Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-396"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-396"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Moj odgovor je nekoliko daljši, ker je vprašanje zastavljeno precej široko. v okviru Ohridskega sporazuma mora nadaljevati decentralizacijo, dve tretjini občin je že v drugi fazi fiskalne decentralizacije izboljšati mora enakopravno zastopanje manjšin v javni upravi, pri čemer je dober primer področje notranjih zadev. Sledi policijska reforma, reforma pravosodja in pa glavni nerešeni vprašanji iz tako imenovanega majskega dogovora, ki zahtevata širši politični konsenz, to sta: zakon o jezikih ter dogovor o ureditvi statusa žrtev spopadov iz leta 2001. 18. februarja 2008 je Svet sprejel odločitev o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop k Evropski uniji z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Svet je posodobil sedanje partnerstvo z opredelitvijo prenovljenih prednostnih nalog za nadaljnje delo na podlagi ugotovitev iz poročila Komisije o napredku za leto 2007. Torej, pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o članstvu v Evropski uniji se še niso začela. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je trenutno poglavitni okvir za evropsko pot Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije vse do njenega vstopa v Evropsko unijo. Napredek države k članstvu v Evropski uniji, v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v partnerstvu za pristop, je ocenjen v poročilu Komisije o napredku. To poročilo se praviloma objavi konec oktobra ali v začetku novembra. Svet z veseljem pričakuje naslednjo oceno Komisije letos jeseni. V svojih sklepih z dne 10. decembra 2007 se je Svet seznanil z napredkom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in izrazil obžalovanje zaradi zamud pri izvajanju reform. Do zamud prihaja zaradi notranjepolitičnih napetosti, ki so pozornost nacionalnih političnih institucij odvrnile od prednostnih nalog evropskega povezovanja. Trenutno lahko navedemo nekatere pozitivne primere, ki kažejo na prizadevanja Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za odpravo teh zamud. Med političnimi kriteriji je država dosegla napredek na področju decentralizacije, protikorupcijske politike, sodelovanja z mednarodnim sodiščem za zločine na ozemlju nekdanje Jugoslavije, in tudi pri medetničnih odnosih ter izvajanju ohridskega sporazuma. Po objavi novembrskega poročila Evropske komisije o napredku je država sprejela zakon o javnih tožilcih, zakon o svetu javnih tožilcev, zakonodajo o odboru za medetnična vprašanja in imenovan je bil tudi manjkajoči član sodnega sveta. Napredek je dosegla tudi na področju varnosti dokumentov, nadzora na mejah in migracij. Svet še naprej spodbuja vse politične stranke, naj poglobijo dialog in sodelovanje, tudi med različnimi etničnimi skupinami, da bi država napredovala v pridružitvenem procesu. Svet bo prav tako še naprej spodbujal obe strani, da s konstruktivnim pristopom obnovita prizadevanja, da bi glede vprašanja imena, s pogajanji pod okriljem Združenih narodov, dosegli obojestransko sprejemljivo rešitev. To bi izboljšalo regionalno sodelovanje in pripomoglo k dobrim sosedskim odnosom. Glavne reforme, ki jih mora država še izvesti, v skladu s priporočili iz pridružitvenega partnerstva so:"@sl20
lpv:translated text
"( ) Protože rozsah předkládané otázky je dost široký, má odpověď bude trošku delší. v souladu s Ohridskou dohodou musí pokračovat v decentralizaci: dvě třetiny obcí jsou už v druhé fázi daňové decentralizace; musí zkvalitnit uplatňování stejného zastoupení etnických menšin ve veřejné správě, oblast vnitřních záležitostí je dobrým příkladem tohoto postupu. Mezi další reformy patří reforma policejní složky, soudní reforma a dvě velké nedořešené záležitosti z tzv. Květnové dohody vyžadující širší politickou dohodu, konkrétně jde o jazykový zákon a dohodu o úpravě statutu obětí konfliktů z roku 2001. Rada 18. února 2008 přijala rozhodnutí o zásadách, prioritách a podmínkách obsažených v přístupovém partnerství s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Rada aktualizovala současné partnerství prostřednictvím vymezení aktualizovaných prioritních úloh budoucí práce na základě zjištění obsažených ve zprávě o pokroku za rok 2007, kterou uveřejnila Komise. Jednání s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o jejím členství v EU ještě nezačala. Než přistoupí k Evropské unii, základním rámcem pro evropské vztahy Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bude nadále Dohoda o stabilizaci a přidružení. V souladu s prioritními úlohami, které jsou stanovené v rámci partnerství pro přidružení, byl pokrok země dosažený na cestě k členství v Evropské unii zhodnocený ve zprávě o pokroku, kterou předložila Komise. Tradičně se zpráva uveřejňuje na konci října nebo na začátku listopadu. Rada se těší na hodnocení, které jí Komise tento podzim předloží. Ve svých závěrech z 10. prosince 2007 Evropská rada konstatovala pokrok, kterého dosáhla Bývalá jugoslávská republika Makedonie, a vyjádřila své politování nad skutečností, že realizace reforem v zemi se opozdila. Toto opoždění způsobilo vnitřní politické napětí, v důsledku něhož se pozornost politických institucí země odvrátila od prioritních úloh evropské integrace. V této souvislosti bych mohl zmínit několik pozitivních příkladů, které naznačují, že Bývalá jugoslávská republika Makedonie se snaží zabránit takovémuto opoždění. Pokud jde o politická kritéria, země dosáhla pokroku v oblasti decentralizace, politiky boje proti korupci, spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, stejně jako v oblasti vztahů mezi etniky a v oblasti uskutečňování Ohridské dohody. Poté, co Evropská komise v listopadu uveřejnila zprávu o pokroku, byl v zemi přijat zákon o veřejných prokurátorech, zákon o radě veřejných prokurátorů a právní předpisy týkající se Rady pro mezietnické otázky a byla také obsazena volná místa v soudní radě. Taktéž se dosáhlo pokroku v oblasti bezpečnosti dokumentů, hraničních kontrol a migrace. Rada bude nadále podporovat všechny politické strany, aby zintenzivnily vzájemný dialog a spolupráci, stejně jako dialog a spolupráci mezi různými etnickými skupinami, aby země mohla dosáhnout pokroku v rámci procesu integrace. Rada bude také nadále podporovat obě strany, aby konstruktivně obnovily své úsilí, aby mohlo být v rámci jednání pod záštitou Organizace spojených národů dosaženo řešení týkajícího se otázky názvu, které bude přijatelné pro obě strany. Zlepší to regionální spolupráci a přispěje k dobrým sousedským vztahům. Hlavními reformami, které země musí ještě uskutečnit v souladu s doporučeními partnerství pro přidružení, jsou:"@cs1
"( ) Hr. formand! Da rammerne for dette spørgsmål er ret vide, bliver mit svar en anelse længere. at fortsætte med decentralisering i henhold til Ohridaftalen - to tredjedele af kommunerne er allerede på andet niveau af den økonomiske decentralisering - og at forbedre den ligelige repræsentation af etniske minoriteter inden for offentlig administration. Området for interne anliggender er et godt eksempel på dette. De næste reformer er politireformen, reformen af retsvæsnet samt de to store uløste spørgsmål fra den såkaldte majaftale, som kræver bredere politisk konsensus, særligt loven om sprog og aftalen om at regulere status for ofrene fra konflikten i 2001. Den 18. februar 2008 vedtog Rådet en afgørelse om principperne, hovedopgaverne og betingelserne fra EU's associeringspartnerskab med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Rådet har opdateret det nuværende partnerskab ved at definere de nye hovedopgaver for fremtidigt arbejde på baggrund af resultaterne fra Kommissionens statusrapport for 2007. Forhandlingerne med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om landets EU-medlemskab er endnu ikke påbegyndt. Indtil det på et tidspunkt tiltræder EU, danner stabiliserings- og associeringsaftalen på nuværende tidspunkt den primære ramme for Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens europæiske forhold. På linje med de prioriterede opgaver, som er defineret i associeringspartnerskabet, er landets udvikling mod at opnå EU-medlemskab blevet vurderet i Kommissionens statusrapport. Som regel bliver rapporten udgivet i slutningen af oktober eller i starten af november. Rådet ser frem til, at Kommissionen foretager sin næste vurdering i efteråret. I sine konklusioner af 10. december 2007 bemærkede Rådet det fremskridt, som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien havde opnået, og beklagede, at gennemførelsen af dets reformer var blevet udskudt. Årsagen til udskydelsen var interne politiske spændinger, hvilket resulterede i, at landets politiske institutioner blev drejet væk fra prioritetsopgaverne vedrørende europæisk integration. Vi kan nu nævne nogle positive eksempler, som antyder, at Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien forsøger at undgå sådanne udskydelser. I forhold til de politiske kriterier har landet gjort fremskridt på områderne for decentralisering, antikorruptionspolitik, samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende Det Tidligere Jugoslavien samt forholdene mellem etniske grupper og gennemførelsen af Ohridaftalen. Efter udgivelsen af Kommissionens statusrapport i november vedtog landet loven om offentlige anklagere, loven om anklagerådet samt lovgivning om bestyrelsen for emner vedrørende forholdene mellem etniske grupper, og den tomme plads i retsrådet er også blevet fyldt. Der er også sket fremskidt på området for dokumentsikkerhed, grænsekontrol og migration. Rådet vil gerne fortsat opfordre alle politiske partier til at intensivere deres dialog og samarbejde med forskellige etniske grupper, så landet kan gøre fremskidt i forbindelse med integrationsprocessen. Rådet vil også fortsat opfordre begge sider til konstruktivt at forny deres foranstaltninger, så en gensidigt acceptabel aftale om spørgsmålet om navnet kan opnås i forhandlingerne i FN-regi. Dette vil forbedre regionalt samarbejde og bidrage til et godt forhold til deres naboer. De primære reformer, som landet stadig skal gennemføre i overensstemmelse med anbefalingerne fra associeringspartnerskabet er:"@da2
". − Da die Anfrage relativ umfangreich ist, wird meine Antwort ein wenig länger ausfallen. Im Einklang mit dem Abkommen von Ohrid muss die Dezentralisierung fortgesetzt werden: In zwei Dritteln der Gemeinden läuft bereits die zweite Phase der steuerlichen Dezentralisierung. Die ethnischen Minderheiten müssen in der öffentlichen Verwaltung gleichberechtigt vertreten sein, wofür die Innenpolitik ein gutes Beispiel ist. Die nächsten anstehenden Reformen sind die Polizeireform, die Justizreform und die beiden noch immer ungelösten wichtigen Fragen des so genannten Mai-Abkommens, die einen umfassenderen politischen Konsens erfordern, nämlich das Sprachgesetz und das Abkommen zur Regelung des Status der Opfer der Konflikte im Jahr 2001. Am 18. Februar 2008 nahm der Rat einen Beschluss über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien an. Der Rat hat die bisherige Partnerschaft durch Festlegung neuer Prioritäten für künftige Maßnahmen anhand der Erkenntnisse aus dem Fortschrittsbericht 2007 der Kommission aktualisiert. Die Verhandlungen mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien über ihre EU-Mitgliedschaft haben noch nicht begonnen. Bis sie der Europäischen Union beitritt, stellt das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen den primären Rahmen für die Beziehungen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zu Europa dar. Entsprechend den im Rahmen der Beitrittspartnerschaft festgelegten prioritären Aufgaben wurden die Fortschritte des Landes im Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft im Fortschrittsbericht der Kommission beurteilt. Dieser Bericht wird in der Regel Ende Oktober oder Anfang November veröffentlicht. Der Rat sieht der bevorstehenden Beurteilung der Kommission im Herbst dieses Jahres erwartungsvoll entgegen. In seinen Schlussfolgerungen vom 10. Dezember 2007 nahm der Europäische Rat die Fortschritte der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zur Kenntnis und bedauerte, dass sich die Durchführung der Reformen im Land verzögert hatte, was auf interne politische Spannungen zurückzuführen war. Das hatte zur Folge, dass sich die politischen Institutionen des Landes nicht vorrangig auf die prioritären Aufgaben der europäischen Integration konzentrieren konnten. Jetzt können einige positive Beispiele genannt werden, die darauf hindeuten, dass die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien sich darum bemüht, derartige Verzögerungen künftig zu vermeiden. Was die politischen Kriterien betrifft, so hat das Land Fortschritte in den Bereichen Dezentralisierung, Antikorruptionspolitik, Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, interethnische Beziehungen und Umsetzung des Abkommens von Ohrid gemacht. Nach der Veröffentlichung des Fortschrittsberichts der EU-Kommission im November hat das Land das Staatsanwaltsgesetz, das Gesetz über den Rat der Staatsanwälte und Rechtsvorschriften zur Behörde für interethnische Angelegenheiten verabschiedet und auch den freigewordenen Posten im Justizrat wieder besetzt. Darüber hinaus konnten Fortschritte im Hinblick auf die Sicherheit von Dokumenten, Grenzkontrollen und die Migration erzielt werden. Der Rat wird weiterhin alle Parteien darin bestärken, ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den verschiedenen ethnischen Gruppen zu intensivieren, damit der Integrationsprozess des Landes weiter vorankommt. Darüber hinaus wird der Rat auch beide Seiten ermutigen, ihre Bemühungen konstruktiv zu verstärken, damit bei den Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine für beide Seiten akzeptable Lösung für die Namensfrage gefunden werden kann. Dies würde die regionale Zusammenarbeit verbessern und zu guten Beziehungen des Landes zu seinen Nachbarn beitragen. Bei den wichtigsten Reformen, die das Land entsprechend den sich aus der Beitrittspartnerschaft ergebenden Empfehlungen noch durchführen muss, geht es um Folgendes:"@de9
"Δεδομένου ότι το εύρος της ερώτησης είναι αρκετό μεγάλο, η απάντησή μου θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερη. σε συμφωνία με τη Συμφωνία της Οχρίδας, πρέπει να συνεχιστεί η αποκέντρωση: τα δύο τρίτα των δήμων βρίσκονται ήδη στο δεύτερο στάδιο της φορολογικής αποκέντρωσης· πρέπει να βελτιωθεί η ίση εκπροσώπηση των εθνοτικών μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση – ένα καλό παράδειγμα είναι ο τομέας των εσωτερικών υποθέσεων. Οι επόμενες μεταρρυθμίσεις είναι η μεταρρύθμιση της αστυνομίας, η δικαστική μεταρρύθμιση και τα δύο σημαντικά άλυτα ζητήματα από την αποκαλούμενη συμφωνία του Μαΐου, που απαιτούν μια ευρύτερη πολιτική συναίνεση, συγκεκριμένα τον νόμο για τις γλώσσες και τη συμφωνία για τη ρύθμιση της κατάστασης των θυμάτων από τις συγκρούσεις του 2001. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008 το Συμβούλιο υιοθέτησε μια απόφαση για τις αρχές, τις κυριότερες εργασίες και τους όρους από τη σύμπραξη εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το Συμβούλιο ενημέρωσε την τρέχουσα εταιρική σχέση, καθορίζοντας τις ενημερωμένες κυριότερες εργασίες για περαιτέρω εργασία, βάσει των συμπερασμάτων που περιέχονται στην έκθεση προόδου της Επιτροπής για το έτος 2007. Οι διαπραγματεύσεις με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την ένταξή της στην ΕΕ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Μέχρι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βασικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές σχέσεις της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι επί του παρόντος η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Σε συμφωνία με τα έργα προτεραιότητας που καθορίζονται στη συμφωνία σύνδεσης, η πρόοδος της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αξιολογηθεί στην έκθεση προόδου της Επιτροπής. Κατά κανόνα, η έκθεση δημοσιεύεται στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου. Το Συμβούλιο προσβλέπει στη δημοσίευση της επόμενης αξιολόγησης της Επιτροπής το προσεχές φθινόπωρο. Στα συμπεράσματά του στις 10 Δεκεμβρίου 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέγραψε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και εξέφρασε τη λύπη του για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε εσωτερικές πολιτικές εντάσεις, εξαιτίας των οποίων η προσοχή των πολιτικών θεσμικών οργάνων της χώρας απομακρύνθηκε από τα έργα προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα θετικά παραδείγματα, που δείχνουν ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καταβάλλει προσπάθειες να αποφύγει τέτοιες καθυστερήσεις. Από τα πολιτικά κριτήρια η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στο πεδίο της αποκέντρωσης, στην πολιτική κατά της διαφθοράς, στη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, καθώς και στις διεθνικές σχέσεις και στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης προόδου της Επιτροπής τον περασμένο Νοέμβριο, η χώρα ενέκρινε τον νόμο για τους δημόσιους κατήγορους, τον νόμο για το συμβούλιο των δημοσίων κατηγόρων και τη νομοθεσία για το συμβούλιο διεθνικών θεμάτων, ενώ καλύφθηκε και η κενή θέση στο δικαστικό συμβούλιο. Πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης στους τομείς ασφάλειας εγγράφων, συνοριακών ελέγχων και μετανάστευσης. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παροτρύνει όλες τις πολιτικές ομάδες να εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία τους και αυτή με τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, ώστε η χώρα να μπορέσει να σημειώσει πρόοδο στη διαδικασία ένταξης. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παροτρύνει και τις δύο πλευρές να επαναλάβουν τις προσπάθειές τους με τρόπο εποικοδομητικό, ώστε στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών να μπορέσει να επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας. Αυτό θα βελτιώσει την περιφερειακή συνεργασία και θα συμβάλει στις καλές σχέσεις με τους γείτονες. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει ακόμα να φέρει εις πέρας η χώρα σύμφωνα με τις συστάσεις της συμφωνίας σύνδεσης είναι οι εξής:"@el10
"( ) As the scope of the question is quite wide my answer will be slightly longer. in accordance with the Ohrid Agreement they must continue with decentralisation: two thirds of the municipalities are already in the second stage of the fiscal decentralisation; they must improve equal representation of ethnic minorities in public administration, the sphere of internal affairs being a good example of this. The next reforms are the police reform, the judicial reform, and the two major unresolved issues from the so-called May Agreement requiring a wider political consensus, namely the law on languages, and the agreement on regulating the status of victims from the conflicts of 2001. On 18 February 2008 the Council adopted a decision on the principles, principal tasks and conditions from the EU Association Partnership with the Former Yugoslav Republic of Macedonia. The Council has updated the current partnership by defining the updated principal tasks for further work on the basis of the findings contained in the Commission's Progress Report for the year 2007. The negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia on their EU membership have not yet commenced. Until such time as it joins the European Union, the Stabilisation and Association Agreement is currently the primary framework for the Former Yugoslav Republic of Macedonia's European relations. In line with the priority tasks defined in the Association Partnership, the country's progress towards gaining European Union membership has been assessed in the Commission’s Progress Report. As a rule, the report is published at the end of October or the beginning of November. The Council is looking forward to the Commission producing its next assessment in autumn this year. In its conclusions of 10 December 2007, the European Council took note of the progress that the Former Yugoslav Republic of Macedonia had made, and expressed its regret that the implementation of its reforms had been delayed. The delays were due to internal political tensions, as a result of which the attention of the country's political institutions was turned away from the European integration priority tasks. At this point we can mention some positive examples, indicating that the Former Yugoslav Republic of Macedonia is making efforts to avoid such delays. Of the political criteria, the country has achieved progress in the sphere of decentralisation, anticorruption policy, cooperation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, as well as in the interethnic relations, and the implementation of the Ohrid Agreement. Following the publication of the EU Commission's November Progress Report, the country adopted the Law on Public Prosecutors, the Law on the Public Prosecutors Council and legislation on the Board for Interethnic Issues, and the empty seat on the Judicial Council has also been filled. Progress has also been made in the sphere of security of documents, border controls and migration. The Council will continue to encourage all the political parties to intensify their dialogue and cooperation and that with different ethnic groups, so that the country can achieve progress with the integration process. The Council will also continue to encourage both sides to renew their efforts constructively, so that in the negotiations under the auspices of the United Nations a mutually acceptable solution regarding the name issue could be achieved. This would improve regional cooperation and contribute to good relations with their neighbours. The main reforms that the country still needs to carry out in line with the recommendations from the Association Partnership areas are:"@en4
". ( ) Como el ámbito de aplicación de la pregunta es bastante amplio, mi respuesta será ligeramente más larga. de conformidad con el Acuerdo de Ohrid, el país debe continuar el proceso de descentralización: dos tercios de las municipalidades ya se encuentran en la segunda fase de la descentralización fiscal; también se debe mejorar la representación igualitaria de las minorías étnicas en la administración pública, y el ámbito de los asuntos de interior es un buen ejemplo de ello. Las próximas reformas son la reforma de las fuerzas de policía y la reforma del sistema judicial y las dos cuestiones principales aún por resolver se refieren al denominado «acuerdo de mayo» que requiere un consenso político más amplio, concretamente la ley sobre las lenguas, y el acuerdo para reglamentar el estatuto de las víctimas de los conflictos de 2001. El 18 de febrero de 2008 el Consejo adoptó una decisión sobre los principios, principales tareas y condiciones de la Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. El Consejo ha actualizado la asociación actual definiendo nuevas tareas principales para la realización de mayores progresos sobre la base de los resultados recogidos en el informe de la Comisión sobre los progresos realizados por el país en 2007. Las negociaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre su adhesión a la UE aún no han dado comienzo. Hasta que se produzca tal adhesión, el principal marco que rige las relaciones entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia es actualmente el Acuerdo de Estabilización y Asociación. De conformidad con las prioridades definidas en la Asociación, los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia hacia la adhesión a la Unión Europea se han evaluado en los informes de la Comisión sobre los progresos realizados por el país. En general, los informes se publican a finales de octubre o comienzos de noviembre. El Consejo está a la espera de que la Comisión publique su próxima evaluación en otoño de este año. En sus conclusiones de 10 de diciembre de 2007, el Consejo Europeo tomó nota de los progresos realizados por la Antigua República Yugoslava de Macedonia y lamentó que la aplicación de sus reformas se hubiese retrasado. Los retrasos se debieron a una serie de tensiones políticas internas a resultas de las cuales la atención de las instituciones políticas del país se apartó de las prioridades relativas a la integración europea. En este momento podemos mencionar algunos ejemplos positivos que indican que la Antigua República Yugoslava de Macedonia está haciendo esfuerzos para evitar que se produzcan más retrasos. En el ámbito de los criterios políticos, el país ha realizado progresos en la esfera de la descentralización, la lucha contra la corrupción, la cooperación con la Corte Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, así como las relaciones interétnicas y la aplicación del Acuerdo de Ohrid. Después de la publicación en noviembre del Informe de progreso de la Comisión, el país adoptó la Ley sobre la Fiscalía, la Ley sobre el Consejo de la Fiscalía y una serie de actos legislativos sobre el Consejo para las cuestiones interétnicas, y el puesto vacante en el Consejo Judicial ya se ha ocupado. También se han realizado progresos en el ámbito de la seguridad de los documentos, el control de fronteras y la migración. El Consejo seguirá instando a todos los partidos políticos a intensificar su diálogo y cooperación con los diferentes grupos étnicos, de modo que el país pueda avanzar en la vía de la integración. El Consejo también seguirá instando a ambas partes a renovar sus esfuerzos de forma constructiva, de forma que en las negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas se logre una solución mutuamente aceptable en relación con la cuestión del nombre del país. Ello mejoraría la cooperación regional y contribuiría a lograr unas buenas relaciones con sus vecinos. Las principales reformas que el país debe aún realizar con arreglo a las recomendaciones recogidas en la Asociación son las que siguen:"@es21
"( ) Kuna küsimus on küllaltki avar, on mu vastus natuke pikem. Ohridi lepingu kohaselt peavad nad jätkama detsentraliseerimist: kaks kolmandikku omavalitsustest on juba fiskaalse detsentraliseerimise teises etapis; nad peavad parandama rahvusvähemuste võrdset esindatust riiklikes haldusorganites ning siseasjade valdkond on selle kohta hea näide. Järgmised reformid on politseireform, kohtureform ning kaks suurt lahendamata küsimust nn mailepingust, mis vajavad laiemat poliitilist konsensust, nimelt keelteseadus ning kokkulepe 2001. aasta konfliktide ohvrite staatuse reguleerimise kohta. 18. veebruaril 2008. aastal võttis nõukogu vastu otsuse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja ELi assotsieerimispartnerlusest tulenevate põhimõtete, peamiste ülesannete ja tingimuste kohta. Nõukogu on praegust partnerlust uuendanud, määratledes uuendatud peamised ülesanded edasiseks tööks, võttes aluseks 2007. aasta komisjoni eduaruandes sisaldunud järeldused. Läbirääkimised endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga nende ELiga ühinemise kohta ei ole veel alanud. Kuni Euroopa Liiduga ühinemiseni on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Euroopa suhete raamistikuks stabiliseerimis- ja assotsieerumisleping. Vastavalt assotsieerimispartnerluses määratletud eelisülesannetele on riigi liikumist Euroopa Liidu liikmeks saamise poole hinnatud komisjoni eduaruandes. Reeglina avaldatakse see aruanne oktoobri lõpus või novembri alguses. Nõukogu ootab komisjoni poolt eeloleval sügisel avaldatavat järgmist hinnangut. 10. detsembri 2007. aasta järeldustes võttis Euroopa Ülemkogu teadmiseks endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi tehtud edusammud ning väljendas kahetsust, et reformide teostamine on viibinud. Viivitused olid tingitud sisepoliitilistest pingetest, mille tõttu riigi poliitiliste institutsioonide tähelepanu pöördus Euroopaga integreerumise eelisülesannetelt kõrvale. Praegusel hetkel võime mainida mõnda positiivset näidet, mis viitavad, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik püüab selliseid viivitusi vältida. Poliitilistest tingimustest on riik saavutanud edu detsentraliseerimise, korruptsioonivastase poliitika, endise Jugoslaavia Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga koostöö tegemise, samuti rahvustevaheliste suhete ja Ohridi lepingu täitmise valdkonnas. Pärast ELi komisjoni novembri eduaruande avaldamist võttis riik vastu prokuröride seaduse, prokuröride nõukogu seaduse ning rahvustevaheliste küsimuste nõukogu seaduse ning samuti on täidetud vaba koht kohtunõukogus. Lisaks on edusamme tehtud dokumentide turvalisuse, piirikontrolli ja rände valdkonnas. Nõukogu julgustab ka edasi kõiki erakondasid tugevdama oma dialoogi ja koostööd, seda ka erinevate rahvusrühmadega, et riik saaks integreerumisprotsessis edu saavutada. Samuti jätkab nõukogu mõlema poole julgustamist, et nad oma jõupingutusi konstruktiivselt uuendaksid, et ÜRO egiidi all toimuvad läbirääkimised annaksid mõlemale poolele vastuvõetava lahenduse nimeküsimuses. See parandaks piirkondlikku koostööd ning aitaks kaasa headele suhetele naaberriikidega. Peamised reformid, mille riik peab vastavalt assotsieerimispartnerluse valdkondade soovitustele veel läbi viima on järgmised:"@et5
"( ) Koska kysymys on hyvin laaja-alainen, vastaukseni on hieman pidempi. Ohridin puitesopimuksen mukaisesti hajauttamista on jatkettava: kaksi kolmannesta kunnista on jo edennyt julkishallinnon hajauttamisen toiseen vaiheeseen on parannettava etnisten vähemmistöjen yhtäläistä edustusta julkishallinnossa, ja tästä sisäasiain ala on hyvä esimerkki. Seuraavat uudistukset ovat poliisitoimen uudistaminen, oikeuslaitosuudistus sekä kaksi merkittävää edelleen ratkaisematonta asiaa niin kutsutussa toukokuun sopimuksessa, jotka edellyttävät laajempaa poliittista konsensusta, nimittäin kielilaki sekä sopimus vuoden 2001 selkkausten uhrien aseman sääntelystä. Neuvosto teki 18. helmikuuta 2008 päätöksen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista. Neuvosto on päivittänyt nykyistä kumppanuutta määrittämällä päivitetyt ensisijaiset tavoitteet komission vuotta 2007 koskevaan määräaikaiskertomukseen sisältyvien havaintojen perusteella. Neuvottelut EU-jäsenyydestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa eivät ole vielä käynnistyneet. Euroopan unionin jäsenyyteen asti vakaus- ja assosiaatiosopimus on tällä hetkellä ensisijainen kehys entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian Euroopan-suhteille. Assosiaatiokumppanuudessa määritettyjen ensisijaisten tavoitteiden mukaan valtion edistymistä kohti Euroopan unionin jäsenyyttä on arvioitu komission määräaikaiskertomuksessa. Säännön mukaan kertomus julkaistaan lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Neuvosto odottaa komission laativan seuraavan arviointinsa tämän vuoden syksyllä. Päätöslauselmassaan 10. joulukuuta 2007 Eurooppa-neuvosto pani merkille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa tapahtuneen edistymisen ja pahoitteli uudistusten täytäntöönpanon viivästymistä. Viivästyminen johtui sisäisistä poliittisista jännitteistä, joiden vuoksi valtion poliittisten toimielinten huomio siirtyi pois Euroopan yhdentymiseen liittyvistä ensisijaisista tehtävistä. Tässä vaiheessa voidaan mainita joitain myönteisiä esimerkkejä, jota osoittavat, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia pyrkii välttämään viivästyksiä. Poliittisten kriteerien osalta valtiossa on edistytty hallinnon hajauttamisessa, korruption vastaisessa politiikassa, yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sekä etnisten ryhmien välisissä suhteissa ja Ohridin sopimuksen täytäntöönpanossa. EU:n komission marraskuun määräaikaiskertomuksen julkaisemisen jälkeen valtiossa hyväksyttiin laki julkisista syyttäjistä, laki julkisten syyttäjien neuvostosta sekä lainsäädäntöä etnisten ryhmien välisiä kysymyksiä käsittelevästä lautakunnasta, ja tuomarineuvoston tyhjä virka täytettiin. Edistymistä on tapahtunut myös asiakirjojen turvallisuuden, rajavalvonnan ja maahanmuuton aloilla. Neuvosto rohkaisee edelleen kaikkia poliittisia puolueita tehostamaan vuoropuheluaan ja yhteistyötä, myös erilaisten etnisten ryhmien kanssa, jotta valtio edistyisi yhdentymisprosessissa. Neuvosto rohkaisee edelleen myös molempia osapuolia uusiin rakentaviin ponnistuksiin, jotta neuvottelut Yhdistyneissä Kansakunnissa käytävissä neuvotteluissa löydettäisiin nimiasiaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Tämä parantaisi alueellista yhteistyötä ja edistäisi hyviä suhteita naapurimaihin. Tärkeimmät uudistukset, jotka valtion on edelleen toteutettava assosiaatiokumppanuuden suositusten mukaisesti ovat:"@fi7
"Vu la portée considérable de cette question, ma réponse sera un peu plus longue. conformément à l’accord d’Ohrid, il doit continuer sur la voie de la décentralisation: deux tiers des municipalités sont déjà à la deuxième phase de décentralisation fiscale; le pays doit améliorer l’égalité de représentation des minorités ethniques au sein des administrations publiques, par exemple dans le domaine des affaires intérieures. Les prochaines réformes sont la réforme de la police, la réforme judiciaire et les deux grandes questions non résolues de «l’accord de mai», qui nécessitent un consensus politique plus large, à savoir la loi sur l’utilisation des langues et l’accord sur la réglementation du statut des victimes des conflits de 2001. Le 18 février 2008, le Conseil a adopté une décision relative aux principes, aux tâches principales et aux conditions du partenariat d’association entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Le Conseil a mis à jour le partenariat actuel en définissant de nouvelles tâches principales pour la suite du travail sur la base des conclusions du rapport d’avancement de la Commission pour l’année 2007. Les négociations avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de son adhésion à l’Union européenne n’ont pas encore commencé. D’ici l’adhésion de ce pays à l’Union européenne, l’accord de stabilisation et d’association est actuellement le cadre principal des relations entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Europe. Le rapport d’avancement de la Commission évalue les progrès de ce pays vers l’adhésion à l’Union européenne conformément aux tâches prioritaires définies dans le partenariat d’association. Ce rapport est publié habituellement fin octobre ou début novembre. Le Conseil s’attend donc à ce que la Commission publie sa prochaine évaluation à l’automne de cette année. Dans ses conclusions du 10 décembre 2007, le Conseil européen a pris note des progrès accomplis par l’ancienne République yougoslave de Macédoine et a exprimé son regret face au retard constaté dans la mise en œuvre des réformes. Ce retard est la conséquence de tensions politiques internes, qui ont détourné l’attention des institutions politiques du pays des tâches prioritaires de l’intégration européenne. À l’heure actuelle, nous pouvons mentionner quelques exemples positifs montrant que l’ancienne République yougoslave de Macédoine fait des efforts pour éviter ces retards. En ce qui concerne les critères politiques, le pays a accompli des progrès en termes de décentralisation, de lutte contre la corruption, de collaboration avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, mais aussi dans le domaine des relations interethniques et de la mise en œuvre de l’accord d’Ohrid. Suite à la publication du rapport d’avancement par la Commission européenne en novembre dernier, le pays a adopté la loi relative aux procureurs, la loi relative au Conseil des procureurs et une législation relative au Conseil des questions interethniques. Le siège vacant du Conseil judiciaire a également été pourvu. Des progrès ont également été accomplis en matière de sécurité des documents, de contrôles aux frontières et de migration. Le Conseil continuera à encourager tous les partis politiques à intensifier leur dialogue et leur coopération avec différents groupes ethniques afin que le pays puisse progresser sur la voie de l’intégration. Le Conseil continuera également à encourager les deux camps à renouveler leurs efforts de façon constructive, ceci afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable au problème du nom du pays dans le cadre des négociations en cours sous l’égide des Nations Unies. Ceci permettrait d’améliorer la coopération régionale et contribuerait à la qualité des relations avec les pays voisins. Les principales réformes que le pays doit encore accomplir conformément aux recommandations du partenariat d’association sont les suivantes:"@fr8
"( ) Mivel a kérdés meglehetősen széles területet érint, némileg hosszabban válaszolok. — az Ohrid Egyezménnyel összhangban tovább kell folytatniuk a decentralizációt: az önkormányzatok kétharmada már a költségvetési decentralizáció második szakaszában van; — javítaniuk kell az etnikai kisebbségek egyenlő képviseletén a közigazgatásban, ennek jó példája a belügyi szféra. A soron következő reformok a rendőrségi reform, az igazságszolgáltatási reform és az úgynevezett Májusi Egyezmény két nagyobb, megoldatlan kérdése, amelyek szélesebb politikai konszenzust igényelnek, a nyelvtörvény és a megállapodás a 2001-es konfliktus áldozatai státuszának rendezéséről. 2008. február 18-án a Tanács határozatot hozott az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal való társulási partnerségéből eredő elvekről, legfontosabb feladatokról és feltételekről. A Tanács a további munka legfontosabb aktualizált feladatainak a 2007-es elért haladásról szóló bizottsági jelentésben foglalt ténymegállapításokra alapozott meghatározása által aktualizálta a jelenlegi partnerséget. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal még nem kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. Jelenleg, az EU-csatlakozásáig, a stabilizációs és társulási egyezmény képviseli Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság európai kapcsolataink elsődleges kereteit. Az elért haladásról szóló bizottsági jelentés a társulási partnerségben meghatározott legfontosabb feladatok szempontjából értékelte az ország előrehaladását ez európai uniós tagság felé. Szokás szerint a jelentést október végén, vagy november elején teszik közzé. A Tanács várja, hogy a Bizottság elkészítse következő, ez év őszi értékelését. Az Európai Tanács 2007. december 10-i következtetéseiben tudomásul veszi a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért előrehaladást és sajnálatát fejezi ki, hogy reformjainak megvalósítása késedelmet szenvedett. A késést a belső politikai feszültség okozta, amely elvonta az ország politikai intézményeinek figyelmét az európai integráció legfontosabb feladatairól. Ezen a ponton említhetünk néhány pozitív példát arra, hogy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság erőfeszítéseket tesz a késések megelőzésére. A politikai kritériumok közül az ország előrehaladást ért el a decentralizáció és a korrupcióellenes politika terén, a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel való együttműködésben, valamint az etnikumközi kapcsolatok és az Ohrid Egyezmény megvalósítása területén. Az Európai Bizottság elért haladásról szóló novemberi jelentésének közzétételét követően az ország elfogadta az államügyészekről szóló törvényt, az Államügyészi Tanácsról szóló törvényt és az Interetnikai Kérdésekkel foglalkozó Bizottságról szóló jogszabályokat és betöltötte az üres helyet az Igazságügyi Tanácsban. Ugyancsak előrehaladást értek el az okmánybiztonság, a határellenőrzés és a migráció terén. A Tanács folytatja valamennyi politikai párt ösztönzését a köztük, valamint a különböző etnikai csoportokkal folyó párbeszéd és együttműködés erősítésére annak érdekében, hogy az ország előrehaladást érjen el az integrációs folyamatban. A Tanács továbbra is ösztönzi mindkét felet erőfeszítéseik építő jellegű megújítására annak érdekében, hogy az Egyesült Nemzetek védnöksége alatt folyó tárgyalásokon kölcsönösen elfogadható megoldás szülessen a névkérdést illetően. Ez javítaná a regionális együttműködést és hozzájárulna a szomszédokkal való jó kapcsolatokhoz. A főbb reformok, amelyeket az országnak a Társulási Partnerség ajánlásainak megfelelően még végre kell hajtania a következők:"@hu11
". ( ) Dato che la portata della domanda è piuttosto ampia, la mia risposta sarà leggermente più lunga. conformemente all’accordo di Ohrid, di deve proseguire con la decentralizzazione: due terzi dei comuni sono già entrati nella seconda fase della decentralizzazione fiscale; di deve migliorare l’equa rappresentanza delle minoranze etniche nell’amministrazione pubblica e la sfera degli affari interni ne costituisce un buon esempio. Le prossime riforme sono la riforma della polizia, la riforma giudiziaria e le due principali questioni irrisolte del cosiddetto accordo di maggio, che richiedono un più ampio consenso politico, e cioè la legge sulle lingue e l’accordo sulla regolamentazione dello delle vittime del conflitto del 2001. Il 18 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato una decisione sui principi, i compiti più importanti e le condizioni derivanti dal partenariato di associazione dell’UE con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il Consiglio ha aggiornato l’attuale partenariato, definendo i nuovi principali compiti per il lavoro ulteriore in base ai risultati contenuti nella relazione intermedia della Commissione per l’anno 2007. I negoziati con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sull’adesione all’UE non sono ancora stati avviati. Fino a quando non avrà aderito all’Unione europea, l’Accordo di associazione e di stabilizzazione costituisce il quadro primario delle relazioni europee dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. In linea con i nostri compiti prioritari definiti all’interno del partenariato di associazione, i progressi del paese per ottenere l’adesione all’Unione europea sono stati valutati nella relazione intermedia della Commissione. Di regola, la relazione viene pubblicata alla fine di ottobre o all’inizio di novembre. Il Consiglio è ansioso che la Commissione produca nell’autunno di quest’anno la sua prossima valutazione. Nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2007, il Consiglio europeo ha preso nota dei progressi compiuti dall’ex Repubblica jugoslavia di Macedonia e ha espresso il suo rammarico per il fatto che l’attuazione delle riforme sia stata ritardata. I ritardi sono stati dovuti a tensioni politiche interne, a causa delle quali l’attenzione delle istituzioni politiche del paese è stata distolta dai compiti prioritari dell’integrazione europea. Possiamo menzionare a questo punto alcuni esempi concreti, che indicano che l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sta compiendo sforzi volti a evitare tali ritardi. Dei criteri politici, il paese ha compiuto progressi nella sfera di decentralizzazione, politica anticorruzione, cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, così come nelle relazioni interetniche e nell’attuazione dell’accordo di Ohrid. In seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione dell’UE, della relazione intermedia di novembre, il paese ha adottato la legge sul pubblico ministero, la legge sul consiglio del pubblico ministero e la normativa sul consiglio per le questioni interetniche, ed è stato altresì occupato il seggio vuoto nel consiglio giudiziario. Sono stati inoltre compiuti progressi nella sfera della sicurezza dei documenti, dei controlli alle frontiere e della migrazione. Il Consiglio continuerà a incoraggiare tutti i partiti politici a intensificare il dialogo e la cooperazione tra loro e con i diversi gruppi etnici, affinché il paese possa conseguire progressi nel processo di integrazione. Il Consiglio continuerà inoltre a incoraggiare entrambe le parti a rinnovare i loro sforzi in modo costruttivo, così che si possa raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile in merito alla questione del nome nel corso dei negoziati condotti sotto l’egida delle Nazioni Uniti. Ciò migliorerebbe la cooperazione regionale e contribuirebbe alle buone relazioni con i paesi vicini. Le principali riforme, che il paese deve ancora realizzare in linea con le raccomandazioni degli ambiti del partenariato di associazione, sono:"@it12
"( ) Kadangi klausimas gan platus, mano atsakymas bus šiek tiek ilgesnis. pagal Ohrido susitarimą jie turi tęsti decentralizacijos procesą: du trečdaliai savivaldybių jau perėjo į antrąjį fiskalinės decentralizacijos etapą; jie turi tęsti lygų tautinių mažumų atstovavimą viešojo administravimo srityje – vidaus reikalų sritis yra geras pavyzdys. Kitos reformos – policijos reforma, teisinė reforma ir du esminiai neišspręsti vadinamojo Gegužės susitarimo klausimai, reikalaujantys platesnio politinio konsensuso, būtent kalbų įstatymas bei susitarimas, reglamentuojantis 2001 m. konfliktų aukų statusą. 2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė sprendimą dėl ES asociacijos partnerystės su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija principų, pagrindinių užduočių ir sąlygų. Taryba atnaujino dabartinę partnerystę apibrėždama atnaujintas užduotis tolesniam darbui, remdamasi 2007 m. Komisijos pažangos ataskaitos išvadomis. Derybos su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija dėl jos ES narystės dar neprasidėjo. Iki įstojimo į Europos Sąjungą šiuo metu buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos santykiams svarbiausia stabilizavimo ir asocijavimo sutartis. Šalies pažanga, siekiant Europos Sąjungos narystės, buvo įvertinta Komisijos pažangos ataskaitoje drauge su asociacijos partnerystėje išdėstytomis prioritetinėmis užduotimis. Paprastai ataskaita paskelbiama spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje. Taryba šių metų rudenį laukia kito Komisijos įvertinimo. 2007 m. gruodžio 10 d. ataskaitoje Europos Vadovų Taryba paminėjo buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangą ir išreiškė apgailestavimą, kad užtruko jos reformų diegimas. Delsimą lėmė vidinė politinė įtampa, dėl kurios šalies politinių institucijų dėmesys buvo nukreiptas nuo Europos Sąjungos integracijos prioritetinių užduočių. Šioje vietoje galime paminėti kelis teigiamus pavyzdžius, įrodančius, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija stengiasi išvengti tokių delsimų. Žvelgiant į politinius kriterijus, šalis padarė pažangą decentralizacijos ir antikorupcijos politikos, bendradarbiavimo su buvusios Jugoslavijos tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu, taip pat etninių santykių ir Ohrido susitarimo vykdymo srityse. Remiantis ES Komisijos lapkričio mėnesio pažangos ataskaita, šalis priėmė Valstybinių kaltintojų įstatymą, Valstybinių kaltintojų tarybos įstatymą ir Tarpetninių santykių tarybos teisinį aktą, taip pat buvo užimta laisva vieta Teismų taryboje. Pažanga padaryta ir dokumentų apsaugos, pasienio kontrolės bei migracijos srityse. Taryba ir toliau skatins visas politines partijas stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su skirtingomis etninėmis grupėmis, kad šalis galėtų žengti į priekį integracijos procese. Taryba taip pat skatins abi puses konstruktyviai atnaujinti pastangas, kad Jungtinių Tautų globojamose derybose būtų pasiektas abipusiai priimtinas sprendimas, susijęs su pavadinimo klausimu. Tai pagerintų regioninį bendradarbiavimą ir santykius su kaimyninėmis šalimis. Šalis turi įvykdyti šias reformas pagal asociacijos partnerystės sričių rekomendacijas:"@lt14
"( ) Tā kā jautājuma saturs ir diezgan plašs, mana atbilde būs nedaudz īsāka. saskaņā ar Ohridas nolīgumu tām jāturpina decentralizācija: divas trešdaļas no pašvaldībām jau ir fiskālās decentralizācijas posmā; tām jāuzlabo vienlīdzīga etnisko minoritāšu pārstāvība valsts vadībā, iekšlietu joma tam ir labs piemērs. Nākamās reformas ir policijas reforma, tieslietu reforma un divi galvenie neatrisinātie jautājumi no tā sauktā Maija nolīguma, kas vajadzīga plašāka politiskā vienprātība, proti, valodu likums un vienošanās par 2001. gada konfliktos cietušo upura statusu. 2008. gada 18. februārī Padome pieņēma lēmumu par principiem, principiālajiem uzdevumiem un noteikumiem no ES asociācijas partnerības ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku. Padome ir atjaunojusi esošo partnerību, nosakot atjaunotos principiālos uzdevumus nākamajam darbam, balstoties uz 2007. gada Komisijas progresa ziņojuma secinājumiem. Sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju par tās dalību ES vēl nav sāktas. Līdz brīdim, kad tā pievienosies Eiropas Savienībai, šobrīd Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Eiropas attiecību primārais ir jautājums par Stabilizācijas un asociācijas līguma noslēgšanu. Saskaņā ar Asociācijas partnerībā noteiktajiem primārajiem uzdevumiem valsts progress ceļā uz Eiropas Savienības dalībvalsts statusa iegūšanu ir novērtēts Komisijas Progresa ziņojumā. Kā likums, ziņojums tiks publicēts oktobra beigās vai novembra sākumā. Padome raugās, lai Komisija iesniegtu nākamo novērtējumu šī gada rudenī. Savos 2007. gada 10. decembra secinājumos Eiropas Padome ņēma vērā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izdarīto progresu, un izteica nožēlu, ka tās reformas īstenošana kavējas. Kavējumi bija iekšējas politiskas spriedzes dēļ, kā dēļ valsts politisko iestāžu uzmanība tika novērsta no Eiropas integrācijas prioritārajiem uzdevumiem. Šajā jautājumā varam atzīmēt dažus pozitīvus piemērus, kas norāda, ka Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika cenšas izvairīties no šādiem kavējumiem. Politisko kritēriju ziņā valsts ir panākusi progresu decentralizācijas, pretkorupcijas politikas jomā, sadarbībā ar Starptautisko Krimināltiesu Bijušajai Dienvidslāvijai, kā arī starpetniskajās attiecībās, un Ohridas nolīguma ieviešanā. Pēc ES Komisijas novembra progresa ziņojuma publicēšanas valsts pieņēma Prokuratūras likumu, likumu par Prokuroru padomi un tiesību aktus par starpetnisko jautājumu valdi, un ir aizpildīta arī tukšā vieta Tieslietu padomē. Progress panākts arī dokumentu drošības, robežšķērsošanas un migrācijas jomā. Padome turpinās veicināt visas politiskās partijas intensificēt to dialogu un sadarbību ar etniskajām grupām, lai valsts varētu panākt progresu integrācijas procesā. Padome arī turpinās veicināt abas puses konstruktīvi atjaunot to centienus, lai sarunās ANO uzraudzībā varētu panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu par nosaukuma jautājumu. Tas uzlabotu reģionālo sadarbību un sekmētu labas attiecības ar to kaimiņiem. Galvenās reformas, kas valstij joprojām jāveic atbilstoši rekomendācijām no Asociācijas partnerības ir:"@lv13,13
"Moj odgovor je nekoliko daljši, ker je vprašanje zastavljeno precej široko. v okviru Ohridskega sporazuma mora nadaljevati decentralizacijo, dve tretjini občin je že v drugi fazi fiskalne decentralizacije izboljšati mora enakopravno zastopanje manjšin v javni upravi, pri čemer je dober primer področje notranjih zadev. Sledi policijska reforma, reforma pravosodja in pa glavni nerešeni vprašanji, iz tako imenovanega majskega dogovora, ki zahtevata širši politični konsenz, to sta: zakon o jezikih ter dogovor o ureditvi statusa žrtev spopadov iz leta 2001. 18. februarja 2008 je Svet sprejel odločitev o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop k Evropski uniji z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Svet je posodobil sedanje partnerstvo z opredelitvijo prenovljenih prednostnih nalog za nadaljnje delo na podlagi ugotovitev iz poročila Komisije o napredku za leto 2007. Torej, pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o članstvu v Evropski uniji se še niso začela. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je trenutno poglavitni okvir za evropsko pot Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije vse do njenega vstopa v Evropsko unijo. Napredek države k članstvu v Evropski uniji, v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v partnerstvu za pristop, je ocenjen v poročilu Komisije o napredku. To poročilo se praviloma objavi konec oktobra ali v začetku novembra. Svet z veseljem pričakuje naslednjo oceno Komisije letos jeseni. V svojih sklepih z dne 10. decembra 2007 se je Svet seznanil z napredkom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in izrazil obžalovanje zaradi zamud pri izvajanju reform. Do zamud prihaja zaradi notranjepolitičnih napetosti, ki so pozornost nacionalnih političnih institucij odvrnile od prednostnih nalog evropskega povezovanja. Trenutno lahko navedemo nekatere pozitivne primere, ki kažejo na prizadevanja Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za odpravo teh zamud. Med političnimi kriteriji je država dosegla napredek na področju decentralizacije, protikorupcijske politike, sodelovanja z mednarodnim sodiščem za zločine na ozemlju nekdanje Jugoslavije, in tudi pri medetničnih odnosih ter izvajanju ohridskega sporazuma. Po objavi novembrskega poročila Evropske komisije o napredku, je država sprejela zakon o javnih tožilcih, zakon o svetu javnih tožilcev, zakonodajo o odboru za medetnična vprašanja in imenovan je bil tudi manjkajoči član sodnega sveta. Napredek je dosegla tudi na področju varnosti dokumentov, nadzora na mejah in migracij. Svet še naprej spodbuja vse politične stranke, naj poglobijo dialog in sodelovanje, tudi med različnimi etničnimi skupinami, da bi država napredovala v pridružitvenem procesu. Svet bo prav tako še naprej spodbujal obe strani, da s konstruktivnim pristopom obnovita prizadevanja, da bi glede vprašanja imena, s pogajanji pod okriljem Združenih narodov, dosegli obojestransko sprejemljivo rešitev. To bi izboljšalo regionalno sodelovanje in pripomoglo k dobrim sosedskim odnosom. Glavne reforme, ki jih mora država še izvesti, v skladu s priporočili iz pridružitvenega partnerstva so:"@mt15
"Aangezien de reikwijdte van de vraag nogal breed is, zal mijn antwoord enigszins langer zijn. overeenkomstig het akkoord van Ohrid moeten zij doorgaan met decentralisatie: tweederde van de gemeentes is al in de tweede fase van de fiscale decentralisatie; zij moeten evenredige vertegenwoordiging van etnische minderheden in het openbaar bestuur verbeteren, waarbij de sfeer van binnenlandse zaken hier een goed voorbeeld van is. De volgende hervormingen zijn de politiehervormingen, juridische hervormingen, en de twee belangrijke onopgeloste kwesties uit de zogenoemde Mei-overeenkomst die een bredere politieke consensus vereisen, namelijk de wet inzake talen, en de overeenkomst betreffende regulering van de status van de slachtoffers van de conflicten van 2001. Op 18 februari 2008 heeft de Raad een besluit aangenomen betreffende de beginselen, hoofdtaken en voorwaarden van het EU-associatiepartnerschap met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De Raad heeft het huidige partnerschap geactualiseerd door de geactualiseerde hoofdtaken voor verder werk te omschrijven op basis van de uitkomsten die zijn opgenomen in het voortgangsverslag van de Commissie voor het jaar 2007. De onderhandelingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over het EU-lidmaatschap zijn nog niet begonnen. Tot de tijd dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zich voegt bij de Europese Unie, is het stabilisatie- en associatieverdrag het belangrijkste kader voor de Europese betrekkingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. In het verlengde van de prioritaire taken die zijn omschreven in het associatiepartnerschap, wordt de vooruitgang van het land op weg naar het verkrijgen van het lidmaatschap van de Europese Unie vastgelegd in het voortgangsverslag van de Commissie. In de regel wordt het verslag eind oktober of begin november gepubliceerd. De Raad kijkt uit naar de volgende beoordeling van de Commissie in de herfst van dit jaar. De Europese Raad heeft in de conclusies van 10 december 2007 nota genomen van de vooruitgang die de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië had geboekt, en zijn spijt betuigd dat de tenuitvoerlegging van de hervormingen was vertraagd. De vertragingen waren het gevolg van binnenlandse politieke spanningen, als gevolg waarvan de aandacht van de politieke instellingen van het land werd afgewend van de prioritaire taken ten aanzien van de Europese integratie. Op dit moment kunnen we een aantal positieve voorbeelden noemen, die erop wijzen dat de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië moeite doet om dergelijke vertragingen te vermijden. Wat betreft de politieke criteria, heeft het land vooruitgang geboekt in de sfeer van decentralisatie, het anti-corruptiebeleid, de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor Misdrijven voor het Voormalig Joegoslavië, evenals in de etnische relaties, en de tenuitvoerlegging van het akkoord van Ohrid. Na de publicatie van het voortgangverslag van november van de EU-Commissie, heeft het land de Wet op openbare aanklagers, de Wet op de Raad van openbare aanklagers en wetgeving inzake de Raad voor etnische kwesties aangenomen, en de lege zetel in de Justitiële Raad is ook bezet. Er is ook vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid van documenten, grenscontroles en migratie. De Raad zal alle politieke partijen blijven aanmoedigen om hun dialoog en samenwerking te versterken en dat met verschillende etnische groepen, zodat het land vooruitgang kan boeken met het integratieproces. De Raad zal ook de beide kanten blijven aanmoedigen om hun inspanningen constructief te vernieuwen, zodat bij de onderhandelingen onder auspiciën van de Verenigde Naties een wederzijds aanvaardbare oplossing met betrekking tot de naamskwestie kan worden bereikt. Dit zal de regionale samenwerking verbeteren en bijdragen aan goede relaties met hun buren. De belangrijkste hervormingen die het land nog moet uitvoeren in verband met de aanbevelingen van de associatie- en partnerschapgebieden zijn:"@nl3
"( ) Ponieważ zakres tego pytania jest całkiem szeroki, moja odpowiedź będzie nieco dłuższa. zgodnie z porozumieniem z Ochrydy musi on kontynuować decentralizację: dwie trzecie miast znajduje się już na drugim etapie decentralizacji fiskalnej; musi on wprowadzić poprawę w zakresie równego udziału mniejszości etnicznych w administracji publicznej. Dobrym tego przykładem jest sfera spraw wewnętrznych. Kolejne reformy to reforma policji, reforma sądownictwa, oraz dwie główne nierozwiązane, zawarte w tak zwanym porozumieniu majowym kwestie, wymagające szerszego politycznego konsensusu, mianowicie ustawy o językach oraz porozumienia w sprawie ofiar z 2001 r. W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie zasad, nadrzędnych zadań i warunków określonych w partnerstwie akcesyjnym dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Rada dokonała aktualizacji bieżącego partnerstwa poprzez określenie zaktualizowanych nadrzędnych zadań dla dalszych prac na podstawie ustaleń zawartych w przygotowanym przez Komisję sprawozdaniu z postępów za rok 2007. Negocjacje z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie jej członkostwa w UE jeszcze się nie zaczęły. Do czasu, gdy przystąpi ona do Unii Europejskiej, pierwszoplanowe ramy dla stosunków z Europą wyznacza Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu. Zgodnie z priorytetowymi zadaniami określonymi w układzie o stowarzyszeniu i umowie o partnerstwie, postępy tego kraju w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej podlegają ocenie w przygotowywanych przez Komisję sprawozdaniach z postępów. Z zasady, sprawozdanie to jest publikowane pod koniec października lub na początku listopada. Rada oczekuje, że Komisja przedstawi swoją następną ocenę jesienią tego roku. W swoich wnioskach z dnia 10 grudnia 2007 r. Rada Europejska zawarła swoje spostrzeżenia na temat postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i wyraziła żal z powodu opóźnienia we wdrażaniu reform. Opóźnienia wynikają z wewnętrznych napięć politycznych, wskutek których uwaga instytucji politycznych tego kraju uległa odwróceniu od priorytetowych zadań integracji europejskiej. W tym miejscu możemy wymienić kilka pozytywnych przykładów, wskazujących, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii czyni wysiłki, aby uniknąć takich opóźnień. Pod względem kryteriów politycznych, kraj ten osiągnął postępy w dziedzinie decentralizacji, polityki antykorupcyjnej, współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii, jak również w stosunkach międzyetnicznych oraz w realizacji postanowień porozumienia z Ochrydy. W następstwie publikacji listopadowego sprawozdania w sprawie postępów Komisji UE, kraj ten przyjął ustawę o prokuraturze, ustawę o radzie prokuratorów i ustawodawstwo dotyczące Rady do spraw Międzyetnicznych oraz obsadził wakat w Radzie Sądownictwa. Poczyniono również postępy w dziedzinach bezpieczeństwa dokumentów, kontroli granicznych i migracji. Rada będzie nadal zachęcać wszystkie partie polityczne do zacieśnienia dialogu i współpracy z różnymi grupami etnicznymi, aby kraj ten mógł osiągnąć postępy w procesie integracji. Rada będzie również nadal zachęcać obydwie strony, aby ponawiały wysiłki w konstruktywny sposób, tak aby negocjacje pod auspicjami ONZ zakończyły się znalezieniem takiego rozwiązania, które byłoby do przyjęcia dla obu stron. Wpłynie to na poprawę współpracy w regionie i przyczyni się do dobrych stosunków z sąsiadami. Główne reformy, jakie wciąż potrzebuje przeprowadzić ten kraj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych obszarów partnerstwa dla członkostwa są następujące:"@pl16
"( ) Senhor Presidente, o âmbito da pergunta é bastante lato, pelo que a minha resposta será um pouco mais longa. dar continuidade à descentralização, em conformidade com o Acordo de Ohrid. Dois terços dos municípios do país já estão na segunda etapa do programa de descentralização fiscal; assegurar uma representação equitativa das minorias étnicas na administração pública, designadamente na esfera dos assuntos internos. Depois seguem-se a reforma da polícia, a reforma judicial, e as duas grandes questões pendentes do chamado Acordo de Maio, que exigem um consenso político mais lato: a lei das línguas e o acordo relativo à regulação do estatuto das vítimas dos conflitos de 2001. No dia 18 de Fevereiro de 2008 o Conselho adoptou uma decisão sobre as condições e tarefas essenciais da Parceria de Associação entre a UE e a Antiga República Jugoslava da Macedónia. O Conselho actualizou a presente parceria ao definir as principais medidas a serem aplicadas no futuro, com base nas conclusões da avaliação apresentada no Relatório de Progresso da Comissão para o ano de 2007. Ainda não foram abertas negociações com a Antiga República Jugoslava da Macedónia sobre a sua adesão à UE. Até ao momento de este país aderir à União, as relações entre a UE e a Antiga República Jugoslava da Macedónia decorrem fundamentalmente no quadro do Acordo de Estabilização e de Associação. No cumprimento das tarefas prioritárias definidas na Parceria, o progresso daquele país no caminho da adesão à União Europeia foi avaliado no Relatório de Progresso da Comissão. Por regra, o relatório é publicado no fim de Outubro ou início de Novembro. O Conselho aguarda com expectativa a nova avaliação da Comissão, no próximo outono. Nas suas conclusões de 10 de Dezembro de 2007, o Conselho Europeu tomou nota dos progressos feitos pela Antiga República Jugoslava da Macedónia e lamentou que a realização das suas reformas tivesse sofrido um adiamento. Os atrasos ficaram a dever-se a tensões políticas internas, que desviaram a atenção das instituições políticas do país das tarefas prioritárias com vista à integração europeia. Neste ponto vale a pena mencionar alguns exemplos positivos, que mostram que a Antiga República Jugoslava da Macedónia está a envidar esforços para recuperar desse atraso. De entre os critérios políticos, o país progrediu nas esferas da descentralização, política de combate à corrupção, cooperação com o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, bem como na melhoria das relações interétnicas e na implementação do Acordo-quadro de Ohrid. Após a publicação do Relatório de Progresso de Novembro da Comissão Europeia, o país adoptou a lei relativa ao Ministério Público, a lei relativa ao Conselho de Procuradores e legislação relativa à Comissão para as Relações Intracomunitárias, assim como a decisão sobre a última nomeação para o Conselho Judicial. Também se registaram progressos nos domínios da segurança de documentos, controlos fronteiriços e migração. O Conselho continuará a instar todos os partidos políticos a aprofundarem o diálogo e a cooperação entre os diferentes grupos étnicos, para que o país continue a avançar no processo de integração. Relativamente ao nome do país, o Conselho continuará a encorajar ambas as partes a fazerem um esforço construtivo no sentido de as negociações sob os auspícios das Nações Unidas conduzirem a uma solução aceitável para todos. Isto contribuirá para a melhoria das relações da Antiga República Jugoslava da Macedónia com os países vizinhos e melhorará a cooperação regional. As principais reformas que o país deve levar a cabo, de acordo com as recomendações da Parceria de Associação, são:"@pt17
"Moj odgovor je nekoliko daljši, ker je vprašanje zastavljeno precej široko. v okviru Ohridskega sporazuma mora nadaljevati decentralizacijo, dve tretjini občin je že v drugi fazi fiskalne decentralizacije izboljšati mora enakopravno zastopanje manjšin v javni upravi, pri čemer je dober primer področje notranjih zadev. Sledi policijska reforma, reforma pravosodja in pa glavni nerešeni vprašanji, iz tako imenovanega majskega dogovora, ki zahtevata širši politični konsenz, to sta: zakon o jezikih ter dogovor o ureditvi statusa žrtev spopadov iz leta 2001. 18. februarja 2008 je Svet sprejel odločitev o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop k Evropski uniji z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Svet je posodobil sedanje partnerstvo z opredelitvijo prenovljenih prednostnih nalog za nadaljnje delo na podlagi ugotovitev iz poročila Komisije o napredku za leto 2007. Torej, pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o članstvu v Evropski uniji se še niso začela. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum je trenutno poglavitni okvir za evropsko pot Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije vse do njenega vstopa v Evropsko unijo. Napredek države k članstvu v Evropski uniji, v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v partnerstvu za pristop, je ocenjen v poročilu Komisije o napredku. To poročilo se praviloma objavi konec oktobra ali v začetku novembra. Svet z veseljem pričakuje naslednjo oceno Komisije letos jeseni. V svojih sklepih z dne 10. decembra 2007 se je Svet seznanil z napredkom Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in izrazil obžalovanje zaradi zamud pri izvajanju reform. Do zamud prihaja zaradi notranjepolitičnih napetosti, ki so pozornost nacionalnih političnih institucij odvrnile od prednostnih nalog evropskega povezovanja. Trenutno lahko navedemo nekatere pozitivne primere, ki kažejo na prizadevanja Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za odpravo teh zamud. Med političnimi kriteriji je država dosegla napredek na področju decentralizacije, protikorupcijske politike, sodelovanja z mednarodnim sodiščem za zločine na ozemlju nekdanje Jugoslavije, in tudi pri medetničnih odnosih ter izvajanju ohridskega sporazuma. Po objavi novembrskega poročila Evropske komisije o napredku, je država sprejela zakon o javnih tožilcih, zakon o svetu javnih tožilcev, zakonodajo o odboru za medetnična vprašanja in imenovan je bil tudi manjkajoči član sodnega sveta. Napredek je dosegla tudi na področju varnosti dokumentov, nadzora na mejah in migracij. Svet še naprej spodbuja vse politične stranke, naj poglobijo dialog in sodelovanje, tudi med različnimi etničnimi skupinami, da bi država napredovala v pridružitvenem procesu. Svet bo prav tako še naprej spodbujal obe strani, da s konstruktivnim pristopom obnovita prizadevanja, da bi glede vprašanja imena, s pogajanji pod okriljem Združenih narodov, dosegli obojestransko sprejemljivo rešitev. To bi izboljšalo regionalno sodelovanje in pripomoglo k dobrim sosedskim odnosom. Glavne reforme, ki jih mora država še izvesti, v skladu s priporočili iz pridružitvenega partnerstva so:"@ro18
"( ) Keďže rozsah predkladanej otázky je dosť široký, moja odpoveď bude trošku dlhšia. v súlade s Ohridskou dohodou musí pokračovať v decentralizácii: dve tretiny obcí sú už v druhej fáze daňovej decentralizácie; musí skvalitniť uplatňovanie rovnakého zastúpenia etnických menšín vo verejnej správe, oblasť vnútorných záležitostí je dobrým príkladom tohto postupu. Medzi ďalšie reformy patrí reforma policajnej zložky, súdna reforma a dve veľké nedoriešené záležitosti z tzv. Májovej dohody vyžadujúce širšiu politickú dohodu, konkrétne ide o jazykový zákon a dohodu o úprave štatútu obetí konfliktov z roku 2001. Rada 18. februára 2008 prijala rozhodnutie o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Rada aktualizovala súčasné partnerstvo prostredníctvom vymedzenia aktualizovaných prioritných úloh budúcej práce na základe zistení obsiahnutých v správe o pokroku za rok 2007, ktorú uverejnila Komisia. Rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o jej členstve v EÚ sa ešte nezačali. Kým nepristúpi k Európskej únii, základným rámcom pre európske vzťahy Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko bude naďalej Dohoda o stabilizácii a pridružení. V súlade s prioritnými úlohami, ktoré sú stanovené v rámci partnerstva pre pridruženie, bol pokrok krajiny, dosiahnutý na ceste k členstvu v Európskej únii, zhodnotený v správe o pokroku, ktorú predložila Komisia. Tradične sa správa uverejňuje na konci októbra alebo na začiatku novembra. Rada sa teší na hodnotenie, ktoré jej Komisia túto jeseň predloží. Vo svojich záveroch z 10. decembra 2007 Európska rada skonštatovala pokrok, ktorý dosiahla Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a vyjadrila svoje poľutovanie nad skutočnosťou, že realizácia reforiem v krajine sa oneskorila. Toto oneskorenie spôsobilo vnútorné politické napätie, v dôsledku ktorého sa pozornosť politických inštitúcií krajiny odvrátila od prioritných úloh európskej integrácie. V tejto súvislosti by som mohol spomenúť niekoľko pozitívnych príkladov, ktoré naznačujú, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko sa snaží zabrániť takémuto oneskoreniu. Pokiaľ ide o politické kritériá, krajina dosiahla pokrok v oblasti decentralizácie, politiky boja proti korupcii, spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, ako aj v oblasti vzťahov medzi etnikami a v oblasti vykonávania Ohridskej dohody. Po uverejnení správy EÚ o pokroku v novembri Komisiou bol v krajine prijatý zákon o verejných prokurátoroch, zákon o rade verejných prokurátorov a právne predpisy týkajúce sa Rady pre medzietnické otázky a boli tiež obsadené voľné miesta v súdnej rade. Rovnako sa dosiahol pokrok v oblasti bezpečnosti dokumentov, hraničných kontrol a migrácie. Rada bude naďalej podporovať všetky politické strany, aby zintenzívnili vzájomný dialóg a spoluprácu, ako aj dialóg a spoluprácu medzi rôznymi etnickými skupinami, aby krajina mohla dosiahnuť pokrok v rámci procesu integrácie. Rada bude tiež naďalej podporovať obidve strany, aby konštruktívne obnovili svoje úsilie, aby mohlo byť v rámci rokovaní pod záštitou Organizácie Spojených národov dosiahnuté riešenie týkajúce sa otázky názvu, ktoré bude prijateľné pre obidve strany. Zlepší to regionálnu spoluprácu a prispeje k dobrým susedským vzťahom. Hlavnými reformami, ktoré krajina musí ešte zrealizovať, v súlade s odporúčaniami partnerstva pre pridruženie sú:"@sk19
"( ) Eftersom frågan är ganska omfattande kommer mitt svar att bli något längre. I enlighet med Ohridavtalet måste de fortsätta med decentraliseringen – två tredjedelar av kommunerna är redan i andra stadiet av skattedecentraliseringen. De måste förbättra lika representation av etniska minoriteter i den offentliga administrationen, och området för inre frågor är ett bra exempel på det. De reformer som behövs närmast är polisreformen, reformen av rättssystemet och de två stora olösta frågorna från det så kallade majavtalet som kräver en större politisk enhällighet, nämligen lagen om språk och avtalet om reglering av status för offren för konflikterna 2001. Den 18 februari 2008 antog rådet ett beslut om principerna, huvuduppgifterna och villkoren från EU:s associeringspartnerskap med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Rådet har uppdaterat det nuvarande partnerskapet genom att definiera de uppdaterade huvuduppgifterna för det vidare arbetet på grundval av rönen i kommissionens framstegsrapport för 2007. Förhandlingarna med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om dess EU-medlemskap har ännu inte inletts. Tills landet ansluter sig till Europeiska unionen är stabiliserings- och associeringsavtalet för närvarande den viktigaste ramen för f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens förbindelser med EU. I linje med de prioriterade uppgifter som definieras i associeringspartnerskapet har landets framsteg mot att vinna medlemskap i Europeiska unionen bedömts i kommissionens framstegsrapport. Som regel publiceras rapporten i slutet av oktober eller början av november. Rådet ser fram emot att kommissionen framställer sin nästa bedömning i höst. I sina slutsatser av den 10 december 2007 noterade Europeiska rådet de framsteg som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien hade gjort, och beklagade att genomförandet av dess reformer hade försenats. Förseningarna berodde på inre politiska spänningar, och på grund av dem hade uppmärksamheten hos landets politiska institutioner riktats bort från de prioriterade uppgifterna för den europeiska integreringen. Vi kan för närvarande nämna några positiva exempel, som tyder på att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien strävar efter att undvika sådana förseningar. Av de politiska kriterierna har landet gjort framsteg inom områdena decentralisering, antikorruptionspolitik, samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, samt i de mellanetniska förbindelserna, och genomförandet av Ohridavtalet. Efter offentliggörandet av kommissionens framstegsrapport i november antog landet lagen om allmänna åklagare, lagen om det allmänna åklagarrådet och lagstiftning om nämnden för mellanetniska frågor, och den tomma stolen i det rättsliga rådet har också tillsatts. Framsteg har även gjorts på området för säkerhet för dokument, gränskontroller och migration. Rådet kommer att fortsätta uppmuntra alla politiska partier att öka dialogen och samarbetet med olika etniska grupper, så att landet kan göra framsteg med integrationsprocessen. Rådet kommer även att fortsätta uppmuntra båda sidor att förnya sitt arbete på ett konstruktivt sätt, så att en ömsesidigt acceptabel lösning av namnfrågan kan nås under FN:s beskydd. Det skulle förbättra det regionala samarbetet och bidra till goda förbindelser med grannländerna. De viktigaste reformer som landet fortfarande måste genomföra i linje med rekommendationerna från associeringspartnerskapet är följande:"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,2,22,7,13,21,4,17,12
"SL"5,1,19,14,16,11,2,22,7,13,4,21,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph