Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-438"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-438"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować poseł Jordan Cizelj doskonałego, bardzo obszernego sprawozdania. Jest w nim wszystko co powinno być, ale również chciałem pogratulować panu komisarzowi Verheugenowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, przemówienia, które przed chwilą wygłosił, bo mogę je poprzeć w całości. Zacznę od tego, że kiedyś było takie powiedzenie, że najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. Dzisiaj na szczęście jest inaczej, wyrośliśmy z tego. Pamiętajmy, że strategia lizbońska to w głównej mierze działania przemysłu. A więc produkcja, produkty, konkurencyjne produkty, przy czym chodzi o przemysł od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po wielkie koncerny. Uważam, że dla naszego przemysłu, właśnie tego od najmniejszych do największych firm, ważnych jest pięć punktów. One były poruszane, ale chciałbym wzmocnić. Po pierwsze – innowacyjność. Do tego potrzebne są badania i rozwój, to jasne, ale to jest inny problem (7. programu ramowego w Unii Europejskiej i również programów krajowych). Ale do tego potrzebne są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, a więc tworzenie warunków makroekonomicznych, aby wygrywała na rynku innowacyjność, nowe technologie, a nie, na przykład, pomoc publiczna. Po drugie, stworzenie dla banków takich możliwości działania i zachęcenie ich do podejmowania kredytów wysokiego ryzyka, dlatego że innowacyjność to jest ryzyko. Po trzecie, musimy przeciwdziałać monopolom na naszym rynku. O tym teraz dyskutujemy i o tym mówimy w zakresie wolnego rynku energii. Jak wiadomo, nie jest to takie proste, ale musimy jednocześnie ochronić nasz rynek przed dumpingiem z zewnątrz Unii Europejskiej. Po czwarte, musimy upraszczać prawo, stosować lepszą regulację. Każde działanie, które podejmuje na ten temat Komisja Europejska, pan komisarz Verheugen, każde takie działanie należy poprzeć. Po piąte, należy stworzyć podstawy prawdziwej solidarności energetycznej i surowcowej, bo bez tego nie ma rozwoju przemysłu. Wprowadzić daleko posuniętą standaryzację i wreszcie koordynację polityki także ze szczebla Unii i powiązanie z polityką państw członkowskich. Podobnie jak polityka regionalna w każdym państwie jest w jakiś sposób koordynowana na szczeblu krajowym, tak polityka każdego państwa członkowskiego musi być koordynowana od góry. I wreszcie ostatni punkt, normy ochrony środowiska i ochrony klimatu - musimy ich przestrzegać. Naszym zamiarem jest być nadal liderem w tej dziedzinie, ale musimy to robić z umiarem dla dobra naszego przemysłu."@pl16,16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, chci poblahopřát paní Jordan Cizeljové k vynikající a velmi komplexní zprávě. Zpráva se věnuje všem oblastem, kterým by se měla věnovat. Také bych chtěl poděkovat panu Verheugenovi, místopředsedovi Evropské komise, za prohlášení, které nám právě přednesl a které v jeho celistvosti podporuji. Chtěl bych začít připomenutím tomuto Parlamentu, že jednou někdo řekl, že nejlepší průmyslovou politikou je žádná průmyslová politika. Naštěstí jsme se dostali dále a věci se jeví jinak. Mělo by se připomenout, že lisabonská strategie se vztahuje hlavně na průmyslovou činnost. Týká se výroby, výrobků a konkurenceschopných výrobků a týká se všech podniků, od malých a středních podniků po velké koncerny. Domnívám se, že existuje pět důležitých bodů, které se vztahují na náš průmysl, od nejmenších po největší podniky. Tyto body tu už dnes byly zmíněny, ale já bych je chtěl zdůraznit. Prvním je inovace. V tomto případě se zjevně volá po výzkumu a vývoji, ale ten představuje samostatnou záležitost, k jejímuž řešení Evropská unie přistupuje ve svém sedmém rámcovém programu, stejně jako v národních programech. Existuje tu však několik velmi důležitých požadavků, konkrétně požadavek na vytvoření makroekonomických podmínek potřebných na zabezpečení toho, aby inovace spolu s novými technologiemi byla na trhu úspěšnější než například státní pomoc. Druhou záležitostí je vytvoření vhodných podmínek pro bankové operace a podporování bank, aby poskytovaly úvěry s vysokou mírou rizika, protože inovace v sebe riziko zahrnuje. Za třetí musíme bojovat proti monopolům na našem trhu. V současnosti se právě na toto téma diskutuje v souvislosti s volným trhem s energiemi. Všichni si uvědomujeme, že jde o složitou otázku. Navzdory tomu musíme současně chránit náš trh před dumpingem přicházejícím ze zemí mimo Evropské unie. Za čtvrté musíme zjednodušit právní předpisy a uskutečňovat zásadu lepší právní úpravy. Měli bychom podpořit všechny činnosti, které v této souvislosti přijme Evropská komise a pan komisař Verheugen. Za páté musíme vytvořit základnu pro skutečnou solidaritu, pokud jde o energie a suroviny. Bez ní totiž neexistuje průmyslový rozvoj. Kromě toho je zapotřebí na úrovni Unie zavést dalekosáhlou normalizaci a koordinaci politik, které by byly propojeny s politikami členských států. Každý členský stát uplatňuje určitý způsob koordinace své regionální politiky na vnitrostátní úrovni. Podobně by měla být politika každého členského státu koordinována shora. Mou závěrečnou poznámkou je, že bychom měli uplatňovat ustanovení týkající se ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. Naším záměrem je i nadále zastávat vedoucí místo v této oblasti, ale v zájmu našeho průmyslu musíme postupovat opatrně."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne ønske hr. Jordan Cizelj tillykke med den fremragende, meget omfangsrige betænkning. Den indeholder alt det, der skal findes, men jeg vil også gerne lykønske kommissær Verheugen, viceformand for Kommissionen, med det indlæg, han kom med for et øjeblik siden, for jeg kan bakke op om det i sin helhed. Jeg vil gerne først sige, at der engang fandtes et ordsprog om, at den bedste industripolitik er mangel på samme. I dag forholder det sig heldigvis anderledes, vi er vokset fra denne opfattelse. Vi skal huske på, at Lissabonstrategien først og fremmest er udtryk for en industriel handling. Den handler altså om produktion, produkter, konkurrencedygtige produkter, den handler om industri lige fra de små og mellemstore firmaer til de store koncerner. Jeg synes, at fem punkter er vigtige for vores industri - netop lige fra de mindste til de største firmaer. De er blevet berørt, men jeg vil gerne fremhæve dem. For det første handler det om innovation. Vi har i denne forbindelse behov for forskning og udvikling, men det er et andet problem (det syvende rammeprogram i EU samt nationale programmer). Men vi har også behov for to andre ting, vi skal nemlig skabe makroøkonomiske betingelser, så innovationen vinder på innovationsmarkedet, nye teknologier i stedet for f.eks. offentlig støtte. Vi skal for det andet skabe denne slags handlemuligheder for bankerne og opfordre dem til at beskæftige sig med kreditter med høj risiko, eftersom innovation udgør en risiko. Vi skal for det tredje modvirke monopoldannelse på vores marked. Vi diskuterer det nu, og vi taler om det i forbindelse med det fri energimarked. Som vi ved, er det ikke så let en opgave, men vi skal samtidig beskytte vores marked mod dumping fra lande uden for EU. Vi skal for det fjerde forenkle lovgivningen, anvende en bedre lovgivning. Alle tiltag, som Kommissionen, kommissær Verheugen, iværksætter på dette område, skal støttes. Vi skal for det femte skabe et grundlag for en ægte energi- og råstofsolidaritet, for ellers vil industrien ikke blive udviklet. Vi skal endelig indføre en langtrækkende standardisering og koordinering af politikken på EU-plan, og den skal være forbundet med medlemsstaternes politik. Ligesom regionalpolitikken på en eller anden måde koordineres på national plan i alle stater, skal alle medlemsstaters politik koordineres oppefra. Og sluttelig det sidste punkt: normerne for miljøbeskyttelse og klimabeskyttelse - de skal overholdes. Vi ønsker fortsat at være leder på dette område, men vi skal gøre det med mådehold til gavn for vores industri."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte Frau Jordan Cizelj zu ihrem ausgezeichneten und sehr umfassenden Bericht gratulieren. Es steht alles darin, was darin stehen muss. Außerdem danke ich Herrn Verheugen, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, für seinen soeben beendeten Diskussionsbeitrag, den ich voll und ganz unterstütze. Lassen Sie mich zu Beginn dieses Haus daran erinnern, dass es einst hieß, keine Industriepolitik sei die beste Industriepolitik sei. Zum Glück sind wir inzwischen weiter, und die Dinge haben sich geändert. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in der Strategie von Lissabon in erster Linie um die Industrie geht. Sie betrifft die Produktion, die Erzeugnisse und wettbewerbsfähige Erzeugnisse, und sie betrifft alle Unternehmen, von KMU bis hin zu Großkonzernen. Meiner Meinung nach gelten für unsere Industrie – von den kleinsten bis zu den größten Unternehmen – fünf wichtige Punkte. Diese Punkte wurden bereits erwähnt, aber ich möchte sie hervorheben. Der erste Punkt ist Innovation. Innovation verlangt natürlich Forschung und Entwicklung, aber das ist ein separater Aspekt, der im Siebten EU-Rahmenprogramm und auch in den nationalen Programmen behandelt wird. Aber es gibt auch einige sehr wichtige Anforderungen, insbesondere die Schaffung der makroökonomischen Voraussetzungen dafür, dass Innovation auf dem Markt triumphieren kann, zusammen mit den neuen Technologien – im Gegensatz zu staatlichen Beihilfen zum Beispiel. Der zweite Punkt ist die Schaffung geeigneter Bedingungen für Bankoperationen und die Ermutigung der Banken, Darlehen auszureichen, die mit hohen Risiken verbunden sind, denn Innovation bedeutet stets Risiko. Drittens müssen wir Monopole auf unserem Markt bekämpfen. Das ist es, was wir gegenwärtig in Bezug auf einen freien Energiemarkt prüfen und diskutieren. Wir wissen alle, dass dies ein schwieriges Thema ist. Wie auch immer – wir müssen gleichzeitig unseren Markt vor Dumping von außerhalb der Europäischen Union schützen. Viertens müssen die Rechtsvorschriften vereinfacht und eine bessere Rechtsetzung durchgesetzt werden. Wir sollten alle von der Europäischen Union und Kommissar Verheugen ergriffenen Maßnahmen in dieser Richtung unterstützen. Fünftens müssen wir die Grundlagen für echte Solidarität in Bezug auf Energie und Rohstoffe schaffen. Das ist für die Entwicklung der Industrie unabdingbar. Darüber hinaus sollten eine weit reichende Standardisierung und Politikkoordination auf der EU-Ebene eingeführt werden, verbunden mit den Politiken der Mitgliederstaaten. Jedes Mitglied koordiniert auf seine eigene Weise seine Regionalpolitik auf nationaler Ebene. Ähnlich sollte die Politik jedes Mitgliedstaats von oben koordiniert werden. Meine letzte Bemerkung ist, dass wir die Bestimmungen zum Umwelt- und Klimaschutz erfüllen müssen. Wir beabsichtigen, auf diesem Gebiet weiterhin führend zu bleiben, aber wir müssen im Interesse unserer Industrie Vorsicht walten lassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Jordan Cizelj για την έξοχη και ολοκληρωμένη έκθεσή της. Καλύπτει όλους τους τομείς. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Verheugen, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δήλωση που μόλις έκανε την οποία στηρίζω πλήρως. Θα αρχίσω υπενθυμίζοντας στο Σώμα πως κάποτε ειπώθηκε πως η καλύτερη βιομηχανική πολιτική είναι η ανύπαρκτη βιομηχανική πολιτική. Ευτυχώς, τώρα έχουμε προοδεύσει και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα πρέπει να θυμηθούμε πως η Στρατηγική της Λισαβόνας σχετίζεται κυρίως με τη βιομηχανική δραστηριότητα. Αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα και τα ανταγωνιστικά προϊόντα και καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις, από τις ΜΜΕ μέχρι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θεωρώ πως υπάρχουν πέντε σημαντικά στοιχεία που ισχύουν για τη βιομηχανία μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες εταιρείες. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά θα ήθελα να τα υπογραμμίσω. Το πρώτο είναι η καινοτομία. Αυτή προφανώς απαιτεί έρευνα και ανάπτυξη, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα με το οποίο ασχολείται το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εθνικά προγράμματα. Εντούτοις, υπάρχουν επίσης κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις, δηλαδή η δημιουργία των μακροοικονομικών συνθηκών οι οποίες είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουμε ότι η καινοτομία μπορεί να θριαμβεύσει στην αγορά, μαζί με τις νέες τεχνολογίες και οι οποίες αντιτίθενται, για παράδειγμα, στις κρατικές ενισχύσεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τις τραπεζικές δραστηριότητες και η ενθάρρυνση των τραπεζών να χορηγούν δάνεια υψηλού κινδύνου διότι η καινοτομία ενέχει κίνδυνο. Τρίτον, πρέπει να καταπολεμήσουμε τα μονοπώλια που υπάρχουν στη δική μας αγορά. Αυτό είναι το θέμα που εξετάζουμε τώρα και πραγματοποιούμε συζητήσεις σχετικά με μια ελεύθερη αγορά ενέργειας. Όλοι γνωρίζουμε πως πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα. Εντούτοις, πρέπει ταυτόχρονα να προστατέψουμε την αγορά μας ενάντια στο ντάμπινγκ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, η νομοθεσία πρέπει να απλοποιηθεί και να εφαρμοστούν καλύτεροι κανόνες. Από την άποψη αυτή, πρέπει να στηρίξουμε κάθε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου Verheugen. Πέμπτον, πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια για πραγματική αλληλεγγύη όσον αφορά την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Αυτή είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Επιπλέον, η εκτεταμένη τυποποίηση και ο συντονισμός της πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να θεσπιστούν και να συνδεθούν με τις πολιτικές των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος συντονίζει με κάποιο τρόπο την περιφερειακή του πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Παρομοίως, η πολιτική κάθε κράτους μέλους πρέπει να συντονίζεται από τους άνωθεν. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να είμαστε οι ηγέτες σε αυτόν τον τομέα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά προς το συμφέρον της βιομηχανίας μας."@el10
". Mr President, I should like to congratulate Mrs Jordan Cizelj on an excellent and very comprehensive report. It covers everything that it should. I should also like to thank Mr Verheugen, Vice-President of the European Commission, for the statement he has just made which I support in its entirety. I shall begin by reminding the House that it was once said that the best industrial policy is no industrial policy. Fortunately, we have now moved on and things are different. It should be recalled that the Lisbon Strategy mainly relates to industrial activity. It concerns production, products and competitive products and covers all enterprises from SMEs to large concerns. I believe that there are five important points that apply to our industry, from the smallest to the largest companies. These points have already been mentioned, but I would like to emphasise them. The first is innovation. This obviously calls for research and development, but that is a separate issue dealt with in the European Union’s Seventh Framework Programme and also in national programmes. However, there are also some very important requirements, namely the creation of the macro-economic conditions necessary to ensure that innovation can triumph on the market, along with new technologies as opposed, for example, to state aid. The second issue is to create appropriate conditions for banking operations and encourage banks to grant high-risk loans, because innovation involves risk. Thirdly, we must combat monopolies on our market. This is what we are currently considering and debating in relation to a free market for energy. We all know this is a difficult issue. Nonetheless, we must simultaneously protect our market against dumping from outside the European Union. Fourthly, legislation needs to be simplified and better regulation implemented. We should support every action in this regard taken by the European Commission and by Commissioner Verheugen. Fifthly, we must lay the foundations for genuine solidarity regarding energy and raw materials. This is a for the development of industry. In addition, far-reaching standardisation and policy coordination at Union level should be introduced, linked to the policies of the Member States. Every Member State has some way of coordinating its regional policy at national level. Similarly, the policy of every Member State should be coordinated from above. My final comment is that we have to comply with provisions on environmental protection and climate protection. It is our intention to continue to be leaders in this area, but in the interests of our industry we must proceed cautiously."@en4
". Señor Presidente, me gustaría congratularme con la señora Cizelj por el informe excelente y completo elaborado. No deja de incluir absolutamente nada. También desearía dar las gracias al señor Verheugen, Vicepresidente de la Comisión Europea, por la declaración que acaba de realizar, que apoyo completamente. Empezaré por recordar a esta Cámara que una vez se dijo que la mejor política industrial era la ausencia de política industrial. Afortunadamente, hemos avanzado y ahora las cosas son diferentes. Me gustaría recordar que la Estrategia de Lisboa se refiere fundamentalmente a la actividad industrial. Se refiere a la producción, a los productos y a unos productos competitivos e incluye todo tipo de empresas, desde las PYME a las grandes empresas. Creo que existen cinco puntos principales que se aplican a nuestra industria, desde las empresas más pequeñas a las más grandes. Estos puntos ya se han mencionado, pero me gustaría hacer hincapié sobre ellos. El primero es la innovación, evidentemente sobre la base de la investigación y el desarrollo, pero ésta es una cuestión aparte que se trata en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea y en los programas nacionales. No obstante, también existen importantes necesidades, concretamente la creación de las condiciones macroeconómicas necesarias para garantizar la difusión de la innovación y las nuevas tecnologías en el mercado, contrariamente, por ejemplo, a las ayudas estatales. La segunda cuestión se refiere a la creación de las condiciones adecuadas para las operaciones bancarias y la incentivación de los bancos para que concedan préstamos de alto riesgo, ya que la innovación implica un riesgo. En tercer lugar, debemos luchar contra los monopolios en nuestro mercado. Es ésta una cuestión que actualmente examinamos y debatimos en relación con la liberalización del mercado energético. Todos sabemos que se trata de un asunto difícil. No obstante, debemos proteger nuestro mercado de las prácticas de dumping fuera de la Unión Europea. En cuarto lugar, hemos de simplificar la legislación y aplicar iniciativas para legislar mejor. Debemos apoyar todas las medidas emprendidas en este sentido por la Comisión Europea y el Comisario Verheugen. En quinto lugar, debemos sentar las bases para una auténtica solidaridad en relación con la energía y las materias primas. Se trata de una condición para el desarrollo de la industria. Además, se debería abordar una normalización y coordinación política a escala comunitaria de amplias miras, vinculadas a las políticas de los Estados miembros. Todos los Estados miembros coordinan de algún modo sus políticas regionales a escala nacional. De forma análoga, la política de cada Estado miembro debería coordinarse desde arriba. Por último, me gustaría señalar que debemos cumplir las disposiciones en materia de protección medioambiental y del clima. Tenemos intención de seguir siendo líderes en este ámbito, pero en interés de nuestra industria debemos proceder de forma cauta."@es21
". Härra juhataja, soovin õnnitleda Romana Jordan Cizeljit suurepärase ja mitmekülgse raporti eest. See on kõikehõlmav. Samuti soovin tänada härra Verheugenit, Euroopa Komisjoni asepresidenti, tema praeguse väljaütlemise eest, mida ma tervikuna toetan. Alustan sellega, et meenutan parlamendile seda, mida ta ükskord ütles, et parim tööstuspoliitika on see, kui pole tööstuspoliitikat. Õnneks oleme liikunud edasi ja asjad on muutunud. Tuleks meenutada, et Lissaboni strateegia seondub peamiselt tööstustegevusega. See hõlmab tootmist, tooteid ja konkureerivaid tooteid ning katab kõiki ettevõtteid, alates väikestest ja suurtest ettevõtetest kuni suurte kontsernideni. Usun, et meie tööstuse jaoks on teema käsitletav viiest tähtsast punktist, mis kehtivad kõigile, alates väikestest kuni suurte ettevõteteni. Neid punkte on juba mainitud, kuid soovin neid siiski rõhutada. Esimene on innovatsioon. See tähendab ilmselgelt uurimis- ja arendustegevust, kuid see on eraldi teema, millega tegeletakse Euroopa Liidu seitsmenda raamprogrammi ja samuti ka riiklike programmide raames. Siiski on seal mõningaid väga tähtsaid nõudeid, näiteks makromajanduslike tingimuste loomine, mis on vajalikud kindlustamaks innovatsiooni võidukäiku turul, koos uute tehnoloogiatega, mis vastandub näiteks riigiabile. Teine teema on sobivate tingimuste loomine pangatehinguteks ning pankade julgustamine kõrgema riskiga laenude andmisel, kuna innovatsioon sisaldab riske. Kolmandaks, peame võitlema oma turgudel ka monopolidega. Seda praegu kaalume ja selle üle vaidleme, kui räägime energia vabaturust. Me kõik teame, et see on keeruline küsimus. Sellest hoolimata, peame samal ajal kaitsma ka oma turge väljastpoolt Euroopa Liitu tuleva dumpingu eest. Neljandaks, õigusloome vajab lihtsustamist ning paremini rakendamist. Peame toetama iga sammu selles suunas, mida teeb Euroopa Komisjon ja volinik Verheugen. Viiendaks, peame moodustama vundamendi tõeliseks solidaarsuseks, kui räägime energiast ja toorainest. See on tööstuse arengule. Lisaks, ellu tuleks viia kaugeleulatuv standardiseerimine ja poliitika koordineerimine liidu tasandil, mis on seotud liikmesriikide poliitikatega. Iga liikmesriik koordineerib riiklikul tasandil oma regionaalpoliitikat. Sarnaselt peaks iga liikmesriigi poliitika olema ka ülaltpoolt koordineeritud. Minu viimane märkus puudutab seda, kuidas peaksime vastama ka keskkonnakaitse ja kliimakaitse alastele tingimustele. Meie plaan on olla jätkuvalt selle teema juures esirinnas, kuid oma tööstuse huvides peame edasi minema teatud ettevaatusega."@et5
". Arvoisa puhemies, onnittelen Romana Jordan Cizeljia erinomaisesta ja kattavasta mietinnöstä. Se kattaa kaiken minkä pitääkin. Kiitän myös Euroopan komission varapuheenjohtajaa Verheugenia hänen juuri antamastaan lausunnosta, jota kannatan kokonaisuudessaan. Aluksi muistutan parlamenttia vanhasta sanonnasta, jonka mukaan paras teollisuuspolitiikka ei ole teollisuuspolitiikkaa. Olemme onneksi edenneet näistä ajoista ja asiat ovat toisin. On muistettava, että Lissabonin strategia koskee pääasiassa teollista toimintaa. Se koskee tuotantoa. tuotteita ja kilpailukykyisiä tuotteita, ja kattaa kaikki yritykset pk-yrityksistä suuriin konserneihin. Katson, että viisi keskeistä seikkaa liittyy teollisuuteemme, aina pienimmästä suurimpaan yritykseen. Nämä seikat on jo mainittu, mutta haluan vielä korostaa niitä. Ensimmäinen on innovaatio. Se edellyttää luonnollisesti tutkimusta ja kehittämistä, mutta se on erillinen asia, jota tarkastellaan Euroopan unionin seitsemännessä puiteohjelmassa sekä myös kansallisissa ohjelmissa. On kuitenkin joitakin hyvin tärkeitä vaatimuksia, nimittäin sellaisten makrotaloudellisten edellytysten luominen, joita tarvitaan sen varmistamiseksi, että innovointi voi loistaa markkinoilla uuden teknologian rinnalla, sen sijaan että turvauduttaisiin valtiontukeen. Toinen seikka on asianmukaisten edellytysten luominen pankkitoiminnalle ja pankkien rohkaiseminen myöntämään korkean riskin luottoja, sillä innovointiin liittyy riski. Kolmanneksi meidän on taisteltava monopoleja vastaan markkinoillamme. Tämä on aihe, jota tarkastellaan ja josta keskustellaan vapaiden energiamarkkinoiden yhteydessä. Me kaikki tiedämme, että aihe on vaikea. Meidän on kuitenkin samalla suojeltava markkinoitamme Euroopan ulkopuolelta peräisin olevalta polkumyynniltä. Neljänneksi lainsäädäntöä on yksinkertaistettava ja toteutettava parempaa sääntelyä. Meidän on tuettava tässä kaikkia Euroopan komission ja komission varapuheenjohtaja Verheugenin toimia. Viidenneksi meidän on luotava perusta aidolle solidaarisuudelle energian ja raaka-aineiden suhteen. Tämä on ehdoton edellytys teollisuuden kehitykselle. Lisäksi on ryhdyttävä kattavaan standardointiin ja jäsenvaltioiden politiikkaan yhteydessä olevan politiikan koordinointiin unionin tasolla. Kaikki jäsenvaltiot koordinoivat aluepolitiikkaa jollain tavalla kansallisella tasolla. Vastaavasti kaikkien jäsenvaltioiden politiikkaa on koordinoitava ylhäältä päin. Loppuhuomautuksena totean, että meidän on noudatettava ympäristön suojelua ja ilmaston suojelua koskevia säännöksiä. Aiomme edelleen pysyä johtajina tällä alalla, mutta teollisuutemme edun vuoksi meidän on edettävä varovasti."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaite féliciter Mme Jordan Cizelj pour son rapport complet et d’excellente qualité. Il couvre tous les points qu’il doit couvrir. J’aimerais également remercier M. Verheugen, vice-président de la Commission européenne, pour la déclaration qu’il vient de faire et que je soutiens entièrement. Je commencerai par rappeler au Parlement qu’il fut un temps où l’on considérait que la meilleure politique industrielle était de ne pas en avoir. Nous avons heureusement progressé depuis cette époque et les choses sont différentes aujourd’hui. Il faut rappeler que la stratégie de Lisbonne concerne principalement les activités industrielles. Elle concerne la production, les produits et les produits compétitifs et couvre toutes les entreprises, depuis les PME jusqu’aux grands groupes. Je pense qu’il y a cinq points importants qui s’appliquent à notre industrie, des plus petites aux plus grosses entreprises. Ces sujets ont déjà été abordés, mais j’aimerais les souligner encore une fois. Le premier est l’innovation. Elle demande évidemment de la recherche et du développement, mais cette question est traitée séparément par le septième programme-cadre de l’Union européenne et par les programmes nationaux. Par contre, il existe aussi plusieurs conditions extrêmement importantes, à savoir la création des conditions macroéconomiques nécessaires pour garantir que l’innovation puisse triompher sur le marché avec de nouvelles technologies, par opposition, par exemple, à l’aide d’État. Deuxièmement, il faut créer des conditions appropriées pour les opérations bancaires et encourager les banques à accorder des emprunts à risques, parce que l’innovation implique un risque. Troisièmement, nous devons combattre les monopoles sur notre marché. C’est ce que nous évaluons et ce dont nous débattons actuellement dans le contexte du marché libre de l’énergie. Nous savons tous qu’il s’agit d’un problème délicat. Néanmoins, nous devons aussi protéger notre marché contre le dumping venant de l’extérieur de l’Union européenne. Quatrièmement, nous devons simplifier la législation et appliquer des réglementations plus efficaces. Nous devons soutenir touts les actions mises en œuvre dans ce domaine par la Commission européenne et par le commissaire Verheugen. Cinquièmement, nous devons jeter les bases d’une réelle solidarité en ce qui concerne l’énergie et les matières premières. Il s’agit là d’une condition sine qua non pour le développement de l’industrie. Il faut en outre instaurer un degré élevé de normalisation et de coordination des politiques au niveau de l’Union, en relation avec les politiques des États membres. Chaque État membre peut coordonner sa politique régionale au niveau national. De même, la politique de chaque État membre doit être coordonnée depuis le sommet. Mon dernier commentaire est le suivant: nous devons respecter les dispositions relatives à la protection de l’environnement et du climat. Nous avons l’intention de continuer à montrer la voie dans ce domaine, mais dans l’intérêt de notre industrie, nous devons avancer avec prudence."@fr8
". Elnök úr, szeretnék gratulálni  Jordan Cizelj asszonynak ezért a kiváló és minden részletre kiterjedő jelentésért. Mindennel foglalkozik, amivel foglalkoznia kell. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani  Verheugen úrnak, az Európai Bizottság alelnökének most elhangzott nyilatkozatáért, amelyet teljes egészében támogatok. Azzal kezdeném, hogy emlékeztetem a Házat, hogy valamikor valaki azt mondta, hogy az a legjobb iparpolitika, ha nincs iparpolitika. Szerencsére ezen már túlvagyunk és a dolgok is megváltoztak. Emlékezzünk vissza, hogy a Lisszaboni Stratégia főképp az ipari tevékenységet érinti. Foglalkozik a termeléssel, a termékekkel és a versenyképes termékekkel, és az összes vállalkozást érinti a kkv-ktől kezdve egészen a hatalmas konszernekig. Azt hiszem, öt fontos pont szerepel benne iparunkra vonatkozóan, a legkisebb cégektől egészen a legnagyobbakig. Ezek a pontok már említésre kerültek, de szeretném hangsúlyozni őket. Az első az innováció. Ez nyilvánvalóan kutatást és fejlesztést igényel, azonban ez külön ügy, amivel az Európai Unió hetedik keretprogramja és a nemzeti programok is foglakoznak. Ugyanakkor van néhány nagyon fontos követelmény, jelesül azoknak a makro-ökonómiai feltételeknek megteremtése, amelyek az új technológiák mellett — például az állami segítség helyett — biztosítják az innováció piaci sikerének lehetőségét. A második kérdés a megfelelő feltételek megteremtése a banki műveletekhez és a bankok ösztönzése, hogy nyújtsanak nagy kockázatú kölcsönöket is, mivel az innováció kockázattal jár. Harmadszor, harcolnunk kell a monopóliumok ellen piacunkon. Ez az, amit jelenleg fontolóra veszünk és megvitatunk a szabad energiapiac vonatkozásában. Mindannyian tudjuk, hogy bonyolult kérdésről van szó. Mindazonáltal ezzel egy időben védelmeznünk kell piacunkat az Európai Unión kívülről okozott dömping ellen. Negyedszer, egyszerűsíteni kell a jogszabályokat és jobb szabályozásokat kell bevezetni. Az Európai Bizottság és Verheugen biztos úr valamennyi ilyen értelmű fellépését támogatnunk kell . Ötödször, meg kell vetnünk a valódi szolidaritás alapjait az energia és a nyersanyagok tekintetében. Ez az iparfejlesztés ja Továbbá uniós szintű, a tagállamok politikáihoz kapcsolódó kiterjedt szabványosítást és politikai egyeztetést kell bevezetni. Minden egyes tagállam ilyen vagy olyan módon, nemzeti szinten összehangolja regionális politikáját. Hasonlóképpen valamennyi tagállam politikáját felülről kell koordinálni. Záró észrevételem, hogy be kell tartanunk a környezetvédelmi és éghajlatvédelmi előírásokat. Szeretnénk vezetők maradni a térségben, de iparunk védelmében óvatosan kell eljárnunk."@hu11
". Signor Presidente, desidero congratularmi con l’onorevole Jordan Cizelj per una relazione eccellente e molto completa. Copre tutto ciò che doveva. Desidero altresì ringraziare il Vicepresidente della Commissione europea Verheugen, per la dichiarazione appena formulata, che appoggio nella sua interezza. Desidero iniziare ricordando all’Assemblea che una volta si è detto che la miglior politica industriale è l’assenza di politica industriale. Fortunatamente siamo andati oltre e le cose ora sono diverse. Va ricordato che la strategia di Lisbona si riferisce principalmente all’attività industriale. Riguarda la produzione, i prodotti e i prodotti competitivi e copre tutte le imprese, da quelle piccole e media a quelle grandi. Ritengo che vi siano cinque punti importanti che si applicano alla nostra industria, dalle PMI alle imprese più grandi. Tali punti sono già stati menzionati, ma desidero sottolinearli. Il primo è l’innovazione. Essa richiede ovviamente ricerca e sviluppo, ma si tratta di una questione separata trattata nell’ambito del Settimo programma quadro dell’Unione europea, nonché nei programmi nazionali. Vi sono tuttavia anche alcuni requisiti molto importanti e cioè la creazione delle condizioni macroeconomiche necessarie a garantire che l’innovazione possa trionfare sul mercato e le nuove tecnologie, ad esempio, invece degli aiuti di Stato. La seconda questione riguarda il creare condizioni adeguate per le operazioni bancarie e l’incoraggiare le banche a concedere prestiti ad alto rischio, dato che l’innovazione comporta rischi. Terzo, dobbiamo combattere i monopoli presenti sul nostro mercato. Questo è ciò che stiamo considerando e discutendo al momento in relazione a un libero mercato per l’energia. Tutti noi sappiamo che si tratta di una questione difficile. Ciononostante, dobbiamo al contempo proteggere il nostro mercato dal proveniente dall’esterno dell’Unione europea. Quarto, si deve semplificare la normativa e attuare una migliore regolamentazione. Dobbiamo appoggiare ogni azione presa a tale proposito dalla Commissione europea e dal Commissario Verheugen. Quinto, dobbiamo gettare le fondamenta per un’autentica solidarietà in merito all’energia e alle materie prime. Si tratta di una per lo sviluppo dell’industria. Si deve inoltre introdurre una normalizzazione di vasta portata e un coordinamento delle politiche a livello europeo, connesso con le politiche degli Stati membri. Ciascuno Stato membro coordina in qualche modo la sua politica regionale a livello nazionale. Analogamente, la politica di ciascuno Stato membro deve essere coordinata dall’alto. La mia osservazione finale è che dobbiamo rispettare le disposizioni sulla protezione ambientale e climatica. E’ nostra intenzione continuare a essere in tale settore, ma negli interessi della nostra industria dobbiamo procedere con cautela."@it12
". Pone Pirmininke, noriu pasveikinti ponią Jordan Cizelj už puikų ir labai išsamų pranešimą. Jis apima visas temas, kurias turėtų apimti. Taip pat noriu padėkoti Europos Komisijos vicepirmininkui ponui Verheugen už jo ką tik nuskambėjusį pareiškimą, kuriam aš visiškai pritariu. Pradėdamas noriu priminti šiam Parlamentui, kad anksčiau buvo sakoma, jog geriausia pramonės politika yra pramonės politikos nebuvimas. Laimei, laikai pasikeitė ir dabar padėtis yra kitokia. Reikia prisiminti, kad Lisabonos strategijoje daugiausiai kalbama apie pramonės veiklą. Ji skirta gamybai, produktams ir konkurencingiems produktams ir apima visas įmonės – nuo MVĮ iki stambių koncernų. Manau, kad mūsų visai mūsų pramonei – nuo smulkiausios iki stambiausios įmonės, taikomi penki svarbūs punktai. Jie jau buvo įvardyti, tačiau noriu juos akcentuoti. Pirmasis – tai inovacijos. Akivaizdu, kad tam būtini tyrimai ir plėtra, tačiau tai atskiras klausimas, išnagrinėtas Europos Sąjungos septintojoje pagrindų programoje bei nacionalinėse programose. Tačiau yra keletas labai svarbių reikalavimų, pavyzdžiui, makroekonominių sąlygų, būtinų užtikrinti inovacijų ir naujų technologijų triumfą rinkoje, sudarymas, skirtingai nei, pavyzdžiui, valstybės parama. Antrasis punktas – sukurti tinkamas sąlygas bankinėms operacijoms bei skatinti bankus teikti didelio rizikingumo paskolas, nes inovacijos susijusios su rizika. Trečia – turime kovoti su monopolijomis mūsų rinkose. Šiuo klausimu dabar vyksta diskusijos laisvos energetikos rinkos aspektu. Visi suprantame, kad tai sudėtingas klausimas. Nežiūrint į tai, turime tuo pat metu apsaugoti mūsų rinką nuo dempingo iš už Europos Sąjungos ribų. Ketvirta – būtina supaprastinti mūsų teisinę bazę bei patobulinti jos reguliavimą. Turime paremti visus Europos Komisijos ir Komisaro Verheugen veiksmus šioje srityje. Penkta – turime pakloti tikro solidarumo pagrindus energetikos ir žaliavų srityje. Tai pramonės plėtros Be to, būtina taikyti plačios apimties standartizaciją ir politikos koordinavimą Europos Sąjungos lygiu, susiejant su valstybių narių įgyvendinama politika. Kiekviena valstybė narė turi savų būdų nacionaliniu lygiu koordinuoti savo regioninę politiką. Lygiai taip pat kiekvienos valstybės narės politikai būtinas koordinavimas iš viršaus. Baigdamas noriu pakomentuoti, kad turime laikytis aplinkos ir klimato apsaugos nuostatų. Šioje srityje norime išlikti lyderiais, tačiau negalime pamiršti mūsų pramonės interesų, todėl turime veikti atsargiai."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu apsveikt kundzi par teicamo un ļoti plašo ziņojumu. Tajā ir viss, kam jābūt. Es arī gribētu pateikties kungam, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam, par tikko izteikto paziņojumu, kuru es pilnīgi atbalstu. Es sākšu ar atgādinājumu Parlamentam, ka reiz jau tika sacīts, ka labākā rūpniecības politika ir nekāda rūpniecības politika. Par laimi mēs esam pavirzījušies un priekšu un viss ir citādi. Jāatceras, ka Lisabonas stratēģija galvenokārt attiecas uz rūpniecības darbību. Tā skar ražošanu, produktus un konkurētspējīgus produktus, un attiecas uz visiem uzņēmumiem no maziem un vidējiem uzņēmumiem līdz plašiem koncerniem. Es uzskatu, ka ir pieci nozīmīgi punkti, kas piemērojami mūsu rūpniecībai, no mazākās līdz lielākajam uzņēmumam. Šie punkti jau ir pieminēti, bet es tos gribētu uzsvērt. Pirmais ir inovācija. Tam acīmredzami vajadzīgi pētījumi un attīstība, bet tas ir atsevišķs jautājums, kas risināts Eiropas Savienības septītajā pamatprogrammā un arī valsts programmās. Tomēr ir arī dažas ļoti svarīgas prasības, proti, makroekonomikas apstākļu, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka inovācijas var triumfēt tirgū, nodrošināšana, līdzās jaunām tehnoloģijām pretēji, piemēram, valsts atbalstam. Otrais jautājums ir radīt piemērotus apstākļus banku operācijām un banku veicināšana piešķirt liela riska aizdevumus, jo inovācijas ir saistītas ar risku. Treškārt, mums jāapkaro monopoli mūsu tirgū. To mēs šobrīd apsveram un debatējam saistībā ar brīvu enerģijas tirgu. Mums visiem zināms, ka tas ir sarežģīts jautājums. Tomēr mums vienlaicīgi jāaizsargā savs tirgus pret ārpus Eiropas Savienības esošā dempinga. Ceturtkārt, jāvienkāršo tiesību akti un jāievieš labāki noteikumi. Mums jāatbalsta katra darbība, ko šajā jomā pieņem Eiropas Komisija un komisārs . Piektkārt, mums jānosaka pamati patiesai sadarbībai enerģijas un izejvielu jomā. Tas ir rūpniecības attīstībai. Turklāt jāievieš tālejoša standartizācija un politikas koordinācija Savienības līmenī, kas saistīta ar dalībvalstu politiku. Katrai dalībvalstij ir cits koordinācijas veids savai reģionālajai politikai valsts līmenī. Līdzīgi arī katras dalībvalsts politiku nepieciešams koordinēt no augšas. Mans pēdējais komentārs ir, ka mums jāievēro vides aizsardzības un klimata aizsardzības noteikumi. Mūsu nolūks ir turpināt būt līderiem šajā jomā, bet mūsu rūpniecības interesēs mums jārīkojas uzmanīgi."@lv13
"Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować poseł Jordan Cizelj doskonałego, bardzo obszernego sprawozdania. Jest w nim wszystko co powinno być, ale również chciałem pogratulować panu komisarzowi Verheugenowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, przemówienia, które przed chwilą wygłosił, bo mogę je poprzeć w całości. Zacznę od tego, że kiedyś było takie powiedzenie, że najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. Dzisiaj na szczęście jest inaczej, wyrośliśmy z tego. Pamiętajmy, że strategia lizbońska to w głównej mierze działania przemysłu. A więc produkcja, produkty, konkurencyjne produkty, przy czym chodzi o przemysł od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po wielkie koncerny. Uważam, że dla naszego przemysłu, właśnie tego od najmniejszych do największych firm, ważnych jest pięć punktów. One były poruszane, ale chciałbym wzmocnić. Po pierwsze – innowacyjność. Do tego potrzebne są badania i rozwój, to jasne, ale to jest inny problem (7. programu ramowego w Unii Europejskiej i również programów krajowych). Ale do tego potrzebne są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, a więc tworzenie warunków makroekonomicznych, aby wygrywała na rynku innowacyjność, nowe technologie, a nie, na przykład, pomoc publiczna. Po drugie, stworzenie dla banków takich możliwości działania i zachęcenie ich do podejmowania kredytów wysokiego ryzyka, dlatego że innowacyjność to jest ryzyko. Po trzecie, musimy przeciwdziałać monopolom na naszym rynku. O tym teraz dyskutujemy i o tym mówimy w zakresie wolnego rynku energii. Jak wiadomo, nie jest to takie proste, ale musimy jednocześnie ochronić nasz rynek przed dumpingiem z zewnątrz Unii Europejskiej. Po czwarte, musimy upraszczać prawo, stosować lepszą regulację. Każde działanie, które podejmuje na ten temat Komisja Europejska, pan komisarz Verheugen, każde takie działanie należy poprzeć. Po piąte, należy stworzyć podstawy prawdziwej solidarności energetycznej i surowcowej, bo bez tego nie ma rozwoju przemysłu. Wprowadzić daleko posuniętą standaryzację i wreszcie koordynację polityki także ze szczebla Unii i powiązanie z polityką państw członkowskich. Podobnie jak polityka regionalna w każdym państwie jest w jakiś sposób koordynowana na szczeblu krajowym, tak polityka każdego państwa członkowskiego musi być koordynowana od góry. I wreszcie ostatni punkt, normy ochrony środowiska i ochrony klimatu - musimy ich przestrzegać. Naszym zamiarem jest być nadal liderem w tej dziedzinie, ale musimy to robić z umiarem dla dobra naszego przemysłu."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Jordan Cizelj feliciteren met een voortreffelijk en zeer uitvoerig verslag. Het omvat alles wat het moet omvatten. Mijn dank gaat ook uit naar de heer Verheugen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, voor de verklaring die hij zojuist heeft afgelegd, die ik geheel steun. Ik wil het Huis er eerst aan herinneren dat ooit gezegd is dat het beste industriebeleid geen industriebeleid is. Gelukkig hebben we nu vooruitgang geboekt en staan de zaken er anders voor. We moeten niet vergeten dat de Lissabon-strategie voornamelijk betrekking heeft op industriële bedrijvigheid. Het betreft productie, producten en concurrerende producten en bestrijkt alle ondernemingen van KMO’s tot grote bedrijven. Ik geloof dat er vijf belangrijke punten zijn die van toepassing zijn op onze industrie, van de kleinste tot en met de grootste bedrijven. Deze punten zijn al genoemd, maar ik wil ze nog eens benadrukken. Het eerste is innovatie. Dit vraagt natuurlijk om onderzoek en ontwikkeling, maar dat is een aparte kwestie die behandeld wordt in het zevende kaderprogramma van de Europese Unie en ook in nationale programma’s. Er is echter ook een aantal zeer belangrijke vereisten, namelijk het scheppen van de macro-economische voorwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat innovatie op de markt kan zegevieren, samen met nieuwe technologieën in tegenstelling, bijvoorbeeld, tot staatshulp. Het tweede punt is de juiste voorwaarden te scheppen voor banktransacties en banken aan te moedigen risicoleningen te verstrekken, omdat innovatie risico met zich mee brengt. Op de derde plaats moeten we monopolies op onze markt bestrijden. Dit zijn we op het ogenblik aan het bekijken en bespreken met betrekking tot een vrije markt voor energie. We weten allemaal dat dit een moeilijke kwestie is. Niettemin moeten we tegelijkertijd onze markt beschermen tegen dumping van buiten de Europese Unie. Op de vierde plaats moet de wetgeving worden vereenvoudigd en moet betere regelgeving ten uitvoer worden gelegd. We moeten elke maatregel die in dit opzicht door de Europese Commissie en door commissaris Verheugen wordt genomen, steunen. Op de vijfde plaats moeten we het fundament leggen voor werkelijke solidariteit met betrekking tot energie en grondstoffen. Dit is een voor de ontwikkeling van de industrie. Daarnaast moeten vergaande normalisatie en beleidscoördinatie op Unieniveau worden geïntroduceerd, die gekoppeld zijn aan het beleid van de lidstaten. Iedere lidstaat heeft een manier om zijn regionaal beleid op nationaal niveau te coördineren. Op dezelfde manier moet het beleid van elke lidstaat van bovenaf worden gecoördineerd. Mijn laatste opmerking is dat we ons moeten houden aan de bepalingen met betrekking tot milieubescherming en klimaatbescherming. Wij hebben de intentie leiders te blijven op dit gebied, maar in het belang van onze industrie moeten we behoedzaam te werk gaan."@nl3
". Senhor Presidente, gostaria de felicitar a senhora deputada Jordan Cizelj pelo seu relatório excelente e muito abrangente. Abrange praticamente tudo o que deveria cobrir. Gostaria ainda de agradecer ao Vice-Presidente da Comissão Europeia, Günter Verheugen, pela declaração que acaba de proferir e que apoio na íntegra. Começo por recordar à Assembleia que, em tempos, se disse que a melhor política industrial é uma política não industrial. Felizmente, evoluímos e tudo é agora diferente. Cumpre recordar que a Estratégia de Lisboa está sobretudo relacionada com a actividade industrial. Tem a ver com a produção, com produtos e com produtos competitivos e abrange todas as empresas, desde as PME até às grandes empresas. Considero que há cinco importantes aspectos que se aplicam à nossa indústria, deste as mais pequenas às maiores empresas. Estes aspectos já foram referidos, nas gostaria de os salientar. O primeiro é a inovação. Esta implica obviamente investigação e desenvolvimento, mas essa é uma questão à parte, tratada no âmbito do Sétimo Programa-Quadro da União Europeia e também dos programas nacionais. No entanto, existem também requisitos muito importantes, a saber, a criação das condições macroeconómicas necessárias para garantir que a inovação possa triunfar no mercado, juntamente com as novas tecnologias, em vez de depender dos auxílios estatais. O segundo é a criação de condições adequadas para as operações bancárias e para encorajar os bancos a concederem empréstimos de alto risco, porque a inovação envolve risco. Em terceiro lugar, é preciso que combatamos os monopólios no nosso mercado. É isso que estamos actualmente a estudar e a debater no que respeita a um mercado livre da energia. Todos nós sabemos que se trata de uma questão difícil. No entanto, temos simultaneamente de proteger o nosso mercado do de fora da União Europeia. Em quarto lugar, é preciso que a legislação seja simplificada e implementada uma regulamentação melhor. Deveremos apoiar todas as acções levadas a cabo a este respeito pela Comissão Europeia e pelo Senhor Comissário Verheugen. Em quinto lugar, é preciso que lancemos as bases para uma verdadeira solidariedade no que respeita à energia e às matérias-primas. Esta é uma condição para o desenvolvimento da indústria. Para além disso, deverão ser introduzidas uma normalização abrangente e uma coordenação política a nível da União, ligadas às políticas dos Estados-Membros. Todos os Estados-Membros possuem meios de coordenar a sua política regional a nível nacional. De igual modo, a política de todos os Estados-Membros deveria ser coordenada de cima. O meu comentário final é o seguinte: temos de cumprir as disposições relativas à protecção do ambiente e à protecção do clima. É nossa intenção continuar a ser líderes neste domínio, mas no interesse da nossa indústria há que avançar com precaução."@pt17
"Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować poseł Jordan Cizelj doskonałego, bardzo obszernego sprawozdania. Jest w nim wszystko co powinno być, ale również chciałem pogratulować panu komisarzowi Verheugenowi, wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, przemówienia, które przed chwilą wygłosił, bo mogę je poprzeć w całości. Zacznę od tego, że kiedyś było takie powiedzenie, że najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. Dzisiaj na szczęście jest inaczej, wyrośliśmy z tego. Pamiętajmy, że strategia lizbońska to w głównej mierze działania przemysłu. A więc produkcja, produkty, konkurencyjne produkty, przy czym chodzi o przemysł od małych i średnich przedsiębiorstw, aż po wielkie koncerny. Uważam, że dla naszego przemysłu, właśnie tego od najmniejszych do największych firm, ważnych jest pięć punktów. One były poruszane, ale chciałbym wzmocnić. Po pierwsze – innowacyjność. Do tego potrzebne są badania i rozwój, to jasne, ale to jest inny problem (7. programu ramowego w Unii Europejskiej i również programów krajowych). Ale do tego potrzebne są jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, a więc tworzenie warunków makroekonomicznych, aby wygrywała na rynku innowacyjność, nowe technologie, a nie, na przykład, pomoc publiczna. Po drugie, stworzenie dla banków takich możliwości działania i zachęcenie ich do podejmowania kredytów wysokiego ryzyka, dlatego że innowacyjność to jest ryzyko. Po trzecie, musimy przeciwdziałać monopolom na naszym rynku. O tym teraz dyskutujemy i o tym mówimy w zakresie wolnego rynku energii. Jak wiadomo, nie jest to takie proste, ale musimy jednocześnie ochronić nasz rynek przed dumpingiem z zewnątrz Unii Europejskiej. Po czwarte, musimy upraszczać prawo, stosować lepszą regulację. Każde działanie, które podejmuje na ten temat Komisja Europejska, pan komisarz Verheugen, każde takie działanie należy poprzeć. Po piąte, należy stworzyć podstawy prawdziwej solidarności energetycznej i surowcowej, bo bez tego nie ma rozwoju przemysłu. Wprowadzić daleko posuniętą standaryzację i wreszcie koordynację polityki także ze szczebla Unii i powiązanie z polityką państw członkowskich. Podobnie jak polityka regionalna w każdym państwie jest w jakiś sposób koordynowana na szczeblu krajowym, tak polityka każdego państwa członkowskiego musi być koordynowana od góry. I wreszcie ostatni punkt, normy ochrony środowiska i ochrony klimatu - musimy ich przestrzegać. Naszym zamiarem jest być nadal liderem w tej dziedzinie, ale musimy to robić z umiarem dla dobra naszego przemysłu."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať pani Jordan Cizeljovej k vynikajúcej a veľmi komplexnej správe. Správa sa venuje všetkým oblastiam, ktorým by sa venovať mala. Rovnako by som chcel poďakovať pánovi Verheugenovi, podpredsedovi Európskej komisie, za vyhlásenie, ktoré nám práve predniesol a ktoré v jeho celistvosti podporujem. Chcel by som začať pripomenutím tomuto Parlamentu, že raz niekto povedal, že najlepšou priemyselnou politikou je žiadna priemyselná politika. Našťastie sme sa dostali ďalej a veci sa javia inak. Malo by sa pripomenúť, že lisabonská stratégia sa hlavne vzťahuje na priemyselnú činnosť. Týka sa výroby, výrobkov a konkurencieschopných výrobkov a týka sa všetkých podnikov, od malých a stredných podnikov po veľké koncerny. Domnievam sa, že existuje päť dôležitých bodov, ktoré sa vzťahujú na náš priemysel, od najmenších po najväčšie podniky. Tieto body tu už dnes boli spomenuté, ale ja by som ich chcel zdôrazniť. Prvým je inovácia. V tomto prípade sa zjavne volá po výskume a vývoji, ale ten predstavuje samostatnú záležitosť, ku ktorej riešeniu Európska únia pristupuje vo svojom siedmom rámcovom programe, ako aj v národných programoch. Existuje tu však niekoľko veľmi dôležitých požiadaviek, konkrétne požiadavka na vytvorenie makroekonomických podmienok potrebných na zabezpečenie toho, aby inovácia spolu s novými technológiami bola na trhu úspešnejšia, ako napríklad štátna pomoc. Druhou záležitosťou je vytvorenie vhodných podmienok na bankové operácie a podpora bánk k tomu, aby poskytovali úvery s vysokou mierou rizika, pretože inovácia v sebe riziko zahŕňa. Po tretie musíme bojovať proti monopolom na našom trhu. V súčasnosti sa práve o tejto téme diskutuje v súvislosti s voľným trhom s energiami. Všetci si uvedomujeme, že ide o zložitú otázku. Napriek tomu musíme simultánne chrániť náš trh pred dampingom prichádzajúcim z krajín mimo Európskej únie. Po štvrté musíme zjednodušiť právne predpisy a vykonávať zásadu lepšej právnej úpravy. Mali by sme podporiť všetky činnosti, ktoré v tejto súvislosti príjme Európska komisia a pán komisár Verheugen. Po piate musíme vytvoriť základňu pre skutočnú solidaritu, pokiaľ ide o energie a suroviny. Bez nej totiž neexistuje priemyselný rozvoj. Okrem toho je potrebné na úrovni Únie zaviesť ďalekosiahlu normalizáciu a koordináciu politiky, ktoré by boli prepojené s politikami členských štátov. Každý členský štát uplatňuje určitý spôsob koordinácie svojej regionálnej politiky na vnútroštátnej úrovni. Podobne by mala byť politika každého členského štátu koordinovaná zhora. Mojou záverečnou poznámkou je, že by sme mali uplatňovať ustanovenia týkajúce sa ochrany životného prostredia a ochrany klímy. Naším zámerom je aj naďalej zastávať vedúce miesto v tejto oblasti, ale v záujme nášho priemyslu musíme postupovať opatrne."@sk19
". Gospod predsednik, čestitam gospe Jordan Cizelj za odlično in celovito poročilo. Poročilo zajema vse, kar mora. Prav tako se zahvaljujem podpredsedniku Evropske komisije gospodu Verheugnu za izjavo, ki jo je pravkar dal in jo popolnoma podpiram. Na začetku želim spomniti Parlament, da je bilo nekoč rečeno, da najboljša industrijska politika ni industrijska politika. Na srečo smo napredovali in so razmere zdaj drugačne. Opozoriti je treba, da lizbonska strategija večinoma zadeva industrijsko dejavnost. Zadeva proizvodnjo, proizvode in konkurenčne proizvode ter zajema vsa podjetja od malih in srednje velikih podjetij do velikih družb. Menim, da obstaja pet pomembnih točk, ki veljajo za našo industrijo, od najmanjših do največjih podjetij. Te točke so bile že omenjene, vendar jih želim poudariti. Prva je inovativnost. Očitno to poziva k raziskavam in razvoju, vendar je to ločeno vprašanje, ki ga obravnava sedmi okvirni program Evropske unije in tudi nacionalni programi. Seveda obstajajo tudi zelo pomembne zahteve, in sicer ustvarjanje makroekonomskih pogojev, ki so nujni za zagotavljanje uspeha inovativnosti na trgu, skupaj z novimi tehnologijami in ne z, na primer, državno pomočjo. Drugo vprašanje je ustvarjanje ustreznih razmer za bančne posle in spodbujanje bank k odobritvi posojil z visokim tveganjem, ker inovativnost vključuje tveganje. Tretjič, na trgu se moramo boriti proti monopolom. Zato zdaj obravnavamo in razpravljamo o prostem energetskem trgu. Vsi vemo, da je to težko vprašanje. Kljub temu moramo hkrati varovati naš trg pred dampingom zunaj Evropske unije. Četrtič, zakonodajo je treba poenostaviti in izvajati boljše predpise. V zvezi s tem moramo podpreti moramo vsak ukrep Evropske komisije in komisarja Verheugna. Petič, določiti moramo temelje za pravo solidarnost v zvezi z energetiko in surovinami. To je osnovni pogoj za razvoj industrije. Razen tega je treba uvesti daljnosežno standardizacijo in usklajevanje politike na ravni Unije, ki bo povezano s politikami držav članic. Vsaka država članica ima svoj način usklajevanja svoje regionalne politike na nacionalni ravni. Podobno je treba politiko vsake države članice uskladiti od zgoraj navzdol. Moja končna pripomba je, da moramo biti usklajeni z določbami o varovanju okolja in podnebja. Naš namen je ostati svetovna voditeljica na tem področju, vendar moramo v interesu industrije previdno nadaljevati."@sl20
". Herr talman! Jag vill gratulera Romana Jordan Cizelj för ett utmärkt och mycket uttömmande betänkande. Det täcker allt det ska. Jag vill också tacka Günter Verheugen, kommissionens vice ordförande, för hans uttalande nyss. Jag stöder det helt och hållet. Jag vill börja med att påminna parlamentet om att det en gång sas att den bästa industripolitiken inte är någon industripolitik. Som tur är har vi nu kommit vidare och saker är annorlunda. Man bör påminna om att Lissabonstrategin främst handlar om industriell verksamhet. Den rör produktion, produkter samt konkurrenskraftiga produkter och den täcker alla företag från små och medelstora företag till stora koncerner. Jag anser att det finns fem punkter som gäller vår industri, från de minsta till de största företagen. Punkterna har redan nämnts, men jag vill betona dem. Den första punkten är innovation. Detta kräver givetvis forskning och utveckling, men det är en separat fråga som man tar itu med i EU:s sjunde ramprogram samt i nationella program. Det finns dock också några mycket viktiga krav, nämligen att skapa de makroekonomiska förutsättningar som behövs för att se till att innovation kan vara ledande på marknaden tillsammans med nya tekniker. Detta står i motsats till statligt stöd. Den andra punkten är att skapa lämpliga förutsättningar för bankverksamhet och uppmuntra banker att bevilja högrisklån, eftersom innovation innebär risk. För det tredje måste vi bekämpa monopolen på vår marknad. I nuläget överväger och debatterar vi monopolen kontra en fri energimarknad. Vi vet alla att det är en svår fråga. Likväl måste vi samtidigt skydda vår marknad mot dumpning utanför EU. För det fjärde måste vi förenkla lagstiftningar och införa bättre regleringar. Därför måste vi stödja alla åtgärder som Europeiska kommissionen och kommissionsledamot Günter Verheugen vidtar. För det femte måste vi lägga grunden för äkta solidaritet när det gäller energi och råvaror. Det är en ovillkorlig förutsättning för industrins utveckling. Dessutom bör vi införa långtgående standardisering och politisk samordning på gemenskapsnivå. Dessa ska hänga samman med medlemsstaternas politik. Varje medlemsstat samordnar sin regionala politik på nationell nivå på olika sätt. På liknande sätt bör varje medlemsstats politik samordnas ovanifrån. Min slutliga kommentar är att vi måste följa bestämmelserna för miljö- och klimatskydd. Vår avsikt är att vara ledande inom området, men i vår industris intresse måste vi gå fram varsamt."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
"sine qua non"5,3,13,21,4,17
"sine qua non-"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph