Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-453"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-453"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vizepräsident Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte in den verbleibenden zwei Minuten versuchen, die Entwicklung zu skizzieren, die ich für die vor uns liegende Zeit sehe. Wir werden auch in der Zukunft eine starke europäische Industrie haben. Wir sind nicht in der Gefahr, dass die Industrie aus Europa verschwindet. Ich bin auch ganz sicher, dass die europäische Industrie weiter Wachstum und Arbeitsplätze schaffen wird, aber nicht notwendigerweise in Europa. Das ist das Problem. Wir sehen jetzt schon, dass mehr und mehr große europäische Unternehmen ihr Wachstum und ihre Ergebnisse außerhalb Europas erzielen und auch die neuen Arbeitsplätze außerhalb Europas schaffen. Das führt zu einem Arbeitsplatzproblem bei uns, und die einzige Möglichkeit, hier zu einem Ausgleich zu kommen und die wichtigste soziale Frage unserer Zeit wirklich zu lösen, nämlich wie wir genügend gute Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können, liegt in der Tat – das haben mehrere der Redner hier gesagt und ich unterstütze das voll und ganz – in mehr unternehmerischer Initiative durch stärkere Betonung der kleinen und mittleren Unternehmen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer wirtschaftspolitischen Strategie sind nicht die großen Industrieunternehmen, die können sich ganz gut selbst helfen. Der Schlüssel zum Erfolg ist vielmehr die große Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa, deren Potential bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Und darauf konzentriert sich unsere Politik. Das Weitere ist, dass die Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Industrien sich sehr schnell verändern werden. Die Vorstellung, dass ein Wettbewerber wie China für lange Zeit als ein Land betrachtet werden kann, das billige Massenartikel liefert, und wir die feineren und teureren Güter herstellen, ist falsch. Die Chinesen sind schon jetzt dabei, hochwertige, auch technologisch anspruchsvolle Güter herzustellen und zu exportieren. Wir werden sehr bald erleben, dass wir angegriffen werden auf den Feldern, auf denen wir heute noch besonders stark sind. Das heißt, wir müssen noch besser werden. Darum war alles richtig, was hier zum Thema Forschung, Entwicklung, Innovation, Bildung und Ausbildung gesagt worden ist. Die europäische Wirtschaft und speziell die europäische Industrie wird erfolgreich sein, wenn sie entschlossen den Sprung in die wissensbasierte Ökonomie tut. Sie wird außerdem erfolgreich sein, wenn sie begreift, dass aus den großen umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit, gerade auch den energiepolitischen und den klimapolitischen Herausforderungen, tatsächlich auch ökonomische Chancen entstehen können, die genutzt werden müssen."@de9
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v těchto dvou minutách bych se chtěl pokusit naznačit, jakým způsobem očekávám, že se věci vyvinou během období, které máme před sebou. Měli bychom mít i nadále silnou evropskou průmyslovou základnu. Neexistuje tu nebezpečí, že by se průmysl z Evropy vytratil. Taktéž jsem si celkem jistý, že evropský průmysl bude nadále vytvářet růst a pracovní místa, i když možná ne nezbytně v Evropě. A to je problém. Už nyní jsme svědky toho, že více a více velkých evropských podniků dosahuje růstu a vytváří zisk mimo Evropu a rovněž tak tyto podniky mimo Evropu vytvářejí i pracovní místa. Vede to k problému pracovních míst a jediný způsob opětovného nastolení rovnováhy a skutečného řešení této základní sociální otázky naší doby, kterou je způsob vytváření dostatečného počtu kvalitních pracovních míst, je – jak řekla řada řečníků a já je plně podporuji – zaměřit iniciativy více na podniky prostřednictvím většího důrazu na malé a střední podniky. Klíč k dlouhodobému úspěchu naší hospodářské strategie nespočívá ve velkých průmyslových podnicích, které jsou velmi dobře schopné se o sebe postarat. Ne, klíč k úspěchu spočívá v množství malých a středních podniků v Evropě, jejichž potenciál ještě zdaleka nebyl využitý, a jsou cílovým bodem naší politiky. Druhým bodem je skutečnost, že podmínky, ve kterých evropské průmyslové odvětví soutěží, se velmi rychle změní. Je nesprávné představovat si, že se můžeme na konkurenty, jakým je například Čína, nadále dívat jako na dodavatele levných výrobků pro masy a na nás jako na výrobce kvalitnějšího a dražšího zboží. Čína už dnes vyrábí a vyváží vysoce kvalitní a technologicky komplexní zboží. V krátké době budeme čelit výzvám v těch oblastech, ve kterých máme dnes ještě stále silné postavení. Znamená to, že se musíme snažit, abychom byli ještě lepší. Z tohoto důvodu je všechno, což tu dnes bylo řečeno o výzkumu, vývoji, inovaci, vzdělávání a odborné přípravě, správně. Evropské hospodářství, a zejména evropský průmysl, bude úspěšné, jen pokud výrazně pokročí na cestě k transformaci na hospodářství založené na vědomostech. Rovněž bude úspěšné, pokud si uvědomí, že největší environmentální výzvy naší doby, zejména ty, které se týkají energetiky a změny klimatu, mohou ve skutečnosti vytvořit hospodářské příležitosti a že tyto příležitosti musí využít."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! I de resterende to minutter vil jeg forsøge at skitsere den udvikling, som jeg ser for den tid, der ligger foran os. Også fremover vil vi have en stærk europæisk industri. Der er ingen risiko for, at industrien forsvinder fra Europa. Jeg er også helt sikker på, at den europæiske industri fortsat vil skabe vækst og arbejdspladser, men ikke nødvendigvis i Europa. Det er problemet. Vi ser allerede i dag, at stadig flere store europæiske virksomheder opnår deres vækst og deres resultater uden for Europa og også skaber de nye arbejdspladser uden for Europa. Det fører til et arbejdspladsproblem hos os, og den eneste mulighed for at opnå en balance og virkelig løse vores tids vigtigste sociale spørgsmål, nemlig hvordan vi kan skabe nok gode arbejdspladser til folk, ligger virkelig - som flere talere har sagt, og det støtter jeg fuldt ud - i mere erhvervsinitiativ gennem en stærkere understregning af de små og mellemstore virksomheder. Nøglen til en langsigtet succes for vores erhvervspolitiske strategi er ikke de store industrivirksomheder, de kan klare sig selv. Nøglen til succes er snarere de mange små og mellemstore virksomheder i Europa, hvis potentiale langtfra er udnyttet. Og det er det, vores politik koncentrerer sig om. Det andet er, at konkurrencebetingelserne for de europæiske industrivirksomheder vil ændre sig meget hurtigt. Forestillingen om, at en konkurrent som Kina i lang tid kan opfattes som et land, der leverer billige massevarer, mens vi producerer de finere og dyrere varer, er forkert. Kineserne er allerede i dag i færd med at producere og eksportere teknologisk krævende varer af høj kvalitet. Vi kommer meget snart til at opleve, at vi bliver angrebet på områder, hvor vi i dag endnu står meget stærkt. Det betyder, at vi må blive endnu bedre. Derfor er det rigtigt, hvad der er blevet sagt her om forskning, udvikling, innovation og uddannelse. Det europæiske erhvervsliv og specielt den europæiske industri vil få succes, hvis den beslutsomt vover springet ud i den videnbaserede økonomi. Den vil desuden få succes, hvis den forstår, at vores tids store miljøpolitiske udfordringer, netop de energipolitiske og klimapolitiske udfordringer, faktisk kan føre til økonomiske chancer, som det gælder om at udnytte."@da2
". − Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διάρκεια αυτών των δύο τελευταίων λεπτών, θα ήθελα να προσπαθήσω να υπογραμμίσω τον τρόπο με τον οποίο προσδοκώ να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης της βιομηχανίας από την Ευρώπη. Είμαι επίσης αρκετά βέβαιος ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα συνεχίσει να επιφέρει ανάπτυξη και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, όχι απαραίτητα στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε ήδη όλο και περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτύσσονται και να αποκτούν τα κέρδη τους εκτός των συνόρων της Ευρώπης και δημιουργούν επίσης τις νέες θέσεις εργασίας τους εκτός των συνόρων της Ευρώπης. Αυτό προκαλεί πρόβλημα στις θέσεις εργασίας που υπάρχουν εδώ και ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η ισορροπία και να επιλυθεί όντως αυτό το βασικό κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας, δηλαδή με ποιο τρόπο θα δημιουργήσουμε αρκετές καλές θέσεις εργασίας, είναι βασικά –όπως έχουν αναφέρει πολλοί ομιλητές και τους στηρίζω πλήρως– να επικεντρώσουμε τις πρωτοβουλίες περισσότερο στις επιχειρήσεις δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κλειδί για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της οικονομικής μας στρατηγικής δεν βρίσκεται στις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν κάλλιστα να φροντίζουν το εαυτό τους. Όχι, το κλειδί για την επιτυχία βρίσκεται στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που το δυναμικό τους έχει κάθε άλλο παρά εξαντληθεί, και βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Το άλλο σημείο είναι ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών βιομηχανιών θα αλλάξουν ραγδαία. Είναι λάθος να φανταζόμαστε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε ανταγωνιστές όπως η Κίνα ως προμηθευτές φτηνών προϊόντων για τις μάζες και τους εαυτούς μας ως τους κατασκευαστές των πολυτελέστερων και ακριβότερων προϊόντων. Οι Κινέζοι παράγουν και εξάγουν ήδη προϊόντα υψηλής ποιότητας και σύνθετης τεχνολογίας. Σύντομα θα υπάρξουν προκλήσεις για εμάς σε αυτούς τους τομείς στους οποίους σήμερα παραμένουμε ακόμα ιδιαίτερα ισχυροί. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες να γίνουμε καλύτεροι. Για τον λόγο αυτό, όλα όσα έχουν ειπωθεί εδώ σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι σωστά. Η ευρωπαϊκή οικονομία, και συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή βιομηχανία, θα πετύχει αν προχωρήσει με αποφασιστικότητα μαζί με τη μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Θα πετύχει επίσης αν συνειδητοποιήσει ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, ειδικά αυτές που σχετίζονται με την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, μπορούν όντως να δημιουργήσουν οικονομικές ευκαιρίες και ότι πρέπει αυτές τις ευκαιρίες να τις αρπάξουμε."@el10
". − Mr President, ladies and gentlemen, in these last two minutes, I should like to try and outline how I expect things to develop in the period that lies ahead. We shall continue to have a strong European industrial base. There is no danger that industry will disappear from Europe. I am also quite certain that European industry will continue to generate growth and create jobs, though not necessarily in Europe. That is the problem. We are already seeing more and more large European companies achieve their growth and their profits outside Europe, and they are also creating their new jobs outside Europe. That is resulting in a jobs problem here, and the only way to redress the balance and truly resolve this principal social issue of our time, namely how to create enough good jobs, is actually – as several speakers have said, and I fully support them – to focus initiatives more sharply on enterprise by placing greater emphasis on small and medium-sized businesses. The key to the long-term success of our economic strategy does not lie with the large industrial undertakings, which are well able to look after themselves. No, the key to success lies with the numerous small and medium-sized enterprises in Europe, whose potential is far from exhausted, and they are the focus of our policy. The other point is that the conditions in which European industries compete will change very rapidly. It is wrong to imagine that we can go on regarding competitors such as China as suppliers of cheap products for the masses and ourselves as the manufacturers of finer and more expensive goods. The Chinese are already producing and exporting high-quality and technologically complex goods. We shall very shortly be challenged in those areas in which we are still particularly strong today. This means that we must strive to become even better. For this reason, everything that has been said here about research, development, innovation, education and training is correct. The European economy, and European industry in particular, will be successful if it forges ahead resolutely with the transition to a knowledge-based economy. It will also be successful if it realises that the major environmental challenges of our time, especially those relating to energy and climate change, can actually create economic opportunities too, and that these opportunities must be grasped."@en4
". − Señor Presidente, Señorías, en estos últimos dos minutos me gustaría intentar explicar cómo espero que se desarrollen los acontecimientos en el futuro. Seguiremos teniendo una base industrial europea firme. No existe ningún riesgo de que la industria desaparezca de Europa. También estoy bastante seguro de que la industria europea seguirá generando crecimiento y creando empleo, aunque no necesariamente en Europa. Ahí radica el problema. Un número cada vez mayor de grandes empresas crecen y aumentan sus beneficios fuera de Europa y también crean empleo fuera de Europa. Ello ocasiona un problema en relación con el empleo aquí, y el único modo de corregir este desequilibrio y resolver este importante problema social de nuestro tiempo, es decir, cómo crear el suficiente número de puestos de trabajo adecuados, es, efectivamente —como diversos oradores han señalado y estoy plenamente de acuerdo con ellos—, poner en práctica iniciativas más efectivas a favor de las empresas haciendo mayor hincapié sobre las PYME. La clave del éxito a largo plazo de nuestra estrategia económica no reside en las grandes empresas del sector industrial, que son capaces de cuidarse solas. No, la clave del éxito reside en las numerosas PYME existentes en Europa, cuyo potencial está lejos de haberse agotado y que constituyen el centro de nuestra política. La segunda cuestión se refiere al rápido ritmo del cambio de las condiciones en las que las industrias europeas compiten. Es un error imaginar que podemos seguir creyendo que la competencia china se dedica a fabricar productos baratos destinados al gran consumo mientras que nuestra industria fabrica productos de mejor calidad y más caros. Los chinos ya están fabricando y exportando productos de elevada calidad y complejidad tecnológica. Muy pronto veremos peligrar los ámbitos en los que aún somos especialmente fuertes hoy. Lo anterior significa que debemos esforzarnos por mejorar. Por este motivo, todo lo que se ha dicho sobre investigación, desarrollo, innovación, educación y formación es correcto. La economía europea, y la industria europea especialmente, sólo tendrán éxito si avanzan de forma resuelta hacia una economía basada en el conocimiento. También tendrán éxito si son conscientes de que los principales desafíos medioambientales de nuestra era, especialmente los relativos a la energía y el cambio climático, también generan oportunidades económicas, y tales oportunidades no deben dejarse escapar."@es21
". − Härra juhataja, daamid ja härrad, viimase kahe minuti jooksul püüan välja tuua selle, kuidas ma näen asjade arengut tulevikus. Meil saab jätkuvalt olema tugev tööstusbaas Euroopas. Pole ohtu, et tööstus Euroopast kaoks. Olen ka üsna kindel, et Euroopa tööstus jätkab kasvamist ja töökohtade loomist, kuigi mitte ilmtingimata Euroopas. See on probleem. Juba praegu näeme, kuidas üha enam suured Euroopa ettevõtted saavutavad oma kasvu ja kasumi väljaspool Euroopat ning loovad uusi töökohti samuti väljaspool Euroopat. See põhjustab meil töökohtade probleemi ja ainuke viis tasakaalu saavutada ja tõepoolest lahendada see sotsiaalne küsimus, just uute töökohtade loomise küsimus, on tegelikult – nagu mitmed kõnelejad on välja öelnud, milles ma neid ka täielikult toetan – keskenduda rohkem ettevõtlusele, sealjuures just väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Meie majandusstrateegia pikaajalise edu võti ei ole suurtes tööstusettevõtetes, mis suudavad hästi enda eest hoolitseda. Ei, edu võti on paljudes Euroopa väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, mille potentsiaali ei ole ära kasutatud, ning need peavad olema meie poliitika keskmes. Teine küsimus on see, et tingimused, milles Euroopa ettevõtted konkureerivad, muutuvad väga kiiresti. On vale arvata, et saame käsitleda selliseid konkurente nagu Hiina vaid lihtsalt odavate masstoodete tarnijana ja ennast kui paremate ja kallimate toodete tootjat. Hiinlased toodavad ja ekspordivad juba praegu kõrge kvaliteediga ja tehnoloogiliselt keerulisi kaupu. Me seisame peatselt suurte väljakutsete ees valdkondades, kus me praegu oleme veel tugevad. See tähendab, et me peame püüdma veel paremaks muutumise poole. Sel põhjusel on siinöeldu teadusuuringute, arendustegevuse, innovatsiooni, hariduse ja koolituse osas õige. Euroopa majandus, eriti Euroopa tööstus, on edukas siis, kui ta otsustavalt liigub teadmistepõhise majanduse suunas. See on edukas ka siis, kui ta mõistab, et täna meie ees seisvad suured keskkonnaalased väljakutsed, eriti need, mis hõlmavad energiat ja kliimamuutusi, võivad luua ka majanduslikke võimalusi ja nendest võimalustest tuleb kinni haarata."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, yritän näiden kahden viimeisen minuutin aikana hahmotella, kuinka odotan asioiden kehittyvän tulevan ajanjakson aikana. Meillä on edelleen vahva eurooppalainen teollisuuspohja. Ei ole olemassa vaaraa, että teollisuus häviäisi Euroopasta. Olen myös varsin vakuuttunut siitä, että eurooppalainen teollisuus vastaisuudessakin luo kasvua ja työllisyyttä, mutta ei välttämättä Euroopassa. Tässä ongelma onkin. Näemme jo nyt yhä useampien suurten eurooppalaisten yritysten kasvavan ja saavan voittonsa Euroopan ulkopuolella, ja ne luovat myös uudet työpaikkansa Euroopan ulkopuolelle. Tämä aiheuttaa työllisyysongelmia Euroopassa, ja ainoa tapa palauttaa tasapaino ja todella ratkaista tämä aikamme merkittävin yhteiskunnallinen ongelma, nimittäin se, kuinka luomme riittävästi hyviä työpaikkoja, on itse asiassa keskittää aloitteet entistä voimakkaammin yrityksiin asettamalla keskiöön pienet ja keskisuuret yritykset. Talousstrategiamme pitkän ajanjakson menestyksen avain ei ole suuret teollisuusyritykset, jotka kykenevät itse huolehtimaan itsestään. Avain menestykseen löytyy Euroopan lukuisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden potentiaali ei todellakaan ole hyödynnetty loppuun, ja niihin politiikkamme on kohdistuttava. Toinen asia on se, että olot, joissa eurooppalaiset teollisuudenalat kilpailevat, muuttuvat hyvin nopeasti. On väärin kuvitella, että voimme edelleen pitää Kiinan kaltaisia kilpailijoita halpoja tuotteita massoille syytävinä ja itseämme hienompien ja kalliimpien tavaroiden tuottajina. Kiinassa tuotetaan jo korkealaatuisia ja teknisesti monimutkaisia tuotteita vientiin. Meidät haastetaan hyvin pian niillä aloilla, joilla vielä nyt olemme erityisen vahvoja. Meidän on siis pyrittävä tulemaan entistä paremmiksi. Kaikki se, mitä täällä on tänään sanottu tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatiosta ja koulutuksesta on siis totta. Euroopan talous ja erityisesti eurooppalainen teollisuus menestyy, jos pyritään määrätietoisesti muuttumaan tietoon perustuvaksi taloudeksi. Menestys edellyttää myös sen ymmärtämistä, että aikamme suuret ympäristöhaasteet, varsinkin energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet, voivat itse asiassa luoda myös taloudellisia mahdollisuuksia, joihin on tartuttava."@fi7
"− Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sur les deux minutes qui me restent, je vais essayer de décrire les développements auxquels je m’attends au cours de la période à venir. La base industrielle européenne restera forte. L’industrie ne risque pas de disparaître d’Europe. Je suis également certain que l’industrie européenne continuera à susciter la croissance et à générer des emplois, mais pas nécessairement en Europe. C’est là qu’est le problème. Nous voyons déjà comment de plus en plus de grandes entreprises européennes réalisent leur croissance et leurs profits en dehors de l’Europe, et comment elles créent de nouveaux emplois en dehors de l’Europe. Cette évolution provoque des problèmes en termes d’emploi chez nous, et la seule façon de rétablir l’équilibre et de résoudre réellement le principal problème social de notre époque, celui de la création d’emplois, c’est de concentrer davantage nos initiatives sur l’esprit d’entreprise - comme l’ont dit plusieurs intervenants à ce débat, dont je partage l’opinion - en insistant davantage sur les petites et moyennes entreprises. La clé de la réussite à long terme de notre stratégie économique ne se trouve pas dans les grandes entreprises industrielles, qui sont parfaitement en mesure de prendre soi d’elles-mêmes. Non, la clé de la réussite se trouve au sein des nombreuses petites et moyennes entreprises européennes, dont le potentiel est loin d’être épuisé, et elles sont au centre de notre politique. L’autre point, c’est que l’environnement concurrentiel des industries européennes va changer rapidement. Nous aurions tort de continuer à considérer des concurrents comme la Chine comme des fournisseurs de produits à bon marché pour le grand public et à nous considérer comme les fabricants de produits plus sophistiqués et plus chers. Les Chinois produisent et exportent déjà des produits de grande qualité et technologiquement complexes. La Chine viendra très bientôt nous défier dans les domaines où nous sommes encore particulièrement forts à l’heure actuelle. Cela signifie que nous devons nous efforcer de devenir encore meilleurs. C’est pourquoi tout ce qui a été dit sur la recherche, le développement, l’innovation, l’éducation et la formation est correct. L’économie européenne, et l’industrie européenne en particulier, ne peut réussir qu’en continuant résolument sa transformation en économie de la connaissance. Elle réussira aussi en comprenant que les grands défis écologiques de notre époque, en particulier ceux de l’énergie et du changement climatique, peuvent en réalité donner naissance à des opportunités économiques et qu’il faut saisir ces opportunités."@fr8
". − Elnök úr, hölgyeim és uraim, ebben az utolsó két percben meg kell próbálnom felvázolni, hogyan látom a dolgok fejlődésvonalát az előttünk álló időszakban. Továbbra is erős európai ipari alappal fogunk rendelkezni. Nem áll fenn a veszélye annak, hogy az ipar eltűnik Európából. Meglehetősen biztos vagyok abban is, hogy az európai ipar továbbra is növekedést és munkahelyeket fog generálni, bár nem szükségszerűen Európában. Ez a probléma. Már most is egyre több nagy európai társaság növekményét és profitját Európán kívül szerzi meg és ezek új munkahelyeiket is Európán kívül létesítik. Ennek következményeként itt munkahelyi problémák jelentkeznek, és az egyetlen mód az egyensúly helyreállítására és korunk e fő társadalmi problémája — azaz, hogy hogyan hozzunk létre elegendő jó munkahelyet — megoldására — ahogy számos felszólaló állította, és én teljes mértékben egyetértek —, ha a kezdeményezéseket élesebben fókuszáljuk a vállalkozásra azáltal, hogy nagyobb hangsúlyt adunk a kis- és közepes méretű üzleti vállalkozásoknak. Gazdaságpolitikánk hosszú távú sikerének kulcsa nem a nagy üzleti vállalkozásoknál keresendő, amelyek nagyon is képesek törődni magukkal. Nem, Európában a siker kulcsát a sok kis- és középvállalkozás tartja kézben, amelyek lehetőségei egyáltalán nem merültek ki és amelyek politikánk fókuszát alkotják. Más kérdés, hogy a feltételek, amelyek között az európai iparok versenyeznek nagyon gyorsan változnak. Tévedés azt képzelni, hogy olyan versenytársakra, mint Kína továbbra is úgy tekinthetünk, mint az olcsó tömegárúk szállítójára és magunkra, mint a finomabb és drágább áruk előállítójára. A kínaiak már most kiváló minőségű, komplex technológiájú termékeket állítanak elő és exportálnak. Nagyon rövid időn belül azokon a területeken találkozunk majd kihívásokkal, ahol még különösen erősek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy küzdenünk kell, hogy még jobbak legyünk. Ezért mindaz, amit itt elhangzott kutatásról, fejlesztésről, innovációról, oktatásról és képzésről helyénvaló. Az európai gazdaság, és különösen az európai ipar akkor lesz sikeres, ha elszántan viszi előre a tudásalapú gazdaság felé történő átmenet ügyét. Sikeres lesz akkor is, ha vállalja korunk nagy környezeti kihívásait, különösen az energia és az éghajlatváltozás vonatkozásában, amelyek feltétlenül megragadandó gazdasági lehetőségeket is jelenthetnek."@hu11
". − Signor Presidente, onorevoli deputati, in questi ultimi due minuti, desidero cercare di sottolineare come mi aspetto che si svilupperanno le cose nel corso del periodo che abbiamo di fronte. Continueremo ad avere una solida base industriale europea. Non vi è alcun pericolo che l’industria scompaia dall’Europa. Sono altresì alquanto sicuro che l’industria europea continuerà a generare crescita e a creare posti di lavoro, sebbene non necessariamente in Europa. Questo è il problema. Già osserviamo sempre più grandi imprese europee realizzare la loro crescita e i loro profitti al di fuori dell’Europa, dove esse creano anche nuovi posti di lavoro. Ciò comporta un problema occupazionale nell’UE e l’unico modo per ristabilire l’equilibrio e risolvere veramente questa fondamentale questione sociale dei nostri tempi, e cioè come creare posti di lavoro sufficientemente buoni, è in effetti – come affermato da diversi oratori e io li appoggio appieno – focalizzare in modo più netto iniziative sull’impresa, ponendo maggiore enfasi sulle piccole e medie imprese. La chiave del successo sul lungo periodo della nostra strategia economica non è nelle grandi imprese industriali, che sono ben in grado di badare a loro stesse. No, la chiave del successo sta nelle numerose piccole e medie imprese europee, il cui potenziale è ancora lontano dall’essere esaurito, che costituiscono il centro della nostra politica. L’altro punto è che le condizioni in cui le industrie europee competono cambieranno molto rapidamente. E’ errato immaginare che possiamo continuare a considerare concorrenti quali la Cina come fornitori di prodotti a basso costo per le masse e noi stessi come produttori di beni più pregiati e costosi. I cinesi già esportano beni di elevata qualità e tecnologicamente complessi. Tra non molto verremo messi alla prova in quei settori in cui oggi siamo ancora particolarmente forti. Ciò significa che dobbiamo impegnarci a fondo per migliorare ancora. Per tale ragione, tutto ciò che è stato detto qui circa ricerca, sviluppo, innovazione, educazione e formazione professionale è corretto. L’economia europea, e l’industria europea in particolare, avrà successo se procederà spedita e risoluta con una transizione verso un’economia basata sulla conoscenza. Avrà inoltre successo se si renderà conto che i maggiori cambiamenti ambientali dei nostri tempi, in particolare quelli relativi all’energia e al cambiamento climatico, possono effettivamente anche creare opportunità economiche e che tali opportunità vanno afferrate."@it12
"− Pone Pirmininke, ponios ir ponai, per paskutines dvi minutes norėčiau pamėginti apibūdinti, kaip aš įsivaizduoju įvykių raidą per ateinantį laikotarpį. Europos pramonės pagrindas toliau išliks tvirtas. Nėra grėsmes, kad pramonė Europoje išnyks. Taip pat esu gana tvirtai įsitikinęs, kad Europos pramonė toliau augs ir kurs naujas darbo vietas, tiesa nebūtinai Europoje. Tai problema. Jau matome, kad vis daugiau stambių Europos kompanijų pasiekia augimo ir uždirba pelną už Europos ribų; naujas darbo vietas jos taip pat kuria už Europos ribų. Dėl to čia atsiranda darbo vietų trūkumo problema; keli pasisakiusieji akcentavo, ir aš visiškai pritariu jų nuomonei, kad vienintelis kelias atkurti pusiausvyrą ir iš esmės išspręsti šį principinį mūsų laikų socialinį klausimą, t.y. klausimą, kaip sukurti pakankamą kiekį kokybiškų darbo vietų – tai įgyvendinti verslumą skatinančias iniciatyvas, daugiau dėmesio skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didžiosios pramonės įmonės, kurios puikiai sugeba savimi pasirūpinti, nėra mūsų ekonominės strategijos ilgalaikės sėkmės raktas. Ne, sėkmės raktas – tai daugybė Europos mažų ir vidutinių įmonių, kurių potencialas dar toli gražu neišnaudotas; būtent jos yra mūsų politikos dėmesio centre. Kitas klausimas, kad sąlygos, kuriomis konkuruoja Europos pramonė, labai sparčiai kinta. Klaidinga įsivaizduoti, kad tokias konkurentes, kaip Kiniją, galime toliau laikyti masėms skirtos pigios produkcijos tiekėjomis, o save – geresnės kokybės brangesnių prekių gamintojais. Kinai jau gamina ir eksportuoja kokybiškai ir technologiniu požiūriu sudėtingas prekes. Jau labai greitai susidursime su iššūkiais tose srityse, kuriose šiandien dar esame ypač stiprūs. Tai reiškia, kad turime siekti būti dar geresni. Dėl šios priežasties visos čia nuskambėjusios mintys apie tyrimus, plėtrą, inovacijas, švietimą ir mokymą yra teisingos. Europos ekonomika, o ypač Europos pramonė, sėkmingai funkcionuos, jei atkakliai sieks transformuotis į žiniomis pagrįstą ekonomiką. Norėdama sėkmingai veikti, ji turi suprasti, kad dideli šiandienos iššūkiai, ypač susijusieji su energetika ir klimato kaita, iš esmės taip pat gali sukurti ekonominių galimybių, ir kad tas galimybes būtina išnaudoti."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Šajās pēdējās divās minūtēs es gribētu censties un pasvītrot, kā es ceru, ka lietas attīstīsies nākamajā laikā. Mums jāturpina saglabāt spēcīgu Eiropas rūpniecības bāzi. Nav briesmu, ka rūpniecība varētu pazust no Eiropas. Esmu arī diezgan pārliecināts, ka Eiropas rūpniecība turpinās radīt izaugsmi un radīt darbus, bet ne obligāti Eiropā. Tā ir problēma. Mēs jau redzam vairāk un vairāk lielas Eiropas sabiedrības panākam savu izaugsmi un peļņu ārpus Eiropas, un tās arī rada jaunus darbus ārpus Eiropas. Tas rada darba problēmas šeit, un vienīgais veids, kā atgūt līdzsvaru un patiesi atrisināt šo principiāli sociālo mūslaiku jautājumu, proti, kā radīt pietiekami labus darbus, patiesībā ir – kā teica vairāki runātāji un kurus es pilnīgi atbalstu – spēcīgāk koncentrēt iniciatīvas uz uzņēmumu, liekot lielāku uzsvaru uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mūsu ekonomikas stratēģijas ilgtermiņa veiksmes atslēga nav lielos rūpniecības uzņēmumos, kas labi spēj parūpēties paši par sevi. Nē, veiksmes atslēga ir vairākos mazos un vidējos uzņēmumos Eiropā, kuru potenciāls vēl tuvu nav izsmelts, un tie ir mūsu politikas centrā. Vēl viens punkts ir, ka apstākļi, kuros Eiropas rūpniecība konkurē, ļoti strauji mainīsies. Nav pareizi iedomāties, ka mēs varētu pret tādiem konkurentiem kā Ķīna, kas piegādā lētas preces masām, iet kā labāku un dārgāku preču ražotāji. Ķīnieši jau ražo un eksportē augstas kvalitātes un tehnoloģiski sarežģītas preces, Mēs ļoti drīz saskarsimies ar problēmām tajās jomās, kurās mēs esam joprojām spēcīgi šodien. Tas nozīmē, ka mums jācenšas kļūt vēl labākiem. Tāpēc viss, kas te tika pateikts par pētījumiem, attīstību, inovācijām un apmācību, ir pareizi. Eiropas ekonomika un it īpaši Eiropas rūpniecība būs veiksmīga, ja tā noteikti ies uz priekšu ar pāreju uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tā būs arī veiksmīga, ja tā aptvers, ka lielākās vides problēmas mūsdienās, īpaši tās, kas saistītas ar enerģiju un klimata pārmaiņām, var arī radīt ekonomikas iespējas, un kā jāsatver šīs iespējas."@lv13
"Vizepräsident Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte in den verbleibenden zwei Minuten versuchen, die Entwicklung zu skizzieren, die ich für die vor uns liegende Zeit sehe. Wir werden auch in der Zukunft eine starke europäische Industrie haben. Wir sind nicht in der Gefahr, dass die Industrie aus Europa verschwindet. Ich bin auch ganz sicher, dass die europäische Industrie weiter Wachstum und Arbeitsplätze schaffen wird, aber nicht notwendigerweise in Europa. Das ist das Problem. Wir sehen jetzt schon, dass mehr und mehr große europäische Unternehmen ihr Wachstum und ihre Ergebnisse außerhalb Europas erzielen und auch die neuen Arbeitsplätze außerhalb Europas schaffen. Das führt zu einem Arbeitsplatzproblem bei uns, und die einzige Möglichkeit, hier zu einem Ausgleich zu kommen und die wichtigste soziale Frage unserer Zeit wirklich zu lösen, nämlich wie wir genügend gute Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können, liegt in der Tat – das haben mehrere der Redner hier gesagt und ich unterstütze das voll und ganz – in mehr unternehmerischer Initiative durch stärkere Betonung der kleinen und mittleren Unternehmen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer wirtschaftspolitischen Strategie sind nicht die großen Industrieunternehmen, die können sich ganz gut selbst helfen. Der Schlüssel zum Erfolg ist vielmehr die große Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa, deren Potential bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Und darauf konzentriert sich unsere Politik. Das Weitere ist, dass die Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Industrien sich sehr schnell verändern werden. Die Vorstellung, dass ein Wettbewerber wie China für lange Zeit als ein Land betrachtet werden kann, das billige Massenartikel liefert, und wir die feineren und teureren Güter herstellen, ist falsch. Die Chinesen sind schon jetzt dabei, hochwertige, auch technologisch anspruchsvolle Güter herzustellen und zu exportieren. Wir werden sehr bald erleben, dass wir angegriffen werden auf den Feldern, auf denen wir heute noch besonders stark sind. Das heißt, wir müssen noch besser werden. Darum war alles richtig, was hier zum Thema Forschung, Entwicklung, Innovation, Bildung und Ausbildung gesagt worden ist. Die europäische Wirtschaft und speziell die europäische Industrie wird erfolgreich sein, wenn sie entschlossen den Sprung in die wissensbasierte Ökonomie tut. Sie wird außerdem erfolgreich sein, wenn sie begreift, dass aus den großen umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit, gerade auch den energiepolitischen und den klimapolitischen Herausforderungen, tatsächlich auch ökonomische Chancen entstehen können, die genutzt werden müssen."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in deze laatste twee minuten wil ik proberen te schetsen hoe ik verwacht dat de dingen zich zullen ontwikkelen in de periode die voor ons ligt. We zullen een sterke Europese industriële basis blijven houden. Er bestaat geen gevaar dat de industrie uit Europa zal verdwijnen. Ik ben er ook heel zeker van dat de Europese industrie groei zal blijven genereren en banen zal blijven scheppen, hoewel niet noodzakelijkerwijs in Europa. Dat is het probleem. We zien al steeds meer dat grote Europese bedrijven hun groei en hun winsten buiten Europa tot stand brengen en ze scheppen ook hun nieuwe banen buiten Europa. Dat leidt hier tot een banenprobleem en de enige manier om het evenwicht te herstellen en werkelijk deze belangrijkste sociale kwestie van onze tijd, namelijk hoe we genoeg goede banen kunnen creëren, op te lossen, is eigenlijk – zoals verscheidene sprekers hebben gezegd en ik steun hen volledig – initiatieven scherper te richten op ondernemingsgeest door grotere nadruk te leggen op kleine en middelgrote bedrijven. De sleutel tot het succes op lange termijn van onze economische strategie ligt niet bij de grote industriële ondernemingen, die goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Nee, de sleutel tot succes ligt bij de talloze kleine en middelgrote ondernemingen in Europa, waarvan het potentieel verre van uitgeput is en daarop richten we ons beleid. Het andere punt is dat de omstandigheden waarin de Europese industrieën concurreren heel snel zullen veranderen. Het is verkeerd aan te nemen dat wij concurrenten zoals China kunnen blijven beschouwen als leveranciers van goedkope producten voor de massa’s en onszelf als de fabrikanten van betere en duurdere goederen. De Chinezen produceren en exporteren al hoogwaardige en technologisch complexe goederen. Wij zullen zeer spoedig uitgedaagd worden op die terreinen waar we heden nog bijzonder sterk zijn. Dit betekent dat wij ernaar moeten streven nog beter te worden. Om deze reden is alles wat hier gezegd is over onderzoek, ontwikkeling, innovatie, onderwijs en opleiding, correct. De Europese economie, en de Europese industrie in het bijzonder, zal succesvol zijn als zij vastberaden gestaag vorderingen maakt met de overgang naar een kenniseconomie. Ze zal ook succesvol zijn als zij beseft dat de belangrijke milieu-uitdagingen van onze tijd, vooral die te maken hebben met energie en klimaatverandering, in werkelijkheid ook economische kansen kunnen scheppen en dat deze kansen moeten worden aangegrepen."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! W ciągu tych ostatnich dwóch minut chciałbym podjąć próbę przedstawienia moich przewidywań dotyczących rozwoju sytuacji w przyszłości. Nadal będziemy posiadać silną europejską bazę przemysłową. Nie ma niebezpieczeństwa, że przemysł zniknie z Europy. Jestem też całkiem pewien, że europejski przemysł nadal będzie tworzyć wzrost i miejsca pracy, chociaż niekoniecznie w Europie. W tym jest cały problem. Już teraz widzimy, że coraz więcej wielkich firm europejskich wytwarza swój wzrost i zyski poza Europą. Te firmy tworzą również nowe miejsca pracy poza Europą. Powoduje to problem braku miejsc pracy u nas. Jedynym sposobem na odtworzenie równowagi i prawdziwe rozwiązanie tej nadrzędnej kwestii społecznej naszych czasów, czyli stworzenia wystarczającej liczby dobrych miejsc pracy jest tak naprawdę – jak już to podkreślało kilku mówców, a ja ich całkowicie popieram – bardziej zdecydowana skupienie inicjatyw na przedsiębiorczości poprzez położenie większego nacisku na małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczem do długofalowego sukcesu naszej strategii gospodarczej nie są olbrzymie zakłady przemysłowe, które potrafią nieźle zadbać same o siebie. Nie, kluczem do sukcesu są liczne małe i średnie przedsiębiorstwa Europy, których potencjał jest daleki od wyczerpania i one stanowią centralny element naszej polityki. Druga sprawa jest taka, że warunki, w jakich konkuruje europejski przemysł bardzo szybko się zmienią. Błędem jest wyobrażanie sobie, że będziemy mogli nadal uważać takich konkurentów, jak Chiny, za dostawców tanich produktów dla mas i dla nas samych, jako producentów lepszej jakości i droższych towarów. Chińczycy już teraz produkują i eksportują wysokiej jakości i technologicznie złożone towary. Już całkiem niedługo zetkniemy się z wyzwaniami w tych dziedzinach, w których dziś nasza pozycja jest szczególnie silna. Oznacza to, że musimy starać się być jeszcze lepsi. Z tego powodu wszystko, co mówiliśmy tu o pracach badawczo-rozwojowych, innowacji, edukacji i szkoleniach jest słuszne. Europejska gospodarka, a w szczególności europejski przemysł, odniosą sukces, jeżeli będą zdecydowanie iść naprzód realizując przekształcenia w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Powodzenie czeka ją również, jeżeli zda sobie sprawę, że wyzwania środowiskowe naszych czasów, w szczególności te dotyczące energetyki i zmiany klimatu, mogą tak naprawdę stwarzać również możliwości gospodarcze - i możliwości te musimy wykorzystać."@pl16
". − Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nestes últimos dois minutos, gostaria de tentar perspectivar como vão os acontecimentos evoluir no período que temos pela frente. Continuaremos a ter uma forte base industrial europeia. Não há qualquer perigo de a indústria desaparecer da Europa. Estou igualmente bastante seguro de que a indústria europeia vai continuar a gerar crescimento e a criar postos de trabalho, embora não necessariamente na Europa. E é aí que reside o problema. Observa-se já que um número cada vez maior de grandes empresas europeias cresce e obtém os seus lucros fora da Europa, e é aí que cria também os seus novos postos de trabalho. Tal facto está a gerar um problema de emprego na Europa, e a única forma de reequilibrar a balança e resolver verdadeiramente esta decisiva questão social do nosso tempo, nomeadamente, como criar postos de trabalho de qualidade e em número suficiente, passa, na verdade, e como foi dito por vários oradores, com os quais concordo plenamente, por fazer com que as iniciativas lançadas incidam mais fortemente sobre o empreendedorismo, privilegiando as pequenas e médias empresas. A chave para o sucesso a longo prazo da nossa estratégia económica não reside nas grandes empresas industriais, que podem muito bem cuidar de si. Não, a chave do sucesso reside no vasto número de pequenas e médias empresas da Europa, cujo potencial está longe de se ter esgotado. São elas o enfoque da nossa política. O outro aspecto de que gostaria de vos falar tem a ver com a enorme mutabilidade futura das condições em que as indústrias europeias vão competir. Engana-se quem pensa que vamos continuar a ver concorrentes como a China a serem meros fornecedores de produtos baratos para as massas, continuando nós na condição de produtores dos bens mais sofisticados e caros. Os Chineses produzem e exportam já bens de alta qualidade e tecnologicamente complexos. Muito em breve, seremos desafiados nas áreas em que ainda somos bastante fortes. Isto significa que temos de porfiar para sermos ainda melhores. Por este motivo, tudo o que aqui foi dito acerca da investigação, do desenvolvimento, da inovação, da educação e da formação tem plena razão de ser. A economia europeia, e a indústria europeia em particular, será bem sucedida se avançar de forma decidida com a transição para uma economia baseada no conhecimento. De igual modo, será bem sucedida se perceber que os grandes desafios ambientais do nosso tempo, nomeadamente os relativos à energia e às alterações climáticas, podem, de facto, criar também oportunidades económicas, oportunidades essas que é necessário aproveitar."@pt17
"Vizepräsident Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte in den verbleibenden zwei Minuten versuchen, die Entwicklung zu skizzieren, die ich für die vor uns liegende Zeit sehe. Wir werden auch in der Zukunft eine starke europäische Industrie haben. Wir sind nicht in der Gefahr, dass die Industrie aus Europa verschwindet. Ich bin auch ganz sicher, dass die europäische Industrie weiter Wachstum und Arbeitsplätze schaffen wird, aber nicht notwendigerweise in Europa. Das ist das Problem. Wir sehen jetzt schon, dass mehr und mehr große europäische Unternehmen ihr Wachstum und ihre Ergebnisse außerhalb Europas erzielen und auch die neuen Arbeitsplätze außerhalb Europas schaffen. Das führt zu einem Arbeitsplatzproblem bei uns, und die einzige Möglichkeit, hier zu einem Ausgleich zu kommen und die wichtigste soziale Frage unserer Zeit wirklich zu lösen, nämlich wie wir genügend gute Arbeitsplätze für die Menschen schaffen können, liegt in der Tat – das haben mehrere der Redner hier gesagt und ich unterstütze das voll und ganz – in mehr unternehmerischer Initiative durch stärkere Betonung der kleinen und mittleren Unternehmen. Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg unserer wirtschaftspolitischen Strategie sind nicht die großen Industrieunternehmen, die können sich ganz gut selbst helfen. Der Schlüssel zum Erfolg ist vielmehr die große Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa, deren Potential bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Und darauf konzentriert sich unsere Politik. Das Weitere ist, dass die Wettbewerbsbedingungen für die europäischen Industrien sich sehr schnell verändern werden. Die Vorstellung, dass ein Wettbewerber wie China für lange Zeit als ein Land betrachtet werden kann, das billige Massenartikel liefert, und wir die feineren und teureren Güter herstellen, ist falsch. Die Chinesen sind schon jetzt dabei, hochwertige, auch technologisch anspruchsvolle Güter herzustellen und zu exportieren. Wir werden sehr bald erleben, dass wir angegriffen werden auf den Feldern, auf denen wir heute noch besonders stark sind. Das heißt, wir müssen noch besser werden. Darum war alles richtig, was hier zum Thema Forschung, Entwicklung, Innovation, Bildung und Ausbildung gesagt worden ist. Die europäische Wirtschaft und speziell die europäische Industrie wird erfolgreich sein, wenn sie entschlossen den Sprung in die wissensbasierte Ökonomie tut. Sie wird außerdem erfolgreich sein, wenn sie begreift, dass aus den großen umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit, gerade auch den energiepolitischen und den klimapolitischen Herausforderungen, tatsächlich auch ökonomische Chancen entstehen können, die genutzt werden müssen."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v týchto dvoch minútach by som sa chcel pokúsiť naznačiť, akým spôsobom očakávam, že sa veci vyvinú počas obdobia, ktoré máme pred sebou. Mali by sme mať aj naďalej silnú európsku priemyselnú základňu. Neexistuje tu nebezpečenstvo, že by sa priemysel z Európy vytratil. Rovnako som si celkom istý, že európsky priemysel bude naďalej vytvárať rast a pracovné miesta, hoci možno nie nevyhnutne v Európe. A to je problém. Už teraz sme svedkami toho, že viac a viac veľkých európskych podnikov dosahuje rast a vytvára zisk mimo Európy a rovnako tieto podniky mimo Európy vytvárajú aj pracovné miesta. Vedie to k problému pracovných miest a jediný spôsob opätovného nastolenia rovnováhy a skutočného riešenia tejto základnej sociálnej otázky našej doby, ktorou je spôsob vytvárania dostatočného počtu kvalitných pracovných miest, je v skutočnosti, ako povedali viacerí rečníci a ja ich plne podporujem, zamerať iniciatívy viac na podniky prostredníctvom väčšieho dôrazu na malé a stredné podniky. Kľúč k dlhodobému úspechu našej hospodárskej stratégie nespočíva vo veľkých priemyselných podnikoch, ktoré sú veľmi dobre schopné postarať sa samé o seba. Nie, kľúč k úspechu spočíva v množstve malých a stredných podnikov v Európe, ktorých potenciál ešte zďaleka nebol využitý a sú cieľovým bodom našej politiky. Druhým bodom je skutočnosť, že podmienky, v ktorých európske priemyselné odvetvia súťažia sa veľmi rýchlo zmenia. Je nesprávne predstavovať si, že môžeme na konkurentov, akým je napríklad Čína, naďalej pozerať ako na dodávateľov lacných výrobkov pre masy a na nás ako na výrobcov kvalitnejších a drahších tovarov. Čína už dnes vyrába a vyváža vysokokvalitné a technologicky komplexné tovary. V krátkom čase budeme čeliť výzvam v tých oblastiach, v ktorých máme dnes ešte stále silné postavenie. Znamená to, že sa musíme snažiť, aby sme boli ešte lepší. Z tohto dôvodu je všetko, čo tu dnes bolo povedané o výskume, vývoji, inovácii, vzdelávaní a odbornej príprave, správne. Európske hospodárstvo, a najmä európsky priemysel, bude úspešné, len ak výrazne pokročí na ceste k transformácii na hospodárstvo založené na vedomostiach. Rovnako bude úspešné, ak si uvedomí, že najväčšie environmentálne výzvy našej doby, najmä tie, ktoré sa týkajú energetiky a zmeny klímy, môžu v skutočnosti vytvoriť hospodárske príležitosti a že tieto príležitosti musí využiť."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, v zadnjih dveh minutah bom poskušal opisati, kakšen razvoj dogodkov pričakujem v obdobju, ki je pred nami. Še naprej bomo ohranjali močno evropsko industrijsko osnovo. Nevarnosti, da bi industrija izginila iz Evrope, ni. Prav tako sem prepričan, da bo evropska industrija še naprej ustvarjala rast in delovna mesta, čeprav ne nujno v Evropi. Prav to je težava. Že zdaj vedno več velikih evropskih podjetij dosega rast in dobičke zunaj Evrope, pri čemer ustvarjajo nova delovna mesta zunaj Evrope. To povzroča težave z delovnimi mesti tukaj, pri čemer je edini način za vzpostavitev ravnovesja in resnično rešitev tega glavnega socialnega vprašanja našega časa, in sicer, kako ustvariti dovolj dobrih delovnih mest, kar je omenilo več govornikov, ki jih podpiram, dejansko spretnejše osredotočanje pobud na podjetja, z večjim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Ključ do dolgotrajnega uspeha naše gospodarske strategije ni v velikih industrijskih družbah, ki so sposobne poskrbeti zase. Nasprotno, ključ do uspeha je v številnih malih in srednje velikih podjetjih v Evropi, ki še zdaleč niso izkoristila svojega potenciala in so bistvo naše politike. Druga točka je, da se bodo pogoji, v katerih konkurira evropska industrija, zelo hitro spremenili. Napačno si je predstavljati, da lahko še naprej konkuriramo tekmecem kot je Kitajska, kot dobaviteljici poceni proizvodov za množice ljudi, v primerjavi z nami, kot proizvajalcem boljšega in dražjega blaga. Kitajci že zdaj proizvajajo in izvažajo visoko kakovostno in tehnološko zapleteno blago. Kmalu se bomo soočili z izzivom na področjih, na katerih smo danes še vedno zelo močni. To pomeni, da si moramo prizadevati, da postanemo še boljši. Zato je vse, kar je bilo rečeno v zvezi z raziskavami, razvojem, inovativnostjo, izobraževanjem in usposabljanjem, pravilno. Evropsko gospodarstvo, zlasti evropska industrija, bo uspešno, če odločno napreduje s prehodom na gospodarstvo, ki temelji na znanju. Prav tako bo uspešno, če ugotovi, da lahko tudi glavni okoljski izzivi našega časa, zlasti v zvezi z energetiko in podnebnimi spremembami, dejansko ustvarjajo gospodarske priložnosti, ki jih je treba izkoristiti."@sl20
". − Herr talman, mina damer och herrar! Under de sista två minuterna vill jag försöka skissa hur jag förväntar mig att saker och ting ska utvecklas under den period som ligger framför oss. Vi kommer att fortsätta att ha en stark europeisk industriell bas. Det finns ingen risk för att industrin kommer att försvinna från Europa. Jag är också ganska säker på att den europeiska industrin kommer att fortsätta generera tillväxt och skapa jobb, även om det inte nödvändigtvis sker i Europa. Det är problemet. Vi ser redan att fler stora europeiska företag uppnår sin tillväxt och sina vinster utanför Europa, och de skapar också nya jobb utanför Europa. Detta leder till ett jobbproblem i Europa. Den enda utvägen för att återställa balansen och verkligen lösa denna viktiga aktuella sociala fråga, nämligen hur man skapar tillräckligt bra jobb, är i själva verket – som många talare har nämnt, och jag stöder dem helt och hållet – att inrikta initiativen mer på företag genom att lägga större tonvikt på små och medelstora företag. Nyckeln till långsiktig framgång för vår ekonomiska strategi ligger inte i de stora industriföretagen, som mycket väl kan se efter sig själva. Nej, nyckeln till framgång ligger i de talrika små och medelstora företagen i Europa, vars potential är långt ifrån uttömd, och vår politik inriktar sig på dessa. Den andra punkten är att de villkor som de europeiska företagen tävlar på kommer att ändras mycket snabbt. Det är fel att föreställa oss att vi kan fortsätta på samma sätt när konkurrenter som Kina levererar billiga massprodukter och vi tillverkar finare och dyrare varor. Kineserna producerar och exporterar redan högkvalitativa och tekniskt komplexa varor. Vi kommer mycket snart att utmanas inom dessa områden, där vi i dag alltjämt är särskilt starka. Det betyder att vi måste arbeta för att bli ännu bättre. Därför stämmer allt som har sagts om forskning, utveckling, innovation och utbildning. Den europeiska ekonomin, och framför allt den europeiska industrin, kommer att vara framgångsrik om den resolut övergår till att bli en kunskapsbaserad ekonomi. Den kommer också att vara framgångsrik om den inser att de stora miljöutmaningarna i vår tid, i synnerhet dem som rör energi och klimatförändring, faktiskt också kan leda till ekonomiska möjligheter, och att dessa möjligheter måste utnyttjas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph