Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-437"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.29.3-437"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ich könnte diese Liste noch um viele Beispiele verlängern. Das alles ist in enger Partnerschaft nicht nur mit der Industrie geschehen, sondern mit allen betroffenen Gruppen. Ich lege großen Wert darauf, dass wir das alles gemeinsam mit dem Parlament gemacht haben, mit den Gewerkschaften, mit den Umwelt- und Verbraucherorganisationen in einem jeweils offenen, transparenten und nachprüfbaren Prozess. Industriepolitik hinter verschlossenen Türen lehne ich ab, Industriepolitik im Hinterstübchen auch. Die europäische Industrie als die entscheidende Triebkraft der Innovation in Europa und als ganz entscheidender Faktor zur Sicherung unserer Stellung im Welthandel verdient es, dass man ihre Leistungen anerkennt und würdigt, dass man ihre Fähigkeit, diese Leistung auch in Zukunft zu bringen, stärkt, so gut es geht, und dass wir weiter daran arbeiten, auch die Herausforderungen zu bewältigen, die wir in der unmittelbaren Zukunft vor uns sehen. Und das ist natürlich die fortschreitende Dynamik der ökonomischen Globalisierung, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist erst der Anfang. Dasselbe gilt wohl für den technischen Wandel und die Geschwindigkeit des technischen Wandels mit all den Auswirkungen auf Produktivität, Strukturwandel und Arbeitsplätze, und selbstverständlich immer stärker in den Vordergrund tretend für die Frage, welche Auswirkungen unsere klimapolitischen und umweltpolitischen Ziele auf unsere Industriepolitik haben. Hier sind Anpassungen notwendig, und das wird uns in der allernächsten Zeit beschäftigen. Aus diesem Grund ist die nächste große Initiative der Kommission, die noch in diesem Monat zu erwarten ist, die Initiative für eine nachhaltige industrielle Entwicklung, für eine nachhaltige Industriepolitik und eine nachhaltige Industrieproduktion. Politisch geht es dabei um die Verwirklichung eines integrierten Ansatzes von Umweltschutz, Beschäftigungspolitik und Industriepolitik. Wir wollen eine leistungsstarke Wirtschaft, wir wollen sichere Arbeitsplätze und wir wollen unsere Energieabhängigkeit verringern und eine saubere Umwelt schaffen. Der Weg dazu liegt in innovativen und zukunftsorientierten Produkten und Technologien, weniger Umweltbelastung in Europa und mehr Unterstützung anderer Regionen bei den notwendigen Anstrengungen zur Beherrschung des Klimawandels durch moderne Technologien . Das ist der Weg, den wir industriepolitisch gehen wollen. Darüber hinaus haben wir neue Initiativen zu Industrieclustern und zu Pilotmärkten eingeleitet. Ich werde Ihnen einen Aktionsplan zur Normung vorlegen und untersuchen, wie die Industrie hochwertigere und wettbewerbsfähigere Dienstleistungen erhalten kann. Auf Sektorebene sind zwei neue Initiativen auf den Weg gebracht worden. Die eine behandelt spezielle Probleme der Nahrungsmittelindustrie, und das hat natürlich vor dem Hintergrund der Preisentwicklung auf dem Lebensmittelsektor nun eine ganz enorme Bedeutung erhalten, und die andere befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich eine europäische industrielle Schlüsselbranche gegenübersieht, nämlich die Branche der Elektrotechnik. Ich glaube, dass wir alles in allem sagen können, dass unsere Industriepolitik auf einem guten Weg ist, die richtigen Rahmenbedingungen für das Gedeihen der europäischen Unternehmen zu schaffen. Ich sage noch einmal: Es geht dabei nicht darum, zu intervenieren oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu begünstigen. Es geht auch nicht darum, den Mitgliedsländern ihre Verantwortung abzunehmen, sondern es geht um eine Partnerschaft, es geht um bestmögliche Koordinierung und es geht darum, dass wir gemeinsame Ziele auch gemeinsam erreichen wollen. Wir sind dabei, die Industriepolitik der Europäischen Union stärker mit der Industriepolitik der Mitgliedstaaten zu verzahnen, und es freut mich ganz außerordentlich, dass das Parlament auch diesen Ansatz nachdrücklich unterstützt."@de9
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, dámy a pánové, před třemi lety jsme modernizovali průmyslovou politiku EU a vytvořili jsme z ní základní kámen naší celkové hospodářské strategie. Z tohoto důvodu je nejbližší největší iniciativou, která bude předložena do konce tohoto měsíce, iniciativa pro trvale udržitelný průmyslový rozvoj, pro trvale udržitelnou průmyslovou politiku a pro trvale udržitelnou průmyslovou výrobu. Politickým cílem je uplatňovat integrovaný přístup, který zahrnuje politiku životního prostředí, zaměstnanosti a průmyslovou politiku. Chceme silné hospodářství, bezpečná pracovní místa, nižší míru energetické závislosti a čisté životní prostředí. Cesta k dosažení těchto cílů spočívá ve výrobcích a postupech, které jsou inovativní a určené na pokrytí budoucích potřeb, v nižší míře znečištění životního prostředí v Evropě a ve větší podpoře jiných regionů v jejich zásadním úsilí vyrovnat se se změnou klimatu za pomoci moderní technologie vyrobené v Evropě. Touto cestou jsme se rozhodli jít v rámci naší průmyslové politiky. Kromě toho jsme také začali s novými iniciativami týkajícími se průmyslových seskupení a zkušebních trhů. Představil bych vám akční plán na normalizaci a přezkoumal bych způsoby, jimiž může průmysl dosáhnout kvalitnější a konkurenceschopnější služby. Byly zahájeny dvě nové iniciativy pro jednotlivá odvětví. První se zaměřuje na problémy typické pro potravinový průmysl, který má dnes velký význam samozřejmě vzhledem k rostoucím cenám potravin, přičemž druhá iniciativa se týká výzev, jimž čelí další z evropských klíčových průmyslových odvětví, konkrétní odvětví elektrotechniky. V konečném důsledku se domnívám, že můžeme říci, že naše průmyslová politika je na dobré cestě směřující k vytvoření správných podmínek pro prosperitu evropských podniků. Dovolte mi zopakovat, že naším cílem není zasahovat nebo upřednostňovat určité hospodářské subjekty, ani se nesnažíme zprostit členské státy jejich odpovědnosti. Naším cílem je partnerství, optimální koordinace a společné dosažení společných cílů. Jsme v procesu užšího propojování průmyslové politiky Evropské unie s politikami členských států a těší mě, že Parlament také poskytl svou podporu tomuto úsilí. Dnes můžeme říci, že to bylo správné rozhodnutí. Evropský průmysl je schopnější, pokud jde o ochranu jeho podílu na trhu. Vynikající výkony evropského průmyslu v oblasti vývozu přispívají k makroekonomické stabilitě, dokonce i v kritických obdobích. Na základě hodnocení v polovině období jsme vám předložili časový plán a pracovní plán na nejbližší léta. Chtěl bych vás požádat, abyste tento plán podpořili. Chtěl bych poděkovat paní Jordan Cizeljové za vypracování této zprávy a pochopíte, proč mě skutečně potěšila a chtěl bych vyjádřit potěšení i nad tím, že tato zpráva je nám tak velmi nakloněná a poskytuje nám takovou výraznou podporu. Podobně jako já, i zpravodajka vidí hlavní funkce průmyslové politiky ve vytváření správných podmínek pro podniky, čímž se Evropská unie stává trvale udržitelnou atraktivní lokalitou pro průmyslové odvětví a čímž se posiluje naše průmyslová základna, díky čemu bychom měli i my v budoucnosti disponovat dostatečně kvalitními a bezpečnými pracovními místy ve výrobě. Průmyslová politika 21. století se už vůbec nepodobá tomu, co se kdysi nazývalo průmyslovou politikou. Dovolte mi jasně zopakovat, že naše průmyslová politika vychází z premisy, že naše podniky musí čelit konkurenci a my je nemůžeme ochraňovat před touto konkurencí a samozřejmě to ani dělat nechceme. Naší úlohou není chránit průmyslové odvětví. Naší úlohou je poskytnout mu podmínky, v nichž může naplno rozvinout svůj potenciál. Těší mě, že se ve zprávě Parlamentu schvalují nejenom cíle naší průmyslové politiky, ale i metoda, kterou se jich snažíme dosáhnout. Tato metoda je založená na kombinaci iniciativ více odvětví s iniciativami jednoho odvětví. Určitě existuje potřeba jednat v mnoha oblastech, které mají velký vliv na evropský průmysl jako celek. Dovolte mi uvést jen tři příklady, konkrétně snižování administrativního zatížení evropských podniků, posílení jejich inovační kapacity a podpora podnikatelské kultury. Na druhé straně tu existují záležitosti, které se týkají jen jednotlivých odvětví. Dovolte mi připomenout, že jsme zavedli systém, v jehož rámci se zabezpečuje bezpečná výroba a uvádění chemických látek na trh v Unii. Jen nedávno jsme zavedli komplexní balíček opatření zaměřených na posílení evropského obranného průmyslu a existuje tu i ambiciózní program, který byl přijat právě tento týden, zaměřený na zjednodušení právních ustanovení upravujících odvětví automobilového průmyslu. A do tohoto seznamu příkladů bych mohl přidávat další. Všechny tyto záležitosti byly dosaženy v úzkém partnerství nejen s průmyslem, ale i se všemi skupinami zainteresovaných stran. Připisuji velký význam skutečnosti, že jsme toho dosáhli spolu s Parlamentem, s odborovými svazy a s organizacemi pro životní prostředí a se spotřebitelskými organizacemi v otevřených, transparentních a ověřitelných procesech. Nesouhlasím s myšlenkou vytváření průmyslové politiky za zavřenými dveřmi nebo v uzavřených místnostech. Evropský průmysl je důležitým hnacím motorem inovace v Evropě a absolutně klíčovým faktorem při zabezpečování našeho postavení v rámci světového obchodu, a proto si jeho výsledky zasluhují uznání a chválu. Zasluhují si opatření zaměřená na posílení schopnosti evropského průmyslu udržet si svou výkonnost v budoucnosti v nejvyšší míře a zasluhují si úsilí z naší strany vynaložené na řešení výzev, kterým budeme v blízké budoucnosti čelit. Tyto výzvy samozřejmě vyplývají z nashromáždění energie hospodářské globalizace – neměli bychom mít o ní žádné iluze. To, co jsme měli možnost dosud vidět, je jen začátek. Podobně je tomu i v případě technologické změny a rychlosti, v jaké k ní dochází, se všemi důsledky na produktivitu, struktury a pracovní místa a samozřejmě i v případě stále důležitější otázky způsobů, jimiž naše cíle v oblasti klimatu a životního prostředí mají vliv na naši průmyslovou politiku. V této oblasti jsou potřebné úpravy a budeme se jim v blízké budoucnosti věnovat."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! For tre år siden moderniserede vi den europæiske industripolitik og etablerede den som den bærende søjle i hele vores økonomiske strategi. Derfor er Kommissionens næste store initiativ, som kommer endnu i denne måned, initiativet til en bæredygtig industriel udvikling, for en bæredygtig industripolitik og en bæredygtig industriproduktion. Politisk handler det om at gennemføre en integreret model for miljøbeskyttelse, beskæftigelsespolitik og industripolitik. Vi ønsker en effektiv økonomi, vi ønsker sikre arbejdspladser, og vi ønsker at mindske vores energiafhængighed og at skabe et rent miljø. Vejen til dette mål ligger i innovative og fremtidsorienterede produkter og teknologier, mindre miljøbelastning i Europa og mere støtte til andre regioner i deres nødvendige anstrengelser for at beherske klimaændringen med moderne teknologi, som er made in Europe. Det er den industripolitiske vej, vi vil gå. Desuden har vi indledt nye initiativer vedrørende industriklynger og pilotmarkeder. Jeg vil forelægge Dem en handlingsplan om standardisering og undersøge, hvordan industrien kan få bedre og mere konkurrencedygtige serviceydelser. På sektorniveau er der lanceret to nye initiativer. Det ene behandler specielle problemer inden for fødevareindustrien, og det har naturligvis fået en helt enorm betydning på baggrund af prisudviklingen i fødevaresektoren, og det andet beskæftiger sig med de udfordringer, som en af den europæiske industris nøglebrancher står over for, nemlig den elektrotekniske branche. Jeg tror, at vi alt i alt kan sige, at vores industripolitik er godt på vej til at skabe de rigtige rammebetingelser for de europæiske virksomheders trivsel. Jeg gentager: Det handler ikke om at intervenere eller begunstige bestemte aktører. Det handler heller ikke om at tage ansvaret fra medlemslandene, det handler tværtimod om et partnerskab, om den bedst muligt koordinering og om, at vi vil nå vores fælles mål i fællesskab. Vi er i færd med at knytte EU's industripolitik tættere til medlemsstaternes industripolitik, og det glæder mig meget, at Parlamentet også udtrykkeligt støtter denne model. I dag kan vi konstatere, at det var en rigtig beslutning. Den europæiske industri står bedre end de vigtigste konkurrenter, når det gælder om at forsvare markedsandele. Den europæiske industris store eksport bidrager til den samlede økonomis stabilitet selv i krisesituationer. På grundlag af en midtvejsevaluering har vi fremlagt en tids- og arbejdsplan for de kommende år. Jeg beder om Deres støtte til denne plan. Først vil jeg gerne takke fru Jordan Cizelj for udarbejdelsen af betænkningen, og De vil forstå, at jeg virkelig glæder mig over og også siger, at denne betænkning er blevet så positiv og er en stærk støtte. Ligesom jeg mener ordføreren, at industripolitikkens vigtigste opgaver er at skabe de rette rammebetingelser for virksomhederne, at gøre EU til et varigt attraktivt hjemsted for industrien og styrke den industrielle basis, så vi også på dette område har tilstrækkeligt med gode og sikre arbejdspladser. Industripolitik i det 21. århundrede har ikke længere noget at gøre med det, man tidligere kaldte industripolitik. Jeg vil gerne endnu en gang sige helt klart, at udgangspunktet for vores industripolitik er, at vores virksomheder skal klare sig i konkurrencen, og at vi ikke kan beskytte dem mod konkurrencen, ja at vi ikke engang vil beskytte dem mod konkurrencen. Vores opgave er ikke at beskytte industrivirksomheder. Vores opgave er at give dem betingelser, som gør, at de kan udfolde deres præstationsevne fuldt ud. Det glæder mig, at Parlamentets betænkning ikke kun bekræfter vores industripolitiske mål, men også denne politiks metode. Metoden hviler på en kombination af tværgående og sektorspecifikke initiativer. Der er behov forhandling på en lang række felter, som er vigtige for hele den europæiske industri. Jeg vil nævne tre eksempler, reduktion af den administrative byrde for europæiske virksomheder, styrkelse af deres innovationsevne og fremme af iværksætterkulturen. På den anden side er der spørgsmål, som kun vedrører bestemte industriområder. Jeg minder om, at vi i fællesskab har indført et system, som garanterer sikker fremstilling og markedsføring af kemiske stoffer i EU og dermed på lang sigt - er jeg overbevist om - vil sikre vores kemiske virksomheders konkurrenceevne. Vi har nu iværksat en omfattende initiativpakke, som skal styrke den europæiske forsvarsindustris konkurrenceevne. Og så sent som i denne uge er der blevet vedtaget et ambitiøst program, som skal forenkle bestemmelserne på automobilområdet. Jeg kunne fortsætte denne liste med mange flere eksempler. Det er alt sammen sket i et tæt samarbejde, ikke kun med industrien, men med alle berørte grupper. Jeg lægger stor vægt på, at vi har gjort alt dette i fællesskab med Parlamentet, fagbevægelsen og miljø- og forbrugerorganisationerne i en åben, gennemsigtig og kontrollerbar proces. Jeg afviser industripolitik, som laves bag lukkede døre eller i skumle baglokaler. Den europæiske industri fortjener som den afgørende drivkraft for innovationen i Europa og som den helt afgørende faktor for at sikre vores position i verdenshandelen, at man anerkender og værdsætter dens præstationer, at man styrker dens evne til også at yde denne præstation i fremtiden, så godt det kan lade sig gøre, og at vi fortsat arbejder for at klare de udfordringer, som vi kan se i umiddelbar fremtid. Og det er naturligvis den fortsatte dynamik i den økonomiske globalisering, her må vi ikke stikke os selv blår i øjnene. Det, vi har set indtil nu, er kun begyndelsen. Det samme gælder nok for de tekniske forandringer og hastigheden i de tekniske forandringer med alle konsekvenserne for produktivitet, strukturændringer og arbejdspladser, og naturligvis bliver spørgsmålet om, hvordan vores klimapolitiske og miljøpolitiske mål påvirker vores industripolitik, stadig mere fremtrædende. Her er der behov for justeringer, og det vil komme til at optage os i den nærmeste fremtid."@da2
". − Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από τρία χρόνια εκσυγχρονίσαμε τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και την καθιερώσαμε ως τον ακρογωνιαίο λίθο ολόκληρης της οικονομικής στρατηγικής μας. Για τον λόγο αυτό, η επόμενη σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία πρόκειται να δρομολογηθεί πριν το τέλος αυτού του μήνα αφορά τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη, τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική και τη βιώσιμη βιομηχανική παραγωγή. Ο πολιτικός στόχος είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει την περιβαλλοντική πολιτική, την πολιτική απασχόλησης και τη βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία, ασφαλείς θέσεις εργασίας, λιγότερη εξάρτηση από την ενέργεια και ένα καθαρό περιβάλλον. O δρόμος προς την επίτευξη αυτών των στόχων βρίσκεται στα προϊόντα και στις καινοτόμες διαδικασίες και αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες, στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην Ευρώπη και στη μεγαλύτερη υποστήριξη των άλλων περιοχών όσον αφορά τις ουσιαστικές προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό το μονοπάτι σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική μας. Επιπλέον, έχουμε δρομολογήσει επίσης νέες πρωτοβουλίες σχετικά με τα βιομηχανικά δίκτυα και τις πιλοτικές αγορές. Θα σας παρουσιάσω ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την τυποποίηση και την εξέταση τρόπων με τους οποίους η βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει υψηλότερης ποιότητας και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες. Έχουμε δρομολογήσει επίσης δύο τομεακές πρωτοβουλίες. Η πρώτη ασχολείται με συγκεκριμένα προβλήματα της βιομηχανίας τροφίμων, που τώρα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία, φυσικά, υπό το φως των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων, ενώ η άλλη σχετίζεται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άλλες στρατηγικές βιομηχανίες της Ευρώπης, ήτοι οι ηλεκτρολογικές βιομηχανίες. Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε πως η βιομηχανική πολιτική μας βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών με τις οποίες θα ανθίσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ξανά ότι ο στόχος μας δεν είναι να επέμβουμε ή να ευνοήσουμε συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες, ούτε σκοπεύουμε να απαλλάξουμε τα κράτη μέλη από την ευθύνη τους, αυτό στο οποίο στοχεύουμε είναι η σύμπραξη, ο άριστος συντονισμός και η κοινή επίτευξη των κοινών στόχων. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της εναρμόνισης της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν των κρατών μελών και είμαι χαρούμενος που το Κοινοβούλιο στηρίζει επίσης σθεναρά αυτήν την προσπάθεια. Σήμερα είμαστε σε θέση να δηλώσουμε πως αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου ανταγωνιστή όταν πρόκειται να υπερασπιστεί το μερίδιό της στην αγορά. Οι έξοχες εξαγωγικές επιδόσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συμβάλλουν στην μακροοικονομική σταθερότητα ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Βάσει της ενδιάμεσης εξέτασης σας παρουσιάσαμε ένα χρονοδιάγραμμα και ένα σχέδιο εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Σας ζητώ να στηρίξετε αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Jordan Cizelj που εκπόνησε αυτή την έκθεση και θα καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο είμαι πραγματικά χαρούμενος και θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που αυτή η έκθεση είναι τόσο ευνοϊκή και μας δίνει τόσο μεγάλη υποστήριξη. Η εισηγήτρια, όπως κι εγώ, αντιλαμβάνεται τον βασικό ρόλο της βιομηχανικής πολιτικής για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση έναν βιώσιμα ελκυστικό τόπο για τις βιομηχανίες και ενισχύοντας τη βιομηχανική μας βάση έτσι ώστε να έχουμε επίσης αρκετές καλές και ασφαλείς θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό κλάδο στο μέλλον. Η βιομηχανική πολιτική στον 21ο αιώνα δεν έχει πλέον καμία ομοιότητα με αυτό που αποκαλούνταν βιομηχανική πολιτική. Επιτρέψετε μου να επαναλάβω ότι η βιομηχανική μας πολιτική βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι εταιρείες μας πρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και ότι δεν μπορούμε να τις προστατέψουμε από αυτόν και στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι υποχρέωσή μας να προστατεύουμε τις βιομηχανίες. Εμείς έχουμε αναλάβει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούν να αναπτύξουν εξολοκλήρου το δυναμικό τους. Είμαι ευτυχής που η κοινοβουλευτική έκθεση επιδοκιμάζει όχι μόνο τους σκοπούς της βιομηχανικής μας πολιτικής αλλά και την μέθοδο με την οποία τους επιδιώκουμε. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε έναν συνδυασμό διατομεακών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών σε έναν μόνο τομέα. Υπάρχει βεβαίως η ανάγκη για δράση σε πολλούς τομείς οι οποίοι επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μόνο τρία παραδείγματα, δηλαδή τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, την ενίσχυση της ικανότητάς τους για πραγματοποίηση καινοτομιών και την προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν μόνο συγκεκριμένες βιομηχανίες. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω πως έχουμε θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο εγγυάται την ασφαλή παραγωγή και εμπορία χημικών ουσιών στην Ένωση. Πρόσφατα δρομολογήσαμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και υπάρχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε μόλις αυτήν την εβδομάδα, για την απλοποίηση των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την αυτοκινητιστική βιομηχανία. Θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα παραδείγματα σε αυτήν τη λίστα. Όλα αυτά έχουν γίνει σε στενή σύμπραξη, όχι μόνο με τη βιομηχανία αλλά και με όλες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων φορέων. Αποδίδω μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει μαζί με το Κοινοβούλιο, τις συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζομένων καθώς και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών με ανοιχτές, διαφανείς και εξακριβωμένες διαδικασίες. Απορρίπτω την ιδέα της δημιουργίας βιομηχανικής πολιτικής πίσω από κλειστές θύρες ή σε αφανείς χώρους εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι η κινητήρια δύναμη που έχει ζωτική σημασία για την πραγματοποίηση καινοτομιών στην Ευρώπη και ένας απολύτως κρίσιμος παράγοντας για τη διαφύλαξη της θέσης μας στο παγκόσμιο εμπόριο, και συνεπώς τα επιτεύγματά της αξίζουν την αναγνώριση και τον έπαινο· αξίζουν την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της ικανότητάς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να διατηρήσει τις επιδόσεις της στο μέλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, και αξίζει να καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις άμεσες προκλήσεις που έχουμε ενώπιών μας. Αυτές οι προκλήσεις απορρέουν, φυσικά, από την οικονομική παγκοσμιοποίηση που κερδίζει έδαφος – δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες γι’ αυτό. Όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μόνο η αρχή. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για τις τεχνολογικές αλλαγές και τον ρυθμό που αυτές λαμβάνουν χώρα, με όλες τις επιπτώσεις για την παραγωγικότητα, τις δομές και την απασχόληση, και φυσικά, ισχύει και για το ολοένα και πιο κομβικό ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι μας για το κλίμα και το περιβάλλον έχουν επιπτώσεις στη βιομηχανική πολιτική μας. Εδώ απαιτούνται ρυθμίσεις και αυτές θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον."@el10
". − Mr President, ladies and gentlemen, three years ago we modernised the industrial policy of the EU and established it as a cornerstone of our entire economic strategy. For this reason, the Commission’s next major initiative, which is to be launched before the end of this month, is the initiative for sustainable industrial development, a sustainable industrial policy and sustainable industrial production. The political aim is to pursue an integrated approach comprising environmental, employment and industrial policies. We want a strong economy, safe jobs, less energy dependence and a clean environment. The way to these goals lies in products and processes that are innovative and designed to meet future needs, less environmental pollution in Europe and more support for other regions in their essential efforts to cope with climate change with the aid of modern technology made in Europe. That is the path we intend to pursue in our industrial policy. In addition, we have also launched new initiatives on industry clusters and pilot markets. I shall present you with an action plan on standardisation and examine ways in which industry can obtain higher-quality and more competitive services. Two new sectoral initiatives have also been launched. The first deals with problems specific to the food industry, and that has now acquired great significance, of course, in the light of rising food prices, while the other relates to the challenges facing another of Europe’s key industries, namely electrical engineering. All in all, I believe we can say that our industrial policy is now well on the way to creating the right conditions for European businesses to flourish. Let me say again that our aim is not to intervene or to favour particular economic players, nor do we seek to relieve the Member States of their responsibility; what we are aiming for is partnership, optimum coordination and the common achievement of common goals. We are in the process of dovetailing the industrial policy of the European Union more closely with those of the Member States, and I am delighted that Parliament has also given its firm backing to that effort. We are able to say today that it was the right decision. European industry is better placed as a major competitor when it comes to defending its share of the market. The excellent export performance of European industry contributes to macroeconomic stability, even in times of crisis. On the basis of a mid-term review, we have presented you with a timetable and work plan for the coming years. I ask you to support this plan. I should like to thank Mrs Jordan Cizelj for drafting this report, and you will understand why I am truly pleased and want to express my delight that this report is so favourable and gives us such strong backing. Like me, the rapporteur sees the main functions of industrial policy in the creation of the right conditions for businesses, making the European Union a sustainably attractive location for industries and strengthening our industrial base so that we shall also have sufficient good and secure manufacturing jobs in future. Industrial policy in the 21st century no longer bears any resemblance to what used to be called industrial policy. Let me reiterate clearly that our industrial policy is based on the premise that our companies must face up to competition and that we cannot protect them from competition and indeed have no wish to do so. Our task is not to protect industries. Our job is to provide them with conditions in which they can fully develop their potential. I am pleased that the parliamentary report endorses not only the aims of our industrial policy but also the method by which we are pursuing them. This method is based on a combination of cross-sectoral and single-sector initiatives. There is certainly a need to act in numerous areas that have a great impact on the whole of European industry. Let me cite just three examples, namely cutting red tape for European businesses, strengthening their innovative capacity and fostering an enterprise culture. On the other hand there are matters that only concern specific industries. Let me remind you that we have introduced a system which guarantees the safe production and marketing of chemical substances in the Union. We have just launched a comprehensive package of measures designed to strengthen the European defence industry, and there is an ambitious programme, adopted only this week, to simplify the legal provisions governing the automotive industry. I could add many more examples to this list. All of these things have been done in close partnership, not only with industry but also with all groups of stakeholders. I attach great importance to the fact that we have done all this together with Parliament, with the trade unions and with the environmental and consumer organisations in open, transparent and verifiable processes. I reject the idea of making industrial policy behind closed doors or in back rooms. European industry is the vital driving force of innovation in Europe and an absolutely crucial factor in safeguarding our position in global trade, and its achievements therefore merit recognition and praise; they merit measures to enhance the ability of European industry to maintain its performance in future as far as possible, and they merit efforts on our part to meet the challenges that lie immediately ahead. These challenges stem, of course, from the gathering momentum of economic globalisation – we should have no illusions about that. What we have seen so far is only the beginning. The same surely applies to technological change and the pace at which it is happening, with all the implications for productivity, structures and jobs, and, of course, to the increasingly central question of the ways in which our climatic and environmental objectives impact on our industrial policy. Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future."@en4
". − Señor Presidente, Señorías, hace tres años modernizamos la política industrial de la UE y la consideramos uno de los pilares de nuestra estrategia económica general. Por este motivo, la próxima iniciativa importante de la Comisión, que se pondrá en marcha antes de finales de este mes, es la iniciativa para un desarrollo industrial sostenible, una política industrial sostenible y una producción industrial sostenible. El objetivo político es perseguir un enfoque integrado que incluya el medio ambiente, el empleo y las políticas industriales. Deseamos una economía fuerte, empleos seguros, menos dependencia energética y un medio ambiente más limpio. El camino hacia estos objetivos se fundamenta en productos y procesos innovadores y concebidos para satisfacer necesidades futuras, la reducción de la contaminación ambiental en Europa y un mayor apoyo a otras regiones en sus importantes esfuerzos para resolver los problemas del cambio climático con la ayuda de tecnologías modernas desarrolladas en Europa. Ésta es la vía que tenemos intención de emprender en nuestra política industrial. Además, hemos emprendido nuevas iniciativas sobre agrupaciones industriales y mercados piloto. Les presentaré un plan de acción sobre normalización y examinaré los modos en los que la industria puede obtener servicios de mayor calidad y más competitivos. Se han puesto en marcha también dos nuevas iniciativas sectoriales. La primera guarda relación con los problemas concretos que afectan a la industria alimentaria, que ahora ha adquirido una gran importancia, evidentemente, a la luz del aumento de los precios de los alimentos, mientras que la segunda se refiere a los problemas a los que se enfrenta otra importantísima industria europea, a saber, la ingeniería eléctrica. En resumen, creo que podemos decir que nuestra política industrial se encuentra encaminada hacia la creación de las condiciones necesarias para la prosperidad de las empresas europeas. Permítanme recordar que nuestro objetivo no es intervenir ni favorecer a determinados operadores económicos, ni tampoco pretendemos asumir la responsabilidad que tienen los Estados miembros; lo que queremos es una asociación, una coordinación óptima y el logro conjunto de objetivos comunes. Estamos inmersos en el proceso de ajuste de la política industrial de la Unión Europea a las necesidades de los Estados miembros y me complace poder decir que el Parlamento también apoya firmemente estos esfuerzos. Hoy podemos decir que tomamos una decisión acertada. La industria europea se encuentra mejor situada en términos competitivos cuando se trata de defender su cuota de mercado. El excelente resultado de las exportaciones de la industria europea contribuye a la estabilidad macroeconómica, incluso en tiempos de crisis. A raíz de una revisión intermedia, les presentamos un calendario y un programa de trabajo para los años venideros. Les pido su apoyo a este programa. Me gustaría dar las gracias a la señora Cizelj por haber elaborado este informe —comprenderán que me satisfaga en gran medida— y desearía añadir cuánto me complace este informe tan favorable y que nos presta tanto apoyo. Como yo, la ponente considera que entre las funciones más importantes de la política industrial se encuentra la creación de las condiciones adecuadas para las empresas, con vistas a hacer de la Unión un lugar sosteniblemente atractivo para las industrias y a reforzar nuestra base industrial de modo que podamos contar con una cantidad de puestos de trabajo lo suficientemente buenos y seguros en el sector industrial en el futuro. La política industrial en el siglo XXI ya no guarda ninguna relación con lo que se daba en denominar «política industrial». Permítanme reiterar claramente que nuestra política industrial se fundamente en el hecho de que nuestras empresas deben enfrentarse a la competencia y que no las podemos proteger de tal competencia ni deseamos hacer tal cosa. Nuestra tarea no es proteger a las industrias. Nuestra labor consiste en ofrecerles las condiciones en las que puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Me complace que el informe parlamentario respalde no sólo los objetivos de nuestra política industrial, sino también el método con el que intentamos lograrlos. Tal método se fundamenta en una combinación de iniciativas sectoriales e intersectoriales. Ciertamente, es necesario actuar en numerosos ámbitos que tienen grandes repercusiones en el conjunto de la industria europea. Permítanme citar sólo tres ejemplos, a saber, la reducción de la burocracia para las empresas europeas, el refuerzo de su capacidad de innovación y el fomento de la cultura empresarial. Por otra parte, existen cuestiones que sólo afectan a industrias específicas. Permítanme recordarles que hemos implantado un sistema que garantiza la producción y comercialización seguras de sustancias químicas en la Unión Europea. Acabamos también de poner en marcha un paquete completo de medidas dirigidas a reforzar la industria europea de la defensa y también existe un ambicioso programa, aprobado esta semana, para simplificar las disposiciones jurídicas por las que se rige la industria de la automoción. Podría añadir muchos más ejemplos a esta lista. Todo ello lo hemos logrado en estrecha colaboración con la industria y con todos los grupos de interesados. Concedo gran importancia al hecho de que hayamos hecho todo esto con el Parlamento, los sindicatos y las organizaciones medioambientales y de consumidores en el marco de una serie de procesos abiertos, transparentes y comprobables. Rechazo la idea de la formulación de políticas industriales a puerta cerrada. La industria europea es el motor de la innovación en Europa y un factor absolutamente fundamental para el mantenimiento de nuestra posición en el comercio mundial, por lo que sus logros merecen reconocimiento y elogio; merecen medidas para mejorar la capacidad de la industria europea de mantener sus resultados en el futuro en la medida de lo posible, y merecen esfuerzos por nuestra parte para estar a la altura de los desafíos a los que nos enfrentamos. Ciertamente, no nos engañemos, tales desafíos han surgido del desarrollo de la globalización económica. Lo que hemos visto hasta el momento es sólo el principio. Lo mismo se aplica naturalmente a los cambios tecnológicos y el ritmo al que se producen, con todas las implicaciones imaginables para la productividad, las estructuras y el empleo, así como, evidentemente, a la cuestión, cada vez más importante, del modo en que nuestros objetivos climáticos y medioambientales influyen sobre nuestra política industrial. Es necesario realizar ajustes, de los que nos tendremos que ocupar en un futuro inmediato."@es21
". − Härra juhataja, kolm aastat tagasi ajakohastasime ELi tööstuspoliitikat ja panime selle nurgakiviks kogu meie majandusstrateegiale. Sel põhjusel on komisjoni järgmine suurem ettevõtmine, mis saab teoks juba enne käesoleva kuu lõppu, jätkusuutliku tööstusarengu, jätkusuutliku tööstuspoliitika ja jätkusuutliku tööstustoodangu algatus. Poliitiline eesmärk on saavutada integreeritud lähenemisviis keskkonnale, tööhõivele ja tööstuspoliitikale. Meie sihiks on tugev majandus, turvalised töökohad, vähem energiasõltuvust ja puhas keskkond. Tee nende eesmärkideni seisneb toodetes ja protsessides, mis on innovaatilised ning mis on kavandatud tuleviku vajadustest lähtudes, vähemas keskkonnareostuses Euroopas ja enamas toes Euroopas toodetud moodsale tehnoloogiale, teistele piirkondadele nende olulistes jõupingutustes toime tulla kliimamuutustega. See on tee, mille kavatseme ette võtta meie tööstuspoliitikas. Lisaks oleme teinud ka uusi algatusi tööstusklastrite ja katseturgude osas. Esitan teile standardiseerimise tegevuskava ning uurin lähemalt, kuidas tööstus saaks kasutada kõrgema kvaliteediga ja konkurentsivõimelisemaid teenuseid. Käivitatud on kaks uut sektorikeskset algatust. Esimene neist tegeleb toiduainetööstusele iseloomulike probleemidega ning sellel on nüüd väga suur tähtsus, pidades silmas tõusvaid toiduainete hindu, samal ajal kui teine seondub väljakutsetega, mis seisavad teise Euroopa peamise tööstuse, elektroenergeetika ees. Kokkuvõttes usun, et võime öelda, et meie tööstuspoliitika püsib kenasti rajal, loomaks Euroopa ettevõtetele häid tingimusi edukaks tööks. Lubage mul veel kord öelda, et meie eesmärk ei ole sekkuda või soodustada teatud majandusharusid, samuti ei taha me liikmesriike nende kohustustest vabastada; see, mis on meie eesmärk, on partnerlus, optimaalne koordineerimine ja ühiste eesmärkide ühine saavutamine. Oleme Euroopa Liidu tööstuspoliitika liikmesriikide tööstuspoliitikatega sobitamise protsessis ja mul on hea meel, et parlament on sellele andnud oma kindla toetuse. Võime täna öelda, et see oli õige otsus. Euroopa tööstus on paremini kanda kinnitanud suure konkurendina, kui räägime turuosa kaitsest. Euroopa tööstuse suurepärane toimimine annab oma panuse makromajanduslikule stabiilsusele isegi kriisiajal. Vahekokkuvõtte alusel esitame teile aja- ja töökava järgmisteks aastateks. Palun teil seda kava toetada. Soovin tänada Romana Jordan Cizeljit raporti koostamise eest ning te mõistate peagi, miks ma sellega tõesti rahul olen, ja soovin väljendada heameelt raporti suhtes. See on positiivne ja annab meile tugeva toetuse. Nagu ma isegi, näeb raportöör tööstuspoliitika peamisi funktsioone õigete tingimuste loomises ettevõtetele, muutes Euroopa Liidu jätkuvalt ligitõmbavaks kohaks tööstustele, tugevdades meie tööstust nii, et meil on tulevikus tööstuses piisavalt head ja kindlad töökohad. 21. sajandi tööstuspoliitika ei meenuta seda, mida kutsuti vanasti tööstuspoliitikaks. Lubage mul veel kord korrata, et meie tööstuspoliitika põhineb eeldusel, et meie ettevõtted peavad olema konkurentsivõimelised ja me ei saa neid konkurentsi eest kaitsta, nagu meil ei ole ka selleks soovi. Meie ülesanne ei ole kaitsta tööstust. Meie töö on pakkuda sellele tingimusi, kus tööstus saab rakendada oma täielikku potentsiaali. Mul on hea meel selle üle, et parlamendi raport toetab mitte ainult meie tööstuspoliitikat, vaid ka selle rakendamiseks vajalikku meetodit. See meetod põhineb sektoriüleste ja üksiksektorite algatuste kombinatsioonil. Kindlasti on vajadus tegutseda mitmetes valdkondades, millel on suur mõju kogu Euroopa tööstusele. Pakun ainult kolme näidet, esiteks bürokraatia vähendamine Euroopa ettevõtetele, nende innovatiivse võime tugevdamine ja ettevõttekultuuri soodustamine. Teiselt poolt on küsimusi, mis hõlmavad ainult teatud tööstusharusid. Lubage mul meenutada teile, et oleme kasutusele võtnud süsteemi, mis tagab kemikaalide turvalise tootmise ja turustamise liidus. Oleme just käivitanud laialdase meetmete paketi, tugevdamaks Euroopa kaitsetööstust, ning alles sel nädalal on vastu võetud ambitsioonikas programm lihtsustamaks autotööstust käsitlevaid õigusnorme. Võin sellesse nimekirja lisada veel palju näiteid. Kõiki neid on tehtud tihedas partnerluses mitte ainult antud tööstusharuga, vaid ka kõigi sidusrühmadega. Pean väga oluliseks fakti, et oleme seda kõike teinud koos parlamendi, ametiühingute ja keskkonna- ning tarbijaorganisatsioonidega, avatud, läbipaistvas ja tõendatavas protsessis. Olen vastu mõttele teha tööstuspoliitikat suletud uste taga või tagaruumides. Euroopa tööstus on eluliselt oluline innovatiivsust genereeriv jõud Euroopas ning on ülioluline tegur tagamaks meie positsiooni ülemaailmses majanduses ning selle saavutused on tähelepanuväärsed ja väärivad kiitust; see väärib meetmeid selleks, et Euroopa tööstuse võime oma tegevust jätkata oleks tulevikus nii suur kui võimalik. Samuti väärib Euroopa tööstus meiepoolset jõupingutust tuleviku väljakutsetele vastamisel. Need väljakutsed tulenevad loomulikult majanduse globaliseerumisest, selles osas ei tohiks meil illusioone olla. See, mida me siiani näinud oleme, on alles algus. Sama kehtib kindlasti ka tehnoloogiliste muutuste ja kiiruse kohta, millega see on toimumas, koos kõikide mõjudega tootlikkusele, struktuuridele ja töökohtadele ning muidugi ka kesksele küsimusele kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide kohta, mis mõjutavad meie tööstuspoliitikat. Ka siin on vaja teha kohandusi ning sellega oleme lähitulevikus hõivatud."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, nykyaikaistimme EU:n teollisuuspolitiikkaa kolme vuotta sitten ja asetimme sen koko taloudellisen strategiamme kulmakiveksi. Tämän vuoksi komission seuraava merkittävä aloite, joka käynnistetään ennen tämän kuun loppua, on kestävää teollista kehitystä, kestävää teollisuuspolitiikkaa ja kestävää teollista tuotantoa koskeva aloite. Poliittinen tavoitteemme on yhdennetyn lähestymistavan soveltaminen ympäristö-, työllisyys- ja teollisuuspolitiikkaan. Haluamme vahvan talouden, turvallisia työpaikkoja, vähemmän energiariippuvuutta ja puhtaan ympäristön. Nämä tavoitteet ovat saavutettavissa sellaisten tuotteiden ja prosessien kautta, jotka ovat innovatiivisia ja suunniteltu tulevaisuuden tarpeisiin, vähentämällä ympäristön pilaantumista ja tukemalla muita alueita niiden pyrkimyksissä selviytyä ilmastonmuutoksesta nykyaikaisen eurooppalaisen teknologian avulla. Tätä tietä me aiomme kulkea teollisuuspolitiikassamme. Lisäksi olemme käynnistäneet teollisuusklustereita ja pilottimarkkinoita koskevat uudet aloitteet. Esittelen teille standardointia koskevan toimintasuunnitelman, ja tarkastelemme tapoja, joilla teollisuudelle voidaan tarjota korkealaatuisia ja entistä kilpailukykyisempiä palveluita. On käynnistetty myös kaksi uutta alakohtaista aloitetta. Toisessa käsitellään elintarviketeollisuuden erityisiä ongelmia, ja se on tietysti nyt tullut hyvin merkittäväksi elintarvikkeiden hintojen nousun vuoksi. Toinen aloite koskee toisen keskeisen eurooppalaisen teollisuudenalan, sähkötekniikan kohtaamia haasteita. Kaiken kaikkiaan katson voivani todeta, että teollisuuspolitiikkamme suunta on nyt oikeiden edellytysten luomiseen, jotta eurooppalaiset yritykset voivat kukoistaa. Toistan vielä, ettei tarkoituksemme ole tulla väliin tai suosia tiettyjä taloudellisia toimijoita. Emme myöskään pyri poistamaan jäsenvaltioilta niiden vastuuta. Pyrimme kumppanuuteen, optimaaliseen koordinointiin ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen yhteistyöllä. Sovitamme parhaillaan yhteen Euroopan unionin teollisuuspolitiikkaa ja jäsenvaltioiden politiikkaa, ja olen iloinen siitä, että parlamentti tukee meitä voimakkaasti tässä pyrkimyksessä. Nyt voimme todeta, että päätös oli oikea. Eurooppalainen teollisuus on parantanut asemaansa merkittävänä kilpailijana, mitä tulee markkinaosuuksien puolustamiseen. Eurooppalaisen teollisuuden erinomainen vientitulos vaikuttaa osaltaan makrotaloudelliseen vakauteen, jopa kriisiaikoina. Teollisuuspolitiikan väliarvioinnin perusteella olemme esittäneet teille aikataulun ja työsuunnitelman tuleviksi vuosiksi. Pyydän teitä tukemaan suunnitelmaa. Kiitän Romana Jordan Cizeljia tämän mietinnön laatimisesta, ja ymmärtänette, että olen todella tyytyväinen ja haluan ilmaista iloni siitä, että mietintö on näin suotuisa ja tarjoaa meille vahvaa tukea. Esittelijä katsoo itseni tavoin teollisuuspolitiikan tärkeimmiksi tehtäviksi oikeiden edellytysten luomisen yrityksille, sen, että teemme Euroopan unionista yrityksille pysyvästi houkuttelevan sijaintipaikan ja teollisuuspohjamme vahvistamisen, jotta meillä on riittävästi hyviä ja turvallisia tuotantotyöpaikkoja tulevaisuudessa. 2000-luvun teollisuuspolitiikka ei enää juuri muistuta sitä, mitä ennen kutsuttiin teollisuuspolitiikaksi. Toistan vielä, että teollisuuspolitiikkamme perustuu siihen lähtökohtaan, että yrityksemme joutuvat kohtaamaan kilpailua, emme voi suojella niitä kilpailulta emmekä sitä haluakaan. Tehtävämme ei ole teollisuuden suojeleminen. Meidän tehtävämme on tarjota niille edellytykset, joissa ne voivat täysimääräisesti kehittää potentiaaliaan. Olen iloinen siitä, että parlamentin mietinnössä tuetaan sekä teollisuuspolitiikkamme tavoitteita että niiden saavuttamiseksi soveltamaamme menetelmää. Menetelmämme perustuu monialaisten ja yksittäistä alaa koskevien aloitteiden yhdistelmään. On todellakin tarpeen toimia monilla aloilla, joilla on suuri vaikutus koko eurooppalaiseen teollisuuteen. Mainitsen vain kolme esimerkkiä, nimittäin eurooppalaisia yrityksiä rasittavan byrokratian poistaminen, niiden innovaatiokyvyn vahvistaminen ja yrityskulttuurin vaaliminen. Toisaalta on myös tekijöitä, jotka koskevat vain tiettyjä teollisuudenaloja. Muistutan teitä siitä, että olemme ottaneet käyttöön järjestelmän, joka takaa kemiallisten aineiden turvallisen tuotannon ja markkinoille saattamisen unionissa. Olemme juuri käynnistäneet kattavan toimenpidepaketin, jonka on määrä vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta, ja juuri tällä viikolla on hyväksytty kunnianhimoinen ohjelma autoteollisuutta säätelevien säännösten yksinkertaistamiseksi. Voisin lisätä luetteloon paljon muitakin esimerkkejä. Kaikki tämä on tehty tiiviissä kumppanuudessa sekä teollisuuden että kaikkien eturyhmien kanssa. Pidän hyvin merkittävänä sitä, että olemme tehneet tämän yhteistyössä Euroopan parlamentin, ammattiliittojen sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen kanssa avoimessa ja toteen näytettävissä olevissa menettelyissä. Tuomitsen ajatuksen teollisuuspolitiikasta suljettujen ovien takana tai takahuoneissa. Eurooppalainen teollisuus on innovaation tärkeä edistävä tekijä ja aivan välttämätön tekijä asemamme turvaamisessa maailmankaupassa, joten sen saavutukset ansaitsevat tunnustusta ja kehua. Ne ansaitsevat toimenpiteitä, joilla tuetaan eurooppalaisen teollisuuden kykyä säilyttää suorituskykynsä mahdollisimman laajasti tulevaisuudessa, ja ne ansaitsevat ponnistelujamme voidakseen kohdata välittömiä haasteita. Haasteet juontavat tietenkin juurensa talouden globalisaation voimakkaasta kasvusta – tämän on oltava meille selvää. Tähän mennessä olemme nähneet vain alkua. Sama koskee varmasti myös teknologian muutosta ja tahtia, jolla se tapahtuu, kaikkine vaikutuksineen tuottavuuteen, rakenteisiin ja työpaikkoihin sekä tietenkin yhä keskeisempään kysymykseen siitä, kuinka ilmastoa ja ympäristöä koskevat tavoitteemme vaikuttavat teollisuuspolitiikkaamme. Mukautuksia tarvitaan, ja niitä me tarkastelemme lähitulevaisuudessa."@fi7
"− Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a trois ans, nous avons modernisé la politique industrielle de l’Union européenne et nous en avons fait une pierre angulaire de toute notre stratégie économique. C’est pourquoi la prochaine grande initiative de la Commission, qui sera lancée avant la fin de ce mois, est une initiative consacrée au développement industriel durable, à une politique industrielle durable et à une production industrielle durable. L’objectif politique est de suivre une approche intégrée englobant des politiques en matière d’environnement, d’emploi et d’industrie. Nous voulons une économie forte, des emplois sûrs, une dépendance énergétique moins importante et un environnement propre. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de produits et de processus innovants et conçus pour rencontrer les besoins futurs, nous devons réduire la pollution en Europe et soutenir davantage les autres régions dans leurs efforts vitaux pour faire face au changement climatique grâce à une technologie de pointe fabriquée en Europe. Telle est l’approche que nous comptons adopter dans notre politique industrielle. Nous avons également lancé de nouvelles initiatives en matière de clusters industriels et de marchés pilotes. Je vais également vous soumettre un plan d’action en matière de normalisation et examiner les façons dont l’industrie peut obtenir des services de meilleure qualité et plus concurrentiels. Deux nouvelles activités sectorielles ont également été lancées. La première concerne les problèmes propres à l’industrie agroalimentaire, qui est bien sûr d’autant plus importante, compte tenu de l’augmentation du prix des aliments. La deuxième concerne les défis auxquels est confronté un autre secteur clé européen, à savoir l’ingénierie électrique. Globalement, je pense que nous pouvons dire que notre politique industrielle est maintenant sur la bonne voie pour créer des conditions propices à l’épanouissement des entreprises européennes. Permettez-moi de répéter une fois de plus que notre objectif n’est pas d’intervenir ou de favoriser des acteurs économiques particuliers, ni d’enlever aux États membres leurs responsabilités. Notre but est le partenariat, la collaboration optimale et la réalisation commune d’objectifs communs. Nous sommes actuellement en train d’harmoniser la politique industrielle de l’Union européenne avec celle des États membres, et je suis enchanté que le Parlement soutienne cet effort. Nous pouvons dire aujourd’hui que cette décision était la bonne. L’industrie est en meilleure position, en tant que compétiteur majeur, pour défendre sa position sur le marché. Les excellentes performances de l’industrie européennes contribuent à la stabilité macroéconomique, même en temps de crise. Sur base de l’examen à mi-parcours, nous vous avons soumis un calendrier et un plan de travail pour les prochaines années. Je vous demande de soutenir ce plan. J’aimerais remercier Mme Jordan Cizelj d’avoir rédigé ce rapport, et vous comprendrez pourquoi je suis heureux et ravi que ce rapport soit si favorable et exprime un tel soutien envers notre politique. Comme moi, le rapporteur considère que le rôle principal de la politique industrielle consiste à créer des conditions propices au développement des entreprises, afin de faire de l’Union européenne un site attrayant à long terme pour les industries et de renforcer notre base industrielle pour que nous puissions conserver un nombre suffisant d’emplois sûrs et de qualité dans l’industrie. La politique industrielle du XXI siècle n’a plus rien à voir avec ce que l’on entendait autrefois par «politique industrielle». Permettez-moi de répéter clairement que notre politique industrielle part du principe que nos entreprises doivent faire face à la concurrence, et que nous ne pouvons pas, et ne voulons d’ailleurs pas, les protéger de cette concurrence. Notre tâche n’est pas de protéger les industries. Notre tâche est de leur fournir des conditions dans lesquelles elles pourront développer pleinement leur potentiel. Je suis heureux de constater que le rapport parlementaire approuve non seulement les objectifs de notre politique industrielle, mais aussi la méthode que nous utilisons pour réaliser ces objectifs. Cette méthode est fondée sur une combinaison d’initiatives intersectorielles et sectorielles. Il est clairement nécessaire d’agir dans de nombreux domaines qui ont un impact important sur l’ensemble de l’industrie européenne. Permettez-moi de citer trois exemples, à savoir la réduction des contraintes administratives, le renforcement de la capacité d’innovation des entreprises et le développement d’une culture d’entreprise. Il y a d’autre part des questions qui concernent uniquement des industries spécifiques. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons instauré un système garantissant la production et la mise en vente de substances chimiques en toute sécurité au sein de l’Union. Nous venons de lancer un ensemble exhaustif de mesures destinées à renforcer l’industrie européenne de la défense et un programme ambitieux vient d’être adopté cette semaine pour simplifier les dispositions légales qui régissent l’industrie automobile. Je pourrais ajouter de nombreux exemples à cette liste. Toutes ces choses ont été faites en partenariat, non seulement avec l’industrie mais aussi avec tous les groupes de parties prenantes. J’accorde une grande importance au fait que nous ayons fait tout cela en collaboration avec le Parlement, avec les syndicats et avec les organisations de protection de l’environnement et des consommateurs, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et vérifiable. Je rejette l’idée de concevoir la politique industrielle à huis clos ou en catimini. L’industrie européenne est la force motrice vitale de l’innovation en Europe et un facteur absolument crucial dans la préservation de notre position commerciale dans le monde entier. Ses accomplissements méritent donc d’être reconnus et appréciés. Elle mérite des mesures visant à renforcer la capacité de l’industrie européenne à faire preuve des mêmes performances à l’avenir et elle mérite que nous fassions des efforts pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Ces défis sont évidemment le résultat de la dynamique croissante de la mondialisation économique - nous ne devons nous faire aucune illusion à ce sujet. Ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est que le début. Il en va certainement de même pour l’évolution technologique et le rythme auquel elle se produit, avec tout ce que cela implique pour la productivité, les structures et les emplois, et évidemment pour la question de plus en plus centrale de l’impact de nos objectifs climatiques et environnementaux sur notre politique industrielle. Des ajustements sont nécessaires dans ce domaine et nous allons nous y attaquer dans un avenir immédiat."@fr8
"− Elnök úr, hölgyeim és uraim, három évvel ezelőtt modernizáltuk az EU iparpolitikáját és azt teljes gazdaságpolitikai stratégiánk sarokkövévé tettük. Ezért a Bizottság következő jelentősebb, e hónap végéig elindítandó kezdeményezése, a fenntartható ipari fejlesztésre, a fenntartható iparpolitikára és a fenntartható ipari termelésre irányul. A politikai cél integrált, a környezet-, foglalkoztatás- és iparpolitikát magába foglaló megközelítés alkalmazása. Erős gazdaságot, biztos munkahelyeket, kisebb energia függőséget és tiszta környezetet akarunk. E célokhoz vezetnek az innovatív és a jövő igényeinek megfelelően tervezett termékek és folyamatok, a kisebb európai környezetszennyezés és a nagyobb, Európában gyártott modern technológiára épülő támogatás más régióknak, ahol komoly erőfeszítéseket tesznek arra, hogy meg tudjanak birkózni az éghajlat-változással. Ezt az utat szeretnénk követni iparpolitikánkban. Ezenfelül új kezdeményezéseket indítottunk el ipari klaszterekkel és a kísérleti piacokkal kapcsolatban. Előadom Önöknek egy a szabványosításra és azoknak a módszereknek vizsgálatára irányuló cselekvési tervet, amelyek révén az ipar magasabb minőséget és versenyképesebb szolgáltatásokat érhet el. Szintén megindult két új ágazati kezdeményezés. Az első az élelmiszeripar — ami ma az emelkedő élelmiszerárak fényében természetesen nagy jelentőségre tett szert — sajátos problémáival foglalkozik, míg a második, Európa egy másik kulcsfontosságú iparága — az elektrotechnika — előtt álló kihívással áll kapcsolatban. Mindent összevetve, azt hiszem elmondhatom, hogy iparpolitikánk most már biztosan a felé tart, hogy megteremtse az európai üzleti tevékenység virágzásához szükséges megfelelő körülményeket. Szeretném megismételni, hogy nem célunk a beavatkozás vagy egyes gazdasági szereplők előnyben részesítése és nem kívánjuk átvállalni egyes tagállamok felelősségét sem; célunk a partnerség, az optimális koordináció és a közös célok közös elérése. Jelenleg az Európai Unió iparpolitikájának és a tagállamok iparpolitikáinak szorosabb összekapcsolásának folyamatán dolgozunk, és örülök, hogy a Parlament is szilárdan támogatja ezt a törekvést. Ma már elmondhatjuk, hogy helyesen döntöttünk. Az európai ipar most, fontos versenytársként jobb helyzetben van, ha piaci részesedését kell megvédenie. Az európai ipar kitűnő exportteljesítménye még válságok idején is hozzájárul a makro-ökonómiai stabilitáshoz. A félidős felülvizsgálat alapján elkészült a következő évek ütemterve és munkaterve, amelyeket átadtuk Önöknek. Kérem Önöket, támogassák ezt a tervet. Szeretném megköszönni Jordan Cizelj asszonynak, hogy összeállította a jelentést; és szeretném, ha megértenék, miért is vagyok valóban elégedett és miért örvendek, hogy a jelentés ennyire kedvező és ilyen erősen támogat bennünket. Ahogy én is, az iparpolitika fő funkcióit az előadó is az üzleti tevékenységekhez szükséges megfelelő feltételek létrehozásában látja, abban hogy az Európai Uniót fenntarthatóan vonzó hellyé kell tenni az ipar számára és meg kell erősíteni ipari alapunkat oly módon, hogy a jövőben elegendő, jó és biztos feldolgozóipari munkahellyel rendelkezzünk. A XXI. századi iparpolitika semmiben sem hasonlít ahhoz, amit régebben iparpolitikának szoktunk nevezni. Hadd ismételjem meg világosan, hogy iparpolitikánk azon a premisszán alapul, hogy vállalataiknak meg kell felelniük a versenyben, és hogy nem védhetjük meg őket a versenytől, s ez valójában nem is áll szándékunkban. Nem feladatunk az ipari tevékenységek védelme. A mi munkánk abban áll, hogy olyan körülményeket teremtsünk számukra, amelyek között potenciáljukat teljes mértékben kifejthetik. Örülök, hogy a parlamenti jelentés nem csak az iparpolitika céljait támogatja, hanem az elérésük érdekében általunk használt módszert is. E módszer az ágazatközi és az egyetlen ágazatra vonatkozó kezdeményezések kombinációja. Minden bizonnyal számos olyan területen szükséges fellépni, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az egész európai iparra. Csak három példát említenék, az európai üzleti tevékenységek bürokráciájának csökkentése, innovációs kapacitásuk erősítése és az vállalkozási kultúra elősegítése. Másrészről vannak olyan ügyek, amelyek csak bizonyos iparágakat érintenek. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy bevezettünk egy rendszert, amely garantálja a vegyi anyagok biztonságos termelését és értékesítését az Unióban. Éppen most indítottunk el egy átfogó intézkedési csomagot, amelynek célja az európai védelmi ipar erősítése, és éppen ezen a héten hagytunk jóvá egy ambiciózus programot az autóiparra érvényes jogi rendelkezések egyszerűsítésére. Még több példával egészíthetném ki ezt a listát. Ezekre a lépésekre szoros partnerségben került sor nemcsak az iparral, hanem az érintettek valamennyi csoportjával. Személyesen nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy mindezt a Parlamenttel, a szakszervezetekkel és a környezetvédő és fogyasztói szervezetekkel együtt vittük végbe, átlátható és ellenőrizhető folyamatok útján. Visszautasítom, hogy az iparpolitika zárt ajtók mögött vagy a hátsó szobákban készülne. Az európai ipar az innováció életfontosságú hajtóereje Európában és abszolút kulcsfontosságú tényező a globális kereskedelemben elfoglalt pozíciónk megőrzésében, ezért eredményei elismerést és dicséretet érdemelnek; az európai ipar megérdemli azokat az intézkedéseket, amelyek képességének növelésére irányulnak, hogy teljesítményét a jövőben is, a lehető leghosszabb ideig fenntarthassa és a mi részünkről is erőfeszítéseket érdemel, hogy a közvetlen jövőben felmerülő kihívásokkal szembe tudjon nézni. Ezek a kihívások természetesen a gazdasági globalizáció erősödéséből erednek — ezzel kapcsolatban nem lehetnek illúzióink. Amit mostanáig láttunk, csak a kezdet volt. Minden bizonnyal ugyanez vonatkozik a technológiai váltásra és annak ütemére is, ennek összes következményével a termelékenység, a struktúrák és a munkahelyek és természetesen annak egyre inkább központivá váló kérdése tekintetében, hogy milyen módon befolyásolják éghajlati és környezeti célkitűzéseink iparpolitikánkat. Itt szükség lesz kiigazításokra, a legközelebbi jövőben ezekkel fogunk foglalkozni."@hu11
". − Signor Presidente, onorevoli deputati, tre anni fa abbiamo ammodernato la politica industriale dell’UE e l’abbiamo istituita come un caposaldo della nostra intera strategia economica. Per tale ragione, la prossima importante iniziativa della Commissione, che verrà lanciata prima della fine di questo mese, è quella per uno sviluppo industriale sostenibile, una politica industriale sostenibile e una produzione industriale sostenibile. Lo scopo politico consiste nel perseguire un approccio integrato che comprenda politiche ambientali, occupazionali e industriali. Vogliamo un’economia forte, posti di lavoro sicuri, minore dipendenza energetica e un ambiente pulito. La strada verso tali obiettivi sta in prodotti e processi innovativi e ideati per rispondere alle necessità future, meno inquinamento ambientale in Europa e maggior appoggio agli sforzi fondamentali di altre regioni per lottare contro il cambiamento climatico con l’aiuto della moderna tecnologia prodotta in Europa. Questa è la strada che intendiamo percorrere nella nostra politica industriale. Abbiamo inoltre lanciato nuove iniziative sui raggruppamenti industriali e i mercati pilota. Vi presenterò un piano d’azione sulla normalizzazione ed esaminerò i modi in cui l’industria può ottenere servizi più competitivi e di qualità più elevata. Sono state avviate anche due nuove iniziative settoriali. La prima tratta gli specifici problemi dell’industria alimentare, la quale ora ha certamente acquisito grande importanza alla luce dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, mentre l’altra riguarda le sfide affrontate da altre industrie chiave dell’Europea e cioè l’ingegneria elettrica. Ritengo tutto sommato che possiamo dire che la nostra politica industriale è ora ben avviata verso la creazione delle giuste condizioni in cui potranno prosperare le imprese europee. Desidero ripetere che il nostro obiettivo non è né intervenire o favorire specifici attori economici, né cercare di sollevare gli Stati membri dalle loro responsabilità; ciò a cui miriamo è un partenariato, un ottimo coordinamento e il raggiungimento insieme di obiettivi comuni. Siamo in procinto di far collimare maggiormente la politica industriale dell’Unione europea con quella degli Stati membri e sono lieto che il Parlamento abbia offerto a tale sforzo il suo appoggio deciso. Oggi possiamo dire che è stata la decisione giusta. L’industria europea si trova in una posizione migliore, come concorrente importante, quando si tratta di difendere la sua quota di mercato. Gli eccellenti risultati in termini di esportazione dell’industria europea contribuiscono alla stabilità macroeconomica, anche in periodi di crisi. Sulla base di un riesame intermedio, vi abbiamo presentato un calendario e un piano di lavoro per gli anni a venire. Vi chiedo di appoggiare tale piano. Desidero ringraziare l’onorevole Jordan Cizelj per aver redatto la presente relazione e comprenderete perché io sia sinceramente lieto e desideri esprimere la mia gioia per il fatto che tale relazione sia così positiva e ci offra un forte appoggio. Come me, il relatore individua le principali funzioni della politica industriale nella creazione delle giuste condizioni per le imprese, rendendo l’Unione europea una sede durevolmente attraente per le industrie e potenziando la nostra base industriale così da disporre anche in futuro di sufficienti buoni posti di lavoro sicuri nel settore industriale. La politica industriale del XXI secolo non mantiene più alcuna somiglianza con quella che normalmente veniva chiamata politica industriale. Desidero ribadire chiaramente che la nostra politica industriale si basa sulla premessa che le nostre imprese devono affrontare la concorrenza da cui non possiamo proteggerle, e senza dubbio non desideriamo affatto farlo. Il nostro compito non è proteggere le industrie. Il nostro lavoro è fornire loro le condizioni in cui possano sviluppare appieno il loro potenziale. Sono lieto che la relazione parlamentare appoggi non solo gli obiettivi della nostra politica industriale, ma anche il metodo mediante il quale li perseguiamo. Tale metodo si basa su una combinazione di iniziative monosettoriali e intersettoriali. Vi è certamente la necessità di agire in numerose aree che hanno un enorme impatto sull’intera industria europea. Desidero citare solo tre esempi e cioè tagliare gli eccessi burocratici per le imprese europee, potenziare la loro capacità di innovazione e promuovere la cultura d’impresa. D’altro canto vi sono questioni che riguardano solo industrie specifiche. Desidero ricordarvi che abbiamo introdotto un sistema che garantisce la produzione e la commercializzazione sicure di sostanze chimiche all’interno dell’Unione. Abbiamo appena lanciato un ampio pacchetto di misure destinate a potenziare l’industria europea della difesa ed esiste un ambizioso programma, adottato solo questa settimana, volto a semplificare le disposizioni giuridiche che governano l’industria automobilistica. Potrei aggiungere all’elenco molti altri esempi. Tutte queste cose sono state realizzate in stretto partenariato non solo con l’industria ma anche con tutti i gruppi delle parti interessate. Attribuisco grande importanza al fatto che abbiamo compiuto tutto ciò insieme al Parlamento, ai sindacati e alle organizzazioni ambientali e dei consumatori in processi aperti, trasparenti e verificabili. Respingo l’idea di elaborare la politica industriale a porte chiuse o nelle stanze sul retro. L’industria europea è la forza motrice fondamentale dell’innovazione dell’Europa, nonché un fattore assolutamente cruciale nella salvaguardia della nostra posizione nel commercio globale e i suoi successi meritano pertanto riconoscimento ed elogi; meritano misure volte a migliorare le capacità dell’industria europea di mantenere in futuro le sue prestazioni il più a lungo possibile, e meritano sforzi da parte nostra al fine di affrontare le sfide che si trovano immediatamente davanti. Tali sfide derivano, certo, dallo slancio della globalizzazione economica – non dobbiamo farci illusioni in proposito. Quanto abbiamo visto finora è soltanto l’inizio. Lo stesso vale senza dubbio per il cambiamento tecnologico e per il ritmo a cui si sta verificando, con tutte le implicazioni per la produttività, le strutture e l’occupazione, nonché, certamente, alla questione sempre più centrale dei modi in cui gli obiettivi climatici e ambientali incidono sulla nostra politica industriale. A tale proposito sono necessari adeguamenti, che ci occuperanno nell’immediato futuro."@it12
". − Pone Pirmininke, ponios ir ponai, prieš trejus metus modernizavome ES pramonės politiką ir patvirtinome ją kaip visos mūsų ekonominės strategijos kertinį akmenį. Dėl šios priežasties kita didelė Komisijos iniciatyva, kurios įgyvendinimo pradžia planuojama iki šio mėnesio pabaigos – tai darnios pramonės plėtros iniciatyva, darni pramonės politika ir darni pramonės gamyba. Politinis tikslas – taikyti integruotą metodą, apimantį aplinkos apsaugos, užimtumo ir pramonės politiką. Mūsų tikslas – stipri ekonomika, saugios darbo vietos, energetinės priklausomybės mažinimas ir švari aplinka. Kelias į šiuos tikslus – tai nauji produktai ir procesai, pritaikyti tenkinti ateities poreikius, mažesnė aplinkos tarša Europoje ir didesnė parama kitiems regionams, kurie stengiasi kovoti su klimato kaita, naudodami Europoje pagamintas šiuolaikines technologijas. Štai kelias, kuriuo ketiname žengti, įgyvendindami mūsų pramonės politiką. Be to, mes taip pat paskelbėme keletą naujų iniciatyvų, susijusių su pramonės branduoliais ir bandomosiomis rinkomis. Pateiksiu Jums standartizacijos veiksmų planą bei išnagrinėsiu būdus, kaip pramonė galėtų gauti aukštesnės kokybės ir konkurencingesnių paslaugų. Taip pat buvo paskelbtos dvi naujos atskiriems sektoriams skirtos iniciatyvos. Pirmoji sprendžia konkrečias maisto pramonės problemas; augant maisto produktų kainoms, ši pramonės šaka tapo labai svarbi; antroji iniciatyva susijusi su iššūkiais kitai pagrindinei Europos pramonės šakai, t.y. elektros inžinerijai. Apskritai manau, kad galime teigti, jog mūsų pramonės politikos dabartinė kryptis yra teisinga, ji padeda kurti teisingas sąlygas Europos įmonėms klestėti. Leiskite pakartoti, kad mes nesiekiame kištis ar teikti pirmenybę konkretiems ekonomikos žaidėjams, mes taip pat nesiekiame atleisti valstybes nares nuo jų atsakomybės; mūsų tikslas – partnerystė, optimalus koordinavimas ir bendras bendrų tikslų siekimas. Šiuo metu vyksta Europos Sąjungos pramonės politikos kruopštesnio derinimo procesas su valstybių narių įgyvendinama šios srities politika, ir aš labai džiaugiuosi, kad Parlamentas taip pat suteikė savo tvirtą paramą šioms pastangoms. Galime pasakyti, kad tai buvo teisingas sprendimas. Europos pramonė užima geresnę konkurencinę padėtį, ginant jai tenkančią rinkos dalį. Puikūs Europos pramonės eksporto rezultatai net ir krizės laikais gerina makroekonominį stabilumą. Remdamiesi laikotarpio vidurio peržiūros išvadomis, mes pateikėme Jums artimiausių metų grafiką ir darbų planą. Prašau Jūsų paramos šiam planui. Noriu padėkoti poniai Jordan Cizelj už šio pranešimo sudarymą; Jūs suprasite, kodėl esu nuoširdžiai patenkintas ir noriu išreikšti savo džiaugsmą, kad šis pranešimas yra toks palankus ir suteikia tokį tvirtą palaikymą. Kaip ir aš pats, pranešimo sudarytoja laikosi nuomonės, kad pramonės politikos pagrindinės funkcijos yra tinkamų sąlygų sudarymas verslui, paverčiant Europos sąjungą tvariai patrauklia pramonės įmonėms, bei pramonės pagrindo stiprinimas, kad visi ateityje turėtume pakankamai gerų ir saugių darbo vietų gamybos sektoriuje. 21-ame amžiuje pramonės politika tapo nebepanaši į tai, ką mes anksčiau vadinome pramonės politika. Leiskite man aiškiai pakartoti, kad mūsų pramonės politikos pagrindą sudaro prielaida, kad mūsų įmonės turi atsilaikyti prieš konkurenciją, ir mes negalime ir net nenorime apsaugoti jų nuo konkurencijos. Mūsų užduotis nėra apsaugoti pramonę. Mūsų užduotis – sudaryti jai sąlygas, kurioms esant ji galėtų iki galo atskleisti savo potencialą. Džiaugiuosi, kad parlamentinis pranešimas pritaria ne tik mūsų pramonės politikos tikslams, bet ir būdui, kuriuo mes jų siekiame. Šio metodo pagrindą sudaro tarpsektorinių ir vienam sektoriui skirtų iniciatyvų derinys. Žinoma, egzistuoja būtinybė veikti daugelyje skirtingų sričių, turinčių didelės įtakos visai Europos pramonei. Leiskite pateikti tik tris pavyzdžius – biurokratijos mažinimas Europos įmonėms, jų inovacinių pajėgumų stiprinimas ir verslumo kultūros puoselėjimas. Iš kitos pusės, egzistuoja tam tikrų klausimų, susijusių tik su konkrečiomis pramonės šakomis. Leiskite priminti Jums, kad esame įdiegę sistemą, garantuojančią cheminių medžiagų gamybos ir pardavimo Europos Sąjungoje saugumą. Mes ką tik pradėjome taikyti išsamų paketą priemonių, skirtų sustiprinti Europos gynybos pramonę; šią savaitę priimta ambicinga programa, numatanti automobilių gamybos pramonę reglamentuojančių teisės nuostatų supaprastinimą. Šį sąrašą galėčiau papildyti dar daugybe pavyzdžių. Visi šie dalykai buvo atlikti artimai bendradarbiaujant ne tik su pramone, bet ir su visomis suinteresuotų šalių grupėmis. Skiriu daug reikšmės tam faktui, kad visa tai mes atlikome kartu su Parlamentu, profesinėmis sąjungomis bei aplinkos ir vartotojų teisių gynimo organizacijomis, plėtodami atvirus, skaidrius ir patikrinamus procesus. Atmetu mintį, kad pramonės politika turi būti formuojama už uždarų durų ar slaptai. Europos pramonė yra Europos inovacijų gyvybinė varomoji jėga ir yra absoliučiai lemiamas veiksnys, užtikrinantis mūsų pozicijas pasaulinėje prekyboje, todėl jos laimėjimai nusipelno pripažinimo ir pagyrimų; ji nusipelno priemonių, gerinančių Europos pramonės galimybes ateityje kuo geriau išlaikyti gerus veikslo rodiklius, ji nusipelno mūsų pastangų atsakyti į artimiausiu metu laukiančius iššūkius. Žinoma, šie iššūkiai kyla dėl augančio ekonominės globalizacijos pagreičio – šioje srityje neturėtume puoselėti iliuzijų. Tai, ką jau matėme, tėra pradžia. Žinoma, tą patį galima pasakyti kalbant apie technologinius pokyčius bei jų tempus ir poveikį produktyvumui, struktūroms ir darbo vietoms, ir, aišku, apie vis didėjančios svarbos klausimą dėl būdų, kuriais mūsų tikslai klimato ir aplinkos srityse daro poveikį mūsų pramonės politikai. Šioje srityje būtinos korekcijos, šiais darbais užsiimsime artimiausiu metu."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Pirms trim gadiem mēs modernizējām ES rūpniecības politiku un noteicām to par stūrakmeni visai mūsu ekonomikas stratēģijai. Tādēļ Komisijas nākamā lielā iniciatīva, kas jāuzsāk līdz šī mēneša beigām, ir iniciatīva par ilgtspējīgu rūpniecības attīstību un ilgtspējību rūpniecības ražošanu. Politiskais mērķis ir panākt integrētu pieejamu, kurā būtu apvienotas vides, nodarbinātības un rūpniecības politika. Mēs vēlamies spēcīgu ekonomiku, drošus darbus, mazāku enerģijas atkarību un tīru vidi. Ceļš uz šiem mērķiem ir ar precēm un procesiem, kas ir inovatīvi un domāti, lai ievērotu nākamās vajadzības, mazāku vides piesārņojumu Eiropā un lielāku atbalstu citiem reģioniem to būtiskajos centienos, tiekot galā ar klimata pārmaiņām ar modernu, Eiropā izgatavotu tehnoloģiju palīdzību. Tas ir ceļš, pa kuru mēs vēlamies iet mūsu rūpniecības politikā. Papildus tam mēs arī esam izstrādājuši jaunas iniciatīvas par rūpniecības apkopojumiem un pilota tirgiem. Es jūs iepazīstināšu ar rīcības plānu par standartizāciju un pārbaudīšu, kā rūpniecība var iegūt augstāku kvalitāti un konkurētspējīgākus pakalpojumus. Ir pieņemti arī divas jaunas nozaru iniciatīvas. Pirmā aplūko problēmas, kas ir specifiskas pārtikas rūpniecībai, un kas tagad ir ieguvusi lielu nozīmi, protams, ņemot vērā pieaugošās pārtikas cenas, bet otra saistīta ar izaicinājumiem, ar kuriem saskaras otra Eiropas svarīgākā rūpniecība, proti, elektroinženierija. Kopumā es uzskatu, ka mēs varam teikt, ka mūsu rūpniecības politika tagad ir uz laba ceļa, lai radītu pareizos apstākļus Eiropas uzņēmējdarbības uzplaukumam. Atkal vēlot teikt, ka mūsu mērķis nav iejaukties vai izdabāt konkrētiem uzņēmējiem, tāpat mēs necenšamies atbrīvot dalībvalstis no to atbildības; mēs vēlamies partnerību, optimālu koordināciju un kopīgus sasniegumus kopīgu mērķu labā. Mēs esam procesā, lai tuvāk saskaņotu Eiropas Savienības rūpniecības procesu ar dalībvalstīm, un esmu priecīgs, ka arī Parlaments ir devis stingru atbalstu šim centienam. Šodien mēs varam teikt, ka tas bija pareizais lēmums. Eiropas rūpniecība ir labākā stāvoklī nekā vairums konkurentu, kad tai jāaizstāv sava tirgus daļa. Teicamais Eiropas rūpniecības eksporta izpildījums veicina makroekonomikas stabilitāti arī krīzes laikos. Balstoties uz starppārbaudes pārskatu mēs jums esam iesnieguši laika un darbu plānu nākamajiem gadiem. Es lūdzu jūs atbalstīt šo plānu. Es gribētu pateikties kundzei par šī ziņojuma sagatavošanu, un jūs sapratīsies, kāpēc esmu tiešām priecīgs un vēlos izteikt savu sajūsmu, ka šis ziņojums ir tik izdevies un sniedz mums tik spēcīgu pamatu. Tāpat kā es arī referents saskata, ka rūpniecības politikas galvenās funkcijas ir radīt pareizus apstākļus uzņēmējdarbībai, padarot Eiropas Savienību par ilgtspējīgi pievilcīgu vietu rūpniecībai, un stiprinot mūsu rūpniecības bāzi tā, lai mums arī būtu pietiekami labi un droši rūpniecības darbi nākotnē. Rūpniecības politika 21. gadsimtā vairāk nekādi nelīdzinās tam, ko mēdza saukt par rūpniecības politiku. Ļaujiet man skaidri atkārtot, ka mūsu rūpniecības politika balstās uz premisu, ka mūsu uzņēmumiem jāsaskaras ar konkurenci un ka mēs to nevaram aizsargāt no konkurences, un mums patiešām nav nekādas vēlmes to darīt. Mūsu uzdevums nav aizsargāt nozares. Mūsu uzdevums ir tām nodrošināt apstākļus, kuros tās var pilnīgi attīstīt savu potenciālu. Esmu priecīgs, ka parlamentārais ziņojums ne tikai atbalsta mūsu rūpniecības politikas mērķus, bet arī metodi, ar kuru mēs to sasniedzam. Šī metode balstās uz starpsektoru un viena sektora iniciatīvu apvienojumu. Noteikti ir nepieciešams rīkoties vairākās jomās, kurām ir liela ietekme uz visu Eiropas rūpniecību. Es minēšu tikai trīs piemērus, proti, sarkanās lentītes pārgriešana Eiropas uzņēmējiem, viņu inovatīvās kapacitātes stiprināšana un uzņēmumu kultūras veicināšana. No otras puses, ir jautājumi, kas skar tikai noteiktas nozares. Ļaujiet jums atgādināt, ka mēs esam ieviesuši sistēmu, kas garantē ķīmisko vielu drošu ražošanu un tirdzniecību Savienībā. Mēs tikko esam panākuši daudzpusīgu pasākumu paketi, kas domāta, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības rūpniecību, un tikai šonedēļ ir pieņemta pretencioza programma, lai vienkāršotu tiesību normas, kas regulē automašīnu rūpniecību. Es varētu šo sarakstu papildināt ar daudziem piemēriem. Šīs visas lietas ir paveiktas ciešā partnerībā ne tikai ar rūpniecību, bet arī ar iesaistīto personu grupām. Es piešķiru lielu nozīmi tam, ka mēs to visu esam paveikuši kopā ar Parlamentu, arodbiedrībām un vides un patērētāju organizācijām atvērtā, pārskatāmā un pierādāmā procesā. Es noraidu domu par rūpniecības politikas izstrādāšanu aiz slēgtām durvīm vai aizmugures telpās. Eiropas rūpniecība ir spēcīgs inovāciju virzītājspēks Eiropā un pilnīgi izšķirošs faktors, nodrošinot mūsu pozīciju pasaules tirdzniecībā, un tāpēc tās sasniegumi ir pelnījuši atzinību un uzslavu; tie ir pelnījuši pasākumus, lai veicinātu Eiropas rūpniecības spējas saglabāt savu izpildījumu ciktāl vien nākotnē iespējams, un tie ir pelnījuši centienus no mūsu puses, lai saskartos ar izaicinājumiem, kas uzreiz sagaidāmi. Šie izaicinājumi, protams, izriet no kopīgā ekonomikas globalizācijas brīža – mums nevajadzētu būt par to ilūzijām. Tas, ko mēs līdz šim esam redzējuši, ir tikai sākums. Tas pats noteikti attiecas uz tehnoloģiskām izmaiņām un tempam, kādā tas notiek, ar visiem norādījumiem par produktivitāti, struktūrām un darbiem, un, protams, ar pieaugoši centrālo jautājumu par to, kā mūsu klimatiskie un vides mērķi ietekmē mūsu rūpniecības politiku. Te nepieciešami grozījumi, un tie mūs nodarbinās tuvā nākotnē."@lv13
"Ich könnte diese Liste noch um viele Beispiele verlängern. Das alles ist in enger Partnerschaft nicht nur mit der Industrie geschehen, sondern mit allen betroffenen Gruppen. Ich lege großen Wert darauf, dass wir das alles gemeinsam mit dem Parlament gemacht haben, mit den Gewerkschaften, mit den Umwelt- und Verbraucherorganisationen in einem jeweils offenen, transparenten und nachprüfbaren Prozess. Industriepolitik hinter verschlossenen Türen lehne ich ab, Industriepolitik im Hinterstübchen auch. Die europäische Industrie als die entscheidende Triebkraft der Innovation in Europa und als ganz entscheidender Faktor zur Sicherung unserer Stellung im Welthandel verdient es, dass man ihre Leistungen anerkennt und würdigt, dass man ihre Fähigkeit, diese Leistung auch in Zukunft zu bringen, stärkt, so gut es geht, und dass wir weiter daran arbeiten, auch die Herausforderungen zu bewältigen, die wir in der unmittelbaren Zukunft vor uns sehen. Und das ist natürlich die fortschreitende Dynamik der ökonomischen Globalisierung, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist erst der Anfang. Dasselbe gilt wohl für den technischen Wandel und die Geschwindigkeit des technischen Wandels mit all den Auswirkungen auf Produktivität, Strukturwandel und Arbeitsplätze, und selbstverständlich immer stärker in den Vordergrund tretend für die Frage, welche Auswirkungen unsere klimapolitischen und umweltpolitischen Ziele auf unsere Industriepolitik haben. Hier sind Anpassungen notwendig, und das wird uns in der allernächsten Zeit beschäftigen. Aus diesem Grund ist die nächste große Initiative der Kommission, die noch in diesem Monat zu erwarten ist, die Initiative für eine nachhaltige industrielle Entwicklung, für eine nachhaltige Industriepolitik und eine nachhaltige Industrieproduktion. Politisch geht es dabei um die Verwirklichung eines integrierten Ansatzes von Umweltschutz, Beschäftigungspolitik und Industriepolitik. Wir wollen eine leistungsstarke Wirtschaft, wir wollen sichere Arbeitsplätze und wir wollen unsere Energieabhängigkeit verringern und eine saubere Umwelt schaffen. Der Weg dazu liegt in innovativen und zukunftsorientierten Produkten und Technologien, weniger Umweltbelastung in Europa und mehr Unterstützung anderer Regionen bei den notwendigen Anstrengungen zur Beherrschung des Klimawandels durch moderne Technologien . Das ist der Weg, den wir industriepolitisch gehen wollen. Darüber hinaus haben wir neue Initiativen zu Industrieclustern und zu Pilotmärkten eingeleitet. Ich werde Ihnen einen Aktionsplan zur Normung vorlegen und untersuchen, wie die Industrie hochwertigere und wettbewerbsfähigere Dienstleistungen erhalten kann. Auf Sektorebene sind zwei neue Initiativen auf den Weg gebracht worden. Die eine behandelt spezielle Probleme der Nahrungsmittelindustrie, und das hat natürlich vor dem Hintergrund der Preisentwicklung auf dem Lebensmittelsektor nun eine ganz enorme Bedeutung erhalten, und die andere befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich eine europäische industrielle Schlüsselbranche gegenübersieht, nämlich die Branche der Elektrotechnik. Ich glaube, dass wir alles in allem sagen können, dass unsere Industriepolitik auf einem guten Weg ist, die richtigen Rahmenbedingungen für das Gedeihen der europäischen Unternehmen zu schaffen. Ich sage noch einmal: Es geht dabei nicht darum, zu intervenieren oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu begünstigen. Es geht auch nicht darum, den Mitgliedsländern ihre Verantwortung abzunehmen, sondern es geht um eine Partnerschaft, es geht um bestmögliche Koordinierung und es geht darum, dass wir gemeinsame Ziele auch gemeinsam erreichen wollen. Wir sind dabei, die Industriepolitik der Europäischen Union stärker mit der Industriepolitik der Mitgliedstaaten zu verzahnen, und es freut mich ganz außerordentlich, dass das Parlament auch diesen Ansatz nachdrücklich unterstützt."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, drie jaar geleden hebben we het industriebeleid van de EU vernieuwd en het tot hoeksteen van onze gehele economische strategie gemaakt. Om deze reden is het volgende belangrijke initiatief van de Commissie, dat vóór het einde van deze maand zal worden gelanceerd, het initiatief voor duurzame industriële ontwikkeling, een duurzaam industriebeleid en duurzame industriële productie. De politieke doelstelling is om een geïntegreerde aanpak na te streven die milieu-, werkgelegenheid- en industriebeleid omvat. Wij willen een sterke economie, zekere banen, minder energieafhankelijkheid en een schoon milieu. De weg naar deze doelen ligt in producten en processen die innovatief zijn en ontworpen om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften, minder milieuvervuiling in Europa en meer steun voor andere regio’s in hun belangrijke inspanningen het hoofd te bieden aan klimaatverandering met behulp van moderne technologie die in Europa wordt gemaakt. Dat is het pad dat wij willen volgen in ons industriebeleid. Daarnaast hebben we ook nieuwe initiatieven gelanceerd met betrekking tot industrieclusters en proefmarkten. Ik zal u een actieplan geven over normalisatie en manieren onderzoeken waarop de industrie hoogwaardigere en meer concurrerende diensten kan krijgen. Er zijn ook twee nieuwe sectorale initiatieven gelanceerd. Het eerste gaat over problemen die specifiek zijn voor de levensmiddelenindustrie en dat nu natuurlijk heel belangrijk geworden is in het licht van de stijgende voedselprijzen, terwijl het andere te maken heeft met de uitdagingen waarmee een van de andere belangrijke Europese industrieën geconfronteerd wordt, namelijk de elektrotechniek. Alles bij elkaar geloof ik dat we kunnen zeggen dat ons industriebeleid nu goed op weg is om de juiste voorwaarden te scheppen zodat Europese bedrijven kunnen floreren. Laat ik nogmaals zeggen dat ons doel niet is tussenbeide te komen of om bepaalde economische spelers te begunstigen, noch proberen wij de lidstaten te bevrijden van hun verantwoordelijkheid; waar we op mikken is partnerschap, optimale coördinatie en de gemeenschappelijke realisering van gemeenschappelijke doelen. We zitten in het proces om het industriebeleid van de Europese Unie vaster ineen te sluiten met dat van de lidstaten en het verheugt mij dat het Parlement ook zijn krachtige steun aan die inspanning heeft gegeven. Vandaag kunnen we zeggen dat het de juiste beslissing was. De Europese industrie bevindt zich nu in een betere positie als belangrijke concurrent wanneer het gaat over het verdedigen van haar marktaandeel. De uitstekende uitvoerprestaties van de Europese industrie dragen bij aan macro-economische stabiliteit, ook in tijden van crisis. Op basis van een tussentijdse evaluatie hebben we u een tijdschema en een werkplan voorgelegd voor de komende jaren. Ik vraag u dit plan te steunen. Ik wil graag mevrouw Jordan Cizelj danken voor het opstellen van dit verslag en u zult begrijpen waarom ik echt blij ben en mijn vreugde wil uitspreken over het feit dat dit verslag zo gunstig is en ons zo’n sterke steun geeft. Net zoals ik, ziet de rapporteur de belangrijkste functies van het industriebeleid in het scheppen van de juiste voorwaarden voor bedrijven, waardoor de Europese Unie een duurzaam aantrekkelijke locatie wordt voor industrieën en onze industriële basis wordt versterkt zodat we ook in de toekomst voldoende goede en zekere banen in de industrie zullen hebben. Het industriebeleid in de 21ste eeuw vertoont niet langer enige overeenkomst met wat vroeger industriebeleid genoemd werd. Ik herhaal nog eens duidelijk dat ons industriebeleid is gebaseerd op de vooronderstelling dat onze bedrijven concurrentie onder ogen moeten zien en dat wij hen niet tegen concurrentie kunnen beschermen en in feite niet de wens hebben dat te doen. Het is niet onze taak industrieën te beschermen. Onze taak is te zorgen voor omstandigheden waarin zij hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen. Ik ben blij dat het parlementaire verslag niet alleen de doelstellingen van ons industriebeleid onderschrijft maar ook de methode waarmee we ze nastreven. Deze methode is gebaseerd op een combinatie van bedrijfstakoverschrijdende initiatieven en initiatieven van afzonderlijke bedrijfstakken. Het is zeker noodzakelijk handelend op te treden op talrijke gebieden die van grote invloed zijn op de hele Europese industrie. Ik noem slechts drie voorbeelden, namelijk het verminderen van de rompslomp voor Europese bedrijven, het versterken van hun innovatieve capaciteit en het bevorderen van een ondernemingscultuur. Daarentegen zijn er zaken die alleen specifieke industrieën betreffen. Ik herinner u eraan dat wij een systeem hebben ingevoerd dat de veilige productie en marketing garandeert van chemische stoffen in de Unie. We hebben net een uitgebreid pakket maatregelen uitgebracht dat beoogt de Europese defensie-industrie te versterken en er is een ambitieus programma, nog deze week aangenomen, ter vereenvoudiging van de wettelijke bepalingen inzake de automobielindustrie. Ik zou nog meer voorbeelden aan de lijst kunnen toevoegen. Al deze dingen zijn gedaan in nauw partnerschap, niet alleen met de industrie maar ook met alle groepen belanghebbenden. Ik hecht groot belang aan het feit dat we dit alles samen hebben gedaan met het Parlement, met de vakbonden en met de milieu- en consumentenorganisaties in open, transparante en verifieerbare processen. Ik verwerp de gedachte industriebeleid te maken achter gesloten deuren of in achterkamertjes. De Europese industrie is de essentiële drijvende kracht van de innovatie in Europa en een absoluut cruciale factor in het waarborgen van onze positie in de wereldhandel en daarom verdienen haar prestaties erkenning en lof; ze verdienen maatregelen die de Europese industrie beter in staat moeten maken haar prestaties in de toekomst zoveel mogelijk te handhaven en zij verdienen inspanningen van onze kant om de uitdagingen die direct voor ons liggen, het hoofd te bieden. Deze uitdagingen komen natuurlijk voort uit het groeiend momentum van de economische globalisering – daar moeten we ons geen illusies over maken. Wat we tot nu toe hebben gezien, is slechts het begin. Hetzelfde geldt zeker voor technologische verandering en de snelheid waarmee die plaats heeft, met alle gevolgen voor productiviteit, structuren en banen en, natuurlijk, voor de steeds meer centrale vraag van de manieren waarop onze klimaat- en milieudoelstellingen van invloed zijn op ons industriebeleid. Aanpassingen zijn hier nodig en die zullen ons in de onmiddellijke toekomst bezighouden."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Trzy lata temu zmodernizowaliśmy politykę przemysłową UE i uczyniliśmy z niej kamień węgielny całej naszej strategii gospodarczej. Z tego powodu najbliższą wielką inicjatywą Komisji, która zostanie uruchomiona przed końcem bieżącego miesiąca, jest inicjatywa dotycząca zrównoważonego rozwoju przemysłu, zrównoważonej polityki przemysłowej i zrównoważonej produkcji przemysłowej. Politycznym celem jest realizowanie zintegrowanego podejścia, obejmującego polityki ochrony środowiska, zatrudnienia i przemysłową. Pragniemy silnej gospodarki, bezpiecznych miejsc pracy, mniejszej zależności energetycznej i czystego środowiska. Drogę do tych celów stanowią produkty i procesy, które będą innowacyjne i obliczone na sprostanie przyszłym potrzebom, mniejsze zanieczyszczenie środowiska w Europie i większe wsparcie dla innych regionów w ich zasadniczej wagi wysiłkach w kierunku sprostania zmianie klimatu ze wsparciem nowoczesnej technologii pochodzącej z Europy. Tą ścieżką zamierzamy podążać w naszej polityce przemysłowej. Dodatkowo, uruchomiliśmy również nowe inicjatywy dotyczące klastrów przemysłowych i rynków pilotowych. Przedstawię państwu plan działań w zakresie standaryzacji i zweryfikuję sposoby, w jakie przemysł może osiągnąć wyższą jakość usług, które będą też bardziej konkurencyjne Zapoczątkowaliśmy też dwie nowe inicjatywy sektorowe. Pierwsza z nich dotyczy problemów charakterystycznych dla przemysłu spożywczego - i to ona uzyskała teraz ogromne znaczenie, oczywiście w świetle rosnących cen żywności. Druga dotyczy wyzwań, jakie stoją przed inną z kluczowych gałęzi europejskiego przemysłu, a mianowicie przed przemysłem elektronicznym. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że możemy powiedzieć, że nasza polityka przemysłowa znajduje się teraz na najlepszej drodze do stworzenia właściwych warunków dla rozkwitu europejskich przedsiębiorstw. Pozwolę sobie powtórzyć, że naszym celem nie jest interwencja ani faworyzowanie poszczególnych uczestników gospodarczej gry; nie staramy się też uwolnić państw członkowskich od ich odpowiedzialności; naszym celem jest partnerstwo, optymalna koordynacja i wspólna realizacja wspólnych celów. Trwa właśnie proces lepszego dopasowywania polityki przemysłowej Unii Europejskiej do polityki państw członkowskich. Niezmiernie się cieszę, że Parlament również udzielił swego wsparcia w tych wysiłkach. Dziś możemy powiedzieć, że była to słuszna decyzja. Europejski przemysł zajmuje lepszą pozycję jako znaczący konkurent, jeśli chodzi o obronę swojego udziału w rynku. Doskonałe wyniki eksportowe europejskiego przemysłu przyczyniają się do stabilności makroekonomicznej, nawet w czasach kryzysu. Na podstawie śródterminowej rewizji przedstawiliśmy państwu harmonogram prac i plan prac na nadchodzące lata. Proszę, aby państwo poparli ten plan. Chciałbym podziękować poseł Jordan Cizelj za sporządzenie tego sprawozdania. Rozumieją państwo, że szczerze się cieszę i chciałbym wyrazić mój zachwyt nad tym, że sprawozdanie to jest tak pozytywne i że daje nam tak silne poparcie. Podobnie jak ja, sprawozdawczyni uważa za główne funkcje polityki przemysłowej tworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorstw, co sprawia, że Unia Europejska staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji przemysłowych i przyczynia się do wzmocnienia naszej bazy przemysłowej, tak abyśmy również w przyszłości dysponowali wystarczając liczbą dobrych i bezpiecznych miejsc pracy w sektorze produkcji. Polityka przemysłowa w XXI wieku nie przypomina już tego, co niegdyś nazywano polityką przemysłową. Pozwolę sobie powtórzyć wyraźnie, że nasza polityka przemysłowa opiera się na przesłance, że nasze firmy muszą sprostać konkurencji i że nie możemy chronić ich przed konkurencją i oczywiście nie zamierzamy tego robić. Nasze zadanie nie polega na ochronie przemysłu. Nasza rola polega na zapewnieniu im warunków, w których firmy będą mogły w pełni rozwinąć swój potencjał. Cieszę się, że sprawozdanie Parlamentu popiera nie tylko cele naszej polityki przemysłowej, ale też metodę, przy pomocy której je realizujemy. Metoda ta opiera się na połączeniu inicjatyw międzysektorowych i wewnątrzsektorowych. Istnieje oczywiście potrzeba, aby działać w wielu obszarach, które mają ogromny wpływ na cały europejski przemysł. Pozwolę sobie przytoczyć trzy przykłady, a konkretnie zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla europejskich przedsiębiorstw, wzmocnienie ich zdolności do innowacji i promowanie kultury firmowej. Z drugiej strony, są sprawy, które dotyczą tylko określonych rodzajów przemysłu. Pozwolę sobie przypomnieć, że wprowadziliśmy system gwarantujący bezpieczne wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu w Unii substancji chemicznych. Niedawno uruchomiliśmy całościowy pakiet środków opracowanych w celu wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego. Jest też gotowy ambitny program, przyjęty dopiero w tym tygodniu, mający na celu uproszczenie przepisów prawnych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego. Do tej listy mogę dodać jeszcze wiele przykładów. Wszystko to robiliśmy w ramach bliskiego partnerstwa, nie tylko z przemysłem, ale też ze wszystkimi grupami zainteresowanych podmiotów. Bardzo dużą wagę przywiązuję do faktu, że wszystko to razem robiliśmy wspólnie z Parlamentem, związkami zawodowymi oraz organizacjami ekologicznymi i konsumenckimi w ramach otwartego, przejrzystego i łatwego do weryfikacji procesu. Odrzucam pomysł prowadzenia polityki przemysłowej za zamkniętymi drzwiami lub drogą zakulisowych procesów. Europejski przemysł jest żywotną siłą przewodnią innowacji w Europie i absolutnie kluczowym czynnikiem zabezpieczenia naszej pozycji w handlu światowym. Dlatego też jego osiągnięcia zasługują na uznanie i pochwałę; zasługują na wprowadzenie środków mających na celu zwiększenie zdolności przemysłu europejskiego do utrzymywania jego prężności także w przyszłości w takim zakresie, w jakim to jest możliwe; zasługują one także na wysiłki z naszej strony, mające na celu sprostanie stojącym bezpośrednio przed nami wyzwaniom. Wyzwania wynikają oczywiście z wzbierającej fali globalizacji gospodarczej – w tym względzie nie powinniśmy mieć złudzeń. To, co widzieliśmy dotychczas, to dopiero początek. To samo z całą pewnością dotyczy zmian technologicznych i dotrzymywania tempa temu wszystkiemu, co się dzieje, wszystkim następstwom dla produktywności, struktur i miejsc pracy i, oczywiście, nabierającego coraz większego znaczenia pytania o sposoby, w jakie nasze cele klimatyczne i środowiskowe wpływają na naszą politykę przemysłową. Niezbędne są tu dostosowania i to nimi będziemy zajmować się w najbliższej przyszłości."@pl16
". − Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há três anos, procedemos à modernização da política industrial da UE e declarámo-la uma das pedras basilares de toda a nossa estratégia económica. Por este motivo, a próxima grande iniciativa da Comissão, a lançar antes do final do mês corrente, será a iniciativa para um desenvolvimento, uma política e uma produção industriais sustentáveis. Em termos políticos, o objectivo consiste em prosseguir uma abordagem integrada abrangendo políticas em matéria de ambiente, emprego e indústria. Queremos uma economia forte, segurança no emprego, uma menor dependência energética e um ambiente limpo. A realização destes objectivos passa por produtos e processos inovadores e concebidos para satisfazerem as necessidades futuras, por um ambiente menos poluído na Europa e por um maior apoio a outras regiões e aos seus esforços essenciais de combate às alterações climáticas, com a ajuda de tecnologia moderna fabricada na Europa. É este o rumo que queremos dar à nossa política industrial. Além disso, lançámos também novas iniciativas em matéria de aglomerados ( ) industriais e mercados-piloto. Apresentarei ao Parlamento um plano de acção em matéria de normalização e equacionarei formas de a indústria poder obter serviços de maior qualidade e mais competitivos. Foram igualmente lançadas duas novas iniciativas sectoriais. A primeira incide sobre os problemas específicos da indústria alimentar, tema que, obviamente, se reveste actualmente de grande relevância, por força da subida dos preços dos bens alimentares. A segunda prende-se com os desafios que se colocam a outra importante indústria europeia, a da engenharia eléctrica. Posto isto, penso que podemos afirmar que a nossa política industrial se encontra no bom caminho para criar as condições necessárias para o florescimento das empresas europeias. Permitam-me que repita que o nosso objectivo não é intervir nem favorecer quaisquer actores económicos em particular, nem sequer isentar os Estados-Membros da sua responsabilidade. O nosso fito é a parceria, a optimização da coordenação e a realização conjunta de objectivos comuns. Estamos num processo de aproximação da política industrial da União Europeia à dos Estados-Membros, e é com muito agrado que verifico que o Parlamento deu também o seu forte apoio a esse esforço. Hoje, estamos em condições de afirmar que tomámos a decisão correcta. No que respeita à defesa da sua quota de mercado, a indústria europeia está melhor colocada enquanto concorrente de peso. O excelente desempenho das exportações da indústria europeia contribui para a estabilidade macroeconómica, mesmo em tempo de crise. Com base numa avaliação intercalar, apresentámos ao Parlamento um calendário e um plano de trabalho para os próximos anos, para o qual solicito o vosso apoio. Gostaria de agradecer à senhora deputada Jordan Cizelj a elaboração deste relatório. Irão decerto perceber a razão da minha grande satisfação, e quero aqui exprimir o meu agrado pelo facto de este relatório se mostrar tão favorável e apoiar de forma tão vincada a posição da Comissão. Tal como eu, a relatora é da opinião que as principais funções da política industrial residem na criação das condições adequadas para as empresas, tornando a União Europeia um espaço sustentadamente atractivo para as indústrias e fortalecendo a nossa base industrial, de modo a termos também, no futuro, um número suficiente de postos de trabalho de qualidade e seguros no sector industrial. A política industrial do século XXI já nada tem a ver com o que no passado era conhecido como tal. Permitam-me reiterar, de forma clara, que a nossa política industrial se baseia na premissa de que as nossas empresas têm de fazer face à concorrência e de que não podemos protegê-las contra ela, nem, de resto, temos qualquer desejo de o fazer. A nossa tarefa não é proteger as indústrias, mas sim proporcionar-lhes condições para que possam desenvolver plenamente o seu potencial. Fico satisfeito por o relatório parlamentar subscrever não só os objectivos da nossa política industrial, como também o método pelo qual os perseguimos, o qual assenta numa combinação de iniciativas inter e unissectoriais. Será seguramente necessário actuar em muitos domínios de grande impacto para a indústria europeia em geral, dos quais citaria apenas três exemplos: diminuir a burocracia em prol das empresas europeias, reforçar a sua capacidade de inovação e fomentar uma cultura de iniciativa empresarial. Por outro lado, há matérias que respeitam unicamente a indústrias específicas. Recordo que introduzimos um sistema que garante a segurança da produção e comercialização de substâncias químicas da União. De igual modo, acabámos de lançar um vasto pacote de medidas visando o fortalecimento da indústria da defesa europeia e, já esta semana, foi adoptado um ambicioso programa de simplificação das disposições jurídicas que regem a actividade da indústria automóvel. Podia acrescentar muitos mais exemplos a esta lista. Todas estas medidas foram tomadas em estreita parceria, quer com a indústria quer com todos os grupos de partes interessadas. Dou grande importância ao facto de termos conseguido tudo isto em conjunto com o Parlamento, com os sindicatos e com organizações de protecção do ambiente e do consumidor, num processo aberto, transparente e passível de verificação. Rejeito a ideia de executar a política industrial à porta fechada ou nos bastidores. A indústria europeia é o principal motor da inovação na Europa, sendo também um factor absolutamente crucial para salvaguardar a nossa posição no quadro do comércio global. Por conseguinte, as suas realizações são merecedoras de reconhecimento e elogio, de medidas que reforcem a capacidade da indústria europeia para prolongar ao máximo o seu desempenho no futuro e dos esforços que pudermos envidar para enfrentar os desafios que se nos deparam. Estes desafios derivam, evidentemente, da crescente dinâmica da globalização económica – que não haja ilusões a esse respeito. Aquilo a que assistimos até agora é só início. O mesmo se aplica, certamente, às mudanças tecnológicas e ao ritmo a que elas estão a ocorrer, com todas as implicações que daí advêm para a produtividade, as estruturas e o emprego, e, obviamente, para a questão cada vez mais central do impacto dos nossos objectivos em matéria de alterações climáticas e ambiente na nossa política industrial. Importa proceder a ajustamentos neste domínio, os quais nos vão ocupar no futuro imediato."@pt17
"Ich könnte diese Liste noch um viele Beispiele verlängern. Das alles ist in enger Partnerschaft nicht nur mit der Industrie geschehen, sondern mit allen betroffenen Gruppen. Ich lege großen Wert darauf, dass wir das alles gemeinsam mit dem Parlament gemacht haben, mit den Gewerkschaften, mit den Umwelt- und Verbraucherorganisationen in einem jeweils offenen, transparenten und nachprüfbaren Prozess. Industriepolitik hinter verschlossenen Türen lehne ich ab, Industriepolitik im Hinterstübchen auch. Die europäische Industrie als die entscheidende Triebkraft der Innovation in Europa und als ganz entscheidender Faktor zur Sicherung unserer Stellung im Welthandel verdient es, dass man ihre Leistungen anerkennt und würdigt, dass man ihre Fähigkeit, diese Leistung auch in Zukunft zu bringen, stärkt, so gut es geht, und dass wir weiter daran arbeiten, auch die Herausforderungen zu bewältigen, die wir in der unmittelbaren Zukunft vor uns sehen. Und das ist natürlich die fortschreitende Dynamik der ökonomischen Globalisierung, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist erst der Anfang. Dasselbe gilt wohl für den technischen Wandel und die Geschwindigkeit des technischen Wandels mit all den Auswirkungen auf Produktivität, Strukturwandel und Arbeitsplätze, und selbstverständlich immer stärker in den Vordergrund tretend für die Frage, welche Auswirkungen unsere klimapolitischen und umweltpolitischen Ziele auf unsere Industriepolitik haben. Hier sind Anpassungen notwendig, und das wird uns in der allernächsten Zeit beschäftigen. Aus diesem Grund ist die nächste große Initiative der Kommission, die noch in diesem Monat zu erwarten ist, die Initiative für eine nachhaltige industrielle Entwicklung, für eine nachhaltige Industriepolitik und eine nachhaltige Industrieproduktion. Politisch geht es dabei um die Verwirklichung eines integrierten Ansatzes von Umweltschutz, Beschäftigungspolitik und Industriepolitik. Wir wollen eine leistungsstarke Wirtschaft, wir wollen sichere Arbeitsplätze und wir wollen unsere Energieabhängigkeit verringern und eine saubere Umwelt schaffen. Der Weg dazu liegt in innovativen und zukunftsorientierten Produkten und Technologien, weniger Umweltbelastung in Europa und mehr Unterstützung anderer Regionen bei den notwendigen Anstrengungen zur Beherrschung des Klimawandels durch moderne Technologien . Das ist der Weg, den wir industriepolitisch gehen wollen. Darüber hinaus haben wir neue Initiativen zu Industrieclustern und zu Pilotmärkten eingeleitet. Ich werde Ihnen einen Aktionsplan zur Normung vorlegen und untersuchen, wie die Industrie hochwertigere und wettbewerbsfähigere Dienstleistungen erhalten kann. Auf Sektorebene sind zwei neue Initiativen auf den Weg gebracht worden. Die eine behandelt spezielle Probleme der Nahrungsmittelindustrie, und das hat natürlich vor dem Hintergrund der Preisentwicklung auf dem Lebensmittelsektor nun eine ganz enorme Bedeutung erhalten, und die andere befasst sich mit den Herausforderungen, denen sich eine europäische industrielle Schlüsselbranche gegenübersieht, nämlich die Branche der Elektrotechnik. Ich glaube, dass wir alles in allem sagen können, dass unsere Industriepolitik auf einem guten Weg ist, die richtigen Rahmenbedingungen für das Gedeihen der europäischen Unternehmen zu schaffen. Ich sage noch einmal: Es geht dabei nicht darum, zu intervenieren oder bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu begünstigen. Es geht auch nicht darum, den Mitgliedsländern ihre Verantwortung abzunehmen, sondern es geht um eine Partnerschaft, es geht um bestmögliche Koordinierung und es geht darum, dass wir gemeinsame Ziele auch gemeinsam erreichen wollen. Wir sind dabei, die Industriepolitik der Europäischen Union stärker mit der Industriepolitik der Mitgliedstaaten zu verzahnen, und es freut mich ganz außerordentlich, dass das Parlament auch diesen Ansatz nachdrücklich unterstützt."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pred tromi rokmi sme modernizovali priemyselnú politiku EÚ a vytvorili sme z nej základný kameň našej celkovej hospodárskej stratégie. Z tohto dôvodu je najbližšou najväčšou iniciatívou, ktorá bude predložená do konca tohto mesiaca, iniciatíva pre trvalo udržateľný priemyselný rozvoj, pre trvalo udržateľnú priemyselnú politiku a pre trvalo udržateľnú priemyselnú výrobu. Politickým cieľom je uplatňovať integrovaný prístup, ktorý zahŕňa politiku životného prostredia, zamestnanosti a priemyselnú politiku. Chceme silné hospodárstvo, bezpečné pracovnú miesta, nižšiu mieru energetickej závislosti a čisté životné prostredie. Cesta k dosiahnutiu týchto cieľov spočíva vo výrobkoch a postupoch, ktoré sú inovatívne a určené na pokrytie budúcich potrieb, v nižšej miere znečistenia životného prostredia v Európe a vo väčšej podpore iných regiónov v ich zásadnom úsilí vyrovnať sa so zmenou klímy za pomoci modrenej technológie vyrobenej v Európe. Touto cestou sme sa rozhodli ísť v rámci našej priemyselnej politiky. Okrem toho sme tiež začali s novými iniciatívami týkajúcimi sa priemyselných zoskupení a skúšobných trhov. Predstavil by som vám akčný plán na normalizáciu a preskúmal by som spôsoby, akými priemysel môže dosiahnuť kvalitnejšie a konkurencieschopnejšie služby. Boli spustené dve nové iniciatívy pre jednotlivé odvetvia. Prvá sa zameriava na problémy typické pre potravinový priemysel, ktorý má dnes veľký význam, samozrejme, vzhľadom na rastúce ceny potravín, pričom druhá iniciatíva sa týka výziev, ktorým čelí ďalšie z európskych kľúčových priemyselných odvetví, konkrétne odvetvie elektrotechniky. V konečnom dôsledku sa domnievam, že môžeme povedať, že naša priemyselná politika je na dobrej ceste smerujúcej k vytvoreniu správnych podmienok prosperovania európskych podnikov. Dovoľte mi zopakovať, že naším cieľom nie je zasahovať alebo uprednostňovať určité hospodárske subjekty, ani sa nesnažíme odbremeniť členské štáty od ich zodpovednosti. Naším cieľom je partnerstvo, optimálna koordinácia a spoločné dosiahnutie spoločných cieľov. Sme v procese užšieho prepájania priemyselnej politiky Európskej únie s politikami členských štátov a teší ma, že Parlament tiež poskytol svoju podporu tomuto úsiliu. Dnes môžeme povedať, že to bolo správne rozhodnutie. Európsky priemysel je schopnejší, pokiaľ ide o ochranu svojho podielu na trhu. Vynikajúce výkony európskeho priemyslu v oblasti vývozu prispievajú k makroekonomickej stabilite, dokonca aj v kritických obdobiach. Na základe strednodobého hodnotenia sme vám predložili časový plán a pracovný plán na najbližšie roky. Chcel by som vás požiadať, aby ste tento plán podporili. Chcel by som poďakovať pani Jordan Cizeljovej za vypracovanie tejto správy a pochopíte, prečo ma skutočne potešila a chcel by som vyjadriť potešenie aj nad tým, že táto správa je nám tak veľmi naklonená a poskytuje nám takú výraznú podporu. Podobne ako ja aj spravodajkyňa vidí hlavné funkcie priemyselnej politiky vo vytváraní správnych podmienok pre podniky, čím sa Európska únia stáva trvalo udržateľnou atraktívnou lokalitou pre priemyselné odvetvia a čím sa posilňuje naša priemyselná základňa, vďaka čomu by sme mali aj my v budúcnosti disponovať dostatočne kvalitnými a bezpečnými pracovnými miestami vo výrobe. Priemyselná politika 21. storočia sa už vôbec nepodobá na to, čo sa kedysi nazývalo priemyselnou politikou. Dovoľte mi jasne zopakovať, že naša priemyselná politika vychádza z premisy, že naše podniky musia čeliť konkurencii a my ich nemôžeme ochraňovať pred touto konkurenciou a, samozrejme, to ani robiť nechceme. Našou úlohou nie je chrániť priemyselné odvetvia. Našou úlohou je poskytnúť im podmienky, v ktorých môžu naplno rozvinúť svoj potenciál. Teší ma, že v správe Parlamentu sa nielen schvaľujú ciele našej priemyselnej politiky, ale aj metóda, ktorou sa ich snažíme dosiahnuť. Táto metóda je založená na kombinácii iniciatív viacerých odvetví s iniciatívami jedného odvetvia. Určite existuje potreba konať v mnohých oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na európsky priemysel ako celok. Dovoľte mi uviesť len tri príklady, konkrétne znižovanie administratívneho zaťaženia európskych podnikov, posilnenie ich inovačnej kapacity a podpora podnikateľskej kultúry. Na druhej strane tu existujú záležitosti, ktoré sa týkajú len jednotlivých odvetví. Dovoľte mi pripomenúť, že sme zaviedli systém, v rámci ktorého sa zabezpečuje bezpečná výroba a uvádzanie chemických látok na trh v Únii. Len nedávno sme zaviedli komplexný balík opatrení zameraných na posilnenie európskeho obranného priemyslu a existuje tu aj ambiciózny program, ktorý bol prijatý len tento týždeň, zameraný na zjednodušenie právnych ustanovení upravujúcich odvetvie automobilového priemyslu. A do tohto zoznamu príkladov by som mohol pridávať ďalšie. Všetky tieto záležitosti boli dosiahnuté v úzkom partnerstve nielen s priemyslom, ale aj so všetkými skupinami zainteresovaných strán. Pripisujem veľký význam skutočnosti, že sme to dosiahli spolu s Parlamentom, s odborovými zväzmi a s organizáciami pre životné prostredie a so spotrebiteľskými organizáciami v otvorených, transparentných a overiteľných procesoch. Nesúhlasím s myšlienkou vytvárania priemyselnej politiky za zatvorenými dverami alebo v uzavretých miestnostiach. Európsky priemysel je dôležitým hnacím motorom inovácie v Európe a absolútne kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní nášho postavenia v rámci svetového obchodu, a preto si jeho výsledky zasluhujú uznanie a chválu. Zasluhujú si opatrenia zamerané na posilnenie schopnosti európskeho priemyslu udržať si svoju výkonnosť v budúcnosti do čo najvyššej miery a zasluhujú si úsilie z našej strany vynaložené na riešenie výziev, ktorým budeme v blízkej budúcnosti čeliť. Tieto výzvy, samozrejme, vyplývajú z nazhromaždenia energie hospodárskej globalizácie – nemali by sme mať o nej žiadne ilúzie. To, čo sme mali možnosť vidieť doteraz, je len začiatok. Rovnako je to aj v prípade technologickej zmeny a rýchlosti, v akej k nej dochádza, so všetkými dôsledkami na produktivitu, štruktúry a pracovné miesta a, samozrejme, aj v prípade neustále dôležitejšej otázky spôsobov, akými naše ciele v oblasti klímy a životného prostredia vplývajú na našu priemyselnú politiku. V tejto oblasti sú potrebné úpravy a budeme sa im v blízkej budúcnosti venovať."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, pred tremi leti smo posodobili industrijsko politiko EU in jo določili kot temelj naše celotne gospodarske strategije. Zato je naslednja glavna pobuda Komisije, ki bo uvedena pred koncem tega meseca, pobuda za trajnostni industrijski razvoj, trajnostno industrijsko politiko in trajnostno industrijsko proizvodnjo. Politični cilj je prizadevanje za celostni pristop, ki zajema okoljsko politiko, zaposlovanje in industrijsko politiko. Želimo si močno gospodarstvo, varna delovna mesta, manjšo energetsko odvisnost in čisto okolje. Pot do teh ciljev je v proizvodih in postopkih, ki so inovativni ter so oblikovani za izpolnjevanje prihodnjih potreb, v manjšem onesnaževanju okolja v Evropi in večji podpori drugih regij pri bistvenih prizadevanjih za obvladovanje podnebnih sprememb s pomočjo sodobne tehnologije, narejene v Evropi. To je pot za katero si prizadevamo v naši industrijski politiki. Razen tega smo uvedli tudi nove pobude o industrijskih grozdih in pilotnih trgih. Predstavil vam bom akcijski načrt o standardizaciji in preučil načine, kako lahko industrija pridobi kakovostnejše in konkurenčnejše storitve. Uvedli smo tudi dve novi sektorski pobudi. Prva obravnava težave, ki so značilne za živilsko industrijo in so zdaj zelo pomembne, v smislu višanja cen živil, medtem ko druga zadeva izzive, ki so povezani z drugo ključno industrijo Evrope, in sicer z elektroinženiringom. Nazadnje menim, da lahko rečemo, da je naša industrijska politika na dobri poti k ustvarjanju pravih razmer za uspešna evropska podjetja. Naj ponovim, da naš cilj ni posegati ali spodbujati določenih gospodarskih subjektov, niti si ne prizadevamo za razrešitev odgovornosti držav članic, ampak si prizadevamo za partnerstvo, čim boljše usklajevanje in skupno doseganje skupnih ciljev. Zdaj smo v postopku tesnega povezovanja industrijske politike Evropske unije z industrijskimi politikami držav članic, pri čemer sem vesel, da je Parlament prav tako odločno podprl to prizadevanje. Danes lahko rečemo, da je bila to prava odločitev. Evropska industrija je v boljšem položaju kot glavni tekmec v zvezi z ohranjanjem svojega deleža na trgu. Odlično poročilo o uspešnosti izvoza evropske industrije prispeva k makroekonomski stabilnosti tudi v času krize. Na podlagi vmesnega pregleda smo predstavili časovni razpored in delovni načrt za prihodnja leta. Pozivam vas, da podprete ta načrt. Gospe Jordan Cizelj se zahvaljujem za pripravo tega poročila, pri čemer boste razumeli, zakaj sem resnično zadovoljen in želim izraziti zadovoljstvo, ker je to poročilo tako koristno in nam omogoča tako močno podporo. Poročevalka, tako kot jaz, vidi glavne funkcije industrijske politike v ustvarjanju pravih razmer za podjetja, oblikovanju Evropske unije kot trajnostno privlačne lokacije za industrijo in krepitvi industrijske baze, da bomo imeli v prihodnosti dovolj dobrih in varnih delovnih mest v proizvodnem sektorju. Industrijska politika v 21. stoletju ni več podobna nekdanji tako imenovani industrijski politiki. Naj jasno ponovim, da naša industrijska politika temelji na načelu, da se morajo podjetja srečati s konkurenco, da jih pred konkurenco ne moremo zaščititi in da seveda po tem nimamo nobene želje. Naša naloga ni zaščititi industrijo. Naša naloga je zagotoviti industriji razmere, v katerih lahko popolnoma razvije svoje možnosti. Zadovoljen sem, da parlamentarno poročilo podpira ne le cilje naše industrijske politike, ampak tudi metodo s katero si zanje prizadevamo. Ta metoda temelji na kombinaciji medsektorskih in enosektorskih pobud. Zagotovo obstaja potreba po ukrepanju na veliko področjih, ki močno vplivajo na celotno evropsko industrijo. Naj naštejem le tri primere, in sicer zmanjšanje birokracije za evropska podjetja, krepitev njihove inovativne sposobnosti in spodbujanje kulture podjetništva. Na drugi strani obstajajo vprašanja, ki zadevajo le določeno industrijo. Opozarjam vas, da smo uvedli sistem, ki zagotavlja varno proizvodnjo in trženje kemičnih snovi v Uniji. Pravkar smo začeli s celovitim paketom ukrepov, ki so oblikovani za krepitev evropske obrambne industrije, pri čemer obstaja ambiciozen program, sprejet ta teden, za poenostavitev pravnih določb, ki urejajo avtomobilsko industrijo. Na ta seznam lahko dodam še več primerov. Vse to je bilo opravljeno v tesnem partnerstvu, ne le z industrijo, ampak tudi z vsemi zainteresiranimi skupinami. Velik pomen pripisujem dejstvu, da smo vse to opravili skupaj s Parlamentom, sindikati ter z okoljskimi in potrošniškimi organizacijami v odprtem, preglednem in preverljivem procesu. Zavračam zamisel oblikovanja industrijske politike za zaprtimi vrati ali v tajnosti. Evropska industrija je bistvena gonilna sila inovativnosti v Evropi in zagotovo ključni dejavnik pri ohranjanju našega položaja v svetovni trgovini, zato si njeni dosežki zaslužijo priznanje in pohvalo, zaslužijo si ukrepe za okrepitev sposobnosti za ohranjanje čim večje uspešnosti v prihodnosti ter naše prizadevanje za srečevanje z izzivi, s katerimi se neposredno srečujemo. Ti izzivi seveda izhajajo iz pospeševanja gospodarske globalizacije, pri čemer o tem ni nobenih utvar. To, kar smo videli do zdaj, je le začetek. Enako zagotovo velja za tehnološke spremembe in tempo dogajanja, z vsemi posledicami na produktivnost, strukture in delovna mesta ter seveda na vedno bolj pomembno vprašanje o načinih vpliva naših podnebnih in okoljskih ciljev na industrijsko politiko. Pri tem so potrebne spremembe, ki nas bodo zaposlovale v bližnji prihodnosti."@sl20
". − Herr talman, mina damer och herrar! För tre år sedan moderniserade vi EU:s industripolitik och lät den bli en hörnsten i hela vår ekonomiska strategi. Följaktligen är kommissionens nästa stora initiativ, som kommer att påbörjas före månadens slut, initiativet för hållbar industriell utveckling, hållbar industripolitik och hållbar industriell produktion. Det politiska målet är en samordnad strategi som omfattar miljö-, sysselsättnings- och industripolitik. Vi vill ha en stark ekonomi och en ren miljö samt säkra jobb och mindre energiberoende. För att nå dessa mål krävs produkter som är innovativa och som kan möta framtidens behov. Det krävs också mindre miljöföroreningar i Europa samt mer stöd till andra regioners omfattande arbete med att klara av klimatförändringarna genom att använda modern teknik framtagen i Europa. Detta vill vi med vår industripolitik. Dessutom har vi även påbörjat nya initiativ för industrikluster och pilotmarknader. Jag ska lägga fram en handlingsplan om standardisering för er samt undersöka hur industrins kvalitet kan bli bättre och dess tjänster mer konkurrenskraftiga. Två nya branschinitiativ har också påbörjats. Det första gäller problem som är specifika för livsmedelsindustrin, och det har givetvis fått stor betydelse på grund av de ökade matpriserna. Det andra rör utmaningar som en annan av Europas huvudindustrier utsätts för, nämligen elektroteknik. På det hela taget anser jag att vi kan säga att vår industripolitik nu är på god väg att skapa de rätta förutsättningarna för att de europeiska företagen ska kunna växa. Låt mig återigen säga att vårt mål inte är att ingripa för att gynna vissa ekonomiska aktörer. Vi försöker inte heller minska medlemsstaternas ansvar. Vad vi strävar efter är partnerskap, optimal samordning och att gemensamt uppnå gemensamma mål. Vi håller på att sammanlänka EU:s och medlemsstaternas industripolitik, och jag är nöjd över att parlamentet också har gett sitt starka stöd till detta. I dag kan vi säga att det var rätt beslut. Den europeiska industrin kan nu i större utsträckning försvara sina marknadsandelar. Den positiva utvecklingen av den europeiska industrins export bidrar till makroekonomisk stabilitet, även i kristider. Mot bakgrund av halvtidsöversynen har vi lagt fram ett tidsschema och en arbetsplan för de kommande åren för er. Jag ber er att stödja planen. Jag vill tacka Romana Jordan Cizelj för att ha utarbetat betänkandet. Ni kommer att förstå varför jag verkligen är nöjd och lättad över att betänkandet är så fördelaktigt samt ger oss så stark uppbackning. I likhet med mig är föredraganden medveten om industripolitikens huvudfunktioner när det gäller att utforma de rätta villkoren för företag, att göra EU till en hållbar, attraktiv plats för industrier och att stärka vår industriella bas så att vi också har tillräckligt bra och säkra jobb inom tillverkningsindustrin i framtiden. 2000-talets industripolitik liknar inte alls det som brukade kallas industripolitik. Låt mig återupprepa tydligt att vår industripolitik baseras på att våra företag måste klara konkurrens samt att vi inte varken kan eller vill skydda dem från konkurrensen. Vår uppgift är inte att skydda industrierna. Vårt jobb är att skapa förutsättningar för dem så att de helt och hållet kan utveckla sin potential. Jag är nöjd över att parlamentet i sitt betänkande inte bara stöder industripolitikens mål utan också den metod vi fullföljer dem genom. Metoden baseras på en kombination av branschövergripande och branschspecifika initiativ. Det finns säkerligen ett behov av att agera på många områden som starkt påverkar hela den europeiska industrin. Låt mig bara nämna tre exempel, nämligen att minska byråkratin för europeiska företag, att stärka deras innovativa kapacitet och att bygga upp en företagskultur. Å andra sidan finns det angelägenheter som bara rör vissa industrier. Låt mig påminna er om att vi har infört ett system som ser till att produktion och marknadsföring av kemiska ämnen är säkra inom EU. Vi har just startat ett uttömmande åtgärdspaket som syftar till att stärka den europeiska försvarsindustrin. Det finns även ett ambitiöst program, som antogs först den här veckan, för att förenkla de rättsliga bestämmelser som styr bilindustrin. Jag skulle kunna utöka listan med många fler exempel. Allt detta har gjorts i nära samarbete, inte bara med industrin utan även med alla inblandade grupper. Jag fäster stor vikt vid att vi har gjort allt detta tillsammans med parlamentet, med fackföreningarna och med miljö- och konsumentorganisationerna samt att processen har varit öppen och kontrollerbar. Jag förkastar idén om att utforma industripolitik bakom stängda dörrar i kulisserna. Den europeiska industrin är den vitala drivkraften för innovation i Europa och en helt avgörande faktor för att vi ska kunna trygga vår position inom den globala handeln. Därför förtjänar industrin att erkännas och hyllas. Den förtjänar att vi ser till att den i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta sin verksamhet i framtiden och den förtjänar att vi anstränger oss för att möta de omedelbart förestående utmaningarna. Dessa utmaningar har givetvis sitt ursprung i den ekonomiska globaliseringen, vilket det inte bör vara någon tvekan om. Det vi hittills har sett är bara början. Detta gäller säkerligen även teknisk förändring, och den takt den sker i, med alla konsekvenser för produktivitet, strukturer och arbeten. Dessutom gäller det den alltmer centrala frågan om hur våra klimat- och miljömål påverkar vår industripolitik. Här behövs justeringar, och de kommer att hålla oss sysselsatta den närmaste framtiden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph