Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-376"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-376"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, très rapidement, je prends acte évidemment et je transmettrai à ma collègue Benita Ferrero-Waldner et à la Commission les excellentes réflexions que j'ai entendues et les propositions concrètes qui ont été faites. Je rappelle, bien entendu, que la Commission est très limitée dans son action. Elle peut avoir, évidemment, un pouvoir déclamatoire, incantatoire, elle peut faire des propositions, mais elle n'est pas compétente au-delà. Je tiens quand même à le rappeler. Ceci étant dit, je retiens comme message clair qu'il y a nécessité de garantir la transparence, comme le disait Mme Morgantini. Je partage assez largement cette considération. Elle fait la proposition d'un moratoire, je transmettrai cette suggestion. J'ai aussi perçu, semble-t-il, la nécessité, voire la possibilité de réactualiser les études qui ont été faites. Il n'y a pas de raison de ne pas réactualiser ces études. Sachez en tout cas que je vais transmettre à la Commission les excellentes interventions que j'ai entendues et les arguments qui ont été évoqués ici et je ne doute pas qu'en temps voulu, des initiatives seront prises ou, en tout cas, on transmettra des idées et le volontarisme y sera, croyez-moi, parce que ce que la Belgique a pu faire, il est évident qu'il faut souhaiter que tous les autres pays européens puissent le faire. Je ne dis pas cela parce que c'est la Belgique, mais je suis heureux, évidemment, de constater que la Belgique l'a fait. C'est un peu ce que vous souhaitiez. Donc, il y a certainement des sources d'inspiration utiles et intéressantes, mais sachez que je transmettrai tant les suggestions et les remarques que les demandes qui ont été formulées ici, avec conviction et avec sincérité."@fr8
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, velmi stručně bych chtěl říci, že samozřejmě zohledňuji vynikající poznámky a zvláštní návrhy, které tu dnes zazněly, a hodlám je v každém případě předložit své kolegyni Benitě Ferrero-Waldnerové stejně jako Komisi. Musím však tomuto Parlamentu připomenout, že rozsah činnosti Komise je nesmírně omezený. Samozřejmě disponuje deklamačními pravomocemi, může vyzývat a žádat, může předkládat návrhy, ale v ostatních oblastech už tolik pravomocí nemá. Chtěl bych, aby to bylo jednoznačné. Vzhledem k tomu beru na vědomí velmi jasné poselství o tom, že musíme poskytnout záruku transparentnosti, jak prohlásila paní Morgantiniová. S tímto bodem souhlasím. Paní poslankyně navrhuje moratorium a já tento návrh odevzdám dále. Zdá se mi, že jsem si všiml i potřeby opětovné aktualizace průzkumů, které byly dodnes uskutečněné, respektive této možnosti. Neexistuje důvod, proč by tyto průzkumy neměly být opětovně aktualizované. Chtěl bych, abyste v každém případě věděli, že Komisi budu tlumočit všechny skvělé příspěvky a argumenty, které tu dnes zazněly, a nepochybuji o tom, že v rozumné časové lhůtě budou přijaty příslušné iniciativy. V každém případě však budou tyto myšlenky tlumočeny a dobrovolnický duch bude součástí procesu, protože, a to mi věřte, je zjevné, že musíme doufat, že všechny evropské země budou schopné udělat to, co dokázala Belgie. Neříkám to jen proto, že jsem Belgičan, a to přestože mě velmi těší, že je to právě má země, která k tomuto kroku přistoupila. Možná právě toto je tím, oč usilujete. Určitě existují užitečné a zajímavé zdroje inspirace, ale chci, abyste věděli, že upřímně a s přesvědčením odevzdám všechny návrhy, připomínky a požadavky, které tu dnes zazněly."@cs1
"Hr. formand! I al korthed: Jeg tager naturligvis Deres glimrende bemærkninger og Deres konkrete forslag til efterretning og vil lade dem gå videre til min kollega Benita Ferrero-Waldner. Jeg må dog henvise til, at Kommissionen har yderst begrænsede handlemuligheder. Den kan selvfølgelig have en deklamatorisk eller besværgende myndighed, komme med forslag, men derudover har den ingen beføjelser. Det ville jeg lige gøre opmærksom på. Når det er sagt, har jeg noteret mig et klart budskab om at sikre gennemsigtigheden, som fru Morgantini sagde, og jeg deler i ikke ringe grad denne anskuelse. Hun foreslår et moratorium, og jeg vil lade forslaget gå videre. Jeg mener også at have fornemmet et behov for eller et ønske om at få opdateret de hidtidige undersøgelser igen. Der er ingen grund til ikke at opdatere disse undersøgelser. Vær under alle omstædigheder forvisset om, at jeg vil overbringe Kommissionen de glimrende indlæg og her i dag fremførte argumenter. Jeg tvivler ikke om, at der vil blive taget betimelige initiativer, eller i det mindste vil idéerne blive givet videre, og viljen vil være til stede, tro mig, for det er selvfølgelig ønskeligt, om det, Belgien har kunnet gennemføre, også blev gennemført i alle de andre europæiske lande. Det siger jeg ikke, fordi det er Belgien, men det glæder mig naturligvis, at Belgien har gjort det. Det svarer lidt til Deres ønsker. Der vil altså sikkert være nogle nyttige og interessante inspirationskilder, men stol på, at jeg lader både forslag, bemærkninger og anmodninger fremsat her i dag gå videre med overbevisning og oprigtighed."@da2
". Herr Präsident! Ich beeile mich natürlich, die hier unterbreiteten ausgezeichneten Überlegungen und konkreten Vorschläge gebührend zur Kenntnis zu nehmen und an meine Kollegin, Frau Benita Ferrero-Waldner, und an die Kommission weiterzuleiten. Ich gebe diesem Hohen Haus allerdings zu bedenken, dass die Kommission in ihrem Handeln sehr eingeschränkt ist. Sie hat natürlich deklamatorische bzw. beschwörerische Fähigkeiten, sie kann Vorschläge unterbreiten, aber darüber hinaus hat sie keine Befugnisse. Ich möchte dies klarstellen. Nachdem ich dies vorangestellt habe, halte ich als klare Botschaft fest, dass Transparenz gewährleistet werden muss, wie Frau Morgantini sagte. Ich teile diese Ansicht sehr wohl. Sie unterbreitet den Vorschlag eines Moratoriums. Ich werde ihn weiterleiten. Mir erscheint es als notwendig und als durchaus möglich, die bislang durchgeführten Umfragen nochmals zu aktualisieren. Es gibt keinen Grund dafür, diese Umfragen nicht erneut zu aktualisieren. Sie sollten auf jeden Fall wissen, dass ich die ausgezeichneten Beiträge und Argumente, die ich hier vernommen habe, an die Kommission weiterleiten werde. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass rechtzeitig Initiativen ergriffen werden. Auf jeden Fall werden die Gedanken weitergeleitet, und der Wille wird da sein, glauben Sie mir, weil für alle anderen europäischen Länder das möglich sein sollte, wozu Belgien in der Lage war. Ich sage dies nicht nur, weil es sich eben um Belgien handelt. Aber ich bin natürlich froh festzustellen, dass mein Land so gehandelt hat. Das ist vielleicht ein wenig von dem, was Sie sich gewünscht hätten. Es gibt also zweifellos nützliche und interessante Quellen für Anregungen. Aber Sie sollten wissen, dass ich alle Vorschläge, Bemerkungen und Anträge, die hier mit aller Überzeugung und Aufrichtigkeit gemacht wurden, weiterleiten werde."@de9
". − Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, λαμβάνω υπόψη τις θαυμάσιες παρατηρήσεις και τις συγκεκριμένες προτάσεις που έγιναν εδώ και έχω κάθε πρόθεση να τις διαβιβάσω στη συνάδελφό μου Benita Ferrero-Waldner και στην Επιτροπή. Πρέπει, ωστόσο, να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι το πεδίο δράσης της Επιτροπής είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Προφανώς έχει ρητορικές ή επωδικές αρμοδιότητες, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις, αλλά δεν έχει άλλη αρμοδιότητα πέρα απ’ αυτό. Θέλω να το καταστήσω αυτό σαφές. Τούτου λεχθέντος, λαμβάνω δεόντως υπόψη το πολύ σαφές μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση διαφάνειας, όπως είπε η κ. Morgantini Είμαι υπέρ αυτού. Προτείνει ένα μορατόριουμ και θα διαβιβάσω αυτή την πρόταση. Επίσης αντιλήφθηκα την ανάγκη εκ νέου επικαιροποίησης των ερευνών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή της δυνατότητας αυτού. Δεν υπάρχει λόγος να μην επικαιροποιηθούν ξανά αυτές οι έρευνες. Πρέπει να γνωρίζετε πάντως ότι θα δώσω αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με όλες τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και τα επιχειρήματα που άκουσα εδώ και δεν έχω αμφιβολία ότι σύντομα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, οι ιδέες θα διαβιβαστούν και το πνεύμα εθελοντισμού θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας, πιστέψτε με, διότι είναι προφανές ότι πρέπει να ελπίζουμε πως όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες θα καταφέρουν να κάνουν αυτό που έκανε το Βέλγιο. Δεν το λέω αυτό μόνο επειδή πρόκειται για το Βέλγιο, αλλά φυσικά είμαι ικανοποιημένος που το έκανε η χώρα μου. Ίσως αυτό να αναζητούσατε. Υπήρξαν ασφαλώς ορισμένες χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πηγές έμπνευσης, αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι θα διαβιβάσω όλες τις προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ με κάθε ειλικρίνεια."@el10
". − Very briefly, Mr President, obviously I take due note of the splendid remarks and specific proposals made here, and have every intention of passing them on to my colleague Benita Ferrero-Waldner and the Commission. I must, however, remind the House that the Commission’s scope for action is extremely limited. It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that. I do wish to make this clear. Having said that, I do take due note of the very clear message that there must be a guarantee of transparency, as Mrs Morgantini said. I am quite in favour of this point. She suggests a moratorium, and I will pass on this suggestion. I also seem to have perceived the need to re-update the surveys performed to date, or the possibility of this. There is no reason why these surveys should not be updated again. You should know in any case that I will report to the Commission on all the fine speeches and arguments I have heard here, and I have no doubt that in due course initiatives will be taken. In any case, however, ideas will be passed on and the voluntarist spirit will form part of the process, believe me, because it is obvious we must hope that all the other European countries will be able to do what Belgium has done. I am not saying this merely because it is Belgium, but of course I am pleased it was my country that did it. This is perhaps what you were seeking. There have certainly been some useful and interesting sources of inspiration, but I wish to let you know that I will pass on all the suggestions, comments and requests made here in all conviction and sincerity."@en4
". − Señor Presidente, muy brevemente, tomo nota evidentemente de las excelentes reflexiones y propuestas concretas realizadas aquí, que transmitiré a mi colega Benita Ferrero-Waldner y a la Comisión. Recuerdo, no obstante, a la Cámara que la Comisión está muy limitada en sus actuaciones. Ciertamente, puede denunciar, puede advertir, puede proponer, pero sus facultades no van más allá. Tengo especial interés en recordar esto. Habida cuenta de lo anterior, tomo nota del mensaje claro relativo a la necesidad de garantizar la transparencia, como ha dicho la señora Morgantini. Comparto en gran medida esta reflexión. La señora Morgantini propone una Moratoria y transmitiré esta propuesta. También me parece haber percibido la necesidad o la posibilidad de volver a actualizar los estudios realizados. No hay motivo para no hacerlo. Sepan en todo caso que voy a transmitir a la Comisión las excelentes intervenciones que he escuchado aquí y los argumentos que se han presentado, y no me cabe duda de que se emprenderán las iniciativas oportunas o, en todo caso, se transmitirán las ideas y existirá la voluntad necesaria, créanme, porque es evidente que deseamos que los otros países europeos hagan lo mismo que ha logrado hacer Bélgica. Y no digo todo esto simplemente porque se trata de Bélgica, sino, por supuesto, me complace, evidentemente, comprobar que Bélgica lo ha hecho. Esto es tal vez lo que sus Señorías deseaban. Por consiguiente, existen algunas fuentes de inspiración útiles e interesantes, pero sepan también que transmitiré tanto las sugerencias como las observaciones y las preguntas formuladas hoy aquí, con toda convicción y sinceridad."@es21
"− Väga lühidalt, härra juhataja, mõistagi võtan ma teadmiseks kõik siin tehtud hiilgavad märkused ja konkreetsed ettepanekud ning kavatsen edastada need oma kolleeg Benita Ferrero-Waldnerile ja komisjonile. Samas pean täiskogule meenutama, et komisjoni tegevusvõimalused on väga piiratud. Loomulikult on tal õigus esitada deklaratsioone ja üleskutseid; ta võib esitada ettepanekuid, aga rohkemaks tal volitusi ei ole. Tahan, et see oleks selge. Samas, olles seda öelnud, võtan teadmiseks väga selge sõnumi, et vaja on läbipaistvuse tagatist, nagu Luisa Morgantini ütles. Ma olen vägagi selle idee poolt. Ta soovitab moratooriumi ja ma annan selle soovituse edasi. Samuti tundub, et ma tajusin vajadust uuendada seni korraldatud uuringuid või selle võimalikkust. Pole mingit põhjust, miks neid uuringuid ei võiks taas uuendada Igal juhul peaksite teadma, et ma teatan komisjonile kõigist siin kuuldud headest sõnavõttudest ja arutluskäikudest ning ma ei kahtle, et omal ajal käivitatakse vastavad algatused. Igal juhul antakse ideed edasi ja vabatahtlikkuse vaim moodustab protsessist ühe osa, uskuge mind, sest peame selgelt lootma, et kõik teised Euroopa riigid suudavad teha seda, mida Belgia on teinud. Ma ei ütle seda ainult sellepärast, et tegu on Belgiaga, aga loomulikult on mul hea meel, et seda tegi just minu kodumaa. Võib-olla seda te soovisitegi. Kindlasti on olnud mõned kasulikud ja huvitavad inspiratsiooniallikad, aga ma tahan teile teada anda, et ma annan kogu veendumuse ja siirusega edasi siin tehtud ettepanekud, märkused ja sooviavaldused."@et5
". − Puhun lyhyesti, arvoisa puhemies. Panen luonnollisesti tarkoin merkille täällä esitetyt erinomaiset huomiota ja erityiset ehdotukset, jotka aion todellakin välittää kollegalleni Benita Ferrero-Waldnerille ja komissiolle. Minun on kuitenkin muistutettava parlamentille, että komission toimivalta on hyvin rajallinen. Sillä on luonnollisesti valta valittaa ja manata; se voi esittää ehdotuksia, mutta siihen toimivalta rajoittuukin. Haluan tehdä tämän selväksi. Panen kuitenkin merkille hyvin selvän viestin siitä, että avoimuus on taattava, kuten Luisa Morgantini esitti. Olen tästä todellakin samaa mieltä. Hän ehdottaa käytön keskeyttämistä, ja minä välitän ehdotuksen eteenpäin. Olen myös ymmärtänyt tarpeen päivittää tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia tai sen mahdollisuutta. Ei ole syitä, miksi tutkimuksia ei voitaisi jälleen päivittää. Tahdon teidän joka tapauksessa tietävän, että raportoin komissiolle kaikista täällä kuulemistani hienoista puheenvuoroista ja perusteluista, ja uskon, että aikanaan aloitteita tehdään. Ajatukset kuitenkin välitetään eteenpäin joka tapauksessa, ja osana prosessia on vapaaehtoishenki, uskokaa minua, sillä me luonnollisesti toivomme kaikkien muiden Euroopan valtioiden voivan toimia Belgian tavoin. En sano tätä pelkästään siksi, että kyseessä on Belgia, mutta olen tietysti iloinen siitä, että kyseessä on kotimaani. Tätä te kenties toivoitte. Täällä on todellakin kuultu hyödyllisiä ja inspiroivia ajatuksia, mutta haluan teidän tietävän, että välitän edelleen kaikki täällä vakaumuksella ja vilpittömästi esitetyt ehdotukset, huomautukset ja pyynnöt."@fi7
". − Nagyon röviden, elnök úr, nyilvánvaló, hogy feljegyzem az itt tett nagyszerű észrevételeket és egyes javaslatokat, amelyeket mindenképpen át szeretnék adni kollégámnak, Benita Ferrero-Waldnernak és a Bizottságnak. Emlékeztetnem kell azonban a Házat, hogy a Bizottság hatásköre rendkívül behatárolt. Nyilvánvalóan rendelkezik szónoki és bájoló erőkkel, de ezen túl nincs hatalma. Szeretném, ha ez világos lenne. Miután ezt elmondtam, tudomásul veszem azt a nagyon világos üzenetet, amely szerint átláthatósági garanciára van szükség, amint azt Morgantini asszony is megfogalmazta. Én egyetértek ezzel a kérdéssel. Ő moratóriumot javasol és én továbbítani fogom javaslatát. Úgy vettem észre, hogy szükségessé vált az eddig elkészült felmérések ismételt aktualizálása, illetve, hogy erre lehetőség van. Semmi okát nem látom annak, hogy ezeket a felméréseket ne lehetne újból frissíteni. Mindenképpen tudniuk kell azonban, hogy a Bizottságnak jelentést teszek az itt hallott valamennyi kitűnő felszólalásról és érvelésről, és semmi kétségem nincs afelől, hogy kellő időben megtörténnek a kezdeményezések. Mindenesetre, az elgondolásokat továbbítom és higgyék el, a voluntarista szellem jelen lesz a folyamatban, mivel nyilvánvalóan reménykednünk kell abban, hogy az összes többi európai ország képes lesz megtenni, amit Belgium már megtett. Nem csupán azért mondom ezt, mert Belgiumról van szó, de természetesen örülök, hogy az én országom tette ezt. Talán Önök éppen ezt akarták elérni. Rengeteg hasznos és ihletet szülő dolgot hallottam, de meg szeretném mondani Önöknek, hogy továbbítom az összes javaslatot, észrevételt és kérést, amelyek itt teljes meggyőződéssel és őszinteséggel elhangzottak."@hu11
". − Molto brevemente, signor Presidente, prendo ovviamente nota delle eccellenti osservazioni e delle proposte specifiche fatte in questa sede che trasmetterò senz’altro alla mia collega Benita Ferrero-Waldner e alla Commissione. Devo tuttavia ricordare all’Assemblea che il margine di manovra della Commissione è estremamente limitato. Ha ovviamente poteri declamatori e incantatori; può presentare proposte, ma al di là di questo non ha alcun potere. Desidero che sia chiaro. Detto ciò, prendo debita nota del messaggio estremamente chiaro che vi debba essere una garanzia di trasparenza, come affermato dall’onorevole Morgantini. Sono decisamente a favore di questo punto. La collega suggerisce una moratoria e io trasmetterò tale suggerimento. Mi sembra inoltre di avere percepito il bisogno, o la necessità, di riaggiornare gli studi condotti sino a oggi. Non vi è alcuna ragione per cui tali studi non debbano essere di nuovo aggiornati. In ogni caso, dovete sapere che riferirò alla Commissione tutti gli eccellenti interventi e le argomentazioni che ho ascoltato in questa sede. Non dubito affatto che, a tempo debito, verranno intraprese azioni o che, in ogni caso, tuttavia, verranno trasmesse idee e lo spirito volontarista, credetemi, costituirà parte del processo perché è ovvio che ci dobbiamo augurare che tutti i paesi europei saranno in grado di fare ciò che ha fatto il Belgio. Non dico ciò semplicemente perché si tratta del Belgio, ma sono di certo lieto che sia stato il mio paese a farlo. E’ forse ciò che state cercando. Vi sono senza dubbio state alcune fonti di ispirazione utili e interessanti, ma desidero farvi sapere che trasmetterò tutti i suggerimenti, richieste e commenti formulati in questa sede con sincerità e convinzione."@it12
"Kalbėsiu trumpai, pone Pirmininke: be abejo, atkreipiu dėmesį į čia išsakomas puikias pastabas ir konkrečius pasiūlymus bei ketinu perduoti juos savo kolegei Benitai Ferrero-Waldner ir Komisijai. Tačiau turiu priminti rūmams, kad Komisijos veiksmų ribos yra labai siauros. Be abejo, ji turi galimybę kalbėti ir išsisakyti, ji gali teikti pasiūlymus, bet ne daugiau. Noriu pasakyti tai labai aiškiai. Tai pareiškęs suprantu ir priimu labai aiškų raginimą garantuoti skaidrumą, kaip sakė ponia L. Morgantini. Pritariu. Ji siūlo moratoriumą, ir aš perduosiu šį siūlymą. Taip pat supratau, kad reikėtų dar kartą atnaujinti iki šios dienos atliktus tyrimus ar bent jau svarstyti tokią galimybę. Nėra priežasčių, dėl kurių tyrimai negalėtų būti pakartoti. Bet kuriuo atveju turėtumėte žinoti, kad perduosiu Komisijai visas čia išgirstas kalbas bei argumentus, ir neabejoju, kad tinkamu laiku bus imtasi iniciatyvų. Kad ir kaip būtų, idėjos bus perduotos, akivaizdu, jog turime tikėtis, kad visos likusios Europos šalys pasielgs taip, kaip pasielgė Belgija. Ir ne todėl, kad tai Belgija, nors, žinoma, didžiuojuosi, kad mano šalis šitaip pasielgė. Tikriausiai to ir siekėte. Buvo išsakyta naudingų ir įdomių bei įkvepiančių minčių, tad norėčiau patikinti, kad perduosiu visus čia girdėtus pasiūlymus, komentarus bei prašymus."@lt14
"Pavisam īsi. Priekšsēdētāja kungs! Acīmredzot es pietiekami ņemu vērā spožās piezīmes un te izteiktos īpašos ierosinājumus, un man ir vēlme tos nodot savai kolēģei un Komisijai. Tomēr man deputātiem jāatgādina, ka Komisijas rīcības brīvība ir ārkārtīgi ierobežota. Tai acīmredzot ir deklaratīvas vai īpašas pilnvaras; tā var iesniegt priekšlikumus, bet tai nav citu tiesību. Es vēlos to izskaidrot. To pasakot, es ņemu vērā ļoti skaidru ziņu, ka jābūt pārskatāmības garantijai, kā teica . Esmu par labu šim punktam, Viņa iesaka moratoriju un es nodošu šo ieteikumu tālāk. Šķiet, es arī esmu uztvēris nepieciešamību atjaunot līdz šim veiktos pētījumus, vai tā iespējamību. Nav iemeslu, kāpēc šie pētījumi atkal nevarētu tikt atjaunoti. Katrā ziņā jums jāzina, ka es ziņošu Komisijai par visām labajām runām un argumentiem, ko es šeit dzirdēju, un es nešaubos, ka noteiktā laikā tiks veiktas iniciatīvas. Katrā ziņā tomēr idejas tiks nodotas tālāk un, ticiet man, brīvprātības gaisotne būs procesa sastāvdaļa, jo ir acīmredzami, ka mums jācer, ka visas pārējās Eiropas valstis varēs izdarīt to, ko paveikusi Beļģija. Es to nesaku tikai tāpēc, ka tā ir Beļģija, bet, protams, man ir patīkami, ka mana valsts to izdarīja. Iespējams, ka tas ir tas, ko jūs vēlaties. Protams, ir bijuši daži noderīgi un interesanti iedvesmas avoti, bet es vēlos, lai jūs zinātu, ka es nodošu tālāk visus ieteikumus, komentārus un lūgumus, kas te pārliecinoši un patiesi izteikti."@lv13
"Monsieur le Président, très rapidement, je prends acte évidemment et je transmettrai à ma collègue Benita Ferrero-Waldner et à la Commission les excellentes réflexions que j'ai entendues et les propositions concrètes qui ont été faites. Je rappelle, bien entendu, que la Commission est très limitée dans son action. Elle peut avoir, évidemment, un pouvoir déclamatoire, incantatoire, elle peut faire des propositions, mais elle n'est pas compétente au-delà. Je tiens quand même à le rappeler. Ceci étant dit, je retiens comme message clair qu'il y a nécessité de garantir la transparence, comme le disait Mme Morgantini. Je partage assez largement cette considération. Elle fait la proposition d'un moratoire, je transmettrai cette suggestion. J'ai aussi perçu, semble-t-il, la nécessité, voire la possibilité de réactualiser les études qui ont été faites. Il n'y a pas de raison de ne pas réactualiser ces études. Sachez en tout cas que je vais transmettre à la Commission les excellentes interventions que j'ai entendues et les arguments qui ont été évoqués ici et je ne doute pas qu'en temps voulu, des initiatives seront prises ou, en tout cas, on transmettra des idées et le volontarisme y sera, croyez-moi, parce que ce que la Belgique a pu faire, il est évident qu'il faut souhaiter que tous les autres pays européens puissent le faire. Je ne dis pas cela parce que c'est la Belgique, mais je suis heureux, évidemment, de constater que la Belgique l'a fait. C'est un peu ce que vous souhaitiez. Donc, il y a certainement des sources d'inspiration utiles et intéressantes, mais sachez que je transmettrai tant les suggestions et les remarques que les demandes qui ont été formulées ici, avec conviction et avec sincérité."@mt15
". − Heel kort, Mijnheer de Voorzitter, natuurlijk neem ik goed nota van de voortreffelijke opmerkingen en specifieke voorstellen die hier zijn gedaan, en ben ik zeker van plan deze door te geven aan mijn collega Benita Ferrero-Waldner en de Commissie. Ik moet het Huis er echter aan herinneren dat het actiebereik van de Commissie uiterst beperkt is. Zij heeft duidelijk retorische en bezwerende macht; ze kan voorstellen indienen, maar verder gaat haar macht niet. Ik wil dit graag duidelijk maken. Dat gezegd hebbende, neem ik zeer goed nota van de zeer heldere boodschap dat er een garantie van transparantie moet zijn, zoals mevrouw Morgantini heeft gezegd. Ik ben het zeer eens met dit punt. Zij stelt een moratorium voor, en ik zal deze suggestie doorgeven. Ik denk ook te hebben opgemerkt dat er behoefte bestaat aan het opnieuw actualiseren van de onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, of de mogelijkheid daarvan. Er bestaat geen reden waarom deze onderzoeken niet opnieuw geactualiseerd zouden kunnen worden. U moet in ieder geval weten dat ik verslag zal doen aan de Commissie van al deze voortreffelijke toespraken en argumenten die ik hier heb gehoord, en ik twijfel er niet aan dat te zijner tijd initiatieven zullen worden genomen. Maar in elk geval zullen de ideeën worden overgebracht en zal het vrijwilligheidsprincipe deel van het proces vormen, geloof me, omdat duidelijk is dat we moeten hopen dat alle andere Europese landen kunnen doen wat België heeft gedaan. Ik zeg dit niet alleen omdat dit België is, maar natuurlijk ben ik blij dat het mijn land was dat dit heeft gedaan. Dit is misschien waar u naar streefde. Er zijn zeker nuttige en interessante inspiratiebronnen geweest, maar ik wil u laten weten dat ik al deze suggesties, commentaren en verzoeken die hier zijn gedaan in alle oprechtheid zal doorgeven."@nl3
". Będę mówić bardzo krótko, panie przewodniczący. Poświęciłem należną uwagę wspaniałym uwagom i złożonym tu szczegółowym propozycjom. Mam szczery zamiar przekazać je mojej koleżance, Benicie Ferrero-Waldner i Komisji. Muszę jednak przypomnieć tej Izbie, że pole do działania, jakim dysponuje Komisja, jest niezwykle ograniczone. Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień. Pragnę wyraźnie to powiedzieć. Gdy już to rzekłem, zwracam należytą uwagę na bardzo wyraźną wiadomość, że, jak wyraziła się pani poseł Morgantini, musi istnieć gwarancja przejrzystości. Całkiem mocno popieram to stwierdzenie. Sugeruje ona wprowadzenie moratorium - przekażę dalej tę sugestię. Wydaje się, że pojmuję również potrzebę ponownej aktualizacji przeprowadzonych dotychczas badań albo taką możliwość. Nie ma żadnych przyczyn, dla których te badania nie powinny zostać ponownie zaktualizowane. W każdym razie powinni państwo wiedzieć, że poinformuję Komisję o tych wszystkich dobrych wystąpieniach i argumentach, jakie tu usłyszałem; nie mam żadnych wątpliwości, że inicjatywy te zostaną podjęte w odpowiednim czasie. W każdym razie pomysły zostaną przekazane dalej i duch samodzielnej inicjatywy stanie się częścią tego procesu. Proszę mi uwierzyć; powinniśmy mieć nadal nadzieję, że wszystkie inne kraje europejskie będą mogły uczynić to, co zrobiła Belgia. Nie mówię tego tylko dlatego, że jest to Belgia, lecz oczywiście cieszę się, że zrobił to mój kraj. Jest to zapewne to, o co się państwo starali. Oczywiście muszą istnieć pewne użyteczne i interesujące źródła inspiracji, lecz pragnę, aby państwo wiedzieli, że przekażę dalej wszystkie sugestie, uwagi i wnioski, przedstawione tu z całym przekonaniem i szczerością."@pl16
". Senhor Presidente, muito rapidamente, tomo evidentemente boa nota e transmitirei à minha colega Benita Ferrero-Waldner e à Comissão as excelentes reflexões que ouvi e as propostas concretas apresentadas. Devo, no entanto, recordar que a Comissão está muito limitada na sua acção. Claro que pode ter um poder declamatório, encantatório, pode fazer propostas, mas não possui competência para mais do que isso. Não posso deixar de recordá-lo. Dito isto, retenho uma mensagem muito clara da senhora deputada Morgantini, de que é necessário garantir a transparência. Partilho em grande medida essa afirmação. Ela apresenta a proposta de uma moratória, sugestão que transmitirei. Senti também a necessidade ou a possibilidade de reactualizar os estudos que foram feitos. Não há qualquer razão para não reactualizar esses estudos. Saibam no entanto que vou transmitir à Comissão as excelentes intervenções que ouvi e os argumentos que foram evocados, e não duvido que, no devido tempo, serão tomadas iniciativas ou, pelo menos, transmitidas ideias seguramente proactivas, podem crer, uma vez que aquilo que fez a Bélgica, é evidente que podemos desejar que todos os outros países europeus façam também. Não digo isto por ser a Bélgica, mas é claro que estou contente por o meu país ter tomado esta atitude. É, porventura, aquilo que os senhores deputados desejavam. Assim, existem com certeza fontes de inspiração úteis e interessantes, mas saibam que transmitirei tanto as sugestões e observações como os pedidos aqui formulados, com convicção e sinceridade."@pt17
"Monsieur le Président, très rapidement, je prends acte évidemment et je transmettrai à ma collègue Benita Ferrero-Waldner et à la Commission les excellentes réflexions que j'ai entendues et les propositions concrètes qui ont été faites. Je rappelle, bien entendu, que la Commission est très limitée dans son action. Elle peut avoir, évidemment, un pouvoir déclamatoire, incantatoire, elle peut faire des propositions, mais elle n'est pas compétente au-delà. Je tiens quand même à le rappeler. Ceci étant dit, je retiens comme message clair qu'il y a nécessité de garantir la transparence, comme le disait Mme Morgantini. Je partage assez largement cette considération. Elle fait la proposition d'un moratoire, je transmettrai cette suggestion. J'ai aussi perçu, semble-t-il, la nécessité, voire la possibilité de réactualiser les études qui ont été faites. Il n'y a pas de raison de ne pas réactualiser ces études. Sachez en tout cas que je vais transmettre à la Commission les excellentes interventions que j'ai entendues et les arguments qui ont été évoqués ici et je ne doute pas qu'en temps voulu, des initiatives seront prises ou, en tout cas, on transmettra des idées et le volontarisme y sera, croyez-moi, parce que ce que la Belgique a pu faire, il est évident qu'il faut souhaiter que tous les autres pays européens puissent le faire. Je ne dis pas cela parce que c'est la Belgique, mais je suis heureux, évidemment, de constater que la Belgique l'a fait. C'est un peu ce que vous souhaitiez. Donc, il y a certainement des sources d'inspiration utiles et intéressantes, mais sachez que je transmettrai tant les suggestions et les remarques que les demandes qui ont été formulées ici, avec conviction et avec sincérité."@ro18
". − Vážený pán predsedajúci, veľmi stručne by som chcel povedať, že, samozrejme, zohľadňujem vynikajúce poznámky a osobitné návrhy, ktoré tu dnes odzneli a hodlám ich v každom prípade predložiť mojej kolegyni Benite Ferrero-Waldnerovej, ako aj Komisii. Musím však tomuto Parlamentu pripomenúť, že rozsah činnosti Komisie je nesmierne obmedzený. Samozrejme, disponuje deklamačnými právomocami, môže vyzývať a žiadať, môže predkladať návrhy, ale v ostatných oblastiach už toľko právomocí nemá. Chcel by som, aby to bolo jednoznačné. Vzhľadom na to beriem na vedomie veľmi jasné posolstvo o tom, že musíme poskytnúť záruku transparentnosti, ako vyhlásila pani Morgantiniová. S týmto bodom súhlasím. Pani poslankyňa navrhuje moratórium a ja tento návrh odovzdám ďalej. Zdá sa mi, že som si všimol aj potrebu opätovnej aktualizácie prieskumov, ktoré boli dodnes vykonané, respektíve túto možnosť. Neexistuje dôvod, prečo by tieto prieskumy nemali byť opätovne aktualizované. Chcel by som, aby ste v každom prípade vedeli, že Komisii budem tlmočiť všetky skvelé príspevky a argumenty, ktoré tu dnes odzneli a nepochybujem o tom, že v rozumnej časovej lehote budú prijaté príslušné iniciatívy. V každom prípade však budú tieto myšlienky tlmočené a dobrovoľnícky duch bude súčasťou procesu, pretože, a to mi verte, je zjavné, že musíme dúfať, že všetky európske krajiny budú schopné urobiť to, čo dokázalo Belgicko. Nehovorím to len preto, že som Belgičan, a to napriek tomu, že ma veľmi teší, že je to práve moja krajina, ktorá k tomuto kroku pristúpila. Možno práve toto je tým, o čo sa usilujete. Určite existujú užitočné a zaujímavé zdroje inšpirácie, ale chcem, aby ste vedeli, že úprimne a s presvedčením odovzdám všetky návrhy, pripomienky a požiadavky, ktoré tu dnes odzneli."@sk19
". − Zelo kratek bom; gospod predsednik, seveda bom upošteval odlične pripombe in posamezne predloge, ki ste jih tukaj podali, ter jih bom posredoval kolegici Beniti Ferrero-Waldner in Komisiji. Vendar moram Parlament opozoriti, da so možnosti Komisije za ukrepanje zelo omejene. Jasno je, da lahko govori o tem in k temu poziva; lahko predstavi predloge, drugih pooblastil pa nima. To mora biti jasno. Ne glede na to pa bom upošteval zelo jasno sporočilo, da je treba zagotoviti preglednost, kot je dejala gospa Morgantini. To točko zelo podpiram. Gospa Morgantini predlaga moratorij in ta predlog bom posredoval. Opazil sem tudi potrebo ali možnost po ponovni posodobitvi raziskav, izvedenih do danes. Ni razloga, da teh raziskav ne bi ponovno posodobili. V vsakem primeru morate vedeti, da bom Komisiji poročal o vseh dobrih govorih in argumentih, ki sem jih tukaj slišal, in ne dvomim, da bodo pobude pravočasno sprejete. V vsakem primeru bodo zamisli posredovane in verjemite mi, da bo voluntarističen duh del procesa, ker je jasno, da moramo upati, da bodo vse druge evropske države lahko naredile to, kar je naredila Belgija. Tega ne govorim le zato, ker gre za Belgijo, sem pa seveda ponosen, da je to naredila moja država. Morda ste si prizadevali za to. Gotovo je nekaj uporabnih in zanimivih virov navdiha, vendar vedite, da bom prepričljivo in odkrito posredoval vse predloge, pripombe in zahteve, ki so bili tukaj podani."@sl20
". − Mycket kort, herr talman, noterar jag naturligtvis de utmärkta anmärkningar och specifika förslag som har lagts fram här, och har all avsikt att vidarebefordra dem till min kollega Benita Ferrero-Waldner och kommissionen. Jag måste dock påminna parlamentet om att kommissionens utrymme för åtgärder är mycket begränsat. Det har naturligtvis deklamatoriska befogenheter, det kan lämna in förslag, men det har inga befogenheter utöver det. Jag vill klargöra detta. Med detta sagt noterar jag dock det mycket tydliga budskapet att det måste finnas en garanti för öppenheten, som Luisa Morgantini sa. Jag är helt för denna punkt. Hon föreslår ett moratorium, och jag kommer att vidarebefordra detta förslag. Jag tror mig även ha uppfattat ett behov av att på nytt uppdatera de undersökningar som har gjorts hittills, eller möjligheten att göra det. Det finns ingen anledning till varför dessa undersökningar inte skulle uppdateras igen. Ni bör alla veta att jag i alla händelser kommer att rapportera till kommissionen om alla de goda anföranden och argument som jag har hört här, och jag tvivlar inte på att initiativ kommer att tas så småningom. I alla händelser kommer idéerna att föras vidare och den frivilliga andan kommer att utgöra en del av processen, tro mig, för det är uppenbart att vi måste hoppas att alla EU-länder kommer att kunna göra det som Belgien har gjort. Jag säger inte detta bara för att det är Belgien, men jag är naturligtvis glad över att det var mitt land som gjorde det. Det är kanske detta ni söker. Det har utan tvekan funnits en del användbara och intressanta inspirationskällor, men jag vill att ni ska veta att jag kommer att föra vidare alla förslag, kommentarer och förfrågningar som har framförts här med all övertygelse och uppriktighet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph