Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-449"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-449"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W ramach nowego cyklu lizbońskiego 2008–2010 należy położyć nacisk na politykę przemysłową, gdyż dobrze prosperujący przemysł ma bardzo ważne znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego Unii Europejskiej. Polityka przemysłowa wchodzi wprawdzie w dużej mierze w zakres kompetencji krajowych, istnieje jednak potrzeba lepszej koordynacji między działaniami na szczeblu krajowym i europejskim w celu zagwarantowania skuteczności strategii politycznych. Nowy plan działania na rzecz zrównoważonej strategii przemysłowej powinien wziąć pod uwagę takie elementy jak lepsze uregulowania prawne, zmniejszające obciążenie administracyjne, w szczególności uderzające w małe i średnie przedsiębiorstwa. A przecież to one stanowią jeden z głównych czynników generujących wzrost gospodarczy i wzmacniający konkurencyjność w Europie poprzez swój potencjał innowacyjny, dynamizm i elastyczność. Ponadto należy uwzględnić cele środowiskowe, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy podniesienie wydajności energetycznej, gdyż przewaga wynikająca z zastosowania nowatorskich rozwiązań mogłaby wykreować przemysł europejski na światowego lidera rynku technologii, produktów i usług przyjaznych dla środowiska i akceptowalnych społecznie."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, v rámci nového cyklu Lisabonské strategie by se měl klást důraz na průmyslovou politiku, protože prosperující průmysl je velmi důležitý, pokud jde o využití hospodářského potenciálu Evropské unie v plné míře. Je pravda, že průmyslová politika patří ve velké míře do pravomocí členských států. Navzdory tomu je potřebná lepší koordinace mezi činností na vnitrostátní a evropské úrovni, s cílem zabezpečit účinnost politických strategií. V novém akčním plánu trvale udržitelé průmyslové politiky by se měly zohlednit aspekty jako lepší právní úprava zaměřená na snížení administrativního zatížení, které je obzvlášť omezující pro malé a střední podniky. Jsou to však právě malé a střední podniky, které sehrávají jednu z nejdůležitějších úloh při vytváření hospodářského růstu a posilovaní konkurenceschopnosti v Evropě, prostřednictvím jejich potenciálu pro inovace, dynamiky a flexibility. Environmentální cíle, jakými je snižování objemu emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti, by se také měly vzít v úvahu. V konečném důsledku výhody vyplývající z realizace inovačních řešení by mohly transformovat evropský průmysl na světového vůdce v oblasti ekologických a společensky přijatelných technologií, výrobků a služeb."@cs1
"Hr. formand! Inden for rammerne af Lissaboncyklussen for 2008-2010 skal der lægges vægt på industripolitikken, da en industrisektor i trivsel er afgørende for, at EU's økonomiske potentiale bliver fuldt udnyttet. Industripolitikken henhører ganske vist i vid udstrækning under medlemsstaternes kompetenceområde, men der er behov for en bedre koordinering af handlingerne på national og europæisk plan med henblik på at sikre, at de politiske strategier er effektive. I den nye handlingsplan for en bæredygtig industristrategi skal der tages hensyn til elementer såsom bedre lovgivning, begrænsning af de administrative byrder, der især rammer små og mellemstore virksomheder. Og de er jo en af de vigtigste faktorer med henblik på at skabe økonomisk vækst, og de styrker konkurrencedygtigheden i Europa via deres innovative potentiale, dynamik og fleksibilitet. Der skal endvidere tages hensyn til miljømålsætninger såsom begrænsning af udledningen af drivhusgasser eller større energieffektivitet, da fordelen ved at anvende nyskabende løsninger kan gøre den europæiske industri til den globale leder på markedet for teknologi, produkter og tjenesteydelser, der er miljøvenlige og accepteres af befolkningerne."@da2
"Herr Präsident! Im Rahmen des neuen Lissabon-Zyklus sollte der Schwerpunkt auf der Industriepolitik liegen, denn eine blühende Industrie ist sehr wichtig für die volle Nutzung des Wirtschaftspotenzials der Europäischen Union. Es ist wahr, dass Industriepolitik weitgehend unter nationale Zuständigkeit fällt. Dennoch ist bessere Koordinierung zwischen den Maßnahmen auf nationaler und auf europäischer Ebene notwendig, um die Wirksamkeit der politischen Strategien zu gewährleisten. Der neue Aktionsplan für nachhaltige Industriepolitik sollte Aspekte berücksichtigen wie bessere gesetzliche Regelungen zur Verringerung der administrativen Belastung, die für KMU besonders teuer ist. Dabei spielen gerade KMU durch ihr Innovationspotenzial, ihre Dynamik und ihre Flexibilität eine besonders wichtige Rolle für das Wirtschaftswachstum und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Gleichfalls zu berücksichtigen sind Umweltziele wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Erhöhung der Energieeffizienz. Schließlich könnte die europäische Industrie durch ihren Vorsprung bei der Einführung innovativer Lösungen weltweit führend bei umweltfreundlichen und sozial akzeptierten Technologien, Produkten und Dienstleistungen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εντός του πλαισίου του νέου κύκλου της Λισαβόνας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βιομηχανική πολιτική, διότι η άνθιση της βιομηχανίας είναι πολύ σημαντική προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανική πολιτική εμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στις εθνικές αρμοδιότητες. Εντούτοις, απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ της δράσης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εγγύηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών στρατηγικών. To νέο σχέδιο δράσης για την αειφόρο βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ζητήματα όπως η θέσπιση καλύτερων νομικών κανόνων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου που είναι ιδιαιτέρως δυσβάστακτος για τις ΜΜΕ. Εντούτοις, οι τελευταίες διαδραματίζουν έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στη δημιουργία της οικονομικής μεγέθυνσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη μέσω της δυνατότητάς τους για καινοτομία, του δυναμισμού και της ευελιξίας τους. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι όπως η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Παρόλα αυτά, το πλεονέκτημα που προκύπτει από την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων θα μπορούσε να μετατρέψει την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που σέβονται το περιβάλλον και που είναι κοινωνικώς αποδεκτά."@el10
"Mr President, within the framework of the new Lisbon cycle, the emphasis should be on industrial policy, because a flourishing industry is very important in terms of making full use of the European Union’s economic potential. It is true that industrial policy falls largely within national competence. Nonetheless, better coordination between action at national and European level is needed in order to guarantee the effectiveness of political strategies. The new Action Plan on Sustainable Industrial Policy should take account of aspects such as better legal regulations to reduce the administrative burdens that are particularly onerous for SMEs. It is the latter, however, that play one of the most important roles in generating economic growth and strengthening competitiveness in Europe through their potential for innovation, dynamism and flexibility. Environmental objectives such as reducing greenhouse gas emissions and increasing energy efficiency should also be taken into account. After all, the advantage resulting from the implementation of innovative solutions could turn European industry into a world leader in the area of environmentally friendly and socially acceptable technology, products and services."@en4
"Señor Presidente, en el marco del nuevo ciclo de Lisboa, se debería hacer hincapié sobre la política industrial, ya que una industria floreciente reviste una importancia vital para aprovechar al máximo el potencial económico de la Unión Europea. Ciertamente, la política industrial entra ampliamente en el ámbito de actividades de los Estados miembros. No obstante, necesitamos una mejor coordinación entre las acciones a escala nacional y europea para garantizar la efectividad de las estrategias políticas. El nuevo Plan de acción para una política industrial sostenible debería tomar en consideración ciertos aspectos y mejores disposiciones jurídicas para reducir las cargas burocráticas especialmente onerosas para las PYME. Estas últimas desempeñan uno de los papeles fundamentales en la creación de crecimiento económico y el refuerzo de la competitividad en Europa a través de su potencial de innovación, dinamismo y flexibilidad. También deberían tomarse en consideración los objetivos medioambientales como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor eficiencia en términos energéticos. Después de todo, las ventajas resultantes de la aplicación de soluciones innovadoras podrían convertir a la industria europea en líder mundial en el ámbito de las tecnologías y los productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y socialmente aceptables."@es21
"Härra juhataja, uue Lissaboni tsükli raames peaks olema rõhuasetus tööstuspoliitikal, kuna õitsev tööstus on Euroopa Liidu majanduspotentsiaali täies mahus ärakasutamise juures ülioluline. On tõsi, et tööstuspoliitika on suuresti riiklikus pädevuses. Sellest hoolimata on vajalik parem tegevuse koordineerimine riiklikul ning Euroopa tasandil, eesmärgiga tagada poliitiliste strateegiate tõhus toimimine. Uus jätkusuutliku tööstuspoliitika tegevuskava peaks arvestama ka parema õigusliku reguleerimise korraldamisega, et vähendada halduskoormust, mis eriti langeb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete õlgadele. Ometigi on just need ettevõtted, mis mängivad kõige olulisemat rolli majanduskasvu ja konkurentsivõime tugevdamisel Euroopas oma uuendusmeelsuse, dünaamilisuse ja paindlikkuse kaudu. Samuti peaks arvesse võtma keskkonnaalaseid eesmärke, nagu kasvuhoonegaaside heite vähendamine ja energiatõhususe tõstmine. Lõppude lõpuks, eelised, mis tulenevad innovaatiliste lahenduste elluviimisest, võivad muuta Euroopa tööstuse maailma juhtivaks tööstuseks just keskkonnasõbraliku ja sotsiaalselt tunnustatud tehnoloogia, toodete ja teenuste valdkonnas."@et5
"Arvoisa puhemies, uuden Lissabonin syklin yhteydessä on korostettava teollisuuspolitiikkaa, sillä kukoistava teollisuus on hyvin merkittävä pyrittäessä käyttämään täysimääräisesti hyväksi Euroopan unionin taloudellista potentiaalia. On totta, että teollisuuspolitiikkaa kuuluu laajalti kansalliseen toimivaltaan. Tarvitaan kuitenkin entistä parempaa kansallisen ja yhteisön tason toimien koordinointia poliittisten strategioiden tehokkuuden takaamiseksi. Uudessa toimintasuunnitelmassa kestävästä teollisuuspolitiikasta on otettava huomioon parempi sääntely pk-yrityksille erittäin vaikeiden hallinnollisten taakkojen keventämiseksi. Pk-yrityksillä on kuitenkin merkittävin asema talouskasvun synnyttäjänä ja kilpailukyvyn lisääjänä Euroopassa, sillä niillä on innovointiin, dynamiikkaan ja joustavuuteen liittyvää potentiaalia. On otettava huomioon myös ympäristötavoitteet, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Loppujen lopuksi innovatiivisten ratkaisujen soveltamisesta saatavat edut voivat tuoda eurooppalaiselle teollisuudelle johtoaseman maailmassa ympäristöystävällisten ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävien tekniikan, tuotteiden ja palvelujen alalla."@fi7
"Monsieur le Président, dans le cadre du nouveau cycle de Lisbonne, nous devons mettre l’accent sur la politique industrielle, parce qu’une industrie florissante est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel économique de l’Union européenne. Il est vrai que la politique industrielle relève largement de la compétence nationale. Néanmoins, une meilleure coordination des actions au niveau européen et au niveau national est nécessaire pour garantir l’efficacité des stratégies politiques. Le nouveau plan d’action pour une politique industrielle durable doit tenir compte d’aspects tels que l’amélioration des réglementations juridiques pour réduire les charges administratives qui sont particulièrement coûteuses pour les PME. Pourtant, les PME jouent un rôle prépondérant dans la croissance économique et le renforcement de la compétitivité de l’Europe grâce à leur potentiel d’innovation, leur dynamisme et leur flexibilité. Les objectifs environnementaux comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation du rendement énergétique doivent également être pris en compte. Après tout, les bénéfices résultant de la mise en œuvre de solutions innovantes pourraient faire de l’industrie européenne un leader mondial dans le domaine des technologies, produits et services écologiques et socialement responsables."@fr8
"Elnök úr, az új lisszaboni ciklus keretében a hangsúlyt az iparpolitikára kell helyezni, mivel a virágzó ipar nagyon fontos ahhoz, hogy az Európai Unió gazdasági potenciálját teljes egészében ki lehessen használni. Igaz, hogy az iparpolitika nagyrészt nemzeti hatáskörbe tartozik. Ennek ellenére jobb koordináció szükséges nemzeti és európai szinten ahhoz, hogy biztosítani lehessen a politikai stratégiák hatékonyságát. A fenntartható iparpolitika új cselekvési tervének figyelembe kell vennie a jobb jogi szabályozás szempontjait, amely a kkv-k számára különösen nyomasztó ügyintézési terhek csökkentésére irányulna. Épp a kkv-k azok, amelyek innovációs képességük, dinamizmusuk és rugalmasságuk által kiemelkedő szerepet játszanak az európai gazdasági növekedés előidézésében és a versenyképesség erősítésében. Szintén figyelembe veendők a környezetvédelmi célok, például az üvegházhatást okozó gázkibocsátás és a növekvő energiahatékonyság. Elvégre az innovatív megoldások megvalósításából származó előny az európai ipart a környezetbarát és társadalmilag elfogadható technológia, termékek és szolgáltatások terén a világelsők közé emelheti."@hu11
"Signor Presidente, nel quadro nel nuovo ciclo di Lisbona, l’accento dovrebbe essere sulla politica industriale, perché un’industria fiorente è molto importante per fare pieno uso del potenziale economico dell’Unione europea. E’ vero che la politica industriale rientra ampiamente tra le competenze nazionali, ciononostante, è necessario un miglior coordinamento tra azione a livello nazionale e a livello europeo al fine di garantire l’efficacia delle strategie politiche. Il nuovo piano d’azione sulla politica industriale sostenibile deve tener conto di aspetti, quali migliori normative giuridiche volte a ridurre gli oneri amministrativi che sono particolarmente gravosi per le PMI. Sono tuttavia queste ultime a svolgere uno dei principali ruoli nel generare crescita economica e nel rafforzare la competitività in Europa attraverso il loro potenziale in termini di innovazione, dinamismo e flessibilità. Si dovrebbe altresì tenere conto di obiettivi ambientali, quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento dell’efficienza energetica. Dopo tutto, il vantaggio derivante dall’attuazione di soluzioni innovative potrebbe trasformare l’industria europea in un mondiale nel settore della tecnologia, dei prodotti e dei servizi ecologici e socialmente accettabili."@it12
"Pone Pirmininke, naujojo Lisabonos ciklo pagrindu dėmesys turi būti sutelktas į pramonės politiką, nes klestinti pramonė yra labai svarbus veiksnys, siekiant išnaudoti visą Europos Sąjungos ekonominį potencialą. Žinoma, pramonės politika – tai daugiausiai nacionalinės kompetencijos klausimas. Nežiūrint į tai, būtinas geresnis veiksmų koordinavimas nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu, siekiant garantuoti politinių strategijų efektyvumą. Naujasis Darnios pramonės politikos veiksmų planas turėtų atsižvelgti į tokius aspektus, kaip geresnis teisinis reguliavimas, siekiant sumažinti administracinę naštą, kuri yra ypač sunki MVĮ. Tačiau būtent pastarosioms tenka vienas pagrindinių vaidmenų, didinant ir stiprinant Europos konkurencingumą, nes jos turi didelį inovacijų, dinamiškumo ir lankstumo potencialą. Taip pat reikia atsižvelgti į aplinkos apsaugos srityje iškeltus tikslus, pavyzdžiui, šiltnamio dujų išmetimo mažinimas ir efektyvesnis energijos naudojimas. Juk privalumai, atsirandantys įgyvendinus naujus sprendimus, gali padėti Europos pramonei tapti aplinkai nekenksmingų ir socialiai priimtinų technologijų, produktų ir paslaugų srities pasauline lydere."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Jaunā Lisabonas cikla ietvaros uzsvars jāliek uz rūpniecības politiku, jo plaukstoša rūpniecība ir ļoti svarīga, lai pilnīgi izmantotu Eiropas Savienības ekonomikas potenciālu. Rūpniecības politika tiešām lielā mērā ietilpst valsts kompetencē. Tomēr labāka sadarbība starp rīcību valsts un Eiropas līmenī ir nepieciešama, lai garantētu politisko stratēģiju efektivitāti. Jaunajam Rīcības plānam par ilgtspējīgu rūpniecības politiku jāņem vērā tādi aspekti kā labāks tiesiskais regulējums, lai samazinātu administratīvo slogu, kas ir īpaši apgrūtinošs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tieši pēdējie spēlē vienu no lielākajām lomām, radot ekonomikas izaugsmi un stiprinot konkurētspēju Eiropā ar to inovāciju, dinamikas un elastības potenciālu. Tādi vides mērķi kā siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes palielināšana arī jāņem vērā. Galu galā, priekšrocības, ko rada inovatīvu risinājumu ieviešana var pārvērst Eiropas rūpniecību par pasaules līderi videi draudzīgu un sociāli pieņemamu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu jomā."@lv13
"Panie Przewodniczący! W ramach nowego cyklu lizbońskiego 2008–2010 należy położyć nacisk na politykę przemysłową, gdyż dobrze prosperujący przemysł ma bardzo ważne znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego Unii Europejskiej. Polityka przemysłowa wchodzi wprawdzie w dużej mierze w zakres kompetencji krajowych, istnieje jednak potrzeba lepszej koordynacji między działaniami na szczeblu krajowym i europejskim w celu zagwarantowania skuteczności strategii politycznych. Nowy plan działania na rzecz zrównoważonej strategii przemysłowej powinien wziąć pod uwagę takie elementy jak lepsze uregulowania prawne, zmniejszające obciążenie administracyjne, w szczególności uderzające w małe i średnie przedsiębiorstwa. A przecież to one stanowią jeden z głównych czynników generujących wzrost gospodarczy i wzmacniający konkurencyjność w Europie poprzez swój potencjał innowacyjny, dynamizm i elastyczność. Ponadto należy uwzględnić cele środowiskowe, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy podniesienie wydajności energetycznej, gdyż przewaga wynikająca z zastosowania nowatorskich rozwiązań mogłaby wykreować przemysł europejski na światowego lidera rynku technologii, produktów i usług przyjaznych dla środowiska i akceptowalnych społecznie."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in het kader van de nieuwe Lissabon-cyclus zou de nadruk moeten liggen op industriebeleid, omdat een bloeiende industrie zeer belangrijk is in termen van het volledig benutten van het economisch potentieel van de Europese Unie. Het is waar dat industriebeleid grotendeels valt binnen de nationale competentie. Niettemin is betere coördinatie tussen actie op nationaal en Europees niveau nodig om de doelmatigheid van politieke strategieën te waarborgen. Het nieuwe actieplan voor een duurzaam industriebeleid moet rekening houden met aspecten zoals betere wettelijke voorschriften om de administratieve lasten te verminderen die bijzonder zwaar zijn voor KMO’s. Het zijn laatstgenoemde echter die een van de meest belangrijke rollen spelen in het genereren van economische groei en het versterken van het concurrentievermogen in Europa door hun potentieel voor innovatie, dynamiek en flexibiliteit. Milieudoelstellingen zoals het verminderen van broeikasgasemissies en het vergroten van energie-efficiëntie moeten ook in aanmerking genomen worden. Het voordeel dat voortkomt uit de tenuitvoerlegging van innovatieve oplossingen zou tenslotte de Europese industrie wereldleider kunnen maken op het gebied van milieuvriendelijke en sociaal aanvaardbare technologie, producten en diensten."@nl3
"Senhor Presidente, no quadro do novo ciclo de Lisboa, a ênfase deveria ser colocada na política industrial, porque uma indústria florescente é muito importante para se fazer uso total do potencial económico da União Europeia. É verdade que a política industrial se insere, em larga medida, nas competências nacionais. No entanto, é necessária uma maior coordenação entre as acções as níveis nacional e europeu para garantir a eficácia das estratégias políticas. O novo Plano de Acção para uma Política Industrial Sustentável deveria ter em conta aspectos tais como melhor regulamentação para reduzir a carga administrativa, que é particularmente onerosa para as PME. No entanto, são estas últimas que desempenham o papel mais importante para o crescimento económico e o reforço da competitividade na Europa, através do seu potencial de inovação, dinamismo e flexibilidade. Os objectivos ambientais, como a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da eficiência energética deverão igualmente ser tidos em conta. Afinal, a vantagem que resulta da utilização de soluções inovadoras poderá transformar a indústria europeia num líder mundial no domínio das tecnologias, produtos e serviços amigos do ambiente e socialmente aceitáveis."@pt17
"Panie Przewodniczący! W ramach nowego cyklu lizbońskiego 2008–2010 należy położyć nacisk na politykę przemysłową, gdyż dobrze prosperujący przemysł ma bardzo ważne znaczenie dla pełnego wykorzystania potencjału gospodarczego Unii Europejskiej. Polityka przemysłowa wchodzi wprawdzie w dużej mierze w zakres kompetencji krajowych, istnieje jednak potrzeba lepszej koordynacji między działaniami na szczeblu krajowym i europejskim w celu zagwarantowania skuteczności strategii politycznych. Nowy plan działania na rzecz zrównoważonej strategii przemysłowej powinien wziąć pod uwagę takie elementy jak lepsze uregulowania prawne, zmniejszające obciążenie administracyjne, w szczególności uderzające w małe i średnie przedsiębiorstwa. A przecież to one stanowią jeden z głównych czynników generujących wzrost gospodarczy i wzmacniający konkurencyjność w Europie poprzez swój potencjał innowacyjny, dynamizm i elastyczność. Ponadto należy uwzględnić cele środowiskowe, jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy podniesienie wydajności energetycznej, gdyż przewaga wynikająca z zastosowania nowatorskich rozwiązań mogłaby wykreować przemysł europejski na światowego lidera rynku technologii, produktów i usług przyjaznych dla środowiska i akceptowalnych społecznie."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v rámci nového cyklu lisabonskej stratégie by sa mal klásť dôraz na priemyselnú politiku, pretože prosperujúci priemysel je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o využitie hospodárskeho potenciálu Európskej únie v plnej miere. Je pravda, že priemyselná politika patrí vo veľkej miere do právomocí členských štátov. Napriek tomu je potrebná lepšia koordinácia medzi činnosťou na vnútroštátnej a európskej úrovni, s cieľom zabezpečiť účinnosť politických stratégií. V novom akčnom pláne trvalo udržateľnej priemyselnej politiky by sa mali zohľadniť aspekty, akými sú lepšia právna úprava zameraná na zníženie administratívneho zaťaženia, ktoré je osobitne obmedzujúce pre malé a stredné podniky. Sú to však práve malé a stredné podniky, ktoré zohrávajú jednu z najdôležitejších úloh pri vytváraní hospodárskeho rastu a posilňovaní konkurencieschopnosti v Európe, prostredníctvom ich potenciálu pre inovácie, dynamiky a flexibility. Environmentálne ciele, akými je znižovanie objemu emisií skleníkových plynov a zvyšovanie energetickej účinnosti, by sa tiež mali zobrať do úvahy. V konečnom dôsledku výhody vyplývajúce z realizácie inovačných riešení by mohli transformovať európsky priemysel na svetového lídra v oblasti ekologických a spoločensky prijateľných technológií, výrobkov a služieb."@sk19
"Gospod predsednik, v okviru novega lizbonskega cikla je treba poudariti industrijsko politiko, ker je uspešna industrija zelo pomembna za popolno izkoriščanje gospodarskega potenciala Evropske unije. Res je, da industrijska politika večinoma spada v nacionalno pristojnost. Kljub temu je nujno boljše usklajevanje med ukrepanjem na nacionalni in evropski ravni, da se zagotovi učinkovitost političnih strategij. Novi akcijski načrt o trajnostni industrijski politiki mora upoštevati vidike kot so boljši pravni predpisi za zmanjšanje upravne obremenitve, ki je zlasti moteča za mala in srednje velika podjetja. Slednje ima eno od najpomembnejših vlog pri ustvarjanju gospodarske rasti in krepitvi konkurenčnosti v Evropi z možnostjo za inovativnost, dinamičnost in prilagodljivost. Prav tako je treba upoštevati okoljske cilje, kot sta zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje energetske učinkovitosti. Ne nazadnje bi lahko prednost, ki izhaja iz izvajanja inovativnih rešitev, spremenila evropsko industrijo v vodilno na svetu na področju okolju prijaznih in socialno sprejemljivih tehnologij, proizvodov in storitev."@sl20
"Herr talman! Inom ramen för den nya Lissaboncykeln bör tonvikten läggas på industripolitiken, eftersom en växande industri är mycket viktig för att man fullt ut ska utnyttja EU:s ekonomiska potential. Det är sant att industripolitiken i stort faller inom den nationella befogenheten. Likväl behövs bättre samordning på gemenskapsnivå för att de politiska strategierna ska bli effektiva. I den nya handlingsplanen för hållbar industripolitik bör man ta hänsyn till aspekter som bättre rättsregler för att minska de administrativa bördorna, som är särskilt betungande för små och medelstora företag. De senare spelar dock en av de viktigaste rollerna när det gäller att generera ekonomisk tillväxt och stärka konkurrenskraften i Europa eftersom de är innovativa, dynamiska och flexibla. Man bör också ta hänsyn till miljömål som att minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten. När allt kommer omkring kan man genom innovativa lösningar förvandla EU-industrin till världsledande inom området för miljövänliga och socialt acceptabla tekniker, produkter och tjänster."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph