Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-370"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-370"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’uso dell’uranio impoverito a fini bellici è contrario al diritto internazionale, esistono inconfutabili prove della sua reale tossicità tanto per l’uomo che per l’ambiente. Concordo che nella strategia di sicurezza europea deve essere pienamente considerato il problema e ritengo che totale ed assoluto dovrebbe essere il bando di questi armamenti nell’ambito degli Stati dell’Unione. Entrambe le interrogazioni propongono valutazioni e pongono problemi condivisibili fondati e documentati numerosissimi casi – qui approfitto per ricordare quello dei soldati italiani impegnati nei Balcani, che ancora attendono giusti indennizzi e che temo non vedranno assolutamente mai. Dia l’Unione un segnale deciso e forte almeno per il futuro, visto che non appare in grado di porre rimedio ai danni del passato impedendo fabbricazione, stoccaggio e commercializzazione di questo tipo di armi nell’ambito degli Stati dell’Unione."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, používání ochuzeného uranu na válečné účely je v rozporu s mezinárodním právem, existují totiž nevyvratitelné důkazy o jeho skutečných toxických vlivech na člověka i na životní prostředí. Souhlasím s tím, že v rámci evropské bezpečnostní strategie se musí tato záležitost v plné míře zohlednit a domnívám se, že zákaz těchto zbraní v členských státech Unie musí být naprostý a konečný. V obou otázkách se předkládá hodnocení a nastolují se racionální společné otázky, které byly ve velké míře zdokumentované. V této souvislosti bych chtěl využít příležitost a upozornit na příklad italských vojáků, kteří byli vysláni na Balkán a kteří stále čekají na spravedlivé odškodnění, které, jak se obávám, nikdy nedostanou. Protože Unie nepůsobí jako subjekt schopný odškodnit škody minulosti, měla by vyslat rozhodný, silný signál aspoň do budoucnosti prostřednictvím zákazu výroby, uskladňování a uvádění tohoto typu zbraní na trh v rámci členských států Unie."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Det er i strid med international ret at bruge forarmet uran til krigsformål. Der foreligger ubestridt dokumentation for dets giftighed for såvel mennesker som miljø. Jeg er enig i, at spørgsmålet må behandles som en del af den europæiske sikkerhedsstrategi, og jeg mener, at forbuddet mod disse våben i EU's medlemsstater skal være totalt og absolut. I begge spørgsmål fremsættes der vurderinger og fornuftige fælles spørgsmål, som er bredt dokumenteret - jeg vil her benytte lejligheden til at nævne eksemplet med de italienske soldater, der var udsendt til Balkan, og som stadig ikke har fået en rimelig erstatning, og jeg frygter, at de aldrig får den. Da EU ikke kan rette op på skader, der allerede er sket, bør man i det mindste udsende et beslutsomt og stærkt signal for fremtiden ved at forbyde fremstilling, opbevaring og markedsføring af denne type våben i EU's medlemsstater."@da2
"Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Verwendung von abgereichertem Uran zu Kriegszwecken steht im Widerspruch zum Völkerrecht, es liegen unstrittige Beweise für seine reale Toxizität sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt vor. Ich stimme zu, dass das Problem als Teil der Europäischen Sicherheitsstrategie volle Berücksichtigung finden muss, und ich bin der Ansicht, dass diese Waffen in den Mitgliedstaaten der Union mit einem totalen und absoluten Verbot belegt werden müssen. Die beiden Anfragen enthalten Bewertungen und legen fundierte gemeinsame Probleme dar, die weitgehend belegt wurden; ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um an das Beispiel der auf dem Balkan eingesetzten italienischen Soldaten zu erinnern, die immer noch auf ihre gerechte Entschädigung warten, die sie, wie ich befürchte, wohl nie erhalten werden. Wenn die Union schon nicht in der Lage ist, die Schäden aus der Vergangenheit wieder gutzumachen, sollte sie wenigstens ein entschlossenes, deutliches Signal für die Zukunft setzen, indem sie die Herstellung, die Lagerung und den Verkauf solcher Waffen in den Mitgliedstaaten der Union verbietet."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου για πολεμικούς σκοπούς αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την πραγματική τοξικότητά του τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Συμφωνώ ότι, ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας, το θέμα πρέπει να μελετηθεί πλήρως και είμαι της άποψης ότι η απαγόρευση αυτών των όπλων στα κράτη μέλη της Ένωσης πρέπει να είναι καθολική και απόλυτη. Και οι δύο ερωτήσεις προτείνουν εκτιμήσεις και εγείρουν εύλογα κοινά θέματα που έχουν τεκμηριωθεί ευρέως. Εδώ, δράττομαι της ευκαιρίας για να επισημάνω το παράδειγμα των ιταλών στρατιωτών που υπηρέτησαν στα Βαλκάνια και ακόμα περιμένουν δίκαιη αποζημίωση, την οποία πολύ φοβάμαι ότι δεν θα λάβουν ποτέ. Καθώς η Ένωση δεν είναι ικανή να διορθώσει βλάβες που προκλήθηκαν στο παρελθόν, θα πρέπει να στείλει ένα αποφασιστικό, ισχυρό μήνυμα τουλάχιστον για το μέλλον απαγορεύοντας την κατασκευή, αποθήκευση και εμπορία αυτού του τύπου όπλων στα κράτη μέλη της Ένωσης"@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the use of depleted uranium for bellicose purposes is contrary to international law; there is incontrovertible evidence of its genuine toxicity both to man and the environment. I agree that, as part of European Security Strategy, full consideration must be given to the matter and I am of the view that the ban on these weapons in the Member States of the Union must be total and absolute. Both questions put forward assessments and raise reasonable joint issues which have been very widely documented; here I shall take the opportunity to note the example of the Italian soldiers posted to the Balkans who are still awaiting fair compensation which, I fear, they will never receive. As it does not appear able to remedy damage caused in the past, the Union should give a decisive, strong signal at least for the future by banning the manufacture, storage and placing on the market of this type of arms within the Member States of the Union."@en4
"Señor Presidente, Señorías, el uso de uranio empobrecido con fines bélicos es contrario al Derecho internacional; existen pruebas que demuestran de forma irrefutable su toxicidad, tanto para el hombre como para el medio ambiente. Convengo en que, en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad, se debe considerar plenamente el problema y considero que la prohibición de este tipo de armamento en los Estados miembros de la Unión debe ser total y absoluta. Ambas preguntas proponen evaluaciones y formulan problemas razonables fundamentados y documentados ampliamente; así, aprovecho para recordar el caso de los soldados italianos que participaron en los Balcanes y que aún esperan indemnizaciones justas que me temo que nunca recibirán. Esperemos que la Unión Europea transmita un mensaje decidido y firme al menos para el futuro, ya que parece que no es capaz de remediar los daños del pasado impidiendo la fabricación, almacenamiento y comercialización de este tipo de armas en sus Estados miembros."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, vaesestatud uraani kasutamine sõjalistel eesmärkidel on vastuolus rahvusvahelise õigusega; on vastuvaidlematuid tõendeid selle reaalsest toksilisusest nii inimesele kui ka keskkonnale. Ma nõustun, et Euroopa julgeolekustrateegia raames tuleb seda asja täielikult kaaluda, ning olen seisukohal, et nende relvade keeld liidu liikmesriikides peab olema totaalne ja täielik. Mõlemad küsimused esitavad hinnanguid ja tõstatavad põhjendatud ühiseid teemasid, mida on laialdaselt dokumenteeritud; kasutan siin võimalust mainida Balkanil teeninud Itaalia sõdurite näidet, kes ootavad endiselt õiglast kompensatsiooni, mida, ma kardan, nad kunagi ei saa. Kuna liit ei ole nähtavasti võimeline hüvitama minevikus tehtud kahju, peaks ta vähemalt andma otsustava, tugeva märguande tulevikuks, keelustades seda tüüpi relvade tootmise, ladustamise ja turuleviimise liidu liikmesriikides."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, köyhdytetyn uraanin käyttö hyökkäystarkoituksessa on kansainvälisen oikeuden vastaista. On olemassa kiistatonta näyttöä sen tosiasiallisesta myrkyllisyydestä ihmiselle ja ympäristölle. Olen samaa mieltä siitä, että asiaa on tarkasteltava huolellisesti osana Euroopan turvallisuusstrategiaa, ja katson, että unionin jäsenvaltioiden on kiellettävä nämä aseet kokonaan ja ehdoitta. Molemmissa kysymyksissä esitetään arviointeja ja tuodaan esiin perusteltuja toisiinsa liittyviä seikkoja, jotka on dokumentoitu hyvin laajasti. Käytän tilaisuutta esittääkseni esimerkiksi huomion, että Balkanilla taistelleet italialaiset sotilaat odottavat edelleen kohtuullista korvausta, ja pelkään, etteivät he tule sitä koskaan saamaan. Koska vaikuttaa mahdottomalta korjata menneisyydessä aiheutettuja vahinkoja, unionin on annettava määrätietoinen ja voimakas merkki tulevaisuudelle kieltämällä tämän tyyppisten aseiden valmistus, varastointi ja markkinoille saattaminen unionin jäsenvaltioissa."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’utilisation d’uranium appauvri à des fins militaires est contraire au droit international. Il existe des preuves irréfutables de sa réelle toxicité envers l’homme et l’environnement. Je suis d’accord pour dire que la question doit être pleinement considérée dans le cadre de la stratégie de sécurité européenne et je pense que l’interdiction de ces armes dans les États membres de l’Union doit être totale et absolue. Les deux questions avancent des évaluations et soulèvent des problèmes communs raisonnables et largement documentés. Je profite de l’opportunité qui m’est donnée pour noter l’exemple des soldats italiens en poste dans les Balkans qui attendent encore une juste indemnisation qu’ils ne recevront jamais, je le crains. Si elle ne semble pas capable de remédier aux préjudices causés par le passé, l’Union devrait au moins donner un signal fort et décisif pour l’avenir en interdisant la production, le stockage et la commercialisation de ces armes parmi les États membres de l’Union."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, a szegényített urán háborús célokra történő felhasználása ellentétben áll a nemzetközi joggal; mind az emberre, mind pedig a környezetre gyakorolt eredeti toxicitására vonatkozóan cáfolhatatlan bizonyítékok állnak rendelkezésre. Egyetértek azzal, hogy az Európai Biztonsági Stratégia részeként az ügy teljes körű megfontolást érdemel és nézetem szerint a tagállamokban teljesen és tökéletesen be kell tiltani ezeket a fegyvereket. Mindkét kérdés indítványoz értékeléseket és bőségesen dokumentált ésszerű kapcsolódó témákat; megragadom az alkalmat, hogy említsem a Balkánra küldött olasz katonák példáját, akik még mindig várnak a méltányos kártérítésre, amit attól tartok soha nem kapnak meg. Mivel úgy tűnik, hogy nem képes jóvátenni a múltban okozott kárt, az Unió adjon határozott, erős jelzést legalább a jövő számára azáltal, hogy megtiltja az ilyen típusú fegyvereknek az Unió tagállamain belüli gyártását, felhalmozását és forgalomba hozatalát."@hu11
"Pone Pirmininke, ponios ir ponai, nusodrinto urano naudojimas kariniais tikslais prieštarauja tarptautiniams įstatymams. Yra neginčijamų įrodymų, kad jis nuodingas ir žmogui, ir aplinkai. Sutinku, kad šį klausimą būtina rimtai apsvarstyti kaip Europos saugumo strategijos dalį, ir aš manau, kad šių ginklų uždraudimas Sąjungos šalyse narėse turi būti visuotinis ir visiškas. Abu klausimai iškelia vertinimus ir pagrįstas problemas, paremtas dokumentais. Pasinaudosiu galimybe pateikti Italijos kareivių, nusiųstų į Balkanus, pavyzdį – jie tebelaukia nemažos kompensacijos, kurios, bijau, niekada nesulauks. Kadangi tai negali atitaisyti praeityje padarytos žalos, Sąjunga bent jau ateičiai turėtų parodyti ryžtingą ir aiškų ženklą, uždrausdama šios rūšies ginklų gamybą, laikymą ir paskirstymą Sąjungos šalyse narėse."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Dāmas un kungi! Noplicināta urāna izmantošana karadarbības mērķiem ir pretēja starptautiskajām tiesībām; ir neapgāžami pierādījumi par tās patieso toksiskumu gan cilvēkiem, gan videi. Es piekrītu, kā daļa no Eiropas Drošības stratēģijas, jāsniedz visi apsvērumi par šo jautājumu un es uzskatu, ka šo ieroču aizliegumam Savienības dalībvalstīs jābūt pilnīgam un galīgam. Abi jautājumi izvirzīja vērtējumus un saprātīgus kopīgus jautājumus, kas ir plaši dokumentēti; te es izmantošu iespēju, lai atzīmētu Itālijas karavīru piemēru, kuri bija izvietoti Balkānos, kuri joprojām gaida godīgu kompensāciju, kuru, es baidos, viņi nekad nesaņems. Tā kā nešķiet iespējams atlīdzināt pagātnē nodarīto kaitējumu, tad Savienībai jādod izlēmīgs, spēcīgs signāls nākotnē, aizliedzot šī veida ieroču ražošanu, glabāšanu un izvietošanu tirgū Savienības dalībvalstīs."@lv13
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het gebruik van verarmd uranium voor oorlogsdoeleinden druist in tegen het internationaal recht: er bestaat onweerlegbaar bewijs van de werkelijke giftigheid voor zowel de mens als de omgeving. Ik ben het ermee eens dat volledige aandacht moet worden geschonken aan de zaak, als onderdeel van de Europese Veiligheidsstrategie, en ik ben van mening dat het verbod op deze wapens in de lidstaten van de Unie volledig en absoluut moet zijn. Beide vragen brengen beoordelingen naar voren en roepen redelijk gezamenlijke kwesties op die zeer uitgebreid gedocumenteerd zijn. Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om het voorbeeld van de Italiaanse soldaten onder de aandacht te brengen, die naar de Balkan waren uitgezonden en die nog steeds wachten op eerlijke schadevergoeding, die ze, naar ik vrees, nooit zullen ontvangen. Aangezien de Unie niet in staat blijkt te zijn schade die in het verleden is veroorzaakt te herstellen, moet zij ten minste een vastbesloten, sterk signaal afgeven voor de toekomst door de fabricage, opslag en het op de markt brengen van dit soort wapens binnen de lidstaten van de Unie te verbieden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Wykorzystanie zubożonego uranu do celów militarnych jest sprzeczne z prawem międzynarodowym; istnieją niezaprzeczalne dowody na jego prawdziwą toksyczność, zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Zgadzam się, że w ramach Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa należy poświęcić tej sprawie całą uwagę, i jestem zdania, że zakaz dotyczący tych broni w państwach członkowskich Unii musi być całkowity i absolutny. W obydwu pytaniach przytoczono oceny i powołano się na uzasadnione połączone sprawy, które są szeroko udokumentowane; skorzystam w tym miejscu z okazji, aby wymienić przykład żołnierzy włoskich wysłanych na Bałkany, którzy wciąż oczekują na rekompensatę, której, bardzo się obawiam, nigdy nie otrzymają. Ponieważ nie wydaje się to naprawiać szkód poczynionych w przeszłości, Unia powinna wysłać decydujący, silny sygnał przynajmniej na przyszłość, zakazując produkcji, przechowywania i wprowadzania do obrotu tego typu broni wśród państw członkowskich Unii."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o uso de urânio empobrecido para fins bélicos é contrário ao direito internacional; há provas irrefutáveis da sua verdadeira toxicidade, tanto para o homem como para o ambiente. Concordo que, como parte da Estratégia Europeia de Segurança, deve haver uma reflexão exaustiva sobre essa matéria, e a minha opinião é que essas armas devem ser banidas de forma total e absoluta no âmbito dos Estados-Membros da União. Ambas as perguntas fazem apreciações e levantam problemas comuns, que se encontram amplamente documentados; aproveito esta oportunidade para recordar aqui o exemplo dos soldados italianos destacados nos Balcãs, que continuam à espera de serem devidamente indemnizados, o que receio que nunca venha a acontecer. Já que não parece capaz de remediar os danos causados no passado, a União deverá dar um sinal decisivo e forte, pelo menos para o futuro, proibindo o fabrico, o armazenamento e a comercialização desse tipo de armas nos Estados-Membros da União."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'uso dell'uranio impoverito a fini bellici è contrario al diritto internazionale, esistono inconfutabili prove della sua reale tossicità tanto per l'uomo che per l'ambiente. Concordo che nella strategia di sicurezza europea deve essere pienamente considerato il problema e ritengo che totale ed assoluto dovrebbe essere il bando di questi armamenti nell'ambito degli Stati dell'Unione. Entrambe le interrogazioni propongono valutazioni e pongono problemi condivisibili fondati e documentati numerosissimi casi – qui approfitto per ricordare quello dei soldati italiani impegnati nei Balcani, che ancora attendono giusti indennizzi e che temo non vedranno assolutamente mai. Dia l'Unione un segnale deciso e forte almeno per il futuro, visto che non appare in grado di porre rimedio ai danni del passato impedendo fabbricazione, stoccaggio e commercializzazione di questo tipo di armi nell'ambito degli Stati dell'Unione."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, používanie ochudobneného uránu na vojnové účely je v rozpore s medzinárodným právom, existujú totiž nevyvrátiteľné dôkazy o jeho skutočných toxických vplyvoch na človeka, ako aj na životné prostredie. Súhlasím s tým, že v rámci európskej bezpečnostnej stratégie sa musí v plnej miere zohľadniť táto záležitosť a domnievam sa, že zákaz týchto zbraní v členských štátoch Únie musí byť úplný a konečný. V obidvoch otázkach sa predkladá hodnotenie a nastoľujú sa racionálne spoločné otázky, ktoré boli vo veľkej miere zdokumentované. V tejto súvislosti by som chcel využiť príležitosť a upozorniť na príklad talianskych vojakov, ktorí boli vyslaní na Balkán a ktorí stále čakajú na spravodlivé odškodnenie, ktoré, ako sa obávam, nikdy nedostanú. Keďže nepôsobí ako subjekt schopný odškodniť škody minulosti, mala by Únia vyslať rozhodný, silný signál aspoň do budúcnosti prostredníctvom zákazu výroby, uskladňovania a uvádzania tohto typu zbraní na trh v rámci členských štátov Únie."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, uporaba osiromašenega urana v vojne namene je v nasprotju z mednarodnim pravom; obstajajo nesporni dokazi o njegovi resnični strupenosti za človeka in okolje. Strinjam se, da je treba obravnavati zadevo v okviru evropske varnostne strategije, ter menim, da mora biti prepoved takega orožja v državah članicah Evropske unije popolna in brezpogojna. Obe vprašanji navajata ocene in izpostavljata primerne skupne točke, o katerih obstaja obsežna dokumentacija; ob tem bi izkoristil priložnost, da opozorim na primer italijanskih vojakov, ki so bili napoteni na Balkan in ki še vedno čakajo na pravično odškodnino, za katero se bojim, da je ne bodo nikoli prejeli. Ker Unija ne more odpraviti škode, ki je bila povzročena v preteklosti, mora vsaj za prihodnost poslati odločno in močno sporočilo, tako da prepove proizvodnjo, skladiščenje in dajanje te vrste orožja v promet v državah članicah Unije."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Användningen av utarmat uran för krigssyften strider mot folkrätten, och det finns obestridliga bevis för dess verkliga giftighet för både människa och miljö. Jag håller med om att som en del av den europeiska säkerhetsstrategin bör frågan diskuteras till fullo och jag anser att förbudet mot dessa vapen i unionens medlemsstater måste vara fullständigt och absolut. Båda frågorna innehåller bedömningar och tar upp skäliga gemensamma frågor som har dokumenterats i stor omfattning. Jag ska här ta tillfället i akt att notera exemplet med de italienska soldater som var posterade på Balkan och som fortfarande väntar på en skälig ersättning, vilket jag är rädd att de aldrig kommer att få. Eftersom unionen inte verkar kunna avhjälpa den skada som har orsakats tidigare bör den sända en beslutsam, stark signal åtminstone inför framtiden genom att förbjuda tillverkning, lagring och placering på marknaden av denna typ av vapen inom unionens medlemsstater."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph