Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-411"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-411"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje, spoštovani gospod Rack. Rad bi poudaril naslednje. Širitev schengenskega prostora se ni zgodila avtomatično ali po kakšni inerciji ali kar sama od sebe. Zgodila se je šele potem, ko so bile opravljene obsežne priprave v vseh državah članicah, ki so hotele vstopiti v schengenski prostor. Zgodila se je potem, ko so bile te priprave predmet temeljitih evalvacij pristojnih organov in institucij Evropske unije. In šele, ko je bilo ugotovljeno, da je na bodočih zunanjih mejah razširjenega schengenskega prostora vzpostavljen ustrezen nadzor, je lahko do te razširitve prišlo. To bi želel posebej poudariti, ker resno jemljemo zaskrbljenost državljanov, ki jim je treba seveda sporočiti, da za njihovo zaskrbljenost ni objektivnih razlogov. Ponavljam, širitev schengenskega prostora se ni zgodila kar tako, zgodila se je po temeljitih pripravah in po temeljiti preveritvi, ali so za to izpolnjeni vsi tehnični in varnostni pogoji. In ti so bili izpolnjeni, tako da lahko danes zatrdimo, da je varnost zunanjih meja razširjenega schengenskega prostora v dobrih rokah."@sl20
lpv:translated text
"Děkuji, pane Racku, za vaši doplňující otázku. Je důležité si uvědomit, že k rozšíření schengenského prostoru nedošlo automaticky, samovolně, či dokonce mimovolně. Došlo k němu poté, co byly ukončeny rozsáhlé přípravy ve všech členských státech, které se hodlaly stát součástí schengenského prostoru. Došlo k němu, když odpovědné orgány a instituce EU tyto přípravy pečlivě zhodnotily. A až poté, co se potvrdilo, že se zavedla přiměřená kontrola na budoucích vnějších hranicích rozšířeného schengenského prostoru, mohlo dojít k rozšíření. Chtěl bych obzvlášť zdůraznit, že vzhledem k tomu, že obavy občanů bereme vážně, je samozřejmě nezbytné informovat je o tom, že neexistují objektivní důvody, aby se něčeho obávali. Opakuji, že k rozšíření schengenského prostoru nedošlo jen tak. Došlo k němu po důkladných přípravách a poté, co bylo důkladně prověřeno, zda jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, a protože splněné byly, můžeme dnes poskytnout záruky toho, že bezpečnost vnějších hranic rozšířeného schengenského prostoru je v dobrých rukou."@cs1
"Hr. formand! Tak, hr. Rack, for Deres tillægsspørgsmål. Det er vigtigt at indse, at udvidelsen af Schengenområdet ikke skete automatisk, på grund af et momentum eller af sig selv. Det skete, da de omfattende forberedelser var færdige i alle medlemsstater, som ønskede at være en del af Schengenområdet. Det skete, da de ansvarlige EU-organer og institutioner foretog en grundig vurdering af disse forberedelser. Og da det blev bekræftet, at der var etableret tilstrækkelig kontrol med de fremtidige ydre grænser af det udvidede Schengenområde, kunne denne udvidelse foregå. Jeg vil især gerne understrege, at da vi tager folks bekymringer alvorligt, er det selvfølgelig nødvendigt at informere dem om, at der ikke er nogen objektiv grund for dem til at være bekymret. Jeg gentager, at udvidelsen af Schengenområdet ikke bare var noget, der skete. Det skete efter grundig forberedelse, og efter der blev foretaget grundige undersøgelser af, at alle tekniske og sikkerhedsmæssige vilkår blev overholdt, og da de blev overholdt, kan vi i dag forsikre om, at sikkerheden ved de ydre grænser for det udvidede Schengenområde er i gode hænder."@da2
". − Vielen Dank für diese Zusatzfrage, Herr Rack. Uns muss klar sein, dass die Ausweitung des Schengen-Raums nicht automatisch oder aufgrund einer bestimmten Dynamik oder von allein erfolgt ist. Sie hat stattgefunden, als die umfangreichen Vorbereitungen in allen Mitgliedstaaten, die dem Schengen-Raum beitreten wollten, abgeschlossen waren. Sie hat stattgefunden, nachdem die zuständigen EU-Gremien und -Einrichtungen diese Vorbereitungen einer gründlichen Beurteilung unterzogen hatten. Und erst als bestätigt war, dass eine angemessene Kontrolle für die künftigen Außengrenzen des erweiterten Schengen-Raums existiert, konnte diese Erweiterung stattfinden. Besonders hervorheben möchte ich, dass wir, da wir die Bedenken der Bürger ernst nehmen, ihnen natürlich mitteilen müssen, dass es keine objektiven Gründe für ihre Besorgnis gibt. Ich wiederhole: Die Erweiterung des Schengen-Raums hat nicht einfach so stattgefunden, sondern nach gründlichen Vorbereitungen und eingehender Prüfung, ob alle technischen und Sicherheitsbedingungen erfüllt sind. Da dies der Fall ist, können wir heute versichern, dass sich die Sicherheit der Außengrenzen des erweiterten Schengen-Raums in guten Händen befindet."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Rack, για αυτήν τη συμπληρωματική ερώτηση. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν δεν συνέβη αυτόματα ή από κάποια κεκτημένη ταχύτητα, ή από μόνη της. Συνέβη μόλις ολοκληρώθηκαν οι διεξοδικές προετοιμασίες σε όλα τα κράτη μέλη που ήθελαν να αποτελέσουν μέρος του χώρου Σένγκεν. Συνέβη μόλις οι αρμόδιοι φορείς και θεσμικά όργανα της ΕΕ υπέβαλαν αυτές τις προετοιμασίες σε σχολαστική αξιολόγηση. Και μόνο όταν επιβεβαιώθηκε ότι είχε εξασφαλιστεί επαρκής έλεγχος στα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα του διευρυμένου χώρου Σένγκεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η διεύρυνση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαιτέρως ότι, καθώς παίρνουμε στα σοβαρά τις ανησυχίες των ανθρώπων, είναι ασφαλώς απαραίτητο να τους ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να ανησυχούν. Επαναλαμβάνω ότι η διεύρυνση του χώρου Σένγκεν δεν συνέβη έτσι απλά. Πραγματοποιήθηκε κατόπιν διεξοδικών προετοιμασιών και αφού πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι ότι πληρούνται όλες οι τεχνικές και προϋποθέσεις ασφαλείας, και, εφόσον πληρούνταν, μπορούμε σήμερα να παράσχουμε τη διαβεβαίωση ότι η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων του διευρυμένου χώρου Σένγκεν είναι σε καλά χέρια."@el10
"Thank you, Mr Rack, for this additional question. It is important to realise that expansion of the Schengen Area has not happened automatically, or owing to some momentum, or by itself. It happened once the extensive preparations were completed in all the Member States that wanted to be part of the Schengen Area. It happened once the responsible EU bodies and institutions subjected these preparations to a thorough evaluation. And only once it was confirmed that adequate control had been established on the future external borders of the widened Schengen Area could this expansion take place. I would particularly like to emphasise that, since we take people's concerns seriously, it is, of course, necessary to inform them that there are no objective reasons for them to be concerned. I repeat, the expansion of the Schengen Area has not happened just like that. It took place following thorough preparations, and after thorough checks were made that all the technical and security conditions were met, and since they were met, we can today give reassurances that the security of external borders of the expanded Schengen Area is in good hands."@en4
". ( ) Señor Rack, gracias por su pregunta. Es importante comprender que la ampliación del espacio Schengen no se ha producido de forma automática, ni por inercia, ni por sí misma. Se ha producido tras la conclusión del amplio periodo de preparación finalizado en todos los Estados miembros que deseaban formar parte de este espacio. Se ha producido tras la evaluación exhaustiva de esta preparación por parte de los órganos e instituciones comunitarios competentes. Tal ampliación únicamente podía producirse después de la confirmación del establecimiento de un control adecuado sobre las futuras fronteras exteriores del espacio Schengen ampliado. Me gustaría subrayar especialmente que, como nos tomamos en serio las preocupaciones de nuestros ciudadanos, debemos informarles de que no existen razones objetivas para que se preocupen. Repito, la ampliación del espacio Schengen no se ha producido de forma casual. Ha tenido lugar después de una exhaustiva preparación e intensas comprobaciones de las condiciones técnicas y de seguridad y, a la luz del cumplimiento de tales condiciones, podemos hoy garantizar que la seguridad de las fronteras exteriores del espacio Schengen ampliado se encuentra en buenas manos."@es21
"Tänan teid, härra Rack, selle lisaküsimuse eest. Oluline on mõista, et Schengeni ala laienemine ei toimunud automaatselt, mingi inertsi tõttu või iseenesest. See toimus siis, kui kõik Schengeni alaga liituda soovinud liikmesriigid olid lõpetanud põhjalikud ettevalmistused. See toimus pärast seda, kui vastutavad ELi organid ja institutsioonid olid neid ettevalmistusi põhjalikult hinnanud. Laienemine sai toimuda alles pärast kinnitust, et laienenud Schengeni ala tulevasele välispiirile on rajatud nõuetele vastav kontroll. Tahaksin eriti rõhutada, et kuna me võtame inimeste muret tõsiselt, on loomulikult vaja neile teatada, et muretsemiseks pole mingeid objektiivseid põhjusi. Ma kordan, Schengeni ala laienemine ei toimunud lihtsalt niisama. See toimus pärast põhjalikke ettevalmistusi ja pärast kõigi tehniliste ja julgeolekuga seotud tingimuste täitmise põhjalikku kontrolli ning kuna need tingimused olid täidetud, võime täna kinnitada, et laienenud Schengeni ala välispiiride julgeolek on heades kätes."@et5
"Kiitän Reinhard Rackia lisäkysymyksestä. On tärkeää ymmärtää, ettei Schengen-alueen laajentuminen tapahtunut automaattisesti, impulssinomaisesti tai itsestään. Se toteutui sen jälkeen kun kaikissa Schengen-alueen jäseniksi tahtoneissa jäsenvaltioissa oli saatettu loppuun mittavat valmistelut. Se tapahtui asiasta vastaavien EU:n elinten ja toimielinten arvioitua perusteellisesti nämä valmistelut. Laajentuminen oli mahdollista vasta kun oli vahvistettu, että laajentuneen Schengen-alueen tuleville ulkorajoille oli perustettu asianmukainen valvonta. Haluan erityisesti korostaa, että koska suhtaudumme ihmisten huoliin hyvin vakavasti, on tietenkin syytä tiedottaa heille, ettei huoleen ole mitään objektiivista syytä. Toistan vielä, Schengen-alue ei laajentunut itsestään. Laajentuminen toteutui perusteellisten valmistelujen jälkeen ja sen jälkeen kun kaikki tekniset ja turvallisuutta koskevat edellytykset oli tarkistettu, ja koska kaikki edellytykset täyttyivät, voimme nyt vakuuttaa, että laajentuneen Schengen-alueen ulkorajojen turvallisuus on hyvällä mallilla."@fi7
"Monsieur Rack, je vous remercie pour cette question complémentaire. Il est important de bien comprendre que l’extension de l’espace Schengen ne s’est pas faite automatiquement, ou d’elle-même grâce à un élan quelconque. Elle a eu lieu suite à la préparation minutieuse de tous les États membres désireux faire partie de la zone Schengen. Elle s’est produite après que les organes et les institutions européennes responsables ont soumis ces préparations à des évaluations scrupuleuses. Cet élargissement n’a pu avoir lieu qu’après la confirmation de l’instauration d’un contrôle adéquat des futures frontières extérieures de la zone Schengen élargie. Je tiens en particulier à souligner qu’étant donné que nous prenons les préoccupations des citoyens au sérieux, il est évidemment nécessaire de leur expliquer qu’il n’y a pas de raison objective de s’inquiéter. Je le répète, l’élargissement de la zone Schengen ne s’est pas fait à la légère. Il a eu lieu à la suite de préparations minutieuses et de contrôles stricts permettant d’assurer le respect de toutes les conditions techniques et de sécurité. Puisque ces conditions sont respectées, nous pouvons affirmer aujourd’hui que la sécurité des frontières extérieures de l’espace Schengen élargi est entre de bonnes mains."@fr8
"Köszönöm, Rack úr, kiegészítő kérdését. Fontos tudatosítani, hogy a schengeni térség kiterjesztése nem automatikusan, nem egy bizonyos mozzanat következtében és nem is magától történt. Akkor következett be, amikor befejeződtek a széleskörű előkészületek valamennyi tagállamban, amelyek a schengeni térség részévé kívántak válni. Azután történt meg, miután a felelős uniós testületek és intézmények alapos értékelésnek vetették alá ezeket az előkészületeket. És csak amikor igazolást nyert, hogy a kiszélesített schengeni térség eljövendő külső határain létrehozták a megfelelő ellenőrzést, akkor mehetett végbe a bővítés. Különösen szeretném kihangsúlyozni, hogy mivel mi komolyan vesszük az emberek aggályait, természetesen arról is tájékoztatni kell őket, hogy aggodalmaiknak nincsenek objektív okai. Megismétlem, hogy a schengeni térség bővítése nem történt meg csak úgy. Gondos előkészítéseket követően és az összes műszaki és biztonsági feltétel teljesülésének gondos ellenőrzése után következett be, és mivel valamennyi feltétel teljesült, ma mindenkit megnyugtathatunk, hogy a kibővített schengeni térség külső határai jó kezekben vannak."@hu11
". La ringrazio, onorevole Rack, per questa domanda aggiuntiva. E’ importante rendersi conto che l’allargamento dell’area Schengen non si è verificata automaticamente, o a causa di un qualche impulso o da sola. Si è verificata una volta che sono stati completati estesi preparativi in tutti gli Stati membri che volevano far parte dell’area Schengen. E’ accaduto una volta che gli organismi e le Istituzioni dell’UE responsabili hanno sottoposto tali preparativi a una valutazione approfondita. E solo una volta che è stato confermata l’istituzione di un adeguato controllo sulle future frontiere esterne dell’area Schengen allargata, tale espansione ha potuto avere luogo. Desidero sottolineare in particolare che, poiché prendiamo sul serio le preoccupazioni delle persone, è certamente necessario informarle che non hanno ragioni obiettive per essere preoccupate. Ripeto, l’espansione dell’area Schengen non si è verificata dalla sera alla mattina. Si è svolta in seguito a preparativi scrupolosi e dopo l’esecuzione di controlli approfonditi volti ad accertare che tutte le condizioni tecniche e di sicurezza fossero rispettate e, dato che lo erano, possiamo ora rassicurare la popolazione in merito al fatto che la sicurezza delle frontiere esterne dell’area Schengen allargata è in buone mani."@it12
"Pone Rack, dėkoju Jums už šį papildomą klausimą. Svarbu suprasti, kad Šengeno erdvės išplėtimas neįvyko automatiškai, iš inercijos ar savaime. Ši erdvė išsiplėtė po to, kai visose valstybėse narėse, kurios siekė tapti Šengeno erdvės dalimi, buvo baigti didelės apimties pasiruošimai. Ji išsiplėtė tik po to, kai atsakingos ES struktūros ir institucijos atliko kruopštų šių pasiruošimų įvertinimą. Ši plėtra tapo galima tik po to, kai buvo patvirtinta, jog yra suformuota pakankama išsiplėtusios Šengeno erdvės būsimų išorės sienų kontrolė Mes rimtai žiūrime į dalykus, kurie žmonėms kelia didelį susirūpinimą, todėl noriu ypač akcentuoti, kad būtina juos informuoti, jog nėra jokių objektyvių priežasčių nerimauti. Pakartosiu – Šengeno erdvės išplėtimas neįvyko savaime. Buvo atlikti kruopštūs pasiruošimai; atlikę išsamius patikrinimus, kuriais buvo siekiama įsitikinti, kad visos techninės ir saugumo sąlygos yra įvykdytos, šiandien galime užtikrinti, kad išsiplėtusios Šengeno erdvės išorės sienų saugumas yra patikimose rankose."@lt14
"Paldies kungs, par papildu jautājumu. Svarīgi ir apzināties, ka Šengenas zonas paplašināšanās nav notikusi automātiski vai mirkļa dēļ, vai pati par sevi. Tas notika tad, kad bija pabeigta plaša sagatavošanās visās dalībvalstīs, kuras gribēja būt Šengenas zonas sastāvdaļa. Tas notika tad, kad atbildīgās ES personas un institūcijas šo sagatavošanos rūpīgi pārbaudīja. Un tikai tad, kad tika apstiprināts, ka ir izveidota pienācīga kontrole uz nākamām paplašinātās Šengenas zonas ārējām robežām, šī paplašināšanās varēja notikt. Es gribētu īpaši uzsvērt, ka, tā kā mēs nopietni ņemam vērā cilvēku bažas, protams, nepieciešams informēt tos, ka bažām nav objektīvu iemeslu. Es atkārtoju, ka Šengenas zonas paplašināšana nav notikusi tāpat vien. Tā notiks pēc rūpīgas sagatavošanas, un pēc rūpīgām pārbaudēm par to, ka ir ievēroti visi tehniskie un drošības apstākļi, un tā kā tie bija ievēroti, mēs šodien varam sniegt atkārtotu apliecinājumu, ka paplašinātās Šengenas zonas ārējo robežu drošība ir labās rokās."@lv13
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje, spoštovani gospod Rack. Rad bi poudaril naslednje. Širitev schengenskega prostora se ni zgodila avtomatično ali po kakšni inerciji ali kar sama od sebe. Zgodila se je šele potem, ko so bile opravljene obsežne priprave v vseh državah članicah, ki so hotele vstopiti v schengenski prostor. Zgodila se je potem, ko so bile te priprave predmet temeljitih evalvacij pristojnih organov in institucij Evropske unije. In šele, ko je bilo ugotovljeno, da je na bodočih zunanjih mejah razširjenega schengenskega prostora vzpostavljen ustrezen nadzor, je lahko do te razširitve prišlo. To bi želel posebej poudariti, da, ker resno jemljemo zaskrbljenost državljanov, ki jim je treba seveda sporočiti, da za njihovo zaskrbljenost ni objektivnih razlogov. Ponavljam, širitev schengenskega prostora se ni zgodila kar tako, zgodila se je po temeljitih pripravah in po temeljiti preveritvi, ali so za to izpolnjeni vsi tehnični in varnostni pogoji. In ti so bili izpolnjeni, tako da lahko danes zatrdimo, da je varnost zunanjih meja razširjenega schengenskega prostora v dobrih rokah."@mt15
"Dank u, mijnheer Rack, voor deze aanvullende vraag. Het is belangrijk om te beseffen dat uitbreiding van het Schengengebied niet automatisch is gegaan, of te danken is aan een impuls of vanuit zichzelf. Deze vond plaats toen de uitgebreide voorbereidingen in alle lidstaten die deel uit wilden maken van het Schengengebied eenmaal waren afgerond. De uitbreiding vond plaats toen de verantwoordelijke EU-lichamen en instellingen deze voorbereidingen aan een grondige evaluatie hadden onderworpen. En pas toen was bevestigd dat adequate controle was ingesteld aan de toekomstige buitengrenzen van het verbrede Schengengebied, kon deze uitbreiding plaatsvinden. Ik zou buitengewoon graag willen benadrukken dat het, aangezien we de bezorgdheid van de mensen serieus nemen, natuurlijk noodzakelijk is om hen in te lichten dat er geen feitelijke redenen zijn voor ongerustheid. Ik herhaal, dat de uitbreiding van het Schengengebied niet zo maar heeft plaats gevonden. Deze vond plaats na grondige voorbereidingen, en nadat grondig was gecontroleerd of aan alle technische en veiligheidsvoorwaarden was voldaan, en aangezien daaraan was voldaan, kunnen we nu opnieuw de verzekering geven dat de veiligheid van buitengrenzen van het uitgebreide Schengengebied in goede handen is."@nl3
"Panie pośle Rack, dziękuję za to dodatkowe pytanie. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że do rozszerzenia strefy Schengen nie doszło automatycznie, lub w wyniku pewnego impulsu lub bez przyczyny. Doszło do tego niezwłocznie po zakończeniu szeroko zakrojonych przygotowań we wszystkich państwach członkowskich, które pragnęły być częściami strefy Schengen. Doszło do tego niezwłocznie po tym, jak odpowiedzialne za ten obszar organy i instytucje UE poddały te przygotowania dogłębnej ocenie. I tylko po uzyskaniu potwierdzenia, że ustanowiono odpowiednią kontrolę na przyszłych zewnętrznych granicach strefy Schengen rozszerzenie to mogło dojść do skutku. W szczególności chciałbym podkreślić, że ponieważ poważnie traktujemy obawy ludzi, niezbędne jest oczywiście informowanie ich, że nie ma żadnych obiektywnych powodów dla ich obaw. Powtarzam, rozszerzenie strefy Schengen nie odbyło się ot tak. Odbyło się ono w następstwie drobiazgowych przygotowań i drobiazgowych kontroli tego, czy zostały spełnione wszystkie warunki techniczne i warunki bezpieczeństwa. Ponieważ zostały one spełnione, możemy dziś udzielić zapewnienia, że bezpieczeństwo granic zewnętrznych rozszerzonej strefy Schengen znajduje się w dobrych rękach."@pl16
"Muito obrigado, Senhor Deputado Rack, por esta pergunta complementar. É importante compreender que o alargamento do Espaço Schengen não aconteceu espontâneamente, nem de um dia para o outro. Só foi possível após a conclusão de extensos preparativos em todos os Estados-Membros que quiseram integrar o Espaço Schengen. Aconteceu depois de os órgãos e instituições responsáveis da UE terem submetido os mesmos preparativos a uma avaliação exaustiva. E o alargamento só teve lugar depois de confirmado o estabelecimento de um controlo adequado nas futuras fronteiras externas do Espaço Schengen. Devo sublinhar que, porque levamos a sério as preocupações dos cidadãos, é importante e necessário informá-los de que não há razões objectivas para estarem preocupados. Insisto, o alargamento do Espaço Schengen não aconteceu por acaso. Foi levado a cabo na sequência de uma preparação cuidadosa, e após extensas verificações de que se encontravam reunidas as condições técnicas e de segurança que, uma vez satisfeitas, nos permitem dar hoje garantias de que a segurança das fronteiras externas do Espaço Schengen alargado se encontra em boas mãos."@pt17
"Hvala lepa za to dodatno vprašanje, spoštovani gospod Rack. Rad bi poudaril naslednje. Širitev schengenskega prostora se ni zgodila avtomatično ali po kakšni inerciji ali kar sama od sebe. Zgodila se je šele potem, ko so bile opravljene obsežne priprave v vseh državah članicah, ki so hotele vstopiti v schengenski prostor. Zgodila se je potem, ko so bile te priprave predmet temeljitih evalvacij pristojnih organov in institucij Evropske unije. In šele, ko je bilo ugotovljeno, da je na bodočih zunanjih mejah razširjenega schengenskega prostora vzpostavljen ustrezen nadzor, je lahko do te razširitve prišlo. To bi želel posebej poudariti, da, ker resno jemljemo zaskrbljenost državljanov, ki jim je treba seveda sporočiti, da za njihovo zaskrbljenost ni objektivnih razlogov. Ponavljam, širitev schengenskega prostora se ni zgodila kar tako, zgodila se je po temeljitih pripravah in po temeljiti preveritvi, ali so za to izpolnjeni vsi tehnični in varnostni pogoji. In ti so bili izpolnjeni, tako da lahko danes zatrdimo, da je varnost zunanjih meja razširjenega schengenskega prostora v dobrih rokah."@ro18
"Ďakujem, pán Rack, za vašu doplňujúcu otázku. Je dôležité si uvedomiť, že k rozšíreniu schengenského priestoru nedošlo automaticky, samovoľne, či mimovoľne. Došlo k nemu po tom, čo boli ukončené rozsiahle prípravy vo všetkých členských štátoch, ktoré sa hodlali stať súčasťou schengenského priestoru. Došlo k nemu, keď zodpovedné orgány EÚ a inštitúcie EÚ tieto prípravy starostlivo zhodnotili. A len potom, ako sa potvrdilo, že sa zaviedla primeraná kontrola na budúcich vonkajších hraniciach rozšíreného schengenského priestoru, mohlo dôjsť k rozšíreniu. Chcel by som osobitne zdôrazniť, že vzhľadom na to, že obavy občanov berieme vážne, je, samozrejme, nevyhnutné informovať ich o tom, že neexistujú objektívne dôvody, aby sa niečoho obávali. Opakujem, že k rozšíreniu schengenského priestoru nedošlo len tak. Došlo k nemu po dôkladných prípravách a po tom, ako bolo dôkladne preverené, či sú splnené technické a bezpečnostné podmienky, a keďže splnené boli, môžeme dnes poskytnúť záruky toho, že bezpečnosť vonkajších hraníc rozšíreného schengenského priestoru je v dobrých rukách."@sk19
"Tack, Reinhard Rack, för er nya fråga. Det är viktigt att inse att Schengenområdet inte har utvidgats automatiskt eller impulsivt eller av sig självt. Det har utvidgats efter omfattande förberedelser i alla de medlemsstater som ville vara en del av Schengenområdet. Det har utvidgats efter att de ansvariga EU-organen och -institutionerna hade analyserat förberedelserna noga. Och först när man kunde konstatera att man hade uppnått en lämplig kontroll för de framtida yttre gränserna i det utvidgade Schengenområdet kunde utvidgningen äga rum. Vi tar människors oro på allvar och jag vill särskilt betona att det självklart är nödvändigt att informera dem om att det inte finns några sakliga skäl för dem att vara oroade. Jag upprepar att Schengenområdet inte utvidgades över en natt. Det utvidgades efter noggranna förberedelser och efter noggranna kontroller som säkerställde att alla tekniska och säkerhetsmässiga förhållanden var uppfyllda. Eftersom de var uppfyllda kan vi i dag försäkra att säkerheten längs alla yttre gränser i det utvidgade Schengenområdet är tillfredsställande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph