Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-444"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-444"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europa zet terecht fors in op behoud en versterking van de concurrentiekracht en wij weten ons marktaandeel op essentiële onderdelen te handhaven maar, zoals ook de commissaris net aangaf, wij zitten pas in de eerste golf van de globalisering. Het komt er echt op aan op het puntje van de stoel te zitten. Dan gaat het om die nieuwe combinatie van onderzoek, ontwikkeling en het maken en verkopen van innoverende producten op een manier die inderdaad winstgevend is. Dit verslag van Romana Jordan Cizelj legt inderdaad de juiste accenten. Wij moeten de bureaucratie wegnemen, wij moeten inderdaad spreken over meer in wet en regelgeving. Het actieprogramma geeft daartoe de aanzet. Maar toch één van mijn kant. Het blijft voor industriële ondernemingen nog steeds moeilijk een weg te vinden binnen de eigen Europese instrumenten. Het CIP en het zevende kaderprogramma zijn centrale in Brussel te besluiten instrumenten. De structuurfondsen zijn decentraal van aard. Allemaal eigen voordeuren, eigen criteria, noem maar op. Mijn boodschap is: nog meer combineren, nog meer coördineren, nog meer - ook binnen de Europese Commissie - kiezen voor prioriteiten en die neerzetten. Dan zie ik het effect in de regio’s. Ik zie die clustering in succesrijke sectoren op alle niveaus tot stand komen. In mijn regio hebben wij vorige maand één loket, een voor die diverse instrumenten gerealiseerd en dat geeft duidelijkheid. Ik rond af. Versnippering en bureaucratie zijn onnodig. Wij moeten weten wat wij willen en dat vergroot bovendien de zichtbaarheid voor bedrijven en burgers, die zo nodig is. Ze moeten ook zeggen: Europa heeft juist gekozen en correct uitgevoerd. Dat punt laat toch nog veel te wensen over."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropa správným způsobem staví hodně na udržení a posílení konkurenceschopnosti a my víme, jakým způsobem si máme udržet náš podíl na trhu v zásadních odvětvích, jak však právě řekl pan komisař, jsme jen v první vlně globalizace. Skutečně musíme být velmi ostražití a připravení. A potom je tu otázka nové kombinace výzkumu, vývoje a výroby a prodeje inovativních výrobků způsobem, který je v konečném důsledku ziskový. Ve zprávě paní Jordan Cizeljové se skutečně zdůrazňují správní záležitosti. Musíme odstranit byrokracii a ve skutečnosti musíme více diskutovat o větší účinnosti zákonů a právních předpisů. V akčním programu se na to poskytuje prvotní stimul, ale chtěl bych o to upřímně požádat. Pro průmyslové odvětví je ještě stále náročné zorientovat se v typických evropských nástrojích. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a sedmý rámcový program jsou ústředními nástroji řízenými z nejvyšší úrovně, o nichž Brusel rozhodl. Strukturální fondy jsou na základě své povahy decentralizované. Všechny mají vlastní vstupní dveře, vlastní kritéria, dokážete je pojmenovat. Chtěl bych říci, že by mělo existovat lepší propojení, větší koordinace, větší výběr priorit a jejich definic, dokonce i v rámci Evropské komise. Potom bych viděl výsledky v regionech. Viděl bych, jak se v úspěšných odvětvích podniky seskupují. Minulý měsíc jsme v mém regionu zřídili úřad, místo jednotného kontaktu, pro různé nástroje a takovýto postup věci vyjasňuje. Na závěr bych chtěl říci, že fragmentace a byrokracie jsou nepotřebné. Potřebujeme vědět, co chceme, a to také zvyšuje viditelnost pro podniky a veřejnost, což je skutečně potřebné. Je třeba říci, že Evropa si dobře vybrala a správně realizovala svůj výběr. V této souvislosti toho chceme ještě mnoho."@cs1
"Hr. formand! Europa arbejder med rette ihærdigt på at opretholde og forstærke konkurrenceevnen, og det lykkes os i væsentlige sektorer at bevare vores markedsandel, men, som kommissæren netop sagde, vi befinder vi os stadig i den første bølge af globaliseringen. Det gælder virkelig om at have antennerne ude. Det drejer sig om den nye kombination af forskning, udvikling, fremstilling og salg af innovative produkter på en måde, som faktisk er indbringende. Denne betænkning af Romana Jordan Cizelj sætter virkelig fokus på de rette aspekter. Vi er nødt til at fjerne bureaukratiet, og vi skal faktisk tale om større effektivitet i love og bestemmelser. Handlingsprogrammet giver en impuls til dette, men jeg har alligevel et hjertesuk. Det er stadig vanskeligt for industrivirksomheder at finde vej gennem vores egne europæiske instrumenter. Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og det syvende rammeprogram er centrale, topstyrede instrumenter, som der træffes beslutning om i Bruxelles. Strukturfondene er decentrale. De har alle deres egne hoveddøre, deres egne kriterier osv. Mit budskab er, at der skal kombineres endnu mere, koordineres endnu mere og - også inden for Kommissionen - prioriteres, og disse prioriteter skal gennemføres. Så ville jeg se virkningerne i regionerne. Jeg ville se klyngedannelse i succesrige sektorer på alle planer. I min region har vi oprettet et fælles kontor for disse forskellige instrumenter, en one-stop shop, og det giver tydelighed. Jeg slutter med at sige, at det er unødvendigt at have denne opsplitning og dette bureaukrati. Vi må vide, hvad vi vil, og det øger desuden den synlighed for virksomheder og borgere, som er så nødvendig. De må også sige, at Europa har truffet det rette valg og gennemført det korrekt. Dette punkt lader jo meget tilbage at ønske."@da2
"Europa setzt sich zu Recht massiv für den Erhalt und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ein, und wir wissen, wie wir unseren Marktanteil in wichtigen Sektoren sichern, aber, wie der Kommissar soeben erläuterte, befinden wir uns noch in der ersten Welle der Globalisierung. Wir müssen wirklich am Ball bleiben. Dann ist da noch diese neue Kombination von Forschung, Entwicklung sowie Erzeugung und Verkauf innovativer Produkte auf eine tatsächlich gewinnbringende Weise. Dieser Bericht von Frau Jordan Cizelj setzt de richtigen Akzente. Wir müssen den bürokratischen Aufwand verringern, und wir müssen wirklich über mehr Effizienz der Rechts- und Verwaltungsvorschriften sprechen. Vom Aktionsprogramm geht dazu ein erster Impuls aus. Gestatten Sie aber dennoch eine herzliche Bitte. Nach wie vor hat die Industrie Mühe, sich in den typischen europäischen Instrumenten zurechtzufinden. Das Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie das Siebte Rahmenprogramm sind zentrale Top-down-Instrumente, über die in Brüssel entschieden wird. Die Strukturfonds sind dezentraler Natur. Alle haben einen eigenen Zugang, eigene Kriterien, was auch immer. Meine Botschaft lautet, dass es mehr Kombination, mehr Koordination, mehr Auswahl von Prioritäten und deren Festlegung, auch innerhalb der Europäischen Kommission, geben sollte. Und dann sehe ich den Effekt in den Regionen. Ich erlebe diese Clusterbildung in erfolgreichen Sektoren. In meiner Region haben wir im vergangenen Monat ein Büro, eine einzige Anlaufstelle, für die verschiedenen Instrumente eröffnet, und das schafft Klarheit. Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass Zersplitterung und Bürokratie unnötig sind. Wir müssen wissen, was wir wollen, und das trägt auch zu einer besseren Sichtbarkeit für die Unternehmen und die Bürger bei, die dringend nötig ist. Sie müssen sagen können, Europa hat richtig entschieden und ordnungsgemäß umgesetzt. Dieser Punkt lässt noch sehr zu wünschen übrig."@de9
"H Ευρώπη σωστά ποντάρει πολλά στη διατήρηση και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εμείς γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα διατηρήσουμε το μερίδιο μας στην αγορά σε σημαντικούς τομείς, αλλά όπως μόλις ανέφερε ο Επίτροπος, αυτό είναι μόνο το πρώτο κύμα της παγκοσμιοποίησης. Πράγματι, πρέπει να περιμένουμε εναγωνίως τις εξελίξεις. Έπειτα υπάρχει το ζήτημα αυτού του νέου συνδυασμού της έρευνας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας και κατασκευής καινοτόμων προϊόντων με έναν τρόπο που είναι πράγματι προσοδοφόρος. Η έκθεση της κ. Jordan Cizelj δίνει έμφαση στα σωστά σημεία. Πρέπει να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία και να συζητήσουμε για αποτελεσματικότερους νόμους και αποτελεσματικότερη νομοθεσία. Το πρόγραμμα δράσης δίνει την αρχική ώθηση γι’ αυτό, αλλά θα ήθελα να κάνω μια εγκάρδια έκκληση. Οι βιομηχανίες δυσκολεύονται ακόμη να βρουν τον δρόμο τους μέσω των τυπικών ευρωπαϊκών μέσων. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο αποτελούν κεντρικά ιεραρχικά (top-down) μέσα για τα οποία αποφασίζουν οι Βρυξέλλες. Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Όλα έχουν την εξωτερική τους πόρτα, τα δικά τους κριτήρια, πείτε τα όπως θέλετε. Το μήνυμά μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος συνδυασμός, περισσότερος συντονισμός, περισσότερες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τις προτεραιότητες και τον καθορισμό τους, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε θα έβλεπα το αποτέλεσμα στις περιφέρειες. Τότε θα έβλεπα να αναπτύσσονται δίκτυα σε επιτυχημένους τομείς. Τον περασμένο μήνα στην περιφέρειά μου ιδρύσαμε ένα μονοαπευθυντικό γραφείο για τα διάφορα θεσμικά όργανα το οποίο παρέχει σαφείς πληροφορίες. Ανακεφαλαιώνοντας, ο κατακερματισμός και η γραφειοκρατία δεν είναι απαραίτητα. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό αυξάνει επίσης την ορατότητα που είναι τόσο απαραίτητη για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Πρέπει να παραδεχτούν πως η Ευρώπη επέλεξε σωστά και προχώρησε σε κατάλληλες εφαρμογές των σχεδίων. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν ακόμα πολλά τα οποία επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε."@el10
"Europe is rightly staking a lot on maintaining and strengthening competitiveness and we know how to keep our market share in essential sectors but, as the Commissioner has just said, we are only in the first wave of globalisation. We really need to keep on the edge of our seats. Then there is the question of this new combination of research, development and making and selling innovative products in a way that is actually profitable. This report by Mrs Jordan Cizelj does put the emphasis in the right place. We have to eliminate the bureaucracy and we actually have to talk about more efficiency in laws and legislation. The action programme gives the initial impetus for that, but I should like to make a heartfelt plea. It is still difficult for industries to find their way through the typical European instruments. The Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Seventh Framework Programme are central top-down instruments to be decided in Brussels. The structural funds are decentralised in nature. All have their own front doors, their own criteria, you name it. My message is that there should be more combination, more coordination, more choice of priorities and their definition, even within the European Commission. Then I would see the effect in the regions. I would see clustering develop in successful sectors. Last month in my region we set up an office, a one-stop shop, for the various instruments and that provides clarity. In conclusion, fragmentation and bureaucracy are unnecessary. We need to know what we want and that also increases the visibility for businesses and the public that is so necessary. They have to say that Europe has chosen well and implemented properly. On that point there is still a great deal to be desired."@en4
"Europa apuesta mucho, y con razón, por el mantenimiento y el refuerzo de su competitividad y sabemos cómo mantener nuestra cuota de mercado en sectores esenciales, pero como el Comisario acaba de decir, estamos únicamente en el umbral de la globalización. Realmente necesitamos mantener nuestra ventaja competitiva. Entonces surge la cuestión de esta nueva combinación de investigación, desarrollo y fabricación y comercialización de productos innovadores de forma realmente rentable. El informe de la señora Cizelj hace hincapié sobre lo realmente importante. Tenemos que eliminar la burocracia y hablar más de la eficiencia de las leyes y legislaciones. El programa de acción ofrece el impulso necesario para ello, pero me gustaría hacer un llamamiento especial. Aún resulta difícil para las empresas orientarse en la selva de instrumentos europeos más comunes. El Programa Marco para la innovación y la competitividad y el Séptimo Programa Marco son instrumentos esenciales de arriba abajo sobre los que se debe adoptar una decisión en Bruselas. Los fondos estructurales están descentralizados por naturaleza. Todos ellos tienen sus propias facilidades y sus propios criterios. El mensaje que me gustaría transmitir es que debería existir una mayor combinación, más coordinación, mayor variedad de prioridades y sus definiciones, incluso en el seno de la Comisión Europea. Todo ello se reflejaría en las regiones. Seríamos testigos del desarrollo de agrupaciones en sectores de éxito. El mes pasado en mi región creamos una oficina, una ventanilla única, para los diversos instrumentos, y ello ofrece claridad. En definitiva, la fragmentación y la burocracia son innecesarias. Debemos saber lo que queremos y esto aumenta la tan necesaria visibilidad de las empresas y el público. Se debe decir que Europa ha escogido bien y aplicado adecuadamente. Esta cuestión, sin embargo, deja aún mucho que desear."@es21
"Euroopa teeb õigesti, panustades palju konkurentsivõime säilitamisele ja tugevdamisele ning me teame, kuidas oma turuosa peamistes sektorites hoida, kuid, nagu volinik äsja ütles, oleme vaid esimesel globaliseerumise lainel. Peame tõesti valvel olema. Siis on veel küsimus uuest uuringute, arendustegevuse ja innovatiivsete toodete tootmise ja müümise kombinatsioonist, et toota kasumlikult. Romana Jordan Cizelji raportis asetatakse rõhk õigele kohale. Peame kaotama bürokraatia ja tegelikult peame rääkima ka õigusloome ja seaduste suuremast tõhususest. Tegevuskava annab algtõuke sellele, kuid ma sooviksin siiski esitada ühe südamest tuleva palve. Tööstusele on ikka veel raske leida teed läbi tavapäraste Euroopa vahendite. Konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogramm ning seitsmes raamprogramm on kesksed vahendid, mida otsustatakse Brüsselis. Struktuurifondid on oma olemuselt detsentraliseeritud. Kõigil nendel on oma meetodid, oma kriteeriumid, neid on palju. Minu sõnum on, et rohkem peab olema sidusust, rohkem koordineerimist, enam prioriteete ja nende definitsioone, isegi Euroopa Komisjoni sees. Siis ma näeks selle mõju piirkondadele. Siis näeksin klastrite arengut edukates sektorites. Eelmisel kuul asutasime minu kodupiirkonnas kontori, ühtse teeninduskeskuse, erinevatele vahenditele ning see pakub selgust. Kokkuvõtteks, killustumine ja bürokraatia ei ole vajalikud. Meil on vaja teada, mida me tahame, ja ka see suurendab ettevõtete ja avalikkuse jaoks nii vajalikku selgust. Nad peavad saama öelda, et Euroopa on teinud hea valiku ja viinud selle korralikult ellu. Hetkel jätab see veel palju soovida."@et5
"Eurooppa panee paljon peliin säilyttääkseen ja vahvistaakseen kilpailukykyä, ja tiedämme, kuinka voimme säilyttää markkinaosuutemme olennaisilla aloilla, mutta aivan kuten komission jäsen juuri totesi, tämä on vasta globalisaation ensimmäinen aalto. Meidän on todella pysyttävä varuillamme. Sitten on kysymys siitä, kuinka yhdistetään tutkimus, kehittäminen ja innovatiivisten tuotteiden myyminen siten, että se on tosiasiassa tuottavaa. Romana Jordan Cizeljin mietinnössä korostetaan aivan oikeita asioita. On poistettava byrokratiaa ja todellakin puhuttava lakien ja lainsäädännön tehostamisesta. Toimintaohjelmassa annetaan tälle alkusysäys, mutta haluan esittää voimakkaan vetoomuksen. Teollisuuden on vaikea selvitä tavanomaisten yhteisön välineiden kanssa. Kilpailukykyä ja innovointia koskeva puiteohjelma sekä seitsemäs puiteohjelma ovat keskeisiä ylhäältä alaspäin -välineitä, joista päätetään Brysselissä. Rakennerahastot ovat luonteeltaan hajautettuja. Niihin kaikkiin on erillinen pääsy, omat kriteerit ja vaikka mitä. Viestini on, että olisi oltava enemmän yhdistelymahdollisuuksia, enemmän koordinointia, enemmän vaihtoehtoja painopistealoiksi ja niiden määritelmiksi, myös Euroopan komissiossa. Silloin olisi nähtävissä vaikutuksia alueilla. Nähtäisiin menestyksekkäiden alojen klustereita. Perustimme alueellani viime kuussa toimiston, yhden luukun keskistetyn toimiston, eri välineille, ja se selkeyttää asioista. Yhteenvetona totean, että sirpaleisuus ja byrokratia ovat tarpeettomia. Meidän on tiedettävä, mitä tahdomme, ja se lisää myös niin tarpeellista näkyvyyttä yrityksiin ja kansalaisiin päin. Näiden on voitava sanoa, että yhteisö on tehnyt oikeita valintoja ja täytäntöönpano on ollut asianmukaista. Tässä on vielä paljon toivomisen varaa."@fi7,7
"L’Europe mise à juste titre sur le maintien et le renforcement de la compétitivité, et nous savons comment garder nos parts de marché dans certains secteurs essentiels. Toutefois, comme vient de le dire le commissaire, nous n’en sommes encore qu’à la première vague de mondialisation. Nous devons rester en alerte. Il s’agit de respecter le mieux possible cette nouvelle combinaison de recherche, de développement et de fabrication et de vente de produits innovants d’une façon qui soit réellement rentable. Ce rapport de Mme Jordan Cizelj met l’accent au bon endroit. Nous devons éliminer la bureaucratie et nous devons parler davantage de l’efficacité de nos dispositions et de nos règlements. Ce programme d’action donne une impulsion initiale dans ce sens. Mais j’aimerais pourtant lancer un cri du cœur. L’industrie à du mal à s’y retrouver parmi les instruments européens. Le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité et le septième programme-cadre sont des instruments descendants centralisés, définis à Bruxelles. Les fonds structurels sont décentralisés par nature. Tous possèdent leurs propres conditions d’accès, leurs critères d’applicabilité et ainsi de suite. Mon message, c’est qu’il faut encore plus combiner et coordonner, laisser un plus grand choix au niveau des priorités et de leur définition - même au sein de la Commission européenne. Alors, je verrai l’effet sur les régions. Je verrai le développement de clusters dans des secteurs porteurs. Le mois dernier, dans ma région, nous avons inauguré un bureau, un pour les différents instruments, et ceci permet d’apporter plus de clarté. Pour conclure, la fragmentation et la bureaucratie sont inutiles. Nous devons savoir ce que nous voulons, et cela améliore également la visibilité si nécessaire pour les entreprises et le public. Ils doivent aussi pouvoir se dire que l’Europe a fait le bon choix et qu’elle l’a mis en œuvre correctement. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine."@fr8
"Európa, nagyon helyesen, sokat fordít a versenyképesség fenntartására és erősítésére, és tudjuk, hogyan tartsuk meg piaci részesedésünket a legfontosabb ágazatokban, de ahogy a biztos úr épp most említett, ez még csak a globalizáció első hulláma. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk a készültséget. Akkor itt van a kutatás-fejlesztés és az innovatív termékek előállításának és értékesítésének ez az újfajta, jövedelmező kombinációja. Jordan Cizelj asszony jelentése a megfelelő helyre teszi a hangsúlyt. Meg kell szüntetnünk a bürokráciát, és voltaképpen a törvények és jogszabályok nagyobb hatékonyságáról kell beszélnünk. Ehhez a cselekvési program adja az első impulzust, azonban itt teljes szívemből szeretnék kérni valamit. A különböző iparágak még mindig nehezen igazodnak el a tipikus európai okiratok között. A versenyképességi és innovációs keretprogram és a hetedik keretprogram központi, felülről lefelé irányuló eszközök, amelyekről Brüsszelben döntenek. A strukturális alapok viszont decentralizált természetűek. Mindegyiknek megvannak a saját módszerei, saját kritériumai, mindegy, minek nevezzük. Az én üzenetem az, hogy több kombinációra, nagyobb koordinációra és a prioritások és ezek definíciójának nagyobb választékára van szükség, még az Európai Bizottságon belül is. Akkor látható lenne a régiókban kifejtett hatást is. Látnánk, amint a klaszterek sikeres ágazatokká fejlődnek. Az én régiómban, a múlt hónapban irodát létesítettünk — egyablakos ügyintéző központot —, ez segíti a megértést. Végül, felesleges minden szétdaraboltság és a bürokrácia. Tudnunk kell, mit akarunk, s ez nagyobb látótávolságot biztosít az üzletek és a nyilvánosság számára, ami annyira fontos. Hogy elmondhassák, Európa jól választott és megfelelően teljesített. Ezen a területen még sok a kívánnivaló."@hu11
"L’Europa sta giustamente appoggiando molto il mantenimento e il potenziamento della competitività e sappiamo come conservare la nostra quota di mercato in settori fondamentali, ma, come ha appena affermato il Commissario, ci troviamo solo nella prima fase della globalizzazione. Dobbiamo davvero stare sulla corda Vi è poi la questione di questa nuova combinazione di ricerca, sviluppo e produzione e vendita di nuovi prodotti secondo modalità che sono effettivamente redditizie. La presente relazione dell’onorevole Jordan Cizelj mette l’accento nel posto giusto. Dobbiamo eliminare la burocrazia e dobbiamo in effetti parlare di una maggiore efficienza di leggi e normative, riguardo a cui il programma d’azione offre lo slancio iniziale, ma desidero fare di cuore un appello. Per le industrie è ancora difficile orientarsi tra i gli strumenti europei tipici. Il programma quadro per l’innovazione e la competitività e il Settimo programma quadro costituiscono programmi centrali dall’alto, decisi a Bruxelles. I Fondi strutturali sono decentralizzati di natura. Hanno tutti la loro porta d’ingresso, i loro criteri e lo dite. Il mio messaggio è che vi dovrebbero essere maggiore combinazione, maggiore coordinamento, maggiore scelta di priorità e loro definizione, anche in seno alla Commissione europea. Osserverei poi gli effetti nelle regioni. Osserverei i gruppi svilupparsi nei settori di successo. Nella mia regione, il mese scorso, per offrire maggiore chiarezza, abbiamo istituito uno sportello, molto vario, relativo ai diversi strumenti. Per concludere, frammentazione e burocrazia sono inutili. Dobbiamo sapere cosa vogliamo e ciò aumenta la visibilità, così necessaria, di imprese e grande pubblico. Essi devono affermare che l’Europa ha scelto bene e che ha attuato in modo adeguato; un punto in merito al quale c’è ancora molto spazio per le ambizioni."@it12
"Europa pagrįstai skiria daug dėmesio konkurencingumui išlaikyti ir sustiprinti; mes žinome, kaip išsaugoti mūsų užimamą pagrindinių sektorių rinkos dalį, tačiau, kai ką tik pasakė Komisaras, matome dar tik pirmąją globalizacijos bangą. Turime tikrai jaustis neramūs. Kitas klausimas – tai tyrimų, plėtros ir naujoviškų produktų gamybos ir pelningo pardavimo naujasis derinys. Šis ponios Jordan Cizelj pranešimas nesudeda teisingų akcentų. Privalome pašalinti biurokratiją ir tikrai turime kalbėti apie efektyvesnius įstatymus ir įstatymų leidybą. Ši veiksmų programa tam suteikia pradinį impulsą, tačiau noriu nuoširdžiai paprašyti. Pramonei vis dar sudėtinga pasinaudoti tipiškomis Europinėmis priemonėmis. Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programa ir Septintoji pagrindų programa – tai centriniai Briuselyje priimami iš viršaus į apačią nukreipti instrumentai. Struktūriniai fondai savo pobūdžiu yra decentralizuoti. Jie visi turi pagrindines duris, savus kriterijus, t.t. Mano žinia yra tai, kad turėtų būti daugiau derinimo, daugiau koordinavimo, daugiau prioritetų pasirinkimo ir jų apibrėžimo, net ir Europos Komisijos viduje. Tada pamatytume poveikį regionuose. Sėkmingai veikiančiuose sektoriuose galėtų formuotis branduoliai. Praeitą mėnesį mano regione įsteigėme biurą, veikiantį vieno langelio principu, kuris teikia konsultacijas apie skirtingas priemones ir suteikia aiškumo. Baigdamas noriu pasakyti, kad susiskaidymas ir biurokratija yra nereikalingi dalykai. Turime žinoti, ko norime, o tai taip pat gerina taip reikalingą matomumą įmonėms ir visuomenei. Jie turi pasakyti, kad Europa teisingai pasirinko ir gerai įgyvendino. Šioje srityje dar reikia daug tobulėti."@lt14
"Eiropa pareizi rīkojas, daudz ieguldot, uzturot un stiprinot konkurētspēju, un mums zināms, kā noturēt savu tirgus daļu būtiskās nozarēs, bet, kā nule kā teica komisārs, mēs atrodamies tikai uz pirmā globalizācijas viļņa. Mums tiešām jāturpina būt uzdevuma augstumos. Tad ir jautājums par šo jauno pētījumu, attīstības un inovatīvo produktu izgatavošanu un pārdošanu apvienojumu tā, lai tas tiešām būtu rentabli. Šis ziņojums tiešām uzsver pareizās vietas. Mums jāsamazina birokrātija un mums patiesībā jārunā par lielāku efektivitāti likumos un likumdošanā. Rīcības programma tam sniedz sākotnējo impulsu, bet es gribētu izteikt izjustu lūgumu. Rūpniecībām joprojām ir grūti atrast savu ceļu caur tipiskajiem Eiropas instrumentiem. Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma un Septītā pamatprogramma ir centrālie lejupejošie instrumenti, kas tiks izlemti Briselē. Struktūrfondi būtībā ir decentralizēti. Visiem ir pašiem savas parādes durvis, savi kritēriji, jūs tos nosaucāt. Vēlos teikt, ka jābūt vairāk kombinācijām, vairāk lielākai saskaņošanai, lielākais prioritāšu izvēlei un to noteikšanai, arī Eiropas Komisijā. Tad es redzētu ietekmi reģionos. Es redzētu attīstāmies kompleksus veiksmīgajos sektoros. Pagājušo mēnesi manā reģionā mēs izveidojām biroju, vienas pieturas punktu par dažādiem instrumentiem un tas sniedz skaidrību. Secinot, sadrumstalotība un birokrātija nav nepieciešama. Mums jāzina, ko vēlamies, un tas arī paaugstina skaidrību uzņēmējdarbībai un sabiedrībai, kas ir tik ļoti vajadzīgs. Viņiem jāsaka, ka Eiropa ir labi izvēlēta un pareizi īstenota. Šajā ziņā vēl daudz ko varētu vēlēties."@lv13
"Europa zet terecht fors in op behoud en versterking van de concurrentiekracht en wij weten ons marktaandeel op essentiële onderdelen te handhaven maar, zoals ook de commissaris net aangaf, wij zitten pas in de eerste golf van de globalisering. Het komt er echt op aan op het puntje van de stoel te zitten. Dan gaat het om die nieuwe combinatie van onderzoek, ontwikkeling en het maken en verkopen van innoverende producten op een manier die inderdaad winstgevend is. Dit verslag van Romana Jordan Cizelj legt inderdaad de juiste accenten. Wij moeten de bureaucratie wegnemen, wij moeten inderdaad spreken over meer in wet en regelgeving. Het actieprogramma geeft daartoe de aanzet. Maar toch één van mijn kant. Het blijft voor industriële ondernemingen nog steeds moeilijk een weg te vinden binnen de eigen Europese instrumenten. Het CIP en het zevende kaderprogramma zijn centrale in Brussel te besluiten instrumenten. De structuurfondsen zijn decentraal van aard. Allemaal eigen voordeuren, eigen criteria, noem maar op. Mijn boodschap is: nog meer combineren, nog meer coördineren, nog meer - ook binnen de Europese Commissie - kiezen voor prioriteiten en die neerzetten. Dan zie ik het effect in de regio's. Ik zie die clustering in succesrijke sectoren op alle niveaus tot stand komen. In mijn regio hebben wij vorige maand één loket, een voor die diverse instrumenten gerealiseerd en dat geeft duidelijkheid. Ik rond af. Versnippering en bureaucratie zijn onnodig. Wij moeten weten wat wij willen en dat vergroot bovendien de zichtbaarheid voor bedrijven en burgers, die zo nodig is. Ze moeten ook zeggen: Europa heeft juist gekozen en correct uitgevoerd. Dat punt laat toch nog veel te wensen over."@mt15,15
"Europa bardzo słusznie pokłada wielkie nadzieje w utrzymywaniu i wzmacnianiu konkurencyjności, wiemy też, jak utrzymać nasz udział w rynku w najważniejszych sektorach, ale, jak to już mówił przed chwilą komisarz, jesteśmy tylko w pierwszej fali globalizacji. Naprawdę musimy utrzymać się w siodle. Pojawia się więc pytanie o to nowe połączenie badań, rozwoju oraz produkcji i sprzedawania innowacyjnych produktów w naprawdę zyskowny sposób. Sprawozdanie poseł Jordan Cizelj nie kładzie akcentu we właściwym miejscu. Musimy wyeliminować biurokrację i naprawdę mówić w aktach prawnych i prawodawstwie więcej na temat wydajności. Program działań nadaje temu dążeniu początkowy rozmach, chciałbym jednak wyrazić pewną prośbę z głębi serca. Przemysłowi wciąż jest trudno odnaleźć drogę przez typowe instrumenty europejskie. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji i siódmy program ramowy to główne odgórne instrumenty, decyzje w sprawie których podejmować będzie Bruksela. Fundusze strukturalne są zdecentralizowane. Wszystkie mają swoje własne drzwi wejściowe, własne kryteria - nazywajmy to, jak chcemy. Moja wiadomość brzmi: powinno być więcej łączenia sił, koordynacji, więcej priorytetów i ich definicji do wyboru - nawet w samej Komisji Europejskiej. Wtedy ujrzę rozwój w regionach. Wtedy ujrzę postęp procesu tworzenia klastrów w pomyślnie funkcjonujących sektor. W zeszłym miesiącu założyliśmy w moim regionie biuro, stanowisko kompleksowej obsługi dla różnych instrumentów, mające pomóc w wyjaśnianiu różnych spraw. Wniosek z tego, że fragmentacja i biurokracja są zbędne. Musimy wiedzieć, czego chcemy i to również wpływa na jasność obrazu w oczach przedsiębiorstw i opinii publicznej. Jest to bardzo potrzebne. Muszą oni powiedzieć, że Europa zrobiła dobry wybór i należycie zrealizowała swoje zamierzenia. Ten aspekt pozostawia jeszcze bardzo wiele do życzenia."@pl16
"Senhor Presidente, a Europa está, com razão, a apostar forte em manter e reforçar a competitividade, e nós sabemos como manter a nossa quota do mercado em sectores essenciais. Todavia, como o senhor Comissário acaba de dizer, ainda nos encontramos apenas na primeira onda da globalização. Na realidade, temos de nos manter ansiosamente atentos. Depois há a questão desta nova combinação de investigação, desenvolvimento, fabrico e venda de produtos inovadores de modo que seja realmente lucrativa. Este relatório da senhora deputada Jordan Cizelj põe a ênfase onde deve ser posta. Temos de eliminar a burocracia, na verdade, temos de falar sobre maior eficiência da lei e da legislação. O programa de acção dá o impulso inicial para o efeito, mas eu gostaria de fazer um apelo muito sentido. Ainda é difícil às indústrias encontrar o seu caminho através dos instrumentos tipicamente europeus. O Programa-quadro para a Competitividade e a Inovação e o Sétimo Programa-quadro são instrumentos impostos de cima para baixo e decididos em Bruxelas. Os Fundos Estruturais são descentralizados por natureza. Todos têm as suas portas da frente, os seus critérios, etc. A minha mensagem é que devia haver mais combinação, mais coordenação, mais escolha das prioridades e sua definição, inclusive na Comissão Europeia. Então eu veria os efeitos nas regiões. Veria mais aglomerados (“clusters”) desenvolver-se em sectores com êxito. No mês passado, na minha região, estabelecemos um gabinete, um balcão único para os vários instrumentos, coisa que proporciona transparência. Concluindo, a fragmentação e a burocracia são desnecessárias. Temos necessidade de saber o que queremos, o que também aumenta a tão necessária visibilidade para as empresas e o público. Estes têm de dizer que a Europa escolheu bem e implementou devidamente. Nesse ponto, ainda há muita coisa que deixa muito a desejar."@pt17
"Europa zet terecht fors in op behoud en versterking van de concurrentiekracht en wij weten ons marktaandeel op essentiële onderdelen te handhaven maar, zoals ook de commissaris net aangaf, wij zitten pas in de eerste golf van de globalisering. Het komt er echt op aan op het puntje van de stoel te zitten. Dan gaat het om die nieuwe combinatie van onderzoek, ontwikkeling en het maken en verkopen van innoverende producten op een manier die inderdaad winstgevend is. Dit verslag van Romana Jordan Cizelj legt inderdaad de juiste accenten. Wij moeten de bureaucratie wegnemen, wij moeten inderdaad spreken over meer in wet en regelgeving. Het actieprogramma geeft daartoe de aanzet. Maar toch één van mijn kant. Het blijft voor industriële ondernemingen nog steeds moeilijk een weg te vinden binnen de eigen Europese instrumenten. Het CIP en het zevende kaderprogramma zijn centrale in Brussel te besluiten instrumenten. De structuurfondsen zijn decentraal van aard. Allemaal eigen voordeuren, eigen criteria, noem maar op. Mijn boodschap is: nog meer combineren, nog meer coördineren, nog meer - ook binnen de Europese Commissie - kiezen voor prioriteiten en die neerzetten. Dan zie ik het effect in de regio's. Ik zie die clustering in succesrijke sectoren op alle niveaus tot stand komen. In mijn regio hebben wij vorige maand één loket, een voor die diverse instrumenten gerealiseerd en dat geeft duidelijkheid. Ik rond af. Versnippering en bureaucratie zijn onnodig. Wij moeten weten wat wij willen en dat vergroot bovendien de zichtbaarheid voor bedrijven en burgers, die zo nodig is. Ze moeten ook zeggen: Europa heeft juist gekozen en correct uitgevoerd. Dat punt laat toch nog veel te wensen over."@ro18
"Európa správnym spôsobom stavia mnoho na udržanie a posilnenie konkurencieschopnosti a my vieme, akým spôsobom si máme udržať náš podiel na trhu v zásadných odvetviach, ako však práve povedal pán komisár, sme len v prvej vlne globalizácie. Skutočne musíme byť veľmi ostražití a pripravení. A potom je tu otázka novej kombinácie výskumu, vývoja a výroby a predaja inovatívnych výrobkov spôsobom, ktorý je v konečnom dôsledku ziskový. V správe pani Jordan Cizeljovej sa skutočne zdôrazňujú správne záležitosti. Musíme odstrániť byrokraciu a v skutočnosti musíme viac diskutovať o väčšej účinnosti zákonov a právnych predpisov. V akčnom programe sa na to poskytuje prvotný stimul, ale chcel by som o to úprimne požiadať. Pre priemyselné odvetvia je ešte stále náročné zorientovať sa v typických európskych nástrojoch. Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie a siedmy rámcový program sú ústrednými nástrojmi riadenými z najvyššej úrovne, o ktorých Brusel rozhodol. Štrukturálne fondy sú na základe svojej povahy decentralizované. Všetky majú vlastné vstupné dvere, vlastné kritériá, viete ich pomenovať. Chcel by som povedať, že by malo existovať lepšie prepojenie, väčšia koordinácia, väčší výber priorít a ich definícií, dokonca aj v rámci Európskej komisie. Potom by som videl výsledky v regiónoch. Videl by som, ako sa v úspešných odvetviach podniky zoskupujú. Minulý mesiac sme v mojom regióne zriadili úrad, miesto jednotného kontaktu, pre rôzne nástroje a takýto postup veci vyjasňuje. Na záver by som chcel povedať, že fragmentácia a byrokracia sú nepotrebné. Potrebujeme vedieť, čo chceme a to tiež zvyšuje viditeľnosť pre podniky a verejnosť, čo je skutočne potrebné. Musia povedať, že Európa si dobre vybrala a správne realizovala svoj výber. V tejto súvislosti máme toho ešte veľa, čo by sme chceli."@sk19
"Evropa upravičeno veliko stavi na ohranjanje in krepitev konkurenčnosti, pri čemer vemo, kako ohranjati tržni delež v bistvenih sektorjih, vendar, kot je pravkar rekel komisar, smo šele v prvi fazi globalizacije. Zares moramo ohraniti svoj položaj. Obstaja vprašanje o novi kombinaciji raziskav, razvoja ter izdelovanja in prodaje inovativnih proizvodov na dejansko donosen način. Poročilo gospe Jordan Cizelj ne poudarja pravih zadev. Odpraviti moramo birokracijo in dejansko moramo govoriti o učinkovitejših zakonih in zakonodaji. Akcijski program omogoča začetno spodbudo, vendar želim iskreno pozvati. Industriji je še vedno težko poiskati svoj način prek značilnih evropskih instrumentov. Program za konkurenčnost in inovacije ter sedmi okvirni program sta osrednja instrumenta za pristop od zgoraj navzdol, o katerih se odloča v Bruslju. Strukturni skladi so po naravi decentralizirani. Za vse je značilno ločeno dostopanje, svoja merila, vse, kar želite. Moje sporočilo je, da potrebujemo več povezovanja, usklajevanja, več izbire za prednostne naloge in njihovo opredeljevanje, celo v Evropski komisiji. Potem bi opazili posledice v regijah. Opazili bi razvoj povezovanja v uspešnih sektorjih. Prejšnji mesec smo v moji regiji ustanovili urad, službo za „vse na enem mestu“, za različne instrumente, kar zagotavlja jasnost. Za konec, drobitev in birokracija sta nepotrebni. Vedeti moramo, kaj želimo, kar prav tako povečuje prepoznavnost podjetij in širšo javnost, ki je tako nujna. Seveda je treba reči, da je Evropa izbrala dobro in ustrezno izvedla. V zvezi s tem je še vedno veliko želja."@sl20
"EU satsar mycket riktigt en hel del på att behålla och stärka konkurrenskraften, och vi vet hur vi ska behålla våra marknadsandelar i viktiga branscher. Som kommissionsledamoten just sa befinner vi oss dock bara i globaliseringens första våg. Vi måste verkligen vara uppmärksamma. En annan punkt är den nya kombinationen av forskning, utveckling samt om att skapa och sälja innovativa produkter på ett sätt som verkligen är vinstdrivande. Romana Jordan Cizelj lägger tyngdpunkten på rätt ställe i sitt betänkande. Vi måste eliminera byråkratin och vi måste verkligen se till att lagar och lagstiftning är mer effektiva. Handlingsplanen fungerar som drivkraft för det, men jag skulle vilja göra en uppriktig vädjan. Det är fortfarande svårt för industrierna att hitta rätt bland de typiska europeiska verktygen. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och det sjunde ramprogrammet är centrala toppstyrda verktyg som utformas i Bryssel. Strukturfonderna är decentraliserade. Alla har sina egna ingångar, sina egna kriterier, och så vidare. Mitt budskap är att det, även inom Europeiska kommissionen, bör finnas mer sammankoppling och mer samordning samt att man i större utsträckning väljer vad man ska prioritera. Sedan skulle jag kunna se effekten i regionerna. Jag skulle kunna se att kluster kan utvecklas i framgångsrika branscher. I min region inrättade vi förra månaden ett gemensamt kontor för de olika verktygen. Det bidrar till klarhet. Sammanfattningsvis är uppdelning och byråkrati onödiga. Vi måste veta vad vi vill. Det ökar företagens och allmänhetens insyn, och det är oerhört viktigt. De måste kunna säga att EU valde rätt och att genomförandet var riktigt. I det avseendet finns det fortfarande mycket att önska."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph