Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-375"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zelo na kratko. Rad bi se zahvalil za to razpravo. Rad bi ponovil, da Svet ostaja zelo dejaven na vprašanjih zunanje varnosti v skladu z evropsko varnostno strategijo, v skladu z evropsko strategijo proti širjenju orožja za množično uničevanje. V okviru teh strategij se stalno posodabljajo prednostne naloge Sveta in se upoštevajo vselej novi premiki na teh področjih, in to se potem vnaša tudi v prenovljene dokumente. Tak primer je recimo ukrep, ki ga je Svet sprejel v podporo univerzalizaciji konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst konvencionalnega orožja. Zanimivo je, da je namen protokola 5 v tej konvenciji kar najbolj zmanjšati nastanek eksplozivnih ostankov vojne po končanju konfliktov. In zanimivo je, da so recimo največji proizvajalci in uporabniki orožja, ki vsebuje osiromašeni uran, že podpisniki omenjene konvencije. Za kaj več je sedaj še prezgodaj napovedovati. Omenil sem stanje v Svetu, ki je razvidno iz glasovanja o resoluciji prvega odbora generalne skupščine, ki je bila danes večkrat omenjena. Upati pa je, da bodo razprave, kakršna je bila sedanja v Evropskem parlamentu, prispevale k vzpostavljanju soglasja v Svetu – o tem vprašanju v bližnji prihodnosti. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
"( ) Velmi stručně bych chtěl poděkovat za tuto diskusi. Chtěl bych zopakovat, že Rada je nadále velmi aktivní, pokud jde o otázky vnější bezpečnosti v souladu se strategií EU proti šíření zbraní hromadného ničení. V rámci těchto strategií se prioritní cíle Rady neustále aktualizují a zohledňuje se nový vývoj v této oblasti, který je následně zahrnut do aktualizovaných dokumentů. Například opatření, které Rada přijala na podporu celosvětového přijetí Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, je příkladem takovéhoto jednání. Je zajímavé, že cílem pátého protokolu k této úmluvě je omezení tvorby výbušného vojenského odpadu do co největší míry poté, co skončí konflikt. Také je zajímavé, že největšími výrobci a uživateli zbraní obsahujících ochuzený uran jsou signatáři zmíněné Úmluvy. Je příliš brzy něco předpovídat. O situaci jsem hovořil s Radou, což je zřejmé z výsledků hlasování o rezoluci prvního výboru Valného shromáždění, které tu už dnes bylo několikrát zmíněno. Doufáme, že diskuse, jako tato v Evropském parlamentu, přispějí k dosažení konsenzu v rámci Rady. O tom vás však budu informovat v blízké budoucnosti. Děkuji."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne ganske kort sige tak for denne forhandling. Jeg vil gerne gentage, at Rådet fortsat er meget aktivt med hensyn til eksterne sikkerhedsspørgsmål i overensstemmelse med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben. Inden for rammerne af denne strategi bliver Rådets prioriteringer løbende opdateret, og nye udviklinger på dette område bliver løbende taget under overvejelse, hvorefter de også kommer med i de opdaterede dokumenter. Et eksempel på dette er f.eks. det initiativ, som Rådet har vedtaget til støtte for en global vedtagelse af konventionen om forbud mod og begrænsning af visse typer af konventionelle våben. Det er interessant, at hensigten med protokol nr. 5 i denne konvention er at mindske produktionen af eksplosivt militært affald så meget som muligt, når de militære konflikter er forbi. Det er også interessant, at de største producenter og brugere af våben, som indeholder forarmet uran, allerede har underskrevet denne konvention. Det er for tidligt at komme med forudsigelser. Jeg har nævnt situationen i Rådet, som fremgår af afstemningsresultatet om Generalforsamlingens 1. Komités resolution, som er blevet nævnt flere gange i dag. Man må håbe, at forhandlinger som denne i Europa-Parlamentet vil bidrage til, at der kan opnås enighed i Rådet. Men det vil vi høre mere om i nær fremtid. Tak."@da2
"Ich möchte mich ganz kurz für diese Aussprache bedanken und wiederholen, dass der Rat in Bezug auf Fragen zur externen Sicherheit in Übereinstimmung mit der EU-Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sehr aktiv bleibt. Innerhalb dieser Strategien werden die Hauptziele des Rates immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, neue Entwicklungen auf diesem Gebiet ständig berücksichtigt und dann in die neuen Dokumente integriert. Ein Beispiel dafür ist die vom Rat zur Unterstützung der weltweiten Annahme des Übereinkommens über das Verbot und die Begrenzung bestimmter konventioneller Waffen beschlossene Maßnahme. Interessanterweise besteht die Absicht von Protokoll Nr. 5 dieses Übereinkommens darin, die Erzeugung explosiver Kampfmittelrückstände so weit wie möglich zu reduzieren, sobald die militärischen Konflikte vorbei sind. Interessant ist ebenfalls, dass die größten Produzenten und Benutzer von Waffen, die abgereichertes Uran enthalten, bereits Unterzeichner des o. g. Übereinkommens sind. Für Vorhersagen jedweder Art ist es noch zu früh. Ich habe im Rat die offensichtliche Situation angesprochen, die sich aus den Abstimmungsergebnissen bezüglich der Resolution des UN-Abrüstungsausschusses der Generalversammlung ergeben hat und die heute mehrfach erwähnt wurde. Es ist zu hoffen, dass Aussprachen wie die heutige im Europäischen Parlament dazu beitragen werden, einen Konsens im Rat zu erzielen. Jedenfalls ist in dieser Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen Vielen Dank."@de9
"Εν συντομία, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου γι’ αυτή τη συζήτηση. Θέλω να επαναλάβω ότι το Συμβούλιο παραμένει ιδιαίτερα ενεργό σχετικά με τα θέματα εξωτερικής ασφάλειας σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών, οι στόχοι προτεραιότητας του Συμβουλίου επικαιροποιούνται συνεχώς και λαμβάνονται διαρκώς υπόψη οι νέες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, οι οποίες στη συνέχεια περιλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα έγγραφα. Παράδειγμα αυτού είναι το μέτρο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο για να υποστηριχθεί η παγκόσμια έγκριση της σύμβασης για την απαγόρευση και τον περιορισμό ορισμένων τύπων συμβατικών όπλων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο σκοπός του πρωτοκόλλου πέντε σε αυτή τη σύμβαση είναι να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η δημιουργία εκρηκτικών στρατιωτικών αποβλήτων, μετά το τέλος των στρατιωτικών συγκρούσεων. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και χρήστες όπλων που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο έχουν ήδη υπογράψει την προαναφερόμενη σύμβαση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε προβλέψεις. Ανέφερα την κατάσταση στο Συμβούλιο, κάτι που είναι εμφανές από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με το ψήφισμα για την πρώτη επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι συζητήσεις όπως η σημερινή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλουν στην επίτευξη συναίνεσης στο Συμβούλιο. Ωστόσο, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις επ’ αυτού στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ."@el10
"( ) Very briefly, I would like to express my thanks for this debate. I would like to reiterate that the Council remains very active concerning external security issues in line with the EU strategy against the proliferation of weapons of mass destruction. Within these strategies the priority objectives of the Council are constantly being updated, and new developments in this area are constantly being taken into consideration, and are then also included in the updated documents. An example of this is, for instance, the measure adopted by the Council, in support of the global adoption of the convention on banning and limitation of some types of conventional armaments. It is interesting that the purpose of Protocol Five in this Convention is to reduce as much as possible the creation of explosive military waste, once the military conflicts are over. It is also interesting that the largest producers and users of armaments containing depleted uranium are already signatories to the above-mentioned Convention. It is too early to make any forecasts yet. I have mentioned the situation in the Council, which is evident from the voting results on the General Assembly’s First Committee Resolution, which has been mentioned several times today. It is to be hoped that the debates such as the present one in the European Parliament will contribute to achieving a consensus in the Council. However, there will more on this in the near future. Thank you."@en4
". ( ) Muy brevemente, me gustaría manifestar mi agradecimiento por la celebración de este debate. Me gustaría también reiterar que el Consejo sigue trabajando activamente en relación con las cuestiones de seguridad exterior en el marco de la estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva. En el seno de tales estrategias, los objetivos prioritarios del Consejo se actualizan constantemente y se toman en consideración los avances realizados en este ámbito, que se incorporan en los documentos revisados. Un ejemplo de lo anterior sería, por ejemplo, la medida adoptada por el Consejo en apoyo de la adopción universal de la Convención sobre la prohibición y la limitación de ciertos tipos de armas convencionales. Cabe destacar que el objeto del Protocolo V de la Convención es reducir en la medida de lo posible la generación de restos explosivos de guerra al término de los conflictos bélicos. También es interesante señalar que los mayores fabricantes y usuarios de armas de uranio empobrecido son las partes en la Convención arriba mencionada. Todavía es demasiado pronto para realizar previsiones. He mencionado la situación en el Consejo, evidente a partir de los resultados de las votaciones sobre la Resolución de la Primera Comisión de la Asamblea General, mencionados en diversas ocasiones hoy aquí. También cabe esperar que los debates como éste de hoy en el Parlamento Europeo contribuyan a alcanzar un consenso en el Consejo. No obstante, seguiremos debatiendo sobre ello en un futuro inmediato. Gracias."@es21
"( ) Väga lühidalt, tahaksin avaldada tänu selle arutelu eest. Tahan korrata, et nõukogu jääb välisjulgeoleku teemadel väga aktiivseks vastavalt ELi strateegiale massihävitusrelvade leviku vastu. Nende strateegiate raames uuendatakse pidevalt nõukogu prioriteetseid eesmärke ning pidevalt arvestatakse uute arengutega selles valdkonnas, mis lisatakse siis ka uuendatud dokumentidesse. Selliseks näiteks on nõukogu poolt vastu võetud meede, millega toetati mõnede tavarelvade keelustamise ja piiramise konventsiooni ülemaailmset vastuvõtmist. On huvitav, et selle konventsiooni 5. protokolli eesmärk on võimalikult rohkem vähendada plahvatusohtlike sõjaliste jäätmete teket pärast sõjaliste konfliktide lõppu. Samuti on huvitav, et vaesestatud uraani sisaldavate relvade suurimad tootjad ja kasutajad on juba eespool nimetatud konventsiooni osalisriigid. Veel on vara teha mingeid ennustusi. Ma olen seda olukorda nõukogus maininud, mis nähtub peaassamblee esimese komitee otsuse hääletustulemustest, mida on täna korduvalt nimetatud. Tuleb loota, et sellised arutelud nagu nüüd Euroopa Parlamendis toimunu aitavad kaasa nõukogus konsensuse saavutamisele. Samas kuuleme sellest rohkem lähitulevikus. Tänan teid."@et5
"( ) Puhun lyhyesti. Kiitän tästä keskustelusta. Toistan, että neuvosto on erittäin aktiivinen ulkoista turvallisuutta koskevissa asioissa joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian mukaisesti. Strategioiden osalta neuvoston ensisijaisia tavoitteita päivitetään jatkuvasti, ja alan uusinta kehitystä tarkastellaan jatkuvasti ja sisällytetään sitten myös päivitettyihin asiakirjoihin. Tästä on esimerkkinä neuvoston toimenpide tietyn tyyppisten aseiden kieltoa ja rajoittamista koskevan yleissopimuksen yleisen hyväksymisen tukemiseksi. On mielenkiintoista, että yleissopimuksen viidennessä pöytäkirjassa pyritään vähentämään mahdollisimman paljon räjähtävän sotajätteen syntymistä sotilaallisten konfliktien jälkeen. On myös mielenkiintoista, että köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden suurimmat tuottajat ja käyttäjät ovat jo allekirjoittaneet edellä mainitun yleissopimuksen. Vielä on liian aikaista ennustaa mitään. Olen maininnut tilanteen neuvostolle, sillä tämä käy ilmi yleiskokouksen ensimmäisen komitean päätöslauselman äänestystuloksista. Päätöslauselma on mainittu tänään monta kertaa. Toivokaamme, että tämän kaltaiset keskustelut Euroopan parlamentissa edistävät osaltaan yksimielisyyden saavuttamista neuvostossa. Asiaa kuitenkin käsitellään lisää lähitulevaisuudessa. Kiitos."@fi7
"Très brièvement, j’aimerais vous remercier pour ce débat. Je tiens à répéter que le Conseil reste très actif sur les questions de sécurité extérieure conformément à la stratégie européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Dans le contexte de ces stratégies, les objectifs prioritaires du Conseil sont constamment remis à jour et de nouveaux développements dans ce domaine sont pris en compte en permanence et sont inclus dans les documents mis à jour. Un exemple de cette approche est la mesure adoptée par le Conseil pour soutenir l’adoption dans le monde entier de la convention sur l’interdiction et la restriction de certains types d’armes conventionnelles. Il est intéressant de constater que l’objectif du protocole n° 5 de cette convention est de réduire autant que possible la création de déchets militaires explosifs une fois les conflits armés terminés. Il est également intéressant de noter que les plus gros producteurs et utilisateurs d’armes contenant de l’uranium appauvri ont déjà signé cette convention. Il est encore trop tôt pour faire des prévisions. J’ai mentionné la situation au sein du Conseil, révélée clairement par les résultats du vote sur la résolution de la Première Commission de l’Assemblée générale, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois aujourd’hui. Il faut espérer que les débats comme le débat actuel au sein du Parlement européen contribueront à la création d’un consensus au sein du Conseil. Toutefois, il faudra y revenir dans un avenir proche. Merci."@fr8
"( ) Nagyon röviden köszönetet szeretnék mondani a vitáért. Szeretném megismételni, hogy a Tanács továbbra is nagyon aktív marad a külső biztonság kérdéseivel kapcsolatban, az Európai Uniónak a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni stratégiájával összhangban. E stratégiákban folyamatosan aktualizálják a Tanács prioritást élvező célkitűzéseit és figyelembe veszik a területen jelentkező új fejleményeket, amelyeket beépítenek az aktualizált dokumentumokba. Ennek egy példája a Tanács által hozott intézkedés a bizonyos hagyományos fegyvertípusok betiltására és korlátozására irányuló egyezmény globális elfogadásának támogatására. Érdekes, hogy ezen egyezmény ötödik jegyzőkönyvének célja a lehetőségekhez mérten megakadályozni a robbanásveszélyes katonai hulladék keletkezését a katonai konfliktus befejeződését követően. Szintén érdekes, hogy a szegényített urán legjelentősebb termelői és felhasználói már alá is írták a fenti egyezményt. Túl korai lenne előrejelzést készíteni. Említettem a Közgyűlés első bizottságának határozatáról tartott szavazás eredményéből nyilvánvalóvá vált helyzetet Tanácson belül, ami ma már többször említésre került. Remélhetőleg az ilyen viták, ez is itt az Európai Parlamentben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tanácsban konszenzus jöjjön létre. De a közeljövőben fogunk még erről hallani. Köszönöm."@hu11
"( ) Desidero esprimere, molto brevemente, i miei ringraziamenti per la presente discussione. Mi permetto di ribadire che il Consiglio continua a essere molto attivo in merito alle questioni di sicurezza esterna in linea con la strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. All’interno di tali strategie, vengono costantemente aggiornati gli obiettivi prioritari del Consiglio e vengono continuamente presi in considerazione nuovi sviluppi in quest’ambito, che vengono poi anche inseriti nei documenti aggiornati. Un esempio di ciò è la misura presa dal Consiglio, a sostegno dell’adozione a livello globale della convenzione sul divieto o la limitazione dell’uso di alcuni tipi di armi convenzionali. E’ interessante che lo scopo del protocollo V di tale convenzione sia di ridurre il più possibile la creazione di rifiuti militari esplosivi, una volta che i conflitti bellici si sono conclusi. E’ altresì interessante che i maggiori produttori e consumatori di armamenti contenenti uranio impoverito siano già firmatari della succitata convenzione. E’ ancora troppo presto per fare alcuna previsione. Ho accennato alla situazione nel Consiglio, che è palese dai risultati della votazione sulla risoluzione della prima commissione dell’Assemblea generale, che oggi è stata menzionata diverse volte. Ci si deve augurare che discussioni, come questa in seno al Parlamento europeo, contribuiscano a ottenere un consenso in Consiglio. Nel prossimo futuro, tuttavia, vi sarà di più in merito a tale questione. Grazie."@it12
"( ) Norėčiau padėkoti už šias diskusijas. Noriu pakartoti, kad Taryba išlieka labai aktyvi išorinio saugumo klausimais, remdamasi ES strategija prieš masinio naikinimo ginklų platinimą. Šių strategijų ribose Tarybos prioritetiniai tikslai nuolat atnaujinami, nuolat sekami tobulinimai, kurie vėliau irgi įtraukiami į atnaujintus dokumentus. Pavyzdys gali būti Tarybos patvirtinta priemonė, remianti kai kurių įprastinių ginklų rūšių uždraudimo ir apribojimo konvencijos visuotinį patvirtinimą. Įdomu tai, kad šios konvencijos protokolo Nr. 5 tikslas yra karinių atliekų atsiradimo mažinimas po to, kai baigiasi kariniai konfliktai. Taip pat įdomu, kad didžiausi nusodrinto urano ginkluotės gamintojai ir naudotojai yra minėtą konvenciją pasirašiusios šalys. Šiuo metu ką nors prognozuoti dar anksti. Taryboje išdėsčiau šią situaciją ir tai akivaizdu iš balsavimo rezultatų dėl Generalinės Asamblėjos pirmojo komiteto rezoliucijos, šiandien paminėtos kelis kartus. Reikia tikėtis, kad tokios diskusijos Europos Parlamente kaip ši padės siekti vieningumo Taryboje. Bet apie tai kalbėsime artimiausioje ateityje. Ačiū."@lt14
"( ) Īsumā es gribētu izteikt savu pateicību par šīm debatēm. Es atkal gribētu atkārtot, ka Padome turpina būt ļoti aktīva par ārējās drošības jautājumiem atbilstoši ES stratēģijai pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Šajās stratēģijās Padomes galvenie mērķi ir pastāvīgi precizēti, un pastāvīgi tiek ņemti vērā jauni risinājumi, un tad tie tiek iekļauti precizētajos dokumentos. Tam piemērs, piemēram, ir Padomes pieņemtais pasākums, atbalstot vispasaules konvencijas pieņemšanu par dažu veidu parastā bruņojuma aizliegšanu un ierobežošanu. Interesanti, ka Piektā protokola mērķis šajā konvencijā ir pēc iespējas samazināt eksplozīvu militāro atkritumu radīšanu, kad militārie konflikti ir beigušies. Interesanti arī, ka lielākie bruņojuma, kas satur noplicinātu urānu, ražotāji un izmantotāji, jau ir augšminētās konvencijas dalībnieki. Šobrīd pāragri izteikt jebkādas prognozes. Esmu minējis situāciju Padomē, kas redzama no balsošanas rezultātiem par Ģenerālasamblejas Pirmās komitejas rezolūciju, kas šodien vairākas reizes bija pieminēta. Jācer, ka tādas debates kā šīs Eiropas Parlamentā veicinās sasniegt vienprātību Padomē. Tomēr tuvākajā nākotnē par to būs vēl debates. Paldies."@lv13
"Zelo na kratko. Rad bi se zahvalil za to razpravo. Rad bi ponovil, da Svet ostaja zelo dejaven na vprašanjih zunanje varnosti v skladu z evropsko varnostno strategijo, v skladu z evropsko strategijo proti širjenju orožja za množično uničevanje. V okviru teh strategij se stalno posodabljajo prednostne naloge Sveta in se upoštevajo vselej novi premiki na teh področjih, in to se potem vnaša tudi v prenovljene dokumente. Tak primer je recimo ukrep, ki ga je Svet sprejel v podporo univerzalizaciji konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst konvencionalnega orožja. Zanimivo je, da je namen protokola 5 v tej konvenciji kar najbolj zmanjšati nastanek eksplozivnih ostankov vojne po končanju konfliktov. In zanimivo je, da so recimo največji proizvajalci in uporabniki orožja, ki vsebuje osiromašeni uran, so že podpisniki omenjene konvencije. Za kaj več je sedaj še prezgodaj napovedovati. Omenil sem stanje v Svetu, ki je razvidno iz glasovanja o resoluciji prvega odbora generalne skupščine, ki je bila danes večkrat omenjena. Upati pa je, da bodo razprave, kakršna je bila sedanja v Evropskem parlamentu, prispevale k vzpostavljanju soglasja v Svetu – o tem vprašanju v bližnji prihodnosti. Hvala lepa."@mt15
"Heel in het kort, wil ik mijn dank uiten voor dit debat. Ik wil graag herhalen dat de Raad zeer actief blijft met betrekking tot externe veiligheidsonderwerpen in het verlengde van de EU-strategie tegen de proliferatie van massadestructiewapens. Binnen deze strategieën worden de belangrijkste doelstellingen van de Raad voortdurend bijgewerkt, en worden nieuwe ontwikkelingen op dit gebied voortdurend in overweging genomen en worden dan opgenomen in de herziene documenten. Een voorbeeld hiervan is onder andere de maatregel die werd aangenomen door de Raad, ter ondersteuning van de wereldwijde goedkeuring van het verdrag op het verbod en de beperking van bepaalde soorten conventioneel oorlogstuig. Het is interessant dat het doel van Protocol Vijf in dit Verdrag is het zoveel mogelijk verminderen van de creatie van explosief militair afval als de militaire conflicten eenmaal voorbij zijn. Het is ook interessant dat de grootste producenten en gebruikers van wapentuig dat verarmd uranium bevat dit hiervoor genoemde Verdrag al hebben ondertekend. Het is te vroeg om nu voorspellingen te doen. Ik heb de situatie in the Raad genoemd die duidelijk blijkt uit de stemresultaten van de resolutie van het Eerste Comité van de Algemene Vergadering, die vandaag al enige malen is genoemd. Het is te hopen dat de debatten zoals het huidige in het Europees Parlement zullen bijdragen aan het bereiken van een consensus in de Raad. Maar we zullen hier meer over spreken in de nabije toekomst. Dank u."@nl3
"( ) Chciałbym, bardzo krótko, wyrazić moje podziękowania za tę debatę. Chciałbym powtórzyć, że Rada cały czas działa bardzo aktywnie w kwestiach bezpieczeństwa zewnętrznego, zgodnie ze strategią UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowej zagłady. W ramach tych strategii, priorytetowe cele Rady są stale aktualizowane; stale uwzględniane są też nowe wydarzenia w tym obszarze, a następnie są włączane w treść zaktualizowanych dokumentów. Przykład tego stanowi na przykład środek przyjęty przez Radę, wspierający przyjęcie na całym świecie konwencji o zakazie i ograniczeniu niektórych typów broni konwencjonalnych. To interesujące, że celem protokołu piątego do tej konwencji jest możliwie daleko posunięta redukcja wytwarzania niebezpiecznych pozostałości wojskowych , jakie pozostają po zakończeniu konfliktów zbrojnych. Interesujące jest również, że najwięksi producenci i użytkownicy uzbrojenia zawierającego zubożony uran już obecnie są sygnatariuszami wyżej wymienionej konwencji. Jest zbyt wcześnie, aby formułować jakiekolwiek zapowiedzi. Wspomniałem już o sytuacji w Radzie, którą widać wyraźnie, jeżeli spojrzeć na wyniki głosowania nad rezolucją Komitetu Pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, o której mowa była dziś już kilkakrotnie. Trzeba mieć nadzieję, że debaty w Parlamencie Europejskim, takie jak obecna, przyczynią się do budowy konsensu w łonie Rady. Jednakże więcej na ten temat będzie w niedalekiej przyszłości. Dziękuję."@pl16
") Muito rapidamente, obrigado por este debate. Gostaria de reiterar que o Conselho continua extremamente activo em questões de segurança externa relacionadas com a estratégia da UE contra a proliferação de armas de destruição maciça. No âmbito dessa estratégia, os objectivos prioritários do Conselho encontram-se em constante actualização e os novos desenvolvimentos neste campo estão sempre a ser levados em consideração e incluídos nas versões actualizadas da documentação. Um exemplo disso é a medida apoiada pelo Conselho a favor da convenção global que proíbe e limita o uso de certos tipos de armamentos convencionais. É interessante notar que o objectivo do Protocolo V da Convenção é reduzir ao máximo a produção de resíduos explosivos de guerra depois do fim dos conflitos militares. É também interessante notar que os maiores produtores e utilizadores de armamentos contendo urânio empobrecido já são signatários da Convenção. É muito cedo para fazermos previsões. Já expliquei a situação no Conselho, que está patente nos resultados dos votos sobre a resolução aprovada no Primeiro Comité das Nações Unidas e que já foi mencionada várias vezes hoje. Esperemos que debates como este no Parlamento Europeu possam contribuir para alcançarmos um consenso no Conselho. No entanto, voltaremos a esta questão no futuro. Obrigado."@pt17
"Zelo na kratko. Rad bi se zahvalil za to razpravo. Rad bi ponovil, da Svet ostaja zelo dejaven na vprašanjih zunanje varnosti v skladu z evropsko varnostno strategijo, v skladu z evropsko strategijo proti širjenju orožja za množično uničevanje. V okviru teh strategij se stalno posodabljajo prednostne naloge Sveta in se upoštevajo vselej novi premiki na teh področjih, in to se potem vnaša tudi v prenovljene dokumente. Tak primer je recimo ukrep, ki ga je Svet sprejel v podporo univerzalizaciji konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst konvencionalnega orožja. Zanimivo je, da je namen protokola 5 v tej konvenciji kar najbolj zmanjšati nastanek eksplozivnih ostankov vojne po končanju konfliktov. In zanimivo je, da so recimo največji proizvajalci in uporabniki orožja, ki vsebuje osiromašeni uran, so že podpisniki omenjene konvencije. Za kaj več je sedaj še prezgodaj napovedovati. Omenil sem stanje v Svetu, ki je razvidno iz glasovanja o resoluciji prvega odbora generalne skupščine, ki je bila danes večkrat omenjena. Upati pa je, da bodo razprave, kakršna je bila sedanja v Evropskem parlamentu, prispevale k vzpostavljanju soglasja v Svetu – o tem vprašanju v bližnji prihodnosti. Hvala lepa."@ro18
"( ) Veľmi stručne by som chcel poďakovať za túto diskusiu. Chcel by som zopakovať, že Rada je naďalej veľmi aktívna, pokiaľ ide o otázky vonkajšej bezpečnosti v súlade so stratégiou EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. V rámci týchto stratégií sa prioritné ciele Rady neustále aktualizujú a zohľadňuje sa nový vývoj v tejto oblasti, ktorý je následne zahrnutý do aktualizovaných dokumentov. Napríklad opatrenie, ktoré Rada prijala na podporu celosvetového prijatia dohovoru o zákaze a obmedzení niektorých typov konvenčnej výzbroje, je príkladom takéhoto konania. Je zaujímavé, že cieľom piateho protokolu k tomuto dohovoru je obmedzenie tvorby výbušného vojenského odpadu do čo najväčšej miery po tom, ako sa skončí konflikt. Rovnako je zaujímavé, že najväčšími výrobcami a používateľmi výzbroje obsahujúcej ochudobnený urán sú signatári spomínaného dohovoru. Je príliš skoro niečo predpovedať. O situácii som hovoril s Radou, čo je zrejmé z výsledkov hlasovania o rezolúcii prvého výboru Valného zhromaždenia, ktoré tu už dnes bolo niekoľkokrát spomenuté. Dúfame, že diskusie, ako táto v Európskom parlamente, prispejú k dosiahnutiu konsenzu v rámci Rady. O tom vás však budem informovať v blízkej budúcnosti. Ďakujem."@sk19
"( ) Jag vill mycket kort uttrycka mitt stora tack för denna debatt. Jag vill upprepa att rådet arbetar mycket aktivt med yttre säkerhetsfrågor i linje med EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen. Inom dessa strategier uppdateras rådets prioriterade mål hela tiden, och ny utveckling inom detta område beaktas hela tiden, och inkluderas därefter också i de uppdaterade dokumenten. Ett exempel på detta är den åtgärd som har vidtagits av rådet, till stöd för det globala antagandet av konventionen om förbud mot och begränsning av vissa typer av konventionellt krigsmateriel. Det är intressant att syftet med det femte protokollet i denna konvention är att i så stor utsträckning som möjligt reducera skapandet av explosivt militärt avfall, när de militära konflikterna är över. Det är också intressant att de största producenterna och användarna av krigsmateriel som innehåller utarmat uran redan har undertecknat den ovan nämnda konventionen. Det är ännu för tidigt att göra några prognoser. Jag har nämnt situationen i rådet, vilket framgår tydligt av röstresultaten om resolutionen från generalförsamlingens första kommitté, som har nämnts flera gånger i dag. Vi får hoppas att debatter som denna i Europaparlamentet kommer att bidra till att uppnå enighet i rådet. Det kommer dock mer i denna fråga inom en nära framtid. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Janez Lenarčič,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,13,21,4,17,12
"President-in-Office."4
"Presidente em exercício do Conselho. - (SL"17
"SL"5,1,19,14,16,11,22,7,13,4,21,12
"urzędujący przewodniczący."16

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph