Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-414"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-414"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για την απάντησή του· η ερώτησή μου ήταν για την κατοχύρωση των ελαχίστων συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας. Η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί στόχο τόσο της παγκόσμιας κοινότητας –του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών– μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε ψηφίσει άλλωστε και σχετικό ψήφισμα. Με ποιον τρόπο σκέπτεται το Συμβούλιο να υλοποιήσει αυτές τις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης για τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, děkuji zástupci Rady za jeho odpověď na mou otázku o zabezpečení přijatelných norem pro důstojné pracovní a životní podmínky. Důstojná práce je cílem světového společenství OSN pod záštitou Mezinárodní organizace práce (ILO) stejně jako EU. V každém případě jsme v této oblasti přijali usnesení. Jak Rada hodlá zavést tyto důstojné pracovní a životní podmínky pro občany, zejména pro děti?"@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke Rådets repræsentant for svaret på mit spørgsmål om at sikre mindstestandarder for værdige leve- og arbejdsvilkår. Værdige arbejdsvilkår er et mål både for verdenssamfundet - dvs. FN via ILO - og for EU. Vi har også vedtaget et beslutningsforslag om dette emne. Hvordan agter Rådet at gennemføre disse værdige arbejds- og levevilkår for borgerne og især børnene?"@da2
"Herr Präsident! Ich danke dem Vertreter des Rates für seine Antwort auf meine Frage nach der Sicherung menschenwürdiger Arbeits- und Lebensbedingungen. Menschwürdige Arbeit ist das Ziel sowohl der weltweiten Gemeinschaft der UN als auch der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der EU. Wir haben übrigens eine Entschließung zu diesem Thema verabschiedet. Wir gedenkt der Rat menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen für die Bürger und insbesondere die Kinder sicherzustellen?"@de9
"Mr President, I thank the Council representative for his answer to my question about safeguarding acceptable standards for decent working and living conditions. Decent work is an aim of both the UN global community, under the auspices of the International Labour Organisation (ILO), and the EU. We have in any case passed a resolution on this. How does the Council intend to implement these decent working and living conditions for citizens, particularly for children?"@en4
"Señor Presidente, agradezco al representante del Consejo su respuesta a mi pregunta acerca de la garantía de niveles aceptables de trabajo y condiciones de vida dignos. El trabajo digno constituye uno de los objetivos tanto de la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de la Unión Europea. En cualquier caso, hemos aprobado una resolución al respecto. ¿Cómo piensa el Consejo aplicar estas condiciones de vida y de trabajo dignas para los ciudadanos, especialmente los niños?"@es21
"Härra juhataja, ma tänan nõukogu esindajat tema vastuse eest minu küsimusele vastuvõetavate standardite tagamisest inimväärsete töö- ja elutingimuste jaoks. Inimväärne töö on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) egiidi all nii ÜRO ülemaailmse kogukonna kui ka ELi eesmärk. Igal juhul oleme vastu võtnud sellekohase otsuse. Kuidas kavatseb nõukogu luua kodanike, eriti laste jaoks neid inimväärseid töö- ja elutingimusi?"@et5
"Arvoisa puhemies, kiitän neuvoston edustajaa vastauksesta kysymykseeni, joka koski ihmisarvoisen elämän ja työn vähimmäisvaatimusten turvaamista. Ihmisarvoinen työ on sekä YK:n maailmanlaajuisen yhteisön ja Kansainvälisen työjärjestön sekä EU:n tavoite. Olemme joka tapauksessa hyväksyneet tätä koskevan päätöslauselman. Kuinka neuvosto aikoo täyttää nämä kansalaisten ja erityisesti lasten ihmisarvoisen työn ja elämän vaatimukset?"@fi7
"Monsieur le Président, je remercie le représentant du Conseil pour sa réponse à ma question sur la défense de normes acceptables pour des conditions de vie et de travail décentes. La garantie d’un travail décent est un objectif poursuivi par la communauté mondiale de l’ONU, sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail (OIT), mais aussi par l’Union européenne. Nous avons en tout cas adopté une résolution à ce sujet. Comment le Conseil entend-il transposer ces conditions de travail et de vie décentes pour les citoyens, en particulier pour les enfants?"@fr8
"Elnök úr, köszönöm a Tanács képviselőjének válaszát kérdésemre az elfogadható szabványoknak a méltányos munka és életkörülmények érdekében történő megőrzésével kapcsolatban. A méltányos munka a célja mind az ENSZ világméretű közösségének, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) védnöksége alatt, mind az Európai Uniónak. Mindenesetre erről állásfoglalást fogadtunk el. Hogyan kívánja a Tanács megvalósítani ezeket a méltányos munka és életkörülményeket, különösen a gyerekek számára?"@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Consiglio per la risposta alla mia interrogazione relativa alla salvaguardia di livelli accettabili per condizioni di vita e di lavoro decorose. Un lavoro decoroso costituisce lo scopo sia della comunità globale dell’ONU, sotto l’egida dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che dell’UE. Abbiamo ad ogni modo adottato una risoluzione in proposito. Come intende il Consiglio attuare tali condizioni di vita e di lavoro decorose per i cittadini, in particolare per i bambini?"@it12
"Pone Pirmininke, dėkoju Tarybos atstovui už atsakymą į mano klausimą dėl gerų darbo ir gyvenimo sąlygų standartų užtikrinimo. Geras darbas – tai tikslas, kurio per Tarptautinę darbo organizaciją (TDO) siekia JT pasaulinė bendruomenė, taip pat ES. Bet kuriuo atveju, šiuo klausimu esame paskelbę rezoliuciją. Kaip Taryba ketina užtikrinti šias geras darbo ir gyvenimo sąlygas savo piliečiams, ypač vaikams?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es pateicos Padomes pārstāvim par atbildi uz manu jautājumu par pieņemamu standartu nodrošināšanu apmierinošiem darba un dzīves apstākļiem. Apmierinošs darbs ir mērķis gan ANO globālajai sabiedrībai, kas darbojas Starptautiskās Darba Organizācijas (ILO) uzraudzībā, gan ES. Jebkurā gadījumā mēs par to esam pieņēmuši rezolūciju. Kā Padome plāno īstenot šos apmierinošos darba un dzīves apstākļus pilsoņiem, īpaši bērniem?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για την απάντησή του· η ερώτησή μου, ήταν για την κατοχύρωση των ελαχίστων συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας. Η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί στόχο τόσο της παγκόσμιας κοινότητας -του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε ψηφίσει άλλωστε και σχετικό ψήφισμα. Με ποιo τρόπο σκέπτεται το Συμβούλιο να υλοποιήσει αυτές τις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης για τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik dank de vertegenwoordiger van de Raad voor zijn antwoord op mijn vraag over het waarborgen van aanvaardbare normen voor fatsoenlijke arbeids- en levensvoorwaarden. Fatsoenlijk werk is een doelstelling van zowel de wereldwijde gemeenschap van de VN, onder auspiciën van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), als van de EU. Wij hebben in ieder geval hierover een resolutie aangenomen. Hoe denkt de Raad deze fatsoenlijke arbeids- en levensvoorwaarden ten uitvoer te brengen, met name voor kinderen?"@nl3
"Panie przewodniczący! Dziękuję przedstawicielowi Rady za odpowiedz na moje pytanie dotyczące zabezpieczenia minimalnych godnych warunków życia i pracy. Praca w przyzwoitych warunkach jest celem zarówno światowej społeczności ONZ, pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), jak i UE. W każdym razie, przyjęliśmy w tej sprawie rezolucję. Jak Rada zamierza urzeczywistnić te godne warunki życia i pracy dla obywateli, a w szczególności dla dzieci?"@pl16
"Senhor Presidente, agradeço ao representante do Conselho a resposta que deu à minha pergunta sobre a garantia de normas aceitáveis para assegurar condições de vida e de trabalho condignas. O trabalho condigno é um objectivo tanto da comunidade global das Nações Unidas, sob a égide da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como da UE. Em todo o caso aprovámos uma resolução sobre esta matéria. De que modo tenciona o Conselho implementar essas condições de vida e de trabalho condignas para os cidadãos e especialmente para as crianças?"@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου για την απάντησή του· η ερώτησή μου, ήταν για την κατοχύρωση των ελαχίστων συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασίας. Η αξιοπρεπής εργασία αποτελεί στόχο τόσο της παγκόσμιας κοινότητας -του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όσο και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε ψηφίσει άλλωστε και σχετικό ψήφισμα. Με ποιo τρόπο σκέπτεται το Συμβούλιο να υλοποιήσει αυτές τις συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης για τους πολίτες και κυρίως τα παιδιά;"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ďakujem zástupcovi Rady za jeho odpoveď na moju otázku o zabezpečení prijateľných noriem pre dôstojné pracovné a životné podmienky. Dôstojná práca je cieľom svetového spoločenstva OSN pod záštitou Medzinárodnej organizácie práce (ILO), ako aj EÚ. V každom prípade sme v tejto oblasti prijali uznesenie. Ako Rada hodlá zaviesť tieto dôstojné pracovné a životné podmienky pre občanov, najmä pre deti?"@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se predstavniku Sveta za odgovor na moje vprašanje o zaščiti sprejemljivih standardov za dostojne delovne in življenjske pogoje. Dostojno delo je cilj svetovne skupnosti ZN v okviru Mednarodne organizacije dela in EU. Vsekakor smo sprejeli resolucijo o tem. Kako namerava Svet izvajati te dostojne delovne in življenjske pogoje za državljane, zlasti za otroke?"@sl20
"Herr talman! Jag tackar rådets företrädare för hans svar på min fråga om att genom acceptabla standarder se till att arbets- och levnadsvillkoren är anständiga. Anständigt arbete är ett mål både för den globala FN-gemenskapen, under Internationella arbetsorganisationens (ILO) beskydd, och för EU. Vi har i alla fall antagit en resolution om detta. Hur tänker rådet genomföra dessa anständiga arbets- och levnadsvillkor för medborgarna, i synnerhet för barnen?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph