantes às nossas perguntas e à nossa suposta oposição a este regulamento. Temos de reconhecer que se concebeu um sólido percurso para acelerar, racionalizar e, sempre que necessário, tornar mais transparentes estes processos de validação de métodos alternativos. O nosso debate desta noite torna-se agora um pouco mais formal. Estou certo de que irá confirmar estes compromissos e fazer com que nos seja possível, amanhã, adoptar a nossa resolução, tal como ela foi entretanto modificada Assim procedendo, à luz do compromisso que lhe peço que confirme, deixará de haver qualquer oposição ao regulamento. Em vez disso, serão registados esses compromissos, mas iremos continuar a apelar, quer para a confirmação desses compromissos com urgência, quer para a alteração do regulamento o mais rapidamente possível, a fim de que ele possa incluir, na primeira oportunidade, os testes alternativos, que entretanto terão sido totalmente validados. Obrigado, penso que até terminei um pouco antes do tempo, o que nos permite acelerar o nosso trabalho."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, lei sa bene che tra pochi giorni, esattamente dieci, inizierà la prima fase applicativa di REACH – quella della preregistrazione delle sostanze – ed è stato anche in vista, diciamo, di questo momento solenne che, come lei sa bene, di fronte al regolamento applicativo di REACH per quanto riguarda la definizione dei test, noi ci siamo arrabbiati perché una delle finalità di REACH, per la verità faticosamente conquistate in tutto il processo legislativo e nei negoziati interistituzionali, è diventato proprio la promozione dei sistemi alternativi a quelli dei test sugli animali. Quando abbiamo visto questo progetto di regolamento attuativo, in cui una serie di test già convalidati dall'ECVAM dal punto di vista scientifico non sono stati inseriti perché non è avanzata la procedura normativa e perché, dall'altro lato, alcuni di essi, esattamente tre su cinque, sono stati rinviati alla validazione in sede OCSE, ripeto ci siamo proprio arrabbiati. Perché è giusto che l'attuazione dei REACH viaggi secondo i tempi previsti, ma è anche giusto che parta con il piede giusto sotto il profilo del rispetto dello spirito e delle finalità di questo regolamento così importante. Nel frattempo, come lei sa, sono intervenute delle interlocuzioni fra di noi e il 5 maggio è pervenuta al Parlamento una lettera a firma del Commissario Dimas, anche a suo nome e a nome del Commissario responsabile per la ricerca, che ha dato risposte interessanti e impegnative a questi nostri dubbi e a questa nostra ipotizzata contrarietà a questo regolamento. Dobbiamo dare atto che si è immaginato un percorso serio per velocizzare, rendere più razionali e rendere anche, come è necessario, più trasparenti, questi processi di validazione di sistemi alternativi. Diciamo che questo nostro dibattito di stasera diventa un pochino più formale. Sono sicuro che lei confermerà questi impegni e quindi ci renderà possibile domani adottare, nella forma che abbiamo nel frattempo modificato, la nostra risoluzione che a questo punto prendendo atto di questo impegno che le chiedo di confermare, non sarà più di opposizione a quel regolamento ma di presa d'atto di questi impegni, ferma rimanendo la richiesta di procedere in tempi abbastanza urgenti alla verifica di questi impegni e anche appena possibile alla modifica di quel regolamento, per includere quanto prima possibile i test alternativi, che nel frattempo saranno stati completamente convalidati. La ringrazio, credo di avere risparmiato anche un po' di tempo e questo ci consente di accelerare il nostro lavoro."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár, všetci určite dobre viete, že o niekoľko dní, o desať dní, aby som bol presný, sa začne prvá fáza vykonávania nariadenia REACH. Ide o fázu predbežnej registrácie chemických látok. Vzhľadom na túto, dovolím si povedať, slávnostnú chvíľu, sme boli, ako si iste spomínate, pobúrení vymedzením testovania uvedeným vo vykonávacom nariadení REACH. A to z toho dôvodu, že jedným z cieľov predpisov REACH, ktorý sme zabezpečili neľahkým spôsobom v rámci legislatívneho procesu a medziinštitucionálnych rokovaní, bolo konkrétne presadzovanie alternatívnych metód týkajúcich sa testov na zvieratách. Keď sme zistili, že v návrhu vykonávacieho nariadenia nefiguruje séria testov, ktoré vedecky schválilo Európske centrum pre legalizáciu alternatívnych metód (ECVAM), pretože v prvom rade ešte neboli schválené na účely regulácie a v druhom rade niektoré z nich, tri z piatich, boli odporučené na schválenie v OECD, boli sme, opakujem, veľmi pobúrení. Je samozrejme správne, že s predpismi REACH by sa malo napredovať tak, ako bolo plánované, ale rovnako je správne, aby mali správny základ, pokiaľ ide o súlad s duchom a účelom tohto najdôležitejšieho nariadenia. Ako viete, medzičasom sme viedli medzi sebou rozhovory a 5. mája dostal Parlament list podpísaný komisárom Dimasom v jeho mene a v mene komisára pre výskum, v ktorom nám boli poskytnuté zaujímavé a záväzné odpovede na naše otázky a náš teoretický nesúhlas s týmto nariadením. Musíme uznať, že sa stanovuje riadny spôsob urýchlenia, racionalizácie a tam, kde je to potrebné, sprehľadňovanie procesov schvaľovania alternatívnych metód. Naša diskusia dnes večer bude formálnejšia. Som si istý, že tieto záväzky potvrdíte, a tým nám umožníte zajtra prijať naše uznesenie, ktoré bude medzičasom zmenené a doplnené. Po tom, ako tak urobíte, vzhľadom na záväzok, o ktorého potvrdenie vás žiadam, stiahneme naše nesúhlasné stanovisko k nariadeniu. Namiesto toho si poznamenáme tieto záväzky, ale budeme naďalej vyzývať na potvrdenie týchto záväzkov v čo najkratšom čase a na urýchlenú zmenu a doplnenie nariadenia, aby do neho boli pri najbližšej možnej príležitosti zahrnuté alternatívne testy, ktoré boli medzičasom v plnej miere schválené. Ďakujem vám, mám pocit, že som skončil ešte skôr, ako uplynul čas na príspevok, čo nám umožní rýchlejšie pracovať."@sk19
". − Gospod predsednik, gospe in gospodje, komisar, dobro veste, da se bo v nekaj dneh, natančneje v desetih dneh, začela prva stopnja izvajanja uredbe REACH. To je stopnja za predregistracijo snovi. Glede na ta slovesni trenutek, smo bili, kot veste, vznemirjeni zaradi opredelitve testiranja v izvedbeni uredbi REACH. To je bilo zato, ker je eden od ciljev uredbe REACH, ki smo ga z veliko težavo dosegli med zakonodajnim postopkom in medinstitucionalnimi pogajanji, pomenil točno spodbujanje nadomestnih metod za testiranje na živalih. Ko smo ugotovili, da osnutek izvedbene uredbe ni vključeval vrste testov, ki jih je znanstveno potrdil ECVAM (Evropski center za validacijo alternativnih metod), ker, prvič, še niso bili odobreni za regulativne namene, in drugič, nekateri, trije od petih, so bili poslani nazaj na potrjevanje v OECD, smo bili zelo jezni. Prav je, da se izvajanje uredbe REACH nadaljuje po načrtih, vendar je prav tudi, da se začne pravilno v zvezi s skladnostjo z duhom in namenom najpomembnejše uredbe. Medtem so, kot veste, potekali pogovori, pri čemer je 5. maja Parlament prejel pismo s podpisom komisarja Dimasa v vašem imenu in v imenu komisarja za raziskave, ki je ponudilo zanimive in obvezne odgovore na naša vprašanja in na naše namišljeno nasprotovanje tej uredbi. Priznati moramo, da se predvideva zanesljiv način za pospeševanje, racionalizacijo in preglednejše postopke potrjevanja nadomestnih metod. Naša nocojšnja razprava bo zdaj malo bolj uradna. Prepričan sem, da boste potrdili te zaveze in s tem jutri omogočili sprejetje resolucije, kakor je bila medtem spremenjena. Pri tem v smislu zaveze, za katero vas prosim, da jo potrdite, ne bo več nobenega nasprotovanja uredbi. Namesto tega bomo upoštevali te zaveze, vendar bomo nadaljevali s pozivom za nujno potrditev teh zavez in za čim prejšnjo spremembo ureditve, da bo mogoče čim prej vključiti nadomestne teste, ki bodo medtem v celoti potrjeni. Hvala, menim, da sem končal pred iztekom časa, zaradi česar bomo lahko hitreje nadaljevali z delom."@sl20
". − Herr talman, mina damer och herrar, herr kommissionsledamot! Ni är väl medvetna om att inom få dagar, tio för att vara exakt, kommer den första genomförandefasen av Reach att börja. Det är fasen för registrering på förhand av ämnen. Med tanke på detta högtidliga ögonblick var vi, som ni vet, irriterade över definitionen av testningen i genomförandeförordningen till Reach. Det berodde på att ett av målen i Reach, som vi med stor svårighet lyckades få igenom under lagstiftningsprocessen och de interinstitutionella förhandlingarna, var just att främja alternativa metoder till djurförsök. Vi blev mycket arga när vi upptäckte att en serie försök som vetenskapligt validerats av ECVAM (Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder) inte togs upp i genomförandeförordningen på grund av att de inte godkänts för regleringsändamål och att några av dem, tre av fem, återvisats till OECD för validering. Det är rätt att fortsätta som planerat med Reach, men det är också rätt att man från början följer andan i och syftet med denna mycket viktiga förordning. Under tiden har vi, som ni vet, diskuterat oss sinsemellan och den 5 maj fick parlamentet ett brev, undertecknat av kommissionsledamot Stavros Dimas, å era och kommissionsledamoten med ansvar för forsknings vägnar. I brevet fick vi intressanta och bindande svar på våra frågor och på vår symboliska protest mot förordningen. Vi måste erkänna att det finns ett stabilt sätt att öka, rationalisera och, när så är nödvändigt, göra dessa processer för validering av alternativa metoder mer öppna. Vår debatt i kväll kommer nu att bli lite mer formell. Jag är säker på att ni kommer att godkänna dessa åtaganden och därmed göra det möjligt för oss att anta vår resolution i morgon, som vi under tiden har ändrat. I så fall kommer det inte längre att finnas något motstånd mot resolutionen. I stället kommer åtagandena att bekräftas. Vi kommer dock även fortsättningsvis att be om att åtagandena kontrolleras omgående. Samtidigt kommer vi att uppmana till att förordningen blir ändrad så fort som möjligt så att de alternativa testerna, som under tiden har blivit helt validerade, kan ingå. Tack. Jag tror till och med att jag avslutade innan tiden var ute, vilket gör det möjligt för oss att snabbt fortsätta med vårt arbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Autore"18,15,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph