Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-439"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-439"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să o felicit pe doamna Cizelj şi să-i mulţumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă în procesul de realizare a acestui raport. Am depus patru amendamente pe care le regăsim în punctele 18 şi 27 ale raportului. Încep prin a atrage atenţia asupra necesităţii de a corela dezvoltarea industrială cu îmbunătăţirea sistemelor de protecţie socială. Toţi angajaţii din industrie trebuie să aibă condiţii de muncă decente. La punctul 18 al raportului doamnei Cizelj, Parlamentul European consideră că dezvoltarea industrială este strâns legată de disponibilitatea unei infrastructuri de transport eficiente la nivel european. O infrastructură de transport dezvoltată va permite dezvoltarea zonelor industriale şi în afara comunităţilor urbane. Statele membre pot utiliza şi fondurile de dezvoltare regională pentru crearea de parcuri industriale şi tehnologice în zone rurale apropiate marilor aglomerări urbane. De asemenea, printr-un amendament depus, am invitat Comisia şi statele membre să sprijine şi să accelereze realizarea proiectelor declarate de Consiliul European ca fiind de interes european pentru siguranţa energetică şi diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale Uniunii Europene. Prin punctul 27 al raportului, Parlamentul European atrage atenţia asupra necesităţii de a investi în continuare în educaţie, în formarea profesională şi în cercetare. Dezvoltarea industrială şi competitivitatea produselor europene depinde de calitatea resurselor umane şi de nivelul de pregătire al acestora, şi de inovaţiile înglobate în noile produse. Din păcate, la nivelul Uniunii Europene, în ciuda programelor de cercetare comunitare şi a fondurilor alocate acestora, se investeşte prea puţin în cercetarea aplicată şi acest lucru este valabil, mai ales, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. Acestea întâmpină dificultăţi în a asigura cofinanţarea necesară participării lor la programul-cadru de cercetare. În acest context, consider că sistemul bancar ar putea pregăti instrumente financiare care să faciliteze participarea IMM-urilor la programele-cadru de cercetare."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Chtěla bych poblahopřát paní Cizeljové a poděkovat jí za otevřenost, kterou prokázala během přípravy této zprávy. Předložila jsem čtyři pozměňovací návrhy, které můžeme nalézt v odstavcích 18 a 27 této zprávy. Chtěla bych začít upozorněním na potřebu sladění průmyslového rozvoje se zkvalitňováním systémů sociální ochrany. Všichni zaměstnanci pracující v průmyslu by měli mít zabezpečené důstojné pracovní podmínky. V odstavci 18 zprávy paní Cizeljové se Evropský parlament domnívá, že průmyslový rozvoj je úzce propojený s dostupností efektivní dopravní infrastruktury na evropské úrovni. Rozvinutá dopravní infrastruktura umožní rozvoj průmyslových zón včetně těch, které se nacházejí mimo města. Členské státy mohou využívat fondy regionálního rozvoje na vytvoření průmyslových a technologických parků ve venkovských oblastech, které jsou v blízkosti městských aglomerací. Prostřednictvím dalšího pozměňovacího návrhu, který jsem předložila, jsem požádala Komisi a členské státy, aby podporovaly a urychlily realizaci projektů, které Evropská rada prohlásila za projekty evropského zájmu pro energetickou bezpečnost a diverzifikaci zdrojů energií Evropské unie. V odstavci 27 zprávy Evropský parlament upozorňuje na potřebu dalších investic do vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu. Průmyslový rozvoj a konkurenceschopnost evropských výrobků závisí na kvalitě lidských zdrojů a úrovni jejich odborné přípravy, stejně jako na inovacích obsažených v nových výrobcích. Bohužel na úrovni Evropské unie, a to navzdory programům Společenství pro výzkum a finanční prostředky vyčleněné na tyto programy, se do aplikovaného výzkumu investuje jen velmi málo a platí to zejména pro malé a střední podniky. Ty čelí těžkostem při poskytování spolufinancování, které je požadované pro účely jejich účasti na rámcovém programu pro výzkum. V této souvislosti se domnívám, že bankový systém by mohl připravit finanční nástroje, které by ulehčily účast malých a středních podniků na rámcových programech pro výzkum."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske fru Cizelj og takke hende for den åbenhed, hun har vist under udarbejdelsen af denne betænkning. Jeg fremsatte fire ændringsforslag, som vi kan finde under emne 18 og 27 i denne betænkning. Jeg begynder med at gøre opmærksom på behovet for at korrelere industriel udvikling med forbedring af de sociale sikringssystemer. Alle ansatte i industrien skal have ordentlige arbejdsvilkår. Under punkt 18 i fru Cizeljs betænkning mener Europa-Parlamentet, at den industrielle udvikling er tæt forbundet med tilstedeværelsen af en effektiv transportinfrastruktur på europæisk plan. En udviklet transportinfrastruktur vil også muliggøre udviklingen af industrielle områder uden for bysamfund. Medlemsstater kan også bruge de regionale udviklingsmidler til oprettelse af industrielle og teknologiske parker i landdistrikter tæt ved store bymæssige bebyggelser. Gennem et andet ændringsforslag, som jeg stillede, anmodede jeg Kommissionen og medlemsstaterne om at støtte og fremskynde gennemførelsen af projekterne, som Det Europæiske Råd erklærede for europæisk interesse for energisikkerhed og diversificering af EU's energikilder. Under punkt 27 i betænkningen kræver Europa-Parlamentet opmærksomhed på behovet for at investere yderligere i uddannelse, faglig uddannelse og forskning. Industriel udvikling og konkurrenceevnen for europæiske produkter afhænger af kvaliteten af de menneskelige ressourcer og deres uddannelsesniveau, samt af de nyskabelser, der er indeholdt i de nye produkter. Desværre er der, på EU-niveau, på trods af EU's forskningsprogrammer og midlerne, der er afsat til dem, investeret for lidt i anvendt forskning, og dette gælder især for små og mellemstore virksomheder. De står over for vanskeligheder med at yde den medfinansiering, der er nødvendig for deres deltagelse i rammeprogrammet for forskning. I den sammenhæng mener jeg, at banksystemet kunne forberede finansielle instrumenter for at lette SMV'ernes deltagelse i rammeprogrammerne for forskning."@da2
"Ich möchte Frau Cizelj beglückwünschen und ihr für ihre während der Anfertigung dieses Berichts gezeigte Offenheit danken. Ich habe vier Änderungsanträge eingereicht, die unter Ziffer 18 und Ziffer 27 des Berichts zu finden sind. Zuerst möchte ich darauf aufmerksam machen, dass industrielle Entwicklung und die Verbesserung der sozialen Schutzsysteme miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen. Alle in der Industrie Beschäftigten sollten anständige Arbeitsbedingungen haben. Unter Ziffer 18 ihres Berichts schreibt Frau Cizelj, dass das Europäische Parlament die Ansicht vertritt, dass die industrielle Entwicklung im engen Zusammenhang steht mit dem Bestehen einer effizienten Verkehrsinfrastruktur auf europäischer Ebene. Eine entwickelte Verkehrsinfrastruktur wird auch die Entwicklung von Industriegebieten außerhalb von städtischen Gemeinschaften ermöglichen. Die Mitgliedstaaten können auch Mittel aus den Fonds für regionale Entwicklung für die Schaffung von Industrie- und Technologieparks in ländlichen Gebieten in der Umgebung städtischer Ballungsgebiete einsetzen. Durch einen anderen von mir eingereichten Änderungsantrag bat ich die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Verwirklichung der Projekte zu unterstützen und zu beschleunigen, die der Europäische Rat als Vorhaben von europäischem Interesse für die Energiesicherheit und die Diversifizierung der Energiequellen der Europäischen Union erklärt hat. Unter Ziffer 27 des Berichts wird vom Europäischen Parlament auf die Notwendigkeit verwiesen, weiterhin in die allgemeine und berufliche Bildung und Forschung zu investieren. Die industrielle Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Erzeugnisse hängen von der Qualität des Personals und von dessen Ausbildungsniveau, aber auch von den Innovationen ab, die in die neuen Produkte integriert werden. Leider wird auf dem Niveau der Europäischen Union, trotz der gemeinschaftlichen Forschungsprogramme und der Mittel, die für sie bereitgestellt werden, zu wenig in die angewandte Forschung investiert, und das trifft besonders auf kleine und mittlere Unternehmen zu. Sie haben mit Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der für ihre Teilnahme am Rahmenprogramm für Forschung erforderlichen Kofinanzierung zu kämpfen. In diesem Zusammenhang bin ich der Ansicht, dass das Bankensystem finanzielle Instrumente erarbeiten könnte, um die Teilnahme von KMU an den Rahmenprogrammen für Forschung zu ermöglichen."@de9
"Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Cizelj και να την ευχαριστήσω για τη δεκτικότητα της κατά τη διαδικασία σύνταξης αυτής της έκθεσης. Υπέβαλα τέσσερις τροπολογίες τις οποίες μπορούμε να βρούμε στα σημεία 18 και 27 της έκθεσης. Αρχίζω την ομιλία μου εφιστώντας την προσοχή στην ανάγκη να συσχετίσουμε την βιομηχανική ανάπτυξη με τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της βιομηχανίας πρέπει να εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Στο σημείο 18 της έκθεσης της κ.Cizelj, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η βιομηχανική ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη αποτελεσματικής υποδομής μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ανεπτυγμένη υποδομή μεταφορών καθιστά δυνατή την ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών και εκτός των αστικών περιοχών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης για τη δημιουργία βιομηχανικών και τεχνολογικών πάρκων στις αγροτικές ζώνες που βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσω μιας άλλης τροπολογίας που υπέβαλα, ζήτησα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να επιταχύνουν την επίτευξη των σχεδίων τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι παρουσιάζουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ασφάλεια της ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο 27 της έκθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την έρευνα. Η βιομηχανική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων εξαρτώνται από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και από το επίπεδο κατάρτισής τους καθώς επίσης και από τις καινοτομίες που ενσωματώνονται στα νέα προϊόντα. Δυστυχώς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα ερευνητικά προγράμματα της Κοινότητας και τα κεφάλαια που προορίζονται γι’ αυτά, επενδύονται πολύ λίγα κεφάλαια στην εφαρμοσμένη έρευνα και αυτό αληθεύει ειδικά στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την παροχή συγχρηματοδότησης που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα μπορεί να προετοιμάσει τα χρηματοδοτικά μέσα έτσι που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα ερευνητικά προγράμματα πλαίσιο."@el10
"I would like to congratulate Mrs. Cizelj and thank her for the openness she has shown in the process of making this report. I submitted four amendments that we can find at items 18 and 27 of the report. I begin by calling attention to the need to correlate industrial development with the improvement of social protection systems. All employees in industry should have decent working conditions. At Item 18 of Mrs. Cizelj’s report, the European Parliament considers that industrial development is closely related to the availability of an efficient transport infrastructure at European level. A developed transport infrastructure will allow the development of industrial areas outside urban communities as well. Member States can also use the regional development funds for the creation of industrial and technological parks in rural areas close to large urban agglomerations. Through another amendment I submitted, I requested the Commission and Member States to support and accelerate the achievement of the projects that the European Council declared of European interest for energy safety and diversification of the European Union energy sources. At item 27 of the report, the European Parliament calls attention to the need to further invest in education, professional training and research. Industrial development and the competitiveness of European products depend on the quality of human resources and their level of training, as well as on the innovations contained in the new products. Unfortunately, at the level of the European Union, in spite of the Community research programmes and the funds allocated to them, too little is invested in applied research and this is true especially in the case of small and medium-sized enterprises. They are dealing with difficulties in providing the co-financing required for their participation in the research framework programme. In this context, I consider the banking system could prepare financial instruments to facilitate the participation of SMEs in the research framework programmes."@en4
"Me gustaría felicitar a la señora Cizelj y agradecerle la apertura de la que ha dado muestras en el proceso de elaboración de este informe. He presentado cuatro enmiendas que podemos encontrar en los apartados 18 y 27 del informe. Empezaría por llamar la atención hacia la necesidad de acompañar el desarrollo industrial con la mejora del sistema de protección social. Es necesario que todos los trabajadores del sector industrial tengan unas condiciones laborales dignas. En el apartado 18 del informe de la señora Cizelj, el Parlamento Europeo considera que el desarrollo industrial se encuentra estrechamente vinculado a la disponibilidad de unas infraestructuras de transporte eficientes a escala europea. Una infraestructura de transporte desarrollada va a permitir a su vez el desarrollo de zonas industriales y fuera de los núcleos urbanos. Los Estados miembros pueden utilizar también los fondos de desarrollo regional para crear polígonos industriales y tecnológicos en zonas rurales cercanas a las grandes aglomeraciones urbanas. Por otra parte, en otra de las enmiendas presentadas, invitaba a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar y acelerar la realización de proyectos declarados por el Consejo Europeo de interés europeo para la seguridad energética y la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento energético de la Unión Europea. En el apartado 27 del informe, el Parlamento Europeo llama la atención sobre la necesidad de seguir invirtiendo en la educación, la formación profesional y la investigación. El desarrollo industrial y la competitividad de los productos europeos dependen de la calidad de los recursos humanos y de su nivel de formación, así como de la innovación que aportan nuevos productos. Desafortunadamente, a escala comunitaria, a pesar de los programas comunitarios de investigación y de los fondos asignados a tales programas, se invierte demasiado poco en la investigación aplicada y ello es así especialmente en el caso de las PYME. Éstas encuentran dificultades para garantizar la cofinanciación necesaria para su participación en el programa marco de investigación. En este contexto, considero que el sistema bancario podría preparar instrumentos financieros que faciliten la participación de las PYME en los programas marco de investigación."@es21
"Soovin õnnitleda Romana Jordan Cizeljit ja tänada teda avatuse eest, mida ta on üles näidanud selle raporti koostamise protsessis. Ma esitasin neli muudatusettepanekut, mida võib leida raportis lõigete 18 ja 27 all. Alustan tähelepanu juhtimisega vajadusele siduda omavahel tööstuse areng ja sotsiaalse kaitse parandamine. Kõik tööstuse valdkonnas töötajad peaksid saama töötada inimväärsetes töötingimustes. Proua Cizelji raporti lõikes 18 ütleb Euroopa Parlament, et „tööstuslik areng on tihedalt seotud tõhusa transpordiinfrastruktuuri olemasoluga Euroopa tasandil”. Arenenud transpordiinfrastruktuur lubab samuti areneda tööstuspiirkondadel, mis asuvad väljaspool linnu. Liikmesriigid võivad samuti kasutada regionaalarengu fonde tööstus- ja tehnoparkide rajamisel maapiirkondadesse, mis piirnevad suurte linnadega. Teise omapoolse muudatusettepanekuga palusin komisjonil ja liikmesriikidel toetada ning kiirendada nende projektide elluviimist, mille Euroopa Ülemkogu kuulutas Euroopa Liidu energiajulgeoleku ja mitmekesisuse üleeuroopalisteks prioriteetideks. Nagu nähtub raporti lõikest 27, juhib Euroopa Parlament tähelepanu vajadusele jätkuvaks prioriteetseks investeerimiseks haridusse, koolitusse ja teadusuuringutesse. Tööstuse areng ja Euroopa toodete konkurentsivõime sõltuvad inimressursside kvaliteedist ning nende koolitustasemest, nagu ka uute toodete väljatöötamisega seotud innovatsioonist. Kahjuks, Euroopa Liidu tasandil, hoolimata ühenduse teadusuuringute programmidest ja neile eraldatud rahalistest vahenditest, on liiga vähe investeeritud rakendusuuringutesse ja see vastab tõele eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul. Nad maadlevad kaasfinantseerimise nõudega, mis on vajalik nende osalemiseks teadusuuringute raamprogrammis. Selles kontekstis arvan, et pangandus peaks ette valmistama finantsinstrumente, et kergendada väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel osalemist teadusuuringute raamprogrammides."@et5
"Onnittelen Romana Cizeljia ja kiitän häntä hänen osoittamastaan avoimuudesta mietintöprosessissa. Esitin neljä tarkistusta, jotka ovat nyt mietinnön kohdat 18 ja 27. Aluksi kiinnitän huomiota tarpeeseen korreloida teollisuuden kehitystä sosiaaliturvajärjestelmien parantamisen kanssa. Kaikkien teollisuustyöntekijöiden on saatava inhimilliset työolot. Romana Cizeljin mietinnön 18 kohdassa Euroopan parlamentti katsoo, että teollisuuden kehitys on tiiviisti sidoksissa Euroopan tasolla toimivaan liikenneinfrastruktuuriin. Toimiva liikenneinfrastruktuuri mahdollistaa teollisuusalueiden kehityksen myös kaupunkien ulkopuolella. Jäsenvaltiot voivat käyttää aluekehitysrahastoja, jotta ne voivat perustaa teollisuus- ja teknologiapuistoja kaupunkialueiden läheisyydessä oleville maaseutualueille. Toisessa esittämässäni tarkistuksessa pyysin komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja nopeuttamaan niiden hankkeiden loppuunsaattamista, jotka Eurooppa-neuvosto katsoi Euroopan etua koskeviksi energiavarmuutta ja Euroopan unionin energialähteiden monipuolistamista koskeviksi hankkeiksi. Mietinnön kohdassa 27 Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota siihen, että on tarpeen tehdä edelleen investointeja yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja tutkimukseen. Teollisuuden kehitys ja eurooppalaisten tuotteiden kilpailukyky riippuvat henkilöresurssien laadusta ja koulutustasosta sekä uusien tuotteiden sisältämästä innovaatiosta. Valitettavasti yhteisön tutkimusohjelmista ja niihin osoitetuista varoista huolimatta Euroopan unionin tasolla investoidaan liian vähän soveltavaa tutkimusta, ja tämä koskee varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ne kohtaavat vaikeuksia saada yhteisrahoitusta, jota edellytetään tutkimuksen puiteohjelmaan osallistumiseksi. Tämän osalta katson, että pankkijärjestelmässä voitaisiin kehittää rahoitusvälineitä helpottamaan pk-yritysten osallistumista tutkimuksen puiteohjelmiin."@fi7
"Je souhaite féliciter Mme Jordan Cizelj et la remercier pour l’ouverture dont elle a fait preuve dans l’élaboration de ce rapport. J’ai déposé quatre amendements que nous retrouvons aux points 18 et 27 du rapport. Je commence par attirer l’attention sur la nécessité de lier le développement industriel à l’amélioration des systèmes de protection sociale. Tous les collaborateurs de l’industrie doivent bénéficier de conditions de travail décentes. Au point 18 du rapport de Mme Jordan Cizelj, le Parlement européen considère que le développement industriel est étroitement lié à la disponibilité d’une infrastructure de transport efficace au niveau européen. Une infrastructure de transport développée permettra le développement de zones industrielles en dehors des communautés urbaines également. Les États membres peuvent aussi utiliser les fonds de développement régionaux pour créer des parcs industriels et technologiques dans des zones rurales proches des grandes agglomérations urbaines. J’ai également soumis un autre amendement demandant à la Commission et aux États membres de soutenir et d’accélérer la réalisation des projets que le Conseil européen a déclarés d’intérêt européen en matière de sécurité énergétique et de diversification des sources d’énergie de l’Union européenne. Au point 27 du rapport, le Parlement européen attire l’attention sur la nécessité d’investir davantage dans l’éducation, la formation professionnelle et la recherche. Le développement industriel et la compétitivité des produits européens dépendent de la qualité des ressources humaines et de leur formation, ainsi que de l’innovation intégrée aux nouveaux produits. Malheureusement, au niveau de l’Union européenne, malgré les programmes de recherche communautaires et les fonds qui leur sont alloués, les investissements en recherche appliquée ne sont pas suffisants. Ce constat est d’autant plus vrai dans le cas des petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont confrontées à des difficultés pour fournir le cofinancement requis pour leur participation au programme-cadre de recherche. Dans ce contexte, je pense que les systèmes bancaires pourraient préparer des instruments financiers destinés à faciliter la participation des PME aux programmes-cadres de recherche."@fr8
"Szeretnék gratulálni Cizelj asszonynak és megköszönni a nyitottságot, amiről a jelentés készítése során tett tanúságot. Négy módosítást nyújtottam be, amelyek a jelentés 18. és 27. pontjaiban találhatók. Először is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az ipari fejlődést összefüggésbe kell hozni a szociális védőrendszerek javításával. Az iparban dolgozó valamennyi munkavállalónak tisztességes munkakörülményeket kell biztosítani. Cizelj asszony jelentésének 18. pontjában az Európai Parlament úgy véli, hogy az ipari fejlődés nagymértékben függ egy európai szintű, hatékony közlekedési infrastruktúra meglététől. A fejlett közlekedési infrastruktúra lehetővé teszi a városi közösségeken kívüli ipari területek fejlődését is. A tagállamok ugyancsak felhasználhatják a regionális fejlesztési alapokat ipari és technológiai parkok létesítésére a nagy városi agglomerációk közelében található vidéki területeken. Egy másik általam benyújtott módosítás útján kértem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák és gyorsítsák fel azoknak a projekteknek megvalósítását, amelyeket az Európai Tanács európai jelentőségűnek nyilvánított az energiabiztonság és az Európai Unió energiaforrásainak sokfélesége szempontjából. A jelentés 27. pontjában az Európai Parlament figyelmeztet, hogy további befektetéseket szükséges tenni az oktatásba, a szakképzésbe és a kutatásokba. Az ipari fejlődés és az európai termékek versenyképessége a humán erőforrások minőségétől és képzettségi szintjétől, valamint az új termékek innováció tartalmától függ. Sajnos a közösségi kutatási programok és a melléjük rendelt pénzeszközök ellenére az Európai Unió szintjén túlságosan keveset fektetnek be az alkalmazott kutatásokba, és ez különösen igaz a kis- és középvállalkozások esetében. Ezek számára nehézségeket jelent a kutatási keretprogramban való részvételükhöz szükséges társfinanszírozás előteremtése. Ebben az összefüggésben, úgy vélem, a bankrendszer kidolgozhat pénzügyi eszközöket. amelyek lehetővé teszik a kkv-k részvételét a kutatási keretprogramokban."@hu11
". Desidero congratularmi con l’onorevole Cizelj e ringraziarla per l’apertura dimostrata nel corso della stesura della presente relazione. Ho presentato quattro emendamenti che possiamo trovare ai paragrafi 18 e 27 della relazione. Desidero iniziare portando l’attenzione sulla necessità di correlare lo sviluppo industriale con il miglioramento dei sistemi di protezione sociale. Tutti i dipendenti del settore industriale devono godere di condizioni lavorative decorose. Al paragrafo 18 della relazione dell’onorevole Cizelj, il Parlamento europeo ritiene che lo sviluppo industriale sia strettamente connesso alla presenza di un’infrastruttura di trasporto efficiente a livello europeo. Una sviluppata infrastruttura di trasporto consentirà lo sviluppo di zone industriali anche al di fuori delle comunità urbane. Gli Stati membri possono altresì utilizzare i fondi di sviluppo regionale al fine di creare parchi industriali e tecnologici nelle zone rurali limitrofe agli agglomerati urbani. Attraverso un altro emendamento che ho sottoposto, ho richiesto alla Commissione e agli Stati membri di appoggiare e accelerare la realizzazione dei progetti che il Consiglio europeo ha dichiarato di interesse europeo per la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti energetiche dell’Unione europea. Al paragrafo 27 della relazione, il Parlamento europeo richiama l’attenzione sulla necessità di ulteriori investimenti in materia di istruzione, formazione e ricerca. Lo sviluppo industriale e la competitività dei prodotti UE dipendono dalla qualità delle risorse umane e dal loro livello di formazione professionale, così come dall’innovazione nell’ambito dei nuovi prodotti. A livello di Unione europea, purtroppo, nonostante i programmi di ricerca comunitari e i fondi ad essi assegnati, viene investito troppo poco nella ricerca applicata, il che è particolarmente vero nel caso delle piccole e medie imprese. Hanno difficoltà a fornire i cofinanziamenti necessari e partecipare nel programma quadro di ricerca. In tale contesto, ritengo che il sistema bancario potrebbe elaborare strumenti finanziari volti ad agevolare la partecipazione delle PMI nei programmi quadro di ricerca."@it12
"Noriu pasveikinti ponią Cizelj ir padėkoti už jos atvirumą šio pranešimo sudarymo proceso metu. Pasiūliau keturis pakeitimus, kurie pateikti pranešimo 18 ir 27 punktuose. Pradėdama noriu atkreipti dėmesį į būtinybę susieti pramonės plėtrą su socialinės apsaugos sistemų tobulinimu. Visiems pramonės darbuotojams būtina sudaryti geras darbo sąlygas. Ponios Cizelj pranešimo 18 punkte pažymėta, kad Europos Parlamentas mano, jog pramonės plėtra yra artimai susijusi su efektyvios transporto sistemos sukūrimu Europos lygiu. Išplėtota transporto infrastruktūra sudarys plėtros galimybių pramonės zonoms, esančioms ne miestų bendruomenėse, o kitur. Valstybės narės taip pat gali panaudoti regioninės plėtros lėšas steigti pramonės ir technologijų parkus kaimo vietovėse netoli didelių miestų. Kitame mano pasiūlytame pakeitime prašiau, kad Komisija ir valstybės narės paremtų ir pagreitintų energetinio saugumo ir Europos Sąjungos energetikos šaltinių diversifikacijos projektus, kuriuos Europos Taryba yra paskelbusi atitinkančiais Europos interesus. Pranešimo 27 punkte Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į būtinybę toliau investuoti į švietimą, profesinį mokymą ir tyrimus. Pramonės plėtra ir Europos produktų konkurencingumas priklauso nuo žmogiškųjų išteklių kokybės ir jų išsilavinimo laipsnio, taip pat nuo naujuose produktuose panaudotų inovacijų. Deja, nepaisant Bendrijos tyrimų programų ir joms skiriamų lėšų, Europos Sąjungos lygiu yra per mažai investuojama į taikomuosius tyrimus, ypač tai taikoma kalbant apie mažas ir vidutines įmones. Jos susiduria su sunkumais, užtikrinant dalinį finansavimą, kuris yra būtinas, norint dalyvauti tyrimų pagrindų programoje. Todėl manau, kad bankų sistema galėtų parengti finansinių priemonių, skirtų skatinti MVĮ dalyvavimą tyrimų pagrindų programose."@lt14
"Es gribētu apsveikt kundzi un pateikties viņai par šī ziņojuma sagatavošanā izrādīto atvērtību. Es iesniedzu četrus grozījumus, kuri atrodami ziņojuma 18. un 27. punktā. Es sākšu ar aicinājumu pievērst uzmanību nepieciešamībai korelēt rūpniecības attīstību ar sociālās aizsardzības sistēmu uzlabojumu. Visiem darbiniekiem rūpniecībā jābūt ar pienācīgiem darba apstākļiem. kundzes ziņojuma 18. punktā Eiropas Parlaments uzskata, ka rūpniecības attīstība ir cieši saistīta ar efektīvas transporta infrastruktūras pieejamību Eiropas līmenī. Attīstīta transporta infrastrūra atļauj rūpniecības nozaru attīstību arī ārpus pilsētu kopienām. Dalībvalstis var arī izmantot reģionālās attīstības fondus industriālo un tehnoloģisko parku radīšanai lauku reģionos, kas atrodas tuvu lielajiem pilsētas aglomerātiem. Citā manis iesniegtajā grozījumā es lūdzu Komisiju un dalībvalstis atbalstīt paātrināt projektu īstenošanu, kurus Eiropas Padome pasludināja par Eiropas interesēm atbilstošiem enerģijas drošībai un Eiropas Savienības energoresursu diversifikācijai. Ziņojuma 27. punktā Eiropas Parlaments pievērš uzmanību nepieciešamībai tālāk ieguldīt izglītībā, profesionālajā apmācībā un pētījumos. Rūpniecības attīstība un Eiropas produktu konkurētspēja ir atkarība no cilvēkresursu kvalitātes un to apmācības līmeņa, kā arī no jaunajos produktos esošajām inovācijām. Diemžēl Eiropas Savienības līmenī, neraugoties uz Kopienas izpētes programmām un tām piešķirtajiem līdzekļiem, pārāk maz ir ieguldīts lietišķajos pētījumos un tas it īpaši ir tā mazo un vidējo uzņēmumu gadījumā. Tie saskaras ar grūtībām, sniedzot līdzfinansējumu, kas nepieciešams viņu līdzdalībai vispārējās pētījumu programmās. Šajā ziņā es uzskatu, ka banku sistēma varētu sagatavot finanšu instrumentus, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalību vispārējās pētījumu programmās."@lv13
"Doresc să o felicit pe doamna Cizelj şi să-i mulţumesc pentru deschiderea de care a dat dovadă în procesul de realizare a acestui raport. Am depus patru amendamente pe care le regăsim în punctele 18 şi 27 ale raportului. Încep prin a atrage atenţia asupra necesităţii de a corela dezvoltarea industrială cu îmbunătăţirea sistemelor de protecţie socială. Toţi angajaţii din industrie trebuie să aibă condiţii de muncă decente. La punctul 18 al raportului doamnei Cizelj, Parlamentul European consideră că dezvoltarea industrială este strâns legată de disponibilitatea unei infrastructuri de transport eficiente la nivel european. O infrastructură de transport dezvoltată va permite dezvoltarea zonelor industriale şi în afara comunităţilor urbane. Statele membre pot utiliza şi fondurile de dezvoltare regională pentru crearea de parcuri industriale şi tehnologice în zone rurale apropiate marilor aglomerări urbane. De asemenea, printr-un amendament depus, am invitat Comisia şi statele membre să sprijine şi să accelereze realizarea proiectelor declarate de Consiliul European ca fiind de interes european pentru siguranţa energetică şi diversificarea surselor de aprovizionare cu energie ale Uniunii Europene. Prin punctul 27 al raportului, Parlamentul European atrage atenţia asupra necesităţii de a investi în continuare în educaţie, în formarea profesională şi în cercetare. Dezvoltarea industrială şi competitivitatea produselor europene depinde de calitatea resurselor umane şi de nivelul de pregătire al acestora, şi de inovaţiile înglobate în noile produse. Din păcate, la nivelul Uniunii Europene, în ciuda programelor de cercetare comunitare şi a fondurilor alocate acestora, se investeşte prea puţin în cercetarea aplicată şi acest lucru este valabil, mai ales, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. Acestea întâmpină dificultăţi în a asigura cofinanţarea necesară participării lor la programul-cadru de cercetare. În acest context, consider că sistemul bancar ar putea pregăti instrumente financiare care să faciliteze participarea IMM-urilor la programele-cadru de cercetare."@mt15
"Ik feliciteer mevrouw Cizelj en dank haar voor de openheid die zij getoond heeft tijdens het maken van dit verslag. Ik heb vier amendementen ingediend die we kunnen vinden in de punten 18 en 27 van het verslag. Ik vestig eerst de aandacht op de noodzaak om industriële ontwikkeling te correleren met de verbetering van stelsels van sociale bescherming. Alle werknemers in de industrie moeten fatsoenlijke arbeidsomstandigheden hebben. In punt 18 van het verslag van mevrouw Cizelj is het Europees Parlement van mening dat industriële ontwikkeling nauw verbonden is aan de aanwezigheid van een efficiënte vervoersinfrastructuur op Europees niveau. Een ontwikkelde vervoersinfrastructuur zal ook de ontwikkeling van industriegebieden buiten stedelijke gebieden mogelijk maken. Lidstaten kunnen ook de regionale ontwikkelingsfondsen benutten voor het creëren van industriële en technologische bedrijvenparken in landelijke gebieden dichtbij grote stedelijke agglomeraties. Via een ander amendement dat ik heb ingediend, heb ik de Commissie en de lidstaten verzocht de verwezenlijking te steunen en te versnellen van de projecten die naar de verklaring van de Europese Raad van belang waren voor de energiezekerheid en de diversificatie van energiebronnen in de Europese Unie. In punt 27 van het verslag vestigt het Europees Parlement de aandacht op de noodzaak om verder te investeren in onderwijs, opleidingen en onderzoek. De industriële ontwikkeling en het concurrentievermogen van Europese producten zijn afhankelijk van de kwaliteit van het personeel en hun opleidingsniveau en eveneens van de innovaties die de nieuwe producten in zich dragen. Ondanks de communautaire onderzoeksprogramma’s en de fondsen die daaraan worden toegewezen, wordt op het niveau van de Europese Unie helaas te weinig geïnvesteerd in toegepast onderzoek en dit geldt vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Zij hebben te maken met problemen bij het verschaffen van de cofinanciering die vereist is voor hun deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek. In deze context ben ik van mening dat het bankwezen voor financiële instrumenten zou kunnen zorgen om de deelname van KMO’s aan de kaderprogramma’s voor onderzoek mogelijk te maken."@nl3
"Chciałabym pogratulować pani poseł Cizelj i podziękować jej za otwartość, jaką okazała w trakcie procesu przygotowywania tego sprawozdania. Złożyłam cztery poprawki, które możemy znaleźć w punktach 18 i 27 tego sprawozdania. Zacznę od zwrócenia uwagi na potrzebę skoordynowania rozwoju przemysłu z poprawą systemów zabezpieczenia społecznego. Wszyscy pracownicy przemysłu powinni mieć przyzwoite warunki pracy. W punkcie 18 sprawozdania pani poseł Cizelj, Parlament Europejski uznaje, że rozwój przemysłu jest blisko związany z dostępnością wydajnej infrastruktury transportowej na szczeblu europejskim. Rozwinięta infrastruktura transportowa umożliwi rozwój obszarów przemysłowych położonych także poza ośrodkami miejskimi. Państwa członkowskie mogą również korzystać z funduszy rozwoju regionalnego przy tworzeniu parków przemysłowych i technologicznych na obszarach wiejskich położonych w pobliżu wielkich aglomeracji miejskich. W innej przedłożonej przeze mnie poprawce zwróciłam się do Komisji i państw członkowskich o wspieranie i przyspieszenie realizacji projektów Rady Europejskiej, ogłoszonych jako projekty leżące w interesie europejskim z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację źródeł energii w Unii Europejskiej. W punkcie 27 sprawozdania, Parlament Europejski zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia dalszych inwestycji w edukację, szkolenia zawodowe i badania. Rozwój przemysłu i konkurencyjności europejskich produktów jest uzależniony od jakości zasobów ludzkich i poziomu ich wyszkolenia, jak również od innowacyjnego charakteru nowych produktów. Niestety, na szczeblu Unii Europejskiej, pomimo istnienia wspólnotowych programów badań i przeznaczonych na nie funduszy, zbyt mało inwestuje się w badania z zakresu nauk stosowanych i jest to prawda szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczają one trudności w zapewnieniu sobie współfinansowania niezbędnego dla ich udziału w programie ramowym badań. W tym kontekście uważam, że system bankowy mógłby przygotować instrumenty finansowe mające na celu ułatwienie MSP udziału w programach ramowych badań."@pl16
"Gostaria de felicitar a senhora deputada Cizelj e de lhe agradecer a sua abertura durante o processo de elaboração deste relatório. Apresentei quatro alterações, incluídas nos n.ºs 18 e 27 do relatório. Começo por chamar a atenção para a necessidade de correlacionar o desenvolvimento industrial com a melhoria dos sistemas de protecção social. Todos os empregados do sector industrial devem ter condições de trabalho condignas. No n.º 18 do relatório da senhora deputada Cizelj, o Parlamento Europeu considera que o desenvolvimento industrial está estreitamente ligado à existência de infra-estruturas de transportes eficazes a nível europeu. Uma infra-estrutura de transportes desenvolvida permitirá, de igual modo, o desenvolvimento de zonas industriais fora dos centros urbanos. Os Estados-Membros podem também utilizar fundos de desenvolvimento regional para criar parques industriais e tecnológicos em zonas rurais próximas dos grandes aglomerados urbanos. Numa outra alteração por mim apresentada, convidei a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem e acelerarem a realização dos projectos que o Conselho Europeu classificou de interesse comunitário para a segurança energética e a diversificação das fontes de aprovisionamento da União Europeia. No n.º 27 do relatório, o Parlamento Europeu chama a atenção para a necessidade de investir mais na educação, na formação profissional e na investigação. O desenvolvimento industrial e a competitividade dos produtos europeus dependem da qualidade dos recursos humanos e do seu nível de formação, bem como da inovação incorporada nos novos produtos Infelizmente, ao nível da União Europeia, e apesar dos programas de investigação comunitários e dos fundos para eles canalizados, é escasso o investimento em investigação aplicada, situação que se verifica sobretudo nas pequenas e médias empresas. Estas sentem dificuldades em avançar com o co-financiamento necessário para poderem participar no programa-quadro de investigação. Neste contexto, considero que o sistema bancário podia criar instrumentos financeiros que facilitassem a participação das PMEs nos programas-quadro de investigação."@pt17
"Chcela by som zablahoželať pani Cizeljovej a poďakovať jej za otvorenosť, ktorú počas prípravy tejto správy preukázala. Predložila som štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré môžeme nájsť v odsekoch 18 a 27 tejto správy. Chcela by som začať upozornením na potrebu zladenia priemyselného rozvoja so skvalitňovaním systémov sociálnej ochrany. Všetci zamestnanci pracujúci v priemysle by mali mať zabezpečené dôstojné pracovné podmienky. V odseku 18 správy pani Cizeljovej sa Európsky parlament domnieva, že priemyselný rozvoj je úzko prepojený s dostupnosťou efektívnej dopravnej infraštruktúry na európskej úrovni. Rozvinutá dopravná infraštruktúra umožní rozvoj priemyselných zón vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo miest. Členské štáty môžu využívať fondy regionálneho rozvoja na vytvorenie priemyselných a technologických parkov vo vidieckych oblastiach, ktoré sú v blízkosti mestských aglomerácií. Prostredníctvom ďalšieho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som predložila, som požiadala Komisiu a členské štáty, aby podporovali a urýchlili realizáciu projektov, ktoré Európska rada vyhlásila za projekty európskeho záujmu pre energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu zdrojov energií Európskej únie. V odseku 27 správy Európsky parlament upozorňuje na potrebu ďalších investícií do vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu. Priemyselný rozvoj a konkurencieschopnosť európskych výrobkov závisia od kvality ľudských zdrojov a úrovne ich odbornej prípravy, ako aj od inovácií obsiahnutých v nových výrobkoch. Bohužiaľ, na úrovni Európskej únie, a to napriek programom Spoločenstva pre výskum a finančné prostriedky vyčlenené na tieto programy, sa do aplikovaného výskumu investuje len veľmi málo a platí to najmä pre malé a stredné podniky. Tieto čelia ťažkostiam pri poskytovaní spolufinancovania, ktoré je požadované na účely ich účasti na rámcovom programe pre výskum. V tejto súvislosti sa domnievam, že bankový systém by mohol pripraviť finančné nástroje, ktoré by uľahčili účasť malých a stredných podnikov na rámcových programoch pre výskum."@sk19
"Čestitam gospe Cizelj in se ji zahvaljujem za odprtost, ki jo je pokazala v postopku priprave tega poročila. Predložila sem štiri predloge sprememb, ki jih najdemo v točkah 18 in 27 tega poročila. Začenjam z opozorilom na potrebo po ujemanju industrijskega razvoja z izboljšanjem sistemov socialne zaščite. Vsi zaposleni v industriji morajo imeti dostojne pogoje za delo. V točki 18 iz poročila gospe Cizelj Evropski parlament meni, da je industrijski razvoj tesno povezan z obstojem učinkovite prometne infrastrukture na evropski ravni. Razvita prometna infrastruktura bo omogočila razvoj industrijskih con tudi zunaj mest. Prav tako lahko države članice uporabijo sredstva za regionalni razvoj za ustvarjanje industrijskih in tehnoloških parkov na podeželskih območjih blizu velikih urbanih naselij. V drugem predlogu spremembe, ki sem ga predložila, sem zahtevala od Komisije in držav članic, naj podprejo in pospešijo izvajanje projektov, ki jih je Evropski svet razglasil za projekte v interesu Skupnosti za energetsko varnost in raznovrstnost energetskih virov Evropske unije. V točki 27 tega poročila Evropski parlament opozarja, da so potrebne stalne prednostne naložbe v izobraževanje, usposabljanje in raziskave. Industrijski razvoj in konkurenčnost evropskih proizvodov sta odvisna od kakovosti človeških virov ter njihove ravni usposobljenosti in inovacij pri novih proizvodih. Na žalost se na ravni Evropske unije kljub raziskovalnim programom Skupnosti in sredstvi zanje premalo vlaga v uporabne raziskave, kar je zlasti res v primeru malih in srednje velikih podjetij. Ta podjetja se srečujejo s težavami pri zagotavljanju sofinanciranja, ki je nujno za njihovo sodelovanje v okvirnem programu za raziskave. Glede na to menim, da bi lahko bančni sistem pripravil finančne instrumente za lažje sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v okvirnih programih za raziskave."@sl20
"Jag vill gratulera Romana Jordan Cizelj och tacka henne för den öppenhet hon har visat när betänkandet utarbetades. Jag lade fram fyra ändringsförslag som vi kan finna i artikel 18 och artikel 27 i betänkandet. Jag vill börja med att uppmärksamma behovet av att sätta industriell utveckling i relation till förbättring av de sociala skyddssystemen. Alla industrianställda måste ha anständiga arbetsvillkor. I artikel 18 i Romana Jordan Cizeljs betänkande anser Europaparlamentet att den industriella utvecklingen i stor utsträckning hänger samman med att det finns en effektiv transportinfrastruktur på gemenskapsnivå. Om det finns en utvecklad transportstruktur är det även möjligt att utveckla industriområden utanför tätortsområden. Medlemsstaterna kan också använda regionala utvecklingsfonder för att skapa industrianläggningar och tekniska anläggningar på landsbygden nära stora tätorter. I ett annat ändringsförslag av mina ändringsförslag bad jag kommissionen och medlemsstaterna att stödja och påskynda slutförandet av de projekt som enligt Europeiska rådet är viktiga för EU i termer av energisäkerhet och diversifiering av de europeiska energikällorna. I artikel 27 i betänkandet uppmärksammar Europaparlamentet behovet av att investera ännu mer i studier, yrkesutbildning och forskning. Industriell utveckling och de europeiska produkternas konkurrenskraft beror på kvaliteten hos de mänskliga resurserna och deras utbildningsnivå, och även på hur innovativa de nya produkterna är. Tyvärr investeras det, trots gemenskapens forskningsprogram och de fonder som är knutna till dem, alldeles för lite på gemenskapsnivå i tillämpad forskning. Det gäller framför allt små och medelstora företag. De brottas med svårigheter i att få den samfinansiering som krävs för att de ska kunna delta i ramprogrammet för forskning. I detta sammanhang anser jag att banksystemet skulle kunna förbereda finansiella instrument som gör det lättare för små och medelstora företag att delta i ramprogrammen för forskning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph