Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-388"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.26.3-388"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Spoštovano poslanko gospo Doyle bi želel obvestiti, da je bila do danes, 21. maja 2008, lizbonska pogodba ratificirana s strani trinajstih držav članic. Lahko jih morda naštejem: Madžarska je bila prva, že lani, sledile so ji Slovenija in Malta, Romunija, Francija, Bolgarija, Poljska, Slovaška, Danska, Avstrija, Latvija, Litva in Portugalska – se pravi trinajst držav, skoraj polovica. Slovensko predsedstvo je že v svojem šestmesečnem programu predsedovanja izpostavilo željo, da bi v času našega predsedstva postopek ratifikacije potekal tekoče in nemoteno, se nadaljeval enako tudi v času prihodnjega francoskega predsedstva s ciljem, da bi lizbonska pogodba začela veljati 1. januarja 2009, tako kot je predvideno. Poudariti pa moram, da ratifikacija ni v domeni ne predsedstva in tudi ne Sveta, temveč je v pristojnosti držav članic, podpisnic pogodbe, v vsaki v skladu z njenimi ustavnimi pravili. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
"Chtěl bych paní Doyleovou informovat, že k dnešnímu dni, 21. květnu 2008, Lisabonskou smlouvu ratifikovalo třináct členských států. Mohu je vyjmenovat. Maďarsko ji ratifikovalo jako první už minulý rok, následovalo Slovinsko a Malta, Rumunsko, Francie, Bulharsko, Polsko, Slovensko, Dánsko, Rakousko, Lotyšsko, Litva a Portugalsko, což představuje třináct zemí, tedy takřka polovinu členských států. Během svého šestiměsíčního předsednictví Slovinsko potvrdilo své přání, aby ratifikační proces proběhl bezproblémově během našeho předsednictví a potom pokračoval stejně účinně i během následujícího francouzského předsednictví, přičemž cílem je, aby Lisabonská smlouva nabyla platnosti 1. ledna 2009, jak bylo plánováno. Musím však zdůraznit, že ratifikace nepatří mezi pravomoci ani předsednictví, ani Rady, neboť patří do pravomocí členských států, které jsou signatáři Smlouvy, v každém případě v souladu s ústavními předpisy a požadavky dané země. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne informere fru Doyle om, at fra dags dato den 21. maj 2008 har 13 medlemsstater ratificeret Lissabontraktaten. Måske bør jeg opremse dem: Ungarn underskrev først, så tidligt som sidste år, efterfulgt af Slovenien og Malta. Rumænien, Frankrig, Bulgarien, Polen, Slovakiet, Danmark, Østrig, Letland, Litauen og Portugal - hvilket svarer til 13 lande eller næsten halvdelen. Allerede under sit seks måneders formandskab har Slovenien bekræftet dets ønske om, at ratificeringsproceduren forløber problemfrit under vores formandskab og derefter fortsætter lige så effektivt under Frankrigs efterfølgende formandskab. Målet er, at Lissabontraktaten skal træde i kraft den 1. januar 2009 som planlagt. Jeg må dog understrege, at ratificeringen ikke hører under hverken formandskabets eller Rådets domæne, men at det falder inden for medlemsstaternes kompetencer, traktatens underskrivere, i hvert tilfælde i henhold til det lands forfatningsmæssige forordninger."@da2
". − Ich möchte Frau Doyle mitteilen, dass bis zum heutigen Tag, dem 21. Mai 2008, dreizehn Mitgliedstaaten den Vertrag von Lissabon ratifiziert haben. Vielleicht sollte ich sie hier aufzählen: Ungarn hat ihn als erstes Land unterzeichnet, bereits im letzten Jahr; dann folgten Slowenien und Malta, Rumänien, Frankreich, Bulgarien, Polen, die Slowakei, Dänemark, Österreich, Lettland, Litauen und Portugal – also dreizehn Länder bzw. fast die Hälfte der Mitgliedstaaten. Bereits während seines sechsmonatigen Ratsvorsitzes hat Slowenien seinen Wunsch bekräftigt, das Ratifizierungsverfahren während seiner Präsidentschaft reibungslos fortzusetzen und dann während des französischen Ratsvorsitzes ebenso effektiv weiterzumachen mit dem Ziel, dass der Vertrag von Lissabon planmäßig am 1. Januar 2009 in Kraft treten kann. Ich muss jedoch betonen, dass für die Ratifizierung weder Präsidentschaft noch Rat, sondern die Mitgliedstaaten als Unterzeichner des Vertrags zuständig sind, die sich dabei jeweils nach ihren verfassungsmäßigen Vorschriften richten. Vielen Dank."@de9
"Θα ήθελα να ενημερώσω την κ. Doyle ότι από σήμερα, 21 Μαΐου 2008, είναι δεκατρία τα κράτη μέλη που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκης της Λισαβόνας. Ίσως πρέπει να τα κατονομάσω: η Ουγγαρία υπέγραψε πρώτη, από πέρυσι κιόλας, και ακολούθησαν η Σλοβενία, και η Μάλτα, η Ρουμανία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Δανία, η Αυστρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πορτογαλία – που σημαίνει δεκατρείς χώρες ή σχεδόν οι μισές. Ήδη κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας της η Σλοβενία επιβεβαίωσε την επιθυμία της να κυλήσει ομαλά η διαδικασία επικύρωσης κατά την Προεδρία μας και κατόπιν να συνεχιστεί εξίσου αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της επακόλουθης γαλλικής Προεδρίας, δεδομένου ότι ο στόχος είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, όπως έχει σχεδιαστεί. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η επικύρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας ούτε της Προεδρίας του Συμβουλίου ούτε του Συμβουλίου, αλλά εμπίπτει στη σφαίρα αρμοδιότητας των κρατών μελών, των υπογραφόντων της Συνθήκης, σε κάθε περίπτωση σε συμφωνία με τις συνταγματικές ρυθμίσεις της εκάστοτε χώρας. Σας ευχαριστώ."@el10
"I would like to inform Mrs Doyle that as of today’s date, 21 May 2008, thirteen member states have ratified the Lisbon Treaty. Maybe I should list them: Hungary signed first, as early as last year, followed by Slovenia and Malta, Romania, France, Bulgaria, Poland, Slovakia, Denmark, Austria, Latvia, Lithuania and Portugal – which means thirteen countries, or almost half. Already during its six-month Presidency, Slovenia has affirmed its desire that the ratification procedure should run smoothly during our Presidency and then continue just as effectively during the subsequent French Presidency, the objective being that the Lisbon Treaty should come into effect on 1 January 2009, as has been planned. However, I must emphasise that the ratification is not in the domain either of the Presidency or of the Council, but that it falls within the competence of the Member States, the signatories to the Treaty, in each case in accordance with that country's constitutional regulations. Thank you."@en4
". Me gustaría informar a la señora Doyle de que a día de hoy, 21 de mayo de 2008, trece Estados miembros han ratificado el Tratado de Lisboa. Tal vez sería conveniente enumerarlos: Hungría fue la primera, en una fecha tan temprana como el año pasado, seguida de Eslovenia y Malta, Rumanía, Francia, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, Dinamarca, Austria, Letonia, Lituania y Portugal —como les decía, trece países, es decir, casi la mitad de los Estados miembros de la UE—. Durante sus seis meses de Presidencia, Eslovenia ha manifestado su deseo de que el procedimiento de ratificación se produzca sin sobresaltos durante nuestra Presidencia y siga siendo igual de efectivo durante la posterior Presidencia francesa, ya que el objetivo es que el Tratado de Lisboa entre en vigor el 1 de enero de 2009, tal como se había previsto. No obstante, debo subrayar que la ratificación no entra dentro del ámbito de actividades ni de la Presidencia ni del Consejo, sino que es competencia de los Estados miembros, signatarios del Tratado, en cada caso con arreglo a las normas constitucionales del país en cuestión. Gracias."@es21
"Tahaksin Avril Doyle’ile teada anda, et tänase, 21. mai 2008. aasta seisuga on Lissaboni lepingu ratifitseerinud kolmteist liikmesriiki. Võib-olla peaksin nad loetlema: Ungari allkirjastas esimesena juba möödunud aastal, talle järgnesid Sloveenia ja Malta, Rumeenia, Prantsusmaa, Bulgaaria, Poola, Slovakkia, Taani, Austria, Läti, Leedu ja Portugal – mis tähendab kolmteist riiki või peaaegu pooled. Oma kuuekuulise eesistumise jooksul on Sloveenia juba kinnitanud oma soovi, et ratifitseerimine kulgeks meie eesistumise ajal sujuvalt ning jätkuks siis sama tõhusalt järgneva Prantsusmaa eesistumisperioodi jooksul; eesmärgiks on Lissaboni lepingu jõustumine 1. jaanuaril 2009. aastal, nagu kavandatud. Samas pean rõhutama, et ratifitseerimine ei kuulu eesistujariigi ega nõukogu, vaid liikmesriikide, lepingu osalisriikide pädevusse, kes teevad seda vastavalt oma riigi põhiseaduslikule korrale. Tänan teid."@et5
"Haluan kertoa Avril Doylelle, että tähän päivään, 21. toukokuuta 2008 mennessä kolmetoista jäsenvaltiota on ratifioinut Lissabonin sopimuksen. Minäpä luettelen ne: Unkari allekirjoitti ensimmäisenä, jo viime vuonna, sitten Slovenia ja Malta, Romania, Ranska, Bulgaria, Puola, Slovakia, Tanska, Itävalta, Latvia, Liettua ja Portugali – mikä tekee yhteensä kolmetoista valtiota, eli lähes puolet. Jo puolen vuoden puheenjohtajuuskauden aikana Slovenia on vakuuttanut toivovansa ratifiointiprosessin sujuvan sulavasti puheenjohtajuuskautemme aikana ja jatkuvan sitten yhtä tehokkaana seuraavalla, Ranskan puheenjohtajuuskaudella. Tavoitteena on, että Lissabonin sopimus tulee voimaan suunnitelmien mukaan 1. tammikuuta 2009. Minun on kuitenkin korostettava, että ratifiointi ei kuulu puheenjohtajavaltion tai neuvoston toimialaan, vaan yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, sillä ne allekirjoittavat sopimuksen aina valtioiden perustuslaillisten säädösten mukaan. Kiitos."@fi7
"Je souhaite informer Mme Doyle qu’à cette date, le 21 mai 2008, treize États membres ont ratifié le traité de Lisbonne. Je devrais peut-être les énumérer: La Hongrie la ratifié en premier, l’année passée déjà, suivie de la Slovénie, de Malte, de la Roumanie, de la France, de la Bulgarie, de la Pologne, de la Slovaquie, du Danemark, de l’Autriche, de la Lettonie, de la Lituanie et du Portugal - soit treize pays, c’est-à-dire près de la moitié des États membres. Au cours de sa présidence, la Slovénie a déjà exprimé son désir de voir le processus de ratification se dérouler sans problème pendant notre présidence et se poursuivre tout aussi efficacement lors de la présidence française qui lui succèdera, l’objectif étant de permettre l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1 janvier 2009, comme prévu. Toutefois, je dois souligner le fait que la ratification ne relève pas des compétences de la présidence ni du Conseil, mais des États membres, signataires du Traité, qui doivent le ratifier chacun conformément à leurs dispositions constitutionnelles. Merci."@fr8
"Szeretném tájékoztatni Doyle asszony, hogy a mai napig, 2008. május 21-ig tizenhárom tagország ratifikálta meg a Lisszaboni Szerződést. Talán legjobb az lenne ha felsorolnám őket: Magyarország írta alá elsőként, még a múlt évben, őt követte Szlovénia és Málta, Románia, Franciaország, Bulgária, Lengyelország, Szlovákia, Dánia, Ausztria, Lettország, Litvánia és Portugália — vagyis tizenhárom ország, majdnem az összes tagállam fele. Hathónapos elnöksége alatt Szlovénia kihangsúlyozta, hogy szeretné, ha a ratifikációs folyamat zökkenőmentesen menne végbe elnökségünk alatt, és ugyanilyen hatékonyan folytatódna a soron következő francia elnökség alatt azzal a céllal, hogy a Lisszaboni Szerződés, ahogy tervezték, 2009. január 1-jén hatályba lépjen. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a ratifikáció nem tartozik sem az Elnökség, sem a Tanács hatáskörébe, hanem a szerződést aláíró tagállamok hatáskörébe esik, minden egyes esetben az adott ország alkotmányos követelményeinek megfelelően. Köszönöm."@hu11
". Desidero informare l’onorevole Doyle che alla data di oggi, 21 maggio 2008, hanno ratificato il Trattato di Lisbona 13 Stati membri. Li dovrei forse elencare: l’Ungheria, ha firmato per prima, lo scorso anno, seguita da Slovenia e Malta, Romania, Francia, Bulgaria, Polonia, Slovacchia, Danimarca, Austria, Lettonia, Lituania e Portogallo –il che significa 13 paesi, o quasi la metà degli Stati membri. Nel corso dei suoi sei mesi di Presidenza, la Slovenia ha espresso il desiderio che la procedura di ratifica avanzi senza intoppi durante la nostra Presidenza e che prosegua poi in modo altrettanto efficace nel corso della successiva Presidenza francese, dato che l’obiettivo è l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1° gennaio 2009, come programmato. Devo tuttavia sottolineare che la ratifica non è di competenza né della Presidenza né del Consiglio, ma che rientra tra quelle degli Stati membri, i firmatari del Trattato, in ogni caso conformemente alle normative costituzionali del paese. Grazie."@it12
"Norėčiau informuoti ponią A. Doyle, kad iki šios dienos, 2008 m. gegužės 21 d., Lisabonos sutartį ratifikavo trylika šalių narių. Galbūt turėčiau jas išvardyti: Vengrija pasirašė pirmoji jau praėjusiais metais, po jos sekė Slovėnija ir Malta, Rumunija, Prancūzija, Bulgarija, Lenkija, Slovakija, Danija, Austrija, Latvija, Lietuva ir Portugalija – tai yra trylika, arba pusė, šalių. Per šešis pirmininkavimo mėnesius Slovėnija įrodė savo norą, kad ratifikavimo procedūra mūsų pirmininkavimo laikotarpiu vyktų sklandžiai, o ir toliau tęstųsi lygiai taip pat veiksmingai Prancūzijos pirmininkavimo laikotarpiu siekiant, kad Lisabonos sutartis įsigaliotų 2009 m. sausio 1 d., kaip ir planuota. Tačiau noriu pabrėžti, kad ratifikavimas nėra pavaldus pirmininkaujančiai šaliai arba Tarybai – jis priklauso sutartį pasirašančių šalių narių kompetencijai, kiekvienu atveju derinamai su konkrečios šalies konstitucinėmis nuostatomis. Ačiū."@lt14
"Es gribētu informēt Doyle kundzi, ka līdz šai dienai, 2008. gada 21. maijam Lisabonas līgumu ir ratificējušas trīspadsmit dalībvalstis. Varbūt man tās jāuzskaita: Pirmā jau pirms gada parakstīja Ungārija, kurai sekoja Slovēnija un Malta, Rumānija, Francija, Bulgārija, Polija, Slovākija, Dānija, Austrija, Latvija, Lietuva un Portugāle, kas nozīmē trīspadsmit valstis vai gandrīz pusi. Jau gandrīz savas prezidentūras sešos mēnešos Slovēnija ir apstiprinājusi savu vēlmi, lai ratifikācijas process mūsu prezidentūras laikā notiktu vienmērīgi un tad tikpat efektīvi turpinātos nākamajā Francijas prezidentūrā, ar mērķi, lai Lisabonas līgums stātos spēkā 2009. gada 1. janvārī, kā bija plānots. Tomēr man jāuzsver, ka ratifikācija nav ne prezidentūras, ne Padomes joma, bet tā drīzāk ietilpst līguma parakstītāju dalībvalstu kompetencē, katrā gadījumā atbilstoši šis valsts konstitucionālajai kārtībai. Paldies."@lv13
"Spoštovano poslanko gospo Doyle bi želel obvestiti, da je bila do danes, 21. maja 2008, lizbonska pogodba ratificirana s strani trinajstih držav članic. Lahko jih morda naštejem: Madžarska je bila prva, že lani, sledile so ji Slovenija in Malta, Romunija, Francija, Bolgarija, Poljska, Slovaška, Danska, Avstrija, Latvija, Litva in Portugalska – se pravi trinajst držav, skoraj polovica. Slovensko predsedstvo je že v svojem šestmesečnem programu predsedovanja izpostavilo željo, da bi v času našega predsedstva postopek ratifikacije potekal tekoče in nemoteno, se nadaljeval enako tudi v času prihodnjega francoskega predsedstva s ciljem, da bi lizbonska pogodba začela veljati 1. januarja 2009, tako kot je predvideno. Poudariti pa moram, da ratifikacija ni v domeni ne predsedstva in tudi ne Sveta, temveč je v pristojnosti držav članic, podpisnic pogodbe, v vsaki v skladu z njenimi ustavnimi pravili. Hvala lepa."@mt15
"Ik wil mevrouw Doyle graag meedelen dat vanaf vandaag, 21 mei 2008, dertien lidstaten het Verdrag van Lissabon hebben geratificeerd. Misschien moet ik ze opnoemen: Hongarije tekende als eerste, vorig jaar al, gevolgd door Slovenië en Malta, Roemenië, Frankrijk, Bulgarije, Polen, Slowakije, Denemarken, Oostenrijk, Letland, Litouwen en Portugal – dit betekent dertien landen, of bijna de helft. Slovenië heeft al tijdens het zes maanden durende voorzitterschap zijn wens bevestigd dat de ratificatieprocedure soepel zou verlopen tijdens ons voorzitterschap en daarna even effectief zou voortgaan tijdens het daaropvolgende Franse voorzitterschap, waarbij de doelstelling is dat het Verdrag van Lissabon op 1 januari 2009 in werking zal treden, zoals is gepland. Ik moet echter benadrukken dat de ratificatie ook niet het terrein is van het voorzitterschap, evenmin als van de Raad, maar dat deze binnen de bevoegdheid van de lidstaten valt, de ondertekenaars van het Verdrag, in elk geval overeenkomstig de grondwettelijke regelingen van dat land. Dank u wel."@nl3
"Chciałbym poinformować panią poseł Doyle, że na dzień dzisiejszy, 21 maja 2008 r., traktat lizboński ratyfikowało trzynaście państw członkowskich. Może powinienem je wymienić: Węgry podpisały go jako pierwsze już w zeszłym roku, a następnie Słowenia i Malta, Rumunia, Francja, Bułgaria, Polska, Republika Słowacka, Dania, Austria, Łotwa, Litwa i Portugalia – czyli trzynaście krajów, lub prawie połowa. Już w ciągu swej sześciomiesięcznej prezydencji Słowenia potwierdziła swoje pragnienie, aby w tym okresie proces ratyfikacji przebiegał gładko i później trwał równie pomyślnie w czasie następnej prezydencji francuskiej, przy czym cel jest taki, że traktat lizboński powinien zgodnie z planem wejść w życie 1 lutego 2009 r. Muszę jednak podkreślić, że ratyfikacja nie jest domeną ani prezydencji, ani Rady, lecz, że wchodzi w zakres kompetencji państw członkowskich, sygnatariuszy Traktatu, w każdym przypadku zgodnie z przepisami konstytucyjnymi tych krajów. Dziękuję."@pl16
"Gostaria de informar a senhora deputada Doyle que até hoje, 21 de Maio de 2008, já treze Estados-Membros ratificaram o Tratado de Lisboa. Talvez deva enumerá-los: a Hungria foi o primeiro, assinando-o logo no início do ano passado, depois vieram a Eslovénia e Malta, Roménia, França, Bulgária, Polónia, Eslováquia, Dinamarca, Áustria, Letónia, Lituânia e Portugal - ao todo são treze, ou seja, praticamente metade. Nos seis meses da sua Presidência, a Eslovénia enfatizou o seu desejo de ver o processo de ratificação decorrer tranquilamente e continuar a desenrolar-se da mesma forma, a seguir, durante a Presidência francesa, com o objectivo de o Tratado de Lisboa entrar em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009, conforme planeado. Contudo, devo salientar que a ratificação não é da competência da Presidência, nem do Conselho, e sim dos Estados-Membros, os signatários do Tratado, cada qual de acordo com as suas respectivas constituições. Obrigado."@pt17
"Spoštovano poslanko gospo Doyle bi želel obvestiti, da je bila do danes, 21. maja 2008, lizbonska pogodba ratificirana s strani trinajstih držav članic. Lahko jih morda naštejem: Madžarska je bila prva, že lani, sledile so ji Slovenija in Malta, Romunija, Francija, Bolgarija, Poljska, Slovaška, Danska, Avstrija, Latvija, Litva in Portugalska – se pravi trinajst držav, skoraj polovica. Slovensko predsedstvo je že v svojem šestmesečnem programu predsedovanja izpostavilo željo, da bi v času našega predsedstva postopek ratifikacije potekal tekoče in nemoteno, se nadaljeval enako tudi v času prihodnjega francoskega predsedstva s ciljem, da bi lizbonska pogodba začela veljati 1. januarja 2009, tako kot je predvideno. Poudariti pa moram, da ratifikacija ni v domeni ne predsedstva in tudi ne Sveta, temveč je v pristojnosti držav članic, podpisnic pogodbe, v vsaki v skladu z njenimi ustavnimi pravili. Hvala lepa."@ro18
"Chcel by som pani Doylovú informovať, že k dnešnému dňu, 21. máju 2008, Lisabonskú zmluvu ratifikovalo trinásť členských štátov. Môžem ich vymenovať. Maďarsko ju ratifikovalo ako prvé už minulý rok, nasledovalo Slovinsko a Malta, Rumunsko, Francúzsko, Bulharsko, Poľsko, Slovensko, Dánsko, Rakúsko, Lotyšsko, Litva a Portugalsko, čo predstavuje trinásť krajín, čiže takmer polovicu členských štátov. Počas svojho šesťmesačného predsedníctva Slovinsko potvrdilo svoje želanie, aby ratifikačný proces prebehol bezproblémovo počas nášho predsedníctva a potom pokračoval rovnako účinne aj počas nasledujúceho francúzskeho predsedníctva, pričom cieľom je, aby Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. januára 2009, ako bolo plánované. Musím však zdôrazniť, že ratifikácia nepatrí medzi právomoci ani predsedníctva, ani Rady, keďže patrí do právomocí členských štátov, ktoré sú signatármi zmluvy, v každom prípade v súlade s ústavnými predpismi a požiadavkami danej krajiny. Ďakujem."@sk19
"Jag vill informera Avril Doyle om att fram till i dag, den 21 maj 2008, har tretton medlemsstater ratificerat Lissabonfördraget. Jag kanske ska säga vilka de är. Ungern undertecknade det först, redan förra året, följt av Slovenien och Malta, Rumänien, Frankrike, Bulgarien, Polen, Slovakien, Danmark, Österrike, Lettland, Litauen och Portugal – vilket blir 13 länder, eller knappt hälften. Redan under sitt halvår med ordförandeskapet har Slovenien bekräftat sin önskan att ratificeringsförfarandet ska gå enkelt under vårt ordförandeskap och sedan fortsätta lika effektivt under det följande franska ordförandeskapet, med målet att Lissabonfördraget ska träda i kraft den 1 januari 2009, som planerat. Jag måste dock betona att ratificeringen inte ligger inom vare sig ordförandeskapets eller rådets område, utan det ligger inom medlemsstaternas behörighet, för det är de som undertecknar fördraget, alltid i enlighet med landets författning. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph