Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-457"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-457"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The European Union is the most important global actor and leading exporter of technology in the world today. Sustaining its leading position entails a series of challenges. Among these, attention should be given to the need to sustain European exporting industries in the global market by ensuring that unfair competition is challenged, while resisting the temptation of protectionism, and also the need to support small and medium-sized enterprises in the EU through the reduction of administrative and market access obstacles. Special attention needs to be directed by the EU institutions towards supporting the SME sectors of the economies of new Member States, so they can close the developmental gap with their peer SMEs in the EU. With regard to the opportunities presented by sustainable industrial policies, the EU has to take into account the potential presented by the industries of the new Member States. The urgent adoption of a comprehensive Small Business Act will contribute greatly to the development of the SME sectors in all Member States, thus also contributing to the reinforcement of the leading role of Europe in sustainable and technology-oriented industrial production."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropská unie je nejdůležitějším světovým subjektem a vedoucím vývozcem technologie v dnešním světě. Udržení se na této vedoucí pozici představuje série výzev. Mezi nimi by se pozornost měla věnovat potřebě udržet evropské vývozní průmyslové odvětví na globálním trhu prostřednictvím zabezpečení, že nespravedlivá hospodářská soutěž bude zpochybněná, přičemž se odolá pokušení protekcionismu, stejně jako prostřednictvím uznání potřeby podpořit malé a střední podniky v EU pomocí odstranění administrativních překážek a překážek přístupu na trh. Zvláštní pozornost orgánů EU se musí zaměřit na podporu odvětví malých a středních podniků v hospodářstvích nových členských států, aby mohly překonat rozdíl v rozvoji, který je dělí od ostatních malých a středních podniků v EU. Vzhledem k možnosti, kterou představují trvale udržitelné průmyslové politiky, EU musí vzít v úvahu potenciál, který představují průmyslová odvětví nových členských států. Rychlé přijetí komplexního zákona o malých podnicích přispěje ve velké míře k rozvoji odvětví s malými a středními podniky ve všech členských státech, čímž přispěje k posílení vedoucí úlohy Evropy v oblasti udržitelné a technologicky orientované průmyslové výroby."@cs1
"EU er den vigtigste globale aktør og førende eksportør af teknologi i verden i dag. Opretholdelse af sin førende position indebærer en række udfordringer. Blandt disse bør man være opmærksom på behovet for at opretholde europæiske eksporterende virksomheder på det globale marked ved at sikre, at illoyal konkurrence anfægtes, mens man modstår fristelsen til protektionisme, og også behovet for at støtte små og mellemstore virksomheder i EU gennem reduktion af administrative forhindringer og hindringer for markedsadgangen. Særlig opmærksomhed skal rettes af EU's institutioner mod at støtte SMV-sektorerne for økonomien i de nye medlemsstater, så de kan udligne den udviklingsmæssige forskel i forhold til deres tilsvarende SMV'er i EU. Med hensyn til de muligheder, som en bæredygtig industripolitik præsenter, er EU nødt til at tage hensyn til det potentiale, der er forelagt af virksomhederne i de nye medlemsstater. Den hastende vedtagelse af en omfattende lov for små virksomheder vil bidrage væsentligt til udviklingen af SMV-sektorerne i alle medlemsstaterne, hvilke også bidrager til styrkelse af Europas ledende rolle i den bæredygtige og teknologiorienterede industriproduktion."@da2
". Die Europäische Union ist heute der wichtigste globale Akteur und der führende Technologieexporteur in der Welt. Die Sicherung ihrer Führungsposition ist mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Dazu ist es notwendig, die europäischen Exportindustrien auf dem globalen Markt zu halten, indem wir unlauterem Wettbewerb den Kampf ansagen, ohne der Versuchung des Protektionismus nachzugeben, sowie die kleinen und mittleren Unternehmen in der EU durch den Abbau von administrativen und Marktzugangshindernissen zu unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit der EU-Institutionen muss der Unterstützung des KMU-Sektors in der Wirtschaft der neuen Mitgliedstaaten gelten damit deren KMU zu den übrigen KMU in der EU aufschließen können. Was die Chancen einer nachhaltigen Industriepolitik anbelangt, so muss die EU dem Potenzial der Industrie der neuen Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Die dringend notwendige Verabschiedung eines umfassenden „Small Business Act“ wird erheblich zur Entwicklung des KMU-Sektors aller Mitgliedstaaten beitragen und somit auch zur Stärkung der führenden Rolle Europas auf dem Gebiet der nachhaltigen und technologieorientierten Industrieproduktion."@de9
"H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος παγκόσμιος παράγοντας και ο ηγέτης στις εξαγωγές των προϊόντων τεχνολογίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διατήρηση της ηγετικής αυτής θέσης συνεπάγεται την αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων. Μεταξύ αυτών, θα πρέπει να δοθεί σημασία στην ανάγκη διατήρησης των ευρωπαϊκών εξαγωγικών βιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά μέσω της αμφισβήτησης του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αντίδρασης στην πρόκληση του προστατευτισμού, και επίσης να δοθεί σημασία στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ μέσω της μείωσης των διοικητικών εμποδίων και των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη των τομέων ΜΜΕ της οικονομίας των νέων κρατών μελών ώστε να μπορέσουν να καλύψουν το αναπτυξιακό κενό που υπάρχει με τις αντίστοιχες ΜΜΕ στην ΕΕ. H ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη της το δυναμικό που παρουσιάζουν οι βιομηχανίες των νέων κρατών μελών σε σχέση με τις ευκαιρίες που δόθηκαν από τις βιώσιμες βιομηχανικές πολιτικές. Η επείγουσα έγκριση της ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας «Small Business Act» θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των τομέων ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη, συνεπώς θα συνεισφέρει επίσης στην ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στην αειφόρο και προσανατολισμένη στην τεχνολογία βιομηχανική παραγωγή."@el10
"Actualmente la Unión Europea es el actor más importante y líder en la exportación de tecnología a escala mundial. El mantenimiento de esta posición de liderazgo conlleva una serie de desafíos. Entre ellos, merece especial atención la necesidad de apoyar a las industrias europeas que exportan a los mercados mundiales garantizando la eliminación de la competencia desleal y resistiendo a la tentación del proteccionismo, así como a la necesidad de apoyar a las PYME en la UE a través de la reducción de las cargas administrativas y de los obstáculos al acceso a los mercados. Las instituciones deben también prestar una atención especial al apoyo de los sectores económicos en los que se desarrollan las PYME de los nuevos Estados miembros, de modo que éstas puedan ponerse al mismo nivel de las del resto de los Estados miembros de la UE. En relación con las oportunidades que presentan las políticas industriales sostenibles, la UE debe tomar en consideración las posibilidades que ofrecen las industrias de los nuevos Estados miembros. La urgente aprobación de una Ley integral sobre PYME contribuiría enormemente al desarrollo de los sectores económicos en los que éstas prosperan en todos los Estados miembros, lo que redundaría a su vez en el refuerzo del liderazgo de Europa en relación con una producción industrial sostenible y orientada a la tecnología."@es21
"Euroopa Liit on täna kõige tähtsam ülemaailmne tegutseja ja juhtiv tehnoloogia eksportija maailmas. Juhtpositsiooni säilitamine tähendab mitmeid väljakutseid. Nende hulgas tuleb tähelepanu pöörata vajadusele hoida Euroopa eksportivaid tööstusi maailmaturul, mitte lubades ebaõiglast konkurentsi, samal ajal mitte kaldudes protektsionismi, ja samuti vajadusele toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ELis turulepääsu ja halduslike tõkete vähendamise kaudu. ELi institutsioonid peavad erilise tähelepanu suunama uute liikmesriikide majanduses väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele, et kaotada lõhe ELi erinevate liikmesriikide majanduste vahel. Vastavalt võimalustele, mida pakub jätkusuutlik tööstuspoliitika, peab EL arvestama uute liikmesriikide tööstuse potentsiaaliga. Põhjaliku väikeettevõtteid käsitleva õigusakti kiire vastuvõtmisega antaks suur panus liikmesriikide väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengusse, aidates samal ajal kaasa ka Euroopa juhtrolli tugevnemisele jätkusuutliku ja tehnoloogiale suunatud tööstustoodangu valdkonnas."@et5
"Euroopan unioni on hyvin merkittävä maailmanlaajuinen toimija ja johtava teknologian viejä nykymaailmassa. Johtoaseman säilyttämiseen liittyy lukuisia haasteita. Näiden joukossa on kiinnitettävä huomiota tarpeeseen säilyttää eurooppalainen vientiteollisuus globaaleilla markkinoilla varmistamalla epäreilun kilpailun torjuminen samalla vastustaen protektionismin kiusausta sekä tarpeeseen tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä EU:ssa vähentämällä hallinnollisia ja markkinoille pääsyyn liittyviä esteitä. EU:n toimielinten on kiinnitettävä erityistä huomiota uusien jäsenvaltioiden pk-yritysten tukemiseen, jotta ne voivat kiriä umpeen niiden ja muiden EU:n pk-yritysten välisen kehityskuilun. Kestävän teollisuuspolitiikan tarjoamien mahdollisuuksien yhteydessä EU:n on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden teollisuudenalojen potentiaali. Kattavan pienyrityksiä koskevan aloitteen nopea hyväksyminen auttaa paljon pk-alan kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa ja tätä kautta vahvistaa Euroopan johtoasemaa kestävän ja teknologiasuuntautuneen teollisen tuotannon alalla."@fi7
"(EN) L’Union européenne est actuellement l’acteur global le plus important et le premier exportateur de technologie au monde. Le maintien de cette position de leader implique de faire face à une série de défis. Il faut, entre autres, veiller au maintien des industries d’exportation européennes en luttant contre la concurrence déloyale, tout en résistant à la tentation du protectionnisme, mais aussi soutenir les petites et moyennes entreprises européennes par la réduction des obstacles administratifs et des barrières d’accès au marché. Les institutions européennes doivent accorder une attention particulière au soutien des PME dans les nouveaux États membres, afin que celles-ci puissent combler le fossé en termes de développement qui les sépare de leurs homologues dans le reste de l’Union européenne. En ce qui concerne les opportunités offertes par les politiques de développement durable, l’Union européenne doit tenir compte du potentiel que présentent les industries des nouveaux États membres. L’adoption d’urgence d’une législation exhaustive sur les petites entreprises contribuera grandement au développement du secteur des PME dans tous les États membres et donc au renforcement du rôle prépondérant de l’Europe dans la production industrielle durable et orientée vers la technologie."@fr8
"Az Európai Unió ma a világ legfontosabb globális szereplője és a technológiák legfontosabb exportőrje. Vezető pozíciójának megtartásához számos kihívásnak kell megfelelnie. Közülük arra kell figyelmet szentelni, hogy a tisztességtelen versenyt visszautasítva és a protekcionizmus kísértésének ellenállva kell az európai exportáló iparágakat a globális piacon megtartani, valamint arra, hogy az ügyintézés és a piaci elérhetőség akadályainak csökkentése útján támogatást kell nyújtani az EU-ban működő kis- és középvállalkozásoknak. Az EU intézményeinek különleges figyelmet kell fordítaniuk az új tagállamok gazdaságai kkv-szektorainak támogatására annak érdekében, hogy behozhassák az Unióban működő, hasonló, kkv-kal szembeni hátrányukat. A fenntartható iparpolitikák által kínált lehetőségeket illetően az EU-nak figyelembe kell vennie az új tagállamok iparágai által képviselt potenciált. Egy átfogó kisvállalkozási törvény sürgős meghozatala nagy mértékben fog hozzájárulni valamennyi tagállamban a kkv-szektorok fejlődéséhez hozzájárulva ezáltal Európa vezető szerepének megszilárdításához is a fenntartható és technológia-orientált ipari termelésben."@hu11
". Oggi l’Unione europea è l’attore più importante a livello globale e l’esportatore di tecnologia al mondo. Appoggiare la sua posizione di primo piano comporta una serie di sfide. Tra queste ultime, va prestata particolare attenzione alla necessità di appoggiare le industrie europee esportatrici nel mercato globale, garantendo che la concorrenza sleale sia messa in discussione, e al contempo resistendo alla tentazione del protezionismo, nonché alla necessità di appoggiare le piccole e medie imprese dell’UE mediante la riduzione di ostacoli amministrativi e di accesso al mercato. Le Istituzioni europee devono rivolgere particolare attenzione all’appoggio dei settori delle PMI delle economie dei nuovi Stati membri, così che possano colmare il divario di sviluppo con le loro omologhe PMI nel resto dell’UE. Relativamente alle opportunità presentate dalle politiche industriali sostenibili, l’UE ha tenuto conto del potenziale offerto dalle industrie dei nuovi Stati membri. L’adozione urgente di una legge completa sulle piccole imprese ( ) contribuirà enormemente allo sviluppo dei settori delle PMI in tutti gli Stati membri, pur concorrendo anche al potenziamento al ruolo di guida dell’Europa nella produzione industriale sostenibile e orientata alla tecnologia."@it12
"Šiandien Europos Sąjunga yra pati svarbiausia pasaulinė veikėja ir pirmaujanti technologijų eksportuotoja. Norint išlaikyti šią pirmaujančią poziciją, teks priimti į keletą iššūkių. Kalbant apie šiuos iššūkius, reikia skirti dėmesio būtinybei stiprinti pasaulinėje rinkoje Europos eksportuojančias pramonės sritis, užtikrinant kovą su nesąžininga konkurencija ir tuo pat metu atsispiriant pagundai taikyti protekcionizmą, taip pat būtinybei teikti paramą ES mažoms ir vidutinėms įmonėms, mažinant administracinę naštą ir šalinant kliūtis patekti į rinką. ES institucijos turėtų skirti ypatingą dėmesį paramai naujųjų valstybių narių ekonomikų MVĮ sektoriui, kad šio sektoriaus įmonės, padedant ES kolegėms, įveiktų atsilikimą išsivystymo srityje. Kalbant apie galimybes kurias teikia darni pramonės politika, ES turi atsižvelgti į naujųjų valstybių narių pramonės potencialą. Skubus išsamaus Smulkiojo verslo įstatymo priėmimas labai pasitarnaus MVĮ sektoriaus plėtrai visose valstybėse narėse, ir tuo pačiu prisidės, stiprinant Europos vadovaujantį vaidmenį darnios ir į technologijas orientuotos pramonės gamybos srityje."@lt14
"The European Union is the most important global actor and leading exporter of technology in the world today. Sustaining its leading position entails a series of challenges. Among these, attention should be given to the need to sustain European exporting industries in the global market by ensuring that unfair competition is challenged, while resisting the temptation of protectionism, and also the need to support small and medium-sized enterprises in the EU through the reduction of administrative and market access obstacles. Special attention needs to be directed by the EU institutions towards supporting the SME sectors of the economies of new Member States, so they can close the developmental gap with their peer SMEs in the EU. With regard to the opportunities presented by sustainable industrial policies, the EU has to take into account the potential presented by the industries of the new Member States. The urgent adoption of a comprehensive Small Business Act will contribute greatly to the development of the SME sectors in all Member States, thus also contributing to the reinforcement of the leading role of Europe in sustainable and technology-oriented industrial production."@mt15
"De Europese Unie is op het ogenblik de belangrijkste mondiale actor en leidende exporteur van technologie in de wereld. Het vasthouden van haar leidende positie brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Eén ervan is aandacht te schenken aan de noodzaak om Europese exporterende bedrijven op de wereldmarkt te ondersteunen door ervoor te zorgen dat oneerlijke concurrentie wordt bestreden, terwijl weerstand wordt geboden aan de verleiding van protectionisme, en ook aan de noodzaak kleine en middelgrote ondernemingen in de EU te steunen via de vermindering van administratieve obstakels en obstakels die te maken hebben met markttoegang. De EU-instellingen moeten speciale aandacht richten op het steunen van de KMO-sectoren van de economieën van nieuwe lidstaten, zodat zij de ontwikkelingskloof kunnen dichten met hun mede-KMO’s in de EU. Met betrekking tot de kansen die geboden worden door duurzaam industriebeleid moet de EU rekening houden met het potentieel dat geboden wordt door de industrieën van de nieuwe lidstaten. De urgente goedkeuring van een omvangrijke (“wet voor kleine bedrijven”) zal in grote mate bijdragen aan de ontwikkeling van de KMO-sectoren in alle lidstaten en zo ook bijdragen aan de versterking van de leidende rol van Europa op het gebied van duurzame en op technologie gerichte industriële productie."@nl3
"Unia Europejska jest najważniejszym uczestnikiem stosunków międzynarodowych oraz wiodącym eksporterem technologii w dzisiejszym świecie. Utrzymanie wiodącej pozycji Unii Europejskiej pociąga za sobą rozmaite wyzwania. Wśród tych wyzwań zwróćmy uwagę na potrzebę utrzymania pozycji europejskiego przemysłu eksportowego na światowym rynku poprzez wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji, powstrzymanie się od pokusy protekcjonalizmu oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez eliminację przeszkód za pomocą środków administracyjnych oraz rynkowych. Instytucje UE muszą zwrócić szczególną uwagę na wsparcie dla sektora MSP w gospodarkach nowych państw członkowskich, tak aby umożliwić im pokonanie przepaści, jaka dzieli je z sektorem MSP w innych państwach członkowskich UE. Odnośnie możliwości, jakie stwarza zrównoważona polityka przemysłowa, UE musi wziąć pod uwagę potencjał, jaki posiadają nowe państwa członkowskie. Pilne przyjęcie tak potrzebnego powszechnego aktu dotyczącego sektora małych spółek znacząco przyczyni się do rozwoju sektora MSP we wszystkich państwach członkowskich. Przyczyni się to również to wzmocnienia wiodącej roli Europy w zrównoważonym oraz zorientowanym na technologię przemyśle produkcyjnym."@pl16
"A União Europeia é o actor global mais importante e o principal exportador de tecnologia do mundo actual. A manutenção desta posição de liderança implica uma série de desafios. Entre eles, há que dar atenção à necessidade de manter as indústrias exportadoras europeias no mercado global, garantindo o combate à concorrência desleal e resistindo ao mesmo tempo à tentação do proteccionismo, e, também, à necessidade de apoiar as pequenas e médias empresas da UE através da redução dos obstáculos administrativos e da limitação do acesso ao mercado. Especial atenção deve ser direccionada pelas instituições europeias para o apoio aos sectores de PME das economias dos novos Estados-Membros, de modo a que estas possam reduzir o hiato de desenvolvimento existente entre elas e as suas congéneres na UE. Com respeito às oportunidades apresentadas pelas políticas industriais sustentáveis, a UE tem de tomar em consideração o potencial que as indústrias dos novos Estados-Membros apresentam. A adopção urgente de uma lei abrangente para as pequenas empresas contribuirá, em grande medida, para o desenvolvimento dos sectores das PME em todos os Estados-Membros, contribuindo também, deste modo, para o reforço do papel de liderança da Europa em termos de uma produção industrial sustentável e orientada para a tecnologia."@pt17
"The European Union is the most important global actor and leading exporter of technology in the world today. Sustaining its leading position entails a series of challenges. Among these, attention should be given to the need to sustain European exporting industries in the global market by ensuring that unfair competition is challenged, while resisting the temptation of protectionism, and also the need to support small and medium-sized enterprises in the EU through the reduction of administrative and market access obstacles. Special attention needs to be directed by the EU institutions towards supporting the SME sectors of the economies of new Member States, so they can close the developmental gap with their peer SMEs in the EU. With regard to the opportunities presented by sustainable industrial policies, the EU has to take into account the potential presented by the industries of the new Member States. The urgent adoption of a comprehensive Small Business Act will contribute greatly to the development of the SME sectors in all Member States, thus also contributing to the reinforcement of the leading role of Europe in sustainable and technology-oriented industrial production."@ro18
"Európska únia je najdôležitejším svetovým subjektom a vedúcim vývozcom technológie v dnešnom svete. Udržanie sa na tejto vedúcej pozícii predstavuje série výziev. Medzi týmito by sa pozornosť mala venovať potrebe udržať európske vývozné priemyselné odvetvia na globálnom trhu prostredníctvom zabezpečenia, že nespravodlivá hospodárska súťaž bude spochybnená, pričom sa odolá pokušeniu protekcionizmu, ako aj prostredníctvom uznania potreby podporiť malé a stredné podniky v EÚ pomocou odstránenia administratívnych prekážok a prekážok prístupu na trh. Osobitná pozornosť inštitúcií EÚ sa musí zamerať na podporu odvetví malých a stredných podnikov v hospodárstvach nových členských štátov, aby mohli prekonať rozdiel v rozvoji, ktorý ich delí od ostatných malých a stredných podnikov v EÚ. Vzhľadom na možnosti, ktoré predstavujú trvalo udržateľné priemyselné politiky, EÚ musí vziať do úvahy potenciál, ktorý predstavujú priemyselné odvetvia nových členských štátov. Rýchle prijatie komplexného zákona o malých podnikoch prispeje vo veľkej miere k rozvoju odvetvia s malými a strednými podnikmi vo všetkých členských štátoch, čím prispeje k posilneniu vedúcej úlohy Európy v oblasti udržateľnej a technologicky orientovanej priemyselnej výroby."@sk19
". – Evropska unija je danes najpomembnejša svetovna udeleženka in vodilna izvoznica tehnologije na svetu. Ohranjanje vodilnega položaja sproža vrsto izzivov. Med njimi je treba nameniti pozornost potrebi po ohranjanju evropske izvozne industrije na svetovnem trgu, tako da se zagotovi nasprotovanje nepošteni konkurenci, ob upiranju skušnjavi protekcionizma, in tudi potrebi po podpori malih in srednje velikih podjetij v EU z zmanjšanjem upravnih ovir in ovir za dostop na trg. Posebno pozornost morajo institucije EU usmeriti v podporo sektorju malih in srednje velikih podjetij v gospodarstvu novih držav članic, da bodo lahko odpravile razlike v razvoju med enakovrednimi malimi in srednje velikimi podjetji v EU. V zvezi z možnostmi, ki jih ima trajnostna industrijska politika, mora EU upoštevati potencial industrij novih držav članic. Nujno sprejetje celovitega zakona o malem gospodarstvu bo veliko prispevalo k razvoju sektorja malih in srednje velikih podjetij v vseh državah članicah, pri čemer bo prispevalo k okrepitvi vodilne vloge Evrope v trajnostni in tehnološko usmerjeni industrijski proizvodnji."@sl20
"EU är den viktigaste globala aktören och den ledande teknikexportören i världen i dag. Att upprätthålla den ledande positionen medför en rad utmaningar. Bland dessa bör man nämna behovet att hålla kvar de europeiska exportindustrierna på marknaden genom att se till att orättvis konkurrens ifrågasätts, samtidigt som man inte frestas till protektionism. Man måste också ta upp behovet av att stödja små och medelstora företag i EU genom att minska de administrativa hindren liksom hindren för inträde på marknaden. EU-institutionerna måste särskilt stödja de små och medelstora branscherna i de nya medlemsstaternas ekonomier, så att de kan eliminera skillnaderna i utveckling mellan dessa länder och övriga EU. Med tanke på de möjligheter som ges genom hållbar industripolitik måste EU ta hänsyn till den potential som industrierna i de nya medlemsstaterna utgör. Det snabba antagandet av en uttömmande rättsakt för småföretag kommer i stor utsträckning att bidra till utvecklingen av de små och medelstora branscherna i alla medlemsstater. Därmed kommer man att förstärka Europas ledande roll i hållbar och tekniskt inriktad industriell produktion."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Iuliu Winkler (PPE-DE )"18,5,15,14,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph