Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-454"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-454"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospod komisar je omenil pozitivni pristop. In moram reči, da verjamem, da bomo s svojo dobro voljo in s sodelovanjem uspeli prenesti to tudi iz evropskega na nacionalne nivoje, in tako ustvariti še močnejšo vez med industrijsko politiko Unije in nacionalnimi industrijskimi politikami. Dragi kolegi, tudi jaz ne vidim industrijske politike kot zaščito podjetij, ampak kot politiko, ki jo ustvarjamo za dobro državljanov. To pa seveda lahko storimo tako, da ustvarjamo dobre pogoje za razvoj podjetij, za vlaganja, inovacije, ustvarjanje več in novih delovnih mest. Danes ni bilo omenjeno, politika lahko mnogo stori tudi z ustreznimi javnimi naročili. Strinjam se tudi z pobudo, da moramo paziti in posebno pozornost nameniti enakomernemu industrijskemu razvoju znotraj Unije, tako v geografskem smislu kot tudi v zvezi z obsegom projektov. Res je, na industrijsko politiko ne smemo gledati preozko, ampak tudi na vse ostale pogoje, ki jo pogojujejo. Prepričana sem tudi jaz, da je evropska industrija v dobri kondiciji, da pa seveda potrebuje nekaj dodatnega zagona, in mislim, da smo tu kar enotnega mnenja, da predvsem si želimo več inovacij. Ampak kaj je tisto, kar je pri inovacijah ozko grlo? Po mojem je eno izmed ozkih grl zagotovo zagotavljanje ustreznih človeških virov. Tu pa nekaj lahko storimo na področju vrednot v naši evropski družbi, pa ne samo politiki, ampak pričakujem tudi večjo odgovornost podjetij. Če bodo dejansko razumela, da tudi ona imajo svoj del odgovornosti za ustvarjanje ustreznih človeških virov mislim, da bodo lahko s tem tudi dejansko pokazale ljudem možnosti, ki jih imajo, če se vključijo v dejavnosti, ki pač so bolj povezane z ustvarjanjem inovacij. Verjamem, gospod komisar, da bo pobuda v zvezi z grozdi dosegla uspehe, in verjamem, da bo dosegel uspeh tudi Evropski tehnološki inštitut. Zahvaljujem se vam za plodno diskusijo in želim uspešno delo še tudi vnaprej. Hvala."@sl20
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pan komisař hovořil o pozitivním přístupu. A já se domnívám, že dobrá vůle a spolupráce nám umožní uspět v jeho přenášení z evropské úrovně na vnitrostátní úroveň a vytvoří ještě silnější pouto mezi průmyslovou politikou Evropské unie a politikami členských států. Dámy a pánové, já také nevnímám průmyslovou politiku jako nástroj ochrany podniků. Vnímám ji jako politiku, kterou vytváříme pro dobro evropských občanů, čehož samozřejmě můžeme dosáhnout vytvořením prospěšných rozvojových podmínek pro podniky, pro investice, inovaci a pro vytváření nových pracovních míst. Dnes to ještě nebylo zmíněno, ale politiky mohou hodně dokázat prostřednictvím vhodného zadávání veřejných zakázek. Souhlasím s iniciativou, s tím, že musíme být opatrní a věnovat zvláštní pozornost rovnováze průmyslového rozvoje v rámci Evropské unie v geografickém měřítku, stejně jako v měřítku rozsahu projektů. Je pravda, že náš pohled na průmyslovou politiku nebo na jakékoli jiné z jejích požadavků nesmí být omezený. Taktéž jsem přesvědčená, že evropský průmysl je v dobrém stavu, navzdory tomu může samozřejmě potřebovat jakýsi dodatečný stimul a domnívám se, že se shodneme na tom, že v první řadě potřebujeme spíše inovace. Co omezuje inovaci? Podle mého názoru ji nejvíce omezují nedostatečné lidské zdroje. Právě v této oblasti naší evropské společnosti můžeme něco vykonat pro nové hodnoty, nejen v politice, ale očekávám větší míru zodpovědnosti i ze strany podniků. Pokud podniky skutečně pochopí, že mají také svůj podíl zodpovědnosti na vytváření potřebných lidských zdrojů, domnívám se, že ve skutečnosti budou schopné dokázat, jaké možnosti se lidem skýtají, pokud se podílejí na činnostech, které jsou více propojené s tvorbou inovací. Vážený pane komisaři, jsem přesvědčená, že iniciativa v souvislosti se seskupeními bude úspěšná a věřím, že Evropský technologický institut bude také úspěchem. Děkuji vám za vaše produktivní příspěvky do diskuse a přeji mnoho úspěchů do budoucnosti. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Kommissæren har nævnt den positive tilgang. Og jeg tror, at det, med lidt goodwill og samarbejde, også skal lykkes os at overføre dette fra et europæisk niveau til et nationalt niveau, og skabe en endnu stærkere forbindelse mellem EU's og medlemsstaternes industripolitik. Jeg ser heller ikke industripolitik som en beskyttelse af virksomheder. Jeg ser det som en politik, at vi skaber til gavn for europæiske borgere, som vi selvfølgelig kan opnå ved at skabe gunstige udviklingsbetingelser for virksomhederne, for investering, innovation, og for oprettelsen af flere nye arbejdspladser. Det har ikke været nævnt i dag, men politik kan også gøre meget med de relevante offentlige fremskaffelsesordrer. Jeg er enig i det initiativ, at vi må være forsigtige og være særlige opmærksomme på, at den industrielle udvikling inden for EU er afbalanceret, både geografisk og med hensyn til rækkevidden af projekterne. Det er rigtigt, at vores opfattelse af industripolitik, eller af noget andre krav til den, ikke må være for snæver. Jeg er også overbevist om, at europæisk industri er i god form, selv om den selvfølgelig måske har brug for nogle ekstra skub, og jeg tror, at vi deler den opfattelse, at vi primært søger mere innovation. Hvad skaber flaskehalse for mere innovation? Efter min mening er en af flaskehalsene utilstrækkelige menneskelige ressourcer. Det er i dette område af vores europæiske samfund, at vi kan gøre noget ved nye værdier, ikke kun i politik, men jeg forventer et større ansvar også fra virksomheder. Hvis virksomheder virkelig forstår, at de også har deres del af ansvaret for oprettelse af de nødvendige menneskelige ressourcer, tror jeg, at de rent faktisk vil være i stand til at vise, hvilke muligheder mennesker har, hvis de deltager i aktiviteter, som har en tættere forbindelse med oprettelsen af innovation. Hr. kommissær! jeg føler mig overbevist om, at initiativet i forbindelse med druer vil vise sig at være vellykket, og jeg tror også, at Det Europæiske Teknologiske Institut vil vise sig at blive en succes. Jeg takker Dem for Deres frugtbare drøftelser, og jeg ønsker Dem succes også i Deres fremtidige arbejde."@da2
"Der Kommissar hat vom positiven Ansatz gesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass es uns mithilfe von gutem Willen und Zusammenarbeit gelingen wird, diesen von der europäischen auch auf die nationale Ebene zu übertragen und noch stärkere Verbindungen zwischen der Industriepolitik der Europäischen Union und der der Mitgliedstaaten herzustellen. Meine Damen und Herren, für mich ist die Industriepolitik ebenfalls kein Schutz der Unternehmen, sondern eine Politik, die wir zum Wohle der Unionsbürger führen, was wir natürlich durch die Schaffung günstiger Entwicklungsbedingungen für Unternehmen, Investitionen, Innovation und die Schaffung neuer Arbeitsplätze erreichen können. Heute wurde noch nicht darauf eingegangen, aber die Politik kann mit geeigneten öffentlichen Beschaffungsaufträgen ebenfalls viel erreichen. Ich bin auch der Ansicht, dass wir mit unserer Initiative vorsichtig sein und besonders darauf achten müssen, dass die industrielle Entwicklung innerhalb der Europäischen Union ausgewogen vonstatten geht, und zwar sowohl in geografischer Hinsicht als auch bezüglich des Umfangs der Projekte. Es stimmt, dass unsere Auffassung von der Industriepolitik oder den Anforderungen an sie nicht zu beschränkt sein darf. Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass die europäische Industrie in guter Verfassung ist, auch wenn sie natürlich zusätzliche Impulse benötigen mag. Außerdem glaube ich, dass wir uns darin einig sind, dass es uns primär um mehr Innovation geht. Wodurch entstehen die Engpässe, die mehr Innovation verhindern? Einer dieser Engpässe sind meiner Meinung die fehlenden Humanressourcen. In diesem Bereich der europäischen Gesellschaft können wir etwas tun, was neue Werte betrifft, und zwar nicht nur in der Politik – ich erwarte auch mehr Verantwortung von den Unternehmen. Wenn den Unternehmen wirklich klar ist, dass auch sie einen Teil der Verantwortung für die Schaffung der erforderlichen Humanressourcen übernehmen müssen, werden sie meines Erachtens auch in der Lage sein zu zeigen, welche Chancen sich den Bürgern bieten, wenn sie sich an innovationsorientierten Aktivitäten beteiligen. Herr Kommissar, ich bin davon überzeugt, dass sich die Initiative als erfolgreich erweisen wird und dass auch das Europäische Technologieinstitut ein Erfolg werden wird. Ich danke Ihnen für Ihre produktiven Beiträge und wünsche Ihnen auch bei Ihren künftigen Tätigkeiten Erfolg. Vielen Dank."@de9
". Ο Επίτροπος ανέφερε τη θετική προσέγγιση. Θεωρώ πως με καλή θέληση και συνεργασία θα κατορθώσουμε να μετατοπίσουμε και αυτή την προσέγγιση από ευρωπαϊκό σε εθνικό επίπεδο και να δημιουργήσουμε έναν ακόμα ισχυρότερο δεσμό μεταξύ της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βιομηχανικής πολιτικής των κρατών μελών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θεωρώ τη βιομηχανική πολιτική ως προστασία των επιχειρήσεων. Θεωρώ πως πρόκειται για μια πολιτική την οποία δημιουργούμε για το καλό των ευρωπαίων πολιτών, κάτι το οποίο φυσικά μπορούμε να επιτύχουμε δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, τις καινοτομίες, και για τη δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας. Σήμερα δεν ειπώθηκε από κανέναν, αλλά η πολιτική μπορεί επίσης να κάνει πολλά πράγματα με τις κατάλληλες διατάξεις δημόσιων συμβάσεων. Συμφωνώ με την πρωτοβουλία ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μεριμνούμε ιδιαιτέρως για την ισορροπία της βιομηχανικής ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και από την άποψη του πεδίου εφαρμογής των σχεδίων. Είναι αλήθεια ότι η άποψή μας για την βιομηχανική πολιτική, ή για οτιδήποτε άλλο αυτή συνεπάγεται, δεν πρέπει να είναι τόσο αυστηρή. Είμαι κι εγώ πεπεισμένη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει διαμορφωθεί σωστά, παρόλο που ενδέχεται να χρειάζεται, βεβαίως, κάποια επιπλέον ώθηση και πιστεύω πως συμφωνούμε με την άποψη ότι επιδιώκουμε πρωτίστως περισσότερες καινοτομίες. Τί είναι αυτό που εμποδίζει την ύπαρξη περισσότερων καινοτομιών; Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα εμπόδια είναι η ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις καινούριες αξίες, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά προσδοκώ επίσης μεγαλύτερη υπευθυνότητα και από τις επιχειρήσεις. Αν οι επιχειρήσεις πράγματι κατανοούν ότι φέρουν κι εκείνες μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, νομίζω ότι τότε θα είναι σε θέση να δείξουν ποιες δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι αν συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται στενότερα με τη δημιουργία καινοτομιών. Κύριε Επίτροπε, είμαι πεπεισμένη ότι η πρωτοβουλία σχετικά με τα σταφύλια θα στεφθεί με επιτυχία, όπως και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ για τις παραγωγικές συζητήσεις σας, και εύχομαι επίσης καλή επιτυχία στα μελλοντικά σας έργα. Σας ευχαριστώ."@el10
"The Commissioner has mentioned the positive approach. And I believe that with goodwill and cooperation we shall succeed in transferring this too from a European level to a national level and create an even stronger link between the industrial policy of the European Union and that of Member States. Ladies and gentlemen, I do not see industrial policy as a protection of undertakings either. I see it as a policy that we create for the good of European citizens, which, of course, we can accomplish by creating favourable development conditions for undertakings, for investment, innovation, and for the creation of more new jobs. It has not been mentioned today, but politics can also do a lot with appropriate public procurement orders. I agree with the initiative that we have to be careful and pay special attention that industrial development within the European Union is balanced, both in geographical terms and in terms of the scope of projects. It is true that our view of industrial policy, or of any other requirements for it, must not be too narrow. I too am convinced that European industry is in good shape, although it may need, of course, some additional impetus, and I believe that we share the view that we primarily seek more innovation. What causes bottlenecks for more innovation? In my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources. It is in this sphere of our European society that we can do something about new values, not just in politics, but I expect greater responsibility also from the undertakings. If undertakings really understand that they too have their share of responsibility for the creation of the necessary human resources, I think that they will actually be able to demonstrate what possibilities people have if they participate in activities that have a closer link with the creation of innovation. Mr Commissioner, I am convinced that the initiative in connection with grapes will prove to be successful, and I believe that the European Technological Institute will prove to be successful as well. I thank you for your productive discussions, and I wish you success also in your future work. Thank you."@en4
"El Comisario ha descrito una visión optimista. Por mi parte, creo que con la buena voluntad y la cooperación necesarias también lograremos trasladar esta visión desde el ámbito europeo al nivel nacional y crear un vínculo aún más estrecho entre la política industrial de la Unión Europea y la de los Estados miembros. Señoras y señores, yo tampoco considero la política industrial como un mecanismo de protección de las empresas. Considero que se trata de una política que elaboramos en beneficio de los ciudadanos europeos cuyos objetivos, naturalmente, pueden lograrse gracias a la creación de unas condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, para la inversión, la innovación y la creación de más empleo. No se ha mencionado hoy aquí, pero la política también puede hacer mucho con los contratos públicos adecuados. Convengo en que debemos ser prudentes y prestar especial atención al equilibrio del desarrollo industrial en la Unión Europea, tanto en términos geográficos como en lo que respecta al ámbito de aplicación de los proyectos. Ciertamente, nuestra visión de la política industrial, o de cualesquiera otros requisitos en relación con ésta, no debe ser demasiado estrecha. Yo también estoy convencida de que la industria europea está en buena forma, aunque podría necesitar, es cierto, un mayor impulso, y creo que compartimos la opinión de la necesidad primordial de que nuestra industria sea más innovadora. ¿Qué impide el logro de una mayor innovación? En mi opinión, uno de los obstáculos es un capital humano insuficiente. En este ámbito de la sociedad europea podemos hacer algo para lograr nuevos valores, y no sólo en la política, pero espero una mayor implicación también de las empresas. Si logramos que las empresas entiendan que ellas también desempeñan un papel en el desarrollo de los necesarios recursos humanos, creo que éstas serán capaces de sacar a la luz el potencial de las personas que participan en actividades más estrechamente vinculadas a la creación de innovación. Señor Comisario, estoy convencida de que la iniciativa en relación con las uvas tendrá éxito y creo que el Instituto Europeo de Tecnología también. Gracias por este fructífero debate y le deseo suerte también en su futuro trabajo. Gracias."@es21
"Volinik on maininud positiivset lähenemisviisi. Ja ma usun, et hea tahtega ja koostöös oleme edukad selle viimisel Euroopa tasandilt riiklikule tasandile ja loome isegi tugevama sideme Euroopa Liidu ja liikmesriikide tööstuspoliitikate vahel. Daamid ja härrad, samuti ma ei näe tööstuspoliitikat kui kaitset ettevõtete vastu. Näen seda kui poliitikat, mida me loome Euroopa kodanike hüvanguks, mida suudame loomulikult saavutada vaid soodsate arengutingimuste loomise kaudu erinevateks tegevusteks, investeeringuteks, innovatsiooniks ning uute töökohtade loomiseks. Täna pole veel räägitud sellest, kuid poliitika võib paljugi korda saata koos õigete avalike hanke- eeskirjadega. Olen nõus algatusega, et peaksime olema ettevaatlikud ning pöörama erilist tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu tööstuse areng oleks tasakaalus nii geograafilises kui ka projektide mahu mõttes. On tõsi, et meie vaade tööstuspoliitikale või mis tahes sellega kaasnevatele nõuetele ei tohiks olla liiga kitsapiiriline. Olen samuti veendunud, et Euroopa tööstus on heas vormis, kuigi see võib loomulikult vajada lisajõude, ja ma usun, et me jagame seda arusaama, et kõigepealt ootame me enam innovatsiooni. Mis siis põhjustab takistusi innovatsioonile? Minu arvates on üks probleem ebapiisav inimressurss. Selles Euroopa ühiskonna valdkonnas saame midagi ette võtta uute väärtuste loomisel, mitte ainult poliitikas, kuid ma loodan suuremat vastutuse võtmist ka ettevõtetelt. Kui ettevõtted tõesti mõistavad, et ka nemad jagavad vastutust vajalike inimressursside loomisel, siis usun, et nad on ka suutelised näitama, millised võimalused inimestel on, kui nad osalevad innovatsiooniga seotud tegevustes. Härra volinik, olen veendunud, et algatus seoses viinamarjadega on edukas, ja usun, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut osutub samuti edukaks. Tänan teid tulemusliku arutelu eest ja soovin edu ka teie edasises töös. Tänan teid."@et5
"Komission jäsen mainitsi myönteisen lähestymistavan. Uskon, että hyvällä tahdolla ja yhteistyöllä me onnistumme siirtämään tämän myös yhteisön tasolta kansalliselle tasolle ja luomaan entistä voimakkaamman yhteyden Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikan välille. Hyvät kollegat, en pidä teollisuuspolitiikkaa myöskään yritysten suojelemisena. Minusta kyse on politiikasta, jonka laadimme Euroopan kansalaisten hyväksi ja jonka tietenkin voimme toteuttaa luomalla suotuisat kehityksen edellytykset yrityksille, investoinneille, innovoinnille ja uusien työpaikkojen luomiselle. Tätä ei ole tänään mainittu, mutta politiikalla voidaan tehdä paljonkin asianmukaisten julkisten hankintojen tilausten alalla. Olen samaa mieltä ajatuksesta, että meidän on oltava varovaisia ja kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että teollisuuden kehitys Euroopan unionissa on tasapainoista niin maantieteellisesti kuin hankkeiden ulottuvuudenkin kannalta. On totta, ettei näkemyksemme teollisuuspolitiikasta tai muista sitä koskevista vaatimuksista saa olla liian kapea. Minäkin olen vakuuttunut siitä, että eurooppalainen teollisuus on hyvässä kunnossa, vaikka se saattaa tietysti tarvita lisää liikevoimaa, ja uskon, että olemme samaa mieltä siitä, että ensisijaisesti tarvitsemme lisää innovaatioita. Mikä aiheuttaa innovoinnin pullonkaulat? Minusta yksi sellainen on riittämättömät henkilöresurssit. Tällä eurooppalaisen yhteiskunnan osa-alalla me voimme tehdä jotain uusille arvoille, ei pelkästään politiikassa, mutta odotan myös yrityksiltä suurempaa vastuullisuutta. Jos yrityksissä todella ymmärretään, että niilläkin on vastuuta tarvittavien henkilöresurssien luomiseksi, uskon niiden itse asiassa kykenevän osoittamaan, mitä mahdollisuuksia ihmisillä on, jos he osallistuvat tiiviisti innovointiin liittyvään toimintaan. Arvoisa komission jäsen, uskon klustereita koskevan aloitteen olevan menestyksekäs. Uskon myös Euroopan teknologiainstituutin menestykseen. Kiitän antoisasta keskustelusta ja toivotan teille menestystä tulevassa työssänne. Kiitos."@fi7
"Le commissaire a mentionné l’approche positive. Et je suis convaincue qu’avec de la bonne volonté et une coopération de qualité, nous réussirons à la faire passer du niveau européen au niveau national et à créer un lien encore plus fort entre la politique industrielle de l’Union européenne et celle des États membres. Mesdames et Messieurs, je n’envisage pas non plus la politique industrielle comme une politique de protection des entreprises. Je la vois comme une politique que nous devons créer pour le bien des citoyens européens, qui nécessite la création de conditions de développement favorables pour les entreprises, pour l’investissement, pour l’innovation et pour la création d’un plus grand nombre d’emplois nouveaux. Cela n’a pas été mentionné aujourd’hui, mais la politique peut aussi faire beaucoup par le biais de marchés publics appropriés. Je suis d’accord pour dire que nous devons être prudents et accorder une attention particulière à l’équilibre du développement industriel au sein de l’Union européenne, tant en termes de répartition géographique que de portée des projets. Il est vrai que nous ne devons pas avoir une vision trop étriquée de la politique industrielle ou de toute autre condition nécessaire à cette politique. Je suis moi aussi convaincue que l’industrie européenne se porte bien, même si elle a sans doute besoin d’une impulsion supplémentaire, et je pense que nous sommes d’accord pour dire qu’il nous faut avant tout davantage d’innovation. Quelles sont les entraves à l’innovation? Selon moi, l’un des obstacles à l’innovation est le manque de ressources humaines. C’est au niveau de la société européenne que nous pouvons susciter de nouvelles valeurs, pas seulement en politique, mais j’attends aussi une plus grande responsabilité de la part des entreprises. Si les entreprises comprennent réellement qu’elles ont elles aussi une responsabilité à assumer dans le cadre du développement des ressources humaines nécessaires, je pense qu’elles seront réellement capables de révéler les capacités des personnes si celles-ci participent à des activités plus étroitement liées à la création de l’innovation. Monsieur le Commissaire, je suis convaincue que l’initiative concernant les raisins sera une réussite et que l’Institut technologique européen sera lui aussi une réussite. Je vous remercie pour vos discussions productives et je vous souhaite de réussir dans vos tâches futures. Merci."@fr8
"Biztos úr említette a pozitív hozzáállást. Én abban is hiszek, hogy jóakarattal és együttműködéssel sikerrel tudjuk majd ezt átadni európai szintről nemzeti szintre és létrehozni egy még erősebb kapcsot az Európai Unió és a tagállamok iparpolitikája között. Hölgyeim és uraim, én sem úgy tekintek az iparpolitikára, mint a vállalkozásoknak adott egyfajta védelemre. Általunk az európai polgárok javára létrehozott politikának tekintem, amelyet természetesen a vállalkozások, a beruházások, az innováció és több új munkahely létrehozása számára kedvező fejlesztési feltételek teremtésével teljesíthetünk. Ma erről nem történt említés, de a politika sokat tehet megfelelő közbeszerzési megbízások útján. Egyetértek a kezdeményezéssel, hogy legyünk óvatosak és különösen figyeljünk oda, hogy az iparfejlődés kiegyensúlyozottan menjen végbe az Európai Unión belül, mind földrajzi szempontból, mind a projektek hatásköre tekintetében. Igaz az, hogy az iparpolitikáról alkotott nézetünket és az erre vonatkozó követelményeket nem szabad túlságosan szűkre szabni. Nekem is meggyőződésem, hogy az európai ipar jó formában van, bár természetesen szüksége lehet némi további lendületre és azt hiszem, osztjuk a nézetet, hogy célunk elsősorban a még több innováció. Mi az akadálya a több innovációnak? Véleményem szerint az egyik akadály a humán erőforrások nem elégséges volta. Európai társadalmunknak éppen ebben a körében — nemcsak a politikában — tehetünk valamit az új értékek érdekében, ám nagyobb felelősségvállalást várok a vállalkozások részéről is. Ha a vállalkozások valóban megértik, hogy nekik is megvan a felelősségük a szükséges humán erőforrások létrehozásában, akkor azt hiszem ténylegesen képesek lesznek bemutatni, milyen lehetőségeik vannak az embereknek, ha részt vesznek az innováció létrehozásával szorosabb kapcsolatban álló tevékenységekben. Biztos úr, meggyőződésem, hogy a szőlővel kapcsolatos kezdeményezés sikeres lesz és ugyancsak hiszek az Európai Technológiai Intézet sikerében. Köszönöm a termékeny vitát és további sikereket kívánok munkájukhoz. Köszönöm."@hu11
"Il signor Commissario ha accennato all’approccio concreto. Ritengo che con buona volontà e cooperazione riusciremo a trasferire anche questo dal livello europeo a quello nazionale e a creare un legame ancora più forte tra la politica industriale dell’Unione europea e quella degli Stati membri. Onorevoli colleghi, non considero la politica industriale neppure come una protezione delle imprese. La considero come una politica che elaboriamo per il bene dei cittadini europei, che, certamente, possiamo realizzare creando condizioni di sviluppo favorevoli per le imprese, gli investimenti, l’innovazione e per la creazione di altri nuovi posti di lavoro. Non è stato detto oggi, ma la politica può anche fare molto mediante appalti pubblici adeguati. Sono d’accordo in merito all’iniziativa per cui dobbiamo essere accorti e prestare particolare attenzione al fatto che lo sviluppo industriale in seno all’Unione europea sia equilibrato, sia in termini geografici che di portata dei progetti. E’ vero che la nostra visione della politica industriale, o di qualsiasi altro requisito ad essa relativo, non debba essere troppo stretta. Anch’io sono convinta che l’industria europea si trovi in buone condizioni, sebbene possa necessitare, certamente, di uno slancio ulteriore e ritengo che condividiamo l’opinione per cui dobbiamo innanzi tutto cercare maggiore innovazione. Che cosa causa ostacoli a una maggiore innovazione? A mio avviso, uno degli ostacoli è costituito dalle risorse umane insufficienti. E’ in questa sfera della nostra società europea che possiamo fare qualcosa riguardo a nuovi valori, non solo in politica, ma mi aspetto maggiore responsabilità anche da parte delle imprese. Se le imprese comprendono realmente che anch’esse hanno la loro parte di responsabilità nella creazione delle risorse umane necessarie, penso che saranno in effetti in grado di mostrare quali possibilità ha la gente, qualora partecipi ad attività che hanno un legame più stretto con la creazione di innovazione. Signor Commissario, sono convinta che l’iniziativa in relazione all’uva si rivelerà un successo e credo che anche l’Istituto tecnologico europeo si rivelerà tale. Vi ringrazio per le sue produttive discussioni e le faccio i miei migliori auguri anche per il suo lavoro futuro. Grazie."@it12
"Komisaras paminėjo teigiamą požiūrį. Esu įsitikinusi, kad geranoriškumas ir bendradarbiavimas padės mums visa tai perkelti iš Europinio lygmens į nacionalinį lygmenį ir sukurti dar tvirtesnį Europos Sąjungos ir valstybių narių ekonominės politikos tarpusavio ryšį. Ponios ir ponai, aš taip pat nemanau, kad pramonės politika yra įmonių apsaugos priemonė. Manau, kad tai politika, kurią mes formuojame Europos piliečių labui, ir kurią galėsime įgyvendinti, sudarydami palankias plėtros sąlygas įmonėms, investicijoms, inovacijoms ir naujų darbo vietų kūrimui. Šiandien to niekas dar neminėjo, tačiau politika taip pat gali duoti daug naudos, teikiant atitinkamus viešųjų pirkimų užsakymus. Pritariu iniciatyvai, kad mes turėtume elgtis atsargiai bei skirti ypatingą dėmesį tam, kad Europos Sąjungos pramonės plėtra būtų subalansuota geografiniu ir projektų apimties požiūriu. Pritariu nuomonei, kad mūsų požiūris į pramonės politiką ar į kuriuos nors jai keliamus reikalavimus negali būti per daug siauras. Taip pat esu įsitikinusi, kad Europos pramonės būklė yra gera, nors, aišku, jai praverstų tam tikras papildomas impulsas; manau, kad visi pritariame, jog pirmiausia mums reikia daugiau inovacijų. Kokios kliūtys trukdo didinti inovacijų kiekį? Manau, kad viena iš priežasčių – tai žmogiškųjų išteklių trūkumas. Būtent šioje mūsų Europos visuomenės gyvenimo srityje, o ne vien politikoje galime pasistengti skatinti naujas vertybes, tačiau tuo pat metu tikiuosi atsakingesnio įmonių požiūrio. Jei įmonės išties supranta, kad joms taip pat tenka dalis atsakomybės, kuriant būtinus žmogiškuosius išteklius, manau, jos sugebės faktiškai pademonstruoti žmonėms galimybes, atsiveriančias pradėjus dalyvauti su inovacijų kūrimu artimiau susijusiose veiklose. Pone Komisare, esu įsitikinusi, kad su vynuogėmis susijusi iniciatyva bus sėkmingai įgyvendinta; manau, kad Europos technologijų instituto veikla taip pat bus sėkminga. Dėkojus Jums už produktyvias diskusijas ir linkiu Jums sėkmės Jūsų būsimuose darbuose. Ačiū."@lt14
"Komisārs pieminēja pozitīvu pieeju. Un es ticu, ka ar labo gribu un sadarbību mums veiksies, to pārveidojot no Eiropas līmeņa uz valsts līmeni, un radīt vēl spēcīgāku saikni starp Eiropas Savienības un dalībvalstu rūpniecības politiku. Dāmas un kungi! Es arī neuzskatu rūpniecības politiku par uzņēmumu aizsargu. Es to uzskatu par politiku, kuru mēs radām Eiropas pilsoņu labā, ko, protams, mēs varam paveikt, radot labvēlīgus attīstības apstākļus uzņēmumiem, investīcijām, inovācijām, un vairāk jaunu darba vietu radīšanai. Šodien tas netika pieminēts, bet politiķi var arī daudz paveikt ar piemērotiem valsts iepirkumu pasūtījumiem. Es piekrītu iniciatīvai, ka mums jābūt uzmanīgiem un jāpievērš īpaša uzmanība tam, ka rūpniecības attīstība Eiropas Savienībā ir līdzsvarota gan ģeogrāfiskā ziņā, gan tās projektu apjoma ziņā. Tiešām mūsu uzskati par rūpniecības politiku vai par jebkādām citām prasībām par to nedrīkst būt pārāk šauri. Esmu pārāk pārliecināta, ka Eiropas rūpniecība ir labā stāvoklī, lai gan, protams, tai var būt nepieciešams zināms papildus stimuls, un es uzskatu, ka mēs esam vienisprātis, ka mums galvenokārt vajadzīgs vairāk inovāciju. Kas rada vājās vietas lielākām inovācijām? Manuprāt, viena no vājajām vietām ir nepietiekami cilvēkresursi. Šajā Eiropas sabiedrības jomā mēs varam kaut ko darīt ar jaunām vērtībām, ne tikai politikā, bet es ceru uz lielāku uzņēmumu atbildību. Ja uzņēmumi tiešām saprot, ka arī viņiem ir atbildības daļa par nepieciešamo cilvēkresursu radīšanu, es domāju, ka mēs tiešām varam parādīt, kādas ir cilvēku iespējas, ja tie piedalās darbībās, kurām ir ciešāka saikne ar inovāciju radīšanu. Komisāra kungs! Esmu pārliecināta, ka iniciatīva saistībā ar vīnogām izrādīsies veiksmīga, un es ticu, ka Eiropas Tehnoloģiju institūts arī būs veiksmīgs. Es jums pateicos par produktīvajām diskusijām un es vēlu jums arī veiksmi tālākajā darbā. Paldies."@lv13
"Gospod komisar je omenil pozitivni pristop. In moram reči, da verjamem, da bomo s svojo dobro voljo in s sodelovanjem uspeli prenesti to tudi iz evropskega na nacionalne nivoje, in tako ustvariti še močnejšo vez med industrijsko politiko Unije in nacionalnimi industrijskimi politikami. Dragi kolegi, tudi jaz ne vidim industrijske politike kot zaščito podjetij, ampak kot politiko, ki jo ustvarjamo za dobro državljanov. To pa seveda lahko storimo tako, da ustvarjamo dobre pogoje za razvoj podjetij, za vlaganja, inovacije, ustvarjanje več in novih delovnih mest. Danes ni bilo omenjeno, politika lahko mnogo stori tudi z ustreznimi javnimi naročili. Strinjam se tudi z pobudo, da moramo paziti in posebno pozornost nameniti enakomernemu industrijskemu razvoju znotraj Unije, tako v geografskem smislu kot tudi v zvezi z obsegom projektov. Res je, na industrijsko politiko ne smemo gledati preozko, ampak tudi na vse ostale pogoje, ki jo pogojujejo. Prepričana sem tudi jaz, da je evropska industrija v dobri kondiciji, da pa seveda potrebuje nekaj dodatnega zagona, in mislim, da smo tu kar enotnega mnenja, da predvsem si želimo več inovacij. Ampak kaj je tisto, kar je pri inovacijah ozko grlo? Po mojem je eno izmed ozkih grl zagotovo zagotavljanje ustreznih človeških virov. Tu pa nekaj lahko storimo na področju vrednot v naši evropski družbi, pa ne samo politiki, ampak pričakujem tudi večjo odgovornost podjetij. Če bodo dejansko razumela, da tudi ona imajo svoj del odgovornosti za ustvarjanje ustreznih človeških virov mislim, da bodo lahko s tem tudi dejansko pokazale ljudem možnosti, ki jih imajo, če se vključijo v dejavnosti, ki pač so bolj povezane z ustvarjanjem inovacij. Verjamem, gospod komisar, da bo pobuda v zvezi z grozdi dosegla uspehe, in verjamem, da bo dosegel uspeh tudi Evropski tehnološki inštitut. Zahvaljujem se vam za plodno diskusijo in želim uspešno delo še tudi vnaprej. Hvala."@mt15
"De commissaris heeft de positieve aanpak genoemd. En ik geloof dat wij met goede wil en samenwerking erin zullen slagen dit ook over te brengen van Europees niveau naar nationaal niveau en een nog sterke schakel te creëren tussen het industriebeleid van de Europese Unie en dat van de lidstaten. Dames en heren, ik beschouw industriebeleid ook niet als bescherming van ondernemingen. Ik zie het als beleid dat wij creëren in het belang van de Europese burgers, wat we natuurlijk kunnen bewerkstelligen door het scheppen van voorwaarden die gunstig zijn voor de ontwikkeling voor ondernemingen, voor investeringen, innovatie en voor het scheppen van meer nieuwe banen. Het is vandaag nog niet genoemd, maar de politiek kan ook heel wat doen met geschikte overheidsopdrachten. Ik ben het eens met het initiatief dat we voorzichtig moeten zijn en er speciale aandacht aan moeten schenken dat de industriële ontwikkeling binnen de Europese Unie evenwichtig is, zowel in geografische termen als in termen van de omvang van projecten. Het is waar dat onze kijk op industriebeleid, of op enige andere vereisten daarvoor, niet te nauw moet zijn. Ook ik ben ervan overtuigd dat de Europese industrie er goed voor staat, ofschoon zij natuurlijk wat extra impulsen kan gebruiken en ik geloof dat wij de mening delen dat wij in de eerste plaats streven naar meer innovatie. Waar komen de knelpunten voor meer innovatie vandaan? Naar mijn mening is een van de knelpunten onvoldoende arbeidskrachten. Op dit gebied van onze Europese samenleving kunnen wij iets doen aan nieuwe waarden, niet alleen maar in de politiek, maar ik verwacht ook grotere verantwoordelijkheid van de ondernemingen. Als ondernemingen werkelijk begrijpen dat ook zij hun deel van de verantwoordelijkheid hebben voor het werven van de noodzakelijke arbeidskrachten, dan denk ik dat zij echt in staat zullen zijn aan te geven welke mogelijkheden mensen hebben als zij deelnemen aan werkzaamheden die nauwer verbonden zijn met het scheppen van innovatie. Mijnheer de commissaris, ik ben ervan overtuigd dat het initiatief met betrekking tot wijn succesvol zal blijken en ik geloof dat het Europees technologie-instituut ook succesvol zal blijken. Ik dank u voor uw productieve discussies en ik wens u ook succes bij uw werk in de toekomst. Dank u."@nl3
"Pan komisarz wspomniał o pozytywnym podejściu. A i ja uważam, że z dobrą wolą i współpracą uda nam się również przenieść je z poziomu europejskiego na poziom krajowy i stworzyć jeszcze silniejszy związek pomiędzy polityką przemysłową Unii Europejskiej a polityką państw członkowskich. Panie i panowie! Ja również nie postrzegam polityki przemysłowej jako ochrony przedsiębiorstw. Postrzegam ją jako politykę, którą tworzymy dla dobra obywateli Europy, które możemy oczywiście osiągnąć stwarzając korzystne warunki rozwoju dla przedsiębiorstw, dla inwestycji, innowacji, i dla tworzenia większej liczby nowych miejsc pracy. Dziś nie było o tym mowy, ale polityka ma również wiele wspólnego z odpowiednią organizacją zamówień publicznych. Zgadzam się z inicjatywą, zgodnie z którą musimy być ostrożni i poświęcać specjalną uwagę temu, aby rozwój przemysłowy w Unii Europejskiej był wyważony, zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem zakresu projektów. To prawda, że nasz pogląd na politykę przemysłową lub na wszystkie inne dotyczące jej wymogi nie może być zbyt zawężony. Jestem również przekonana, że europejski przemysł jest w dobrej formie, chociaż może oczywiście potrzebować nieco dodatkowego rozpędu. Uważam, iż podzielamy pogląd, że należy w pierwszej kolejności starać się o więcej innowacji. Co sprawia, że na drodze do innowacji pojawiają się przeszkody? Moim zdaniem, jednym takich wąskich gardeł są niewystarczające zasoby ludzkie. To w tej właśnie sferze naszego europejskiego społeczeństwa możemy zrobić coś w kierunku zrealizowania nowych wartości, i to nie tylko w polityce. Oczekuję jednak większej odpowiedzialności także ze strony przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorstwa naprawdę rozumieją, że także one mają swój udział w odpowiedzialności za tworzenie niezbędnych zasobów ludzkich, to myślę, że będą one w stanie naprawdę pokazać, jakie możliwości mają ludzie, jeżeli naprawdę uczestniczą w działaniach, które mają bliższy związek z tworzeniem innowacji. Panie komisarzu, jestem przekonana, że inicjatywa dotycząca klastrów okaże się skuteczna; wierzę też, że Europejski Instytut Techniczny również okaże się sukcesem. Dziękuję panu za owocną dyskusję i życzę powodzenia również w pana przyszłej pracy. Dziękuję."@pl16
"Senhor Presidente, o Senhor Comissário referiu a abordagem positiva e eu acredito que, com boa vontade e cooperação, também vamos conseguir transpor esta abordagem do plano europeu para o plano nacional e forjar uma associação ainda mais estreita entre as políticas industriais da União Europeia e dos Estados-Membros. Senhoras e Senhores Deputados, não encaro a política industrial como uma protecção das empresas. Vejo-a como uma política criada em benefício dos cidadãos europeus que, evidentemente, podemos aplicar criando condições para o desenvolvimento das empresas, do investimento, da inovação e de mais postos de trabalho. O assunto não foi mencionado hoje, mas a política industrial também pode usufruir muito de procedimentos adequados de contratação pública. Estou de acordo com a recomendação segundo a qual importa proteger o equilíbrio no desenvolvimento industrial na União Europeia, em termos geográficos e de âmbito dos projectos. Não devemos ter uma visão demasiado estreita da política industrial, e daquilo que ela exige. Também eu acredito que a indústria europeia está de boa saúde, embora precise de maior dinamismo, e julgo que todos reconhecemos que, acima de tudo, é necessária mais inovação. Quais são os maiores obstáculos à inovação? Na minha opinião, um deles é a insuficiência de recursos humanos. É nesta área da nossa sociedade europeia que podemos promover novos valores, não apenas na esfera política, mas exigindo mais responsabilidades às empresas. Se as empresas reconhecerem a sua quota de responsabilidade na criação dos recursos humanos de que necessitam, penso que conseguirão revelar plenamente todas as reais capacidades daqueles que participam em actividades associadas à inovação. Senhor Comissário, estou convicta de que a iniciativa respeitante às uvas se revelará um êxito, e acredito que o Instituto Europeu de Tecnologia será igualmente bem sucedido. Agradeço muito os vossos debates enriquecedores, e a todos desejo sucesso no vosso futuro trabalho. Muito obrigada."@pt17
"Gospod komisar je omenil pozitivni pristop. In moram reči, da verjamem, da bomo s svojo dobro voljo in s sodelovanjem uspeli prenesti to tudi iz evropskega na nacionalne nivoje, in tako ustvariti še močnejšo vez med industrijsko politiko Unije in nacionalnimi industrijskimi politikami. Dragi kolegi, tudi jaz ne vidim industrijske politike kot zaščito podjetij, ampak kot politiko, ki jo ustvarjamo za dobro državljanov. To pa seveda lahko storimo tako, da ustvarjamo dobre pogoje za razvoj podjetij, za vlaganja, inovacije, ustvarjanje več in novih delovnih mest. Danes ni bilo omenjeno, politika lahko mnogo stori tudi z ustreznimi javnimi naročili. Strinjam se tudi z pobudo, da moramo paziti in posebno pozornost nameniti enakomernemu industrijskemu razvoju znotraj Unije, tako v geografskem smislu kot tudi v zvezi z obsegom projektov. Res je, na industrijsko politiko ne smemo gledati preozko, ampak tudi na vse ostale pogoje, ki jo pogojujejo. Prepričana sem tudi jaz, da je evropska industrija v dobri kondiciji, da pa seveda potrebuje nekaj dodatnega zagona, in mislim, da smo tu kar enotnega mnenja, da predvsem si želimo več inovacij. Ampak kaj je tisto, kar je pri inovacijah ozko grlo? Po mojem je eno izmed ozkih grl zagotovo zagotavljanje ustreznih človeških virov. Tu pa nekaj lahko storimo na področju vrednot v naši evropski družbi, pa ne samo politiki, ampak pričakujem tudi večjo odgovornost podjetij. Če bodo dejansko razumela, da tudi ona imajo svoj del odgovornosti za ustvarjanje ustreznih človeških virov mislim, da bodo lahko s tem tudi dejansko pokazale ljudem možnosti, ki jih imajo, če se vključijo v dejavnosti, ki pač so bolj povezane z ustvarjanjem inovacij. Verjamem, gospod komisar, da bo pobuda v zvezi z grozdi dosegla uspehe, in verjamem, da bo dosegel uspeh tudi Evropski tehnološki inštitut. Zahvaljujem se vam za plodno diskusijo in želim uspešno delo še tudi vnaprej. Hvala."@ro18
"Pán komisár spomínal pozitívny prístup. A ja sa domnievam, že dobrá vôľa a spolupráca nám umožnia uspieť v jeho prenášaní z európskej úrovne na vnútroštátnu úroveň a vytvoria ešte silnejšie puto medzi priemyselnou politikou Európskej únie a politikami členských štátov. Dámy a páni, ja tiež nevnímam priemyselnú politiku ako nástroj ochrany podnikov. Vnímam ju ako politiku, ktorú vytvárame pre dobro európskych občanov, čo, samozrejme, môžeme dosiahnuť vytvorením prospešných rozvojových podmienok pre podniky, pre investície, inováciu a pre vytváranie nových pracovných miest. Dnes to ešte nebolo spomenuté, ale politiky môžu veľa dokázať prostredníctvom vhodných zákaziek verejného obstarávania. Súhlasím s iniciatívou, s tým, že musíme byť opatrní a venovať osobitnú pozornosť rovnováhe priemyselného rozvoja v rámci Európskej únie v geografickom meradle, ako aj v meradle rozsahu projektov. Je pravda, že náš pohľad na priemyselnú politiku alebo na akékoľvek iné z jej požiadaviek, nesmie byť obmedzený. Rovnako som presvedčená, že európsky priemysel je v dobrom stave, napriek tomu môže, samozrejme, potrebovať akýsi dodatočný stimul a domnievam sa, že sa zhodneme na tom, že v prvom rade potrebujeme viac inovácie. Čo obmedzuje inováciu? Podľa môjho názoru ju najviac obmedzujú nedostatočné ľudské zdroje. Práve v tejto oblasti našej európskej spoločnosti môžeme niečo vykonať pre nové hodnoty, nielen v politike, ale očakávam väčšiu mieru zodpovednosti aj zo strany podnikov. Ak podniky naozaj pochopia, že majú tiež svoj podiel zodpovednosti na vytváraní potrebných ľudských zdrojov, domnievam sa, že v skutočnosti budú schopné dokázať, aké možnosti sa ľuďom naskytajú, ak sa zúčastňujú na činnostiach, ktoré sú užšie prepojené s tvorbou inovácií. Vážený pán komisár, som presvedčená, že iniciatíva v súvislosti so zoskupeniami bude úspešná a verím, že Európsky technologický inštitút bude tiež úspechom. Ďakujem vám za vaše produktívne príspevky do diskusie a prajem veľa úspechov do budúcnosti. Ďakujem."@sk19
"Kommissionsledamoten har nämnt den positiva strategin. Jag anser att vi med god vilja och samarbete kommer att lyckas med att även överföra detta från EU-nivå till nationell nivå och skapa en ännu starkare koppling mellan EU:s och medlemsstaternas industripolitik. Jag ser inte heller industripolitiken som ett skydd för företag. Jag ser den som en politik som vi skapar för EU-medborgarnas bästa. Det kan vi givetvis uppnå genom att skapa fördelaktiga villkor för företag, investeringar, innovation, och skapande av fler nya jobb. Det har inte nämnts i dag, men politik kan också få effekt genom lämpliga offentliga upphandlingar. Jag håller med om att vi måste vara försiktiga och verkligen se till att den industriella utvecklingen i EU är balanserad, båda i geografiska termer och i termer av projektens räckvidd. Det är sant att vår syn på industripolitik, eller på alla andra krav på den, inte får vara för smal. Även jag är övertygad om att EU-industrin är i god form, även om den givetvis kan behöva ytterligare stimulans, och jag anser att vi är överens om att vi främst strävar efter mer innovation. Vilka är flaskhalsarna som hindrar mer innovation? Enligt min åsikt är en av dem otillräckliga mänskliga resurser. Det är inte bara inom politiken, utan också inom detta område i det europeiska samhället som vi kan skapa nya värden. Jag förväntar mig dock att företagen tar större ansvar. Om företagen verkligen förstår att de också är ansvariga för att ta fram de nödvändiga mänskliga resurserna, menar jag att de verkligen kommer att kunna visa vilka möjligheter människor har om de deltar i verksamheter som i större grad kännetecknas av innovation. Jag är, herr kommissionsledamot, övertygad om att initiativet i samband med druvor kommer att visa sig vara framgångsrikt, och jag menar att Europeiska tekniska institutet också kommer att bli framgångsrikt. Jag tackar er för era produktiva inlägg, och jag önskar er lycka till även i ert framtida arbete. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph