Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-400"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-400"6
lpv:hasSubsequent
lpv:translated text
"Otázka č. 5, kterou pokládá Gay Mitchell () V nedávné zprávě, kterou předložil Javier Solana, týkající se změny klimatu a mezinárodní bezpečnosti se Rada upozorňuje na některé hlavní otázky související se změnou klimatu a její autor se věnuje zejména důsledkům územních požadavků, výlučných hospodářských oblastí a přístupu k novým obchodním cestám, které vyplynou z následků změny klimatu. Důraz na bezpečnost a geopolitické mocenské příležitosti je odklonění se od přístupu EU ke změně klimatu, který dosud uplatňovala a v rámci něhož se snažila o omezení objemu emisí a o zvýšení připravenosti EU a celého světa. Pracuje Rada na stanovisku a strategii souvisejícími s těmito významnými záležitostmi?"@cs1
"Spørgsmål nr. 5 af Gay Mitchell () Javier Solanas nylige rapport om klimaændringer og international sikkerhed henleder Rådets opmærksomhed på nogle store klimaændringsrelaterede spørgsmål. Den beskæftiger sig især med virkningerne af territoriale krav, eksklusive økonomiske zoner og adgang til nye handelsruter opstået, som følge af klimaændringer. Der lægges meget vægt på sikkerhed og geopolitiske magtmuligheder, hvilket afviger fra EU's hidtidige tilgang til klimaændringer, hvormed formålet er at nedbringe emissionerne og øge EU's og det globale beredskab. Arbejder Rådet på at fastlægge en holdning og en strategi i forbindelse med disse vigtige spørgsmål?"@da2
"Anfrage Nr. 5 von Gay Mitchell () Javier Solanas kürzlich vorgelegter Bericht über „Klimawandel und internationale Sicherheit“ lenkt die Aufmerksamkeit des Rates auf einige wichtige Probleme, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, und er widmet sich insbesondere den Auswirkungen von territorialen Ansprüchen, ausschließlichen Wirtschaftszonen und dem Zugang zu neuen Handelsrouten, die durch die Folgen des Klimawandels zustande kommen. Der Schwerpunkt auf Sicherheit und geopolitischen Machtfragen stellt eine Abkehr von der bisherigen Linie der EU zum Klimawandel dar, die auf eine Reduzierung der Emissionen und eine Verbesserung der Vorbereitung der EU und weltweit gerichtet ist. Arbeitet der Rat auf einen Standpunkt und eine Strategie in Bezug auf diese wichtigen Fragen hin?"@de9
"Ερώτηση αριθ.5 του κ. Gay Mitchell () Το πρόσφατο κείμενο του Javier Solana σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και τη διεθνή ασφάλεια επισύρει την προσοχή του Συμβουλίου στα κρίσιμα θέματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος και αναφέρεται συγκεκριμένα στις επιπτώσεις των εδαφικών διεκδικήσεων, στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στην πρόσβαση στους νέους δρόμους εμπορικών συναλλαγών που δημιουργούνται συνεπεία των κλιματολογικών αλλαγών. Η έμφαση στην ασφάλεια και στις γεωπολιτικές ευκαιρίες έρχονται σε αντίφαση με την μέχρι σήμερα προσέγγιση της ΕΕ σ’ ό, τι αφορά την αλλαγή του κλίματος η οποία αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην αναχαίτιση των εκπομπών αερίων και στην προετοιμασία της ΕΕ και της υφηλίου γενικότερα. Εργάζεται το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση και για μια στρατηγική αντιμετώπισης αυτών των σοβαρών θεμάτων;"@el10
"Question No 5 by Gay Mitchell () Javier Solana’s recent paper on Climate Change and International Security draws the Council’s attention to some major issues relating to climate change and addresses in particular the implications of territorial claims, exclusive economic zones and access to new trade routes brought about by the consequences of climate change. The emphasis on security and geopolitical power opportunities is a departure from the EU’s approach to climate change to date that looks to curbing emissions and increasing EU and global preparedness. Is the Council working towards a position and strategy relating to these important issues?"@en4
"Pregunta nº 5 de Gay Mitchell () El reciente documento de Javier Solana sobre el cambio climático y la seguridad internacional llama la atención del Consejo sobre algunos asuntos importantes relacionados con el cambio climático y aborda, en particular, las implicaciones de las reivindicaciones territoriales, las zonas económicas exclusivas y el acceso a nuevas rutas comerciales surgidas a raíz de las consecuencias del cambio climático. El énfasis en la seguridad y en las oportunidades de poder geopolítico representa una desviación respecto del enfoque sobre el cambio climático mantenido por la Unión Europea hasta la fecha, que se centra en reducir las emisiones e incrementar la preparación europea y mundial. ¿Está trabajando el Consejo para alcanzar una posición y una estrategia en relación con estos importantes asuntos?"@es21
"Küsimus 5, mille on esitanud Gay Mitchell () Javier Solana hiljutine dokument kliimamuutuste ja rahvusvahelise julgeoleku kohta juhib nõukogu tähelepanu mõnedele kliimamuutustega seotud olulistele küsimustele ning käsitleb eriti kliimamuutuste tõttu tekkinud territoriaalsete nõudmiste, majandusvööndite ja uute kaubandusteede kasutusvõimaluste mõjusid. Rõhuasetus julgeolekule ja geopoliitilise võimu võimalustele erineb ELi senisest lähenemisviisist kliimamuutustele, mis on keskendunud heitkoguste vähendamisele ning ELi ja maailma valmisoleku suurendamisele. Kas nõukogu töötab nende oluliste küsimustega seotud seisukoha ja strateegia kujundamise nimel?"@et5
"Gay Mitchellin kysymys numero 5 () Javier Solanan äskettäin julkaistussa ilmastonmuutosta ja kansainvälistä turvallisuutta koskevassa asiakirjassa kiinnitettiin neuvoston huomio eräisiin tärkeisiin ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin. Asiakirjassa käsitellään erityisesti ilmastonmuutoksen seurausten aiheuttamien aluevaatimusten, yksinomaisten talousalueiden ja uusille kauppareiteille pääsemisen vaikutuksia. Turvallisuuden ja geopoliittisten valtakysymysten painottaminen poikkeaa EU:n tähän mennessä noudattamasta ilmastonmuutosta koskevasta lähestymistavasta, jossa pyritään vähentämään päästöjä ja lisäämään valmiuksia EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Pyrkiikö neuvosto luomaan näitä tärkeitä kysymyksiä koskevan kannan ja strategian?"@fi7
"J’appelle la question n° 5 de M. Mitchell () Le rapport présenté récemment par Javier Solana sur le changement climatique et la sécurité internationale attire l'attention du Conseil sur certains problèmes majeurs relatifs au changement climatique et traite en particulier des implications des revendications territoriales, des zones économiques exclusives et de l'accès à de nouvelles voies commerciales entraînées par les conséquences du changement climatique. L'accent mis sur la sécurité et les possibilités géopolitiques rompt avec l'approche adoptée jusqu'à présent par l'UE au sujet du changement climatique, qui vise à réduire les émissions de gaz et à préparer davantage l'UE et le monde à faire face à ces problèmes. Le Conseil prépare-t-il une position et une stratégie sur ces sujets importants?"@fr8
"5. kérdés Gay Mitchell () Javier Solana éghajlatváltozás és nemzetközi biztonság című legújabb dokumentumában felhívja a Tanács figyelmét néhány, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó fontos kérdésre, különös tekintettel az éghajlatváltozás következtében felmerülő területi követelésekre, a kizárólagos gazdasági térségekre és az új kereskedelmi útvonalakra. A biztonság és a geopolitikai hatalmi esélyek hangsúlyozása váltást jelez az éghajlatváltozás eddigi európai uniós megközelítésében a tekintetben, hogy szorgalmazza a kibocsátások csökkentését és az uniós és világszintű készültség növelését. Dolgozik-e a Tanács ezekhez a fontos kérdésekhez kapcsolódó álláspont és stratégia kialakításán?"@hu11
"Annuncio l’interrogazione n. 5 dell’onorevole Gay Mitchell (): Il recente documento elaborato da Javier Solana sul cambiamento climatico e la sicurezza internazionale richiama l’attenzione del Consiglio su alcuni degli aspetti principali relativi al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle implicazioni circa le rivendicazioni territoriali, le zone economiche esclusive e l’accesso a nuove rotte commerciali, legate alle conseguenze del cambiamento climatico. L’enfasi data alle questioni di sicurezza e al potere geopolitico rappresenta un distacco dall’approccio finora adottato dall’Unione europea relativamente al cambiamento climatico, volto a ridurre le emissioni e a rafforzare le misure di preparazione a livello europeo e mondiale. Sta il Consiglio elaborando una posizione e una strategia relativamente a questi importanti aspetti?"@it12
"Klausimas Nr. 5 (), kurį pateikė Gay Mitchell Javier Solana neseniai paskelbtame dokumente „Dėl klimato kaitos ir tarptautinio saugumo“ atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos svarbiausius klausimus, susijusius su klimato kaita, bei konkrečiai kalbama apie teritorinių pretenzijų, išskirtinių ekonominių zonų bei priėjimo prie naujų prekybos kelių potekstę, susijusią su klimato kaitos padariniais. Saugumo ir geopolitinės jėgos galimybių akcentavimas – tai nukrypimas nuo iki šiol vyravusio ES požiūrio į klimato kaitą, pagrįstą taršos mažinimu ir ES bei visuotine parengtimi. Ar Taryba rengia poziciją ir strategiją šiais svarbiais klausimais?"@lt14
"Gay Mitchell jautājums Nr. 5 () Havjera Solanas jaunākais dokuments par klimata pārmaiņām un starptautisko drošību vērš Padomes uzmanību uz dažiem nozīmīgiem jautājumiem par klimata pārmaiņām un it īpaši pievēršanas teritoriālo prasību nozīmei, ekskluzīvām ekonomikas zonām un piekļuvei jauniem tirdzniecības ceļiem, ko radījušas klimata pārmaiņu sekas. Uzsvars uz drošību un ģeopolitiskā spēka iespējām ir attālināšanās no ES šodienas pieejas klimata pārmaiņām, kas vēlas ierobežot emisiju un palielināt ES globālo gatavību. Vai Padome strādā pie šo nozīmīgo jautājumu pozīcijas un stratēģijas?"@lv13
"Pergunta n.º 5 do Gay Mitchell () Na sua recente comunicação sobre o tema das alterações climáticas e da segurança internacional, Javier Solana chama a atenção do Conselho para algumas grandes questões que se colocam a este nível, abordando, em particular, as implicações das reivindicações territoriais, das zonas económicas exclusivas e do acesso a novas rotas comerciais, que adquirem maior relevância face às consequências das alterações climáticas. O destaque que confere à segurança e às oportunidades de influência geopolítica rompem com a abordagem tradicionalmente defendida pela União Europeia, que visa sobretudo reduzir as emissões e preparar melhor a União Europeia e o mundo para enfrentar as mudanças do clima. Tenciona o Conselho preparar uma posição e uma estratégia sobre estes temas importantes?"@mt15
"Vraag nr. 5 van Gay Mitchell () In het recente document van Javier Solana over “Klimaatverandering en Internationale Veiligheid” wordt de aandacht van de Raad gevestigd op enkele belangrijke kwesties in verband met de klimaatverandering, en met name op de gevolgen hiervan voor territoriale aanspraken, exclusieve economische zones en de toegankelijkheid van nieuwe handelsroutes. De nadruk op veiligheid en geopolitieke machtsbalansen vormt een afwijking van de gebruikelijke benadering van de klimaatverandering door de EU, die gericht is op vermindering van de emissies en verbetering van de voorbereidselen op het vlak van de EU en wereldwijd. Is de Raad thans bezig met het uitwerken van een standpunt en een strategie ten aanzien van deze belangrijke kwesties?"@nl3
"Pytanie nr 5 skierowane przez: Gay Mitchell () Ostatnio ukończony dokument autorstwa Javiera Solany o zmianie klimatu i bezpieczeństwie międzynarodowym zwraca uwagę Rady na niektóre istotne kwestie dotyczące zmiany klimatu i w szczególności zajmuje się następstwami roszczeń terytorialnych, wyłącznymi strefami ekonomicznymi i dostępem do nowych szlaków handlowych, będącymi wynikiem zmiany klimatu. Nacisk na bezpieczeństwo i możliwości UE jako potęgi geopolitycznej stanowią punkt wyjścia dotychczasowego podejścia UE do zmiany klimatu, którego celem jest ograniczenie emisji i zwiększenie gotowości UE i świata. Czy Rada pracuje nad sformułowaniem stanowiska i strategii dotyczących tych ważnych kwestii?"@pl16
"Pergunta n.º 5 de Gay Mitchell () Na sua recente comunicação sobre o tema das alterações climáticas e da segurança internacional, Javier Solana chama a atenção do Conselho para algumas grandes questões que se colocam a este nível, abordando, em particular, as implicações das reivindicações territoriais, das zonas económicas exclusivas e do acesso a novas rotas comerciais, que adquirem maior relevância face às consequências das alterações climáticas. O destaque que confere à segurança e às oportunidades de influência geopolítica rompem com a abordagem tradicionalmente defendida pela União Europeia, que visa sobretudo reduzir as emissões e preparar melhor a União Europeia e o mundo para enfrentar as mudanças do clima. Tenciona o Conselho preparar uma posição e uma estratégia sobre estes temas importantes?"@pt17
"Pergunta n.º 5 do Gay Mitchell () Na sua recente comunicação sobre o tema das alterações climáticas e da segurança internacional, Javier Solana chama a atenção do Conselho para algumas grandes questões que se colocam a este nível, abordando, em particular, as implicações das reivindicações territoriais, das zonas económicas exclusivas e do acesso a novas rotas comerciais, que adquirem maior relevância face às consequências das alterações climáticas. O destaque que confere à segurança e às oportunidades de influência geopolítica rompem com a abordagem tradicionalmente defendida pela União Europeia, que visa sobretudo reduzir as emissões e preparar melhor a União Europeia e o mundo para enfrentar as mudanças do clima. Tenciona o Conselho preparar uma posição e uma estratégia sobre estes temas importantes?"@ro18
"Otázka č.5, ktorú predkladá Gay Mitchell () V nedávnej správe, ktorú predložil Javier Solana, týkajúcej sa zmeny klímy a medzinárodnej bezpečnosti sa Rada upozorňuje na niektoré hlavné otázky súvisiace so zmenou klímy a v ktorej sa jej autor venuje najmä dôsledkom územných požiadaviek, výlučných hospodárskych oblastí a prístupu k novým obchodným cestám, ktoré vyplynú z následkov zmeny klímy. Dôraz na bezpečnosť a geopolitické mocenské príležitosti je odklonenie sa od prístupu EÚ k zmene klímy, ktorý uplatňovala doteraz a v rámci ktorého sa snažila o obmedzenie objemu emisií a o zvýšenie pripravenosti EÚ a celého sveta. Pracuje Rada na stanovisku a stratégii súvisiacimi s týmito významnými záležitosťami?"@sk19
"Vprašanje št. 5 predložil Gay Mitchell () Nedavni dokument Javierja Solane o podnebnih spremembah in mednarodni varnosti Svet opozarja na nekatera pomembnejša vprašanja v zvezi s podnebnimi spremembami ter obravnava zlasti posledice ozemeljskih zahtev, izključnih gospodarskih con in dostop do novih trgovskih poti, ki so jih povzročile posledice podnebnih sprememb. Poudarek na varnosti in možnostih geopolitične moči je odmik od dosedanjega pristopa EU k podnebnim spremembam, katerega cilj je zmanjšati emisije ter povečati svetovno pripravljenost in pripravljenost EU. Ali Svet pripravlja stališče in strategijo v zvezi s temi pomembnimi vprašanji?"@sl20
"Fråga nr 5 från Gay Mitchell () I Javier Solanas senaste skrift om klimatförändringen och internationell säkerhet uppmärksammas rådet på några stora klimatförändringsfrågor, särskilt konsekvenserna när det gäller territoriella anspråk, exklusiva ekonomiska zoner och tillgång till nya handelsvägar till följd av klimatförändringen. Tonvikten på säkerhet och geopolitiska maktfaktorer är ett avsteg från EU:s hittillsvarande linje i klimatförändringsfrågan som har syftat till att minska utsläppen och öka EU:s och världens beredskap. Håller rådet på att utarbeta en ståndpunkt och en strategi i dessa viktiga frågor?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Ilmastonmuutos ja kansainvälinen turvallisuus"7
"Angående: Klimatförändringar och internationell säkerhet"22
"Asunto: Cambio climático y seguridad internacional"21
"Betreft: Klimaatverandering en internationale veiligheid"3
"Betrifft: Klimawandel und internationale Sicherheit"9
"Dotyczy: zmiany klimatu i bezpieczeństwa międzynarodowego."16
"Klausimo tema: Klimato kaita ir tarptautinis saugumas"14
"Oggetto: Cambiamento climatico e sicurezza internazionale"12
"Om: Klimaændringer og international sikkerhed"2
"Subject: Climate change and international security"4
"Sujet: Changement climatique et sécurité internationale"8
"Teema: Kliimamuutused ja rahvusvaheline julgeolek"5
"Tárgy: Az éghajlatváltozás és a nemzetközi biztonság"11
"Tēma: Klimata pārmaiņas un starptautiskā drošība."13
"Vec: Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť"19
"Věc: Změna klimatu a mezinárodní bezpečnost"1
"Zadeva: Podnebne spremembe in mednarodna varnost"20
"Θέμα: Η αλλαγή του κλίματος και η διεθνής ασφάλεια"10

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph