Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-407"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-407"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Verjamem, da je spoštovanemu poslancu Higginsu znano, da Svet pripisuje velik pomen učinkovitemu upravljanju zunanjih meja. Ob prostem gibanju oseb znotraj Evropske unije je ustrezno varovanje in upravljanje zunanjih meja ključnega pomena za zagotavljanje notranje varnosti držav članic, za učinkovit boj proti terorizmu, nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Svet je v tej smeri izvedel že več pomembnih ukrepov. Med drugim je sprejel pravne instrumente, kot so na primer Zakonik o schengenskih mejah, Sklad za zunanje meje, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, skrajšano Frontex. Sprejel pa je tudi ukrepe v zvezi s skupinami za hitro posredovanje na mejah. Ob tem bi želel opozoriti tudi na tri sporočila, ki jih je Komisija posredovala 13. februarja letos. Ta sporočila vsebujejo predloge in priporočila glede možnega poteka upravljanja meja na ravni Evropske unije, glede prihodnjega razvoja agencije Frontex, glede možnega oblikovanja evropskega sistema za nadzorovanje meja, imenovanega Eurosur, in sistema vstopa-izstopa na zunanjih mejah. Razprava o predlogih in priporočilih Komisije iz navedenih sporočil je potekala 12. marca na ministrski konferenci v Sloveniji. Svet za pravosodje in notranje zadeve bo junija predvidoma sprejel sklepe Sveta o upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske unije. Ti sklepi bodo predvidoma vsebovali kratkoročne in dolgoročne prioritete nadaljnjega razvoja agencije Frontex, nadaljnja priporočila glede dela Evropske komisije pri uporabi moderne tehnologije z namenom zagotavljanja varnosti ter boljšega upravljanja zunanjih meja in smernice za nadaljnje delo pri vzpostavljanju evropskega sistema za nadzorovanje meja Eurosur. Poleg tega pozorno spremljamo delovanje agencije Frontex, zlasti kar zadeva izvajanje skupnih operacij, evropsko mrežo obalnih patrulj, nadaljnjo nadgradnjo in uporabo nabora opreme iz centralne evidence, tako imenovane CRATE, ter možno razporeditev skupin za hitro posredovanje na mejah. Ustanovitev pomorskega analitičnega in operacijskega centra za narkotike septembra lani je bila pomemben korak naprej na področju zaščite meja. Gre za center za kazenski pregon z vojaško podporo, ki ga je vzpostavilo sedem držav članic: Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Irska, Nizozemska, Italija in Portugalska. Je pa na voljo tudi vsem drugim državam članicam. Cilj centra je izkoreninjenje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami, ki po morju oziroma po zraku poteka preko Atlantika v smeri proti Evropi in zahodno afriški obali. Ta cilj pa naj bi dosegli s pospeševanjem zbiranja, izmenjave in analize podatkov ter s čim boljšo uporabo pomorskih in zračnih sredstev svojih članic. Med prednostne naloge Sveta štejemo še okrepljen mejni nadzor ter zbiranje in izmenjavo obveščevalnih podatkov na poti, po kateri poteka trgovina z drogami."@sl20
lpv:translated text
"( ) Domnívám se, že pan Higgins si je vědom skutečnosti, že Rada připisuje velký význam účinnému řízení vnějších hranic. Vzhledem k volnému pohybu osob v rámci Evropské unie má vhodná ochrana a řízení vnějších hranic klíčový význam, s cílem poskytnout členským státům vnitřní bezpečnost a účinným způsobem bojovat proti terorismu, nelegálnímu přistěhovalectví a obchodu s lidskými bytosti. Pro tyto účely přijala Evropská rada do dnešního dne množství významných opatření. Kromě jiného přijala právní nástroje, jakými jsou Schengenský hraniční kodex, Fond pro vnější hranice, Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, známá jako agentura FRONTEX. Rovněž tak přijala opatření v souvislosti se zřízením rychlých pohraničních zásahových týmů. Chtěl bych vás upozornit na tři sdělení, jež Komise uveřejnila 13. února tohoto roku. V těchto sděleních se uvádějí návrhy a doporučení týkající se možných prostředků řízení hranic na úrovni EU, budoucího rozvoje agentury FRONTEX, možného vytvoření evropského systému sledování hranic nazývaného EUROSUR a systému vstupu a výstupu na vnějších hranicích. Na ministerské konferenci, která se 12. března konala ve Slovinsku, se o návrzích a doporučeních, které Komise předložila v těchto sděleních, diskutovalo. Předpokládá se, že v červnu Rada pro spravedlnost a vnitřní věci přijme závěry Rady týkající se řízení vnějších hranic členských států EU. V těchto závěrech by měly být uvedeny krátkodobé a dlouhodobé priority budoucího rozvoje agentury FRONTEX, další doporučení týkající se práce Evropské komise na využívání nejnovější bezpečnostní technologie, lepším řízení vnějších hranic a na pokynech pro další činnost směřující k zřízení systému EUROSUR. Kromě těchto záležitostí pečlivě sledujeme činnost agentury FRONTEX, zejména pokud jde o uskutečňování společných operací, Evropskou pobřežní hlídkovou síť, další aktualizaci a využívání zařízení, které se centrálně zaznamenává prostřednictvím tzv. CRATE, a možné rozmístění rychlých pohraničních zásahových týmů. Zřízení Centra pro námořní analýzu a operace – narkotika (MAOC-N) v září minulého roku bylo významným krokem směrem k ochraně hranic. Toto centrum je střediskem pro trestní stíhání s vojenskou podporou, které zřídilo sedm členských států: Spojené království, Francie, Španělsko, Irsko, Nizozemsko, Itálie a Portugalsko. Služby centra jsou k dispozici i kterémukoli jinému členskému státu. Cílem centra je odstranit nezákonný obchod se zakázanými látkami po moři nebo vzdušnou cestou přes Atlantský oceán do Evropy a západní Afriky. Tohoto cíle by bylo možné dosáhnout prostřednictvím intenzivnějšího sběru, výměny a analýzy informací a prostřednictvím optimálního využití námořních a vzdušných zařízení členských států. Mezi prioritní úlohy Rady by měla také patřit posílená hraniční kontrola a shromažďování a výměna utajovaných informací o cestách využívaných na pašování drog."@cs1
"( ) Hr. formand! Jeg tror, at hr. Higgins er bekendt med, at Rådet tillægger den effektive varetagelse af eksterne grænser stor betydning. Med den frie bevægelighed af personer i EU er en hensigtsmæssig beskyttelse og varetagelse af eksterne grænser af afgørende betydning for at sørge for intern sikkerhed for medlemslandene samt bekæmpe terrorisme, illegal indvandring og menneskehandel. I denne forbindelse er Rådet indtil videre kommet med en række vigtige foranstaltninger. Det har bl.a. vedtaget retlige instrumenter, såsom Schengengrænsekodekset, Fonden for De Ydre Grænser og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser - kaldet Frontex. Rådet har også vedtaget foranstaltninger i henhold til oprettelsen af grænseindsatsholdene. Jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på tre meddelelser, som Kommissionen offentliggjorde den 13. februar i år. Disse meddelelser indeholdt forslag og anbefalinger om mulige grænsevaretagelsesforanstaltninger på EU-plan, den fremtidige udvikling af Frontex, den mulige oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) og de eksterne grænsers entry/exit-system. Drøftelsen af Kommissionens forslag og anbefalinger fra disse meddelelser fandt sted den 12. marts på ministerkonferencen i Slovenien. Det forventes, at Rådet (retlige og indre anliggender) i juni vil vedtage Rådets konklusioner om varetagelse af medlemsstaternes ydre grænser. Disse konklusioner bør angive de kortsigtede og langsigtede prioriteter for den fremtidige udvikling af Frontex, yderligere anbefalinger vedrørende Kommissionens arbejde med at benytte moderne sikkerhedsteknologi, bedre varetagelse af ydre grænser og retningslinjer for yderligere arbejde med at oprette EUROSUR. Bortset fra dette har vi nøje overvåget Frontexs aktiviteter, særligt hvad angår gennemførelsen af fælles operationer, det europæiske kystpatruljenetværk, yderligere opgradering og anvendelse af udstyr, som registreres på centralt plan, det såkaldte CRATE, samt den yderligere indførelse af hurtige grænseindsatshold. Oprettelsen af et maritimt analyse- og operationscenter - narkotika (MAOC-N) i september sidste år var et vigtigt skridt fremad for grænsekontrollen. Dette er et center for retsforfølgelse med militær støtte, som blev oprettet af syv medlemsstater: Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Irland, Nederlandene, Italien og Portugal. Centret er også tilgængeligt for alle andre medlemsstater. Centrets mål er at udrydde den ulovlige handel med forbudte stoffer ad sø- eller luftvejen på tværs af Atlanten til Europa og Vestafrika. Dette mål skal opnås ved hjælp af intensiveret indsamling, udveksling og analyse af information samt optimal anvendelse af medlemsstaternes maritime faciliteter og luftfaciliteter. Styrket grænsekontrol og indsamling og udveksling af klassificerede oplysninger for ruterne for narkotikahandel bør også være blandt Rådets prioritetsopgaver."@da2
". − Ich bin davon überzeugt, dass Herr Higgins weiß, dass der Rat dem effizienten Schutz der Außengrenzen große Bedeutung beimisst. Aufgrund der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union kommt dem angemessenen Schutz und der korrekten Verwaltung der Außengrenzen wesentliche Bedeutung zu, um die innere Sicherheit der Mitgliedstaaten zu gewährleisten und Terrorismus, illegale Einwanderung und Menschenhandel wirksam zu bekämpfen. Zu diesem Zweck hat der Europäische Rat bisher zahlreiche wichtige Maßnahmen ausgearbeitet. Er hat unter anderem Rechtsinstrumente angenommen wie beispielsweise den Schengener Grenzkodex, den Außengrenzenfonds und die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union – kurz FRONTEX. Darüber hinaus hat er Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bildung der Soforteinsatzteams für die Grenzsicherung verabschiedet. Ich möchte Sie auch auf drei Mitteilungen hinweisen, die die Kommission am 13. Februar dieses Jahres veröffentlicht hat. Diese Mitteilungen enthalten Vorschläge und Empfehlungen zu potenziellen Grenzverwaltungsmechanismen auf EU-Ebene, zur Weiterentwicklung von FRONTEX, zur potenziellen Einrichtung des Europäischen Grenzkontrollsystems namens EUROSUR und zum Einreise-/Ausreisesystem für die Außengrenzen. Die Aussprache über die Vorschläge und Empfehlungen der Kommission in diesen Mitteilungen fand am 12. März auf der Ministerkonferenz in Slowenien statt. Es wird davon ausgegangen, dass der Rat Justiz und Inneres im Juni die Schlussfolgerungen des Rates über den Schutz der Außengrenzen der EU-Mitgliedstaaten annehmen wird. Diese Schlussfolgerungen sollten die kurz- und langfristigen Prioritäten für die Weiterentwicklung von FRONTEX, weitere Empfehlungen zur Arbeit der Europäischen Kommission bei der Nutzung hochmoderner Sicherheitstechnologie, eine besserer Verwaltung der Außengrenzen und Leitlinien für die Einrichtung von EUROSUR enthalten. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeiten von FRONTEX genauestens verfolgt, vor allem was die Durchführung gemeinsamer Einsätze, das europäische Küstenpatrouillennetz, die weitere Modernisierung und Nutzung von Ausrüstungsgegenständen, die zentral gelagert werden – im so genannten Zentralregister der verfügbaren technischen Ausrüstungsgegenstände (CRATE) – und die potenzielle Entsendung der Soforteinsatzteams für die Grenzsicherung betrifft. Die Einrichtung des Maritimen Analyse- und Operationszentrums – Rauschgift (MAOC-N) im September letzten Jahres stellte für den Grenzschutz einen wichtigen Schritt nach vorn dar. Dieses Zentrum wurde von sieben Mitgliedstaaten gegründet – dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Irland, den Niederlanden, Italien und Portugal – und befasst sich mit der strafrechtlichen Verfolgung mit militärischer Unterstützung. Es steht auch allen anderen Mitgliedstaaten zu Verfügung. Ziel des Zentrums ist die Bekämpfung des illegalen Handels mit verbotenen Stoffen auf dem Meer oder in der Luft, d. h. auf dem Weg über den Atlantik nach Europa und Westafrika. Erreicht werden sollte dieses Ziel mithilfe einer intensivierten Erfassung bzw. eines verstärkten Austauschs und einer vermehrten Auswertung von Informationen und einer optimalen Nutzung der see- und luftgestützten Anlagen der Mitgliedstaaten. Zu den prioritären Aufgaben des Rates sollten auch eine verstärkte Grenzkontrolle sowie die Erfassung und der Austausch vertraulicher Informationen über die Routen der Drogenschmuggler zählen."@de9
"Πιστεύω ότι ο κ. Higgins γνωρίζει ότι το Συμβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάλληλη προστασία και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων είναι αποφασιστικής σημασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί εσωτερική ασφάλεια για τα κράτη μέλη και να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων. Για τον σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής αρκετά σημαντικά μέτρα. Μεταξύ άλλων, έχει εγκρίνει νομικά εργαλεία όπως ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν, το ταμείο εξωτερικών συνόρων, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – FRONTEX εν συντομία. Ενέκρινε επίσης μέτρα σε σχέση με τη συγκρότηση των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στις τρεις ανακοινώσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Αυτές οι ανακοινώσεις περιέχουν προτάσεις και συστάσεις για ένα πιθανό μέσο διαχείρισης των συνόρων σε επίπεδο ΕΕ, για τη μελλοντική ανάπτυξη του FRONTEX, για τον ενδεχόμενο σχηματισμό του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων ονόματι EUROSUR, και για το σύστημα εισόδου-εξόδου από τα εξωτερικά σύνορα. Η συζήτηση για τις προτάσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής από αυτές τις ανακοινώσεις διεξήχθη στις 12 Μαρτίου στην υπουργική διάσκεψη στη Σλοβενία. Τον Ιούνιο το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτά τα συμπεράσματα θα περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες για τη μελλοντική ανάπτυξη του FRONTEX, επιπλέον συστάσεις αναφορικά με το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ασφαλείας, την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω εργασία για τη συγκρότηση του EUROSUR. Πέρα από αυτά, παρακολουθούμε προσεκτικά τις ενέργειες του FRONTEX, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση κοινών επιχειρήσεων, το ευρωπαϊκό δίκτυο περιπολίας των ακτών, την περαιτέρω αναβάθμιση και αξιοποίηση του εξοπλισμού που καταγράφεται κεντρικά, του αποκαλούμενου CRATE, και την πιθανή ανάπτυξη ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Η δημιουργία ενός Κέντρου Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων – Ναρκωτικά (MAOC-N) τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν ένα σημαντικό βήμα προόδου για την προστασία των συνόρων. Πρόκειται για ένα κέντρο για ποινική δίωξη με στρατιωτική υποστήριξη, που δημιουργήθηκε από επτά κράτη μέλη: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Το κέντρο είναι επίσης στη διάθεση οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. Στόχος του κέντρου είναι η εξάλειψη του λαθρεμπορίου σε απαγορευμένες ουσίες διά θαλάσσης ή διά αέρος κατά μήκος του Ατλαντικού προς την Ευρώπη και τη Δυτική Αφρική. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί με εντατική συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών, και με βέλτιστη αξιοποίηση των θαλασσίων και αεροπορικών μέσων των κρατών μελών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ο ενισχυμένος συνοριακός έλεγχος και η συλλογή και ανταλλαγή απόρρητων πληροφοριών για τις οδούς του λαθρεμπορίου ναρκωτικών."@el10
"( ) I believe that Mr Higgins is aware that the Council attributes great importance to the efficient management of external borders. With the free movement of people within the European Union, the appropriate protection and management of external borders is of key importance so as to provide the Member States with internal security and to effectively combat terrorism, illegal immigration and people trafficking. To this end the European Council has so far produced a number of important measures. It has, among other things, adopted legal instruments such as the Schengen Borders Code, the External Borders Fund, the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States – FRONTEX for short. It has also adopted measures in connection with the setting up of the Rapid Border Intervention Teams. I would also like to draw your attention to three communications which the Commission made public on 13 February this year. These communications contain proposals and recommendations on a possible means of border management at the EU level, on the future development of FRONTEX, on the possible formation of the European Border Surveillance System called EUROSUR, and on the external borders entry-exit system. The debate on the Commission's proposals and recommendations from these communications took place on 12 March, at the Ministerial Conference in Slovenia. It is anticipated that in June the Justice and Home Affairs Council will adopt the Council’s conclusions on the management of the external borders of the EU Member States. These conclusions should list the short-term and long-term priorities for FRONTEX’s future development, further recommendations regarding the European Commission's work on using state-of-the art security technology, better management of external borders and guidelines on further work for establishing EUROSUR. Apart from this, we have been carefully monitoring FRONTEX’s activities, particularly as regards the implementation of joint operations, the European Coastal Patrol Network, the further upgrading and utilisation of equipment which is recorded centrally, the so-called CRATE, and the possible deployment of the Rapid Border Intervention Teams. The establishment of a Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) in September of last year was an important step forward for border protection. This is a centre for criminal prosecution with military support, established by seven Member States: the United Kingdom, France, Spain, Ireland, the Netherlands, Italy and Portugal. The centre is also available to any other Member State. The centre’s objective is to eradicate the illegal trade in banned substances by sea or by air across the Atlantic to Europe and Western Africa. This objective should be achieved with intensified collection, exchange and analysis of information, and with optimal utilisation of the Member States’ maritime and air facilities. Among the Council's priority tasks should also be strengthened border control, and the collection and exchange of classified information on the routes of drug trafficking."@en4
". ( ) Creo que el señor Higgins es consciente de que el Consejo concede una enorme importancia a una gestión eficiente de las fronteras exteriores. A la luz de la libertad de circulación existente en la Unión Europea, es esencial ofrecer una protección adecuada y gestionar también de forma adecuada las fronteras exteriores para dotar de seguridad interior a los Estados miembros y luchar de forma efectiva contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. A tal fin, el Consejo Europeo ha puesto en marcha una serie de importantes medidas. Entre otras cosas, ha adoptado instrumentos jurídicos como el Código de fronteras de Schengen, el Fondo para las fronteras exteriores, y la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX). También ha adoptado medidas en relación con el establecimiento de Equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT). También me gustaría llamar su atención hacia tres comunicaciones publicadas por la Comisión el 13 de febrero de este año. Tales comunicaciones contienen propuestas y recomendaciones sobre los posibles medios de gestión de las fronteras a escala comunitaria, sobre el futuro desarrollo de FRONTEX, sobre la posible creación del Sistema europeo de vigilancia en las fronteras exteriores (EUROSUR) y sobre el sistema de entrada y salida por las fronteras exteriores. El 12 de marzo se celebró el debate sobre las propuestas y recomendaciones de la Comisión recogidas en tales comunicaciones en la Conferencia ministerial de Eslovenia. Se prevé que en junio el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior adopte las conclusiones del Consejo sobre la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE. Estas conclusiones deberían enumerar las prioridades a corto y a largo plazo para el futuro desarrollo de FRONTEX, otras recomendaciones relativas a la labor de la Comisión Europea sobre la utilización de tecnologías punteras en materia de seguridad, una mejor gestión de las fronteras exteriores y ciertas orientaciones sobre el trabajo necesario para el establecimiento de EUROSUR. Aparte de todo esto, hemos estado realizando un seguimiento detallado de las actividades de FRONTEX, especialmente en relación con la puesta en marcha de las operaciones conjuntas, la Red Europea de Patrullas, una mayor modernización y utilización de equipos cuyo registro se centraliza en la base de datos CRATE y el posible despliegue de Equipos de intervención rápida en las fronteras. El establecimiento de un Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico (MAOC-N, por sus siglas en inglés) en septiembre del año pasado constituyó un importante paso adelante en la protección de nuestras fronteras. Se trata de un centro para perseguir judicialmente los delitos, que cuenta con apoyo militar y fue creado por siete Estados miembros, a saber, el Reino Unido, Francia, España, Irlanda, los Países Bajos, Italia y Portugal. El centro está abierto a la participación de cualesquiera otros Estados miembros. Los objetivos del centro son eliminar el comercio ilegal de sustancias estupefacientes por mar o por aire en todo el Atlántico hacia Europa y África occidental. Este objetivo debería lograrse a través de una recogida, intercambio y análisis de información reforzados y con la utilización óptima de los equipos e instalaciones marítimos y aéreos de los Estados miembros. Entre las tareas prioritarias del Consejo debería contarse también el refuerzo del control fronterizo y la recogida e intercambio de información reservada sobre las rutas del tráfico de estupefacientes."@es21
"( ) Usutavasti Jim Higgins teab, et nõukogu omistab välispiiride tõhusale haldamisele suurt tähtsust. Arvestades inimeste vaba liikumist Euroopa Liidus, on välispiiride sobilik kaitse ja haldamine otsustava tähtsusega, et tagada liikmesriikidele sisejulgeolek ning võidelda tõhusalt terrorismi, ebaseadusliku sisserände ja inimkaubanduse vastu. Selleks on Euroopa Ülemkogu seni loonud mitmeid olulisi meetmeid. Muu hulgas on ta võtnud vastu õigusakte, näiteks Schengeni piirieeskirjad, välispiirifond, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (lühidalt FRONTEX). Samuti on ta vastu võtnud meetmeid seoses piirivalve kiirreageerimisrühmade moodustamisega. Samuti tahaksin juhtida teie tähelepanu kolmele teatisele, mille komisjon avaldas käesoleva aasta 13. veebruaril. Need teatised sisaldavad ettepanekuid ja soovitusi võimalike ELi tasandi piirikontrollivahendite, FRONTEXi tulevase arengu, Euroopa piiride valvamise süsteemi EUROSUR võimaliku loomise ja välispiiridel ELi sisenemise ja väljumise süsteemi kohta. Arutelu neis teatistes esitatud komisjoni ettepanekute ja soovituste üle toimus 12. märtsil Sloveenias ministrite konverentsil. Eeldatavasti võtab juunis toimuv justiits- ja siseküsimuste nõukogu vastu nõukogu järeldused ELi liikmesriikide välispiiride haldamise kohta. Need järeldused peaks loetlema lühi- ja pikaajalisi prioriteete FRONTEXi edasiseks arendamiseks, täiendavaid soovitusi seoses Euroopa Komisjoni tööga kaasaegse julgeolekutehnoloogia kasutamisel, välispiiride parema haldamisega ning juhiseid edasiseks tööks EUROSURi asutamisel. Lisaks sellele oleme hoolikalt jälginud FRONTEXi tegevust, eriti seoses ühisoperatsioonide elluviimise, Euroopa rannapatrulli võrgustiku, kättesaadavate andmete keskregistri (nn CRATE) edasise uuendamise ja kasutuselevõtu ning piirivalve kiirreageerimisrühmade kasutamisega. Uimastialase mereanalüüsi- ja rakenduskeskuse (MAOC-N) loomine möödunud aasta septembris oli oluline samm edasi piirikaitse jaoks. See on keskus süüdlaste sõjalise toetuse abil kriminaalvastutusele võtmiseks, mille on loonud seitse liikmesriiki: Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania, Iirimaa, Holland, Itaalia ja Portugal. Keskus on avatud ka kõigile teistele liikmesriikidele. Keskuse eesmärk on kaotada ebaseaduslik kauplemine keelatud ainetega, mida veetakse mere- või õhuteede kaudu üle Atlandi ookeani Euroopasse ja Lääne-Aafrikasse. See eesmärk tuleks saavutada intensiivsema teabe kogumise, vahetamise ja analüüsi abil, kasutades optimaalselt ära liikmesriikide mere- ja õhurajatisi. Nõukogu esmaülesannete hulgas peaks samuti olema tugevdatud piirikontroll ning salastatud teabe kogumine ja vahetamine uimastikaubanduse liikumisteede kohta."@et5
"( ) Uskon Jim Higginsin olevan tietoinen siitä, että neuvosto katsoo ulkorajojen tehokkaan valvonnan olevan hyvin tärkeää. Henkilöiden vapaan liikkuvuuden myötä Euroopan unionissa ulkorajojen suojaaminen ja valvonta on keskeinen tekijä jäsenvaltioiden sisäisen turvallisuuden takaamiseksi sekä terrorismin, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjumiseksi. Tämän osalta neuvosto on tähän mennessä saanut aikaan monia merkittäviä toimenpiteitä. Se on muun muassa hyväksynyt oikeudellisia välineitä, kuten Schengenin rajasäännöstön, ulkorajarahaston, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston – lyhyemmin Frontexin. Se on toteuttanut toimenpiteitä myös nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseksi. Haluan kiinnittää huomionne myös komission 13. helmikuuta tänä vuonna julkaisemiin kolmeen tiedonantoon. Tiedonantoihin sisältyy ehdotuksia ja suosituksia rajavalvonnan mahdollisista keinoista EU:n tasolla, Frontexin tulevasta kehityksestä, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) mahdollisesta käynnistämisestä sekä ulkorajojen maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmästä. Tiedonannoissa esitetyistä komission ehdotuksista ja suosituksista keskusteltiin Sloveniassa 12. maaliskuuta järjestetyssä ministerikonferenssissa. Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston odotetaan antavan kesäkuussa neuvoston päätelmät ulkorajojen valvonnasta EU:n jäsenvaltioissa. Päätelmissä on määrä esittää Frontexin tulevan kehityksen lyhyen ja pitkän aikavälin painopistealat, suosituksia Euroopan komission uusimman turvallisuusteknologian käytöstä ja paremmasta ulkorajavalvonnasta sekä suuntaviivat Eurosurin perustamiseen liittyvistä lisätöistä. Tämän lisäksi olemme seuranneet tarkkaan Frontexin toimintaa, erityisesti yhteisten operaatioiden täytäntöönpanoa, Euroopan rannikkovartioverkostoa, teknisestä kalustosta laaditun keskitetyn luettelon, niin sanotun Crate-luettelon päivittämistä ja käyttöä, sekä nopeiden rajainterventioryhmien mahdollista käyttöä. Huumausaineasioissa toimivan merenkulun analysointi- ja toimintakeskuksen (MAOC-N) perustaminen viime vuoden syyskuussa oli merkittävä askel eteenpäin rajavalvonnassa. Kyseessä on seitsemän jäsenvaltion, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Espanjan, Irlannin, Alankomaiden, Italian ja Portugalin perustama rikosoikeudellinen keskus, joka saa myös sotilaallista apua. Keskus on avoin myös muille jäsenvaltioille. Keskuksen tavoitteena on lopettaa meri- tai ilmateitse tapahtuva kiellettyjen aineiden laiton kauppa Atlantin yli Eurooppaan ja Länsi-Afrikkaan. Tavoitteeseen pyritään keräämällä, vaihtamalla ja analysoimalla tehokkaasti tietoja sekä optimoimalla jäsenvaltioiden meri- ja ilmavoimien kaluston käyttöä. Neuvoston ensisijaisia tehtäviä ovat myös vahvistettu rajavalvonta sekä huumekaupan reittejä koskevan salaiseksi luokitellun tiedon kerääminen ja vaihto."@fi7
"Je pense que M. Higgins a conscience de la grande importance que le Conseil accorde à la protection efficace des frontières extérieures. Vu la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, la protection appropriée des personnes et la gestion des frontières extérieures revêtent une importance capitale pour assurer la sécurité intérieure des États membres et pour lutter efficacement contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains. Le Conseil a déjà pris plusieurs mesures importantes à cet effet. Il a notamment adopté des instruments législatifs comme le code frontières Schengen, le Fonds pour les frontières extérieures, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX). Il a également adopté des mesures liées à la création des équipes de réaction rapide aux frontières. J’aimerais également attirer votre attention sur trois communications publiées par la Commission le 13 février de cette année. Ces communications contiennent des propositions et des recommandations sur une approche possible de la gestion des frontières au niveau européen, sur le développement futur de FRONTEX, sur la formation possible d’un système européen de surveillance des frontières appelé EUROSUR et sur le système d’entrée-sortie aux frontières extérieures. Le débat sur les propositions de la Commission et sur les recommandations avancées dans ces communications a eu lieu lors de la Conférence ministérielle organisée le 12 mars en Slovénie. En juin prochain, le Conseil «Justice et Affaires intérieures» devrait adopter les conclusions du Conseil sur la gestion des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. Ces conclusions devraient énumérer les priorités à court terme et à long terme pour le développement futur de FRONTEX, d’autres recommandations relatives au travail de la Commission européenne sur l’utilisation des technologies de sécurité de dernière génération, sur la meilleure gestion des frontières extérieures et contenir des lignes directrices sur le travail restant à réaliser pour créer EUROSUR. Hormis cela, nous avons analysé minutieusement les activités de FRONTEX, en particulier en ce qui concerne la réalisation d’opérations conjointes, le réseau européen de patrouilles côtières, la mise à niveau et l’utilisation d’équipement enregistré en un point centralisé, le CRATE et le déploiement possible d’équipes de réaction rapide aux frontières. La création d’un Centre d’opération et d’analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue ( MAOC-N) en septembre de l’année dernière a constitué un important pas en avant dans la protection des frontières. Il s’agit un centre de lutte contre la criminalité bénéficiant d’un soutien militaire et mis en place par sept États membres: le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie et le Portugal. Ce centre est également disponible pour n’importe quel autre État membre. Les objectifs du centre sont d’éradiquer le commerce illégal de substances interdites par voie maritime ou aérienne à travers l’Atlantique vers l’Europe et l’Afrique occidentale. Cet objectif doit être atteint grâce à l’intensification de la collecte, de l’échange et de l’analyse d’informations et grâce à l’utilisation optimale des infrastructures maritimes et aériennes des États membres. Parmi les tâches prioritaires du Conseil, il faut également renforcer le contrôle aux frontières et la collecte et l’échange d’informations classifiées sur les itinéraires empruntés par le trafic de stupéfiants."@fr8
"( ) Úgy gondolom, hogy Higgins úr tisztában van azzal, hogy a Tanács nagy jelentőséget tulajdonít a külső határok hatékony kezelésének. Az embereknek az Európai Unión belüli szabad mozgása mellett a külső határok megfelelő védelme és kezelése kulcsfontosságú, csakúgy, mint a tagállamok belső biztonságáról történő gondoskodás és a terrorizmus, az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni hatékony harc. E célból az Európai Tanács több fontos intézkedést tett. Egyebek között jogi dokumentumokat fogadott el, például a Schengeni Határátlépési Kódexről, a Külső Határok Alapról, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködésért Felelős Európai Ügynökségről — röviden FRONTEX-ről. Intézkedéseket foganatosított a gyors reagálású határvédelmi csapatok felállítására. Ugyancsak felhívnám figyelmüket a Bizottság által ez év február 13-án közzétett három közleményre. A három közlemény javaslatokat és ajánlásokat tartalmaz a határok európai szintű kezelésének lehetséges módjaira, a FRONTEX jövőbeli fejlesztésére, az EUROSUR néven ismert Európai Határellenőrzési Rendszer lehetséges kialakítására és a külső határok be- és kiléptető rendszerére. A közleményekben foglalt bizottsági javaslatok és ajánlások vitájára március 12-én a szlovéniai miniszteri konferencián került sor. Júniusra várható, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács elfogadja a Tanács következtetéseit az Európai Unió tagállamai külső határainak igazgatásáról. A következtetéseknek tartalmazniuk kell a FRONTEX jövőbeli fejlesztése rövid és hosszú távú prioritásainak felsorolását, további ajánlásokat az Európai Bizottságnak a legkorszerűbb biztonsági technológia használatával, a külső határok jobb igazgatásával és az EUROSUR felállítása érdekében végzendő munkára vonatkozó iránymutatásával összefüggésben. Ettől eltekintve is figyelemmel követtük a FRONTEX tevékenységeit, különösen a közös műveletek teljesítését, az európai partiőrség-hálózatot , a központilag regisztrált felszerelés további modernizálását és használatát, az un. CRATE-et és a gyors reagálású határvédelmi csapatok lehetséges telepítését illetően. A narkotikumok tengeri elemző és operatív központja — narkotikumok (MAOC-N) felállítása múlt év szeptemberében fontos előrelépést jelentett a határvédelemben. Egy katonai támogatással rendelkező bűnüldöző központról van szó, amelyet hét tagállam: az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Írország, Hollandia, Olaszország és Portugália hozott létre. A központ az összes többi tagállam rendelkezésére is áll. A központ célja a tiltott anyagok tengeri vagy légi úton történő, az Atlanti-óceánon keresztül Európába és Nyugat-Afrikába irányuló, illegális kereskedelmének felszámolása. Ezt a célkitűzést intenzív információgyűjtés, csere és elemzés és a tagállamok tengeri és légi berendezéseinek optimális használata útján lehet elérni. A Tanács legfontosabb feladatai között kell tekintetbe venni a megerősített határellenőrzést és a kábítószer-kereskedelem útvonalaira vonatkozó titkos információ gyűjtését és cseréjét."@hu11
". ( ) Credo che l’onorevole Higgins sia consapevole che il Consiglio attribuisce grande importanza alla gestione efficace delle frontiere esterne. Con la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, l’adeguata protezione e gestione delle frontiere esterne è di importanza fondamentale in modo tale da fornire sicurezza interna agli Stati membri e di contrastare efficacemente il terrorismo, l’immigrazione illegale e il traffico di esseri umani. A tale scopo, il Consiglio europea ha a oggi prodotto diverse misure importanti. Ha, tra le altre cose, adottato strumenti giuridici quali il codice frontiere Schengen, il Fondo per le frontiere esterne, l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri – in breve, Frontex. Ha altresì adottato misure relativamente all’istituzione delle squadre di intervento rapido alle frontiere. Desidero altresì attirare la vostra attenzione su tre comunicazioni che la Commissione ha reso pubbliche il 13 febbraio di quest’anno. Tali comunicazioni contengono proposte e raccomandazioni su un possibile sistema di gestione delle frontiere a livello UE, sul futuro sviluppo di Frontex, sulla possibile creazione del Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere chiamato Eurosur e sul sistema di entrate e uscite dalle frontiere esterne. La discussione sulle proposte e raccomandazioni della Commissione derivanti da tali comunicazioni si è svolta il 12 marzo, in Slovenia, in occasione della conferenza ministeriale. E’ stato anticipato che a giugno il Consiglio “Giustizia e affari interni” adotterà le conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’UE. Tali conclusioni devono elencare le priorità sul breve e sul lungo periodo per il futuro sviluppo di Frontex, le ulteriori raccomandazioni relative al lavoro della Commissione europea sull’utilizzo delle tecnologie per la sicurezza all’avanguardia, una migliore gestione delle frontiere esterne e linee guida sull’ulteriore lavoro volto a istituire Eurosur. A parte ciò, abbiamo controllato con attenzione le attività di Frontex, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle operazioni congiunte, la rete europea di pattuglie costiere, l’ulteriore aggiornamento e utilizzo di apparecchiature registrate a livello centrale, il cosiddetto CRATE, e il possibile sviluppo delle squadre di intervento rapido alle frontiere. L’istituzione, nel settembre dello scorso anno, di un centro di analisi e operazioni marittime – Narcotici (MAOC-N ) è stato un importante passo avanti nella protezione delle frontiere. Esiste un centro per intraprendere azioni penali con l’appoggio dell’esercito, istituito da sette Stati membri: Regno Unito, Francia, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Italia e Portogallo. Il centro è disponibile anche per qualsiasi altro Stato membro. L’obiettivo del centro è sradicare il commercio illegale di sostanze vietate attraverso l’Atlantico, via aria e via mare, verso l’Europa e l’Africa occidentale. Si deve raggiungere tale obiettivo intensificando la raccolta, lo scambio e l’analisi di informazioni e con un utilizzo ottimale delle strutture aeree e marittime degli Stati membri. Tra i compiti prioritari del Consiglio vi deve altresì essere il potenziamento dei controlli alle frontiere, nonché la raccolta e lo scambio di informazioni classificate in merito alle rotte del traffico di droga."@it12
"( ) Manau, kad ponui Higgins yra žinoma, jog Taryba skiria daug dėmesio išorės sienų valdymo efektyvumui. Europos Sąjungoje įgyvendintas laisvas žmonių judėjimas, todėl derama išorės sienų apsauga ir valdymas atlieka lemiamą vaidmenį, užtikrinant valstybėms narėms vidaus saugumą ir efektyviai kovojant su terorizmu, nelegalia imigracija ir prekyba žmonėmis. Šiuo tikslu Europos Taryba yra parengusi keletą svarbių priemonių. Be kitų dalykų, ji yra priėmusi teisinių instrumentų, pavyzdžiui, Šengeno pasienio kodeksą, Išorės sienų fondą, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių išorės sienų agentūrą, sutrumpintai FRONTEX. Ji taip pat yra priėmusi priemonių, skirtų sudaryti Skubios pasienio pagalbos būrius. Taip pat noriu atkreipti Jūsų dėmesį į tris komunikatus, kuriuos Komisija paskelbė šių metų vasario 13 d. Šiuose komunikatuose pateikta pasiūlymų ir rekomendacijų dėl galimų pasienio valdymo priemonių ES lygiu, būsimos FRONTEX plėtros, galimo Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) suformavimo bei atvykimo – išvykimo sistemos prie išorės sienų. Debatai dėl šiuose komunikatuose pateiktų Komisijos pasiūlymų vyko kovo 12 d. Slovėnijoje surengtoje Ministrų konferencijoje. Manoma, kad birželį Teisingumo ir vidaus reikalų taryba patvirtins Tarybos išvadas dėl ES valstybių narių išorės sienų valdymo. Šiose išvadose turėtų būti išvardyti trumpojo ir ilgojo laikotarpio prioritetai FRONTEX plėtros srityje, tolesnės rekomendacijos dėl Europos Komisijos darbo, naudojant šiuolaikines saugumo technologijas, išorės sienų valdymo tobulinimo bei rekomendacijos dėl tolesnio darbo, steigiant EUROSUR. Be to, mes atidžiai stebėjome FRONTEX veiklą, ypač susijusiąją su bendrų operacijų įgyvendinimu, Europos pakrantės patrulių tinklu, tolesniu centralizuotai tvarkomos įrangos atnaujinimu ir panaudojimu, vadinamuoju CRATE, bei galimu Skubios pasienio pagalbos būrių dislokavimu. Jūrų prekybos narkotikais analizės ir operacijų centro (MAOC-N) įsteigimas praeitų metų rugsėjo mėn. buvo svarbus žingsnis, stiprinant sienų apsaugą. Tai baudžiamojo persekiojimo centras, pasitelkiant kariškius, kurio steigėjos yra septynios valstybės narės: Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Airija, Nyderlandai, Italija ir Portugalija. Centro paslaugomis taip pat gali naudotis bet kuri kita valstybė narė. Centro tikslas – sunaikinti neteisėtą prekybą uždraustomis medžiagomis jūros ir oro keliais per Atlantą į Europą ir Vakarų Afriką. Šio tikslo bus siekiama intensyviau kaupiant, keičiantis bei analizuojant informaciją, taip pat optimaliai panaudojant valstybių narių jūrų ir oro infrastruktūrą. Vienas iš prioritetinių Tarybos tikslų taip pat turėtų būti sienų kontrolės stiprinimas bei slaptos informacijos apie narkotikų gabenimo kelius kaupimas ir mainai."@lt14
"( ) Es domāju, ka kungam ir zināms, ka Padome piešķir lielu nozīmi ārējo robežu efektīvai vadīšanai. Ar personu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā piemērota ārējo robežu aizsardzība un vadīšana ir ārkārtīgi svarīgs, lai sniegtu dalībvalstīm iekšējo drošību un efektīvi apkarotu terorismu, nelikumību imigrāciju un cilvēku tirdzniecību. Tāpēc šobrīd Eiropas Padome ir veikusi vairākus svarīgus pasākumus. Cita starpā tā ir pieņēmusi tādus tiesību aktus kā Šengenas robežu kodeksu, Ārējo robežu kodeksu, Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām – saīsinājumā - FRONTEX. Tā arī pieņēma pasākumus saistībā ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidi. Es arī gribētu pievērst jūsu uzmanību trim paziņojumiem, kurus Komisija publicēja šā gada 13. februārī. Šajos paziņojumos ir ierosinājumi un priekšlikumi par iespējamiem robežu vadības pasākumiem ES līmenī, par nākamo FRONTEX attīstību, par iespējamo Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas, sauktas EUROSUR, izveidi, un par ārējo robežu iebraukšanas – izbraukšanas sistēmu. Debates par Komisijas ierosinājumiem un priekšlikumiem šajos paziņojumos notika 12. martā, Ministru konferencē Slovēnijā. Sagaidāms, ka jūnijā Tieslietu un iekšlietu padome pieņems Padomes secinājumus par ES dalībvalstu ārējo robežu vadību. Šiem secinājumiem vajadzētu uzskaitīt FRONTEX’ nākamās attīstības īstermiņa un ilgtermiņa prioritātes, nākamos ieteikumus Eiropas Komisijas darbā par augstākā līmeņa drošība tehnoloģiju izmantošanu, labāku ārējo robežu vadību un vadlīnijas par tālāko darbu, izveidojot EUROSUR. Papildus tam mēs rūpīgi esam sekojuši FRONTEX darbībai, īpaši par kopējo operāciju īstenošanu, Eiropas Krasta patruļas tīklu, tālāko aprīkojama uzlabošanu un izmantošanu, kas tiek reģistrēts centralizēti, tā sauktais CRATE, un iespējamo Ātras reaģēšanas robežu vienību izveide. Jūrniecības analīzes un operāciju centra – narkotiku (MAOC-N) izveide pagājušā gada septembrī bija nozīmīgs solis uz priekšu robežu aizsardzībā. Šis ir kriminālvajāšanas centrs ar militāru atbalstu, ko izveidojušas septiņas dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Francija, Spānija, Īrija, Nīderlande, Itālija un Portugāle. Centrs ir pieejams arī ikvienai citai dalībvalstij. Centra mērķis ir likvidēt aizliegto vielu nelikumīgu tirdzniecību par jūru vai gaidu pāri Atlantijai uz Eiropu un Rietumāfriku. Šis mērķis ir jāsasniedz ar intensīvāku informācijas savākšanu, apmaiņu un analīzi, un ar optimālu dalībvalstu jūras un gaisa spēku izmantošanu. Līdzās Padomes prioritārajiem uzdevumiem arī jābūt robežkontroles stiprināšanai, un klasificētās informācijas savākšanai un apmaiņai par narkotiku tirdzniecības ceļiem."@lv13
"Verjamem, da je spoštovanemu poslancu Higginsu znano, da Svet pripisuje velik pomen učinkovitemu upravljanju zunanjih meja. Ob prostem gibanju oseb znotraj Evropske unije je ustrezno varovanje in upravljanje zunanjih meja ključnega pomena za zagotavljanje notranje varnosti držav članic, za učinkovit boj proti terorizmu, nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Svet je v tej smeri izvedel že več pomembnih ukrepov. Med drugim je sprejel pravne instrumente, kot so na primer Zakonik o schengenskih mejah, Sklad za zunanje meje, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, skrajšano Frontex. Sprejel pa je tudi ukrepe v zvezi s skupinami za hitro posredovanje na mejah. Ob tem bi želel opozoriti tudi na tri sporočila, ki jih je Komisija posredovala 13. februarja letos. Ta sporočila vsebujejo predloge in priporočila glede možnega poteka upravljanja meja na ravni Evropske unije, glede prihodnjega razvoja agencije Frontex, glede možnega oblikovanja evropskega sistema za nadzorovanje meja imenovanega Eurosur in sistema vstopa-izstopa na zunanjih mejah. Razprava o predlogih in priporočilih Komisije iz navedenih sporočil je potekala 12. marca na ministrski konferenci v Sloveniji. Svet za pravosodje in notranje zadeve bo junija predvidoma sprejel sklepe Sveta o upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske unije. Ti sklepi bodo predvidoma vsebovali kratkoročne in dolgoročne prioritete nadaljnjega razvoja agencije Frontex, nadaljnja priporočila glede dela Evropske komisije pri uporabi moderne tehnologije z namenom zagotavljanja varnosti ter boljšega upravljanja zunanjih meja in smernice za nadaljnje delo pri vzpostavljanju evropskega sistema za nadzorovanje meja Eurosur. Poleg tega pozorno spremljamo delovanje agencije Frontex, zlasti kar zadeva izvajanje skupnih operacij, evropsko mrežo obalnih patrulj, nadaljnjo nadgradnjo in uporabo nabora opreme iz centralne evidence, tako imenovane CRATE, ter možno razporeditev skupin za hitro posredovanje na mejah. Ustanovitev pomorskega analitičnega in operacijskega centra za narkotike septembra lani je bila pomemben korak naprej na področju zaščite meja. Gre za center za kazenski pregon z vojaško podporo, ki ga je vzpostavilo sedem držav članic: Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Irska, Nizozemska, Italija in Portugalska. Je pa na voljo tudi vsem drugim državam članicam. Cilj centra je izkoreninjenje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami, ki po morju oziroma po zraku poteka preko Atlantika v smeri proti Evropi in zahodno afriški obali. Ta cilj pa naj bi dosegli s pospeševanjem zbiranja, izmenjave in analize podatkov ter s čim boljšo uporabo pomorskih in zračnih sredstev svojih članic. Med prednostne naloge Sveta štejemo še okrepljen mejni nadzor ter zbiranje in izmenjavo obveščevalnih podatkov na poti, po kateri poteka trgovina z drogami."@mt15
"Ik denk dat de heer Higgins weet dat de Raad groot belang hecht aan het efficiënte beheer van buitengrenzen. Met de vrije beweging van mensen binnen de Europese Unie, is gepaste bescherming en beheer van buitengrenzen van cruciaal belang om zo de lidstaten binnenlandse veiligheid te verschaffen en effectief terrorisme, illegale immigratie en mensenhandel te bestrijden. Voor dit doel heeft de Europese Raad tot nu toe een aantal belangrijke maatregelen uitgevaardigd. Hij heeft onder andere wettelijke instrumenten goedgekeurd, zoals de Schengen code betreffende grenzen, het buitengrenzenfonds, het Europese Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten – afgekort Frontex. Hij heeft ook maatregelen goedgekeurd in verband met de oprichting van teams voor snelle grensinterventie. Ik wil ook graag uw aandacht vestigen op drie mededelingen die de Commissie op 13 februari dit jaar heeft gepubliceerd. Deze mededelingen bevatten voorstellen en aanbevelingen over een mogelijk middel van grensbeheer op EU-niveau, over de toekomstige ontwikkeling van Frontex, over de mogelijke formatie van het Europese grensbewakingssysteem Eurosur genaamd, en over het in- en uitgangssysteem van de buitengrenzen. Het debat over de voorstellen en aanbevelingen van de Commissie uit deze mededelingen heeft plaatsgevonden op 12 maart, op de Ministeriële Conferentie in Slovenië. Men verwacht dat de Raad van justitie en binnenlandse zaken de conclusies van de Raad over het beheer van de buitengrenzen van de EU-lidstaten zal goedkeuren. Deze conclusies moeten een opsomming geven van de korte-termijnprioriteiten en de lange-termijnprioriteiten voor de toekomstige ontwikkeling van Frontex, verdere aanbevelingen betreffende het werk van de the Europese Commissie ten aanzien van de allernieuwste veiligheidstechnologie, beter beheer van buitengrenzen en richtsnoeren over verder werk voor het oprichten van Eurosur. Los hiervan houden wij nauwkeurig de activiteiten van Frontex in de gaten, in het bijzonder wat betreft de tenuitvoerlegging van gezamenlijke operaties, het Europese netwerk van kustpatrouilles, de verdere actualisering en het gebruik van uitrusting die centraal wordt opgenomen, de zogenoemde CRATE, en de mogelijke uitzending van de snelle grensinterventieteams. De instelling van een Maritiem Analyse en Operatiecentrum – Narcotica (MAOC-N) in september vorig jaar was een belangrijke stap voorwaarts voor de grensbewaking. Dit is een centrum voor strafvervolging met militaire ondersteuning, opgericht door zeven lidstaten: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Ierland, Nederland, Italië en Portugal. Het centrum is ook beschikbaar voor andere lidstaten. Het doel van het centrum is het uitroeien van de illegale handel in verboden stoffen via de zee of de lucht over de Atlantische Oceaan naar Europa en West-Afrika. Deze doelstelling moet worden bereikt door versterkte verzameling, uitwisseling en analyse van informatie en door optimale benutting van maritieme en luchtfaciliteiten van de lidstaten. Een van de prioriteitstaken van de Raad moet ook zijn versterkte grenscontrole, en de verzameling en uitwisseling van geordende informatie over de routes van de drugshandel."@nl3
"( ) Wierzę, że poseł Higgins jest świadom, że Rada przywiązuje wielką wagę do skutecznego zarządzania zewnętrznymi granicami. Wobec wprowadzenia swobodnego przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, odpowiednia ochrona i zarządzanie granicami zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia państwom członkowskim bezpieczeństwa wewnętrznego i skutecznego zwalczania terroryzmu, nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. W tym celu Rada Europejska wprowadziła dotychczas cały szereg ważnych środków. Przyjęła ona między innymi instrumenty prawne, takie jak kodeks graniczny Schengen, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich – w skrócie FRONTEX. Przyjęła również środki w związku z powołaniem zespołów szybkiej interwencji na granicy. Chciałbym również zwrócić państwa uwagę na trzy komunikaty, opublikowane przez Komisję 13 lutego bieżącego roku. Komunikaty te zawierają zalecenia i propozycje dotyczące możliwych sposobów zarządzania granicami na szczeblu UE, przyszłego rozwoju agencji FRONTEX, możliwego utworzenia Europejskiego systemu nadzoru granicznego, zwanego EUROSUR oraz systemu wejścia i wyjścia na zewnętrznych granicach. Debata w sprawie zaleceń i propozycji zawartych w tych komunikatach odbyła się 12 marca w trakcie zorganizowanej w Słowenii konferencji ministerialnej. Oczekuje się, że w czerwcu Rada ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjmie wnioski Rady dotyczące zarządzania zewnętrznymi granicami państw członkowskich UE. Wnioski te powinny zawierać wykaz krótko- i długoterminowych priorytetów dotyczących rozwoju agencji FRONTEX w przyszłości, dalszych zaleceń dotyczących prac Komisji w sprawie wykorzystania zgodnej z aktualnym stanem wiedzy technologii bezpieczeństwa, lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wytycznych dotyczących dalszych prac nad ustanowieniem EUROSUR. Oprócz tego, uważnie monitorowaliśmy działalność FRONTEX-u, w szczególności pod kątem realizacji wspólnych działań, Europejskiej Sieci Patroli Przybrzeżnych, dalsze podnoszenie jakości i wykorzystanie sprzętu z centralną rejestracją zapisów, tak zwanego CRATE [scentralizowany rejestr wyposażenia technicznego] oraz potencjalnego użycia zespołów szybkiej interwencji na granicy. Ustanowienie Morskiego Ośrodka Analitycznego i Operacyjnego ds. Narkotyków (MAOC-N) we wrześniu zeszłego roku było ważnym krokiem w kierunku lepszej ochrony granic. Jest to centrum wsparcia dla ścigania karnego, korzystające ze wsparcia wojskowego, ustanowione przez siedem państw członkowskich: Zjednoczone Królestwo, Francję, Hiszpanię, Irlandię, Holandię, Włochy i Portugalię. Centrum to jest dostępne dla każdego innego państwa członkowskiego. Celem centrum jest zwalczanie nielegalnego handlu zakazanymi substancjami prowadzonego drogą powietrzną lub morską przez Atlantyk i skierowanego do Europy i Afryki Zachodniej. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez intensywne gromadzenie, wymianę i analizę informacji, oraz optymalne wykorzystanie obiektów i urządzeń morskich i lotniczych państw członkowskich. Do priorytetowych zadań Rady powinno należeć także wzmocnienie kontroli granicznych oraz gromadzenie i wymiana informacji niejawnych dotyczących szlaków handlu narkotykami."@pl16
"( ) Senhor Presidente, creio que o senhor deputado Higgins sabe que o Conselho atribui a maior importância à gestão eficiente das fronteiras externas. Com a livre circulação das pessoas no interior da União Europeia, a protecção e gestão adequadas das fronteiras externas é de importância vital para garantir a segurança interna dos Estados-Membros e combater eficazmente o terrorismo, a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos. Com esta finalidade, o Conselho Europeu tem vindo a adoptar uma série de medidas importantes. Criou, designadamente, instrumentos legais como o Código das Fronteiras Schengen, o Fundo para as Fronteiras Externas e a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros, designada FRONTEX. Adoptou igualmente medidas relativas à constituição de equipas de intervenção rápida nas fronteiras. Também gostaria de chamar a vossa atenção para três comunicações que a Comissão tornou públicas no dia 13 de Fevereiro deste ano. Estas comunicações contêm propostas e recomendações sobre uma possível gestão das fronteiras ao nível da UE, o futuro desenvolvimento do FRONTEX, a possível criação de um Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras, chamado EUROSUR, e ainda propostas relativas ao sistema de entrada/saída nas fronteiras externas. O debate sobre estas propostas e recomendações da Comissão teve lugar a 12 de Março, na Conferência Ministerial realizada na Eslovénia. Prevê-se que em Junho o Conselho Justiça e Assuntos Internos adopte as conclusões do Conselho sobre a gestão das fronteiras externas dos Estados-Membros da UE. Estas conclusões deverão conter as prioridades de curto e longo prazo para o futuro desenvolvimento do FRONTEX, novas recomendações relativas ao trabalho da Comissão Europeia sobre o uso de tecnologia avançada de segurança, uma gestão melhorada das fronteiras externas e orientações sobre a futura criação do EUROSUR. Para além disto, temos acompanhado de perto as actividades do FRONTEX, em especial no tocante à execução de operações conjuntas, à Rede Europeia de Patrulhas (REP), à actualização e utilização do inventário central do equipamento técnico disponível, o chamado CRATE, e ao possível destacamento de equipas de intervenção rápida nas fronteiras. O estabelecimento do Centro de Análises e Operações contra o narcotráfico Marítimo (MAOC-N), em Setembro do ano passado, constitui um passo importante na protecção das fronteiras. É um centro de acção penal com apoio militar, constituído por sete Estados-Membros: Reino Unido, França, Espanha, Irlanda, Países Baixos, Itália e Portugal. O centro é igualmente acessível aos outros Estados-Membros. O objectivo do centro consiste em erradicar o comércio ilegal de substâncias proibidas por via marítima ou aérea, através do Atlântico, com destino à Europa e África Ocidental. Pretende-se alcançar este objectivo através de uma maior recolha, troca e análise de informações, bem como de um pleno aproveitamento dos recursos marítimos e aéreos dos Estados-Membros. Reforçar o controlo das fronteiras deve ser uma das tarefas prioritárias do Conselho, assim como a recolha e troca de informações confidenciais sobre as rotas do tráfico de drogas."@pt17
"Verjamem, da je spoštovanemu poslancu Higginsu znano, da Svet pripisuje velik pomen učinkovitemu upravljanju zunanjih meja. Ob prostem gibanju oseb znotraj Evropske unije je ustrezno varovanje in upravljanje zunanjih meja ključnega pomena za zagotavljanje notranje varnosti držav članic, za učinkovit boj proti terorizmu, nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Svet je v tej smeri izvedel že več pomembnih ukrepov. Med drugim je sprejel pravne instrumente, kot so na primer Zakonik o schengenskih mejah, Sklad za zunanje meje, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, skrajšano Frontex. Sprejel pa je tudi ukrepe v zvezi s skupinami za hitro posredovanje na mejah. Ob tem bi želel opozoriti tudi na tri sporočila, ki jih je Komisija posredovala 13. februarja letos. Ta sporočila vsebujejo predloge in priporočila glede možnega poteka upravljanja meja na ravni Evropske unije, glede prihodnjega razvoja agencije Frontex, glede možnega oblikovanja evropskega sistema za nadzorovanje meja imenovanega Eurosur in sistema vstopa-izstopa na zunanjih mejah. Razprava o predlogih in priporočilih Komisije iz navedenih sporočil je potekala 12. marca na ministrski konferenci v Sloveniji. Svet za pravosodje in notranje zadeve bo junija predvidoma sprejel sklepe Sveta o upravljanju zunanjih meja držav članic Evropske unije. Ti sklepi bodo predvidoma vsebovali kratkoročne in dolgoročne prioritete nadaljnjega razvoja agencije Frontex, nadaljnja priporočila glede dela Evropske komisije pri uporabi moderne tehnologije z namenom zagotavljanja varnosti ter boljšega upravljanja zunanjih meja in smernice za nadaljnje delo pri vzpostavljanju evropskega sistema za nadzorovanje meja Eurosur. Poleg tega pozorno spremljamo delovanje agencije Frontex, zlasti kar zadeva izvajanje skupnih operacij, evropsko mrežo obalnih patrulj, nadaljnjo nadgradnjo in uporabo nabora opreme iz centralne evidence, tako imenovane CRATE, ter možno razporeditev skupin za hitro posredovanje na mejah. Ustanovitev pomorskega analitičnega in operacijskega centra za narkotike septembra lani je bila pomemben korak naprej na področju zaščite meja. Gre za center za kazenski pregon z vojaško podporo, ki ga je vzpostavilo sedem držav članic: Združeno kraljestvo, Francija, Španija, Irska, Nizozemska, Italija in Portugalska. Je pa na voljo tudi vsem drugim državam članicam. Cilj centra je izkoreninjenje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami, ki po morju oziroma po zraku poteka preko Atlantika v smeri proti Evropi in zahodno afriški obali. Ta cilj pa naj bi dosegli s pospeševanjem zbiranja, izmenjave in analize podatkov ter s čim boljšo uporabo pomorskih in zračnih sredstev svojih članic. Med prednostne naloge Sveta štejemo še okrepljen mejni nadzor ter zbiranje in izmenjavo obveščevalnih podatkov na poti, po kateri poteka trgovina z drogami."@ro18
"( ) Domnievam sa, že pán Higgins si je vedomý skutočnosti, že Rada pripisuje veľký význam účinnému riadeniu vonkajších hraníc. Vzhľadom na voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie má vhodná ochrana a riadenie vonkajších hraníc kľúčový význam, s cieľom poskytnúť členským štátom vnútornú bezpečnosť a účinným spôsobom bojovať proti terorizmu, nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodu s ľudskými bytosťami. Na tieto účely prijala Európska rada do dnešného dňa množstvo významných opatrení. Okrem iného prijala právne nástroje, akými sú Kódex schengenských hraníc, Fond pre vonkajšie hranice, Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, známa ako agentúra FRONTEX. Rovnako prijala opatrenia v súvislosti so zriadením rýchlych pohraničných zásahových tímov. Chcel by som vás upozorniť na tri oznámenia, ktoré Komisia uverejnila 13. februára tohto roku. V týchto oznámeniach sa uvádzajú návrhy a odporúčania týkajúce sa možných prostriedkov riadenia hraníc na úrovni EÚ, budúceho rozvoja agentúry FRONTEX, možného vytvorenia európskeho systému sledovania hraníc nazývaného EUROSUR a systému vstupu a výstupu na vonkajších hraniciach. Na ministerskej konferencii, ktorá sa 12. marca konala v Slovinsku, sa o návrhoch a odporúčaniach, ktoré Komisia predložila v týchto oznámeniach, diskutovalo. Predpokladá sa, že v júni Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci príjme závery Rady týkajúce sa riadenia vonkajších hraníc členských štátov EÚ. V týchto záveroch by mali byť uvedené krátkodobé a dlhodobé priority budúceho rozvoja agentúry FRONTEX, ďalšie odporúčania týkajúce sa práce Európskej komisie na využívaní najnovšej bezpečnostnej technológie, lepšom riadení vonkajších hraníc a na usmerneniach pre ďalšiu činnosť smerujúcu k zriadeniu systému EUROSUR. Okrem týchto záležitostí starostlivo sledujeme činnosti agentúry FRONTEX, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných operácií, Európsku pobrežnú hliadkovú sieť, ďalšiu aktualizáciu a využívanie zariadení, ktoré sa centrálne zaznamenáva prostredníctvom tzv. CRATE a možné rozmiestnenie rýchlych pohraničných zásahových tímov. Zriadenie Námorného centra operácií a analýz - narkotiká (MAOC-N) v septembri minulého roku bolo významným krokom smerom k ochrane hraníc. Toto centrum je centrom pre trestné stíhanie s vojenskou podporou, ktoré zriadilo sedem členských štátov: Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko, Írsko, Holandsko, Taliansko a Portugalsko. Služby centra sú k dispozícii aj ktorémukoľvek inému členskému štátu. Cieľom centra je odstrániť nezákonný obchod so zakázanými látkami po mori alebo vzdušnou cestou cez Atlantický oceán do Európy a západnej Afriky. Tento cieľ by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom intenzívnejšieho zbierania, výmeny a analýzy informácií a prostredníctvom optimálneho využitia námorných a vzdušných zariadení členských štátov. Medzi prioritné úlohy Rady by mala tiež patriť posilnená hraničná kontrola a zhromažďovanie a výmena utajovaných informácií o cestách využívaných na pašovanie drog."@sk19
"( ) Jag tror att Jim Higgins är medveten om att rådet lägger stor vikt vid den effektiva hanteringen av de yttre gränserna. Den fria rörligheten för personer inom EU gör att rätt skydd och hantering av de yttre gränserna är av största vikt för att ge medlemsstaterna inre säkerhet och för att effektivt bekämpa terrorism, illegal invandring och människosmuggling. I detta syfte har Europeiska rådet så här långt vidtagit ett antal viktiga åtgärder. Det har bland annat antagit rättsliga instrument, t.ex. kodex om Schengengränserna, fonden för de yttre gränserna, Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser – Frontex i kortform. Det har även vidtagit åtgärder i samband med bildandet av grupper för snabba ingripanden vid gränserna. Jag vill även uppmärksamma er på tre meddelanden som kommissionen offentliggjorde den 13 februari i år. Dessa meddelanden innehåller förslag och rekommendationer om eventuella sätt att hantera gränserna på EU-nivå, om framtida utveckling av Frontex, om en eventuell utformning av ett europeiskt gränsövervakningssystem kallat Eurosur och om ett system för in- och utresa vid de yttre gränserna. Debatten om kommissionens förslag och rekommendationer i dessa meddelanden ägde rum den 12 mars på ministerkonferensen i Slovenien. Man räknar med att rådet för rättsliga och inrikes frågor i juni kommer att anta rådets beslut om hanteringen av EU-medlemsstaternas yttre gränser. Dessa beslut bör innehålla kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar för Frontex framtida utveckling, ytterligare rekommendationer om Europeiska kommissionens arbete om användningen av toppmodern säkerhetsteknik, bättre hantering av yttre gränser och riktlinjer om fortsatt arbete för att etablera Eurosur. Bortsett från detta har vi noga övervakat Frontex verksamhet, framför allt när det gäller genomförande av gemensamma operationer, det europeiska nätverket med kustpatruller, fortsatt uppgradering och användning av utrustning som registreras centralt, s.k. Crate, samt möjlig utplacering av grupper för snabba ingripanden vid gränserna. Etableringen av MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics) i september förra året var ett viktigt steg framåt för gränsskyddet. Detta är ett center för åtal med militärt stöd och har etablerats av sju medlemsstater: Storbritannien, Frankrike, Spanien, Irland, Nederländerna, Italien och Portugal. Centret är tillgängligt även för de övriga medlemsstaterna. Centrets mål är att utrota illegal handel av förbjudna ämnen med fartyg eller flyg över Atlanten till Europa och Västafrika. Målet ska uppnås genom ökad insamling, utväxling och analys av information, och genom optimalt utnyttjande av medlemsstaternas havs- och flygresurser. Till rådets prioriterade uppgifter hör även stärkt gränskontroll samt insamling och utväxling av hemligstämplad information om narkotikahandelns vägar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,13,21,4,17,12
"SL"5,1,19,14,16,11,2,22,7,13,4,21,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph