Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-422"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-422"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vítam prepustenie štyroch väzňov svedomia, rovnako aj podpis Kuby pod dve medzinárodné dohody o ľudských právach OSN z 28. februára 2008. V kubánskych väzniciach však stále zostáva minimálne 58 ľudí výhradne za uplatňovanie ich základných práv. Čo môže Rada urobiť pre väzňov svedomia z marcovej sedemdesiatpäťky v zmysle týchto dvoch dohovorov o ľudských právach OSN? Verím, že Rada vyzve predstaviteľov Kuby na preskúmanie všetkých prípadov disidentov nezávislým a nestranným súdom a pokúsi sa o ich prepustenie."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám propuštění čtyř vězňů svědomí, rovněž tak i podpis Kuby pod dvěma mezinárodními dohodami o lidských právech OSN z 28. února 2008. V kubánských věznicích však stále zůstává minimálně 58 lidí výhradně za uplatňování svých základních práv. Co může Rada udělat pro vězně svědomí z březnové pětasedmdesátky v smyslu těchto dvou úmluv o lidských právech OSN? Věřím, že Rada vyzve představitele Kuby k přezkoumání všech případů disidentů nezávislým a nestranným soudem a pokusí se o jejich propuštění."@cs1
"Hr. formand! Løsladelsen af fire cubanske samvittighedsfanger er et meget positivt skridt, og ligeledes er den cubanske regerings underskrivelse af to retligt bindende konventioner fra verdenserklæringen om menneskerettigheder i FN den 28. februar 2008. Men mindst 58 personer er fortsat indespærret i cubanske fængsler udelukkende for at have holdt på deres grundlæggende rettigheder. I forbindelse med disse to FN-menneskerettighedskonventioner hvad kan Rådet så gøre for de 75 samvittighedsfanger fra "martsgruppen"? Jeg er sikker på, at Rådet vil henvende sig til højtstående cubanske tjenestemænd for at gennemgå alle de sager, der omhandler cubanske systemkritikere, ved upartiske og uafhængige domstole og forsøge at få dem løsladt."@da2
"Die Freilassung von vier politischen Häftlingen in Kuba ist ein sehr positiver Schritt, ebenso die Unterzeichnung von zwei rechtsverbindlichen Dokumenten aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO am 28. Februar 2008. Gleichwohl befinden sich immer noch mindestens 58 Personen in kubanischen Gefängnissen, und zwar nur deshalb, weil sie auf ihren Grundrechten bestehen. Was kann der Rat ausgehend von diesen beiden UNO-Menschenrechtserklärungen für die 75 Gefangenen aus Gewissensgründen der so genannten „Märzgruppe“ tun? Ich vertraue darauf, dass der Rat hochrangige Vertreter der Regierung auffordern wird, die Fälle aller kubanischen Dissidenten durch unparteiische und unvoreingenommene Gerichte prüfen zu lassen, und für ihre Freilassung eintreten wird."@de9
"Η απελευθέρωση των τεσσάρων κουβανών κρατούμενων λόγω πεποιθήσεων είναι ένα πολύ θετικό βήμα, όπως και η υπογραφή από την κουβανική κυβέρνηση δύο νομικά δεσμευτικών συμφώνων από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα Ηνωμένη Έθνη στις 28 Φεβρουαρίου 2008. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον 58 άνθρωποι παραμένουν ακόμα φυλακισμένοι σε κουβανικές φυλακές απλώς επειδή επέμεναν για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο αυτών των δύο συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο για του 75 κρατουμένους λόγω πεποιθήσεων από την «ομάδα του Μαρτίου»; Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα ζητήσει από τους υψηλά ιστάμενους κουβανούς αξιωματούχους να εξετάσουν όλες τις περιπτώσεις αναφορικά με τους κουβανούς αντιφρονούντες από αμερόληπτα και μη φανατικά δικαστήρια, και ότι θα προσπαθήσει να πετύχει την απελευθέρωσή τους."@el10
"The release of the four Cuban prisoners of conscience is a very positive step, as is the Cuban Government’s signing of two legally binding covenants from the Universal Declaration of Human Rights at the United Nations on 28 February 2008. However, at least 58 people still remain incarcerated in Cuban prisons purely for insisting on their fundamental rights. In the context of these two UN human rights covenants, what can the Council do for the 75 prisoners of conscience from the ‘March group’? I trust that the Council will call on high-ranking Cuban officials to review all cases concerning Cuban dissidents by impartial and non-partisan courts, and will try to get them released."@en4
"La liberación de los cuatro presos de conciencia cubanos es un paso muy positivo, al igual que la firma, el 28 de febrero de 2008 por parte del Gobierno cubano de los dos pactos jurídicamente vinculantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. No obstante, al menos 58 personas aún permanecen encarceladas en prisiones cubanas simplemente por haber insistido en el respeto de sus derechos fundamentales. En el marco de estos dos pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, ¿qué puede hacer el Consejo por los 75 presos de conciencia del «grupo de marzo»? Confío en que el Consejo invitará a los altos funcionarios cubanos a revisar todos los casos relativos a disidentes cubanos en órganos jurisdiccionales imparciales y no partidistas e intentará que sean liberados."@es21
"Nelja Kuuba poliitvangi vabastamine on väga positiivne samm, nagu ka see, et Kuuba valitsus allkirjastas 28. veebruaril 2008. aastal kaks ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni õiguslikult siduvat lepingut. Samas vähemalt 58 inimest on endiselt Kuuba vanglates ainult oma põhiõiguste nõudmise eest. Mida saab nõukogu nende kahe ÜRO inimõiguste lepingu kontekstis teha 75 nn märtsirühma poliitvangi heaks? Ma usun, et nõukogu pöördub Kuuba kõrgemate ametnike poole, et vaadata läbi kõik Kuuba dissidentidega seotud asjad erapooletutes kohtutes, ja püüab saavutada nende vabastamist."@et5
"Neljän kuubalaisen mielipidevangin vapauttaminen on hyvin myönteinen askel, kuten sekin, että Kuuban hallitus on allekirjoittanut kaksi laillisesti sitovaa kansainväliseen ihmisoikeusjulistukseen kuuluvaa sopimusta Yhdistyneissä Kansakunnissa 28. helmikuuta 2008. Kuuban vankiloissa on kuitenkin edelleen vähintään 58 henkilöä pelkästään sen vuoksi, että he ovat vaatineet perusoikeuksiaan. Mitä neuvosto voi tehdä näiden kahden YK:n ihmisoikeussopimuksen yhteydessä Maaliskuun ryhmään kuuluvien 75 vangin hyväksi? Luotan siihen, että neuvosto kehottaa korkea-arvoisia Kuuban viranomaisia tutkimaan uudelleen kaikki Kuuban toisinajattelijoita koskevat tapaukset puolueettomissa ja puolueista riippumattomissa tuomioistuimissa ja pyrkimään vapauttamaan nämä."@fi7
"La libération des quatre prisonniers d’opinion cubains est un pas positif, tout comme la signature par le gouvernement cubain de deux pactes légalement contraignants relatifs à la Déclaration universelle des droits de l’homme devant les Nations Unies le 28 février 2008. Pourtant, les prisons cubaines hébergent encore au moins 58 personnes incarcérées pour avoir voulu faire valoir leurs droits fondamentaux. Dans le contexte de ces deux pactes de l’ONU sur les droits de l’homme que peut faire le Conseil pour les 75 prisonniers d’opinion du «Groupe de mars»? J’imagine et j’espère que le Conseil invitera les hauts responsables cubains à faire réexaminer tous les dossiers de dissidents cubains par des tribunaux impartiaux et neutres, et qu’il s’efforcera d’obtenir leur libération."@fr8
"A négy kubai lelkiismereti fogoly szabadon bocsátása nagyon pozitív lépés, ahogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata két kötelező erejű egyezményének a kubai kormány általi aláírása is az volt 2008. február 28-án az ENSZ székházában. Ugyanakkor legalább 58 személyt továbbra is fogva tartanak kubai börtönökben kizárólag azért, mert alapvető jogaikkal akartak élni. E két egyezségokmány tekintetében mit tehet a a „Márciusi csoport” 75 lelkiismereti okokból bebörtönzött tagja érdekében? Bízom abban, hogy a Tanács felszólítja a magas rangú kubai tisztségviselőket a kubai ellenzéket érintő összes per újrafelvételére pártatlan, nem egyoldalú bíróság előtt, és megkísérli elérni szabadon bocsátásukat."@hu11
"Il rilascio dei quattro prigionieri d’opinione cubani è un passo molto positivo, così come la sottoscrizione da parte del governo cubano di due patti giuridicamente vincolanti derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo presso le Nazioni Unite in data 28 febbraio 2008. Tuttavia, almeno 58 persone restano ancora incarcerate nelle prigioni cubane meramente perché insistono sui loro diritti fondamentali. Nel contesto dei due patti ONU sui diritti umani, cosa può fare il Consiglio per i 75 prigionieri d’opinione del “gruppo di marzo”? Confido che il Consiglio esorterà i funzionari cubani di alto rango a rivedere tutti i casi riguardanti i dissidenti cubani attraverso tribunali imparziali e liberi e a cercare di ottenere il loro rilascio."@it12
"Kubos politinių kalinių išlaisvinimas yra labai teigiamas žingsnis, kaip ir Kubos vyriausybės sprendimas 2008 m. vasario 28 d. Jungtinėse tautose pasirašyti du teisiškai įpareigojančius Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paktus. Tačiau mažiausiai 58 žmonės Kubos kalėjimuose vis dar kalinami vien tik už tai, kad reikalavo pagrindinių teisių. Atsižvelgiant į šių dviejų JT žmogaus teisių paktų kontekstą, ką naudingo Taryba gali padaryti 75 politiniams kaliniams, priklausantiems „Kovo grupei“? Tikiuosi, kad Taryba kreipsis į aukšto rango Kubos pareigūnus ir paragins juos peržiūrėti visas Kubos disidentų bylas nešališkuose teismuose, bei pasistengs pasiekti, kad jie būtų išlaisvinti."@lt14
"Četru kubiešu pārliecības cietumnieku atbrīvošana ir ļoti pozitīvs solis, tāpat kā tas, ka Kubas valdība 2008. gada 28. februārī parakstīja divas juridiski saistošas ANO Starptautisko cilvēktiesību deklarācijas konvencijas. Tomēr vismaz 58 cilvēki joprojām ir ieslodzīti Kubas cietumos pilnīgi par to, ka viņi uzstāj uz savām pamattiesībām. Šo divu ANO cilvēktiesību konvenciju ziņā, ko Padome dara 75 uzskatu cietumnieku no „Marta grupas” labā? Es paļaujos, ka Padome aicinās augsta līmeņa Kubas amatpersonas pārskatīt visas lietas par Kubas disidentiem neatkarīgās un neieinteresētās tiesāsim, un centīsies panākt viņu atbrīvošanu."@lv13
"Vítam prepustenie štyroch väzňov svedomia, rovnako ako podpis Kuby pod dve medzinárodné dohody o ľudských právach OSN z 28. februára 2008. V kubánskych väzniciach však stále zostáva minimálne 58 ľudí výhradne za uplatňovanie ich základných práv. Čo môže Rada urobiť pre väzňov svedomia z marcovej sedemdesiatpäťky v zmysle týchto dvoch dohovorov o ľudských právach OSN? Verím, že Rada vyzve predstaviteľov Kuby na preskúmanie všetkých prípadov disidentov nezávislým a nestranným súdom a pokúsi sa o ich prepustenie."@mt15
"De vrijlating van de vier Cubaanse gewetensbezwaarde gevangenen is een zeer positieve stap, evenals de ondertekening van twee wettelijk bindende verdragen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens door de Cubaanse regering op 28 februari 2008 bij de Verenigde Naties. Er blijven echter ten minste nog 58 mensen gevangen gehouden in Cubaanse gevangenissen louter door op hun fundamentele rechten te staan. Wat kan de Raad in de context van deze twee mensenrechtenverdragen van de VN doen voor de 75 gewetensbezwaarde gevangenen van de “Maartgroep”? Ik vertrouw erop dat de Raad een beroep zal doen op hoge Cubaanse ambtenaren om alle gevallen met betrekking tot Cubaanse dissidenten te laten herzien door onpartijdige en niet-partijgebonden rechtbanken, en zal trachten hen vrij te krijgen."@nl3
"Uwolnienie czterech kubańskich więźniów sumienia było znaczącym krokiem naprzód, podobnie, jak podpisanie przez rząd kubański 28 lutego 2008 dwóch prawnie wiążących aktów Organizacji Narodów Zjednoczonych, pochodzących z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niestety, co najmniej 58 osób wciąż przebywa w kubańskich więzieniach cierpiąc za sam fakt, że upominają się o swoje podstawowe prawa. W świetle podpisania dwóch aktów prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, co może uczynić Rada w sprawie 75 więźniów sumienia z tzw. „grupy marcowej”? Wierzę, iż Rada wezwie wysokich rangą urzędników kubańskich do weryfikacji akt dotyczących kubańskich dysydentów z udziałem bezstronnych i niezawisłych sądów oraz dołoży starań w kierunku ich uwolnienia."@pl16
"A libertação de quatro prisioneiros de consciência cubanos constitui um passo muito positivo, tal como o facto de, no dia 28 de Fevereiro de 2008, o Governo cubano ter assinado nas Nações Unidas dois pactos vinculativos em termos legais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, ainda há pelo menos 58 pessoas encarceradas nas prisões cubanas só por insistirem nos seus direitos fundamentais. O que pode o Conselho fazer pelos 75 prisioneiros de consciência do chamado “Grupo de Março”, no contexto destes dois pactos das Nações Unidas relativos aos direitos humanos? Espero que o Conselho apele aos altos representantes cubanos para que tribunais imparciais e independentes revejam todos os casos relativos a dissidentes cubanos e se esforce por conseguir a sua libertação."@pt17
"Vítam prepustenie štyroch väzňov svedomia, rovnako ako podpis Kuby pod dve medzinárodné dohody o ľudských právach OSN z 28. februára 2008. V kubánskych väzniciach však stále zostáva minimálne 58 ľudí výhradne za uplatňovanie ich základných práv. Čo môže Rada urobiť pre väzňov svedomia z marcovej sedemdesiatpäťky v zmysle týchto dvoch dohovorov o ľudských právach OSN? Verím, že Rada vyzve predstaviteľov Kuby na preskúmanie všetkých prípadov disidentov nezávislým a nestranným súdom a pokúsi sa o ich prepustenie."@ro18
"Izpustitev štirih kubanskih zapornikov vesti je zelo pozitiven korak, tako kot podpis kubanske vlade dveh pravno zavezujočih dogovorov iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah v Združenih narodih 28. februarja 2008. Vendar je vsaj 58 ljudi še vedno zaprtih v kubanskih zaporih zgolj zaradi vztrajanja pri svojih temeljnih pravicah. Glede na oba dogovora ZN o človekovih pravicah, kaj lahko Svet stori za 75 zapornikov vesti iz „marčevske skupine“? Verjamem, da bo Svet pozval ugledne kubanske uradnike, da pregledajo vse primere v zvezi s kubanskimi disidenti s pomočjo nepristranskih in nestrankarskih sodišč, ter si bo prizadeval za njihovo izpustitev."@sl20
"Frigivningen av de fyra kubanska samvetsfångarna är ett stort framsteg, liksom Kubas undertecknande av två rättsligt bindande konventioner från den universella deklarationen om mänskliga rättigheter hos FN den 28 februari 2008. Åtminstone 58 personer är dock fortfarande inlåsta i kubanska fängelser enbart på grund av att de insisterat på sina grundläggande rättigheter. Inom ramen för de två FN-konventionerna om mänskliga rättigheter, vad kan rådet göra för de 75 samvetsfångarna från ”March group”? Jag litar på att rådet kommer att uppmana högt uppsatta kubanska officerare att undersöka alla fall som rör kubanska dissidenter genom opartiska rättegångar samt försöka få dem frigivna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph