Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-417"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-417"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje. Problem višjih cen hrane je zagotovo velik problem in tudi v tem cenjenem zboru je bila zato že organizirana razprava na to temo. Svet je odločen storiti vse, da se za učinkovito soočanje s problemom višjih cen hrane. Za učinkovito soočanje s tem problemom pa je seveda treba najprej ugotoviti razloge za višanje cen hrane, in razlogi so gotovo številni. Dejavnikov višjih cen hrane je precej, so zelo različni, zato se z njimi ukvarja Svet v svojih raznih formacijah. Nedavno je Svet za kmetijstvo in ribištvo o tem razpravljal in sprejel določene usmeritve, ki naj bi pripomogle k zmanjšanju pritiska na višanje cen hrane. Pred časom so bila prav tu, v tej dvorani, omenjena tudi biogoriva kot eden tistih dejavnikov, ki naj bi prispevali k višjim cenam hrane. Svet se zaveda potencialnega vpliva biogoriv, zato intenzivno razvija tako imenovane trajnostne kriterije za pridobivanje biogoriv. Med trajnostnimi kriteriji je vsekakor tudi kriterij socialnega učinka, ki ga bomo skušali upoštevati. Delo še ni končano, se pa nadaljuje intenzivno. Poudaril pa bi, da je vpliv biogoriv oziroma, da so biogoriva kot dejavnik pri vplivu na višje cene hrane prav gotovo med manj pomembnimi dejavniki, in je kar nekaj drugih dejavnikov, ki so pomembnejši, s katerimi pa se prav tako Svet intenzivno in sproti ukvarja. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
"Děkuji za vaši doplňující otázku. Otázka vyšších cen potravin je samozřejmě velkým problémem a z tohoto důvodu fórum na vysoké úrovni také uspořádalo diskusi na toto téma. Evropská rada je připravená udělat všechno, co je v jejích silách, aby účinně řešila problém vyšších cen potravin. Za tímto účelem však musíme v první řadě zjistit příčiny, proč ceny potravin stoupají, a těchto důvodů je pravděpodobně velmi mnoho. Existuje mnoho různých faktorů, které způsobují zvyšování cen potravin, a proto k nim Rada přistupuje prostřednictvím různých orgánů. Nedávno o této otázce diskutovala v Radě pro zemědělství a rybolov, která přijala určitá usměrnění, která by měla přispět ke zpomalování růstu cen potravin. Nedávno se v tomto zasedacím sále zmiňovala biopaliva jako jeden z těchto faktorů, o kterých se předpokládá, že přispívají ke zvyšování cen potravin. Možný vliv biopaliv je všeobecně známou skutečností, a proto se intenzivně pracuje na vývoji takzvaných kritérií udržitelnosti pro výrobu paliv. Mezi těmito kritérii udržitelnosti jsou samozřejmě i kritéria sociálního vlivu, která se musíme snažit zohlednit. Tato činnost ještě není ukončená, ale intenzivně pokračuje. Chtěl bych však zdůraznit, že vliv biopaliv jako faktoru zvyšujícího ceny patří s velkou určitostí mezi méně významné faktory a že existuje množství jiných faktorů, které jsou významnější, přičemž Rada je ve velké míře zohledňuje. Děkuji."@cs1
"( ) Hr. formand! Tak for Deres tillægsspørgsmål, hr. Fernandes. Spørgsmålet om højere fødevarepriser er bestemt et stort problem, og derfor har dette forum på højt plan planlagt en debat om emnet. Rådet er klar til effektivt at tackle problemet med højere fødevarepriser. For at gøre dette må vi dog finde årsagerne til, at fødevarepriserne stiger - og årsagerne er formodentlig talrige. De faktorer, der skaber de forhøjede fødevarepriser, er mange og varierede, og derfor håndterer Rådet dem gennem forskellige organer. For nylig blev dette drøftet i Rådet (fiskeri), der vedtog bestemte retningslinjer, som skal bidrage til at sinke stigningen i fødevarepriserne. For noget tid siden blev biobrændstoffer nævnt i Parlamentet som en af faktorerne, der formodes at bidrage til de højere fødevarepriser. Der er global opmærksomhed omkring biobrændstoffers potentielle påvirkning, og derfor foregår der en intensiv udvikling af såkaldte bæredygtige kriterier inden for produktionen af brændstoffer. Blandt disse bæredygtige kriterier er ganske givet også den sociale effekt, som vi vil forsøge at tage i betragtning. Arbejdet er ikke færdigt, men det fortsætter intensivt. Jeg vil dog gerne understrege, at påvirkningen af biobrændstoffer som en faktor, der skaber højere priser, bestemt er blandt de mindre vigtige faktorer, og at der er en række andre, som er mere vigtige, og som samtidig også tages intensivt i betragtning af Rådet."@da2
". − Ich danke Ihnen für Ihre Zusatzfrage. Natürlich sind die gestiegenen Lebensmittelpreise ein großes Problem, weswegen dieses hochrangige Forum ebenfalls eine Aussprache über dieses Thema organisiert hat. Der Europäische Rat ist bereit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Problem der gestiegenen Lebensmittelpreise wirksam zu bekämpfen. Dafür müssen wir allerdings erst herausfinden, warum die Lebensmittelpreise steigen –wahrscheinlich gibt es dafür sehr viele Gründe. Die Faktoren, die zum Anstieg der Lebensmittelpreise führen, sind zahlreich und unterschiedlich, weswegen der Rat sich in verschiedenen Gremien mit ihnen befasst. Kürzlich hat der Rat Landwirtschaft und Fischerei diese Faktoren erörtert und bestimmte Leitlinien angenommen, die dazu beitragen sollen, den Anstieg der Lebensmittelpreise zu bremsen. Vor einiger Zeit wurden in diesem Saal hier Biokraftstoffe als einer der Faktoren genannt, die angeblich zu höheren Lebensmittelpreisen führen. Man ist sich des potenziellen Einflusses von Biokraftstoffen weltweit bewusst, weswegen verstärkt so genannte Nachhaltigkeitskriterien für die Kraftstofferzeugung ausgearbeitet werden. Zu diesen Kriterien zählen natürlich auch die sozialen Auswirkungen, die wir zu berücksichtigen versuchen sollten. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, wird aber intensiv fortgesetzt. Ich möchte jedoch betonen, dass der Einfluss der Biokraftstoffe als Faktor für die Preissteigerung ganz sicher zu den weniger wichtigen Faktoren gehört und dass es einige andere Faktoren gibt, die stärker ins Gewicht fallen und vom Rat ebenso aufmerksam berücksichtigt werden. Vielen Dank."@de9
"Σας ευχαριστώ για τη συμπληρωματική ερώτησή σας. Το ζήτημα των υψηλότερων τιμών των τροφίμων είναι ασφαλώς ένα μεγάλο πρόβλημα, και για τον λόγο αυτό το φόρουμ υψηλού επιπέδου οργάνωσε επίσης μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να κάνει τα πάντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλότερων τιμών των τροφίμων. Ωστόσο, προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων – και οι λόγοι είναι πιθανότατα πολυάριθμοι. Οι παράγοντες που προκαλούν την αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι πολλοί και ποικίλλουν, και για αυτό το Συμβούλιο τους αντιμετωπίζει μέσα από διάφορα όργανα. Πρόσφατα αυτό συζητήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας, το οποίο υιοθέτησε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να συμβάλουν στην επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Πριν από λίγο καιρό, στην ίδια αυτή αίθουσα, τα βιοκαύσιμα αναφέρθηκαν ως ένας από τους παράγοντες που υποτίθεται ότι συμβάλλουν στις υψηλότερες τιμές των τροφίμων. Είναι παγκοσμίως γνωστή η πιθανή επενέργεια των βιοκαυσίμων, και για τον λόγο αυτό υπάρχει εντατική ανάπτυξη των αποκαλούμενων βιώσιμων κριτηρίων για την παραγωγή καυσίμου. Μεταξύ αυτών των βιώσιμων κριτηρίων συγκαταλέγονται ασφαλώς και οι κοινωνικές επιπτώσεις, που θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά συνεχίζεται εντατικά. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι η επίδραση των βιοκαυσίμων ως παράγοντα που επηρεάζει την αύξηση των τιμών είναι ασφαλώς από τους λιγότερο σημαντικούς παράγοντες και ότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι που είναι πιο σημαντικοί και εξετάζονται επίσης εντατικά από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ."@el10
"( ) Thank you for your additional question. The issue of higher food prices is certainly a big problem, and that is why this high-level forum too has organised a debate on this topic. The European Council is prepared to do everything to tackle effectively the problem of higher food prices. However, in order to do this, we must first find the reasons why the prices of food are going up – and the reasons are probably numerous. The factors causing higher food prices are many and varied, and that is why the Council is dealing with them through various bodies. Recently this was debated in the Agricultural and Fisheries Council, which adopted certain guidelines that should contribute to slowing the increase in food prices. Some time ago, in this very hall, biofuels were mentioned as one of those factors that are supposed to be contributing to higher food prices. There is global awareness of the potential influence of biofuels, and that is why there is an intensive development of so-called sustainable criteria for the production of fuel. Among these sustainable criteria are certainly also those of the social effect, which we shall try to take into consideration. The work is not complete, but it is continuing intensively. However, I should like to emphasise that the influence of biofuels as a factor influencing higher prices, is most certainly among the less important factors, and that there are a number of others which are more important and are at the same time also being intensively considered by the Council. Thank you."@en4
". Gracias por su pregunta. La cuestión del aumento de los precios de los alimentos constituye, ciertamente, un problema grave, por lo que el foro de alto nivel ha organizado un debate sobre esta cuestión. El Consejo Europeo está dispuesto a hacer todo lo posible para abordar de forma efectiva el problema del aumento de los precios de los alimentos. No obstante, para ello, debemos primero averiguar los motivos por los que se encarecen los alimentos, y tales motivos son probablemente numerosos. Los factores que provocan la subida de los precios de los alimentos son muchos y muy variados y, por consiguiente, el Consejo trabaja sobre ello a través de diferentes órganos. Recientemente esta cuestión fue objeto de debate en el Consejo de Agricultura y Pesca, que aprobó ciertas orientaciones que deberían contribuir a frenar el aumento de los precios de los alimentos. Hace algún tiempo, en esta Cámara se mencionaron los biocombustibles como uno de los factores que supuestamente contribuyen al aumento de los precios de los alimentos. La idea de la posible influencia de los biocombustibles ha encontrado eco en todo el mundo y, por ello, se están desarrollando de forma detallada los denominados criterios sostenibles para la producción de carburantes. Entre estos criterios se encuentran, ciertamente, los que tienen efectos sociales, que deberemos intentar tomar en consideración. El trabajo aún no ha finalizado, pero continúa a buen ritmo. No obstante, me gustaría subrayar que la influencia de los biocarburantes como factor que determina el aumento de los precios muy probablemente se encuentra entre los factores menos importantes, y que existen muchos otros factores más significativos que están siendo objeto de un examen detallado en el Consejo. Gracias."@es21
"( ) Tänan teid teie täiendava küsimuse eest. Kõrgete toiduainete hindade küsimus on kindlasti suur probleem ning sellepärast on ka see kõrgetasemeline foorum korraldanud selleteemalise arutelu. Euroopa Ülemkogu on valmis tegema kõik tõusnud toiduainete hindade probleemi tõhusaks lahendamiseks. Samas peame selleks esmalt leidma põhjused, miks toiduainete hinnad tõusevad – ning neid põhjusi on tõenäoliselt mitu. Toiduainete hinnatõusu põhjustavad paljud erinevad tegurid ning sellepärast tegeleb nõukogu nendega mitme erineva organi kaudu. Hiljuti arutati seda põllumajandus- ja kalandusnõukogus, mis võttis vastu teatavad suunised, et aidata kaasa toiduainete hinnatõusu aeglustumisele. Mõne aja eest mainiti siinsamas saalis biokütuseid kui ühte tegurit, mis väidetavalt soodustab toiduainete hinnatõusu. Kogu maailm on teadlik biokütuste potentsiaalsest mõjust ning sellepärast toimub intensiivne tegevus kütuse tootmise jaoks nn säästvate kriteeriumide väljatöötamiseks. Nende säästvate kriteeriumide seas on ka tingimused seoses ühiskondlikku mõjuga, mida me püüame arvesse võtta. See töö ei ole veel lõpetatud, aga see toimub intensiivselt. Samas tahaksin rõhutada, et biokütuste mõju hindade kasvule on kindlasti üks vähem tähtsaid tegureid ning on mitmeid teisi, palju tähtsamaid tegureid, mida nõukogu samuti intensiivselt käsitleb. Tänan teid."@et5
"( ) Kiitos lisäkysymyksestänne. Elintarvikkeiden hinnannousu on todellakin suuri ongelma, jonka vuoksi tämäkin korkean tason foorumi on järjestänyt asiaa koskevan keskustelun. Eurooppa-neuvosto on valmis tekemään kaikkensa torjuakseen elintarvikkeiden hinnannousun aiheuttamia ongelmia. Jotta voimme toimia näin meidän on kuitenkin ensin tiedettävä miksi hinnat nousevat – ja syitä on todennäköisesti useita. Elintarvikkeiden hintojen nousuun vaikuttavat monet erilaiset tekijät, ja tämän vuoksi niitä tarkastellaan neuvostossa eri elimissä. Asiasta keskusteltiin hiljattain maatalous- ja kalastusneuvostossa, jossa annettiin eräitä suuntaviivoja, joiden on määrä hidastaa elintarvikkeiden hinnan nousua. Jokin aika sitten täällä istuntosalissa mainittiin biopolttoaineet yhtenä tekijänä, joka oletettavasti vaikuttaa elintarvikkeiden hinnan nousuun. Biopolttoaineiden mahdollisista vaikutuksista ollaan yleisesti tietoisia, ja tämän vuoksi polttoaineen tuotannon niin kutsuttuja kestävyyskriteerejä kehitetään valtavasti. Kestävyyskriteereihin kuuluvat varmasti myös sosiaaliset vaikutukset, jotka pyrimme ottamaan huomioon. Työ ei ole valmi, vaan jatkuu tehokkaana. Korostan kuitenkin, että biopolttoaineiden vaikutus hintojen nousuun vaikuttavana tekijänä on varmasti vähäisimpiä tekijöitä ja että on paljon muita, merkittävämpiä tekijöitä, joita neuvosto myös tarkastelee perusteellisesti. Kiitos."@fi7
"Je vous remercie pour votre question complémentaire. L’augmentation du prix des aliments est certainement un problème grave, et c’est pourquoi ce forum de haut niveau a également organisé un débat sur ce sujet. Le Conseil de l’Europe est prêt à tout faire pour lutter efficacement contre le problème de la flambée des prix des denrées alimentaires. Toutefois, pour y parvenir, nous devons avant tout déterminer les raisons qui font que le prix des aliments augmente - et ces raisons sont probablement nombreuses. Les facteurs qui provoquent l’augmentation du prix des aliments sont nombreux et variés, c’est pourquoi le Conseil les approche via différents organes. La question a été débattue récemment au sein du Conseil «Agriculture et Pêche», qui a adopté plusieurs lignes directrices qui devraient permettre de ralentir l’augmentation du prix des aliments. Il y a quelque temps, dans cette Assemblée, les biocarburants ont été mentionnés parmi les facteurs potentiels de l’augmentation du prix des aliments. On observe une prise de conscience mondiale de l’impact possible des biocarburants, et c’est pour cette raison que des «critères de durabilité» sont actuellement en cours de développement pour la production de carburant. Parmi ces critères de durabilité, n’oublions pas ceux liés à l’impact social, dont nous nous efforcerons de tenir compte. Ce travail n’est pas terminé, mais il se poursuit intensément. Toutefois, je tiens à souligner que le rôle des biocarburants dans l’augmentation des prix est sans doute relativement mineur et qu’il existe de nombreux autres facteurs plus importants qui font également l’objet d’une analyse minutieuse de la part du Conseil. Merci."@fr8
"( ) Köszönöm kiegészítő kérdését. A magasabb élelmiszerárak kérdése minden bizonnyal komoly probléma és éppen ezért rendezett e magas fórum vitát erről a kérdésről. Az Európai Tanács kész mindent megtenni a magasabb élelmiszerárak hatékony kezelése érdekében. Azonban, hogy ezt megtehessük, először meg kell találni az okokat, amelyek miatt az élelmiszerárak nőnek — és valószínűleg az okok számosak. A magasabb élelmiszerárakat több különböző tényező idézi elő, ezért a Tanács különböző szerveken keresztül foglalkozik velük. A közelmúltban a Mezőgazdasági és Halászati Tanács tárgyalta a kérdést és iránymutatásokat fogadott el az élelmiszerárak emelkedésének visszafogása érdekében. Korábban itt, ebben a teremben a bioüzemanyagokra történt utalás, mint az egyik olyan tényezőre, amely a feltételezés szerint hozzájárul a magasabb élelmiszerárakhoz. Világszinten tudatosult, hogy a bioüzemanyagok járhatnak ilyen következményekkel, ezért folyik az üzemanyag-termelés úgynevezett fenntarthatósági kritériumainak intenzív fejlesztése. A fenntarthatósági kritériumok között szerepelnek a társadalmi hatások kritériumai is, amelyeknek figyelembevételére törekednünk kell. Az elvégzett munka még nem teljes, de intenzíven folyik. Ugyanakkor ki szeretném emelni, hogy a bioüzemanyagok árbefolyásoló tényezőként gyakorolt hatása minden valószínűség szerint a kevésbé fontos tényezők közé tartozik, és hogy számos ennél fontosabb tényező létezik, amelyeket a Tanács szintén intenzíven tanulmányoz. Köszönöm."@hu11
". ( ) La ringrazio per la domanda aggiuntiva. La questione dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari costituisce senza dubbio un grande problema ed ecco perché anche questo di alto livello ha organizzato una discussione al riguardo. Il Consiglio europeo è pronto a fare qualsiasi cosa al fine di far fronte in modo efficace all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Per intervenire, tuttavia, dobbiamo innanzi tutto individuare le ragioni per cui i prezzi dei prodotti alimentari stiano aumentando – e le ragioni sono probabilmente numerose. I fattori che causano l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sono molti e vari ed ecco perché il Consiglio li sta trattando attraverso l’operato di organismi differenti. Tale tema è stato discusso di recente in seno al Consiglio “Pesca e agricoltura”, che ha adottato taluni orientamenti che dovrebbero contribuire a rallentare l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Qualche tempo fa, proprio in quest’Aula, si è accennato ai biocarburanti come a uno di quei fattori che si presume contribuiscano all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. A livello globale vi è la consapevolazza della potenziale influenza dei biocarburanti ed è uno dei motivi per cui vi è uno sviluppo intensivo dei cosiddetti criteri di sostenibilità per la produzione di carburanti. Tra tali criteri di sostenibilità figurano senza dubbio anche quelli degli effetti sociali, di cui cercheremo di tener conto. Il lavoro non è completo, ma sta proseguendo in modo intensivo. Desidero tuttavia sottolineare che l’influenza dei biocarburanti come fattore che incide sull’aumento dei prezzi rientra senza dubbio tra i fattori meno importanti e che ve ne sono diversi altri che hanno un’importanza maggiore e di cui al contempo il Consiglio tiene altresì profondamente conto. Grazie."@it12
"( ) Dėkoju Jums už papildomą klausimą. Pastaruoju metu maisto produktų kainų klausimas yra didelė problema, būtent todėl reikia sušaukti aukšto lygio forumą šiai temai aptarti. Europos Taryba yra pasirengusi padaryti viską, kad veiksmingai išspręstų didėjančių maisto produktų kainų problemą. Tačiau norint tai padaryti, pirmiausia turime nustatyti maisto produktų kainų augimo priežastis, o jų tikriausiai yra daug. Maistų kainų didėjimą sukeliančių veiksnių yra daug ir įvairių, todėl Taryba juos sprendžia skirtingose institucijose. Neseniai vyko diskusijos Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje, buvo priimtos tam tikros rekomendacijos, kurios turėtų padėti stabdyti maisto produktų kainų augimą. Egzistuoja visuotinis supratimas apie galimą biodegalų įtaką, todėl intensyviai kuriami vadinamieji degalų gamybos tvarumo kriterijai. Šie tvarumo kriterijai taip pat apima socialinio poveikio kriterijus, į kuriuos mes pasistengsime atsižvelgti. Šis darbas nėra baigtas, tačiau jis intensyviai tęsiamas. Tačiau noriu akcentuoti, kad biodegalų kaip kainas didinančio veiksnio įtaka tikrai yra viena iš mažesnių, egzistuoja daug kitų veiksnių, kurių įtaka yra žymiai didesnė, ir Taryba juos taip pat aktyviai nagrinėja. Ačiū."@lt14
"( ) Paldies par jūsu papildu jautājumu. Protams, ka jautājums par augstākām pārtikas cenām ir liela problēma, un tāpēc arī šis augsta līmeņa forums ir organizējis debates par šo tēmu. Eiropas Padome ir gatava darīt visu, lai efektīvi risinātu problēmu par augstākām pārtikas cenām. Tomēr, lai to darītu, mums vispirms jāatrod iemesli, kāpēc pārtikas cenas paaugstinās – un visdrīzāk ir vairāki iemesli. Ir daudz un dažādi iemesli, kas rada augstākas pārtikas cenas, un tāpēc Padome tos risina dažādās iestādēs. Nesen tas tika apspriests Lauksaimniecības un zvejniecības padomē, kas pieņēma noteiktas vadlīnijas, kurām vajadzētu veicināt pārtikas cenu pieauguma palēnināšanos. Pirms kāda laika šai pašā zālē biodegviela tika pieminēta kā viena no tiem faktoriem, kas uzskatāma par augstāku pārtikas cenu veicinātāju. Pasaulei ir zināms par iespējamo biodegvielas ietekmi, un tāpēc intensīvi attīstās tā sauktie ilgtspējīgie kritēriji degvielas ražošanai. Šo ilgtspējīgo kritēriju vidū noteikti ir arī sociālās ietekmes kritēriji, kurus mums jācenšas ņemt vērā. Darbs nav pabeigts, bet tas intensīvi turpinās. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka biodegvielas kā cenu paaugstināšanās iemesla faktors visdrīzāk ir visnenozīmīgāko faktoru vidū, un ka ir vairāki citi daudz svarīgāki, un kurus tai pat laikā arī intensīvi apspriež Padome. Paldies."@lv13
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje. Problem višjih cen hrane je zagotovo velik problem in tudi v tem cenjenem zboru je bila zato že organizirana razprava na to temo. Svet je odločen storiti vse, da se za učinkovito soočanje s problemom višjih cen hrane. Za učinkovito soočanje s tem problemom pa je seveda treba najprej ugotoviti razloge za višanje cen hrane, in razlogi so gotovo številni. Dejavnikov višjih cen hrane je precej, so zelo različni, zato se z njimi ukvarja Svet v svojih raznih formacijah. Nedavno je Svet za kmetijstvo in ribištvo o tem razpravljal in sprejel določene usmeritve, ki naj bi pripomogle k zmanjšanju pritiska na višanje cen hrane. Pred časom so bila prav tu, v tej dvorani, omenjena tudi biogoriva kot eden tistih dejavnikov, ki naj bi prispevali k višjim cenam hrane. Svet se zaveda potencialnega vpliva biogoriv, zato intenzivno razvija tako imenovane trajnostne kriterije za pridobivanje biogoriv. Med trajnostnimi kriteriji je vsekakor tudi kriterij socialnega učinka, ki ga bomo skušali upoštevati. Delo še ni končano, se pa nadaljuje intenzivno. Poudaril pa bi, da je vpliv biogoriv oziroma, da so biogoriva kot dejavnik pri vplivu na višje cene hrane prav gotovo med manj pomembnimi dejavniki, in je kar nekaj drugih dejavnikov, ki so pomembnejši, s katerimi pa se prav tako Svet intenzivno in sproti ukvarja. Hvala lepa."@mt15
"Dank u voor uw aanvullende vraag. De kwestie van hogere voedselprijzen is zeker een groot probleem, en daarom heeft dit High Level Forum ook een debat georganiseerd over dit thema. De Europese Raad is bereid om alles te doen om het probleem van hogere voedselprijzen aan te pakken. Om dit echter te kunnen doen, moeten wij eerst de oorzaken vinden van de stijging van de voedselprijzen – en de oorzaken zijn waarschijnlijk talrijk. De factoren die hogere voedselprijzen veroorzaken zijn veel en gevarieerd, en daarom behandelt de Raad ze door middel van verschillende lichamen. Recentelijk is dit besproken in de Raad van Landbouw en Visserij, die bepaalde richtsnoeren heeft aangenomen die moeten bijdragen aan de vertraging van de stijging van voedselprijzen. Enige tijd geleden werden, in deze zelfde zaal, biobrandstoffen genoemd als een van die factoren die zouden bijdragen aan hogere voedselprijzen. Er is een wereldwijd bewustzijn van de potentiële invloed van biobrandstoffen, en daarom is er een intensieve ontwikkeling van zogenoemde duurzame criteria voor de productie van brandstof. Onder deze duurzame criteria zijn zeker ook die van de sociale effecten, die we zullen trachten in overweging te nemen. Het werk is niet afgerond, maar het gaat intensief door. Ik wil er echter graag de nadruk op leggen dat de invloed van biobrandstoffen als factor die effect heeft op hogere prijzen, zeker tot de minder belangrijke oorzaken behoort, en dat er verschillende andere oorzaken zijn die belangrijker zijn en die tegelijkertijd ook intensief in overweging worden genomen door de Raad. Dank u."@nl3
"( ) Dziękuję za dodatkowe pytanie. Kwestia wysokich cen żywności jest z pewnością dużym problemem, dlatego też to forum wysokiego szczebla zorganizowało debatę na ten temat. Rada Europejska jest gotowa podjąć działania w kierunku efektywnego rozwiązania problemu dotyczącego wysokich cen żywności. Aby to uczynić, musimy po pierwsze odnaleźć przyczyny wzrostu cen żywności, a przyczyn tych bez wątpienia jest wiele. Czynniki wpływające na wysokie ceny żywności są różnorodne. Rada próbuje wpłynąć na ten problem za pośrednictwem wielu instytucji. Ostatnio problem ten był przedmiotem dyskusji podjętej przez Radę Rolnictwa i Rybołówstwa. Zostały wówczas przyjęte wytyczne, które powinny wpłynąć na spowolnienie wzrostu cen żywności. Niedawno, właśnie na tej sali, została poruszona kwestia potencjalnego wpływu biopaliw na wysokie ceny żywności. Na świecie istnieje świadomość potencjalnego wpływu biopaliw i dlatego trwają prace nad rozwinięciem tak zwanych zrównoważonych kryteriów dotyczących produkcji paliw. Wśród tych zrównoważonych kryteriów z pewnością znajdują się te dotyczące wpływu na społeczeństwo; będziemy je mieli na względzie. Praca nie została zakończona, lecz w dalszym ciągu trwają intensywne działania. Pragnę jednak podkreślić, iż wpływ, jaki biopaliwa mają na wyższe ceny należy do mniej istotnych czynników i, że istnieje wiele innych, które są ważniejsze i które są też równocześnie aktywnie rozpatrywane przez Radę. Dziękuję."@pl16
"( ) Agradeço a sua pergunta complementar. A questão da subida do preço dos alimentos é sem dúvida um grave problema, e foi por este motivo que o fórum de alto nível também organizou um debate sobre a questão. O Conselho Europeu está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar resposta ao problema da alta de preço dos alimentos. No entanto, para o fazer, temos de compreender as razões por que se regista a subida, e penso que elas são múltiplas. Com efeito, são diversos os factores que provocam a subida de preço dos bens alimentares, motivo pelo qual o Conselho está a tratar o assunto através de vários orgãos. O tema foi recentemente debatido no Conselho Agricultura e Pescas, que adoptou várias orientações que deverão contribuir para travar a subida de preço dos alimentos. Há algum tempo, nesta mesma Câmara, os biocombustíveis foram apontados como um dos factores que poderão estar na origem do agravamento dos preços. É conhecida a nível global a possível influência dos biocombustíveis na subida dos preços, e têm-se multiplicado, por este motivo, os chamados critérios de sustentabilidade para a produção de combustível. Entre estes critérios contam-se, designadamente, os que têm consequências sociais. Procuraremos levar este aspecto em consideração. O trabalho não está concluído, e prossegue a bom ritmo. No entanto, gostaria de dizer que julgo que a influência dos biocombustíveis, enquanto factor na subida dos preços, será das menos importantes, e que existem diversos outros factores de maior peso, que estão a ser cuidadosamente analisados pelo Conselho. Muito obrigado."@pt17
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje. Problem višjih cen hrane je zagotovo velik problem in tudi v tem cenjenem zboru je bila zato že organizirana razprava na to temo. Svet je odločen storiti vse, da se za učinkovito soočanje s problemom višjih cen hrane. Za učinkovito soočanje s tem problemom pa je seveda treba najprej ugotoviti razloge za višanje cen hrane, in razlogi so gotovo številni. Dejavnikov višjih cen hrane je precej, so zelo različni, zato se z njimi ukvarja Svet v svojih raznih formacijah. Nedavno je Svet za kmetijstvo in ribištvo o tem razpravljal in sprejel določene usmeritve, ki naj bi pripomogle k zmanjšanju pritiska na višanje cen hrane. Pred časom so bila prav tu, v tej dvorani, omenjena tudi biogoriva kot eden tistih dejavnikov, ki naj bi prispevali k višjim cenam hrane. Svet se zaveda potencialnega vpliva biogoriv, zato intenzivno razvija tako imenovane trajnostne kriterije za pridobivanje biogoriv. Med trajnostnimi kriteriji je vsekakor tudi kriterij socialnega učinka, ki ga bomo skušali upoštevati. Delo še ni končano, se pa nadaljuje intenzivno. Poudaril pa bi, da je vpliv biogoriv oziroma, da so biogoriva kot dejavnik pri vplivu na višje cene hrane prav gotovo med manj pomembnimi dejavniki, in je kar nekaj drugih dejavnikov, ki so pomembnejši, s katerimi pa se prav tako Svet intenzivno in sproti ukvarja. Hvala lepa."@ro18
"Ďakujem za vašu dodatočnú otázku. Otázka vyšších cien potravín je, samozrejme, veľkým problémom a z tohto dôvodu fórum na vysokej úrovni tiež usporiadalo diskusiu na túto tému. Európska rada je pripravená urobiť všetko, čo je v jej silách, aby účinne riešila problém vyšších cien potravín. Na tieto účely však musíme v prvom rade zistiť príčiny, prečo ceny potravín stúpajú, a týchto dôvodov je pravdepodobne veľmi veľa. Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré spôsobujú zvyšovanie cien potravín, a preto k nim Rada pristupuje prostredníctvom rôznych orgánov. Nedávno o tejto otázke diskutovala v Rade pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ktorá prijala určité usmernenia, ktoré by mali prispieť k spomaľovaniu rastu cien potravín. Nedávno sa v tejto rokovacej sále spomínali biopalivá ako jeden z týchto faktorov, o ktorých sa predpokladá, že prispievajú k zvyšovaniu cien potravín. Možný vplyv biopalív je všeobecne známou skutočnosťou, a preto sa intenzívne pracuje na vývoji takzvaných kritérií udržateľnosti pre výrobu paliva. Medzi týmito kritériami udržateľnosti sú, samozrejme, aj kritéria sociálneho vplyvu, ktoré sa musíme snažiť zohľadniť. Táto činnosť ešte nie je ukončená, ale intenzívne pokračuje. Chcel by som však zdôrazniť, že vplyv biopalív ako faktora zvyšujúceho ceny patrí s veľkou určitosťou medzi menej významné faktory a že existuje množstvo iných faktorov, ktoré sú významnejšie, pričom Rada ich vo veľkej miere zohľadňuje. Ďakujem."@sk19
"( ) Tack för er tilläggsfråga. Högre matpriser är givetvis ett stort problem, och därför har även detta högnivåforum organiserat en debatt om ämnet. Europeiska rådet är redo att göra allt för att effektivt ta itu med problemet med högre matpriser. För att göra det måste vi dock först finna orsakerna till varför matpriserna går upp – och det finns säkert många orsaker. Orsakerna till högre matpriser är många och av varierande natur. Därför tar rådet itu med dem genom olika organ. Detta debatterades nyligen i jordbruks- och fiskerådet, som antog vissa riktlinjer som bör kunna bidra till att sakta ner ökningen av matpriserna. För en tid sedan, i denna sal, nämndes biobränslen som en av de faktorer som antas bidra till högre matpriser. Det finns en allmän kännedom om biobränslens potentiella påverkan, och därför har vi en intensiv utveckling av så kallade hållbarhetskriterier för bränsleproduktionen. I dessa kriterier ingår givetvis också den sociala effekten, som vi ska försöka bedöma. Arbetet är inte färdigt, men man fortsätter i hög grad med det. Jag vill dock betona att biobränslens påverkan på matpriserna säkerligen tillhör de mindre viktiga faktorerna. Det finns ett antal andra faktorer som är mycket viktigare och de ses noga över av rådet på samma gång. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,14,16,11,2,22,7,13,4,17,12
"Priekšsēdētājs vietnieks"13
"SL"5,14,16,11,2,22,7,13,4,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph