Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-401"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-401"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kot je znano, je Evropski svet junija 2007 pozval generalnega sekretarja, visokega predstavnika Javierja Solano in Evropsko komisijo, da predstavita skupni dokument o vplivu podnebnih sprememb na mednarodno varnost. Evropska komisija je junija 2007 objavila zeleno knjigo z naslovom „Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi - možnosti za ukrepanje Evropske unije“. Letos pa bo po intenzivnem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi skupinami predstavila tudi svojo belo knjigo o prilagajanju, ta pa bo predstavljala podlago za nadaljnje razprave o politiki Evropske unije na tem področju. Hvala lepa. To skupno poročilo je bilo predstavljeno na Evropskem svetu marca letos. V njem so prepoznane možne grožnje in oblike sporov, ki bi se lahko kot posledica podnebnih sprememb pojavili v različnih delih sveta. Naj naštejem nekatere kot primer: spori zaradi pomanjkanja virov, zlasti kadar se dostop do virov izrablja v politične namene; povečanje migracij, katerih posledica je dodatni pritisk na tranzitne in ciljne države, kar bi lahko povzročilo politične in etnične napetosti; ter verjetne politične napetosti zaradi spreminjanja na obalnih področjih, izginjanja otokov ali dostopa do novih prometnih poti in virov. Omenjeno poročilo poleg tega vsebuje tudi nekaj priporočil, ki bi jih bilo treba dopolniti z nadaljnjimi raziskavami in nato začeti izpolnjevati skladno z akcijskimi načrti Evropske unije. Evropski svet je zato pozval Svet, naj skupni dokument preuči in najpozneje do decembra letos predloži priporočila o ustreznem nadaljnjem ukrepanju. Ti ukrepi bi bili med drugim usmerjeni v okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in regijami v luči podnebnih sprememb in mednarodne varnosti. Naj poudarim, da se Evropska unija s tem dokumentom ne oddaljuje od znanega skupnega pristopa k podnebnim spremembam. Nasprotno, z dokumentom izpostavlja nov, izredno pomemben vidik podnebnih sprememb, ki se mu v prihodnjih razpravah na različnih ravneh ne bomo mogli izogniti. Kot je spoštovanemu poslancu Mitchellu verjetno znano, je Evropski svet na spomladanskem zasedanju leta 2007 odobril cilje Evropske unije glede zmanjšanja toplogrednih izpustov, toplogrednih plinov do leta 2020. To naj bi bil prispevek Unije h globalnemu in celovitemu sporazumu za obdobje po letu 2012. Evropski svet je tudi poudaril, da je Evropska unija zavezana k preoblikovanju Evrope v energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov. Sprejel je odločitev, da si bo Evropska unija do sklenitve globalnega in celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012 prizadevala, da sama enostransko zmanjša svoje izpuste toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. V okviru podnebnega in energetskega svežnja Parlament in Svet trenutno razpravljata o prispevku vsake države članice za doseganje omenjenega cilja Skupnosti. V mednarodnih pogajanjih o podnebju bo poleg ublažitve posledic podnebnih sprememb posebna pozornost namenjena tudi prilagajanju spremembam, novim tehnologijam in zagotavljanju finančnih sredstev."@sl20
lpv:translated text
"Jak všichni víte, v červnu 2007 Evropská rada vyzvala svého generálního tajemníka, vysokého představitele Javiera Solanu a Evropskou komisi, aby předložili společný dokument o tom, jakým způsobem změna klimatu ovlivňuje mezinárodní bezpečnost. Evropská komise v červnu roku 2007 uveřejnila zelenou knihu s názvem Přizpůsobení se změně klimatu – možnosti pro postup EU. Tento rok, po intenzivních konzultacích se všemi zainteresovanými skupinami, Komise uveřejní i bílou knihu o přizpůsobení se změně klimatu, která bude představovat základ pro další diskuse týkající se politiky Evropské unie v této oblasti. Děkuji. Společná zpráva byla předložena Evropské radě na jejím letošním březnovém zasedání. Ve zprávě se vymezují možné hrozby a formy sporů, ke kterým může dojít v různých částech světa v důsledku změny klimatu. Jako příklad bych uvedl některé z nich. Konflikty vyplývající z nedostatku zdrojů, zejména v případech, když se přístup k zdrojům využívá k politickým cílům; zvýšená migrace, v jejímž důsledku se vytváří dodatečný tlak na tranzitní a cílové země, která může vyvolat politické a etnické napětí a pravděpodobné politické napětí způsobené změnami v pobřežních oblastech, zatopením ostrovů nebo problémem s přístupem k novým dopravním cestám a zdrojům. Kromě těchto problémů se ve zprávě uvádí několik doporučení, která je zapotřebí dále přezkoumat. Jejich uskutečňování se bude potom muset zabezpečit prostřednictvím akčních plánů Evropské unie. Z tohoto důvodu Evropská rada vyzvala Radu, aby přezkoumala společný dokument a aby nejpozději do prosince tohoto roku navrhla své vlastní doporučení týkající se dalších potřebných opatření. Cílem těchto opatření by bylo mimo jiné posílení spolupráce s třetími zeměmi a regiony v souvislosti se změnou klimatu a mezinárodní bezpečností. Chtěl bych říci, že Evropská unie se nedistancuje od veřejně známého společného přístupu k změně klimatu. Právě naopak, prostřednictvím tohoto dokumentu zdůrazňuje nový a velmi důležitý aspekt změny klimatu, kterému bychom se v budoucích diskusích na různých úrovních nedokázali vyhnout. Jak pan Mitchell pravděpodobně ví, Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2007 schválila cíle Evropské unie týkající se snížení objemu emisí skleníkových plynů do roku 2020. Představuje to příspěvek Unie ke světové a integrální dohodě na období po roku 2012. Evropská rada také zdůrazňuje, že Evropská unie je zavázána k transformaci Evropy na energeticky účinné hospodářství produkující nízké objemy emisí skleníkových plynů. Přijala rozhodnutí, že dokud nebude uzavřena světová a integrální dohoda na období po roku 2012, se Evropská unie bude snažit jednostranně snížit svou vlastní produkci emisí skleníkových plynů o 20 procent do roku 2020 v porovnání s hodnotami z roku 1990. V rámci balíčku pro klima a energetiku Evropský parlament a Rada v současnosti diskutují o příspěvku každého členského státu s cílem dosáhnout uvedeného cíle Společenství. Kromě zmírňování následků změny klimatu se bude zvláštní pozornost v rámci mezinárodních jednání o změně klimatu věnovat i novým technologiím a zabezpečení fondů."@cs1
"Hr. formand, hr. Mitchell! Som De alle ved, indbød Det Europæiske Råd i juni 2007 dets generalsekretær, den højtstående repræsentant Javier Solana, og Kommissionen til at fremlægge et fælles dokument om, hvordan klimaforandringer påvirker den internationale sikkerhed. I juni 2007 udgav Kommissionen en grønbog under titlen "Tilpasning til klimaændringerne - hvad kan der gøres på EU-plan". Efter intensive konsultationer med alle interesserede grupper vil Kommissionen i år udgive en hvidbog om tilpasning, som vil udgøre grundlaget for videre drøftelser om EU's politik på dette område. Det fælles dokument blev fremlagt på Rådets møde i marts i år. Rapporten klarlægger mulige trusler og former for konflikt, som kan opstå i forskellige dele af verden som et resultat af klimaændringerne. Jeg vil gerne nævne nogle af dem som eksempel: Konflikter på grund af ressourcemangel, særligt når adgang til ressourcer bruges til politiske formål. Forøget migration, hvor konsekvensen er yderligere pres på transit- og destinationslandene, hvilket kan føre til politiske og etniske spændinger. Mulige politiske spændinger på grund af ændringer af kystområder, forsvindende øer eller adgangsproblemer i forbindelse med nye trafikveje og ressourcer. Ud over dette indeholder den nævnte rapport flere anbefalinger, som kræver videre undersøgelse, og indførelsen af disse skal så følges op med handlingsplaner i EU. Det er derfor, Det Europæiske Råd har indbudt Rådet til at undersøge det fælles dokument og senest i december i år komme med sine egne anbefalinger om yderligere nødvendige foranstaltninger. Målet med disse foranstaltninger ville bl.a. være at styrke samarbejdet med tredjelande og regioner i lyset af klimaændringer og international sikkerhed. Jeg bør nævne, at EU ikke tager afstand fra den allerede kendte fælles tilgang til klimaændringer. Tværtimod fastsætter EU med dette dokument et nyt og meget vigtigt aspekt ved klimaændringerne, som ikke vil kunne undgå i fremtidige debatter på forskellige planer. Som hr. Mitchell sikkert er klar over, vedtog Det Europæiske Råd ved dets forårsmøde i 2007 målene for EU vedrørende nedbringelse af drivhusgasemissionerne inden 2020. Dette skulle have været EU's bidrag til den globale og integrerede aftale for perioden efter 2012. Det Europæiske Råd har også understreget, at EU er forpligtet til at gøre Europa til en energieffektiv økonomi med lave drivhusgasemissioner. Det har vedtaget den afgørelse, at indtil en global og integreret aftale er vedtaget for perioden efter 2012, vil EU bestræbe sig på enstemmigt at nedbringe dets egne drivhusgasemissioner med ikke mindre end 20 procent i 2020 sammenlignet med 1990. Inden for klima- og energibundet drøfter Parlamentet og Rådet hvert medlemslands bidrag for at opnå ovennævnte EU-mål. Bortset fra bekæmpelse af konsekvenserne ved klimaændringer vil der ved de internationale forhandlinger om klimaændringer også blive lagt vægt på nye teknologier og sikringen af fonde."@da2
". − Wie Sie alle wissen, hat der Europäische Rat im Juni 2007 seinen Generalsekretär, den Hohen Vertreter Javier Solana, und die Europäische Kommission aufgefordert, ein gemeinsames Dokument über die Auswirkungen des Klimawandels auf die internationale Sicherheit vorzulegen. Im Juni 2007 hat die Europäische Kommission ihr Grünbuch mit dem Titel „Anpassung an den Klimawandel in Europa: Optionen für Maßnahmen der EU“ veröffentlicht. Dieses Jahr wird sie nach intensiven Konsultationen mit allen betroffenen Parteien ein Weißbuch über die Anpassung veröffentlichen, das als Grundlage für weitere Diskussionen über die EU-Politik in diesem Bereich dienen wird. Ich danke Ihnen. Der gemeinsame Bericht wurde auf der März-Tagung des Europäischen Rates vorgestellt. In ihm werden potenzielle Gefahren und Auseinandersetzungen dargestellt, zu denen es in verschiedenen Regionen der Welt infolge des Klimawandels kommen könnte. Einige davon möchte ich als Beispiel nennen: Auseinandersetzungen aufgrund von Ressourcenknappheit, vor allem wenn der Zugang zu Ressourcen für politische Zwecke erfolgt; verstärkte Migration, woraufhin sich der Druck auf die Transit- und Zielländer noch weiter erhöhen wird, was zu politischen und ethnischen Spannungen führen könnte; und potenzielle politische Spannungen aufgrund von Veränderungen in den Küstengebieten, Verschwinden von Inseln oder Problemen bezüglich des Zugangs zu neuen Straßen und Ressourcen. Darüber hinaus enthält der Bericht mehrere Empfehlungen, die weitere Untersuchungen erfordern. Deren Umsetzung müsste dann durch Aktionspläne der Europäischen Union weiterverfolgt werden. Aus diesem Grund hat der Europäische Rat den Rat aufgefordert, sich mit dem gemeinsamen Dokument zu befassen und bis spätestens Dezember dieses Jahres seine eigenen Empfehlungen zu notwendigen weiteren Maßnahmen vorzulegen. Das Ziel dieser Maßnahmen bestünde unter anderem darin, die Zusammenarbeit mit Drittländern und Regionen im Hinblick auf den Klimawandel und die internationale Sicherheit zu stärken. Ich sollte auch erwähnen, dass die Europäische Union sich nicht von dem bereits bekannten gemeinsamen Konzept zur Eindämmung des Klimawandels distanziert. Im Gegenteil: Mit diesem Dokument weist sie auf einen neuen und äußerst wichtigen Aspekt des Klimawandels hin, den wir in künftigen Diskussionen auf verschiedenen Ebenen nicht umgehen werden können. Wie Herr Mitchell vermutlich weiß, hat der Europäische Rat bei seiner Frühjahrstagung 2007 den Zielen der Europäischen Union zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 zugestimmt. Dies sollte der Beitrag der Union zum weltweiten umfassenden Abkommen für die Zeit nach 2012 sein. Der Europäische Rat hat auch betont, dass die Europäische Union entschlossen ist, Europa zu einer Volkswirtschaft mit hoher Energieeffizienz und geringen Treibhausgasemissionen umzugestalten. Er hat beschlossen, dass sich die Europäische Union bis zum Abschluss eines weltweiten umfassenden Abkommens für die Zeit nach 2012 bemühen wird, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 einseitig um mindestens 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken. Im Rahmen des Klima- und Energiepakets diskutieren Parlament und Rat derzeit den Beitrag jedes einzelnen Mitgliedstaats, um das oben erwähnte Ziel der Gemeinschaft zu erreichen. Neben der Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels wird es bei den internationalen Verhandlungen über den Klimawandel auch um neue Technologien und die Beschaffung von Finanzmitteln gehen."@de9
"Όπως όλοι γνωρίζετε, τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του, τον Ύπατο Εκπρόσωπο Javier Solana, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσουν ένα κοινό έγγραφο για το πώς η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τη διεθνή ασφάλεια. Τον Ιούνιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο της με τίτλο: «Προσαρμογή της Ευρώπης στην αλλαγή του κλίματος– επιλογές δράσης για την ΕΕ». Φέτος, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης μια Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζητήσεις αναφορικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ. Η κοινή έκθεση παρουσιάστηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον περασμένο Μάρτιο. Η έκθεση αναγνωρίζει πιθανές απειλές και μορφές διενέξεων που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε διάφορα μέρη του κόσμου εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες από αυτές χάριν παραδείγματος: διενέξεις εξαιτίας έλλειψης πόρων, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση στους πόρους χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς· αυξημένη μετανάστευση, συνέπεια της οποίας είναι η επιπρόσθετη πίεση στις χώρες διέλευσης και προορισμού, που θα μπορούσε να προκαλέσει και πιθανές πολιτικές εντάσεις εξαιτίας αλλαγών σε παράκτιες περιοχές, εξαφάνιση των νησιών ή προβλήματα πρόσβασης σε νέες οδούς κυκλοφορίας και πόρους. Πέρα από αυτό, η έκθεση που ανέφερα περιέχει αρκετές συστάσεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω εξέτασης· η εφαρμογή τους θα πρέπει στη συνέχεια να ακολουθηθεί από προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να μελετήσει το κοινό έγγραφο και να προτείνει τις δικές του συστάσεις το αργότερο μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο σχετικά με τα απαραίτητα περαιτέρω μέτρα. Στόχος αυτών των μέτρων θα είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και περιοχές ενόψει της αλλαγής του κλίματος και της διεθνούς ασφάλειας. Πρέπει να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απομακρύνεται από την ήδη γνωστή κοινή προσέγγιση για την αλλαγή του κλίματος. Απεναντίας, με αυτό το έγγραφο υποδεικνύει μια νέα και πολύ σημαντική πτυχή της αλλαγής του κλίματος, την οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε σε μελλοντικές συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα. Όπως ίσως γνωρίζει ο κ. Mitchell, στην εαρινή σύνοδο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Αυτό θα πρέπει να είναι η συμβολή της Ένωσης στην παγκόσμια και ενιαία συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία, με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υιοθέτησε την απόφαση ότι μέχρι να συναφθεί μια παγκόσμια και ενιαία συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πασχίσει να μειώσει μονομερώς τις δικές της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά όχι λιγότερο από 20% μέχρι το έτος 2020, συγκριτικά με το 1990. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν επί του παρόντος τη συμβολή κάθε κράτους μέλους, προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερθείς στόχος της Κοινότητας. Εκτός από τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις νέες τεχνολογίες και την εξασφάλιση πόρων."@el10
"As you all know, in June 2007 the European Council invited its Secretary-General, the High Representative Javier Solana, and the European Commission to present a joint document on how climate change affects international security. In June 2007 the European Commission published its green paper under the title of ‘Adaptation to climate change in Europe - options for EU action’. This year, after intensive consultations with all interested groups, the Commission will also publish a White Paper on adaptation, which will represent a basis for further discussions concerning the European Union's policy in this area. Thank you. The joint report was presented at the European Council meeting in March of this year. The report identifies possible threats and forms of disputes which could appear in various parts of the world as a result of climate change. I should like to list some of them by way of example: disputes due to a shortage of resources, particularly when access to resources is used for political purposes; increased migration, the consequence of which is additional pressure on the transit and target countries, which could cause political and ethnic tensions; and probable political tensions due to changes in coastal areas, disappearance of islands or problems of access to new traffic roads and to resources. Apart from this, the report I mentioned contains several recommendations which require further investigation; their implementation would then have to be followed up by European Union action plans. This is why the European Council has invited the Council to study the joint document, and to propose its own recommendations no later than in December of this year, on the necessary further measures. The aim of these measures would be, amongst other things, to strengthen cooperation with third countries and regions in the light of climate change and international security. I should mention that the European Union does not distance itself from the already known common approach to climate change. On the contrary, with this document it points out a new and a very important aspect of climate change, which we shall not be able to avoid in future debates at various levels. As Mr Mitchell is probably aware, at its spring session in 2007 the European Council approved the objectives of the European Union regarding the reduction in greenhouse gas emissions by 2020. This should have been the Union's contribution to the global and integral agreement for the period beyond 2012. The European Council has also emphasised that the European Union is committed to transforming Europe into an energy efficient economy, with low emissions of greenhouse gases. It has adopted the decision that until a global and integral agreement for the period beyond 2012 is concluded, the European Union will endeavour to unilaterally reduce its own greenhouse emissions by no less than 20 per cent by the year 2020, compared to the year 1990. Within the climate and energy bundle the European Parliament and the Council are currently debating the contribution of each Member State in order to achieve the above-mentioned Community's target. Apart from the mitigation of climate change consequences, at the international negotiations on climate change special attention will also be paid to new technologies and the securing of funds."@en4
". Como todos saben, en junio de 2007 el Consejo Europeo invitó a su Secretario General, el Alto Representante Javier Solana, y a la Comisión Europea a presentar un documento conjunto sobre el modo en que el cambio climático afecta a la seguridad internacional. En junio de 2007, la Comisión Europea publicó un Libro Verde titulado «Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones de actuación para la UE». Este año, tras consultar de forma exhaustiva con todos los grupos interesados, la Comisión también publicará un Libro Blanco sobre la adaptación, que sentará las bases de los debates posteriores en relación con la política de la Unión Europea en este ámbito. Gracias. El informe conjunto se presentó en la reunión del Consejo Europeo de Marzo de este año. Tal informe señala las posibles amenazas y conflictos que podrían surgir en diferentes partes del mundo como resultado del cambio climático. Me gustaría enumerar algunas de ellas a modo de ejemplo: conflictos debidos a la escasez de recursos, especialmente cuando el acceso a tales recursos se utiliza con fines políticos; aumento de las migraciones, que ejercería una mayor presión sobre los países de tránsito y destino y que podría ocasionar tensiones políticas y étnicas; y, probablemente tensiones políticas debido a cambios en las zonas costeras, la desaparición de islas o los problemas de acceso a nuevas infraestructuras viarias y a los recursos. Aparte de esto, el informe que mencionaba contiene diferentes recomendaciones que requieren una investigación más detallada; el seguimiento de su aplicación debería después recogerse en los planes de acción de la Unión Europea. Éste es el motivo por el que el Consejo Europeo ha invitado al Consejo a estudiar el documento conjunto y proponer sus propias recomendaciones, en diciembre de este año a más tardar, sobre las medidas necesarias. El propósito de tales medidas sería, entre otras cosas, reforzar la cooperación con terceros países y regiones a la luz del cambio climático y la seguridad internacional. Debería mencionar que la Unión Europea no se aleja del enfoque común ya conocido en relación con el cambio climático. Por el contrario, con este documento señala un nuevo e importante aspecto del cambio climático, que no podremos dejar de abordar en futuros debates a varios niveles. Tal como el señor Mitchell probablemente sabe, en su reunión de primavera de 2007, el Consejo Europeo aprobó los objetivos de la Unión Europea con respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020. Ésta debería haber sido la contribución de la Unión al acuerdo mundial para el periodo posterior a 2012. El Consejo Europeo también ha subrayado que la Unión Europea se ha comprometido a transformar a Europa en una economía eficiente desde el punto de vista energético y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Ha adoptado la decisión de que, hasta que no se celebre un acuerdo mundial para el periodo posterior a 2012, la Unión Europea intentará reducir unilateralmente sus propias emisiones de gases de efecto invernadero en no menos de un 20 % para 2020, en comparación con los niveles de 1990. En el marco del paquete «clima y energía», el Parlamento Europeo y el Consejo debaten actualmente la contribución de cada Estado miembro para lograr el objetivo comunitario mencionado anteriormente. Aparte de la mitigación de las consecuencias del cambio climático, en las negociaciones internacionales sobre este tema se prestará especial atención a las nuevas tecnologías y el compromiso de los fondos necesarios."@es21
"Nagu te kõik teate, palus Euroopa Ülemkogu oma peasekretäril, kõrgel esindajal Javier Solanal ja Euroopa Komisjonil esitada ühisdokument selle kohta, kuidas kliimamuutused mõjutavad rahvusvahelist julgeolekut. 2007. aasta juunis avaldas Euroopa Komisjon rohelise raamatu „Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks”. Käesoleval aastal, pärast intensiivseid konsultatsioone kõigi huvitatud rühmadega, avaldab komisjon ka valge raamatu kohanemise kohta, mis saab aluseks edasistele aruteludele Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas. Tänan teid. Ühisaruanne esitati Euroopa Ülemkogu kohtumisele käesoleva aasta märtsis. Aruanne teeb kindlaks võimalikud ohud ja vaidluste vormid, mis võivad kliimamuutuste tagajärjel erinevates maailma osades tekkida. Tahaksin näitena loetleda mõned neist: vaidlused ressursside nappuse tõttu, eriti kui juurdepääsu ressurssidele kasutatakse poliitilistel eesmärkidel; suurenenud ränne, mille tagajärjeks on täiendav surve transiidi- ja sihtriikidele, mis võib põhjustada poliitilisi ja rahvuslikke pingeid; võimalikud poliitilised pinged rannapiirkondade muutumise ja saarte kadumise tõttu või seoses uutele liiklusteedele ja ressurssidele juurdepääsetavusega. Lisaks sellele sisaldab minu mainitud aruanne mitmeid soovitusi, mis vajavad täiendavat uurimist; nende rakendamine tuleks seejärel tagada Euroopa Liidu tegevuskavadega. Sellepärast on Euroopa Ülemkogu palunud nõukogul ühisdokumenti uurida ja esitada oma soovitused vajalike täiendavate meetmete kohta hiljemalt käesoleva aasta detsembris. Nende meetmete eesmärk oleks muu hulgas tugevdada koostööd kolmandate riikide ja piirkondadega kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeoleku kontekstis. Peaksin mainima, et Euroopa Liit ei distantseeru juba teadaolevast ühisest lähenemisviisist kliimamuutustele. Vastupidi, selle dokumendiga osutab ta uuele ja väga olulisele kliimamuutuste aspektile, mida meil ei ole võimalik tulevikus erinevatel tasanditel vältida. Nagu Gay Mitchell tõenäoliselt teab, kiitis Euroopa Ülemkogu oma 2007. aasta kevadisel istungjärgul heaks Euroopa Liidu eesmärgid seoses kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega aastaks 2020. See oleks pidanud olema liidu panus ülemaailmsesse ja terviklikku kokkuleppesse 2012. aasta järgse perioodi kohta. Euroopa Ülemkogu on samuti rõhutanud, et Euroopa Liit on pühendunud Euroopa muutmisele energiatõhusaks majanduseks, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on väikesed. Euroopa Ülemkogu on võtnud vastu otsuse, et kuni ülemaailmse ja tervikliku kokkuleppe sõlmimiseni 2012. aasta järgse perioodi kohta püüab Euroopa Liit ühepoolselt vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 tervelt 20 protsendi võrra, võrreldes 1990. aastaga. Kliima- ja energiapaketi raames arutavad Euroopa Parlament ja nõukogu praegu iga liikmesriigi panust, et saavutada ühenduse eespool nimetatud eesmärki. Lisaks kliimamuutuste tagajärgede leevendamisele pööratakse rahvusvahelistel kliimamuutuste alastel läbirääkimistel erilist tähelepanu uutele tehnoloogiatele ja rahaliste vahendite hankimisele."@et5
"Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto pyysi kesäkuussa 2007 pääsihteeriään, korkeaa edustajaa Javier Solanaa ja Euroopan komissiota laatimaan yhteisen asiakirjan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kansainväliseen turvallisuuteen. Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2007 vihreän kirjan nimeltä ”Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – Vaihtoehdot EU:n toimille”. Tänä vuonna komissio julkaisee kaikkia eturyhmiä kuultuaan valkoisen kirjan sopeutumisesta, ja se toimii perustana lisäkeskusteluille Euroopan unionin tätä alaa koskevasta politiikasta. Kiitos. Yhteinen asiakirja esiteltiin Eurooppa-neuvoston istunnossa tämän vuoden maaliskuussa. Siinä määritetään mahdollisia uhkia ja konfliktimuotoja, joita voi ilmetä eri puolilla maailmaa ilmastonmuutoksen seurauksena. Luettelen niistä joitakin esimerkinomaisesti: luonnonvaroja koskevasta pulasta syntyvät konfliktit, erityisesti silloin, kun varojen saatavuus on poliittinen kysymys, lisääntyvä maahanmuutto, jonka seurauksena paineet lisääntyvät kauttakulku- ja kohdealueilla ja joka voi aiheuttaa erityisesti poliittisia ja etnisiä jännitteitä, ja rannikkoalueiden muutosten, saarien häviämisen tai uusille liikennereiteille pääsyn ja resurssien saatavuuden aiheuttamat todennäköiset poliittiset jännitteet. Tämän lisäksi mainitsemaani asiakirjaan sisältyy useita suosituksia, jotka edellyttävät lisätutkimuksia. Niiden täytäntöönpanoa on sitten seurattava Euroopan unionin toimintasuunnitelmissa. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa tutkimaan yhteistä asiakirjaa ja esittämään omat suosituksensa tarvittavista lisätoimenpiteistä tämän vuoden joulukuuhun mennessä. Toimenpiteiden tavoitteena olisi muun muassa vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden ja alueiden kanssa ilmastonmuutoksen ja kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta. Haluan mainita, ettei Euroopan unioni ole sanoutunut irti jo tunnetusta yhteisestä lähestymistavasta ilmastonmuutokseen. Päinvastoin, tällä asiakirjalla se korostaa uutta ja erittäin tärkeätä ilmastonmuutosta koskevaa näkökohtaa, jota emme voi välttää eri tasoilla käytävissä tulevissa keskusteluissa. Kuten Gay Mitchell todennäköisesti tietää, Eurooppa-neuvosto hyväksyi kevään 2007 istunnossaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 2020 mennessä koskevat Euroopan unionin tavoitteet. Tämän piti olla unionin panos yleiseen ja olennaiseen sopimukseen ajanjaksolle vuodesta 2012 eteenpäin. Eurooppa-neuvosto on myös korostanut, että Euroopan unioni on sitoutunut muuttamaan Euroopan energiatehokkaaksi taloudeksi, jossa kasvihuonekaasupäästöt ovat alhaisia. Se on tehnyt päätöksen, jonka mukaan siihen asti kun yleinen ja olennainen sopimus ajanjaksolle vuodesta 2012 eteenpäin on tehty, Euroopan unioni pyrkii yksipuolisesti vähentämään omia kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Ilmasto- ja energiapaketin yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat parhaillaan jokaisen jäsenvaltion osuudesta edellä mainittujen yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastonmuutoksen seurausten lieventämisen lisäksi ilmastonmuutosta koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös uuteen teknologiaan ja rahoituksen varmistamiseen."@fi7
"Comme vous le savez tous, en juin 2007, le Conseil européen a invité son secrétaire général, le haut-représentant Javier Solana, et la Commission européenne à présenter un document commun sur l’impact du changement climatique sur la sécurité internationale. En juin 2007, la Commission européenne a publié un Livre vert intitulé «Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d’action de l’Union européenne». Cette année, après des consultations intensives avec tous les groupes intéressés, la Commission publiera également un Livre blanc sur l’adaptation qui servira de base à la suite des discussions relatives à la politique de l’Union européenne dans ce domaine. Merci. Le rapport conjoint a été présenté lors de la réunion du Conseil européen de Lisbonne en mars de cette année. Ce rapport identifie les menaces et les nouvelles formes de conflits susceptibles d’apparaître dans les différentes parties du monde à la suite du changement climatique. J’aimerais en citer quelques exemples: les conflits liés à une pénurie de ressources, en particulier lorsque l’accès aux ressources est utilisé à des fins politiques, l’augmentation des migrations, avec pour conséquences une pression accrue sur les pays de transit et de destination et une augmentation des tensions politiques et ethniques, et les tensions politiques probables dues à la modification des régions côtières, à la disparition d’îles ou aux difficultés d’accéder à de nouvelles routes et aux ressources. À part cela, le rapport que je viens de mentionner contient plusieurs recommandations nécessitant une analyse plus approfondie. Leur mise en œuvre devrait s’accompagner de plans d’action au niveau de l’Union européenne. C’est pourquoi le Conseil européen a invité le Conseil à étudier ce document commun et à proposer ses propres recommandations sur les autres mesures nécessaires au plus tard en décembre de cette année. L’objectif de ces mesures serait, entre autres, de renforcer la coopération avec les pays tiers et les autres régions dans la perspective du changement climatique et de la sécurité internationale. Je dois également mentionner le fait que l’Union européenne ne tourne pas le dos à l’approche commune du changement climatique que nous connaissons déjà. Au contraire, par le biais de ce document, elle met en avant un nouvel aspect important du changement climatique, qui sera incontournable dans les futurs débats à différents niveaux. Comme M. Mitchell le sait sans doute, à l’occasion de sa session de printemps, le Conseil européen a approuvé les objectifs de l’Union européenne relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. Cela aurait dû être la contribution de l’Union à l’accord mondial et intégral pour la période au-delà de 2012. Le Conseil européen a également souligné le fait que l’Union européenne s’engage à faire de l’Europe une économie utilisant l’énergie efficacement, avec des émissions de gaz à effet de serre réduites. Elle adopté la décision suivant laquelle, jusqu’à la conclusion d’un accord global et intégral pour la période au-delà de 2012, l’Union européenne s’efforcera unilatéralement de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% d’ici 2020 par rapport à 1990. Dans le cadre du dossier climat et énergie, le Parlement européen et le Conseil discutent actuellement de la contribution de chaque État membre afin d’atteindre l’objectif communautaire mentionné précédemment. Hormis l’atténuation des conséquences du changement climatique, lors des négociations internationales sur le changement climatique, une attention particulière sera également accordée aux nouvelles technologies et à la libération de fonds."@fr8
"Ahogy Önök mindannyian tudják, 2007. júniusában az Európai Tanács felkérte főtitkárát, Javier Solana főképviselőt és az Európai Bizottságot egy közös dokumentum készítésére az éghajlatváltozásnak a nemzetközi biztonságra gyakorolt hatásairól. 2007. júniusban az Európai Bizottság „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában — Az uniós fellépés lehetőségei” címmel zöld könyvet jelentetett meg. Idén — az érintett csoportokkal folytatott intenzív konzultációk után — a Bizottság egy fehér könyvet is kiad az alkalmazkodásról, amely alapul szolgál majd a további vitákhoz az Európai Unió e területre irányuló politikáját illetően. Köszönöm. A közös jelentést idén márciusban terjesztették az Európai Tanács ülése elé. A jelentés azonosítja a lehetséges veszélyeket és konfliktustípusokat, amelyek az éghajlatváltozás következtében adódhatnak a világ különböző részein. Csak példaként szeretnék felsorolni néhányat közülük: az erőforrások hiánya okozta konfliktusok, különösen, ha az erőforrások hozzáférhetőségét politikai célokra használják; a növekvő migráció, amelynek következtében nagyobb nyomás nehezedik a tranzit- és célországokra, ami politikai és etnikai feszültségekhez vezethet; a part menti területekben bekövetkező változások, szigetek eltűnése, illetve az új kereskedelmi útvonalak és erőforrások megközelítésének problémái miatt valószínűleg jelentkező politikai feszültségek. Ettől eltekintve az általam említett jelentés számos javaslatot tartalmaz, amelyek további kutatómunkát igényelnek; megvalósításukat az Európai Unió cselekvési terveivel fogják nyomon követni. Ezért kérte fel az Európai Tanács a Tanácsot a dokumentum tanulmányozására és a szükséges további intézkedések vonatkozásában saját ajánlásainak megtételére. Ezek az intézkedések, egyebek között harmadik országokkal és régiókkal való együttműködés erősítésére irányulnának az éghajlatváltozás és a nemzetközi biztonság szempontjából. Meg kell említenem, hogy az Európai Unió nem távolodott el az éghajlatváltozás más ismert, közös megközelítésétől. Ellenkezőleg, e dokumentum útján rámutat az éghajlatváltozás egy új és nagyon fontos aspektusára, amelyet nem tudunk majd kikerülni az eljövendő, különböző szintű viták során. Mitchell úr valószínűleg tudja, hogy az Európai Tanács 2007-es tavaszi ülésszakán jóváhagyta az Európai Unió célkitűzéseit az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére 2020-ig. Ez lett volna az Unió hozzájárulása a 2012. utáni időszakra vonatkozó világszintű és egységes megállapodáshoz. Az Európai Tanács kiemelte azt is, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy Európát energiahatékony, alacsony üvegházhatást okozó gázkibocsátású gazdasággá alakítsa. Úgy döntött, hogy amíg létre nem jön a 2012 utáni időszakra vonatkozó világszintű és egységes megállapodás , az Európai Unió egyoldalúan vállalja, hogy 2020-ig legalább 20 százalékkal csökkenti saját üvegházhatást okozó gázkibocsátásait az 1990-es szinthez képest. Az éghajlat és energia csomagon belül az Európai Parlament és a Tanács jelenleg is tárgyalja az egyes tagállamok hozzájárulását a fent említett közösségi cél eléréséhez. Az éghajlatváltozásról folytatott nemzetközi tárgyalásokon, az éghajlatváltozás következményeinek enyhítésén kívül különleges figyelmet fordítanak az új technológiákra és az alapok biztosítására."@hu11
". Come sapete tutti, nel giugno 2007 il Consiglio europeo ha invitato il suo Segretario generale, l’Alto rappresentante Javier Solana e la Commissione europea a presentare un documento congiunto su come il cambiamento climatico influisca sulla sicurezza internazionale. Nel giugno 2007, la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato “L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE”. Quest’anno, dopo consultazioni intensive con tutti i gruppi interessati, la Commissione pubblicherà anche un Libro bianco sull’adattamento, che costituirà una base per ulteriori discussioni riguardanti la politica dell’Unione europea in questo settore. Grazie. Tale relazione congiunta è stata presentata all’incontro del Consiglio europeo del marzo di quest’anno. Essa individua le possibili minacce e forme di controversie che potrebbero delinearsi in diverse parti del globo come conseguenza del cambiamento climatico. Desidero elencare alcune di esse a titolo esemplificativo: controversie a causa di scarsità di risorse, in particolare quando l’accesso alle risorse viene utilizzato a fini politici; maggiore migrazione, la cui conseguenza è una pressione ulteriore esercitata sui paesi di transito o di destinazione, che potrebbe causare tensioni etniche e politiche; e probabili tensioni politiche a causa di cambiamenti delle aree costiere, scomparsa di isole e problemi ad accedere alle nuove strade di grande traffico e alle risorse. A parte ciò, la relazione menzionata contiene diverse raccomandazioni che necessitano di ulteriori indagini; la loro attuazione dovrebbe poi essere seguita da piani d’azione dell’Unione europea. Ecco il motivo per cui il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a studiare tale documento congiunto e a proporre le proprie raccomandazioni in merito alle ulteriori misure necessarie non più tardi del dicembre di quest’anno. Lo scopo di tali misure sarebbe, tra la altre cose, di potenziare la cooperazione con le regioni e i paesi terzi alla luce del cambiamento climatico e della sicurezza internazionale. Desidero accennare al fatto che l’Unione europea non si allontana dal già noto approccio comune al cambiamento climatico. Al contrario, con tale documento sottolinea un aspetto nuovo e molto importante del cambiamento climatico, che non potremo evitare nei futuri dibattiti che si terranno a vari livelli. Come l’onorevole Mitchell probabilmente saprà, nel 2007, in occasione della sua sessione di primavera, il Consiglio europeo ha approvato gli obiettivi dell’Unione europea in merito alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020. Questo avrebbe dovuto essere il contributo dell’Unione all’accordo globale e integrale per il periodo successivo al 2012. Il Consiglio europeo ha altresì sottolineato che l’Unione europea è impegnata a trasformare l’Europa in un’economia efficiente in termini energetici e con basse emissioni di gas a effetto serra. Ha adottato la decisione che finché non si sarà concluso un accordo globale e integrale per il periodo successivo al 2012, l’Unione europea tenterà di ridurre unilateralmente le proprie emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 per cento, rispetto al 1990, entro il 2020. Nel quadro del pacchetto sul clima e sull’energia il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente discutendo il contributo di ciascuno Stato membro al fine di conseguire il sopracitato obiettivo comunitario. A parte dalla mitigazione delle conseguenze del cambiamento climatico, in occasione dei negoziati internazionali sul cambiamento climatico, si presterà particolare attenzione alle nuove tecnologie e ad assicurarsi i fondi."@it12
"Kaip žinote, 2007 m. birželį Europos Taryba pakvietė savo Generalinį Sekretorių, Vyriausiąjį įgaliotinį Javier Solana ir Europos Komisiją pateikti bendrą dokumentą apie klimato kaitos įtaką tarptautiniam saugumui. 2007 m. Europos Komisija paskelbė savo žaliąją knygą, pavadintą „Prisitaikymas prie klimato kaitos Europoje – ES veiksmų variantai“. Šiemet po intensyvių konsultacijų su visomis suinteresuotomis grupėmis, Komisija taip pat paskelbs baltąją knygą apie prisitaikymą, kuri suformuos pagrindą tęsti diskusijas dėl Europos Sąjungos politikos šioje srityje. Ačiū. Šių metų kovo mėn. Europos Tarybos posėdyje buvo pristatytas bendras pranešimas. Jame įvardijamos galimos grėsmės bei ginčų formos, kurias įvairiose pasaulio vietose gali paskatinti klimato kaita. Pateiksiu keletą pavyzdžių: ginčai dėl išteklių trūkumo, ypač kai priėjimas prie išteklių naudojamas politiniais tikslais; migracijos padidėjimas, sukuriantis papildomą spaudimą tranzito šalims bei šalims, į kurias vykstama, ir galintis sukelti politinę ir etninę įtampą; galima politinė įtampa dėl pakrantės teritorijų pokyčių, salų išnykimo ar problemų, susijusių su galimybe naudotis naujais transporto keliais ir ištekliais. Be šių klausimų, mano minėtas pranešimas pateikia keletą rekomendacijų, kurios reikalauja papildomų tyrimų; vėliau jų įgyvendinimas turės vykti Europos Sąjungos veiksmų planų pagrindu. Štai kodėl Europos Taryba pakvietė Tarybą išnagrinėti bendrąjį dokumentą ir ne vėliau kaip šių metų gruodį pateikti savo rekomendacijas dėl būtinųjų tolesnių priemonių. Be kitų dalykų, šių priemonių paskirtis turėtų būti bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir regionais stiprinimas klimato kaitos ir tarptautinio saugumo aspektu. Noriu pažymėti, kad Europos Sąjunga neatsisako visuotinai žinomos bendros pozicijos klimato kaitos klausimu. Priešingai – šiuo dokumentu ji atkreipia dėmesį į naują ir labai svarbų klimato kaitos aspektą, kurio mes neišvengsime būsimose įvairaus lygio diskusijose. Ponas Mitchell tikriausiai žino, kad 2007 m. pavasario sesijos metu Europos Taryba patvirtino Europos Sąjungos tikslus, mažinant šiltnamio dujų išmetimą iki 2020 m. Tai turėtų būti Sąjungos įnašas į visuotinį ir būtiną susitarimą dėl laikotarpio po 2012 m. Europos Taryba taip pat yra akcentavusi, kad Europos Sąjunga siekia pertvarkyti Europą į efektyviai energiją vartojančią ekonomiką, išmetančią mažai šiltnamio dujų. Ji yra priėmusi sprendimą, kad iki bus sudarytas visuotinis ir būtinas susitarimas dėl laikotarpio po 2012 m., Europos Sąjunga vienašališkai sieks iki 2020 m. šiltnamio dujų išmetimą sumažinti bent 20 %, lyginant su 1990 m. Svarstydami klimato ir energetikos klausimus, Europos Parlamentas ir Taryba šiuo metu diskutuoja apie kiekvienos valstybės narės įnašą, siekiant pirmiau įvardyto Bendrijos tikslo. Tarptautinėse derybose dėmesys bus skiriamas ne tik klimato kaitos pasekmių švelninimui, bet ir naujoms technologijoms ir lėšų garantavimui."@lt14
"Kā jums visiem zināms. 2007. gada jūnijā Eiropas Padome uzaicināja savu Ģenerālsekretāru, augsto pārstāvi Havjeru Solanu un Eiropas Komisiju prezentēt kopīgu dokumentu par to, kā klimata pārmaiņa ietekmē starptautisko drošību. 2007. gada jūnijā Eiropas Komisija publicēja savu Zaļo grāmatu ar nosaukumu „Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā – ES rīcības varianti”. Šogad pēc intensīvām konsultācijām ar visām ieinteresētajām grupām Komisija arī publicēs Balto grāmatu par adaptāciju, kas būs pamats tālākajām diskusijām par Eiropas Savienības politiku šajā jomā. Paldies. Kopīgais ziņojums tika prezentēts Eiropas Padomes sēdē šī gada martā. Ziņojums norāda uz iespējamiem draudiem un strīdu veidiem, kas varētu rasties dažādās pasaules daļās klimata pārmaiņu rezultātā. klimata pārmaiņas. Es gribētu uzskaitīt dažus no tiem piemēru veidā: strīdi par resursu nepietiekamību, īpaši, kad piekļuve resursiem tiek izmantota politiskiem mērķiem; palielināta migrācija, - sekas papildus spiedienam uz tranzīta un mērķa valstīm, kas var radīt politisku un etnisku saspīlējumu; un iespējami politiski saspīlējumi krasta joslas izmaiņu, salu pazušanas vai mazo un vidējo uzņēmumu problēmu ar piekļuvi jauniem ceļiem un resursiem dēļ. Atkāpjoties no tā, manis pieminētajā ziņojumā ir vairākas rekomendācijas, kurām vajadzīga tālāka izmeklēšana, to ieviešanai tad sekotu Eiropas Savienības rīcības plāns. Tāpēc Eiropas Padome uzaicināja Padomi izpētīt kopīgo dokumentu un izteikt pašai savas rekomendācijas ne vēlāk kā līdz šī gada decembrim, par nepieciešamajiem tālākajiem pasākumiem. Šo pasākumu mērķis cita starpā būtu stiprināt sadarbību ar trešām valstīm un reģioniem, ņemot vērā klimata pārmaiņas un starptautisko drošību. Man jāpiemin, ka Eiropas Savienība nenorobežojas no jau zināmās kopējās nostājas klimata pārmaiņām. Gluži pretēji, ar šo dokumentu tā iezīmē jaunu un ļoti nozīmīgu klimata pārmaiņu aspektu, no kura mēs nevarēsim izvairīties tālākajās debatēs dažādos līmeņos. Kā kungam droši vien ir zināms, 2007. gada pavasara sēdē Eiropas Padome apstiprināja Eiropas Savienības mērķus par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu līdz 2020. gadam. Tam būtu jābūt Savienības ieguldījumam globālajā un integrālajā līgumā par laika posmu pēc 2012. gada. Eiropas Padome arī uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies pārveidot Eiropu par enerģijas ziņā efektīvu ekonomiju ar zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tā ir pieņēmusi lēmumu, ka līdz globālā un integrālā līguma noslēgšanas brīdim par laika posmu pēc 2012. gada Eiropas Savienība vienpusēji veicinās pati savu siltumnīcefekta emisiju samazinājumu ne mazāk kā par 20 procentiem gadā līdz 2020. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu. Klimata un enerģijas paketē Eiropas Parlaments un Padome šobrīd debatē par katras dalībvalsts ieguldījumiem, lai panāktu augstākminēto Kopienas mērķi. Atkāpjoties no klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanas, starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām īpaša uzmanība tiks arī pievērsta jaunajām tehnoloģijām un fondu nodrošināšanai."@lv13
"Kot je znano, je Evropski svet junija 2007 pozval generalnega sekretarja, visokega predstavnika Javierja Solano in Evropsko komisijo, da predstavita skupni dokument o vplivu podnebnih sprememb na mednarodno varnost. Evropska komisija je junija 2007 objavila zeleno knjigo z naslovom "Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi - možnosti za ukrepanje Evropske unije". Letos pa bo po intenzivnem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi skupinami predstavila tudi svojo belo knjigo o prilagajanju, ta pa bo predstavljala podlago za nadaljnje razprave o politiki Evropske unije na tem področju. Hvala lepa. To skupno poročilo je bilo predstavljeno na Evropskem svetu marca letos. V njem so prepoznane možne grožnje in oblike sporov, ki bi se lahko kot posledica podnebnih sprememb pojavili v različnih delih sveta. Naj naštejem nekatere kot primer: spori zaradi pomanjkanja virov, zlasti kadar se dostop do virov izrablja v politične namene; povečanje migracij, katerih posledica je dodatni pritisk na tranzitne in ciljne države, kar bi lahko povzročilo politične in etnične napetosti; ter verjetne politične napetosti zaradi spreminjanja na obalnih področjih, izginjanja otokov ali dostopa do novih prometnih poti in virov. Omenjeno poročilo poleg tega vsebuje tudi nekaj priporočil, ki bi jih bilo treba dopolniti z nadaljnjimi raziskavami in nato začeti izpolnjevati skladno z akcijskimi načrti Evropske unije. Evropski svet je zato pozval Svet, naj skupni dokument preuči in najpozneje do decembra letos predloži priporočila o ustreznem nadaljnjem ukrepanju. Ti ukrepi bi bili med drugim usmerjeni v okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in regijami v luči podnebnih sprememb in mednarodne varnosti. Naj poudarim, da se Evropska unija s tem dokumentom ne oddaljuje od znanega skupnega pristopa k podnebnim spremembam. Nasprotno, z dokumentom izpostavlja nov, izredno pomemben vidik podnebnih sprememb, ki se mu v prihodnjih razpravah na različnih ravneh ne bomo mogli izogniti. Kot je spoštovanemu poslancu Mitchellu verjetno znano, je Evropski svet na spomladanskem zasedanju leta 2007 odobril cilje Evropske unije glede zmanjšanja toplogrednih izpustov, toplogrednih plinov do leta 2020. To naj bi bil prispevek Unije h globalnemu in celovitemu sporazumu za obdobje po letu 2012. Evropski svet je tudi poudaril, da je Evropska unija zavezana k preoblikovanju Evrope v energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov. Sprejel je odločitev, da si bo Evropska unija do sklenitve globalnega in celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012 prizadevala, da sama enostransko zmanjša svoje izpuste toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. V okviru podnebnega in energetskega svežnja Parlament in Svet trenutno razpravljata o prispevku vsake države članice za doseganje omenjenega cilja Skupnosti. V mednarodnih pogajanjih o podnebju bo poleg ublažitve posledic podnebnih sprememb posebna pozornost namenjena tudi prilagajanju spremembam, novim tehnologijam in zagotavljanju finančnih sredstev."@mt15
"Zoals u allen weet, heeft de Europese Raad zijn secretaris-generaal, de Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana, en de Europese Commissie in juni 2007 uitgenodigd een gezamenlijk document te presenteren over de vraag hoe klimaatverandering de internationale veiligheid beïnvloedt. De Europese Commissie heeft in juni 2007 haar groenboek onder de titel “Aanpassing aan klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor EU-actie” gepubliceerd. Dit jaar zal de Commissie, na intensief overleg met alle belanghebbende groepen, ook een witboek over aanpassing uitgeven dat een basis zal vormen voor verdere discussie met betrekking tot het beleid van de Europese Unie op dit gebied. Dank u. Het gezamenlijke verslag werd gepresenteerd bij de vergadering van de Europese Raad in maart van dit jaar. Het verslag stelt mogelijke dreigingen vast en vormen van de geschillen die kunnen voorkomen in verschillende delen van de wereld als gevolg van de klimaatverandering. Ik zou er graag een aantal willen opnoemen bij wijze van voorbeeld: geschillen tengevolge van een tekort aan middelen, in het bijzonder wanneer toegang tot middelen wordt gebruikt voor politieke doeleinden; toegenomen migratie, waarvan de consequentie is extra druk op de doorgangs- en doellanden, hetgeen politieke en etnische spanningen kan veroorzaken; en mogelijke politieke spanningen als gevolg van veranderingen in kustgebieden, verdwijning van eilanden of problemen bij toegang tot nieuwe verkeerswegen en bronnen. Los hiervan, bevat het verslag dat ik noemde verschillende aanbevelingen die verder onderzoek vereisen; de tenuitvoerlegging ervan zou dan gevolgd moeten worden door actieplannen van de Europese Unie. Daarom heeft de Europese Raad de Raad uitgenodigd om het gezamenlijke document te bestuderen, en om de eigen aanbevelingen over de noodzakelijke verdere maatregelen, niet later dan in december van dit jaar voor te stellen. Het doel van deze maatregelen zou onder andere zijn, het versterken van samenwerking met derde landen en regio’s in het licht van klimaatverandering en internationale veiligheid. Ik moet vermelden dat de Europese Unie zich niet distantieert van de al bekende gezamenlijke benadering van klimaatverandering. Integendeel, met dit document wijst zij een nieuw en zeer belangrijk aspect van klimaatverandering aan, dat we niet zullen kunnen vermijden in toekomstige debatten op verschillende niveaus. Zoals de heer Mitchell waarschijnlijk weet, heeft de Europese Raad bij zijn voorjaarszitting in 2007 de doelstellingen van de Europese Unie goedgekeurd betreffende de vermindering van uitstoot van broeikasgassen tegen 2020. Dit had de bijdrage van de Unie moeten zijn aan de wereldwijde en integrale overeenkomst voor de periode na 2012. De Europese Raad heeft ook benadrukt dat de Europese Unie is toegewijd om Europa te veranderen in een energie-efficiënte economie, met lage uitstoot van broeikasgassen. Hij heeft het besluit aangenomen dat de Europese Unie, totdat een wereldwijde en integrale overeenkomst voor de periode na 2012 is gesloten, zal proberen om unilateraal haar eigen uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2020 met niet minder dan 20 procent te verminderen, vergeleken bij het jaar 1990. Binnen de klimaat- en enegiebundel debatteren het Europees Parlement en de Raad op het moment over de bijdrage van elke lidstaat, teneinde de hiervoor genoemde doelstelling van de Gemeenschap te halen. Los van de vermindering van de gevolgen van klimaatverandering, zal bij de internationale onderhandelingen over klimaatverandering ook speciale aandacht worden geschonken aan nieuwe technologieën en het zorgen voor financiële middelen."@nl3
"Jak państwo wiedzą, w czerwcu 2007 r. Rada Europejska zaprosiła swojego Sekretarza Generalnego, wysokiego przedstawiciela Javiera Solanę i Komisję Europejską do przedstawienia wspólnego dokumentu w sprawie sposobu, w jaki zmiana klimatu wpływa na bezpieczeństwo międzynarodowe. W czerwcu 2007 r. Komisja Europejska opublikowała swoją Zieloną Księgę pod tytułem: „Dostosowanie do zmian klimatycznych w Europie - Warianty działań na szczeblu UE” . W tym roku, po intensywnych konsultacjach z wszystkimi zainteresowanymi grupami, Komisja opublikuje również Białą Księgę w sprawie dostosowania, która będzie stanowić podstawę do dalszych dyskusji dotyczących polityki Unii Europejskiej w tym obszarze. Dziękuję. Wspólne sprawozdanie zostało przedstawione w trakcie tegorocznego posiedzenia Rady Europejskiej. Sprawozdanie to wyróżnia możliwe zagrożenia i rodzaje sporów, jakie mogą pojawić się w różnych częściach świata w wyniku zmiany klimatu. Chciałbym wymienić dla przykładu kilka z nich: spory będące skutkiem niedoboru zasobów, w szczególności, gdy dostęp do tych zasobów jest wykorzystywany w celach politycznych; nasilenie migracji, której następstwem jest zwiększenie nacisku na kraje tranzytowe i docelowe, który może powodować napięcia polityczne i etniczne, a także potencjalne tarcia polityczne wskutek zmian w rejonach nadbrzeżnych, zanik wysp lub problemy z dostępem do nowych szlaków komunikacyjnych i zasobów. Oprócz tego wspomniane przeze mnie sprawozdanie zawiera kilka zaleceń, które wymagają dalszych badań; po ich zrealizowaniu Unia Europejska będzie musiała przygotować plany działań. Dlatego też Rada Europejska zaprosiła Radę do przeanalizowania tego wspólnego dokumentu i przedstawienia propozycji jej własnych zaleceń w sprawie niezbędnych dalszych środków nie później niż w grudniu tego roku. Celem tych środków będzie m.in. wzmocnienie współpracy z krajami trzecimi i regionami w świetle zmiany klimatu i bezpieczeństwa międzynarodowego. Powinienem był wspomnieć, że Unia Europejska nie dystansuje się od już znanego wspólnego podejścia do zmiany klimatu. Wręcz przeciwnie, w dokumencie tym wskazuje ona na nowy i bardzo ważny aspekt zmiany klimatu, którego nie wolno nam unikać w przyszłych debatach na różnych szczeblach. Jak poseł Mitchell prawdopodobnie wie, w czasie wiosennej sesji w 2007 r. Rada Europejska zaaprobowała cele Unii Europejskiej dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Taki powinien być wkład Unii w światowym, integralnym porozumienie dotyczącym okresu po 2012 r. Rada Europejska podkreślała również, że Unia Europejska jest przekonana do idei przekształcenia Europy w wydajną pod względem energetycznym gospodarkę o niskim poziomie emisji gazów cieplarnianych. Przyjęła decyzję, że do czasu zawarcia światowego i niepodzielnego porozumienia na okres po 2012 r., Unia Europejska będzie czynić starania w kierunku jednostronnego zmniejszenia poziomu jej własnych emisji gazów cieplarnianych o nie mniej niż 20 procent do 2020 r., w porównaniu z 1990 r. W ramach pakietu dotyczącego klimatu i energii Parlament Europejski i Rada omawiają obecnie wkład każdego państwa członkowskiego, po to, by osiągnąć wyżej wymieniony cel Wspólnoty. Oprócz łagodzenia następstw zmiany klimatu, w trakcie międzynarodowych negocjacji w sprawie zmiany klimatu poświęcimy również specjalną uwagę nowym technologiom i zabezpieczeniu środków finansowych."@pl16
"Senhor Presidente, como todos sabem, em Junho de 2007 o Conselho Europeu convidou o seu Secretário-Geral, o Alto Representante Javier Solana, e a Comissão Europeia, a apresentarem um documento conjunto sobre as consequências das alterações climáticas para a segurança internacional. Em Junho de 2007 a Comissão Europeia publicou o seu Livro Verde intitulado ‘Adaptação às alterações climáticas na Europa - possibilidades de acção da União Europeia’. Este ano, após intensas consultas com todas as partes interessadas, a Comissão também publicará um Livro Branco sobre a adaptação, que servirá de base a futuras discussões relativas à política da União Europeia neste domínio. Muito obrigado. O relatório conjunto foi apresentado na reunião do Conselho Europeu de Março de 2008. O relatório identifica potenciais riscos e formas de conflito que poderão surgir em diversas partes do mundo, em consequência da mudança climática. Gostaria de referir algumas a título de exemplo: disputas provocadas pela falta de recursos, em particular quando o acesso aos recursos é usado para fins políticos; migração acrescida, que resulta numa pressão adicional sobre os países alvo e países de trânsito, podendo provocar tensões políticas e étnicas; prováveis tensões políticas causadas por alterações nas zonas costeiras, desaparecimento de ilhas ou problemas de acesso a recursos e a novos eixos rodoviários. Além disto, o relatório que acabo de citar contém diversas recomendações que exigem uma investigação mais profunda. A sua aplicação deveria, assim, ser acompanhada de planos de acção da União Europeia. Por este motivo o Conselho Europeu convidou o Conselho a estudar o documento conjunto, e a propor as suas próprias recomendações sobre outras medidas necessárias, o mais tardar até Dezembro deste ano. O objectivo destas medidas seria, entre outros, fortalecer a cooperação com países terceiros e regiões, à luz das alterações climáticas e da segurança internacional. Devo realçar que a União Europeia não se distancia da já conhecida abordagem comum sobre as alterações climáticas. Pelo contrário, apresenta com este documento uma faceta nova e muito importante da mudança climática, que não poderemos evitar nos futuros debates a realizar aos diversos níveis. Como o senhor deputado Mitchell sabe, o Conselho Europeu aprovou na sua sessão da primavera de 2007 os objectivos da União Europeia relativos à redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2020. Esta deveria ser a contribuição da União para o acordo global respeitante ao período pós-2012. O Conselho Europeu também salientou que a União Europeia está empenhada em transformar a Europa numa economia de eficiência energética, com baixas emissões de gases com efeito de estufa. Adoptou uma decisão nos termos da qual, até à conclusão de um acordo global e integral para o período pós-2012, a União Europeia se compromete a reduzir, unilateralmente, as suas próprias emissões com efeito de estufa, no mínimo de 20 por cento até 2020, por comparação com o ano de 1990. No contexto do pacote ambiente e energia, o Parlamento Europeu e o Conselho estão actualmente a debater a contribuição de cada Estado-Membro no esforço para atingir a supracitada meta comunitária. Nas negociações internacionais sobre a mudança climática, além da mitigação das consequências, serão objecto de especial atenção as novas tecnologias e a mobilização de fundos."@pt17
"Kot je znano, je Evropski svet junija 2007 pozval generalnega sekretarja, visokega predstavnika Javierja Solano in Evropsko komisijo, da predstavita skupni dokument o vplivu podnebnih sprememb na mednarodno varnost. Evropska komisija je junija 2007 objavila zeleno knjigo z naslovom "Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi - možnosti za ukrepanje Evropske unije". Letos pa bo po intenzivnem posvetovanju z vsemi zainteresiranimi skupinami predstavila tudi svojo belo knjigo o prilagajanju, ta pa bo predstavljala podlago za nadaljnje razprave o politiki Evropske unije na tem področju. Hvala lepa. To skupno poročilo je bilo predstavljeno na Evropskem svetu marca letos. V njem so prepoznane možne grožnje in oblike sporov, ki bi se lahko kot posledica podnebnih sprememb pojavili v različnih delih sveta. Naj naštejem nekatere kot primer: spori zaradi pomanjkanja virov, zlasti kadar se dostop do virov izrablja v politične namene; povečanje migracij, katerih posledica je dodatni pritisk na tranzitne in ciljne države, kar bi lahko povzročilo politične in etnične napetosti; ter verjetne politične napetosti zaradi spreminjanja na obalnih področjih, izginjanja otokov ali dostopa do novih prometnih poti in virov. Omenjeno poročilo poleg tega vsebuje tudi nekaj priporočil, ki bi jih bilo treba dopolniti z nadaljnjimi raziskavami in nato začeti izpolnjevati skladno z akcijskimi načrti Evropske unije. Evropski svet je zato pozval Svet, naj skupni dokument preuči in najpozneje do decembra letos predloži priporočila o ustreznem nadaljnjem ukrepanju. Ti ukrepi bi bili med drugim usmerjeni v okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in regijami v luči podnebnih sprememb in mednarodne varnosti. Naj poudarim, da se Evropska unija s tem dokumentom ne oddaljuje od znanega skupnega pristopa k podnebnim spremembam. Nasprotno, z dokumentom izpostavlja nov, izredno pomemben vidik podnebnih sprememb, ki se mu v prihodnjih razpravah na različnih ravneh ne bomo mogli izogniti. Kot je spoštovanemu poslancu Mitchellu verjetno znano, je Evropski svet na spomladanskem zasedanju leta 2007 odobril cilje Evropske unije glede zmanjšanja toplogrednih izpustov, toplogrednih plinov do leta 2020. To naj bi bil prispevek Unije h globalnemu in celovitemu sporazumu za obdobje po letu 2012. Evropski svet je tudi poudaril, da je Evropska unija zavezana k preoblikovanju Evrope v energetsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov. Sprejel je odločitev, da si bo Evropska unija do sklenitve globalnega in celovitega sporazuma za obdobje po letu 2012 prizadevala, da sama enostransko zmanjša svoje izpuste toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. V okviru podnebnega in energetskega svežnja Parlament in Svet trenutno razpravljata o prispevku vsake države članice za doseganje omenjenega cilja Skupnosti. V mednarodnih pogajanjih o podnebju bo poleg ublažitve posledic podnebnih sprememb posebna pozornost namenjena tudi prilagajanju spremembam, novim tehnologijam in zagotavljanju finančnih sredstev."@ro18
"Ako všetci viete v júni 2007 Európska rada vyzvala svojho generálneho tajomníka, vysokého splnomocnenca Javiera Solanu a Európsku komisiu, aby predložili spoločný dokument o tom, akým spôsobom zmena klímy ovplyvňuje medzinárodnú bezpečnosť. Európska komisia v júni roku 2007 uverejnila zelenú knihu s názvom Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni EÚ. Tento rok, po intenzívnych konzultáciách so všetkými zainteresovanými skupinami, Komisia uverejní aj bielu knihu o prispôsobení sa, ktorá bude predstavovať základ pre ďalšie diskusie týkajúce sa politiky Európskej únie v tejto oblasti. Ďakujem. Spoločná správa bola predložená Európskej rade na jej marcovom zasadnutí tento rok. V správe sa vymedzujú možné hrozby a formy sporov, ku ktorým môže dôjsť v rôznych častiach sveta v dôsledku zmeny klímy. Ako príklad by som uviedol niektoré z nich. Konflikty vyplývajúce z nedostatku zdrojov, najmä v prípadoch, keď sa prístup k zdrojom využíva na politické ciele; zvýšená migrácia, dôsledkom ktorej sa vytvára dodatočný tlak na tranzitné a cieľové krajiny, ktorá môže vyvolať politické a etnické napätie a pravdepodobné politické napätie spôsobené zmenami v pobrežných oblastiach, zatopením ostrovov alebo problémom s prístupom k novým dopravným cestám a zdrojom. Okrem týchto problémov sa v správe uvádza niekoľko odporúčaní, ktoré je potrebné ďalej preskúmať. Ich vykonávanie sa bude potom musieť zabezpečiť prostredníctvom akčných plánov Európskej únie. Z tohto dôvodu Európska rada vyzvala Radu, aby preskúmala spoločný dokument a aby najneskôr do decembra tohto roku navrhla svoje vlastné odporúčania týkajúce sa ďalších potrebných opatrení. Cieľom týchto opatrení by, okrem iného, bolo posilnenie spolupráce s tretími krajinami a regiónmi v súvislosti so zmenou klímy a medzinárodnou bezpečnosťou. Chcel by som povedať, že Európska únia sa nedištancuje od verejne známeho spoločného prístupu k zmene klímy. Práve naopak, prostredníctvom tohto dokumentu zdôrazňuje nový a veľmi dôležitý aspekt zmeny klímy, ktorému by sme sa v budúcich diskusiách na rôznych úrovniach nedokázali vyhnúť. Ako pán Mitchell pravdepodobne vie, Európska rada na svojom jarnom zasadnutí v roku 2007 schválila ciele Európskej únie týkajúce sa zníženia objemu emisií skleníkových plynov do roku 2020. Predstavuje to príspevok Únie k svetovej a integrálnej dohode na obdobie po roku 2012. Európska rada rovnako zdôrazňuje, že Európska únia je zaviazaná k transformácii Európy na energeticky účinné hospodárstvo produkujúce nízke objemy emisií skleníkových plynov. Prijala rozhodnutie, že do obdobia, kým nebude uzatvorená svetová a integrálna dohoda na obdobie po roku 2012, sa Európska únia bude snažiť jednostranne znížiť svoju vlastnú produkciu emisií skleníkových plynov o 20 percent do roku 2020 v porovnaní s hodnotami z roku 1990. V rámci balíka pre klímu a energetiku Európsky parlament a Rada v súčasnosti diskutujú o príspevku každého členského štátu, s cieľom dosiahnuť uvedený cieľ Spoločenstva. Okrem zmierňovania následkov zmeny klímy sa bude osobitná pozornosť v rámci medzinárodných rokovaní o zmene klímy venovať aj novým technológiám a zabezpečeniu fondov."@sk19
"Som ni alla vet bjöd Europeiska rådet i juni 2007 in generalsekreteraren, den höge representanten Javier Solana, och Europeiska kommissionen för att presentera ett gemensamt dokument om hur klimatförändringarna påverkar den internationella säkerheten. I juni 2007 publicerade Europeiska kommissionen sin grönbok”Anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder”. Efter intensiva samråd med alla berörda grupper kommer kommissionen i år även att publicera en vitbok om anpassningen som kommer att ligga till grund för vidare diskussioner om EU:s politik på det här området. Tack. Den gemensamma rapporten presenterades på Europeiska rådets möte i mars i år. I rapporten fastställs möjliga hot och konfliktformer som skulle kunna uppstå på olika platser i världen som en följd av klimatförändringarna. Jag vill räkna upp några av dem: konflikter på grund av resursbrist, i synnerhet när åtkomsten till resurserna används i politiska syften, ökad migration som ökar trycket på transit- och målländerna och som kan orsaka politiska och etniska spänningar samt sannolika politiska spänningar på grund av förändringar i kustområden, öar som försvinner och problem med tillträde till nya trafikvägar och resurser. Bortsett från detta innehåller den rapport jag nämnde flera rekommendationer som måste utredas närmare. Genomförandet av rekommendationerna måste sedan följas upp genom EU:s handlingsplaner. Europeiska rådet har därför bjudit in rådet att granska det gemensamma dokumentet och senast i december i år föreslå sina egna rekommendationer om ytterligare nödvändiga åtgärder. Syftet med åtgärderna ska bland annat vara att stärka samarbetet med tredjeländer och regioner mot bakgrund av klimatförändringarna och den internationella säkerheten. Jag borde nämna att Europeiska unionen inte distanserar sig från den redan kända gemensamma strategin för klimatförändringarna. Tvärtom betonar man med det här dokumentet en ny och mycket viktig aspekt med klimatförändringarna, som vi inte ska kunna undvika i framtida debatter på olika nivåer. Gay Mitchell är förmodligen medveten om att Europeiska rådet under sitt möte våren 2007 godkände EU:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser fram till år 2020. Detta skulle ha varit unionens bidrag till det globala och integrerade avtalet för perioden efter 2012. Europeiska rådet har även betonat att Europeiska unionen har förbundit sig att omvandla Europa till en energisnål ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser. Europeiska rådet har antagit ett beslut om att fram till dess att ett globalt och integrerat avtal för perioden efter 2012 har ingåtts, ska Europeiska unionen sträva efter att unilateralt minska sina egna utsläpp av växthusgaser med inte mindre än 20 procent fram till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer. Inom klimat- och energipaketet diskuterar Europaparlamentet och rådet för närvarande vad varje medlemsstat ska bidra med för att gemenskapens ovannämnda mål ska kunna uppnås. Bortsett från att lindra följderna av klimatförändringarna, kommer man under de internationella förhandlingarna om klimatförändringarna även att lägga särskild vikt vid nya tekniker och att säkra finansieringen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph