Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-405"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-405"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hvala lepa gospodu Carneru Gonzálezu za to dodatno vprašanje. Lahko se strinjamo s to pobudo. Namreč, eno od območij, ki jih je v svojem poročilu posebej izpostavil visoki predstavnik Solana, je prav Sredozemlje. Območja, ki lahko postanejo bolj problematična zaradi podnebnih sprememb, vključno z migracijskimi pritiski in podobnim. Prav gotovo lahko pričakujemo, da bo varovanje podnebja in okolja nasploh ena od poglavitnih tem v okviru barcelonskega procesa, ki, kot je znano, naj bi kmalu dobil nadgradnjo v smislu predlogov za oblikovanje unije za Sredozemlje. Ponavljam, to bo nadgradnja obstoječega barcelonskega procesa. Znano vam je, dokument Evropske komisije, ki je bil predstavljen pred kratkim in ki omenja tudi ta vprašanja, omogoča tudi načenjanje vprašanj, ki jih je omenil spoštovani poslanec, čeprav v njem zaenkrat še ni konkretnih projektov. Lahko pa pričakujemo, da bo to prav gotovo ena od pomembnejših tem našega okrepljenega dialoga z državami ob Sredozemlju"@sl20
lpv:translated text
"Děkuji, pane Carnero Gonzálezi, za vaši doplňující otázku. S touto iniciativou můžeme souhlasit. Ve skutečnosti jedním z regionů, na které zvláště poukázal pan Solana ve své zprávě, je Středozemí, region, který je stále problematičtější v důsledku změny klimatu, ale i v důsledku migrace a podobných tlaků. Není pochyb o tom, že můžeme očekávat, že ochrana klimatu a životního prostředí ve všeobecnosti budou jedním z hlavních témat barcelonského procesu, který bude brzy aktualizován návrhy na zřízení Středomořské unie. Opakuji, že půjde o aktualizaci existujícího barcelonského procesu. Jak jistě víte, v nedávno předloženém dokumentu Evropské komise, v němž se odkazuje na tyto záležitosti, se našel způsob jejich řešení, na který se odvolal pan poslanec navzdory tomu, že v současnosti se v tomto dokumentu neuvádějí ještě žádné specifické projekty. Můžeme však očekávat, že to bude jedno z hlavních témat našeho posíleného dialogu se zeměmi středomořského regionu."@cs1
"( ) Hr. formand! Tak, hr. Carner Gonzáles, for Deres tillægsspørgsmål. Vi er enige i dette initiativ. Faktisk er en af de regioner, som hr. Solana især udpeger i sin betænkning, Middelhavsregionen, som er en region, der i stigende omfang kan blive problematisk på grund af klimaændringer, men også på grund af migration og lignende pres. Der er ingen tvivl om, at klima- og miljøbeskyttelse generelt vil blive et af hovedemnerne i Barcelonaprocessen, som snart skal opdateres med forslag om vedtagelsen af en Middelhavsunion. Jeg gentager, at dette vil være en opdatering af den eksisterende Barcelonaproces. Som De ved, er der i dokumentet fra Kommissionen, som for nylig blev præsenteret, og som henviser til disse emner, fundet en måde, hvorpå emnerne kan tackles. Medlemmerne har berørt dette, men i øjeblikket nævner dokumentet ingen specifikke projekter. Vi kan dog forvente, at dette bliver et af de største emner i forbindelse med vores intensiverede dialog med landene rundt om Middelhavet."@da2
". − Vielen Dank für Ihre Zusatzfrage, Herr Carner González. Wir können dieser Initiative zustimmen. Tatsächlich ist eine der Regionen, auf die Herr Solana in seinem Bericht besonders hingewiesen hat, das Mittelmeer – eine Region, deren Lage sich aufgrund des Klimawandels, aber auch der Migration und ähnlicher Belastungen immer problematischer gestalten könnte. Wir können ganz sicher davon ausgehen, dass Klima- und Umweltschutz generell zu den wichtigsten Themen im Rahmen des Barcelona-Prozesses gehören werden, der in Kürze anhand von Vorschlägen zur Schaffung einer Union für das Mittelmeer aktualisiert werden soll. Ich wiederhole: Es wird eine Aktualisierung des bestehenden Barcelona-Prozesses sein. Wie Sie wissen, hat die Europäische Kommission in ihrem kürzlich veröffentlichten Dokument, in dem es um diese Fragen geht, eine Möglichkeit für ihre Inangriffnahme gefunden, – darauf ist der Herr Abgeordnete ja eingegangen – obwohl in dem Dokument bisher noch keine konkreten Projekte genannt werden. Wir können jedoch davon ausgehen, dass dies eines unserer Hauptthemen in unserem intensivierten Dialog mit den Ländern rund ums Mittelemeer sein wird."@de9
"Σας ευχαριστώ, κύριε Carner González για τη συμπληρωματική ερώτησή σας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτήν την πρωτοβουλία. Μάλιστα, μία από τις περιοχές που επεσήμανε ιδιαιτέρως στην έκθεσή του ο κ. Σολάνα είναι η Μεσόγειος, μια περιοχή που μπορεί να αποτελέσει ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος, αλλά και λόγω της μετανάστευσης και παρεμφερών πιέσεων. Χωρίς αμφιβολία, μπορούμε να περιμένουμε ότι η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος γενικότερα θα είναι από τα βασικά θέματα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, η οποία σύντομα πρόκειται να εμπλουτιστεί με προτάσεις για τη δημιουργία μιας ένωσης για τη Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό θα είναι ένας εμπλουτισμός της υπάρχουσας διαδικασίας της Βαρκελώνης. Όπως γνωρίζετε, το πρόσφατα δημοσιευθέν έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα έχει βρει έναν τρόπο αντιμετώπισής τους, τον οποίο έθιξε ο βουλευτής, παρότι, προς το παρόν, το έγγραφο δεν αναφέρει κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα θέματα στον εντεινόμενο διάλογό μας με τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο."@el10
"( ) Thank you, Mr Carner González, for your additional question. We can agree with this initiative. In fact, one of the regions that the Mr Solana has particularly pointed out in his report is the Mediterranean, a region that could become increasingly problematic due to climate change, but also due to migration and similar pressures. There is no doubt that we can expect that climate and environment protection in general will be one of the main topics within the Barcelona Process, which is soon to be updated with proposals for the establishment of a Union for the Mediterranean. I repeat that this will be an updating of the existing Barcelona process. As you know, the recently presented European Commission document which refers to these issues has found a way of tackling them, which the Member has touched upon, although, for the time being, the document does not yet mention any specific projects. However, we can expect this to be one of the major topics in our intensified dialogue with countries around the Mediterranean."@en4
". Gracias, señor Carnero González, por su pregunta. Estamos de acuerdo con esta iniciativa. De hecho, una de las regiones en las que el señor Solana ha hecho especial hincapié en su informe es el Mediterráneo, una región que podría resultar cada vez más problemática debido al cambio climático, pero también a la migración y presiones análogas. No cabe duda de que podemos esperar que el clima y la protección ambiental en general constituyan dos de las principales cuestiones en el marco del Proceso de Barcelona, que pronto se actualizará con propuestas para la creación de una Unión por el Mediterráneo. Repito que se tratará de actualizar el Proceso de Barcelona existente. Como saben, el documento de la Comisión Europea recién presentado que se refiere a estas cuestiones ha encontrado el modo de abordarlas, algo que ha mencionado su Señoría, aunque, por el momento, aún no recoge ningún proyecto específico. No obstante, cabe esperar que se trate de uno de los temas principales en nuestro diálogo reforzado con los países de todo el Mediterráneo."@es21
"( ) Tänan teid, härra Carner González, teie lisaküsimuse eest. Me võime selle algatusega nõustuda. Tegelikult on Vahemere piirkond üks piirkondadest, mille Javier Solana oma aruandes eraldi välja tõi; see piirkond võib muutuda üha problemaatilisemaks kliimamuutuste tõttu, aga ka rände ja sarnaste survete tõttu. Pole kahtlust, et kliima ja keskkonnakaitse on põhiteemade hulgas Barcelona protsessis, mida varsti uuendatakse ettepanekutega Vahemere Liidu loomiseks. Ma kordan, et see on olemasoleva Barcelona protsessi uuendamine. Nagu te teate, on neile probleemidele viitav hiljuti esitatud Euroopa Komisjoni dokument leidnud võimaluse nende lahendamiseks, mida parlamendiliige käsitles, kuigi esialgu ei maini see dokument mingeid konkreetseid projekte. Samas võime eeldada, et sellest saab üks suuri teemasid meie intensiivistunud dialoogis Vahemere piirkonna riikidega."@et5
"( ) Hyvä Carlos Carner González, kiitän lisäkysymyksestänne. Kannatamme tätä aloitetta. Itse asiassa yksi Javier Solanan asiakirjassaan erityisesti korostamista alueista on Välimeren alue, jolla sekä ilmastonmuutos että maahanmuutto ja vastaavanlaiset paineet voivat aiheuttaa paljon ongelmia. Voimme epäilemättä odottaa, että ilmasto ja ympäristönsuojelu yleensä ovat keskeisiä aiheita Barcelonan prosessissa, jota pian päivitetään Välimeren unionin perustamista koskevilla ehdotuksilla. Toistan vielä, että kyse on siis nykyisen Barcelonan prosessin päivittämisestä. Kuten tiedätte, hiljattain esitellyssä, näitä asioita käsittelevässä Euroopan komission asiakirjassa on löydetty tapa tarkastella niitä, johon arvoisa jäsenkin viittasi, vaikka asiakirjassa ei vielä mainitakaan varsinaisia hankkeita. Voimme kuitenkin odottaa tämän olevan yksi keskeisistä aiheista tehostuneessa vuoropuhelussamme Välimeren alueen valtioiden kanssa."@fi7
"Monsieur Carner González, je vous remercie pour cette question complémentaire. Nous sommes d’accord avec cette initiative. En fait, la Méditerranée est l’une des régions mises en avant par le rapport de M. Solana. Cette région risque poser de plus en plus de problèmes à la suite du changement climatique, mais aussi en raison des migrations et des autres pressions du même genre. Nous pouvons clairement nous attendre à ce que le climat et la protection environnementale comptent parmi les thèmes principaux du processus de Barcelone, qui sera bientôt mis à jour par des propositions en vue de la mise en place de l’Union des pays de la Méditerranée. Je répète qu’il s’agira là d’une mise à jour de l’actuel processus de Barcelone. Comme vous le savez, le document présenté récemment par la Commission européenne et faisant référence à ces problèmes a trouvé une façon d’y faire face, comme l’a indiqué le député, bien que ce document ne mentionne pas encore de projets spécifiques à l’heure actuelle. Nous pouvons cependant nous attendre à ce que ce problème devienne l’un des thèmes majeurs de notre dialogue avec les pays du pourtour méditerranéen."@fr8
"( ) Köszönöm, Carnero González úr kiegészítő kérdését. Egyetérthetünk ezzel a kezdeményezéssel. Valójában az egyik régió, amelyet Solana úr jelentésében külön kiemelt a földközi-tengeri régió, amely egyre problematikusabbá válhat az éghajlati változások miatt, de a migráció és hasonló feszültségek miatt is. Semmi kétség, hogy az éghajlat és a környezetvédelem várhatóan az egyik fő témája lesz a barcelonai folyamatnak, amely hamarosan megújul a mediterrán unióra vonatkozó javaslatokkal. Ismétlem, hogy a létező barcelonai folyamat megújításáról van szó. Ahogy Önök is tudják, az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó és a közelmúltban bemutatott európai bizottsági dokumentum talált egy módot kezelésükre, amelyet a képviselő úr meg is említett, de egyelőre a dokumentum még nem említ semmilyen specifikus projekteket."@hu11
". ( ) La ringrazio, onorevole Carner González, per la sua domanda aggiuntiva. Possiamo essere concordi con tale iniziativa. In effetti, una delle regioni su cui Javier Solana ha posto l’accento nella sua relazione è il Mediterraneo, una zona che potrebbe diventare sempre più problematica a causa del cambiamento climatico, ma anche a causa della migrazione e di pressioni similari. Non vi è alcun dubbio che si possa prevedere che la tutela climatica e ambientale in generale costituirà uno dei temi principali nel quadro del processo di Barcellona, che verrà presto aggiornato con proposte volte a istituire un’Unione per il Mediterraneo. Ripeto che ciò sarà un aggiornamento del processo di Barcellona esistente. Com’è noto, il documento della Commissione europea presentato di recente, che si riferisce a tali questioni, ha trovato un modo per affrontarle, cui ha accennato l’onorevole collega, sebbene, in futuro, il documento non menzioni ancora alcun progetto specifico. Possiamo, tuttavia, prevedere che questo sarà uno dei temi principali del nostro dialogo intensificato con i paesi attorno al Mediterraneo."@it12
"( ) Pone Carner González, ačiū Jums už papildomą klausimą. Galime pritarti šiai iniciatyvai. Tiesą sakant, vienas iš regionų, kurį ponas Solana konkrečiai įvardija savo pranešime, yra Viduržemio regionas; tai regionas, kuriame ateityje gali kilti daug problemų ne tik dėl klimato kaitos, bet ir dėl migracijos ir panašių procesų. Nekyla abejonių, kad galime tikėtis, jog klimatas ir aplinkos apsauga plačiąja prasme taps viena svarbiausių temų Barselonos proceso metu, kuris netrukus bus atnaujintas, įtraukiant pasiūlymus įsteigti Viduržemio sąjungą. Kartoju – tai bus esamo Barselonos proceso atnaujinimas. Kaip žinote, neseniai pateiktas šiuos klausimus nagrinėjantis Europos Komisijos dokumentas siūlo jų sprendimo būdą, kurį trumpai paminėjo Parlamento narys, tačiau kol kas šiame dokumente nekalbama apie kuriuos nors konkrečius projektus. Tikėtina, kad tai taps viena iš svarbiausių temų, plėtojant intensyvėjantį dialogą su valstybėmis aplink Viduržemio jūrą."@lt14
"( ) Paldies kungs par jūsu papildu jautājumu. Mēs varam šai iniciatīvai piekrist. Patiesībā, viens no reģioniem, ko kungs ir īpaši atzīmējis savā ziņojumā, ir Vidusjūra, - reģions, kas var kļūt aizvien problemātiskāks klimata pārmaiņu dēļ, bet arī migrācijas un līdzīgas ietekmes dēļ. Nav šaubu, ka mēs varam sagaidīt, ka klimata un vides aizsardzība kopumā būs viena no galvenajām tēmām Barselonas procesā, kuru drīz atjaunos ar priekšlikumiem izveidot Vidusjūras Savienību. Es atkārtoju, ka tas būs atjauninājums esošajam Barselonas procesam. Kā jums zināms, nesen pasniegtais Eiropas Komisijas dokuments, kas attiecas uz šiem jautājumiem, ir atradis, kā tikt galā ar to, ko deputāts pieminēja, lai gan šobrīd dokuments joprojām nepiemin nekādus konkrētus projektus. Tomēr mēs varam cerēt, ka šis būs viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu intensīvajā Vidusjūras valstu dialogā."@lv13
"Hvala lepa gospodu Carneru Gonzálezu za to dodatno vprašanje. Lahko se strinjamo s to pobudo. Namreč, eno od območij, ki jih je v svojem poročilu posebej izpostavil visoki predstavnik Solana, je prav Sredozemlje. Območja, ki lahko postanejo bolj problematična zaradi podnebnih sprememb, vključno z migracijskimi pritiski in podobnim. Prav gotovo lahko pričakujemo, da bo varovanje podnebja in okolja nasploh ena od poglavitnih tem v okviru barcelonskega procesa, ki, kot je znano, naj bi kmalu dobil nadgradnjo v smislu predlogov za oblikovanje unije za Sredozemlje. Ponavljam, to bo nadgradnja obstoječega barcelonskega procesa. Znano vam je, dokument Evropske komisije, ki je bil predstavljen pred kratkim in ki omenja tudi ta vprašanja, omogoča tudi načenjanje vprašanj, ki jih je omenil spoštovani poslanec, čeprav v njem zaenkrat še ni konkretnih projektov. Lahko pa pričakujemo, da bo to prav gotovo ena od pomembnejših tem našega okrepljenega dialoga z državami ob Sredozemlju."@mt15
"Dank u, mijnheer Carnero González, voor uw aanvullende vraag. Wij kunnen instemmen met dit initiatief. In feite, is een van de gebieden die de heer Solana speciaal heeft aangewezen in zijn verslag het Middellandse Zeegebied, een gebied dat steeds problematischer kan worden tengevolge van de klimaatverandering, maar ook door migratie en soortgelijke problemen. Het lijdt geen twijfel dat we kunnen verwachten dat klimaat- en milieubescherming in het algemeen een van de belangrijkste onderwerpen zal zijn binnen het proces van Barcelona, dat spoedig geactualiseerd zal worden met voorstellen voor de oprichting van een Unie voor het Middellandse Zeegebied. Ik herhaal dat dit een actualisering zal zijn van het bestaande proces van Barcelona. Zoals u weet heeft het recent gepresenteerde document van de Europese Commissie dat verwijst naar deze kwesties een manier gevonden om ze aan te pakken, zoals de geachte afgevaardigde al aanstipte, hoewel het document vooralsnog geen specifieke projecten noemt. We kunnen echter verwachten dat dit een van de belangrijkste onderwerpen wordt in onze versterkte dialoog met landen rond de Middellandse Zee."@nl3
"( ) Panie pośle Carner González, dziękuję panu za dodatkowe pytanie. Możemy zgodzić się z tą inicjatywą. W rzeczywistości, jednym z regionów, na które w swoim sprawozdaniu wskazuje w szczególności Javier Solana, jest region śródziemnomorski, w którym problemy będące nie tylko skutkiem zmiany klimatu, ale też migracji i podobnych presji, mogą okazać się szczególnie poważne. Bez wątpienia możemy oczekiwać, że jednym z głównych tematów procesu barcelońskiego będzie klimat i ochrona środowiska. Proces ten będzie wkrótce zaktualizowany poprzez propozycje dotyczące ustanowienia Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego. Powtarzam, że będzie to aktualizacja obecnego procesu barcelońskiego. Jak państwo wiedzą, przedstawiony ostatnio Komisji Europejskiej dokument dotyczący tych zagadnień przedstawia sposób ich rozwiązania, o którym wspomniał poseł, chociaż jak dotychczas dokument ten nie wymienia jeszcze żadnych konkretnych projektów. Możemy jednak oczekiwać, że będzie to jeden z głównych tematów naszego zintensyfikowanego dialogu z krajami położonymi nad Morzem Śródziemnym."@pl16
"( ) Muito obrigado, Senhor Deputado Carnero González, pela sua pergunta complementar. Concordamos com esta iniciativa. Com efeito, uma região particulamente referida pelo Alto Representante Javier Solana no seu relatório é o Mediterrâneo, região que pode tornar-se cada vez mais problemática devido à mudança climática, mas também devido à pressão migratória, entre outras. Não há dúvida de que a protecção climática, e a protecção do ambiente em geral, vão ser um dos principais tópicos no âmbito do Processo de Barcelona, que será em breve actualizado com propostas para a criação de uma União para o Mediterrâneo. Estas propostas, repito, constituem uma actualização do já existente Processo de Barcelona. Como sabem, o documento recentemente apresentado pela Comissão Europeia que refere estas questões indica a forma de as abordar, como o Senhor Deputado referiu, embora, de momento, o documento não mencione projectos específicos. No entanto, pensamos que este será um dos principais temas do nosso diálogo aprofundado com os países do Mediterrâneo."@pt17
"Hvala lepa gospodu Carneru Gonzálezu za to dodatno vprašanje. Lahko se strinjamo s to pobudo. Namreč, eno od območij, ki jih je v svojem poročilu posebej izpostavil visoki predstavnik Solana, je prav Sredozemlje. Območja, ki lahko postanejo bolj problematična zaradi podnebnih sprememb, vključno z migracijskimi pritiski in podobnim. Prav gotovo lahko pričakujemo, da bo varovanje podnebja in okolja nasploh ena od poglavitnih tem v okviru barcelonskega procesa, ki, kot je znano, naj bi kmalu dobil nadgradnjo v smislu predlogov za oblikovanje unije za Sredozemlje. Ponavljam, to bo nadgradnja obstoječega barcelonskega procesa. Znano vam je, dokument Evropske komisije, ki je bil predstavljen pred kratkim in ki omenja tudi ta vprašanja, omogoča tudi načenjanje vprašanj, ki jih je omenil spoštovani poslanec, čeprav v njem zaenkrat še ni konkretnih projektov. Lahko pa pričakujemo, da bo to prav gotovo ena od pomembnejših tem našega okrepljenega dialoga z državami ob Sredozemlju."@ro18
"( ) Tack, Carlos Carner González, för er nya fråga. Vi samtycker till det här initiativet. En av de regioner som Javier Solana har pekat ut särskilt i sin rapport är faktiskt Medelhavet, en region som skulle kunna bli allt mer problematisk på grund av klimatförändringarna, men även på grund av migration och liknande svårigheter. Vi kan med all sannolikhet förvänta att klimat- och miljöskyddet i allmänhet kommer att bli ett av huvudämnena i Barcelonaprocessen, som snart ska uppdateras med förslag om att etablera en union för Medelhavsområdet. Jag upprepar att detta handlar om en uppdatering av den befintliga Barcelonaprocessen. Som ni vet innehåller de dokument som Europeiska kommissionen presenterade nyligen kring dessa frågor ett nytt tillvägagångssätt precis som ledamoten var inne på, även om dokumenten för närvarande ännu inte nämner några specifika projekt. Vi kan dock räkna med att detta kommer att vara ett av huvudämnena i vår utökade dialog med länderna kring Medelhavet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carner González"13
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,14,16,11,2,22,7,13,4,17,12
"SL"5,14,16,11,2,22,7,13,4,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph