Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-371"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-371"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero fuori luogo e anche abbastanza cinica il richiamo alla di Jana Hybášková. Sulla salute dei cittadini non sono ammesse ignavia o negligenza né segreti di Stato. L’uso delle armi all’uranio ha conseguenze devastanti e irreparabili. I proiettili di uranio quando esplodono irradiano polveri sottili e contaminanti, inquinano aria, terra e acqua, penetrano il sistema respiratorio, accrescono le probabilità di tumori, leucemie e malformazioni. Chi li usa viola palesemente le leggi umanitarie internazionali. Solo in Italia, a partire dalla guerra del Golfo del 1991, l’associazione che assiste i familiari delle vittime arruolate nelle forze armate ha calcolato a 50 i casi di decesso. Recentemente il ministro della difesa ha parlato di 77 morti e i malati oscillano dalle centinaia a circa duemila persone. Sono più di 2.000 le tonnellate di uranio impoverito utilizzate dal 1991 al 2003. Il 70 per cento del territorio dell’Iraq è contaminato e ancora oggi non si conosce con certezza l’ammontare dei costi umani orribili dell’uranio impoverito. Ho visto in Iraq, all’ospedale di Bassora, ho visto i corpi di bambini deformi, ho visto le devastazioni dei loro piccoli corpi. Migliaia i civili senza nome che hanno continuato a vivere e morire nei territori contaminati dalle radiazioni: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia e in Somalia, inconsapevoli della loro sorte. E’ dal 2001 che come Parlamento europeo chiediamo l’introduzione di una moratoria. L’abbiamo ribadito nel 2006 con l’adozione della risoluzione su armi chimiche e armi disumane convenzionali. Nel 2007 la risoluzione votata a larghissima maggioranza all’ONU esorta gli Stati delle Nazioni Unite ad esaminare i danni alla salute. Hanno votato contro sei paesi: USA e Israele e purtroppo con essi anche alcuni Stati membri dell’Unione europea: Francia, Inghilterra, Repubblica ceca e Paesi Bassi. Avrebbero invece dovuto seguire l’esempio del Belgio che primo al mondo, nel marzo del 2007, ha deciso il bando completo dell’uranio impoverito a causa della sua tossicità. Con altre colleghe – e sono lieta di tutte le forze politiche – ho voluto fortemente questa discussione, perché è indispensabile agire contro le violazione del diritto internazionale, umanitario e ambientale. Agire affinché le gerarchie militari, gli Stati e l’industria bellica si assumano le loro piene responsabilità: omissioni e segreti militari, mancata attuazione delle norme di protezione e del principio precauzionale insabbiano la pericolosità dell’uranio e la possibilità di evitare tante morti. Per questo ribadisco le richieste contenute nella nostra risoluzione ed in particolare di garantire la massima trasparenza indicando aree contaminate e soprattutto perseguire l’immediata moratoria per arrivare in breve tempo alla messa al bando totale delle armi di uranio impoverito, cosi come le che continuano a mietere vittime come in Libano, dove l’esercito israeliano nelle ultime ore prima del ritiro ha lanciato più di un milione di bombe a grappolo nei villaggi e nelle case. Agire e grazie al Consiglio e alla Commissione per quello che hanno risposto ma anche per quello che faranno per attuare, pur con le limitazioni che diceva il Commissario Michel, questa possibilità di vederci liberi dalle armi all’uranio e anche dalle ."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výzvu Jany Hybáškové na uplatňování tzv. považuji za nemístnou a celkově cynickou. Nečinnost nebo zanedbávání nejsou, podobně jako státní tajemství, přijatelné v případě, když jde o lidské zdraví. Používání uranových zbraní má zničující a nenapravitelné následky. Při jejich výbuchu uranové projektily vypouštějí jemný toxický prach, kontaminují vzduch, půdu a vodu, pronikají do dýchacího ústrojí a zvyšují pravděpodobnost vzniku nádorů, leukemie a deformací. Kdokoli, kdo je používá, tak zjevně jedná v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Od války v Perském zálivu v roce 1991 sdružení příbuzných obětí vojáků spočítalo, že jen v Itálii došlo k padesáti úmrtím. Nedávno ministr obrany prohlásil, že došlo k 77 úmrtím a že počet lidí trpících onemocněními se odhaduje od několika stovek po asi dva tisíce. V období let 1991 až 2003 se použilo víc než 2 000 tun ochuzeného uranu. Okolo 70 % území Iráku je kontaminováno, a dokonce ani dnes si nejsme jistí rozsahem hrozných škod, které lidem způsobil ochuzený uran. V irácké nemocnici v Basře jsem viděla těla malformovaných dětí. Viděla jsem ty hrozné škody, které zanechal na jejich malých tělíčkách. Tisíce civilistů bez tváře, kteří stále žijí a umírají v zemi kontaminované radiací v Iráku, Afghánistánu, Kosovu, Bosně a Somálsku, si neuvědomují svůj strašný osud. Od roku 2001 jsme se my, Evropský parlament, snažili o zavedení moratoria. V roce 2006 jsme to potvrdili přijetím usnesení o chemických zbraních a nehumánních konvenčních zbraních. Rezoluce, kterou velkou většinou přijala OSN v roce 2007, vyzývá členské státy Organizace spojených národů, aby přezkoumaly škodlivé následky na zdraví. Šest zemí hlasovalo v neprospěch této rezoluce. Byly jimi USA a Izrael a bohužel několik členských států Evropské unie, konkrétně Francie, Spojené království, Česká republika a Nizozemsko. Měly by si radši vzít příklad z Belgie, která se v březnu 2007 stala první zemí na světě, která se rozhodla zcela zakázat ochuzený uran vzhledem k jeho toxickým vlivům. Společně s ostatními kolegy, přičemž mě těší, že mohu říci, že všech politických přesvědčení, jsem se důrazně zasazovala za tuto diskusi, protože je zásadní bojovat proti porušením mezinárodního, humanitárního a environmentálního práva a jednat, s cílem zabezpečit, aby armádní hierarchie, státy a zbrojní průmysl přebraly v plné míře svou zodpovědnost. Nedostatky a vojenské tajemství, neschopnost uskutečňovat pravidla týkající se ochrany a uplatňovat zásadu prevence by mohly nebezpečí uranu zamést pod koberec spolu s možností předcházet velkému množství obětí. Na tomto základě opětovně potvrzuji výzvy, které jsme vyslovili v našem usnesení, zejména k zabezpečení maximální transparentnosti prostřednictvím označování kontaminovaných oblastí a především prosazování návrhu na okamžité zavedení moratoria, s cílem dosáhnout úplného zákazu ochuzeného uranu a tříštivých bomb, které si ještě stále vybírají své oběti. Například v Libanonu bombardovala izraelská armáda více než milionem tříštivých bomb vesnice a domy po několik hodin předtím, než se stáhla z tohoto území. Přistupte k činům. Děkuji Radě a Komisi za jejich odpovědi, ale i za to, co udělají navzdory omezením, o nichž hovořil pan komisař Michel, aby dosáhly osvobození od uranových zbraní a tříštivých bomb."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at Jana Hybáškovás krav om realpolitik er malplaceret og kynisk. Ladhed eller ligegyldighed er ligesom statshemmeligheder ikke acceptable, når det gælder folks helbred. Brugen af uranvåben har ødelæggende og uigenkaldelige konsekvenser. Når uranprojektiler eksploderer, udsender de et fint, giftigt støv. De forurener luften, jorden og vandet, gennemtrænger åndedrætssystemet og øger sandsynligheden for tumorer, leukæmi og misdannelser. Alle, som bruger dem, overtræder helt klart international humanitær ret. Siden Golfkrigen i 1991 har foreningen af slægtninge til militærpersonel beregnet, at der har været 50 dødsfald alene i Italien. For nylig udtalte forsvarsministeren, at der havde været 77 dødsfald, og at antallet af syge lå mellem flere hundrede og ca. 2.000. Der blev brugt over 2.000 t forarmet uran fra 1991 til 2003. Omkring 70 % af Iraks territorium er forgiftet, og selv i dag har vi ikke overblik over omfanget af de frygtelige menneskelige omkostninger ved forarmet uran. På hospitalet i Basra i Irak har jeg set ligene af misdannede børn. Jeg har set de skrækkelige skader på deres små kroppe. Der er tusinder af navnløse civile, som stadig lever og dør på områder, som er forurenet af stråling - i Irak, i Afghanistan, i Kosovo, i Bosnien, i Somalia, uafvidende om deres skæbne. Siden 2001 har vi i Europa-Parlamentet forsøgt at få indført et moratorium. Det bekræftede vi i 2006 med vedtagelsen af en beslutning om kemiske våben og inhumane konventionelle våben. I 2007 vedtog et overvældende flertal i FN en resolution, som indtrængende opfordrer FN's medlemsstater til at undersøge helbredsskaderne. Seks lande stemte imod, nemlig USA og Israel og desværre flere medlemmer af EU, nemlig Frankrig, Det Forenede Kongerige, Den Tjekkiske Republik og Nederlandene. De burde i stedet have fulgt Belgiens eksempel, som i marts 2007 var det første land i verden, som forbød forarmet uran totalt på grund af dets toksicitet. Jeg har sammen med andre medlemmer af - og det glæder mig - alle politiske overbevisninger argumenteret varmt for denne debat, fordi det er vigtigt at handle mod overtrædelser af international humanitær ret og miljølovgivning og gøre noget for at sikre, at de militære hierarkier, stater og krigsindustrien påtager sig deres fulde ansvar. Forsømmelser og militærhemmeligheder, manglende gennemførelse af regler om beskyttelse og forsigtighedsprincippet kunne risikere at feje faren ved uran ind under gulvtæppet sammen med muligheden for at forebygge et stort antal dødsfald. Derfor vil jeg gentage kravene i vores beslutning, navnlig at sikre maksimal gennemsigtighed ved at afmærke forurenede områder og især forfølge idéen om et øjeblikkeligt moratorium for snart at opnå et totalt forbud mod våben med forarmet uran og klyngebomber, som stadig kræver ofre. I Libanon affyrede israelerne f.eks. over en million klyngebomber mod landsbyer og hjem i de sidste timer, før de trak sig tilbage. Gør noget. Tak til Rådet og Kommissionen for deres svar, men også for det, de vil gøre, trods de begrænsninger, som kommissær Michel nævnte, for at opnå frihed fra uranvåben og klyngebomber."@da2
". − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich halte den Hinweis von Jana Hybášková auf die Realpolitik für unpassend und überaus zynisch. Trägheit oder Nachlässigkeit sind ebenso wie Staatsgeheimnisse unzulässig, wenn es um die Gesundheit der Bürger geht. Die Verwendung von Uranwaffen hat verheerende und irreparable Folgen. Wenn Urangeschosse explodieren, setzen sie feinen Giftstaub frei; sie kontaminieren Luft, Boden und Wasser, dringen in das Atmungssystem ein und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Tumor- und Leukämieerkrankungen sowie von Missbildungen. Wer sie einsetzt, der verstößt eindeutig gegen das humanitäre Völkerrecht. Seit dem Golf-Krieg 1991 schätzte die Hilfsorganisation für Angehörige von Opfern des Militärpersonals die Zahl der Todesfälle allein in Italien auf 50. Vor kurzem sprach der Verteidigungsminister von 77 Toten, und bei den Kranken schwanken die Zahlen zwischen einigen Hundert und etwa 2 000. Über 2 000 Tonnen abgereichertes Uran wurden zwischen 1991 und 2003 eingesetzt. 70 % des Gebiets des Irak sind verseucht, und bis heute ist die Höhe der schrecklichen Kosten an Menschenleben, die das abgereicherte Uran verursacht hat, noch nicht genau bekannt. Im Krankenhaus von Basra, im Irak, sah ich die Körper deformierter Kinder, sah ich die schrecklichen Verletzungen an ihren kleinen Körpern. Tausende von namenlosen Zivilisten lebten und starben weiterhin in den strahlenverseuchten Gebieten: im Irak, in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien und in Somalia, nicht ahnend, welches Schicksal sie ereilen würde. Seit 2001 haben wir als Europäisches Parlament die Einführung eines Moratoriums gefordert. Wir haben dies 2006 mit der Annahme der Entschließung zu chemischen Waffen und unmenschlichen konventionellen Waffen bekräftigt. In der 2007 mit überwältigender Mehrheit angenommenen Resolution der Vereinten Nationen werden die UNO-Mitgliedstaaten aufgefordert, die gesundheitlichen Risiken zu prüfen. Sechs Länder stimmten dagegen – die USA und Israel – und leider auch einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union – Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Tschechische Republik und die Niederlande. Sie hätten stattdessen lieber dem Beispiel Belgiens folgen sollen, das im März 2007 als erstes Land ein vollständiges Verbot von abgereichertem Uran erließ, weil es so toxisch ist. Zusammen mit anderen Kolleginnen – und ich bin froh, dies sagen zu können – aller politischen Richtungen habe ich energisch für diese Aussprache plädiert, denn es ist wichtig, gegen Verletzungen des humanitären Völkerrechts und des internationalen Umweltrechts vorzugehen und zu gewährleisten, dass Militärhierarchien, Staaten und Kriegsindustrie ihre Verantwortung vollständig übernehmen. Unterlassungen und Militärgeheimnisse, Versäumnisse bei der Umsetzung der Schutzvorschriften und des Vorsorgeprinzips können die Gefährlichkeit von Uran verwässern und die Möglichkeit, viele Todesfälle zu vermeiden, vereiteln. Daher bekräftige ich die in unserem Entschließungsantrag enthaltenen Forderungen und ganz besonders die, wonach durch Angabe der kontaminierten Gebiete größtmögliche Transparenz gewährleistet und vor allem ein sofortiges Moratorium angestrebt werden sollen, um binnen kurzem zu einem vollständigen Verbot der abgereichertes Uran enthaltenen Waffen sowie der Streubomben, die weiterhin Opfer fordern, zu gelangen. Im Libanon beispielsweise schoss die israelische Armee wenige Stunden vor ihrem Abzug mehr als eine Million Splitterbomben auf Dörfer und Häuser ab. Es besteht Handlungsbedarf. Ich danke dem Rat und der Kommission für ihre Antworten, aber ebenso für das, was sie unternehmen wollen, um uns trotz der von Kommissar Michel erwähnten Beschränkungen von Uranwaffen und Splitterbomben zu befreien."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ την έκκληση της Jana Hybášková για άτοπη και εντελώς κυνική. Η νωθρότητα ή η αμέλεια, όπως και τα κρατικά μυστικά, δεν είναι αποδεκτά όταν πρόκειται για την υγεία των ανθρώπων. Η χρήση όπλων ουρανίου έχει σαρωτικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες. Όταν εκρήγνυνται, τα εκρηκτικά ουρανίου εκπέμπουν λεπτή, μολυσματική σκόνη. Μολύνουν τον αέρα, το έδαφος και το νερό, διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα και αυξάνουν την πιθανότητα όγκων, λευχαιμιών και δυσπλασιών. Όποιος τα χρησιμοποιεί ενεργεί κατά παράβαση των διεθνών ανθρωπιστικών νόμων. Από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, η ένωση συγγενών στρατιωτών-θυμάτων υπολόγισε ότι σημειώθηκαν 50 θάνατοι μόνο στην Ιταλία. Πρόσφατα, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι θάνατοι ήταν 77 και ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από ασθένειες ήταν μεταξύ πολλών εκατοντάδων έως περίπου δύο χιλιάδων. Πάνω από 2 000 τόνοι απεμπλουτισμένου ουρανίου χρησιμοποιήθηκαν από το 1991 έως το 2003. Περίπου το 70% των εδαφών του Ιράκ έχει μολυνθεί και ακόμα και σήμερα δεν είμαστε βέβαιοι για την έκταση του τρομερού ανθρώπινου κόστους του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Στο νοσοκομείο της Μπάσρα στο Ιράκ είδα τα σώματα παιδιών με δυσμορφία, είδα την τρομερή βλάβη που υπέστησαν τα κορμάκια τους. Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες χωρίς πρόσωπο που εξακολουθούν να ζουν και να πεθαίνουν σε εδάφη μολυσμένα από ακτινοβολία: στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Κοσσυποφέδιο, στη Βοσνία, στη Σομαλία, χωρίς να γνωρίζουν τη μοίρα τους. Από το 2001 εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να επιτύχουμε την καθιέρωση ενός μορατόριουμ. Το επιβεβαιώσαμε αυτό το 2006 με την έγκριση ενός ψηφίσματος για τα χημικά όπλα και τα απάνθρωπα συμβατικά όπλα. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από μια συντριπτική πλειοψηφία στον ΟΗΕ το 2007 καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν τις επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία. Έξι χώρες ψήφισαν κατά: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και, δυστυχώς, πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική Δημοκρατία και οι Κάτω Χώρες. Αντ’ αυτού έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα που έδωσε το Βέλγιο, το οποίο, τον Μάρτιο του 2007, ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που αποφάσισε να απαγορεύσει πλήρως το απεμπλουτισμένο ουράνιο λόγω της τοξικότητάς του. Μαζί με άλλους συναδέλφους, με χαρά μπορώ να πω, όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, υποστήριξα σθεναρά αυτή τη συζήτηση διότι είναι σημαντικό να δράσουμε κατά των παραβιάσεων του διεθνούς, ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού δικαίου και να ενεργήσουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι στρατιωτικές ιεραρχίες, τα κράτη και η πολεμική βιομηχανία θα αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους. Οι παραλείψεις και τα στρατιωτικά μυστικά, η μη εφαρμογή κανόνων σχετικά με την προστασία και την αρχή προφύλαξης θα μπορούσαν να κρύψουν τον κίνδυνο του ουρανίου κάτω από το χαλί, μαζί με την ευκαιρία να αποτραπεί μεγάλος αριθμός θανάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνω τις εκκλήσεις του ψηφίσματός μας, ειδικά για τη διασφάλιση μέγιστης διαφάνειας με τη σήμανση των μολυσμένων περιοχών και πάνω απ’ όλα με την προσπάθεια θέσπισης άμεσου μορατόριουμ ώστε να επιτευχθεί σύντομα πλήρης απαγόρευση των όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και των βομβών διασποράς που εξακολουθούν να προκαλούν θύματα. Στον Λίβανο, για παράδειγμα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πάνω από ένα εκατομμύριο βόμβες διασποράς εναντίον χωριών και σπιτιών τις τελευταίες ώρες πριν την αποχώρησή του. Αναλάβετε δράση. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις απαντήσεις τους, αλλά και γι’ αυτά που θα κάνουν, παρά τους περιορισμούς που ανέφερε ο Επίτροπος Michel, για να απαλλαγούμε από τα όπλα ουρανίου και τις βόμβες διασποράς."@el10
". − Mr President, ladies and gentlemen, I consider Jana Hybášková’s call for to be misplaced and altogether cynical. Sloth or negligence, like State secrets, are not acceptable where people’s health is concerned. The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences. When they explode, uranium projectiles irradiate fine, contaminating dust; they contaminate the air, land and water, penetrate the respiratory system, and increase the likelihood of tumours, leukaemias and malformations. Anyone who uses them is evidently acting in violation of international humanitarian laws. Since the Gulf War of 1991, the association of relatives of military personnel victims has calculated that there have been 50 deaths in Italy alone. Recently the Minister for Defence said there had been 77 deaths and that the number of people suffering illness was between several hundred and about two thousand. Over 2 000 tonnes of depleted uranium were used between 1991 and 2003. Some 70% of the territory of Iraq is contaminated and even today we are not certain of the extent of the terrible human cost of depleted uranium. In Basra hospital in Iraq I have seen the bodies of deformed children; I have seen the terrible damage wrought on their little bodies. There are thousands of faceless civilians who still live and die in land contaminated by radiation: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia, in Somalia, unaware of their fate. Since 2001 we, as the European Parliament, have been seeking the introduction of a moratorium. We confirmed this in 2006 with the adoption of a resolution on chemical weapons and inhumane conventional weapons. The resolution adopted by an overwhelming majority at the UN in 2007 urges the Member States of the United Nations to examine the damage to health. Six countries voted against: the US and Israel and, unfortunately, several Member States of the European Union, namely France, the United Kingdom, the Czech Republic and the Netherlands. They should instead have followed the example given by Belgium which, in March 2007, was the first country in the world to decide to ban depleted uranium completely because of its toxicity. Along with other colleagues of, I am glad to say, all political persuasions, I argued strongly for this debate because it is crucial to act against violations of international, humanitarian and environmental law and to act to ensure that military hierarchies, states and the war industry assume their responsibilities in full. Omissions and military secrets, failure to implement rules regarding protection and the precautionary principle could sweep the danger of uranium under the carpet along with the opportunity to prevent a large number of deaths. On those grounds I reassert the calls made in our resolution, especially to ensure maximum transparency by signposting contaminated areas and above all pursuing the idea of an immediate moratorium to achieve a complete ban soon on depleted uranium weapons and cluster bombs, which are still claiming victims. In Lebanon, for example, the Israeli army launched more than a million cluster bombs on villages and homes in the last few hours before it withdrew. Take action. Thank you to the Council and the Commission for their replies but also for what they will do, despite the limitations referred to by Commissioner Michel, to achieve freedom from uranium weapons and cluster bombs."@en4
". − Señor Presidente, Señorías, considero fuera de lugar y bastante cínica la referencia a la de Jana Hybášková. Sobre la salud de los ciudadanos no se admiten la falta de voluntad, ni la negligencia, ni los secretos de Estado. El uso de armas de uranio tiene consecuencias devastadoras e irreparables. Cuando explotan, los proyectiles de uranio irradian un polvo fino contaminante, contaminan el aire, la tierra y el agua y penetran en el sistema respiratorio y aumentan la probabilidad de tumores, leucemias y malformaciones. Quienes los usan vulneran de forma evidente el Derecho humanitario internacional. Sólo en Italia, a partir de la Guerra del Golfo de 1991, la asociación que asiste a los familiares de las víctimas enroladas en las fuerzas armadas ha estimado en 50 los fallecimientos. Recientemente, el Ministro de Defensa habló de 77 muertos y mencionó que el número de personas que padecen enfermedades oscilaba entre algunos cientos y cerca de dos mil. Entre 1991 y 2003 se utilizaron más de 2 000 toneladas de uranio empobrecido. El 70 % del territorio iraquí está contaminado y aún hoy se desconocen con exactitud los terribles costes humanos que ha tenido el uranio empobrecido. Yo he visto en el hospital iraquí de Basora cuerpos de niños deformes, he visto los terribles daños que han sufrido sus pequeños cuerpos. Miles de civiles sin nombre han seguido viviendo y muriendo en los territorios contaminados por las radiaciones: en Iraq, Afganistán, Kosovo, Bosnia y Somalia, sin saber a qué destino se encontraban abocados. Desde 2001 pedimos en el Parlamento Europeo el establecimiento de una moratoria. Lo volvimos a pedir en 2006 con la adopción de la Resolución sobre armas químicas y armas convencionales inhumanas. En 2007, la Resolución votada por una mayoría aplastante en las Naciones Unidas exhorta a los Estados Unidos a examinar los perjuicios para la salud. Votaron en contra seis países: los Estados Unidos e Israel y, desafortunadamente, algunos Estados miembros de la Unión Europea, a saber, Francia, el Reino Unido, la República Checa y los Países Bajos. Sin embargo, habrían debido seguir el ejemplo de Bélgica, primer país en el mundo que, en marzo de 2007, decidió prohibir completamente el uranio empobrecido a causa de su toxicidad. Con otros colegas y, me complace decirlo, todas las fuerzas políticas, he deseado enormemente la celebración de este debate, porque resulta indispensable actuar contra las vulneraciones del Derecho internacional, humanitario y medioambiental; actuar para que las jerarquías militares, los Estados y la industria bélica asuman su responsabilidad plenamente: las omisiones y secretos militares, así como la omisión de la aplicación de las normas de protección y el principio de precaución, ocultan la peligrosidad del uranio e impiden evitar gran número de muertes. Por ello, reitero las peticiones que contiene nuestra resolución y, especialmente, la garantía de la mayor transparencia para señalar las zonas contaminadas y, sobre todo, la adopción de una moratoria inmediata para lograr a corto plazo la prohibición total de las armas de uranio empobrecido, así como las bombas de racimo que continúan segando vidas, como en el Líbano, donde el ejército israelí en las últimas horas antes de su retirada lanzó más de un millón de bombas de racimo sobre diversas poblaciones y sus casas. Actuemos. Gracias al Consejo y a la Comisión por sus respuestas y también por las medidas que emprenderán para lograr, aunque con las limitaciones de las que hablaba el Comisario Michel, la posibilidad de vernos libres de las armas de uranio y de las bombas de racimo."@es21
". − Härra juhataja, daamid ja härrad, ma pean Jana Hybášková üleskutset reaalpoliitikaks ekslikuks ja üldse küüniliseks. Laiskus, hooletus ja riigisaladused ei ole lubatavad seal, kus mängus on inimeste tervis. Uraani sisaldavate relvade kasutamine tekitab laastavaid ja parandamatuid tagajärgi. Plahvatamisel paiskub uraani sisaldavatest lõhkekehadest peent saastavat tolmu; see saastab õhku, maad ja vett, tungib hingamisteedesse ning suurendab kasvajate, leukeemia ja väärarengute tõenäosust. Igaüks, kes neid kasutab, toimib ilmselt rahvusvahelise humanitaarõiguse vastaselt. Sõjaväetöötajatest ohvrite perede ühendus on arvutanud, et pärast 1991. aasta Lahesõda on ainuüksi Itaalias selle tõttu surnud 50 inimest. Hiljuti ütles kaitseminister, et surnute arv on 77 ning haigestunud inimeste arv jääb mitmesaja ja umbes kahe tuhande vahele. Ajavahemikul 1991–2003 kasutati üle 2000 tonni vaesestatud uraani. Umbes 70% Iraagi territooriumist on saastunud ning veel tänagi ei ole me kindlad, kui suur on vaesestatud uraani kasutamise kohutav hind inimeludele. Ma olen näinud Iraagis Basra haiglas väärarenguga laste kehasid; ma olen näinud nende väikestele kehadele tekitatud kohutavat kahju. Tuhanded näota tsiviilisikud elavad ja surevad endiselt kiiritusega saastunud maal: Iraagis, Afganistanis, Kosovos, Bosnias, Somaalias, teadmata midagi oma saatusest. Alates 2001. aastast oleme Euroopa Parlamendina taotlenud moratooriumi kehtestamist. Me kinnitasime seda 2006. aastal resolutsiooniga keemiarelvade ja ebainimlike tavarelvade kohta. 2007. aastal ülekaaluka enamusega ÜROs vastu võetud resolutsiooniga palutakse ÜRO liikmesriikidel uurida tervisele põhjustatavat kahju. Selle vastu hääletas kuus riiki: Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja kahjuks mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, nimelt Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik ja Holland. Selle asemel oleksid nad pidanud järgima Belgia eeskuju, kellest sai 2007. aasta märtsis maailma esimene riik, kus otsustati vaesestatud uraan selle mürgisuse tõttu täielikult keelustada. Koos teiste, mul on hea meel öelda, kõiki poliitilisi veendumusi esindavate kolleegidega argumenteerisin ma tugevalt selle arutelu korraldamise poolt, sest oluline on võidelda rahvusvahelise, humanitaar- ja keskkonnaõiguse rikkumiste vastu ning tagada, et sõjaväelised hierarhiad, riigid ja sõjatööstus vastutaks täielikult oma tegude eest. Tegematajätmised ja sõjasaladused, inimeste kaitset käsitlevate eeskirjade ja ettevaatuspõhimõtte eiramine võivad uraaniga seotud ohtu meie eest varjata koos võimalusega hoida ära paljude inimeste surma. Neil põhjustel kordan meie otsuses tehtud üleskutseid, eriti üleskutset tagada maksimaalne läbipaistvus, tähistades saastunud alad, ning eelkõige minna edasi kohese moratooriumi ideega, et saavutada endiselt ohvreid nõudvate vaesestatud uraani sisaldavate relvade ja kobarpommide täielik keelustamine. Näiteks Liibanonis lasi Iisraeli sõjavägi viimastel tundidel enne tagasitõmbumist külade ja kodude suunas välja üle miljoni kobarpommi. Tehke midagi. Ma tänan nõukogu ja komisjoni nende vastuste eest, aga ka nende tulevase tegevuse eest, vaatamata volinik Micheli nimetatud piirangutele, et vabaneda uraani sisaldavatest relvadest ja kobarpommidest."@et5
". − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, katson, että Jana Hybáškován reaalipolitiikkaa koskeva vetoomus on esitetty väärässä yhteydessä ja että se on kaiken kaikkiaan kyyninen. Toimettomuus tai piittaamattomuus on valtionsalaisuuksien tavoin tuomittavaa silloin, kun on kyse ihmisten terveydestä. Uraania sisältävien aseiden käytöllä on tuhoisia ja korjaamattomia seurauksia. Räjähtäessään uraaniammukset altistavat hienolle myrkylliselle pölylle. Ne saastuttavat ilman, maaperän ja veden, kulkeutuvat hengityselimiin ja lisäävät kasvainten, leukemian ja epämuodostumien todennäköisyyttä. Jokainen niitä käyttävä syyllistyy selkeästi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen. Vuoden 1991 Persianlahden sodasta alkaen armeijan henkilöstöön kuuluneiden uhrien omaisten yhdistys on laskenut 50 kuolemantapausta pelkästään Italiassa. Puolustusministeri kertoi hiljattain kuolemantapauksia olleen 77, ja että sairauksista kärsivien määrän arvioidaan olevan useista sadoista noin kahteen tuhanteen. Vuodesta 1991 vuoteen 2003 käytettiin 2 000 tonnia köyhdytettyä uraania. Noin 70 prosenttia Irakin alueesta on saastunut, emmekä vielä tänäänkään ole varmoja köyhdytetyn uraanin aiheuttamien kauheiden inhimillisten kustannusten laajuudesta. Olen nähnyt Irakin Basran sairaalassa epämuodostuneita lapsia. Olen nähnyt heidän kehoonsa aiheutetut kauheat vauriot. Tuhannet kasvottomat siviilit elävät ja kuolevat edelleen säteilyn saastuttamalla alueella Irakissa, Afganistanissa, Kosovossa, Bosniassa ja Somaliassa epätietoisina kohtalostaan. Olemme vuodesta 2001 alkaen Euroopan parlamentissa pyrkineet saamaan aikaan käytön keskeyttämisen. Vahvistimme tavoitteemme vuonna 2006 antaessamme päätöslauselman kemiallisista aseista ja epäinhimillisistä tavanomaisista aseista. YK:n vuonna 2007 ylivoimaisella enemmistöllä antamassa päätöslauselmassa kehotetaan Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioita tutkimaan terveyshaittoja. Kuusi valtiota äänesti päätöslauselmaa vastaan: Yhdysvallat ja Israel sekä valitettavasti monta Euroopan unionin jäsenvaltiota, nimittäin Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Tšekin tasavalta ja Alankomaat. Niiden olisi pikemminkin pitänyt seurata Belgian esimerkkiä. Belgia päätti maaliskuussa 2007 ensimmäisenä valtiona maailmassa kieltää kokonaan köyhdytetyn uraanin käytön sen myrkyllisyyden vuoksi. Muiden, ilokseni kaikkia poliittisia kantoja edustavien kollegojen kanssa kannatin voimakkaasti tätä keskustelua, koska on tärkeää toimia kansainvälisen, humanitaarisen ja ympäristöä koskevan oikeuden rikkomista vastaan ja varmistaa, että sotilashierarkiassa, valtioissa ja sotateollisuudessa omaksutaan täysi vastuu. Laiminlyönnit ja sotasalaisuudet, suojelua ja ennalta varautumisen periaatetta koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen voivat lakaista uraaniin liittyvät vaarat maton alle ja näin menetetään mahdollisuus estää suuri määrä kuolemantapauksia. Näillä perusteilla toistan päätöslauselmassamme esittämämme kehotukset, varsinkin mahdollisimman laajan avoimuuden varmistamiseksi merkitsemällä saastuneet alueet ja ennen kaikkea toteuttamalla ajatus välittömästä käytön keskeyttämisestä lopullisen kiellon aikaansaamiseksi pian, sillä köyhdytettyä uraania sisältävät aseet ja rypälepommit vaativat edelleen uhreja. Esimerkiksi Libanonissa Israelin armeija heitti yli miljoona rypälepommia kyliin ja koteihin muutaman viimeisen tunnin aikana ennen vetäytymistään. Nyt on toimittava. Kiitos neuvostolle ja komissiolle niiden vastauksista, mutta myös niiden halusta toimia komission jäsenen Michelin mainitsemista rajoituksista huolimatta, jotta vapaudumme uraania sisältävistä aseista ja rypälepommeista."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’appel à la de Jana Hybášková me semble déplacé et parfaitement cynique. L’inertie ou la négligence, comme les secrets d’État, n’ont pas lieu d’être lorsque la santé des personnes est en jeu. L’utilisation d’armes à l’uranium appauvri a des conséquences dévastatrices et irréparables. En explosant, les projectiles à l’uranium émettent une fine poussière toxique; cette poussière contamine l’air, le sol et l’eau, pénètre les voies respiratoires et augmente le risque de tumeurs, de leucémies et de malformations. Tous ceux qui utilisent ces armes enfreignent manifestement le droit humanitaire international. L’association des familles des victimes militaires a calculé que depuis la guerre du Golfe en 1991, ces armes ont fait 50 morts rien qu’en Italie. Le ministre de la défense a déclaré récemment que le bilan était de 77 morts et que le nombre de personnes souffrant de maladies se situait entre plusieurs centaines et environ deux mille. Plus de 2 000 tonnes d’uranium appauvri ont été utilisées entre 1991 et 2003. Environ 70% du territoire de l’Irak est contaminé, et aujourd’hui encore, nous ne connaissons pas avec précision l’ampleur du terrible coût humain de l’uranium appauvri. Dans un hôpital de Bassora, en Irak, j’ai vu des enfants mal formés; j’ai vu les terribles dégâts causés à leurs petits corps. Il y a des milliers de civils sans visages qui vivent et meurent encore dans des pays contaminés par les radiations: en Irak, en Afghanistan, au Kosovo, en Bosnie, en Somalie, sans avoir conscience de leur sort. Depuis 2001, le Parlement européen tente de faire instaurer un moratoire. Nous avons confirmé cette volonté en 2006 en adoptant une résolution sur les armes chimiques et sur les armes conventionnelles inhumaines. La résolution adoptée à une écrasante majorité au sein des Nations Unies en 2007 invite les pays membres de l’ONU à évaluer les dommages causés à la santé. Six pays ont voté contre: les États-Unis et Israël et, malheureusement, plusieurs membres de l’Union européenne, à savoir la France, le Royaume-Uni, la République tchèque et les Pays-Bas. Ces pays auraient mieux fait de suivre l’exemple de la Belgique qui, en mars 2007, fut le premier pays au monde à interdire complètement l’uranium enrichi en raison de sa toxicité. Aux côtés d’autres collègues, issus de tous les courants politiques, je suis heureuse de pouvoir le dire, j’ai plaidé énergiquement pour la tenue de ce débat parce qu’il est crucial d’agir contre les violations du droit international, humanitaire et environnemental et d’agir pour que les hiérarchies militaires, les États et l’industrie de la guerre assument pleinement leurs responsabilités. Les omissions et les secrets militaires, le non-respect des règles relatives à la protection et du principe de précaution risquent de faire passer le danger de l’uranium aux oubliettes et de gaspiller l’opportunité d’éviter de nombreux décès. Pour ces raisons, je répète les demandes formulées par notre résolution, en particulier d’assurer un maximum de transparence en balisant les zones contaminées et avant tout de poursuivre la lutte pour un moratoire immédiat afin de parvenir rapidement à l’interdiction complète des armes à l’uranium et des bombes à fragmentation, qui continuent à faire des victimes. Au Liban par exemple, l’armée israélienne a largué plus d’un million de bombes à fragmentation sur des villages et des foyers dans les dernières heures avant son retrait. Agissons. Je remercie le Conseil et la Commission pour leurs réponses, mais également pour leurs actions futures, malgré les restrictions mentionnées par le commissaire, afin de libérer le monde des armes à l’uranium et des bombes à fragmentation."@fr8
". − Elnök úr, hölgyeim és uraim, megítélésem szerint Jana Hybáškovának a ra irányuló felhívása nem helyénvaló és tökéletesen cinikus. A tunyaság és a hanyagság — ahogy az államtitkokhoz hasonlóan — elfogadhatatlanok, ha az emberek egészségéről van szó. Az uránfegyverek felhasználása pusztító és helyrehozhatatlan következményekkel jár. Az uránlövedékek, amikor felrobbannak finom, szennyező port bocsátanak ki; szennyezik a levegőt, a földet és a vizet, behatolnak a légzőrendszerbe, s növelik a daganatok, a leukémia és a fejlődési rendellenességek előfordulásának valószínűségét. Bárki is használja őket, az nyilvánvalóan megsérti a nemzetközi emberjogi törvényeket. A katonai áldozatok hozzátartozóinak szövetsége számításai szerint az 1991-es öbölháború óta csak Olaszországban 50 haláleset volt. A védelmi miniszter nemrég azt mondta, hogy 77 haláleset volt és a betegek száma több száz és kétezer között lehet. Több mint kétezer tonna szegényített urán került felhasználásra 1991 és 2003 között. Irak területének mintegy 70%-a fertőzött és még ma sem ismerhetjük teljes bizonyossággal a szegényített urán szörnyű humán költségeinek mértékét. Irakban a bászrai kórházban láttam a torz gyermektesteket; kis testükbe vésve láttam a borzalmas kártételt. Ezerszám vannak arctalan civilek, akik még mindig a sugárszennyezett területeken élnek és halnak meg: Irakban Afganisztánban, Koszovóban, Boszniában, Szomáliában úgy, hogy sejtelmük sincs sorsukról. 2001 óta próbálkozunk Európai Parlamentként a moratórium bevezetésével. Ezt erősítettük meg 2006-ban is, amikor is állást foglaltunk a vegyi fegyverekről és az embertelen hagyományos fegyverekről. Az ENSZ 2007-es, elsöprő többséggel meghozott határozata sürgeti az Egyesült Nemzetek tagállamait, hogy vizsgálják meg az egészségkárosodást. Hat ország szavazott nemmel: az USA és Izrael, valamint sajnos az Európai Unió több tagállama is, köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság és Hollandia. E helyett sokkal inkább követniük kellett volna Belgium példáját, amely 2007. márciusában a világ országai közül elsőként határozta el a szegényített urán mérgező hatása miatti teljes tilalmát. Más — és örömmel mondom —, a legkülönbözőbb politikai meggyőződésű kollégáimmal együtt erősen érveltem a jelen vita mellett, mivel döntő fontosságú, hogy fellépjünk a nemzetközi emberjogi és környezetvédelmi törvények megsértése ellen, illetve hogy fellépjünk annak érdekében, hogy a katonai hierarchiák, az államok valamint a hadiipar teljes mértékben vállalják a rájuk háruló felelősséget. A hanyagságok és a katonai titkok, a védelmi szabályok és az elővigyázatossági elv betartásának elmulasztása a szőnyeg alá söpörhetik az urániumveszélyt, a nagyszámú halálesetek megelőzésének lehetőségével együtt. Mindezek alapján megerősítem az állásfoglalásunkban megfogalmazott felhívásokat, különösen a teljes átláthatóság biztosítását illetően, a szennyezett területek figyelmeztető táblákkal történő megjelölésével és mindenekelőtt azt az elgondolást követve, hogy az azonnali moratórium hozzásegíthet a szegényített uránfegyverek és a kazettás lőszerek — amelyek továbbra is szedik áldozataikat — mihamarabbi teljes tilalmához Libanonban például az izraeli hadsereg a visszavonulása előtti utolsó órákban több mint egymillió kazettás lőszert szórt falvakra és otthonokra. Cselekednünk kell. Köszönet a Tanácsnak és a Bizottságnak a válaszokért, de azért is, amit a Michel biztos úr által említett megkötések ellenére majd tenni fognak, hogy megszabadulhassunk az uránfegyverektől és a kazettás lőszerektől."@hu11
". − Pone Pirmininke, ponios ir ponai, Janos Hybáškovos siūlymą raginu laikyti netinkamu ir cinišku. Vangumas arba aplaidumas, kaip ir valstybės paslaptys, yra nepriimtini, kai kalbama apie žmonių sveikatą. Urano ginklų naudojimas turi neatitaisomų pasekmių. Kai urano šaudmenys sprogsta, jie paskleidžia smulkias nuodingas dulkes, kurios užteršia orą, žemę bei vandenį, pažeidžia kvėpavimo takus ir padidina auglių, leukemijos bei apsigimimų tikimybę. Bet kas, juos naudojantis, akivaizdžiai pažeidžia tarptautinius humanitarinius įstatymus. Po 1991 m. Persijos įlankos karo karinio personalo giminių asociacija apskaičiavo, kad vien Italijoje mirė 50 žmonių. Neseniai krašto apsaugos ministras pranešė, kad mirė 77 žmonės, o nuo ligų kenčiančių asmenų yra nuo kelių šimtų iki maždaug dviejų tūkstančių. Nuo 1991 iki 2003 m. buvo panaudota apie 2 000 tonų nusodrinto urano. Maždaug 70% Irako teritorijos yra užteršta ir net šiandien nežinome, kokia baisi žmogiškoji nusodrinto urano panaudojimo kaina. Basros ligoninėje Irake mačiau sumaitotus vaikų kūnus. Tūkstančiai beveidžių civilių, kurie vis dar gyvena ir miršta radiacija užterštoje žemėje: Irake, Afganistane, Kosove, Bosnijoje, Somalyje – ir jie nežino savo likimo. Nuo 2001 m. mes, Europos Parlamentas, siekėme įvesti moratoriumą. Patvirtinome tai 2006 m., priimdami cheminių ginklų ir nežmoniškų įprastinių ginklų rezoliuciją. Didžiąja dauguma 2007 m. JT priimta rezoliucija ragina Jungtinių Tautų šalis nares ištirti žalą sveikatai. Prieš balsavo šešios šalys: JAV ir Izraelis, taip pat, deja, kelios Europos Sąjungos šalys narės: Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Čekijos Respublika ir Nyderlandai. Joms derėjo pasekti Belgijos pavyzdžiu, kuri 2007 m. kovo mėnesį tapo pirmąja pasaulio šalimi, nusprendusia visiškai uždrausti nusodrintą uraną dėl jo toksiškumo. Džiaugiuosi galėdama pareikšti, kad drauge su politiniais bendražygiais aktyviai skatinau surengti šias diskusijas, nes būtina imtis priemonių prieš tarptautinių, humanitarinių ir aplinkosaugos įstatymų pažeidimus, taip pat stengtis užtikrinti, kad karinė hierarchija, valstybės ir karo pramonės atstovai visiškai prisiimtų atsakomybę. Neveikimas ir karinės paslaptys, nesugebėjimas įvesti taisyklių, susijusių su gynimu ir saugumo principu, gali nuslėpti urano pavojingumą ir sutrukdyti išvengti daugybės mirčių. Dar kartą pabrėžiu mūsų rezoliucijoje pateiktus siūlymus, ypač raginimą užtikrinti didžiausią skaidrumą aiškiai nurodant užterštas zonas ir nedelsiant paskelbti moratoriumą bei kuo greičiau visiškai uždrausti nusodrinto urano ginklus ir kasetines bombas. Pavyzdžiui, Izraelio kariuomenė Libano kaimuose ir namuose paliko daugiau nei milijoną kasetinių bombų, likus kelioms valandoms iki jai pasitraukiant. Imkitės veiksmų. Dėkoju Tarybai ir Komisijai už jų atsakymus, taip pat už tai, ką jos padarys ateityje, nepaisant Komisijos nario L. Michelio paminėtų apribojimų, siekdamos pašalinti urano ginklus ir kasetines bombas."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Es uzskatu ’ aicinājumu par nevietā un kopumā cinisku. Slinkums vai nevērība, līdzīgi kā valsts noslēpumi, nav pieņemami, ja tas skar cilvēku veselību. Urāna ieroču izmantošanai ir postošas un nelabojamas sekas. Kad tie eksplodē, urāna lādiņš izstaro smalkus, indīgus putekļus; tie saindē gaisu, zemi un ūdeni, iekļūst elpceļos, un palielina audzēju, leikēmijas un ļaundabīgu veidojumu iespējamību. Ikviens, kurš tos izmanto, acīmredzami pārkāpj starptautiskās humanitārās tiesības. Kopš 1991. gada Līča kara militārā personāla radinieku upuru asociācija ir aprēķinājusi, ka Itālijā vien ir bijuši 50 nāves gadījumi. Aizsardzības ministrs nesen teica, ka ir bijuši 77 nāves gadījumi un ka cilvēku skaits, kuri cieš no slimībām, ir starp septiņiem simtiem un aptuveni diviem tūkstošiem. Aptuveni 2 000 tonnu noplicināta urāna tika izmantoti laikā no 1991. līdz 2003. gadam. Aptuveni 70% Irākas teritorijas ir piesārņota un par šodien mēs neesam droši par noplicinātā urāna briesmīgās cilvēcīgās cenas apmēriem. Basras slimnīcā Irākā es redzēju deformētu bērnu ķermeņus; esmu redzējis briesmīgu kaitējumu, kas nodarīts viņu mazajiem augumiem. Ir tūkstošiem civiliedzīvotāju bez sejām, kuri joprojām dzīvo un mirst radiācijas piesārņotajā zemē: Irākā, Afganistānā, Kosovā, Bosnijā, Somālijā, nezinot par savu likteni. Kopš 2001. gada mēs kā Eiropas Parlaments cenšamies ieviest moratoriju. Mēs to apstiprinājām 2006. gadā, pieņemot rezolūciju par ķīmiskajiem ieročiem un necilvēcīgiem parastajiem ieročiem. Ar ievērojamu balsu vairākumu 2007. gadā pieņemtā ANO rezolūciju aicina ANO dalībvalstis pārbaudīt veselībai nodarīto kaitējumu. Sešas valstis balsoja pret: ASV un Izraēla, un, diemžēl, vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, proti, Francija, Apvienotā Karaliste, Čehija un Nīderlande. Tā vietām viņām vajadzēja sekot Beļģijas piemēram, kura 2007. gada martā bija pirmā valsts pasaulē, kura nolēma pilnīgi aizliegt noplicinātu urānu tā toksiskuma dēļ. Kopā ar citiem kolēģiem no, man prieks sacīt, visām politiskajām pārliecībām, es stingri nostājos par šīm debatēm, jo ir izšķiroši svarīgi rīkoties pret starptautisko, humanitāro un vides tiesību pārkāpumiem, un darboties, lai nodrošinātu, ka militārās hierarhijas, valstis un kara industrija pilnībā apzinās savu atbildību. Noklusējumi un militārie noslēpumi, noteikumu neievērošana par aizsardzību un piesardzības principu var paslaucīt urāna briesmas zem tepiķa kopā ar iespēju novērst lielu nāves gadījumu skaitu. Uz šiem pamatiem es vēlreiz apstiprinu mūsu rezolūcijā ieteiktos aicinājumus, īpaši nodrošināt maksimālu pārskatāmību, norādot piesārņotās vietas un visvairāk – sasniedzot ideju par nekavējošu moratoriju, lai ātri sasniegtu pilnīgu noplicināta urāna un kasešu bumbu aizliegumu, kas joprojām prasa upurus. Piemēram, Lebanonā, Izraēlas armija izvietoja vairāk nekā miljonu kasešu bumbu ciematos un mājās dažās pēdējās stundās pirms atkāpšanās. Rīkojieties. Paldies Padomei un Komisijai par atbildēm, bet arī par to, ko tās darīs, neraugoties uz komisāra pieminētajiem ierobežojumiem, lai panāktu brīvību no urāna ieročiem un kasešu bumbām."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero fuori luogo e anche abbastanza cinica il richiamo alla di Jana Hybášková. Sulla salute dei cittadini non sono ammesse ignavia o negligenza né segreti di Stato. L'uso delle armi all'uranio ha conseguenze devastanti e irreparabili. I proiettili di uranio quando esplodono irradiano polveri sottili e contaminanti, inquinano aria, terra e acqua, penetrano il sistema respiratorio, accrescono le probabilità di tumori, leucemie e malformazioni. Chi li usa viola palesemente le leggi umanitarie internazionali. Solo in Italia, a partire dalla guerra del Golfo del 1991, l'associazione che assiste i familiari delle vittime arruolate nelle forze armate ha calcolato a 50 i casi di decesso. Recentemente il ministro della difesa ha parlato di 77 morti e i malati oscillano dalle centinaia a circa duemila persone. Sono più di 2.000 le tonnellate di uranio impoverito utilizzate dal 1991 al 2003. Il 70% del territorio dell'Iraq è contaminato e ancora oggi non si conosce con certezza l'ammontare dei costi umani orribili dell'uranio impoverito. Ho visto in Iraq, all'ospedale di Bassora, ho visto i corpi di bambini deformi, ho visto le devastazioni dei loro piccoli corpi. Migliaia i civili senza nome che hanno continuato a vivere e morire nei territori contaminati dalle radiazioni: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia e in Somalia, inconsapevoli della loro sorte. È dal 2001 che come Parlamento europeo chiediamo l'introduzione di una moratoria. L'abbiamo ribadito nel 2006 con l'adozione della risoluzione su armi chimiche e armi disumane convenzionali. Nel 2007 la risoluzione votata a larghissima maggioranza all'ONU esorta gli Stati delle Nazioni Unite ad esaminate i danni alla salute. Hanno votato contro sei paesi: USA e Israele e purtroppo con essi anche alcuni Stati membri dell'Unione europea: Francia, Inghilterra, Repubblica ceca e Paesi Bassi. Avrebbero invece dovuto seguire l'esempio del Belgio che primo al mondo, nel marzo del 2007, ha deciso il bando completo dell'uranio impoverito a causa della sua tossicità. Con altre colleghe – e sono lieta di tutte le forze politiche – ho voluto fortemente questa discussione, perché è indispensabile agire contro le violazione del diritto internazionale, umanitario e ambientale. Agire affinché le gerarchie militari, gli Stati e l'industria bellica si assumano le loro piene responsabilità: omissioni e segreti militari, mancata attuazione delle norme di protezione e del principio precauzionale insabbiano la pericolosità dell'uranio e la possibilità di evitare tante morti. Per questo ribadisco le richieste contenute nella nostra risoluzione ed in particolare di garantire la massima trasparenza indicando aree contaminate e soprattutto perseguire l'immediata moratoria per arrivare in breve tempo alla messa al bando totale delle armi di uranio impoverito, cosi come le che continuano a mietere vittime come in Libano, dove l'esercito israeliano nelle ultime ore prima del ritiro ha lanciato più di un milione di bombe a grappolo nei villaggi e nelle case. Agire e grazie al Consiglio e alla Commissione per quello che hanno risposto ma anche per quello che faranno per attuare, pur con le limitazioni che diceva il Commissario Michel, questa possibilità di vederci liberi dalle armi all'uranio e anche dalle ."@mt15
". − Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik beschouw het verzoek van Jana Hybášková om misplaatst en bepaald cynisch. Laksheid en achteloosheid, bijvoorbeeld staatsgeheimen, zijn niet acceptabel als het gaat om de gezondheid van mensen. Het gebruik van wapens met uranium heeft afschuwelijke en onherstelbare gevolgen. Wanneer uraniumprojectielen exploderen, stralen ze fijn, vervuild stof uit; ze vervuilen de lucht, het land en het water, dringen binnen in het ademhalingsstelsel, en vergroten de kans op tumoren, leukemie en misvormingen. Iedereen die ze gebruikt is duidelijk in overtreding van de internationale humanitaire wetten. Sinds de Golfoorlog van 1991, heeft de vereniging van familieleden van slachtoffers onder militair personeel berekend dat er 50 doden zijn alleen al in Italië. Recentelijk zei de minister van Defensie dat er 77 sterfgevallen waren en dat het aantal mensen dat lijdt aan ziektes tussen de paar honderd en ongeveer tweeduizend lag. Meer dan 2 000 ton verarmd uranium is gebruikt tussen 1991 en 2003. Ongeveer zeventig procent van het grondgebied van Irak is vervuild en zelfs nu zijn we niet zeker van de omvang van de verschrikkelijke menselijke schade van verarmd uranium. In het Basra-ziekenhuis in Irak heb ik de lichamen gezien van misvormde kinderen. Ik heb de verschrikkelijke schade gezien die z’n uitwerking heeft gehad op hun kleine lichamen. Er zijn duizenden anonieme burgers die nog leven en sterven in een land dat besmet is door straling: in Irak, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnië, in Somalië, zich niet bewust van hun lot. Sinds 2001 hebben wij, als Europees Parlement, gestreefd naar de invoering van een moratorium. We hebben dit bevestigd in 2006 met het aannemen van een resolutie over chemische wapens en niet-humane conventionele wapens. De resolutie die in 2007 bij de VN is aangenomen door een overweldigende meerderheid dringt er bij de staten die lid zijn van de VN op aan de schade voor de gezondheid te onderzoeken. Zes landen stemden tegen: de VS en Israël en, helaas, enkele lidstaten van de Europese Unie, namelijk Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Nederland. Zij hadden in plaats daarvan het voorbeeld van België moeten volgen, dat in maart 2007, het eerste land in de wereld was dat besloot verarmd uranium volledig te verbieden door de giftigheid ervan. Samen met andere collega’s van, en daar ben ik blij om, alle politieke overtuigingen, heb ik sterk voor dit debat gepleit, omdat het van cruciaal belang is om op te treden tegen schendingen van internationale, humanitaire, en milieuwetten, en op te treden om te waarborgen dat militaire hiërarchieën, staten en de oorlogsindustrie volledig hun verantwoordelijkheden nemen. Onachtzaamheden en militaire geheimen, niet uitvoeren van regels met betrekking tot bescherming en tot het voorzorgsprincipe kunnen het gevaar van uranium en de kans om een groot aantal doden te voorkomen, onder het tapijt vegen. Om deze redenen bevestig ik de verzoeken gedaan in onze resolutie, vooral om maximale transparantie te waarborgen, door besmette gebieden van merktekens te voorzien en boven alles om het idee van een onmiddellijk moratorium na te streven om snel een volledig verbod te bereiken op wapens met verarmd uranium en clusterbommen, die nog steeds slachtoffers eisen. In Libanon, heeft het Israëlische leger bijvoorbeeld in de laatste uren voor de terugtrekking meer dan een miljoen clusterbommen afgevuurd op dorpen en huizen. Laten we tot handelen overgaan. Dank aan de Raad en de Commissie voor hun antwoorden, maar ook voor wat zij, ondanks de beperkingen waarnaar is verwezen door commissaris Louis Michel, zullen doen om verlost te worden van uraniumwapens en clusterbommen."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Uważam wezwanie Jany Hybáškovej do wprowadzenia jako nie na miejscu i, ogólnie rzecz biorąc, cyniczne. Lenistwo czy lekceważenie, tak jak tajemnice państwowe, są niedopuszczalne tam, gdzie stawką jest zdrowie ludzkie. Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa. Eksplodując, uranowe pociski rozsiewają wokół drobny, trujący pył, zanieczyszczający powietrze, ląd i wody, przedostający się do układu oddechowego i zwiększający ryzyko powstawania guzów, białaczki i deformacji ciała. Każdy, kto ich używa, w wyraźny sposób łamie międzynarodowe prawa humanitarne. Od czasu wojny w Zatoce Perskiej związek krewnych żołnierzy-ofiar wyliczył, że w samych Włoszech miało miejsce 50 zgonów. Ostatnio minister obrony mówił o 77 zmarłych oraz o tym, że liczba osób cierpiących na choroby wynosi od kilkuset do około dwóch tysięcy. W latach 1991-2003 zostało użytych ponad 2000 ton zubożonego uran uranu. Zanieczyszczone jest około 70% terytorium Iraku i nawet dzisiaj nie mamy pewności co do rozmiarów straszliwego kosztu ludzkiego, będącego skutkiem zubożonego uranu. W szpitalu w irackim mieście Basra widziałam ciała zniekształconych dzieci, widziałam straszliwe uszkodzenia ich małych ciał. W Iraku, Afganistanie, Kosowie, Bośni i w Somalii są tysiące bezimiennych osób cywilnych, którzy wciąż żyją i umierają na ziemiach skażonych przez promieniowanie, nieświadomi swojego losu. My, jako Parlament Europejski, staramy się o wprowadzenie moratorium od 2001 r. Potwierdziliśmy to w 2006 roku, przyjmując rezolucję w sprawie broni chemicznych i broni konwencjonalnej o wysoce szkodliwym dla człowieka działaniu. Przyjęta przez ONZ w 2007 r. przeważającą większością głosów rezolucja wzywa państwa członkowskie ONZ do zbadania uszczerbku dla zdrowia. Sześć krajów głosowało przeciw: USA, Izrael i, niestety, kilka państw członkowskich Unii Europejskiej, a konkretnie Francja, Zjednoczone Królestwo, Republika Czeska i Holandia. Zamiast tego powinny one pójść za przykładem Belgii, która w marcu 2007 r. jako pierwszy kraj na świecie zdecydowała się zakazać stosowania zubożonego uranu z powodu jego toksyczności. Z satysfakcją muszę powiedzieć, że wraz z innymi kolegami w trakcie wszystkich politycznych namów, przekonywałam stanowczo do zorganizowania tej debaty dlatego, że działanie przeciw łamaniu międzynarodowego prawa, humanitarnego i w dziedzinie ochrony środowiska i działanie na rzecz zapewnienia, że hierarchie wojskowe, państwa i przemysł wojenny w pełni przyjmą na siebie odpowiedzialność, ma tutaj zasadnicze znaczenie. Zaniedbania i tajemnice wojskowe, niemożność wdrożenia zasad dotyczących ochrony i zasady ostrożności mogły doprowadzić do zatajenia niebezpieczeństwa, jakie stwarza uran i zniweczyć szansę zapobieżenia dużej liczbie zgonów. Z tego powodu ponawiam wezwania umieszczone w naszej rezolucji, szczególnie te dotyczące maksymalnej otwartości poprzez oznaczenie zanieczyszczonych obszarów i, nade wszystko, forsowanie idei natychmiastowego moratorium, mającego na celu szybkie i wprowadzenie pełnego zakazu używania broni ze zubożonego uranu i bomb kasetowych, które wciąż zbierają żniwo. Na przykład, armia izraelska zrzuciła w Libanie ponad milion bomb kasetowych na wsie i domy w ciągu kilku ostatnich godzin przed wycofaniem się. Podejmujmy działania. Dziękuję Radzie i Komisji za ich odpowiedzi, jak też za to, co będą robić, pomimo ograniczeń, o których mówił komisarz Michel, na rzecz uwolnienia świata od broni wykorzystujących uran i bomb kasetowych."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, considero deslocada e bastante cínica a referência de Jana Hybášková à . A morosidade e a negligência, tal como os segredos de Estado, são inaceitáveis quando se trata da saúde dos cidadãos. O uso das armas de urânio tem consequências devastadoras e irreparáveis. Quando explodem, os projécteis de urânio irradiam um pó fino e contaminante, que polui o ar, a terra e a água, penetra no sistema respiratório e aumenta a probabilidade de tumores, leucemias e malformações. Todo aquele que as usa fá-lo em manifesta violação das leis humanitárias internacionais. Desde a Guerra do Golfo, em 1991, a associação de familiares das vítimas afectas às forças armadas calculou que tenha havido 50 mortes só em Itália. Recentemente, o Ministro da Defesa disse que houve 77 mortes e que o número de pessoas doentes se cifrava entre as várias centenas e cerca de duas mil. Mais de 2 000 toneladas de urânio empobrecido foram usadas entre 1991 e 2003. 70% do território do Iraque está contaminado e ainda hoje não existem certezas quanto à extensão dos terríveis custos humanos do urânio empobrecido. No hospital de Basra, no Iraque, vi os corpos de crianças deformadas, vi as devastações operadas nos seus pequenos corpos. Há milhares de civis anónimos que continuam a viver e a morrer nos territórios contaminados pelas radiações: no Iraque, no Afeganistão, no Kosovo, na Bósnia, na Somália, inconscientes do seu destino. Desde 2001, nós, Parlamento Europeu, pedimos a introdução de uma moratória. Confirmámos esse pedido em 2006, com a adopção de uma resolução sobre armas químicas e armas desumanas convencionais. A resolução adoptada por esmagadora maioria na ONU, em 2007, exorta os Estados-Membros das Nações Unidas a analisarem os danos para a saúde. Houve seis países que votaram contra: os EUA e Israel e, infelizmente, diversos Estados-Membros da União Europeia, nomeadamente a França, o Reino Unido, a República Checa e os Países Baixos. Em vez disso, deveriam ter seguido o exemplo da Bélgica que, em Março de 2007, foi o primeiro país do mundo a decidir a proibição total do urânio empobrecido devido à sua toxicidade. Juntamente com outras colegas – é com prazer que o afirmo – de todas as forças políticas, pedi muito este debate, porque é crucial actuar contra as violações do direito internacional, humanitário e ambiental e actuar por forma a garantir que as hierarquias militares, os Estados e a indústria bélica assumam plenamente as suas responsabilidades. Omissões e segredos militares e a não aplicação das regras de protecção e do princípio de precaução podem varrer o perigo do urânio para debaixo do tapete, juntamente com a possibilidade de impedir um elevado número de mortes. Por estes motivos reitero os apelos contidos na nossa resolução, principalmente para que seja garantida a máxima transparência, assinalando áreas contaminadas e, sobretudo, para que se insista na ideia de uma moratória imediata, a fim de podermos chegar rapidamente a uma proibição total das armas de urânio empobrecido e das bombas de fragmentação, que continuam a ceifar vítimas. No Líbano, por exemplo, o exército israelita lançou mais de um milhão de bombas de fragmentação sobre as aldeias e casas, nas últimas horas antes da sua retirada. Vamos à acção! Obrigada ao Conselho e à Comissão pelas suas respostas, mas também por aquilo que irão fazer, apesar das limitações referidas pelo Senhor Comissário Michel, para nos vermos livres das armas de urânio e das bombas de fragmentação."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, considero fuori luogo e anche abbastanza cinica il richiamo alla di Jana Hybášková. Sulla salute dei cittadini non sono ammesse ignavia o negligenza né segreti di Stato. L'uso delle armi all'uranio ha conseguenze devastanti e irreparabili. I proiettili di uranio quando esplodono irradiano polveri sottili e contaminanti, inquinano aria, terra e acqua, penetrano il sistema respiratorio, accrescono le probabilità di tumori, leucemie e malformazioni. Chi li usa viola palesemente le leggi umanitarie internazionali. Solo in Italia, a partire dalla guerra del Golfo del 1991, l'associazione che assiste i familiari delle vittime arruolate nelle forze armate ha calcolato a 50 i casi di decesso. Recentemente il ministro della difesa ha parlato di 77 morti e i malati oscillano dalle centinaia a circa duemila persone. Sono più di 2.000 le tonnellate di uranio impoverito utilizzate dal 1991 al 2003. Il 70% del territorio dell'Iraq è contaminato e ancora oggi non si conosce con certezza l'ammontare dei costi umani orribili dell'uranio impoverito. Ho visto in Iraq, all'ospedale di Bassora, ho visto i corpi di bambini deformi, ho visto le devastazioni dei loro piccoli corpi. Migliaia i civili senza nome che hanno continuato a vivere e morire nei territori contaminati dalle radiazioni: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia e in Somalia, inconsapevoli della loro sorte. È dal 2001 che come Parlamento europeo chiediamo l'introduzione di una moratoria. L'abbiamo ribadito nel 2006 con l'adozione della risoluzione su armi chimiche e armi disumane convenzionali. Nel 2007 la risoluzione votata a larghissima maggioranza all'ONU esorta gli Stati delle Nazioni Unite ad esaminate i danni alla salute. Hanno votato contro sei paesi: USA e Israele e purtroppo con essi anche alcuni Stati membri dell'Unione europea: Francia, Inghilterra, Repubblica ceca e Paesi Bassi. Avrebbero invece dovuto seguire l'esempio del Belgio che primo al mondo, nel marzo del 2007, ha deciso il bando completo dell'uranio impoverito a causa della sua tossicità. Con altre colleghe – e sono lieta di tutte le forze politiche – ho voluto fortemente questa discussione, perché è indispensabile agire contro le violazione del diritto internazionale, umanitario e ambientale. Agire affinché le gerarchie militari, gli Stati e l'industria bellica si assumano le loro piene responsabilità: omissioni e segreti militari, mancata attuazione delle norme di protezione e del principio precauzionale insabbiano la pericolosità dell'uranio e la possibilità di evitare tante morti. Per questo ribadisco le richieste contenute nella nostra risoluzione ed in particolare di garantire la massima trasparenza indicando aree contaminate e soprattutto perseguire l'immediata moratoria per arrivare in breve tempo alla messa al bando totale delle armi di uranio impoverito, cosi come le che continuano a mietere vittime come in Libano, dove l'esercito israeliano nelle ultime ore prima del ritiro ha lanciato più di un milione di bombe a grappolo nei villaggi e nelle case. Agire e grazie al Consiglio e alla Commissione per quello che hanno risposto ma anche per quello che faranno per attuare, pur con le limitazioni che diceva il Commissario Michel, questa possibilità di vederci liberi dalle armi all'uranio e anche dalle ."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, výzvu Jany Hybáškovej na uplatňovanie tzv. považujem za nemiestnu a celkovo cynickú. Nečinnosť alebo zanedbávanie nie sú, podobne ako štátne tajomstvá, prijateľné v prípade, keď ide o ľudské zdravie. Používanie uránových zbraní má zničujúce a nenapraviteľné následky. Pri ich výbuchu uránové projektily vypúšťajú jemný toxický prach, kontaminujú vzduch, pôdu a vodu, prenikajú do dýchacieho ústrojenstva a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku nádorov, leukémie a deformácií. Ktokoľvek, kto ich používa, tak zjavne koná v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom. Od vojny v Perzskom zálive v roku 1991 združenie príbuzných obetí vojakov vypočítalo, že len v Taliansku došlo k 50 úmrtiam. Nedávno minister obrany vyhlásil, že došlo k 77 úmrtiam a že počet ľudí trpiacich ochoreniami sa odhaduje od niekoľkých stoviek po asi dve tisícky. V období rokov 1991 až 2003 sa použilo viac než 2 000 ton ochudobneného uránu. Okolo 70 % územia Iraku je kontaminovaných, a dokonca ani dnes si nie sme istí rozsahom hrozných ľudských škôd, ktoré spôsobil ochudobnený urán. V irackej nemocnici v Basre som videla telá deformovaných detí. Videla som tie hrozné škody, ktoré zanechal na ich malých telíčkach. Tisícky civilistov bez tváre, ktorí stále žijú a umierajú v zemi kontaminovanej radiáciou v Iraku, Afganistane, Kosove, Bosne, Somálsku, si neuvedomujú svoj strašný osud. Od roku 2001 sme sa my, Európsky parlament, snažili o zavedenie moratória. V roku 2006 sme to potvrdili prijatím uznesenia o chemických zbraniach a nehumánnych konvenčných zbraniach. Rezolúcia, ktorú veľkou väčšinou prijala OSN v roku 2007, vyzýva členské štáty Organizácie Spojených národov, aby preskúmali škodlivé následky na zdravie. Šesť krajín hlasovalo v neprospech tejto rezolúcie. Boli nimi USA a Izrael a, bohužiaľ, niekoľko členských štátov Európskej únie, konkrétne Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Česká republika a Holandsko. Mali by si radšej vziať príklad od Belgicka, ktoré sa v marci 2007 stalo prvou krajinou na svete, ktorá sa rozhodla úplne zakázať ochudobnený urán vzhľadom na jeho toxické vplyvy. Spolu s ostanými kolegami, pričom ma teší, že môžem povedať, že všetkých politických presvedčení som sa vo veľkej miere zastávala tejto diskusie, pretože je zásadné bojovať proti porušeniam medzinárodného, humanitárneho a environmentálneho práva a konať, s cieľom zabezpečiť, aby vojenské hierarchie, štáty a zbrojný priemysel prebrali v plnej miere svoju zodpovednosť. Nedostatky a vojenské tajomstvá, neschopnosť vykonávať pravidlá týkajúce sa ochrany a uplatňovať zásadu prevencie by mohli nebezpečenstvo uránu zamiesť pod koberec spolu s možnosťou predchádzať veľkému množstvu obetí. Na tomto základe opätovne potvrdzujem výzvy, ktoré sme vyslovili v našom uznesení, najmä na zabezpečenie maximálnej transparentnosti prostredníctvom označovania kontaminovaných oblastí a predovšetkým v presadzovaní návrhu na okamžité zavedenie moratória, s cieľom skoro dosiahnuť úplný zákaz ochudobneného uránu a trieštivých bômb, ktoré ešte stále prinášajú obete. Napríklad v Libanone zbombardovala izraelská armáda viac ako miliónom trieštivých bômb dediny a domy niekoľko hodín predtým, ako sa stiahla z tohto územia. Pristúpte k činom. Ďakujem Rade a Komisii za ich odpovede, ale aj za to čo urobia napriek obmedzeniam, o ktorých hovoril pán komisár Michel, aby dosiahli oslobodenie od uránových zbraní a trieštivých bômb."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, menim, da je h kateri poziva Jana Hybášková, neustrezna in v celoti cinična. Brezbrižnost ali malomarnost, kot so državne skrivnosti, je nesprejemljiva, kadar gre za zdravje ljudi. Uporaba orožja, ki vsebuje uran, ima usodne in nepopravljive posledice. Ko ga raznese, uranovi izstrelki oddajajo fin radioaktiven prah; kontaminira zrak, zemljo in vodo, prodre v dihalni sistem ter poveča verjetnost tumorjev, levkemije in okvar. Vsak, ki ga uporablja, očitno krši mednarodno humanitarno pravo. Od zalivske vojne leta 1991 so združenja sorodnikov žrtev iz vrst vojaškega osebja izračunala, da je bilo samo v Italiji 50 smrtnih primerov. Nedavno je minister za obrambo dejal, da je bilo 77 smrtnih primerov ter da število bolnih ljudi znaša med več sto in približno dva tisoč. Med letoma 1991 in 2003 je bilo uporabljenih več kot 2 000 ton osiromašenega urana. Okoli 70 % iraškega ozemlja je kontaminiranega in celo danes ne vemo, kolikšen je človeški davek zaradi osiromašenega urana. V bolnišnici v Basri v Iraku smo videli telesa deformiranih otrok; videla sem grozno škodo, ki je bila povzročena na njihovih malih telesih. Na tisoče civilistov, o katerih se ne govori in ki se ne zavedajo svoje usode, še vedno živi in umira na ozemljih, ki so kontaminirana zaradi sevanja: v Iraku in Afganistanu, na Kosovu ter v Bosni in Somaliji. Od leta 2001 si kot Evropski parlament prizadevamo za uvedbo moratorija. To smo leta 2006 potrdili s sprejetjem resolucije o biološkem orožju in nehumanem konvencionalnem orožju. Resolucija, ki je bila z veliko večino sprejeta leta 2007 v ZN, poziva države članice Združenih narodov, naj preučijo škodo za zdravje. Šest držav je glasovalo proti: Združene države in Izrael ter žal več držav članic Evropske unije, in sicer Francija, Združeno kraljestvo, Češka republika in Nizozemska. Namesto tega bi morale slediti zgledu Belgije, ki je bila marca 2007 prva država na svetu, ki se je odločila za popolno prepoved osiromašenega urana zaradi njegove strupenosti. Skupaj z drugimi kolegi, pri čemer lahko z veseljem rečem, da so vseh političnih prepričanj, sem si močno prizadevala za to razpravo, ker je nujno treba ukrepati zoper kršitve mednarodnega, humanitarnega in okoljskega prava ter zagotoviti, da vojaške hierarhije, države in vojna industrija v celoti prevzamejo svojo odgovornost. Opustitve in vojaške skrivnosti ter nespoštovanje pravil o zaščiti in previdnostnega načela lahko prikrijejo nevarnost urana in s tem možnost, da se prepreči veliko število smrti. Na podlagi tega ponovno poudarjam pozive v naši resoluciji, zlasti da se zagotovi čim večja preglednost z označevanjem kontaminiranih območij in predvsem nadaljnjim prizadevanjem za takojšnji moratorij, da se kmalu doseže popolna prepoved orožja z osiromašenim uranom in kasetnih bomb, ki še vedno terjajo žrtve. V Libanonu je na primer izraelska vojska v zadnjih nekaj urah pred umikom na vasi in domove odvrgla več kot milijon kasetnih bomb. Ukrepajte. Zahvaljujem se Svetu in Komisiji za njune odgovore in za to, kar bosta kljub omejitvam, ki jih je omenil komisar Michel, storila, da se doseže odpravo orožja z uranom in kasetnih bomb."@sl20
". − Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att Jana Hybáškovás krav på är malplacerat och fullständigt cyniskt. Slöhet och försumlighet är precis som statshemligheter oacceptabelt när det gäller människors hälsa. Användningen av uranvapen har förödande och irreparabla konsekvenser. När de exploderar utstrålar uranprojektiler ett fint kontaminerande damm. De kontaminerar luften, marken och vattnet, tränger in i andningssystemet och ökar sannolikheten för tumörer, leukemi och missbildningar. Den som använder dem agerar uppenbarligen i strid mot folkrätten. Sedan Gulfkriget 1991 har föreningen för anhöriga för militära offer beräknat att det har skett 50 dödsfall bara i Italien. Nyligen sa försvarsministern att det hade skett 77 dödsfall och att antalet människor som har drabbats av sjukdomar låg mellan flera hundra och cirka två tusen. Mer än 2 000 ton utarmat uran användes mellan 1991 och 2003. Omkring 70 procent av territoriet i Irak är kontaminerat, och vi är fortfarande inte säkra på hur omfattande den förfärliga mänskliga kostnaden för utarmat uran är. På sjukhuset i Basra i Irak har jag sett missbildade barns kroppar. Jag har sett den förfärliga skada som har tillfogats deras små kroppar. Det finns tusentals ansiktslösa civila som fortfarande lever och dör på mark som har kontaminerats av strålning – i Irak, i Afghanistan, i Kosovo, i Bosnien och i Somalia, omedvetna om sitt öde. Sedan 2001 har Europaparlamentet strävat efter införandet av ett moratorium. Vi bekräftade detta 2006 genom att anta en resolution om kemiska vapen och omänskliga konventionella vapen. I den resolution som antogs av en överväldigande majoritet i FN 2007 uppmanas medlemsstaterna i Förenta nationerna att undersöka skadan på hälsan. Sex länder röstade emot – USA och Israel och dessvärre flera medlemsstater i Europeiska unionen, nämligen Frankrike, Storbritannien, Tjeckien och Nederländerna. De borde i stället ha följt Belgiens exempel, när det som första land i mars 2007 beslutade att förbjuda utarmat uran helt och hållet på grund av dess giftighet. Tillsammans med kollegor, och det är en glädje att säga det, av alla politiska övertygelser argumenterade jag starkt för denna debatt eftersom det är nödvändigt att agera mot överträdelser av folkrätten, den humanitära rätten och miljörätten och att agera för att se till att militära hierarkier, stater och krigsindustrin tar hela sitt ansvar. Underlåtenhet och militära hemligheter, underlåtenhet att genomföra regler avseende skydd och försiktighetsprincipen kan sopa risken med uran under mattan tillsammans med möjligheten att förhindra ett stort antal dödsfall. Av dessa skäl upprepar jag de krav som ställs i vår resolution, särskilt att säkerställa största möjliga öppenhet genom att märka ut kontaminerade områden och framför allt arbeta för tanken på ett omedelbart moratorium för att snart uppnå ett fullständigt förbud mot vapen med utarmat uran och klusterbomber, som fortfarande kräver offer. I Libanon avfyrade den israeliska armén exempelvis mer än en miljon klusterbomber mot byar och bostäder de sista timmarna innan den drog sig tillbaka. Agera. Jag säger tack till rådet och kommissionen för deras svar men också för det som de kommer att göra, trots de begränsningar som nämndes av kommissionsledamot Michel, för att uppnå frihet från uranvapen och klusterbomber."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph