Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-442"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, la rédaction de ce rapport et la discussion de ce jour n'ont d'autre but que de masquer une réalité criante au sein de l'Union: l'industrie est en crise et les dégâts qu'elle engendre sont conséquents. Certes, les chiffres mis en avant font rêver: 80%, 73%. On aurait fort bien pu les remplacer par des milliards d'euros qui en auraient mis plein à la vue à tout un chacun. Mais personne n'est dupe! Ils ne servent qu'à masquer l'état réel des choses. L'un des soucis majeurs que rencontre le secteur industriel dans sa globalité est que le seul élément qui compte est le taux de profit. En voie de disparition, la race des capitaines d'industrie remplacés par de sombres machines à sous parlantes! Peu importe les décisions prises et leurs conséquences sur les femmes et les hommes qui peuplent notre territoire, le profit doit être maximum et immédiat. Évidemment, certains vont me rétorquer que jamais les masses investies, produites, échangées, gagnées par l'industrie n'ont été aussi importantes. C'est vrai, mais que signifie une masse financière énorme profitant à quelques-uns quand la majorité de nos peuples souffrent et voient s'envoler leurs rêves d'un peu de bonheur? Force est de constater à ce niveau que la question de l'emploi est absente de ce rapport, comme sont absentes les notions d'aménagement du territoire, de besoins des populations, de recettes fiscales et sociales. Pour cause, les succès commerciaux des grands groupes industriels européens contribuent maintenant de manière de plus en plus faible au développement dans l'Union. Les grands groupes européens délocalisent et externalisent vers les pays pratiquant le dumping salarial, social, sanitaire, fiscal et écologique et, pendant ce temps, l'Union européenne se refuse à toute politique industrielle. Cette politique asphyxie également les PME et les pousse à faire de même. Il est une évidence, ce ne sont pas les … (Le président retire la parole à l’orateur)"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jediným cílem této zprávy a dnešních diskusí je prostě zakrýt nápadnou realitu převládající v Evropské unii. Průmysl prochází kritickým obdobím a škody, které tato krize působí, jsou vážné. Poskytnuté údaje jsou v každém případě neskutečné: 80 %, 73 %. Také bychom je mohli nahradit miliardami eur, abychom se mohli každému pochlubit. Nikoho však neoklamou. Neslouží ničemu jinému než skrytí skutečného stavu. Jednou z největších obav průmyslu jako takového je, že jediná skutečnost, která má váhu, je zisková marže. Ohrožený druh kapitánů průmyslu dnes nahradily monotónně hovořící automaty. Nezáleží na tom, jaké rozhodnutí se přijímají a jaké následky mají pro ženy a muže v Evropě, zisk musí být co nejvyšší a musí přijít hned. Velmi dobře si uvědomuji, že někteří lidé mi řeknou, že dosud nikdy průmysl tolik neinvestoval, nevyráběl, nevyměňoval a nevydělával. Je to pravda, ale jaký význam má obrovská finanční odměna, která směřuje k hrstce lidí, když většina trpí a hledí na to, jak se její malé sny rozplývají? Nemůžeme nevidět, že v této zprávě vůbec nefiguruje téma zaměstnanosti, podobně jako koncepce územního plánování, potřeb obyvatelstva, zdaňování a sociálních záležitostí. Skutečností je, že komerční úspěch hlavních průmyslových skupin v Evropě dnes přispívá v historicky nejnižší míře k rozvoji EU. Velké evropské skupiny mění působiště a stěhují se do zemí, které uplatňují dumping, pokud jde o mzdy, sociální zabezpečení, zdravotnictví, daně a životní prostředí, zatímco EU odmítá přijmout průmyslovou politiku. Takováto politika dusí i malé a střední podniky a povzbuzuje je k tomu, aby dělaly přesně totéž. Je to důkaz, že to není…"@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det eneste formål med denne betænkning og drøftelsen her i dag er at tilsløre en himmelråbende kendsgerning i Unionen, nemlig at industrien er i krise og de deraf følgende skader omfattende. Ganske vist virker de fremlagte tal besnærende: 80 %, 73 %. Man kunne lige så godt have skrevet milliarder euro i stedet for at bluffe alle og enhver. Men vi lader os ikke narre! De tjener kun til at sløre tingenes sande tilstand. Et af de største problemer i industrisektoren som helhed er, at det eneste, der tæller, er profitraten. De gamle industrikaptajner er en uddøede race, som erstattes af dystre, talende spilleautomater! Pyt med, hvilke beslutninger der tages, og hvilke konsekvenser de får for Europas mænd og kvinder, bare profitten er høj og hurtig. Der er naturligvis nogle, der vil svare, at aldrig har industrien investeret, produceret, handlet eller tjent så meget som nu. Det passer, men hvad betyder en enorm masse penge, som kun kommer nogle få til gode, når befolkningens store masse lider og ser sin drømme om lidt lykke gå op i røg? Her kan man ikke undgå at bemærke, at beskæftigelsesspørgsmålet ikke omtales i denne betænkning, det samme gælder egnsudviklingsplanlægning, befolkningens behov, skatteindtægter og sociale spørgsmål. Af gode grunde, for de store europæiske industrigruppers salgssucces bidrager efterhånden mindre og mindre til udviklingen i EU. De store europæiske grupper flytter ud og eksternaliserer til lande, hvor der anvendes dumping på løn-, social-, sundheds-, skatte- og miljøområdet, og imens undslår EU sig for at føre nogen form for industripolitik. Denne politik kvæler samtidig SMV'erne og tilskynder dem til at gøre det samme. Det er indlysende, det ikke er …"@da2
". Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Abfassung dieses Berichts und die heutige Aussprache dienen keinem anderen Ziel als lediglich der Verschleierung einer himmelschreienden Tatsache in der Europäischen Union: Die Industrie steckt in der Krise, und die daraus entstehenden Schäden sind substanziell. Die angeführten Zahlen sind natürlich traumhaft: 80 %, 73 %. Man hätte sie lieber durch Milliarden Euro ersetzen sollen, um sie jedem zu verdeutlichen. Aber niemand lässt sich etwas vormachen! Sie dienen nur dazu, den wirklichen Stand der Dinge zu verschleiern. Eine der Hauptsorgen der Industrie in ihrer Gesamtheit besteht darin, dass einzig und allein die Gewinnspanne zählt. An die Stelle der im Aussterben begriffenen Spezies der Industriekapitäne sind farblose sprechende Roboter getreten. Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche Entscheidungen gefasst werden und welche Auswirkungen diese auf die in Europa lebenden Frauen und Männer haben. Der Profit muss so hoch wie möglich und sofort da sein. Sicher werden mir einige erwidern, dass durch die Industrie niemals so viel investiert, produziert, getauscht und verdient wurde. Das stimmt, aber was bedeutet eine enorme Finanzmasse, von der einige wenige profitieren, wenn die Mehrheit leidet und zusieht, wie ihre Träume vom kleinen Glück davonfliegen? Wir müssen wohl oder übel feststellen, dass das Problem der Beschäftigung in diesem Bericht nicht auftaucht, ebenso wenig wie die Begriffe der Raumordnung, der Bedürfnisse der Bevölkerungen, der Steuer- und Sozialeinnahmen. Der Grund hierfür ist, dass die wirtschaftlichen Erfolge der großen europäischen Industriekonzerne in immer geringerem Maße zur Entwicklung in der EU beitragen. Die großen europäischen Konzerne verlagern sich ins Ausland und in Länder, in denen Dumping in den Bereichen Lohnpolitik, Sozialwesen, Gesundheitswesen, Steuerwesen und Umweltschutz praktiziert wird, und gleichzeitig verweigert sich die EU jeglicher Industriepolitik. Diese Politik lähmt auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen und bringt sie dazu, genauso zu handeln. Das ist doch klar, es sind nicht die…"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο μοναδικός στόχος αυτής της έκθεσης και των σημερινών συζητήσεων είναι απλά η συγκάλυψη μια ολοφάνερης πραγματικότητας που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η βιομηχανία περνάει κρίση και η ζημιά που έχει προκληθεί είναι ουσιαστική. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται είναι βεβαίως ονειρικοί: 80%, 73%. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αντικατασταθούν με δισεκατομμύρια ευρώ για να τα επιδεικνύουμε στον καθένα. Ωστόσο, δεν ξεγελάνε κανέναν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση των γεγονότων. Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες τις βιομηχανίας στο σύνολό της είναι ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το περιθώριο κέρδους. Το υπό εξαφάνιση είδος των μεγαλοβιομήχανων έχει τώρα αντικατασταθεί από κατηφείς αυτόματους πωλητές. Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν και τις συνέπειές τους για τους Ευρωπαίους, το κέρδος θα πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν σε υψηλά επίπεδα και πρέπει να είναι άμεσο. Το ξέρω καλά πως μερικοί θα μου πουν πως ποτέ άλλοτε η βιομηχανία δεν είχε περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή, συναλλαγές και κέρδη. Αυτό αληθεύει, αλλά ποια είναι η σημασία της τεράστιας οικονομικής ανταμοιβής που ευνοεί μια χούφτα ανθρώπων όταν οι περισσότεροι υποφέρουν και βλέπουν τα μικρά όνειρά τους για ευτυχία να εξανεμίζονται; Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το θέμα της απασχόλησης δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση, ούτε οι ιδέες που αφορούν τη χωροταξία, τις ανάγκες του πληθυσμού, τη φορολογία και τα κοινωνικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι η εμπορική επιτυχία των μεγάλων βιομηχανικών ομίλων της Ευρώπης συνεισφέρει τώρα ακόμα λιγότερο στην ανάπτυξη της ΕΕ. Οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι προβαίνουν σε μετεγκατάσταση και ανάθεση των δραστηριοτήτων τους σε χώρες στις οποίες το ντάμπινγκ λειτουργεί όσον αφορά τις αμοιβές, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τους φόρους και το περιβάλλον και στο μεταξύ η ΕΕ αρνείται να θεσπίσει οποιαδήποτε βιομηχανική πολιτική. Η εν λόγω πολιτική περιορίζει επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ενθαρρύνει να κάνουν το ίδιο. Είναι προφανές ότι δεν …"@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, the sole objective of this report and today’s discussions is simply to conceal a glaring reality in the European Union: industry is in crisis and the damage being caused is substantial. The figures provided are certainly dream-like: 80%, 73%. They could well have been replaced with billions of euros to show them off to everyone. They fool no one, however. They do nothing but hide the real state of affairs. One of the major concerns of industry as a whole is that the only thing that counts is the profit margin. The endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines. No matter what decisions are taken and their consequences for the women and men of Europe, profit must be as high as possible and it must be immediate. I am well aware that some people will tell me that never has so much been invested, produced, exchanged and earned by industry. That is true, but what is the significance of huge financial reward benefiting a handful of people when most are suffering and seeing their little dreams of happiness going up in smoke? We cannot fail to see that the theme of employment is not a feature of this report, and nor are the concepts of land planning, population needs, taxation and social issues. The fact of the matter is that the commercial success of major industrial groups in Europe is now making ever smaller contributions to EU development. The large European groups are relocating and outsourcing to countries that operate dumping in terms of wages, welfare, health, taxes and the environment, and meanwhile the EU refuses to enact any industrial policy. This policy is also strangling small and medium-sized enterprises and encouraging them to do the same. It is obvious it is not the …"@en4
"Señor Presidente, Señorías, la redacción de este informe y el debate de hoy sólo tienen el propósito de esconder una realidad desgarradora en el seno de la Unión Europea: la industria está en crisis y los daños que ésta ocasiona son sustanciales. Cierto, los porcentajes que se presentan nos hacen soñar: el 80 %, el 73 %. También podrían haberse sustituido por miles de millones de euros para deleite de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, no engañan a nadie. Sólo sirven para enmascarar la realidad. Una de las principales preocupaciones del sector industrial en su conjunto es que el único elemento que cuenta son los márgenes de beneficios. La especie en peligro de extinción de los capitanes de la industria ha sido reemplazada por máquinas tragaperras parlantes. No importa qué decisiones se adoptan o qué consecuencias tienen sobre las mujeres y los hombres de Europa, el beneficio debe ser el máximo posible e inmediato. Sé que algunos me van a decir que nunca se ha invertido, producido, intercambiado o ganado tanto en la industria. Cierto, pero, ¿qué importancia tienen unos enormes beneficios financieros que aprovechan a unos pocos cuando la mayoría de nuestras poblaciones sufren y ven cómo desaparecen sus sueños de un poco de felicidad? Resulta inevitable comprobar que la cuestión del empleo se encuentra ausente del informe, así como los conceptos de ordenación del territorio, las necesidades de las poblaciones o las cuestiones fiscales y sociales. El hecho es que los éxitos comerciales de los principales grupos industriales europeos contribuyen ahora cada vez menos al desarrollo de la Unión Europea. Los grandes grupos europeos están trasladando y externalizando su producción a países que practican el dumping salarial, social, sanitario, fiscal y ecológico y, mientras tanto, la Unión Europea se niega a aplicar una política industrial. Esta política también ahoga a las PYME y las empuja a hacer lo mismo. Es evidente que no son ..."@es21
". Härra juhataja, daamid ja härrad, selle raporti ja tänase diskussiooni ainuke eesmärk on varjata Euroopa Liidu silmakriipivat reaalsust: tööstus on kriisis ja tekitatud kahju on oluline. Esitatud arvud on muidugi unistuste väärilised: 80%, 73%. Neid oleks võinud kergesti asendada miljardite eurodega, et kõigi ees neid veel paremas kontekstis näidata. Siiski ei lollita need kedagi. Need ei tee muud, kui püüavad varjata tegelikku asjade seisu. Üks tööstuse suurimaid muresid tervikuna on, et ainuke asi, mis on oluline, on kasumimarginaal. Tööstusliidrite ohustatud harud on asendunud süngete automaatidega. Ükskõik, milliseid otsuseid tehakse ja millised on nende tagajärjed meestele ja naistele Euroopas, kasum peab olema nii kõrge kui võimalik ja see peab tulema kohe. Olen täiesti teadlik, et mõned inimesed ütlevad selle peale mulle, et mitte kunagi varem ei ole tööstuses nii palju investeeritud, toodetud, vahetatud ja teenitud. Õige, aga mis tähtsust on tohutul finantstulemil, millest saab kasu vaid käputäis inimesi, enamusele, kes kannatavad ja näevad, kuidas nende väikesed õnnelootused suitsuna haihtuvad? Pole võimalik märkamata jätta, et tööhõive ei ole selle raporti sõlmküsimus, nagu ka pole maaplaneerimise, elanikkonna vajaduse, maksustamise ja sotsiaalsete küsimuste kontseptsioonid. Tegelikkus on see, et Euroopa suurimate tööstuskontsernide kaubanduslik edu panustab praegu isegi vähem ELi arengusse. Suured Euroopa kontsernid paiknevad ümber ja teevad teistes riikides allhanget, mis võimaldab dumpinguhindu nii palkade, hoolekande, tervise, maksude kui ka keskkonna mõttes, ja samal ajal keeldub EL mis tahes tööstuspoliitika vastuvõtmisest. Selline poliitika kägistab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja julgustab neid käituma samal viisil. On selge, et see pole …"@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämän mietinnön ja tämänpäiväisen keskustelun ainoa tavoite on yksinkertaisesti salata silmiinpistävä todellisuus Euroopan unionissa: teollisuus on kriisissä ja aiheutuneet vahingot ovat mittavia. Esitetyt luvut ovat epätodellisia: 80 prosenttia, 73 prosenttia. Ne olisi voitu korvata miljardeilla euroilla kaikille esiteltäväksi. Eivät ne kuitenkaan ketään huijaa. Niillä vaan peitellään todellista tilannetta. Yksi koko teollisuuden suurimpia ongelmia on se, että vain voittomarginaalilla on merkitystä. Teollisuuspamppujen uhanalainen laji on korvattu synkästi puhuvilla kolikkokoneilla. Riippumatta tehdyistä päätöksistä ja niiden seurauksista naisille ja miehille Euroopassa, voittojen on oltava suuria ja nopeita. Tiedän hyvin, että eräät sanovat minulle, ettei teollisuus ole koskaan investoinut, tuottanut, tehnyt kauppaa ja ansainnut näin paljon. Se on totta, mutta mitä merkitystä on muutamaa ihmistä hyödyttävillä valtavilla taloudellisilla voitoilla, kun suurin osa kärsii ja näkee onnenhaaveidensa haihtuvan savuna ilmaan? Me kaikki havaitsemme, että työllisyysteema ei esiinny tässä mietinnössä, kuten eivät myöskään käsitteet aluesuunnittelusta, väestön tarpeet, verotus ja sosiaaliasiat. Tosiasia on, että Euroopan suurten teollisten ryhmien kaupallinen menestys edistää nyt yhä vähemmän EU:n kehitystä. Suuret eurooppalaiset yritykset sijoittuvat uudelleen ja siirtyvät valtioihin, joissa poljetaan palkkoja, sosiaaliturvaa, terveydenhoitoa, veroja ja ympäristöä, ja samalla EU kieltäytyy toteuttamasta minkäänlaista teollisuuspolitiikkaa. Politiikka myös kuristaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja rohkaisee niitä toimimaan samoin. Kyse ei selvästikään…"@fi7
". Elnök úr, hölgyeim és uraim, e jelentés és a mai vita egyetlen célja egyszerűen egy, az Európai Unióban szembeötlő tény elleplezése: az ipar válságban van és az okozott kár jelentős. A közölt számadatok álomszerűek: 80%, 73%. Helyettük euró-milliárdok is szerepelhetnének, amik nagyon jól mutogathatók mindenkinek. Mégsem lehet velük senkit becsapni. Semmire sem jók azon kívül, hogy elfedik a dolgok tényleges állását. Az egész ipar legnagyobb baja, hogy semmi más nem számít csak a profit. Az iparmágnások veszélyeztetett fajának helyét gyászos hangú automaták vették át. Nem számít, hogy milyen döntések születnek, sem ezek következményei az európai nőkre és férfiakra, csak minél több legyen a profit és azonnal. Tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy néhányan majd azt mondják, hogy az ipar még soha nem valósított meg ilyen mérvű beruházást, termelést, cserét és bevételt. Ez igaz, de mit ér az óriási pénzügyi nyereség, ha csak egy maroknyi ember látja hasznát, a többség meg szenved, látva, hogyan válnak semmivé kis álmai? Nem lehet nem látni, hogy ebben a jelentésben nem játszik szerepet a munkahelyteremtés témája, ahogy a föld használatának tervezése, a népesség szükségletei, az adózás és a szociális kérdések sem. A dolog lényege, hogy Európában a nagy ipari csoportok értékesítési sikereiből egyre kisebb hozzájárulásokra futja az EU fejlesztésére. A nagy európai csoportok át- és kihelyezik magukat azokba az országokba, ahol dömping alapján működnek a bérek, a jólét, az egészségügy, az adók és a környezetvédelem, és közben az EU nem hajlandó semmilyen iparpolitikát életbe léptetni. Ez a politikai fojtogatja a kis- és középvállalkozásokat is és arra ösztönzi őket, hogy hasonlóképpen járjanak el. Nyilvánvaló, hogy nem a…"@hu11
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’unico obiettivo della presente relazione e della discussione di oggi è semplicemente mascherare una realtà evidente in seno all’Unione europea: l’industria è in crisi e il danno causato è sostanziale. Certo i dati forniti fanno sognare: 80 per cento, 73 per cento. Si sarebbero potuti tranquillamente sostituire con miliardi di euro per metterli in bella mostra sotto gli occhi di tutti. Non ingannano nessuno, tuttavia. Non fanno altro che nascondere l’effettiva condizione della situazione. Una delle principali preoccupazioni dell’industria nel suo complesso è che l’unica cosa che conta è il margine di profitto. La specie in via d’estinzione dei capitani d’industria viene ora sostituita da tetre macchine che parlano a soldi. Non importa quali decisioni vengano prese e le loro conseguenze per le donne e gli uomini europei, il profitto deve essere il più alto possibile e immediato. Sono ben conscio del fatto che alcuni mi diranno che non è mai stato investito, prodotto, scambiato e guadagnato così tanto dall’industria. E’ vero, ma qual è il valore di un’enorme ricompensa finanziaria che va a vantaggio di una manciata di persone, quando la maggior parte soffre e vede i suoi piccoli sogni di felicità andare in fumo? Non si può non notare che in questa relazione il tema dell’occupazione è assente, così come i concetti di pianificazione territoriale, bisogni della popolazione, questioni fiscali e sociali. La verità è che in Europa il successo commerciale dei grandi gruppi industriali ora apporta contributi sempre minori allo sviluppo dell’UE. I grandi gruppi europei stanno delocalizzando ed esternalizzando verso paesi che praticano salariale, sociale, sanitario, fiscale ed ecologico, e nel frattempo l’UE si rifiuta di attuare una politica industriale. Tale politica reprime anche le piccole e medie imprese e le incoraggia a fare lo stesso. E’ ovvio che non è…"@it12
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, vienintelis šio pranešimo ir šios dienos diskusijų tikslas yra nuslėpti Europos Sąjungoje susiklosčiusią akį rėžiančią tikrovę: pramonę yra ištikusi krizė, ji patiria didelių nuostolių. Pateikti skaičiai aiškiai panašūs į svajones: 80 %, 73 %. Vietoje jų buvo galima nurodyti milijardines eurų sumas ir visiems girtis. Tačiau šiais skaičiais nieko neapgausi. Jie tik būdas slėpti tikrąją padėtį. Vienas iš pagrindinių dalykų, keliantis visos pramonės susirūpinimą, yra tai, kad vienintelis svarbus dalykas yra pelno marža. Nykstančią praminės kapitonų rūšį dabar pakeitė liūdnai kalbantys pardavimo automatai. Nesvarbu, kokie spendimai bus priimti, ir kokios bus jų pasekmės Europos moterims ir vyrams, pelnas turi būti kiek galima didesnis, ir jį būtina gauti nedelsiant. Puikiai suprantu, kad kai kurie žmonės man pasakos, jog pramonė dar niekada tiek daug neinvestavo, negamino, nemainė ir neuždirbo. Tai tiesa, tačiau kokia nauda iš milžiniškos finansinės grąžos, kurią gauna saujelė žmonių, kai dauguma kenčia ir mato, kaip žlunga jų mažos svajonės apie laimę? Negalima nepastebėti, kad šiame pranešime nenagrinėjama užimtumo tema, taip pat žemės planavimo, gyventojų poreikių, mokesčių ir socialinių klausimų temos. Esmė ta, kad stambių pramonės grupių komercinė sėkmė Europoje šiandien dar mažiau prisideda prie ES plėtros. Didžiosios Europos grupės perkelia gamybą ir perka paslaugas valstybėse, kurios taiko darbo užmokesčio, gerovės, sveikatos, mokesčių ir aplinkos dempingą, o ES atsisako taikyti bet kurią pramonės politiką. Ši politika taip pat smaugia mažas ir vidutines įmones bei skatina jas elgtis taip pat. Akivaizdu, kad tai ne..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Šī ziņojuma un šodienas diskusijas vienīgais mērķis vienkārši ir apslēpt Eiropas Savienības kliedzošo īstenību: rūpniecībā ir krīze un nodarītie zaudējumi ir būtiski. Sniegti dati noteikti neticami: 80%, 73%. Tie tikpat labi varētu būt aizstāti ar miljardiem eiro, lai tos parādītu visiem. Tomēr tie nevienu nemāna. Tie nedara neko citu kā vien slēpj patieso lietu stāvokli. Viena no rūpniecības lielākajām bažām kopumā ir tā, ka vienīgais, kas tiek ņemts vērā, ir peļņas robeža. Apdraudēto rūpniecības vadītāju sugu tagad ir aizstājušas drūmi runājoši automāti. Neatkarīgi no tā, kādi lēmumi tiek pieņemti un to sekām uz vīriešiem un sievietēm Eiropā, peļņai jābūt cik augstai vien iespējams un tai jābūt tūlītējai. Man labi zināms, ka daži cilvēki man teiks, ka nekad agrāk rūpniecībā nav tik daudz ieguldīts, ražots, apmainīts un nopelnīts. Tā ir taisnība, bet kāda nozīme ir milzīgai finansiālai atlīdzībai, ko gūst skaitāmi cilvēki, kad vairums cieš un redz savus mazos sapņus par laimi izkūpam dūmos? Mēs nevaram neredzēt, ka nodarbinātības tēma nav šī ziņojuma pazīme, tāpat kā nav koncepcija par zemes plānošanu, iedzīvotāju vajadzībām, nodokļiem un sociālajiem jautājumiem. Faktiski runa ir par to, ka komerciālā veiksme lielākajām rūpniecības grupām Eiropā tagad veic kā nekad mazākus ieguldījumus ES attīstībā. Lielas Eiropas grupas pārvieto un nodod pakalpojumu sniegšanu uz valstīm, kas piemēro dempingu algu, labklājības, veselības, nodokļu un vides ziņā, un tai pat laikā ES atsakās pieņemt jebkādu rūpniecības politiku. Šī politika arī apspiež mazos un vidējos uzņēmumus un veicina tos darīt tos darīt tos pašus. Acīmredzami, tas nav ...…"@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, la rédaction de ce rapport et la discussion de ce jour n'ont d'autre but que de masquer une réalité criante au sein de l'Union: l'industrie est en crise et les dégâts qu'elle engendre sont conséquents. Certes, les chiffres mis en avant font rêver: 80 %, 73 %. On aurait fort bien pu les remplacer par des milliards d'euros qui en auraient mis plein à la vue à tout un chacun. Mais personne n'est dupe! Ils ne servent qu'à masquer l'état réel des choses. L'un des soucis majeurs que rencontre le secteur industriel dans sa globalité est que le seul élément qui compte est le taux de profit. En voie de disparition, la race des capitaines d'industrie remplacés par de sombres machines à sous parlantes! Peu importe les décisions prises et leurs conséquences sur les femmes et les hommes qui peuplent notre territoire, le profit doit être maximum et immédiat. Évidemment, certains vont me rétorquer que jamais les masses investies, produites, échangées, gagnées par l'industrie n'ont été aussi importantes. C'est vrai, mais que signifie une masse financière énorme profitant à quelques-uns quand la majorité de nos peuples souffrent et voient s'envoler leurs rêves d'un peu de bonheur? Force est de constater à ce niveau que la question de l'emploi est absente de ce rapport, comme sont absentes les notions d'aménagement du territoire, de besoins des populations, de recettes fiscales et sociales. Pour cause, les succès commerciaux des grands groupes industriels européens contribuent maintenant de manière de plus en plus faible au développement dans l'Union. Les grands groupes européens délocalisent et externalisent vers les pays pratiquant le dumping salarial, social, sanitaire, fiscal et écologique et, pendant ce temps, l'Union européenne se refuse à toute politique industrielle. Cette politique asphyxie également les PME et les pousse à faire de même. Il est une évidence, ce ne sont pas les …"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het enige doel van dit verslag en van de discussies van vandaag is simpelweg een verblindende realiteit in de Europese Unie te verhelen: de industrie bevindt zich in een crisis en de schade die wordt aangericht, is aanzienlijk. De verstrekte cijfers zijn zeker onwezenlijk: 80 procent, 73 procent. Ze hadden net zo goed vervangen kunnen worden door miljarden euro’s om ermee te pronken. Ze maken echter niemand iets wijs. Ze verbergen slechts de werkelijke stand van zaken. Een van de belangrijkste zorgen van de industrie als geheel is dat het enige wat telt de winstmarge is. De bedreigde soort is nu vervangen door automaten die sombere taal uitslaan. Welke beslissingen ook genomen worden en wat de gevolgen ook zijn voor de vrouwen en mannen van Europa, de winst moet zo hoog mogelijk zijn en zij moet er onmiddellijk zijn. Ik weet heel goed dat sommige personen mij zullen vertellen dat er door de industrie nog nooit zoveel is geïnvesteerd, geproduceerd, uitgewisseld en verdiend. Dat is waar, maar wat is de betekenis van een enorme financiële beloning die maar een handvol mensen ten goede komt, wanneer de meesten lijden en hun kleine dromen van geluk in rook zien opgaan? We kunnen niet anders dan constateren dat het thema werkgelegenheid geen onderdeel is van dit verslag en dat geldt evenmin voor de concepten van ruimtelijke ordening, behoeften van de bevolking, belastingsysteem en sociale kwesties. Het is in feite zo dat het commerciële succes van de grote industrieconcerns in Europa een steeds kleinere bijdrage levert aan de ontwikkeling van de EU. De grote Europese concerns verhuizen naar en besteden werk uit aan landen die zich bezighouden met dumping in termen van loon, welzijn, gezondheid, belastingen en het milieu en intussen weigert de EU ook maar enig industriebeleid vast te stellen. Dit beleid is ook wurgend voor kleine en middelgrote ondernemingen en moedigt hen aan hetzelfde te doen. Het is duidelijk dat het niet …"@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Jedynym celem tego sprawozdania i dzisiejszych dyskusji jest zwyczajne ukrywanie boleśnie przypominającej o sobie rzeczywistości, jaka panuje w Unii Europejskiej: przemysł znajduje się w kryzysie, a szkody, jakie powstają, są poważne. Podawane liczby to istne marzenie: 80%, 73%. Równie dobrze można by je zastąpić miliardami euro, aby potem chwalić się nimi wszystkim. Jednak nie zwiodą one nikogo. Nie służą one niczemu innemu, niż tylko ukrywaniu prawdziwego stanu rzeczy. Jeden z głównych problemów całego przemysłu polega na tym, że liczy się w nim jedynie margines zysku. Zagrożony wyginięciem gatunek kapitanów przemysłu został teraz zastąpiony ponuro gadającymi automatami. Niezależnie od rodzaju podejmowanych decyzji i ich następstw dla kobiet i mężczyzn w Europie, zysk musi być tak wysoki, jak to jest możliwe i musi być natychmiastowy. Dobrze wiem, że niektórzy powiedzą mi, że w nigdy w historii przemysłu tyle nie inwestowano, nie produkowano, nie wymieniano i nie zarabiano. To prawda, ale jakież znaczenie maja ogromne zyski finansowe trafiające do garstki ludzi, podczas gdy większość cierpi i patrzy, jak ich drobne marzenia gdzieś ulatują? Nie możemy nie dostrzegać, że temat zatrudnienia jest w tym sprawozdaniu nieobecny, podobnie jak pojęcia zagospodarowania przestrzennego, potrzeb ludności, opodatkowania i zagadnień społecznych. Rzeczywistość jest taka, że sukcesy komercyjne największych grup przemysłowych Europy przyczyniają się w coraz mniejszym stopniu do rozwoju UE. Wielkie europejskie grupy zmieniają lokalizację lub zlecają podwykonawstwo w krajach, które stosują dumping w dziedzinach wynagrodzeń, dobrych warunków, zdrowia, podatków i środowiska, a w międzyczasie UE wzbrania się uruchomić jakąkolwiek politykę przemysłową. Polityka ta dławi również małe i średnie przedsiębiorstwa i zachęca je do podobnych posunięć. To oczywiste, że to nie ..."@pl16
". Senhor Presidente, caros colegas, a redacção deste relatório e a discussão de hoje têm por objectivo único esconder uma realidade gritante no seio da União: a indústria está em crise e os danos provocados são enormes. É certo que os números avançados são animadores: 80 %, 73 %. Teríamos podido perfeitamente substituí-los por milhares de milhões de euros para que todos os vissem. Mas não enganam ninguém! Apenas servem para camuflar o estado real das coisas. Uma das preocupações fundamentais que enfrenta o sector industrial na sua globalidade é o de que o único elemento que conta é o da taxa de lucro. Em vias de desaparecimento, a raça dos capitães da indústria foi substituída por máquinas de dinheiro falantes! Pouco importam as decisões tomadas e as suas consequências para os homens e as mulheres que vivem no nossos territórios, o lucro deve ser máximo e imediato. Evidentemente que me vão responder que nunca os valores investidos, produzidos, comerciados, ganhos pela indústria foram tão importantes. É um facto; mas o que é que representa uma massa financeira enorme que apenas beneficia alguns, quando a maioria dos nossos povos sofrem e vêem partir os seus sonhos de um pouco de felicidade? Somos forçados a constatar a este nível que a questão do emprego está ausente deste relatório, tal como estão ausentes as noções de ordenamento do território, de necessidades das populações, de tributação e questões sociais. O que é facto é que os êxitos comerciais dos grandes grupos industriais europeus contribuem agora de forma cada vez mais fraca para o desenvolvimento da União. Os grandes grupos europeus estão a deslocalizar-se e a externalizar para países que praticam salarial, social, na área da saúde, fiscal e ecológico, e, entretanto, a União Europeia recusa toda e qualquer política industrial. Esta política asfixia também as PME e leva-as a fazer o mesmo. É evidente que não são os..."@pt17
"Monsieur le Président, chers collègues, la rédaction de ce rapport et la discussion de ce jour n'ont d'autre but que de masquer une réalité criante au sein de l'Union: l'industrie est en crise et les dégâts qu'elle engendre sont conséquents. Certes, les chiffres mis en avant font rêver: 80 %, 73 %. On aurait fort bien pu les remplacer par des milliards d'euros qui en auraient mis plein à la vue à tout un chacun. Mais personne n'est dupe! Ils ne servent qu'à masquer l'état réel des choses. L'un des soucis majeurs que rencontre le secteur industriel dans sa globalité est que le seul élément qui compte est le taux de profit. En voie de disparition, la race des capitaines d'industrie remplacés par de sombres machines à sous parlantes! Peu importe les décisions prises et leurs conséquences sur les femmes et les hommes qui peuplent notre territoire, le profit doit être maximum et immédiat. Évidemment, certains vont me rétorquer que jamais les masses investies, produites, échangées, gagnées par l'industrie n'ont été aussi importantes. C'est vrai, mais que signifie une masse financière énorme profitant à quelques-uns quand la majorité de nos peuples souffrent et voient s'envoler leurs rêves d'un peu de bonheur? Force est de constater à ce niveau que la question de l'emploi est absente de ce rapport, comme sont absentes les notions d'aménagement du territoire, de besoins des populations, de recettes fiscales et sociales. Pour cause, les succès commerciaux des grands groupes industriels européens contribuent maintenant de manière de plus en plus faible au développement dans l'Union. Les grands groupes européens délocalisent et externalisent vers les pays pratiquant le dumping salarial, social, sanitaire, fiscal et écologique et, pendant ce temps, l'Union européenne se refuse à toute politique industrielle. Cette politique asphyxie également les PME et les pousse à faire de même. Il est une évidence, ce ne sont pas les …"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jediným cieľom tejto správy a dnešných diskusií je jednoducho zakryť nápadnú realitu prevládajúcu v Európskej únii. Priemysel prechádza kritickým obdobím a škody, ktoré táto kríza pôsobí, sú vážne. Poskytnuté údaje sú v každom prípade neskutočné: 80 %, 73 %. Rovnako by sme ich mohli nahradiť miliardami eur, aby sme sa mohli každému pochváliť. Nikoho však neoklamú. Neslúžia ničomu inému len ukrytiu skutočného stavu. Jednou z najväčších obáv priemyslu ako takého je, že jediná skutočnosť, ktorá zaváži je zisková marža. Ohrozený druh kapitánov priemyslu dnes nahradili monotónne hovoriace automaty. Nezáleží na tom, aké rozhodnutia sa prijímajú a aké následky majú pre ženy a mužov v Európe, zisk musí byť čo najvyšší a musí prísť hneď. Veľmi dobre si uvedomujem, že niektorí ľudia mi povedia, že nikdy predtým priemysel toľko neinvestoval, nevyrábal, nevymieňal a nezarobil. Je to pravda, ale aký význam má obrovská finančná odmena, ktorá smeruje k hŕstke ľudí, keď väčšina trpí a hľadí na to, ako sa jej malé sny rozplývajú? Nemôžeme nevidieť, že v tejto správe vôbec nefiguruje téma zamestnanosti, podobne ako koncepcie územného plánovania, potrieb obyvateľstva, zdaňovania a sociálnych záležitostí. Skutočnosťou je, že komerčný úspech hlavných priemyselných skupín v Európe dnes prispieva v historicky najnižšej miere k rozvoju EÚ. Veľké európske skupiny menia pôsobisko a premiestňujú sa do krajín, ktoré uplatňujú damping, pokiaľ ide o mzdy, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo, dane a životné prostredie, zatiaľ čo EÚ odmieta prijať priemyselnú politiku. Takáto politika dusí aj malé a stredné podniky a povzbudzuje ich k tomu, aby robili presne to isté. Je to dôkaz, že to nie je…"@sk19
". Gospod predsednik, gospe in gospodje, edini cilj tega poročila in današnje razprave je preprosto zakriti očitno realnost v Evropski uniji: industrija je v krizi in povzročena škoda je velika. Navedene številke so zagotovo sanjske: 80 %, 73 %. Lahko se jih preprosto nadomesti z milijardami eurov in se jih pokaže vsem. Vendar ne bodo prepričale nikogar. Te številke le prikrivajo dejanske razmere. Ena od glavnih skrbi industrije kot celote je, da je edina pomembna stvar stopnja dobička. Vodilni v industriji so postali ogrožena vrsta, ki so jo zdaj zamenjali avtomati. Ne glede na odločitve, ki se sprejemajo, in njihove posledice za ženske in moške v Evropi, mora biti dobiček čim večji in takojšen. Dobro se zavedam, da mi bodo nekateri govorili, da se v industriji še nikoli ni toliko vlagalo, proizvajalo, izmenjevalo in zaslužilo. To je res, vendar, vendar kakšen je pomen ogromnih finančnih nagrad, ki koristijo zelo malo ljudem, medtem ko večina ljudi trpi in opazuje, kako njihove sanje o sreči izginjajo? Ugotoviti moramo, da zaposlovanje ni značilnost tega poročila, niti zamisli o načrtovanju rabe zemljišč, potrebah prebivalstva, obdavčevanju in socialnih vprašanjih. Dejstvo je, da trgovski uspeh glavnih industrijskih skupin v Evropi zdaj še manj prispeva k razvoju EU. Velike evropske skupine se preseljujejo in oddajajo dela v države, ki izvajajo damping v zvezi s plačami, blaginjo, zdravjem, davki in okoljem, EU pa medtem zavrača sprejetje vsake industrijske politike. Ta politika prav tako omejuje mala in srednje velika podjetja ter jih spodbuja, da storijo enako. Očitno je, da to ni …"@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Det enda målet med betänkandet och dagens diskussioner är att dölja hur det egentligen ser ut i EU. Industrin befinner sig i kris och skadan är avsevärd. De siffror som tas upp är verkligen osannolika: 80 procent, 73 procent. De kunde ha ersatts med miljarder euro för att skryta med dem för alla. De lurar dock inte någon. De gör ingenting annat än att dölja sakernas sanna natur. Ett av de största problemen för hela industrin är att det enda som räknas är marginalvinsten. De farliga industriledarna har nu ersatts av dystert talande robotar. Det spelar ingen roll vilka beslut som fattas och vilka konsekvenser besluten får för kvinnor och män i Europa. Vinsten måste vara så hög som möjligt och den måste uppnås omedelbart. Jag är väl medveten om att vissa människor kommer att berätta för mig att industrin aldrig har investerat, producerat och tjänat så mycket tidigare. Det är sant, men vilken nytta är det med enorm ekonomisk vinst om den bara gynnar en handfull människor, medan de flesta lider och ser sina lyckliga drömmar gå upp i rök? Det är omöjligt att undgå att varken arbetslöshet, fysisk planering, befolkningens behov, beskattning och sociala frågor tas upp i betänkandet. De stora europeiska industrigruppernas handelsframgångar bidrar i nuläget ännu mindre till EU:s utveckling. De flyttar utomlands eller förlägger delar av verksamheten till länder som tillämpar dumpning i termer av löner, välfärd, skatter och miljö. Samtidigt vägrar EU att genomföra någon industripolitik. Den här politiken drabbar också små och medelstora företag, som uppmuntras att göra likadant. Det är givetvis inte den …"@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph