Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-419"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-419"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glede vprašanja spoštovanega gospoda Evansa bi želel povedati naslednje. Evropska unija je pozdravila dejstvo, da je Kuba podpisala pakt Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah in pakt Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Predsedstvo je v svoji izjavi z dne 4. marca letos pozitivno ocenilo kubanski podpis teh paktov. Ko je Kuba postala podpisnica teh pravno zavezujočih mednarodnih instrumentov, je seveda prevzela iz njih izhajajoče obveznosti. Predsedstvo je Kubo spodbudilo, naj nadaljuje s takšnimi pozitivnimi dejanji in še bolj okrepi sodelovanje z mednarodnimi strukturami na področju varstva človekovih pravic. Evropska unija bo skrbno spremljala izvajanje teh pravno zavezujočih obvez, ki jih je Kuba prevzela na področju človekovih pravic. V sklepih o Kubi iz junija 2007 je Svet pozval kubansko vlado, naj izvede politične in gospodarske reforme, ki so potrebne za izboljšanje vsakdanjega življenja kubanskega ljudstva. Evropska unija priznava pravico Kubancev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Unija je še naprej pripravljena tvorno prispevati k prihodnjemu razvoju vseh sektorjev kubanske družbe, tudi z ukrepi v okviru razvojnega sodelovanja. Vendar pa Evropska unija še naprej opozarja kubanske oblasti na posebne obveznosti spodbujanja in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin njenih državljanov. Ta vidik je pomemben tudi zaradi članstva Kube v Svetu Združenih narodov za človekove pravice. V Svetu Evropske unije še naprej potekajo razprave o možnostih za ponovno vzpostavitev celovitega in odprtega dialoga s Kubo v skladu s sklepi Sveta iz junija lani. Vendar je to, ali bo do tega prišlo, odvisno tudi od pripravljenosti Kube, da se strinja s predlogom za politični dialog. Predsedstvo poziva Kubo, da naredi pomemben naslednji korak ratifikacije paktov Združenih narodov in to brez rezervacij, ki bi spodkopale njuno naravo in učinkovitost. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
"( ) K otázce, kterou předložil pan Evans, bych chtěl uvést následující. Evropská unie uvítala skutečnost, že Kuba podepsala Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Ve svém prohlášení ze 4. března tohoto roku předsednictví zhodnotilo podepsání těchto dvou paktů Kubou jako pozitivní. Kuba se stala signatářem těchto právně závazných mezinárodních nástrojů a přijala tak samozřejmě závazky, které pro ni z těchto dokumentů vyplývají. Předsednictví povzbudilo Kubu, aby pokračovala v takovýchto pozitivních krocích a aby dále zintenzivňovala spolupráci s mezinárodními strukturami v oblasti ochrany lidských práv. Evropská unie bude pečlivě sledovat uskutečňování těchto právně závazných závazků k lidským právům, které přijala Kuba. Ve svých závěrech týkajících se Kuby, které byly přijaty v červnu 2007, Evropská rada vyzvala kubánskou vládu, aby realizovala politické a hospodářské reformy, které jsou nezbytné na zkvalitnění každodenního života kubánských občanů. Evropská unie uznává právo Kubánců na to, aby se sami rozhodli o své budoucnosti. Evropská unie je připravená poskytnout další konstruktivní podporu budoucímu rozvoji ve všech oblastech kubánské společnosti včetně opatření v rámci rozvojové spolupráce. Evropská unie však nadále připomíná kubánským orgánům jejich zvláštní závazky k prosazování a dodržování lidských práv a svobod svých občanů. V Evropské radě probíhají další diskuse o možnostech opětovného otevření všeobecného a otevřeného dialogu s Kubou v souladu se závěry, ke kterým se dospělo v červnu minulého roku. To, zda tento dialog bude skutečně zahájen, však závisí i na Kubě a na tom, zda je připravená přijmout návrh na politický dialog. Předsednictví vyzývá Kubu, aby přistoupila k dalšímu významnému kroku a aby ratifikovala oba pakty Organizace spojených národů bez výhrad, které by oslabily jejich charakter a účinnost. Děkuji."@cs1
"( ) Hr. formand! I forbindelse med hr. Evans spørgsmål vil jeg gerne sige følgende: EU glæder sig over, at Cuba har underskrevet FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR). I sin udtalelse den 4. marts i år vurderede formandskabet, at Cubas underskrivelse af de to aftaler er positiv. Da Cuba er blevet underskriver af de retligt bindende internationale instrumenter, har det selvfølgelig accepteret de forpligtelser, der er forbundet med dem. Formandskabet har tilskyndet Cuba til at fortsætte med sådanne positive foranstaltninger og yderligere øge deres samarbejde med de internationale strukturerer på området for menneskerettighedsbeskyttelse. EU vil nøje følge gennemførelsen af disse retligt bindende forpligtelser for menneskerettigheder, som Cuba har accepteret. I sine afgørelser om Cuba inviterede Rådet i juni 2007 Cuba til at foretage politiske og økonomiske reformer, der er nødvendige for at forbedre hverdagen for det cubanske folk. EU anerkender cubanernes ret til selv at træffe beslutninger om deres fremtid. EU er forberedt på at bidrage med yderligere konstruktiv støtte til fremtidig udvikling inden for alle områder af det cubanske samfund, herunder foranstaltninger inden for udviklingssamarbejde. EU fortsætter dog med at minde de cubanske myndigheder om deres særlige forpligtelser til at tilskynde til og respektere menneskerettigheder og deres befolknings frihed. Yderligere drøftelser finder sted i Rådet og handler om mulighederne for at genetablere en generel og åben dialog med Cuba på linje med de afgørelser, der blev truffet i juni sidste år. Om dette vil ske afhænger dog af Cuba, og om landet er forberedte på at acceptere forslaget om en politisk dialog. Formandskabet inviterer Cuba til at tage endnu et vigtigt skridt og ratificere begge FN-aftaler uden forbehold, som kan underminere deres karakter og effektivitet."@da2
". − Zur Anfrage von Herrn Evans möchte ich Folgendes anmerken: Die Europäische Union hat es begrüßt, dass Kuba den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte (ICPPR) und den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) unterzeichnet hat. In seiner Erklärung vom 4. März dieses Jahres beurteilte der Ratsvorsitz die Unterzeichnung dieser beiden Pakte durch Kuba als positiv. Mit der Unterzeichnung dieser rechtsverbindlichen internationalen Instrumente hat Kuba natürlich die sich aus ihnen ergebenden Verpflichtungen akzeptiert. Der Ratsvorsitz hat Kuba darin bestärkt, weitere positive Maßnahmen dieser Art zu ergreifen und seine Zusammenarbeit mit den internationalen Gremien im Bereich Menschenrechtsschutz auszubauen. Die Europäische Union wird die Einhaltung dieser von Kuba akzeptierten rechtsverbindlichen Menschenrechtsverpflichtungen genau beobachten. In seinen Schlussfolgerungen zu Kuba vom Juni 2007 forderte der Europäische Rat die kubanische Regierung auf, politische und wirtschaftliche Reformen durchzuführen, die zur Verbesserung des Alltags der kubanischen Bevölkerung erforderlich sind. Die Europäische Union erkennt das Recht der Kubaner an, über ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Sie ist bereit, die künftige Entwicklung in allen Bereichen der kubanischen Gesellschaft weiterhin konstruktiv zu fördern, wozu auch Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zählen. Die Europäische Union erinnert die kubanischen Behörden jedoch erneut an ihre konkreten Verpflichtungen, die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten ihrer Bevölkerung zu fördern und zu achten. Im Europäischen Rat werden derzeit Möglichkeiten erörtert, entsprechend den Schlussfolgerungen vom Juni 2007 erneut einen allgemeinen und offenen Dialog mit Kuba aufzunehmen. Ob sich dies jedoch verwirklichen lässt, das hängt auch von Kuba und seiner Bereitschaft ab, den Vorschlag für einen politischen Dialog zu akzeptieren. Der Ratsvorsitz fordert Kuba auf, einen weiteren bedeutenden Schritt zu tun und die beiden Pakte der Vereinten Nationen ohne Vorbehalte, die ihren Charakter und ihre Wirksamkeit untergraben würden, zu ratifizieren. Ich danke Ihnen."@de9
"Αναφορικά με την ερώτηση που υπέβαλε ο κ. Evans, θα ήθελα να πω τα εξής: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαιρετίσει την υπογραφή από την Κούβα του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών (ICPPR) και του διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR). Στη δήλωσή της στις 4 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η Προεδρία έκρινε θετική την υπογραφή των δύο συμφώνων από την Κούβα. Εφόσον η Κούβα υπέγραψε αυτά τα νομικά δεσμευτικά διεθνή εργαλεία, αποδέχτηκε φυσικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά. Η Προεδρία προέτρεψε την Κούβα να συνεχίσει με τέτοιες θετικές ενέργειες και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τις διεθνείς δομές στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή αυτών των νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποδέχτηκε η Κούβα. Στα συμπεράσματά του για την Κούβα, τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την κουβανική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή του κουβανικού λαού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωμα των κουβανών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Είναι, δε, έτοιμη να παράσχει επιπλέον εποικοδομητική υποστήριξη για περαιτέρω ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της κουβανικής κοινωνίας, μεταξύ αυτών και μέτρα εντός της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υπενθυμίζει στις κουβανικές αρχές τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις τους να προάγουν και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών τους. Περαιτέρω συζητήσεις διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις πιθανότητες επανέναρξης ενός γενικού και ανοικτού διαλόγου με την Κούβα σε συμφωνία με τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο. Ωστόσο, το αν θα γίνει αυτό εξαρτάται και από την Κούβα και το κατά πόσο είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση για έναν πολιτικό διάλογο. Η Προεδρία καλεί την Κούβα να κάνει μία ακόμα πιο σημαντική κίνηση και να επικυρώσει και τα δύο σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών χωρίς επιφυλάξεις που θα υπονόμευαν τον χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητά τους. Σας ευχαριστώ."@el10
"( ) Regarding the question posed by Mr Evans, I would like to say the following: The European Union has welcomed the fact that Cuba has signed the UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). In its statement of 4 March this year, the Presidency assessed Cuba's signing of the two pacts as positive. As Cuba has become a signatory of these legally binding international instruments it has, of course, accepted the obligations arising out of them. The Presidency has encouraged Cuba to continue with such positive actions, and to further increase its cooperation with the international structures in the area of human rights protection. The European Union will carefully follow the implementation of these legally binding commitments to human rights accepted by Cuba. In its Conclusions on Cuba, in June 2007, the European Council invited the Cuban government to make political and economic reforms which are necessary to improve the everyday life of the Cuban people. The European Union recognises the right of the Cubans to decide for themselves on their future. The European Union is prepared to provide further constructive support for future development in all spheres of Cuban society, including measures within development cooperation. However, the European Union continues to remind the Cuban authorities of their particular obligations to encourage and to respect human rights, and their citizens' freedoms. Further debates are taking place in the European Council on the possibilities of re-establishing a general and open dialogue with Cuba in line with the conclusions reached in June last year. However, whether this will materialise depends also on Cuba, and whether it is prepared to accept the proposal for a political dialogue. The Presidency invites Cuba to make a further important move and to ratify both the United Nations pacts without any reservations that would undermine their character and effectiveness. Thank you."@en4
". ( ) En relación con la pregunta del señor Evans, me gustaría decir lo siguiente: La Unión Europea ha acogido con satisfacción el hecho de que Cuba haya firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su declaración de 4 de marzo de este año, la Presidencia consideró positiva la firma de ambos pactos por parte de Cuba. La firma de estos instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes implica la aceptación de las obligaciones derivadas de tales instrumentos. La Presidencia ha alentado a Cuba a seguir con estas acciones positivas y a cooperar en mayor medida con las estructuras internacionales en el ámbito de la protección de los derechos humanos. La Unión Europea seguirá estrechamente la aplicación de estos compromisos jurídicamente vinculantes en relación con los derechos humanos que Cuba ha contraído. En sus conclusiones sobre Cuba de junio de 2007, el Consejo Europeo invitó al Gobierno cubano a realizar las reformas políticas y económicas necesarias para mejorar la vida cotidiana del pueblo cubano. La Unión Europea reconoce el derecho de los cubanos a decidir por sí mismos sobre su futuro. La Unión Europea está dispuesta a ofrecer un mayor apoyo constructivo para el futuro desarrollo de todas las esferas de la sociedad cubana, incluidas las medidas en el ámbito de la cooperación al desarrollo. No obstante, la Unión Europea sigue recordando a las autoridades cubanas las obligaciones concretas contraídas en relación con el fomento y el respeto de los derechos humanos y las libertades de sus ciudadanos. En el Consejo Europeo se están debatiendo las posibilidades del restablecimiento de un diálogo general y abierto con Cuba con arreglo a las conclusiones alcanzadas en junio del año pasado. No obstante, que tal diálogo se restablezca también depende de Cuba y de la medida en que esté dispuesta a aceptar la propuesta de un diálogo político. La Presidencia invita a Cuba a realizar mayores progresos y a ratificar ambos pactos de las Naciones Unidas sin ninguna reserva que pudiese socavar su naturaleza y su efectividad. Gracias."@es21
"( ) Tahaksin Robert Evansi esitatud küsimuse kohta öelda järgmist: Euroopa Liit on tervitanud asjaolu, et Kuuba allkirjastas ÜRO rahvusvahelise lepingu tsiviil- ja poliitiliste õiguste kohta ning rahvusvahelise lepingu majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste kohta. Oma käesoleva aasta 4. märtsi avalduses hindas eesistuja riik Kuuba ühinemist nende kahe paktiga positiivseks. Kuna Kuuba on saanud nende kahe õiguslikult siduva rahvusvahelise vahendi osalisriigiks, on ta loomulikult tunnistanud neist tulenevaid kohustusi. Eesistujariik on innustanud Kuubat jätkama selliseid positiivseid tegevusi ning suurendama veelgi oma koostööd rahvusvaheliste struktuuridega inimõiguste kaitse valdkonnas. Euroopa Liit jälgib hoolikalt, kuidas Kuuba täidab neid tema poolt tunnustatud õiguslikult siduvaid inimõiguste alaseid kohustusi. Oma 2007. aasta juuni järeldustes Kuuba kohta kutsus Euroopa Ülemkogu Kuuba valitsust üles viima läbi poliitilised ja majandusreformid, mis on vajalikud Kuuba inimeste igapäevaelu parandamiseks. Euroopa Liit tunnustab kuubalaste õigust ise oma tuleviku üle otsustada. Euroopa Liit on valmis andma edasist konstruktiivset toetust tulevastele arengutele kõigis Kuuba ühiskonna valdkondades, kaasa arvatud arengukoostöö meetmeid. Samas tuletab Euroopa Liit Kuuba ametivõimudele jätkuvalt meelde nende konkreetset kohustust soosida ja austada inimõigusi ning oma kodanike vabadusi. Euroopa Ülemkogus toimuvad jätkuvad arutelud võimaluste üle taastada üldine ja avatud dialoog Kuubaga vastavalt möödunud aasta juunis tehtud järeldustele. Samas sõltub selle teostumine ka Kuubast ja sellest, kas ta on valmis võtma vastu ettepanekut poliitiliseks dialoogiks. Eesistujariik palub teha Kuubal järgmise olulise sammu ning ratifitseerida mõlemad ÜRO lepingud ilma mis tahes lisatingimusteta, mis kahjustaks nende iseloomu ja tõhusust. Tänan teid."@et5
"( ) Haluan todeta seuraavaa Robert Evansin esittämään kysymykseen: Euroopan unioni on iloinen siitä, että Kuuba on allekirjoittanut YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICPPR) sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR). Lausunnossaan 4. maaliskuuta tänä vuonna puheenjohtajavaltio arvioi myönteiseksi sen, että Kuuba allekirjoitti nämä kaksi sopimusta. Allekirjoitettuaan nämä laillisesti sitovat kansainväliset välineet Kuuba on luonnollisesti hyväksynyt niistä seuraavat velvoitteet. Puheenjohtajavaltio on kannustanut Kuubaa jatkamaan tällaisia myönteisiä toimia sekä lisäämään yhteistyötään ihmisoikeuksien suojelun alalla toimivien kansainvälisten rakenteiden kanssa. Euroopan unionin seuraa tarkkaan Kuuban hyväksymien laillisesti sitovien ihmisoikeussitoumuksien täytäntöönpanoa. Eurooppa-neuvosto kehotti Kuubaa koskevissa päätelmissään kesäkuussa 2007 Kuuban hallitusta toteuttamaan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, jotka ovat tarpeen Kuuban kansalaisten jokapäiväisen elämän laadun parantamiseksi. Euroopan unioni tunnustaa kuubalaisten oikeuden päättää itse tulevaisuudestaan. Euroopan unioni on valmis tarjoamaan lisää rakenteellista tukea tulevaisuuden kehitykselle kaikilla Kuuban yhteiskunnan aloilla, ja tähän sisältyy myös kehitysyhteistyötoimenpiteitä. Euroopan unioni muistuttaa kuitenkin edelleen Kuuban viranomaisia näiden erityisestä velvoitteesta tukea ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Eurooppa-neuvostossa keskustellaan mahdollisuuksista käynnistää uudelleen yleinen ja avoin vuoropuhelu Kuuban kanssa viime vuoden kesäkuussa annettujen päätelmien mukaisesti. Tämän toteutuminen riippuu kuitenkin myös Kuubasta ja siitä, onko se valmis hyväksymään poliittista vuoropuhelua koskevan ehdotuksen. Puheenjohtajavaltio kehottaa Kuubaa toteuttamaan vielä merkittävän vaiheen ja ratifioimaan molemmat Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuksen ilman varauksia, jotka vaarantaisivat niiden luonteen ja tehokkuuden. Kiitos."@fi7
"En réponse à la question posée par M. Evans, j’aimerais dire ceci. L’Union européenne se félicite de la signature par Cuba du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Dans sa déclaration du 4 mars de cette année, la présidence a accueilli comme un développement positif la signature de ces deux pactes par Cuba. En signant ces instruments législatifs légalement contraignants, Cuba a bien sûr accepté les obligations qui en découlent. La présidence a encouragé Cuba à continuer ces actions positives et à renforcer sa collaboration avec les structures internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme. L’Union européenne suivra de près la mise en œuvre de ces engagements légalement contraignants envers les droits de l’homme acceptés par Cuba. Dans ses conclusions sur Cuba en juin 2007, le Conseil européen a invité le gouvernement cubain à lancer les réformes politiques et économiques nécessaires pour améliorer la vie quotidienne du peuple cubain. L’Union européenne reconnaît le droit des cubains à décider eux-mêmes de leur avenir. L’Union européenne est prête à fournir un soutien constructif au développement futur dans tous les domaines de la société cubaine, y compris les mesures de coopération au développement. Toutefois, l’Union européenne continue à rappeler aux autorités cubaines leurs obligations particulières en matière de promotion et de respect des droits de l’homme et des libertés de leurs concitoyens. D’autres débats ont lieu au sein du Conseil européen sur la possibilité d’instaurer à nouveau un dialogue général et ouvert avec Cuba conformément aux conclusions formulées en juin de l’année dernière. Toutefois, la concrétisation de ce dialogue dépendra également de Cuba, et de sa volonté d’accepter la proposition de dialogue politique. La présidence invite Cuba à faire un pas supplémentaire important en ratifiant ces deux pactes des Nations Unies sans exprimer de réserves qui nuiraient à leur nature et à leur efficacité. Merci."@fr8
"( ) Az Evans úr által feltett kérdésre a következőket szeretném elmondani: Az Európai Unió üdvözölte a körülményt, hogy Kuba aláírta az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét (ICPPR), illetve a Gazdasági, a Társadalmi és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezményét (ICESCR). Az idei év március 4-én tett nyilatkozatában az elnökség pozitívan értékelte a két egyezmény Kuba általi aláírását. A kötelező erejű nemzetközi jogi okmányok aláírójaként Kuba természetesen vállalta az azokból eredő kötelezettségeket. Az elnökség további pozitív fellépésekre és az emberi jogok védelme terén működő nemzetközi struktúrákkal folytatott együttműködésének további erősítésére bíztatta Kubát. Az Európai Unió figyelemmel fogja kísérni ezeknek az emberi jogokra vonatkozó kötelező erejű egyezményeknek — amelyeket Kuba magára vállalt — megvalósítását. 2007. júniusi Kubára vonatkozó következtetéseiben az Európai Tanács felkérte a kubai kormányt, hajtsa végre a kubai nép mindennapi élete javításához szükséges politikai és gazdasági reformokat. Az Európai Unió elismeri a kubai nép azon jogát, hogy jövőjéről önállóan döntsön. Az Európai Unió továbbra is kész pozitívan hozzájárulni a kubai társadalom valamennyi rétegének jövőbeli fejlődéshez. Ugyanakkor az Európai Unió továbbra is felhívja a kubai hatóságok figyelmét azon kötelezettségükre, hogy előmozdítsák és tiszteletben tartsák az emberi jogokat és polgáraik szabadságjogait. Az Európai Tanácsban további viták folynak az általános és nyitott párbeszéd újraindításának lehetőségéről Kubával az elmúlt év júniusi következtetéseivel összhangban. Azonban, hogy ez létrejön-e, Kubától is függ és attól, hogy készen áll-e elfogadni a politikai párbeszédre vonatkozó javaslatot. Az elnökség felkéri Kubát tegye meg a következő fontos lépést az Egyesült Nemzetek mindkét egyezményének megerősítésével, azok jellegét és hatékonyságát veszélyeztető fenntartások nélkül. Köszönöm."@hu11
". ( ) In merito alla domanda posta dall’onorevole Evans, desidero dire quanto segue: L’Unione europea ha accolto con favore il fatto che Cuba abbia sottoscritto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICPPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) dell’ONU. Nella sua dichiarazione del 4 marzo di quest’anno, la Presidenza ha valutato in modo positivo la firma dei due documenti da parte di Cuba. Dato che quest’ultima è diventata firmataria di questi strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, ha senza dubbio accettato gli obblighi da essi derivanti. La Presidenza ha incoraggiato Cuba a continuare con tali azioni positive e a potenziare ulteriormente la sua cooperazione con le strutture internazionali nel settore della protezione dei diritti umani. L’Unione europea seguirà con attenzione l’attuazione di tali impegni giuridicamente vincolanti relativi ai diritti umani accettati da Cuba. Nel giugno 2007, nelle sue conclusioni su Cuba, il Consiglio europeo ha invitato il governo cubano a compiere le riforme politiche ed economiche necessarie a migliorare la vita quotidiana del popolo cubano. L’Unione europea riconosce il diritto dei cubani di decidere in futuro per loro stessi. L’Unione europea è pronta a fornire un sostegno costruttivo ulteriore finalizzato allo sviluppo futuro in tutte le sfere della società cubana, ivi comprese le misure nel quadro della cooperazione allo sviluppo. L’Unione europea, tuttavia, continua a ricordare alle autorità cubane i loro obblighi specifici volti a incoraggiare e rispettare i diritti umani e le libertà dei loro cittadini. In seno al Consiglio europeo si stanno svolgendo ulteriori discussioni in merito alle possibilità di istituire nuovamente un dialogo generale e aperto con Cuba in linea con le conclusioni a cui si è giunti nel giugno dello scorso anno. Tuttavia, se ciò si concretizzerà e se è pronta ad accettare la proposta di un dialogo politico dipende solo da Cuba. La Presidenza invita Cuba a compiere ulteriori passi importanti e a ratificare entrambi i patti delle Nazioni Unite senza alcuna riserva che minerebbero il loro carattere e la loro efficacia. Grazie."@it12
"( ) Atsakydamas į pono Evans klausimą, noriu pasakyti štai ką: Europos Sąjunga pasveikino faktą, kad Kuba pasirašė JT Tarptautinį paktą dėl pilietinių ir politinių teisių (ICPPR) bei Tarptautinį paktą dėl ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių. Šių metų kovo 4 d. pareiškime Pirmininkaujančioji valstybė teigiamai įvertino faktą, kad Kuba pasirašė šiuos du paktus. Kubai pasirašius šiuos teisiškai įpareigojančius tarptautinius dokumentus, ji, žinoma, prisiėmė su jais susijusius numatytus įsipareigojimus. Pirmininkaujančioji valstybė paragino Kubą tęsti panašius teigiamus veiksmus ir toliau didinti bendradarbiavimą su tarptautinėmis struktūromis žmogaus teisių apsaugos srityje. Europos Sąjunga atidžiai stebės, kaip vykdomi šie teisiškai privalomi Kubos prisiimti žmogaus teisių užtikrinimo įsipareigojimai. 2007 m. birželio mėn. paskelbtose išvadose dėl Kubos Europos Taryba pakvietė Kubos vyriausybę imtis politinių ir ekonominių reformų, būtinų siekiant pagerinti Kubos žmonių kasdieninį gyvenimą. Europos Sąjunga pripažįsta kubiečių teisę patiems nuspręsti dėl savo ateities. Europos Sąjunga yra pasirengusi toliau teikti konstruktyvią pagalbą visų Kubos visuomenės sričių tolesnei plėtrai, įskaitant plėtros bendradarbiavimo priemones. Tačiau Europos Sąjunga toliau primena Kubos valdžiai apie jos konkrečius įsipareigojimus užtikrinti ir gerbti žmogaus teises bei savo piliečių laisves. Europos Taryboje toliau vyksta diskusijos dėl galimybių atnaujinti bendrą ir atvirą dialogą su Kuba, atsižvelgiant į pernai birželį paskelbtas išvadas. Tačiau tai taip pat priklausys nuo Kubos ir nuo jos pasirengimo priimti pasiūlymą plėtoti politinį dialogą. Pirmininkaujančioji valstybė kviečia Kubą žengti kitą svarbų žingsnį ir abu Jungtinių tautų paktus ratifikuoti be jokių išlygų, galinčių pakeisti jų pobūdį ir efektyvumą. Ačiū."@lt14
"( ) Par uzdoto jautājumu es gribētu atbildēt sekojošo: Eiropas Savienība ir atzinīgi novērtējusi to, ka Kuba ir parakstījusi ANO Starptautisko konvenciju par pilsoņu un politiskajām tiesībām (ICPPR), un Starptautisko konvenciju par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR). Savā šī gada 4. marta paziņojumā prezidentūra pozitīvi novērtēja to, ka Kuba ir parakstījusi divus paktus. Tā kā Kuba ir parakstījusi šos juridiski saistošos starptautiskos instrumentus, tā, protams, pieņēma no tiem izrietošos pienākumus. Prezidentūra ir `mudinājusi Kubu turpināt šādas pozitīvas darbības, un tālāk palielināt tas sadarbību ar starptautiskajām struktūrām cilvēktiesību aizsardzības jomā. Eiropas Savienība rūpīgi sekos šo juridiski saistoši dokumentu ieviešanai par Kubas pieņemtajām cilvēktiesībām. Savos secinājumos par Kubu 2007. gada jūnijā Eiropas Padome aicināja Kubas valdību veikt politiskas un ekonomiskas reformas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu Kubas iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Eiropas Savienība atzīt kubiešu tiesības pašiem lemt par savu nākotni. Eiropas Savienība ir gatava sniegt nākamo konstruktīvo atbalstu tālākai attīstībai visās jomās Kubas sabiedrībai, ieskaitot pasākumus attīstības sadarbībā. Tomēr Eiropas Savienība turpina atgādināt Kubas iestādēm par to īpašo pienākumu veicināt un ievērot cilvēktiesības un to pilsoņu brīvības. Eiropas Padomē notiek tālākas debates par iespējām atkal atjaunot vispārīgu un atvērtu dialogu ar Kubu saskaņā ar pagājušā gada jūnijā panāktajiem secinājumiem. Tomēr, vai tas piepildīsies, ir atkarīgs arī no Kubas un tā, vai tā ir gatava pieņemt priekšlikumu par politisko dialogu. Prezidentūra aicina Kubu spert tālāku nozīmīgu soli un ratificēt gan ANO paktus bez jebkādiem iebildumiem, kas varētu mazināt to būtību un efektivitāti. Paldies."@lv13
"Glede vprašanja spoštovanega gospoda Evansa bi želel povedati naslednje. Evropska unija je pozdravila dejstvo, da je Kuba podpisala pakt Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah in pakt Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Predsedstvo je v svoji izjavi z dne 4. marca letos pozitivno ocenilo kubanski podpis teh paktov. Ko je Kuba postala podpisnica teh pravnozavezujočih mednarodnih instrumentov, je seveda prevzela iz njih izhajajoče obveznosti. Predsedstvo je Kubo spodbudilo, naj nadaljuje s takšnimi pozitivnimi dejanji in še bolj okrepi sodelovanje z mednarodnimi strukturami na področju varstva človekovih pravic. Evropska unija bo skrbno spremljala izvajanje teh pravnozavezujočih obvez, ki jih je Kuba prevzela na področju človekovih pravic. V sklepih o Kubi iz junija 2007 je Svet pozval kubansko vlado, naj izvede politične in gospodarske reforme, ki so potrebne za izboljšanje vsakdanjega življenja kubanskega ljudstva. Evropska unija priznava pravico Kubancev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Unija je še naprej pripravljena tvorno prispevati k prihodnjemu razvoju vseh sektorjev kubanske družbe, tudi z ukrepi v okviru razvojnega sodelovanja. Vendar pa Evropska unija še naprej opozarja kubanske oblasti na posebne obveznosti spodbujanja in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin njenih državljanov. Ta vidik je pomemben tudi zaradi članstva Kube v Svetu Združenih narodov za človekove pravice. V Svetu Evropske unije še naprej potekajo razprave o možnostih za ponovno vzpostavitev celovitega in odprtega dialoga s Kubo v skladu s sklepi Sveta iz junija lani. Vendar je to, ali bo do tega prišlo, odvisno tudi od pripravljenosti Kube, da se strinja s predlogom za politični dialog. Predsedstvo poziva Kubo, da naredi pomemben naslednji korak ratifikacije paktov Združenih narodov in to brez rezervacij, ki bi spodkopale njuno naravo in učinkovitost. Hvala lepa."@mt15
"Met betrekking tot de vraag die is gesteld door de heer Evans, wil ik graag het volgende zeggen: De Europese Unie is verheugd dat Cuba het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR, en het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) heeft ondertekend. Het voorzitterschap heeft in zijn verklaring van 4 maart dit jaar de ondertekening door Cuba van de twee overeenkomsten als positief beoordeeld. Aangezien Cuba een ondertekenaar van deze wettelijk bindende internationale instrumenten is geworden, heeft het natuurlijk de verplichtingen die eruit voortvloeien, aanvaard. Het voorzitterschap heeft Cuba aangemoedigd om voort te gaan met dergelijke positieve acties, en om zijn samenwerking met de internationale structuren op het gebied van de bescherming van de mensenrechten verder te vergroten. De Europese Unie zal de tenuitvoerlegging van deze wettelijk bindende verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten die zijn aanvaard door Cuba nauwkeurig volgen. De Europese Raad heeft in zijn conclusies over Cuba, in juni 2007, de Cubaanse regering uitgenodigd politieke en economische hervormingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de verbetering van het dagelijks leven van de Cubaanse bevolking. De Europese Unie erkent het recht van de Cubanen om voor zichzelf te beslissen over hun toekomst. De Europese Unie is bereid om verdere constructieve steun te verschaffen voor toekomstige ontwikkelingen op alle gebieden van de Cubaanse maatschappij, met inbegrip van maatregelen binnen de ontwikkelingssamenwerking. De Europese Unie blijft de Cubaanse autoriteiten echter herinneren aan hun speciale verplichtingen om de mensenrechten en de vrijheid van hun burgers aan te moedigen en te respecteren. Verdere debatten vinden plaats in de Europese Raad over de mogelijkheden van het opnieuw instellen van een algemene en open dialoog met Cuba in het verlengde van de in juni vorig jaar bereikte conclusies. Of dit echter verwezenlijkt zal worden, hangt ook af van Cuba, en of dat bereid is het voorstel tot een politieke dialoog te accepteren. Het voorzitterschap nodigt Cuba uit een verdere belangrijke stap te zetten en de beide verdragen van de Verenigde Naties te ratificeren zonder enige reserves die hun karakter en doelmatigheid zouden ondermijnen. Dank u."@nl3
"( )Chciałbym następująco odpowiedzieć na pytanie zadane przez posła Evansa: Unia Europejska niezwykle się cieszy z powodu podpisania przez Kubę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPGSiK) Organizacji Narodów Zjednoczonych. W swoim oświadczeniu z 4 marca tego roku Unia Europejska uznała fakt podpisania dwóch paktów przez Kubę za bardzo pozytywny. Kuba, stając się sygnatariuszem tych prawnie wiążących instrumentów polityki międzynarodowej, zaakceptowała oczywiście obowiązki z nich wynikające. Prezydencja stale zachęca Kubę do dalszych podobnych pozytywnych kroków oraz do dalszego umacniania współpracy ze strukturami międzynarodowymi w dziedzinie ochrony praw człowieka. Unia Europejska będzie starannie śledzić wdrażanie tych prawnie wiążących zobowiązań dotyczących praw człowieka na Kubie. We wnioskach na temat Kuby w czerwcu 2007 Rada Europejska zaproponowała rządowi kubańskiemu, aby rozpoczął szereg reform polityczno-gospodarczych mających na celu poprawę poziomu życia ludności kubańskiej. Unia Europejska uznaje prawo Kubańczyków do decydowania o swojej przyszłości. Unia Europejska jest gotowa zapewnić konstruktywne wsparcie dla rozwoju wszystkich dziedzin życia społeczeństwa kubańskiego, włączając w to środki z zakresu współpracy na rzecz rozwoju. Unia Europejska bezustannie przypomina władzom kubańskim o szczególnym obowiązku pielęgnowania i poszanowania praw człowieka oraz swobód obywatelskich. W Radzie Europejskiej trwają dalsze rozmowy w sprawie możliwości wznowienia ogólnego i otwartego dialogu z Kubą w myśl wniosków wypracowanych w czerwcu zeszłego roku. Urzeczywistnienie tych dążeń jest również uzależnione od postawy Kuby i tego, czy jest gotowa przyjąć propozycję politycznego dialogu. Prezydencja zaprasza Kubę, aby uczyniła kolejny ważny krok i ratyfikowała obydwa pakty ONZ bez dalszych zastrzeżeń, które mogłyby szkodzić ich charakterowi i skuteczności. Dziękuję."@pl16
"( ) Senhor Presidente, em relação à pergunta feita pelo senhor deputado Evans, gostaria de dizer o seguinte: A União Europeia congratulou-se com o facto de Cuba ter assinado o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU (ICPPR) e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (ICESCR). Na sua declaração de 4 de Março deste ano, a Presidência registou como um sinal positivo a assinatura por Cuba daqueles dois pactos. Ao subscrever estes instrumentos jurídicos vinculativos, Cuba compromete-se evidentemente a respeitar as obrigações decorrentes dos mesmos. A Presidência instou Cuba a prosseguir neste caminho construtivo, e a desenvolver a sua cooperação com as estruturas internationais de defesa dos direitos humanos. A União Europeia acompanhará atentamente o cumprimento por parte de Cuba dos compromissos legais de direitos humanos, de carácter vinculativo, que este país assumiu. Nas suas Conclusões sobre Cuba, em Junho de 2007, o Conselho Europeu convidou o governo cubano a encetar reformas políticas e económicas que são necessárias para melhorar o quotidiano do povo cubano. A União Europeia reconhece o direito dos cubanos a decidirem sozinhos o seu futuro. A União Europeia está disposta a intensificar o seu apoio construtivo ao desenvolvimento da sociedade cubana, em todas as áreas, incluindo através de acções no âmbito da cooperação para o desenvolvimento. No entanto, a União Europeia continua a insistir junto das autoridades cubanas para que cumpram a obrigação específica de respeitar os direitos humanos e as liberdades dos cidadãos. No seio do Conselho Europeu está a ser discutida a possibilidade de restabelecer um diálogo geral e aberto com Cuba, na sequência das conclusões alcançadas em Junho do ano passado. No entanto, a concretização deste objectivo também depende de Cuba e da disposição deste país em aceitar a proposta de um diálogo político. A Presidência convida Cuba a dar mais um passo importante, ratificando os dois pactos das Nações Unidas sem quaisquer reservas que afectem a natureza e eficácia dos mesmos. Muito obrigado."@pt17
"Glede vprašanja spoštovanega gospoda Evansa bi želel povedati naslednje. Evropska unija je pozdravila dejstvo, da je Kuba podpisala pakt Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah in pakt Združenih narodov o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Predsedstvo je v svoji izjavi z dne 4. marca letos pozitivno ocenilo kubanski podpis teh paktov. Ko je Kuba postala podpisnica teh pravnozavezujočih mednarodnih instrumentov, je seveda prevzela iz njih izhajajoče obveznosti. Predsedstvo je Kubo spodbudilo, naj nadaljuje s takšnimi pozitivnimi dejanji in še bolj okrepi sodelovanje z mednarodnimi strukturami na področju varstva človekovih pravic. Evropska unija bo skrbno spremljala izvajanje teh pravnozavezujočih obvez, ki jih je Kuba prevzela na področju človekovih pravic. V sklepih o Kubi iz junija 2007 je Svet pozval kubansko vlado, naj izvede politične in gospodarske reforme, ki so potrebne za izboljšanje vsakdanjega življenja kubanskega ljudstva. Evropska unija priznava pravico Kubancev, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Unija je še naprej pripravljena tvorno prispevati k prihodnjemu razvoju vseh sektorjev kubanske družbe, tudi z ukrepi v okviru razvojnega sodelovanja. Vendar pa Evropska unija še naprej opozarja kubanske oblasti na posebne obveznosti spodbujanja in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin njenih državljanov. Ta vidik je pomemben tudi zaradi članstva Kube v Svetu Združenih narodov za človekove pravice. V Svetu Evropske unije še naprej potekajo razprave o možnostih za ponovno vzpostavitev celovitega in odprtega dialoga s Kubo v skladu s sklepi Sveta iz junija lani. Vendar je to, ali bo do tega prišlo, odvisno tudi od pripravljenosti Kube, da se strinja s predlogom za politični dialog. Predsedstvo poziva Kubo, da naredi pomemben naslednji korak ratifikacije paktov Združenih narodov in to brez rezervacij, ki bi spodkopale njuno naravo in učinkovitost. Hvala lepa."@ro18
"( ) K otázke, ktorú predložil pán Evans by som chcel uviesť nasledovné. Európska únia uvítala skutočnosť, že Kuba podpísala Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Vo svojom vyhlásení zo 4. marca tohto roku predsedníctvo zhodnotilo podpísanie týchto dvoch paktov Kubou ako pozitívne. Keďže Kuba sa stala signatárom týchto právne záväzných medzinárodných nástrojov prijala, samozrejme, záväzky, ktoré pre ňu z týchto dokumentov vyplývajú. Predsedníctvo povzbudilo Kubu, aby pokračovala v takýchto pozitívnych krokoch a aby ďalej zintenzívňovala spoluprácu s medzinárodnými štruktúrami v oblasti ochrany ľudských práv. Európska únia bude starostlivo sledovať vykonávanie týchto právne záväzných záväzkov k ľudským právam, ktoré prijala Kuba. Vo svojich záveroch týkajúcich sa Kuby, ktoré boli prijaté v júni 2007, Európska rada vyzvala kubánsku vládu, aby realizovala politické a hospodárske reformy, ktoré sú nevyhnutné na skvalitnenie každodenného života kubánskych občanov. Európska únia uznáva právo Kubáncov na to, aby sa sami rozhodli o svojej budúcnosti. Európska únia je pripravená poskytnúť ďalšiu konštruktívnu podporu budúcemu rozvoju vo všetkých oblastiach kubánskej spoločnosti vrátane opatrení v rámci rozvojovej spolupráce. Európska únia však naďalej pripomína kubánskym orgánom ich osobitné záväzky k presadzovaniu a dodržiavaniu ľudských práv a slobôd svojich občanov. V Európskej rade prebiehajú ďalšie diskusie o možnostiach opätovného otvorenia všeobecného a otvoreného dialógu s Kubou v súlade so závermi, ku ktorým sa dospelo v júni minulého roku. To, či sa tento dialóg naozaj začne, však závisí aj od Kuby a od toho, či je pripravená prijať návrh na politický dialóg. Predsedníctvo vyzýva Kubu, aby pristúpila k ďalšiemu významnému kroku a aby ratifikovala obidva pakty Organizácie Spojených národov bez výhrad, ktoré by oslabili ich charakter a účinnosť. Ďakujem."@sk19
"( ) Angående frågan från Robert Evans vill jag säga följande. EU välkomnar att Kuba har undertecknat FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICPPR) och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). I sitt uttalande av den 4 mars i år bedömde ordförandeskapet det som positivt att Kuba har undertecknat de två pakterna. Eftersom Kuba har undertecknat de rättsligt bindande internationella verktygen har landet, givetvis, accepterat de krav som följer med dem. Ordförandeskapet har uppmuntrat Kuba att fortsätta med sådana positiva åtgärder och att ytterligare öka sitt samarbete med internationella organ om skyddet av mänskliga rättigheter. EU kommer noggrant att följa införlivandet av de rättsligt bindande åtaganden för mänskliga rättigheter som Kuba har accepterat. I sina slutsatser om Kuba 2007 uppmuntrade Europeiska rådet den kubanska regeringen att genomföra de politiska och ekonomiska reformer som krävs för att förbättra det dagliga livet för Kubas befolkning. EU erkänner kubanernas rättigheter att bestämma själva över sin framtid. EU är redo att tillhandahålla ytterligare konstruktivt stöd för framtida utveckling inom alla områden av det kubanska samhället, inklusive åtgärder inom framtida utvecklingssamarbete. EU fortsätter dock att påminna de kubanska myndigheterna om att de måste uppmuntra och respektera mänskliga rättigheter samt medborgarnas friheter. Europeiska rådet diskuterar ännu möjligheterna att återetablera en allmän och öppen dialog med Kuba i linje med slutsatserna i juni förra året. Om det verkligen kommer att ske beror dock även på Kuba och om landet är redo att acceptera förslaget om en politisk dialog. Ordförandeskapet ber Kuba att göra ytterligare ett viktigt drag och ratificera båda FN-pakterna utan några reservationer som skulle kunna undergräva deras karaktär och effektivitet. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,13,21,4,17,12
"SL"5,1,19,14,16,11,2,22,7,13,4,21,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph