Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-421"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-421"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hvala lepa gospodu Howittu za to dodatno vprašanje. Ne morem, ne bi mogel reči, da zaznavamo že konkretne spremembe, zaznavamo pa potencial za spremembe in potencial za novo poglavje v odnosih med Evropsko unijo in Kubo, o čemer bo govora tudi na enem od naslednjih zasedanj Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose. Upamo, da bo ta potencial izkoriščen, da se bo to lahko uresničilo. Vendar ponavljam, to je tudi, oziroma predvsem odvisno od kubanske strani. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
"( ) Mnohokrát vám, pane Howitte, děkuji za doplňující otázku. Nemohu říci, že bychom si všimli nějaké významné změny, navzdory tomu si uvědomujeme, že tu existuje potenciál změny a potenciál nové kapitoly ve vztazích mezi Evropskou unií a Kubou. Budeme o tom diskutovat i na jednom z nejbližších zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Doufáme, že tento potenciál bude využitý a že se změny stanou skutečností. Navzdory tomu, a to opakuji, všechno v první řadě závisí na Kubě. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Mange tak til hr. Howitt for tillægsspørgsmålet. Jeg kan ikke sige, at vi har bemærket nogen væsentlige ændringer, selv om vi er opmærksomme på muligheden for forandring og muligheden for et nyt kapital i forholdet mellem EU og Cuba. Dette vil også blive drøftet på Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) næste møder. Vi håber, at dette potentiale vil blive udnyttet, og at det kan blive til virkelighed. Selv om dette, og jeg gentager, primært er op til Cuba."@da2
". − Vielen Dank für Ihre Zusatzfrage, Herr Howitt. Ich kann nicht sagen, dass wir wesentliche Veränderungen festgestellt haben, obwohl wir uns des Potenzials für einen Wandel und für ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Kuba bewusst sind. Dieser Punkt wird auch bei einer der nächsten Sitzungen des Rates Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen diskutiert werden. Wir hoffen, dass dieses Potenzial genutzt wird und Realität werden kann – obwohl es hier, ich wiederhole, auch bzw. vor allem auf Kuba ankommt. Ich danke Ihnen."@de9
"Ευχαριστώ πολύ τον κ. Howitt για τη συμπληρωματική ερώτηση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε παρατηρήσει ουσιαστικές αλλαγές, παρότι γνωρίζουμε την προοπτική αλλαγής και την προοπτική για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας. Αυτό θα συζητηθεί επίσης σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Ελπίζουμε να αξιοποιηθεί αυτή η προοπτική και να μπορέσει αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αν και, επαναλαμβάνω, αυτό εξαρτάται επίσης –ή κυρίως– από την Κούβα. Σας ευχαριστώ."@el10
"Thank you very much to Mr Howitt for the additional question. I could not say that we have noticed any substantial changes, although we are aware of the potential for change, and the potential for a new chapter in the relationship between the European Union and Cuba. This will also be discussed at one of the next sessions of the General Affairs and External Relations Council. We hope that this potential will be utilised, and that this can become a reality. Although, I repeat, this is also or primarily up to Cuba. Thank you."@en4
". ( ) Muchas gracias, señor Howitt, por su pregunta complementaria. No podría afirmar que hayamos observado cambios sustanciales, aunque somos conscientes de las posibilidades de cambio que existen y de las posibilidades de poder abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Lo anterior también se examinará en una de las próximas reuniones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Esperemos que este potencial pueda materializarse. Aunque, repito, depende sobre todo de Cuba. Gracias."@es21
"Tänan väga Richard Howitti täiendava küsimuse eest. Ma ei saaks öelda, et oleme täheldanud mingeid suuri muudatusi, kuigi oleme teadlikud muutuste võimalikkusest ning Euroopa Liidu ja Kuuba vahelistes suhetes uue peatüki avamise võimalikkusest. Sellest räägitakse ka ühel järgmistest üldasjade ja välissuhete nõukogu istungitest. Me loodame, et see potentsiaal kasutatakse ära ja see muutub reaalsuseks. Aga ma kordan, et see sõltub samuti või eelkõige Kuubast. Tänan teid."@et5
"Paljon kiitoksia Richard Howittille lisäkysymyksestä. En sanoisi meidän havainneen mitään merkittäviä muutoksia, vaikka olemmekin tietoisia muutoksen mahdollisuudesta sekä mahdollisuudesta uuteen lukuun Euroopan unionin ja Kuuban välisissä suhteissa. Tästä keskustellaan myös yhdessä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston seuraavista istunnoista. Toivomme, että mahdollisuutta hyödynnetään ja että tämä voisi toteutua. Toistan kuitenkin, että tämä riippuu myös tai pääasiassa Kuubasta. Kiitos."@fi7
"Merci beaucoup, Monsieur Howitt, pour cette question complémentaire. Je ne peux pas dire que nous ayons remarqué des changements importants, bien que nous ayons conscience du potentiel de changement et d’ouverture d’un nouveau chapitre des relations entre l’Union européenne et Cuba. Cela fera également l’objet de discussions lors de l’une des prochaines séances du Conseil «Affaires générales et Relations extérieures». Nous espérons que ce potentiel sera exploité et que cela deviendra une réalité. Mais je le répète, tout dépend principalement de Cuba. Merci."@fr8
"Nagyon köszönöm Howitt úrnak kiegészítő kérdését. Nem mondhatnám, hogy lényegi változásokat észleltünk volna, habár tudatában vagyunk, hogy lehetséges a változás és lehetséges új fejezetet nyitni az Európai Unió és Kuba közötti kapcsolatban. Ez is a vita tárgya lesz az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának valamelyik soron következő ülésén. Reméljük, hogy a lehetőség felhasználásra kerül és mindez valósággá válik. Mindazonáltal, megismétlem, ez Kubától is, vagy elsősorban Kubától függ. Köszönöm."@hu11
". La ringrazio molto onorevole Howitt per la domanda aggiuntiva. Non posso di dire che abbiamo notato cambiamenti sostanziali, sebbene siamo consci del potenziale per introdurre cambiamenti e per aprire un nuovo capitolo delle relazioni tra l’Unione europea e Cuba. Ciò verrà altresì discusso in occasione di una delle prossime sessioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne”. Ci auguriamo tale potenziale verrà sfruttato e che ciò possa diventare realtà. Sebbene, ripeto, ciò spetti anche o principalmente a Cuba. Grazie."@it12
"Pone Howitt, labai dėkoju Jums už šį papildomą klausimą. Negaliu pasakyti, kad pastebėjome kurių nors esminių pokyčių, tačiau žinome apie pokyčių potencialą, taip pat apie galimybes pradėti naują Europos Sąjungos ir Kubos santykių etapą. Apie tai taip pat bus diskutuojama vienoje iš būsimų Bendrųjų reikalų ir užsienio santykių tarybos sesijoje. Viliamės, kad šis potencialas bus išnaudotas, ir kad tai taps tikrove. Tačiau pakartosiu, kad tai taip pat, arba daugiausiai priklausys nuo Kubos. Ačiū."@lt14
"Liels paldies kungam par papildu jautājumu. Es nevarētu teikt, ka mēs būtu novērojuši kādas būtiskas izmaiņas, lai gan mums zināms par izmaiņu iespēju, un jaunas nodaļas iespējamību Eiropas Savienības un Kubas attiecībās. Tas tiks arī apspriests vienā no nākamajām Vispārējo attiecību un ārējo attiecību padomes sēdēm. Mēs ceram, ka šis potenciāls tiks izmantots, un ka tā kļūs īstenība. Lai gan, es atkārtoju, tas arī un galvenokārt ir atkarīgs no Kubas. Paldies."@lv13
"Hvala lepa gospodu Howittu za to dodatno vprašanje. Ne morem, ne bi mogel reči, da zaznavamo že konkretne spremembe, zaznavamo pa potencial za spremembe in potencial za novo poglavje v odnosih med Evropsko unijo in Kubo, o čemer bo govora tudi na enem od naslednjih zasedanj Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose. Upamo, da bo ta potencial izkoriščen, da se bo to lahko uresničilo. Vendar ponavljam, to je tudi, oziroma predvsem odvisno od kubanske strani. Hvala lepa."@mt15
"Dank u zeer mijnheer Howitt voor de aanvullende vraag. Ik kan niet zeggen dat wij enige wezenlijke veranderingen hebben opgemerkt, hoewel we ons bewust zijn van het potentieel voor verandering, en het potentieel voor een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen de Europese Unie en Cuba. Dit zal ook worden besproken in een van de volgende zittingen van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen. Wij hopen dat dit potentieel zal worden gebruikt, en dat dit een realiteit kan worden. Hoewel, ik herhaal, dit ook of hoofdzakelijk aan Cuba is. Dank u."@nl3
"Dziękuję bardzo panu posłowi Howittowi za dodatkowe pytanie. Nie mogę powiedzieć, że nie odnotowaliśmy żadnych znaczących zmian, chociaż jesteśmy świadomi możliwości w zakresie zmiany oraz perspektywy otwarcia nowego rozdziału w stosunkach pomiędzy Unią Europejską a Kubą. Ta sprawa będzie omawiana również w trakcie następnych sesji Rady UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych. Mamy nadzieję, że ten potencjał zostanie wykorzystany oraz, że może to stać się rzeczywistością. Powtarzam jednak, że to także, a nawet w głównym stopniu, zależy od samej Kuby. Dziękuję."@pl16
"Agradeço muito ao senhor deputado Howitt esta pergunta complementar. Não posso dizer que tenhamos registado nenhuma mudança substancial, embora estejamos conscientes da possibilidade de mudança, e da possibilidade de abrirmos um novo capítulo nas relações da União Europeia com Cuba. O assunto será discutido numa das próximas sessões do Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas. Esperamos que a presente oportunidade seja aproveitada e que se torne uma realidade. Devo repetir, no entanto, que o mesmo depende também, e acima de tudo, de Cuba. Muito obrigado."@pt17
"Hvala lepa gospodu Howittu za to dodatno vprašanje. Ne morem, ne bi mogel reči, da zaznavamo že konkretne spremembe, zaznavamo pa potencial za spremembe in potencial za novo poglavje v odnosih med Evropsko unijo in Kubo, o čemer bo govora tudi na enem od naslednjih zasedanj Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose. Upamo, da bo ta potencial izkoriščen, da se bo to lahko uresničilo. Vendar ponavljam, to je tudi, oziroma predvsem odvisno od kubanske strani. Hvala lepa."@ro18
"( ) Veľmi pekne vám, pán Howitt, ďakujem za dodatočnú otázku. Nemôžem povedať, že by sme si všimli nejaké významné zmeny, napriek tomu si uvedomujeme, že tu existuje potenciál zmeny a potenciál novej kapitoly vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Kubou. Budeme o tom diskutovať aj na jednom z najbližších zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Dúfame, že tento potenciál bude využitý a že sa zmeny stanú skutočnosťou. Napriek tomu, a to opakujem, všetko v prvom rade závisí od Kuby. Ďakujem."@sk19
"Tack så mycket herr Howitt för tilläggsfrågan. Jag kan inte säga att vi har märkt några större förändringar, även om vi är medvetna om att det finns potential till förändring och till ett nytt kapitel i förhållandet mellan EU och Kuba. Detta kommer också att diskuteras på de kommande sammanträdena i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser. Vi hoppas att man kommer att dra nytta av potentialen och att detta kan bli verklighet. Jag upprepar att detta dock främst är upp till Kuba. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,20,15,1,19,21
"SL"1,19,21

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph