Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-369"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-369"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Diese Debatte war überfällig. Es ist gut, dass wir sie heute führen. oder abgereichertes Uran wird von vielen und vor allem westlichen Staaten als Munition in ihren Kriegen benutzt, weil DU eine starke Durchschlagskraft vor allem gegen Panzer hat. Doch DU-Munition ist sowohl chemisch hochgiftig – also toxisch – als auch radioaktiv. DU-Munition ist auch ein Abfallprodukt der Atomindustrie, das bei der Anreicherung von Uran oder bei der Atomwaffenproduktion anfällt. Auch darin, in der Nutzung von Atomenergie, liegt das Problem. DU-Munition hat Langzeitwirkung. DU wird bei hohen Temperaturen beim Auftreffen auf ein festes Ziel freigesetzt und verbrennt zu DU-Oxyd, und es entsteht feiner alpha-radioaktiver toxischer Staub, der leicht inhaliert und durch Wind und Wasser verbreitet werden kann. Dieser Staub ist aus der Umwelt schwer zu beseitigen und setzt sich bei Einatmung in den Lungen fest. Es gibt das Golfkrieg-Syndrom, das Balkan-Syndrom, und es ist immer wieder das gleiche Phänomen festzustellen, dass Soldaten offensichtlich Krebs bekommen, zum Beispiel Lungenkrebs. Es gibt auch eine Zunahme derartiger Krebsphänomene bei der Bevölkerung in den Gebieten, wo diese Waffen eingesetzt wurden. Interessant ist, dass DU-Munition als solche eine sehr geringe militärische Effektivität hat, aber sehr viele nicht kalkulierbare Risiken aufweist. Die NATO hat im Angriffskrieg gegen Jugoslawien DU-Munition eingesetzt. Im Irak hat die US-Armee DU-Munition eingesetzt – insgesamt 300 Tonnen. Es gibt eine erhöhte Anzahl missgebildeter Kinder, insbesondere in Bagdad. Die Regierung von Afghanistan hat jetzt eine Untersuchung über den Einsatz von DU-Munition in Afghanistan gefordert, und sie sagt, dass das US-Militär sie nicht darüber informiert habe, dass DU-Munition vor allem im Osten Afghanistans eingesetzt wurde. Im Libanon-Krieg wurde DU-Munition insbesondere von Israel eingesetzt, und im ersten Golf-Krieg wurde DU-Munition auch sehr umfangreich eingesetzt. Es ist die Rede von 66.000 kontaminierten Soldaten. Das Problem ist offensichtlich. Inzwischen bekommen die ersten Veteranen Kriegsrenten als Folge dieser DU-Munition, zum Beispiel Kenny Duncan aus Großbritannien. Wenn DU-Munition Kosmetik wäre oder etwa ein Stoff in Verbindung mit Nahrungsmitteln, so wäre sie schon längst verboten. Soldaten werden angewiesen, Schutzanzüge anzuziehen, wenn sie mit DU-Munition zu tun haben. Die Soldatenvereinigung EUROMIL fordert ein Verbot dieser Waffen. Belgien hat DU-Munition verboten. Gratulation hierzu! Bei der Abstimmung im Abrüstungsausschuss der Vereinten Nationen waren 122 Länder dafür, 35 Länder enthielten sich, 6 waren dagegen, darunter Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Tschechien. Was wir brauchen, ist ein Verbot des Einsatzes und der Produktion von DU-Munition."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, na tuto diskusi jsme už dlouho čekali. Těší mě, že jsme ji dnes zařadili do programu. Ochuzený uran se používá v mnoha zemích, a zejména v západních zemích, jako munice ve válce pro svou vysokou penetrační schopnost, zejména proti ozbrojeným vozidlům. Munice s ochuzeným uranem však obsahuje vysoce toxické chemické látky, jinými slovy, tyto látky jsou jedovaté a také radioaktivní. Ochuzený uran je vedlejším produktem jaderného průmyslu, který je výsledkem obohacování uranu nebo výroby jaderných zbraní. Využívání jaderné energie je, ve zkratce, také součástí problému. Munice obsahující ochuzený uran má dlouhodobé následky. Při zasažení tvrdého cíle se ochuzený uran uvolňuje při vysokých teplotách a přetavuje se na oxidy ochuzeného uranu, které mají formu jemného radioaktivního (alfa záření) toxického prachu, který se může šířit větrem a vodou. Tento prach je náročné odstranit z prostředí a při dýchání se usazuje v plících. Víme o syndromu války v Perském zálivu a syndromu války na Balkáně a tentýž jev byl pozorován opakovaně, když vojáci očividně onemocněli na různé typy rakoviny, jako je například rakovina plic, z důvodu vystavení oxidu ochuzeného uranu. Také se zvýšil počet případů takovéto rakoviny mezi obyvatelstvem oblastí, ve kterých se tato munice použila. Zajímavou skutečností je, že vojenská účinnost munice s obsahem ochuzeného uranu je ve skutečnosti velmi omezená, přičemž její využívání zahrnuje množství nepředvídatelných rizik. NATO využila munici s ochuzeným uranem ve válce v Jugoslávii. V Iráku americké vojenské síly použily celkem 300 tun munice obsahující ochuzený uran. V této zemi, a zejména v Bagdádu, žije zvýšené procento dětí s různými deformacemi. Vláda Afghánistánu nyní vyzvala k vyšetření používání munice s ochuzeným uranem v Afghánistánu a tvrdí, že americká armáda neinformovala o používání munice s ochuzeným uranem, zejména ve východní části země. Munice s ochuzeným uranem se využívala ve válce v Libanonu, zejména ji používal Izrael, a ve velmi velké míře byla použita v první válce v Perském zálivu. Počet kontaminovaných vojáků se odhaduje na 66 000. Problém je zjevný. Mezitím první váleční veteráni, jako například Kenny Duncan z Velké Británie, dostávají výsluhový důchod udělený za vlivy, které na ně měl ochuzený uran. Pokud by byl ochuzený uran například kosmetickým výrobkem nebo látkou využívanou při výrobě potravin, byl by už dávno zakázaný. Vojenské jednotky jsou usměrňovány, aby nosily ochranné oděvy, když manipulují s municí obsahující ochuzený uran. Evropská organizace válečných svazů (EUROMIL) vyzývá k zákazu používání zbraní, jimiž se tato munice vystřeluje. Belgie munici obsahující ochuzený uran zakázalo, k čemuž jí blahopřejeme. Výbor OSN pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost odhlasoval výzvu k vypracování zprávy o škodlivých účincích zbraní a munice obsahujících ochuzený uran 122 hlasy proti šesti, přičemž 35 členů se hlasování zdrželo. Mezi šest hlasů v neprospěch této výzvy patřil hlas České republiky, Francie, Nizozemska a Spojeného království. Potřebujeme zákaz výroby a používání munice obsahující ochuzený uran."@cs1
"Hr. formand! Det er på høje tid, vi får denne debat. Det er godt, at vi fører den i dag. Depleted uranium eller forarmet uran anvendes af mange og især af vestlige stater som ammunition i deres krige, fordi det har en stærk gennemslagskraft især over for kampvogne. Men DU-ammunition er både kemisk yderst giftigt - altså toksisk - og radioaktivt. DU-ammunition er også et affaldsprodukt fra atomindustrien, som opstår i forbindelse med berigelse af uran eller atomvåbenproduktion. Også dette, anvendelsen af atomenergi, er problematisk. DU-ammunition har langtidsvirkning. DU frigøres ved høje temperaturer, når det rammer et fast mål, og forbrænder til DU-oxid, og der opstår et fint alfaradioaktivt toksisk støv, som let kan inhaleres og spredes med vind og vand. Dette støv er vanskeligt at fjerne fra miljøet og sætter sig fast i lungerne ved indånding. Man har Golfkrigsyndromet og Balkansyndromet, og hver gang kan man konstatere samme fænomen, nemlig at soldaterne får kræft, f.eks. lungekræft. Der er også en stigning i denne type kræftfænomener hos befolkningen i områder, hvor disse våben er blevet brugt. Det er interessant, at DU-ammunition som sådan har en meget lav militær effektivitet, men indebærer mange ukalkulerbare risici. NATO anvendte DU-ammunition i angrebskrigen mod Jugoslavien. I Irak anvendte de amerikanske styrker DU-ammunition - i alt 300 t. Der kan konstateres et øget antal misdannede børn især i Baghdad. Afghanistans regering har nu krævet en undersøgelse af anvendelsen af DU-ammunition i Afghanistan, og den siger, at det amerikanske militær ikke havde informeret den om, at den anvender DU-ammunition navnlig i det østlige Afghanistan. I Libanonkrigen anvendte især Israel DU-ammunition, og i den første Golfkrig blev der også anvendt DU-ammunition i stort omfang. Der er tale om 66.000 forgiftede soldater. Problemet er åbenlyst. Nu får de første veteraner krigspensioner som følge af denne DU-ammunition, f.eks. Kenny Duncan fra Storbritannien. Hvis DU-ammunition havde været kosmetik eller et stof i forbindelse med fødevarer, ville det have været forbudt for længst. Soldaterne får besked om at tage beskyttelsesdragter på, når de har med DU-ammunition at gøre. Soldaterforeningen EUROMIL kræver et forbud mod disse våben. Belgien har forbudt DU-ammunition. Tillykke med det! Under afstemningen i FN's nedrustningsudvalg var 122 lande for, 35 lande undlod at stemme, 6 var imod, deriblandt Frankrig, Storbritannien, Nederlandene og Tjekkiet. Vi skal have et forbud mod at anvende og producere DU-ammunition."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Χαίρομαι που την κάνουμε σήμερα. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο χρησιμοποιείται από πολλές χώρες, και ειδικά δυτικές χώρες, ως εξοπλισμός για τους πολέμους τους λόγω της μεγάλης διατρητικής της ικανότητας, ειδικά έναντι τεθωρακισμένων οχημάτων. Τα πυρομαχικά εμπλουτισμένου ουρανίου, ωστόσο, περιέχουν άκρως δηλητηριώδεις χημικές ουσίες –με άλλα λόγια είναι τοξικά– ενώ είναι και ραδιενεργά. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι υποπροϊόν της πυρηνικής βιομηχανίας, το οποίο προκύπτει από τον εμπλουτισμό ουρανίου ή την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Η χρήση πυρηνικής ενέργειας, λοιπόν, αποτελεί επίσης μέρος του προβλήματος. Τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Όταν πλήττεται ένα σκληρός στόχος, εκλύεται απεμπλουτισμένο ουράνιο σε υψηλές θερμοκρασίες και καίγεται απελευθερώνοντας οξείδια απεμπλουτισμένου ουρανίου, τα οποία παίρνουν τη μορφή λεπτής τοξικής σκόνης άλφα σωματιδίων που εισπνέεται εύκολα και μπορεί να μεταφερθεί με τον αέρα και το νερό. Αυτή η σκόνη είναι δύσκολο να απομακρυνθεί από το περιβάλλον και παγιδεύεται στους πνεύμονες κατά την εισπνοή. Γνωρίζουμε το σύνδρομο του Πολέμου του Κόλπου και το σύνδρομο των Βαλκανίων. Για άλλη μια φορά παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, με στρατιώτες να εκδηλώνουν καρκίνους, όπως καρκίνο των πνευμόνων, λόγω της έκθεσής τους στο οξείδιο του εμπλουτισμένου ουρανίου. Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της εμφάνισης αυτών των καρκίνων στους πληθυσμούς των περιοχών όπου χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα πυρομαχικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η στρατιωτική αποτελεσματικότητα των πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου είναι στην πραγματικότητα πολύ περιορισμένη, ενώ η χρήση τους ενέχει πολλούς ανυπολόγιστους κινδύνους. Το ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου στους πολέμους του κατά της Γιουγκοσλαβίας. Στο Ιράκ οι δυνάμεις των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν συνολικά 300 τόνους πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου. Υπάρχει αυξημένο ποσοστό παιδιών με δυσμορφίες σε αυτή τη χώρα, ειδικά στη Βαγδάτη. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν ζήτησε τώρα τη διενέργεια έρευνας για τη χρήση των πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Αφγανιστάν και υποστηρίζει ότι ο στρατός των ΗΠΑ δεν την ενημέρωσε για τη χρήση πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου, ειδικά στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο στον Λίβανο, κυρίως από το Ισραήλ, και χρησιμοποιήθηκαν επίσης πολύ εκτεταμένα στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου. Ο αριθμός των μολυσμένων στρατιωτών εκτιμάται στους 66 000. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Οι πρώτες συντάξεις πολέμου για τις επιπτώσεις του απεμπλουτισμένου ουρανίου έχουν ήδη δοθεί σε βετεράνους όπως ο Kenny Duncan από το ΗΒ. Αν η σκόνη απεμπλουτισμένου ουρανίου ήταν καλλυντικό προϊόν ή ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων, για παράδειγμα, θα είχε απαγορευθεί εδώ και χρόνια. Οι στρατιώτες έχουν εντολή να φορούν προστατευτικό ρουχισμό όταν χειρίζονται πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου. Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Στρατιωτικών, EUROMIL, ζητά την απαγόρευση των όπλων που χρησιμοποιούν αυτά τα πυρομαχικά. Το Βέλγιο απαγόρευσε τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου και το συγχαίρουμε γι’ αυτό. Η Επιτροπή Αφοπλισμού και Διεθνούς Ασφάλειας του ΟΗΕ ψήφισε με 122 ψήφους έναντι 6, με 35 αποχές, υπέρ της έκκλησης για μια έκθεση για τις επιβλαβείς επιπτώσεις της χρήσης εξοπλισμών και πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο. Οι έξι ψήφοι κατά συμπεριλάμβαναν τις ψήφους της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια απαγόρευση της παραγωγής και της χρήσης πυρομαχικών απεμπλουτισμένου ουρανίου."@el10
". Mr President, this debate was long overdue. I am glad that we are holding it today. Depleted uranium is used by many countries, and especially Western countries, as ammunition in their wars because of its high penetrative power, especially against armoured vehicles. DU munitions, however, contain highly poisonous chemical substances – in other words they are toxic – and they are radioactive too. Depleted uranium is a by-product of the nuclear industry, resulting from the enrichment of uranium or the production of nuclear weapons. The use of nuclear energy, in short, is also part of the problem. DU munitions have long-term effects. When a hard target is hit, depleted uranium is released at high temperatures and burns into depleted-uranium oxides, which take the form of a fine alpha-radioactive toxic dust that is easily inhaled and can be spread by wind and water. This dust is difficult to remove from the environment and is trapped in the lungs on inhalation. We know of the Gulf War syndrome and the Balkans syndrome; time and again the same phenomenon has been observable, with combatants evidently contracting cancers, such as lung cancer, because of their exposure to DU oxide. There have also been increases in the incidence of such cancers among the population of areas where these munitions have been used. The interesting thing is that the military effectiveness of DU munitions is actually very limited, while their use entails numerous incalculable risks. NATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia. In Iraq the US forces have used a total of 300 tonnes of DU munitions. There is an increased percentage of deformed children in that country, especially in Baghdad. The Government of Afghanistan has now called for an inquiry into the use of DU munitions in Afghanistan and says that the US military did not inform it that DU munitions were being used, particularly in the eastern part of the country. DU munitions were used in the war in Lebanon, mainly by Israel, and they were also used very extensively in the first Gulf War. The figure of contaminated combatants has been put at 66 000. The problem is plain to see. The first war pensions for the effects of depleted uranium have been awarded to veterans such as Kenny Duncan from the UK. If DU dust were a cosmetic product or a substance used in food production, for example, it would have been banned long ago. Troops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions. EUROMIL, the European Organisation of Military Associations, has been calling for a ban on weapons that fire these munitions. Belgium has banned DU munitions, and for that we congratulate it. The UN Disarmament and International Security Committee voted by 122 to 6, with 35 abstentions, to call for a report on the harmful effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. The six votes against included those of the Czech Republic, France, the Netherlands and the United Kingdom. What we need is a ban on the production and use of DU munitions."@en4
"Señor Presidente, ya era hora de celebrar este tipo de debate. Me complace que lo estemos haciendo hoy. El uranio empobrecido se usa en muchos países, especialmente en los países Occidentales, como componente de los proyectiles utilizados en los conflictos bélicos debido a su elevado poder de penetración, especialmente en los vehículos blindados. Las municiones de uranio empobrecido, no obstante, contienen sustancias químicas muy venenosas —tóxicas— que además son radiactivas. El uranio empobrecido es un subproducto de la industria nuclear derivado del enriquecimiento del uranio o la fabricación de armas nucleares. El uso de energía nuclear, en definitiva, forma parte del problema. Los proyectiles de uranio empobrecido tienen efectos a largo plazo. Cuando se alcanza un objetivo acorazado, el uranio empobrecido se libera a temperaturas elevadas y se quema produciendo óxidos de uranio empobrecido, que adoptan la forma de un fino polvo tóxico alfa-radioactivo fácilmente inhalado y que puede propagarse por el viento y el agua. Este polvo es difícil de eliminar del medio ambiente y queda atrapado en los pulmones durante la inhalación. Sabemos del síndrome de la Guerra del Golfo y del síndrome de los Balcanes; una y otra vez se ha podido observar el mismo fenómeno, en el marco del cual los combatientes contraían cánceres, como cáncer de pulmón, debido a su exposición a los óxidos de uranio empobrecido. También ha aumentado la incidencia de tales cánceres entre las poblaciones de las zonas donde se han utilizado estos proyectiles. Lo interesante es que la efectividad militar de los proyectiles de uranio empobrecido es actualmente muy limitada, mientras que su uso conlleva numerosos e incalculables riesgos. La OTAN utilizó proyectiles de uranio empobrecido en el conflicto contra Yugoslavia. En Iraq, las fuerzas estadounidenses utilizaron un total de 300 toneladas de munición de uranio empobrecido. Cada vez nacen más niños deformes en ese país, especialmente en Bagdad. El Gobierno de Afganistán ha pedido ahora que se realice una investigación sobre la utilización de proyectiles de uranio empobrecido en ese país y reclama que las fuerzas armadas estadounidenses no informaron del uso de este tipo de proyectiles, especialmente en la parte oriental del país. Se utilizaron municiones de uranio empobrecido en la guerra en el Líbano, especialmente por parte de Israel, y también se utilizaron de forma masiva en la Primera Guerra del Golfo. Se habla de 66 000 combatientes contaminados. El problema es evidente. Se han concedido las primeras pensiones de guerra por los efectos del uranio empobrecido, por ejemplo al soldado británico Kenny Duncan. Si el polvo del uranio empobrecido fuese un producto cosmético o una sustancia utilizada en la producción alimentaria, por ejemplo, habría sido prohibido hace mucho tiempo. Se advierte a las tropas que deben llevar indumentaria de protección cuando manejan proyectiles de uranio empobrecido. La Organización Europea de Asociaciones Militares EUROMIL ha estado pidiendo la prohibición de las armas que disparan este tipo de proyectiles. Bélgica ha prohibido las municiones de uranio empobrecido, por lo que nos congratulamos con este país. La Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de las Naciones Unidas votó por 122 votos a favor, 6 en contra y 35 abstenciones que se solicitara un informe sobre los efectos nocivos del uso de armamento y municiones de uranio empobrecido. Los seis votos en contra incluían los de la República Checa, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Lo que necesitamos es la prohibición de la fabricación y el uso de proyectiles de uranio empobrecido."@es21
". Härra juhataja, see arutelu oleks pidanud toimuma juba ammu. Mul on hea meel, et täna see toimub. Paljud riigid ja eriti lääneriigid kasutavad oma sõdades lahingumoonana vaesestatud uraani selle suure läbistusjõu tõttu, eriti soomussõidukite vastu. Samas sisaldab vaesestatud uraanist valmistatud lahingumoon äärmiselt mürgiseid keemilisi aineid – teiste sõnadega, see on toksiline – ning on ka radioaktiivne. Vaesestatud uraan on tuumatööstuse kõrvalsaadus, mis tekib uraani rikastamise või tuumarelvade tootmise käigus. Lühidalt öeldes on tuumaenergia kasutamine ka üks osa probleemist. Vaesestatud uraani sisaldav lahingumoon avaldab pikaajalist mõju. Sihtmärgi tabamisel vabaneb vaesestatud uraan kõrge temperatuuri juures ja põleb vaesestatud uraani oksiidideks, mis võtavad peene alfaradioaktiivse mürgise tolmu kuju, mida on lihtne sisse hingata ning mida tuul ja vesi võivad laiali kanda. Seda tolmu on raske keskkonnast kõrvaldada ning sissehingamisel jääb see kopsudesse. Me oleme kuulnud Lahesõja sündroomist ja Balkani sündroomist; korduvalt on täheldatud sedasama nähtust, et võitlejatel tekivad vähkkasvajad, näiteks kopsuvähk, mis on tingitud kokkupuutest vaesestatud uraani oksiidiga. Samuti on selliste vähkkasvajate sagedus kasvanud nende piirkondade elanike seas, kus sellist lahingumoona on kasutatud. Huvitav on see, et vaesestatud uraani sisaldava lahingumoona sõjaline tõhusus on tegelikult väga väike, samas kui selle kasutamisega kaasneb mitmeid raskesti hinnatavaid riske. NATO kasutas vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona oma agressioonisõjas Jugoslaavia vastu. Iraagis on Ameerika Ühendriikide väed kasutanud kokku 300 tonni vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona. Selles riigis, eriti Bagdadis, on suurenenud väärarenguga laste osakaal. Afganistani valitsus on nüüd nõudnud juurdlust vaesestatud uraani sisaldava lahingumoona kasutamise kohta Afganistanis ning väidab, et Ameerika Ühendriikide sõjavägi ei teatanud, et kasutab vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona, eriti riigi idaosas. Vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona kasutati Liibanoni sõjas, peamiselt Iisraeli poolt, ning samuti kasutati seda laialdaselt Esimeses Lahesõjas. Saastega kokku puutunud võitlejate arv on hinnanguliselt 66 000. Probleem on selgelt nähtav. Veteranid, näiteks Kenny Duncan Ühendkuningriigist, on saanud juba esimesi sõjaväepensione seoses vaesestatud uraani mõjuga. Kui vaesestatud uraanitolm oleks näiteks kosmeetikatoode või toiduainetootmises kasutatav aine, oleks see juba ammu keelustatud. Vägedele antakse korraldus kanda vaesestatud uraani sisaldava lahingumoonaga töötamisel kaitserõivaid. Euroopa sõjaväeühenduste organisatsioon EUROMIL on nõudnud seda lahingumoona tulistavate relvade keelustamist. Belgia on vaesestatud uraani sisaldava lahingumoona keelustanud ja me õnnitleme teda selle puhul. ÜRO desarmeerimise ja rahvusvahelise julgeoleku komitee otsustas 122 poolt- ja 6 vastuhääle ning 35 erapooletu häälega nõuda raportit vaesestatud uraani sisaldava relvastuse ja lahingumoona kasutamise kahjuliku mõju kohta. Kuue vastuhääle hulgas olid Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa, Hollandi ja Ühendkuningriigi hääled. Me vajame vaesestatud uraani sisaldava lahingumoona tootmise ja kasutamise keelustamist."@et5
". Arvoisa puhemies, tätä keskustelua on odotettu kauan. Olen iloinen, että käymme sen tänään. Monet valtiot, varsinkin länsimaat, käyttävät köyhdytettyä uraania ammuksissaan sodassa sen suuren läpäisykyvyn vuoksi erityisesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan. Köyhdytettyä uraania sisältävät sotatarvikkeet sisältävät kuitenkin hyvin myrkyllisiä kemiallisia aineita – toisin sanoen ne ovat myrkyllisiä – ja ne ovat myös radioaktiivisia. Köyhdytetty uraani on ydinenergiateollisuuden sivutuote, jota syntyy uraanin rikastamisesta tai ydinaseiden tuotannossa. Lyhyesti sanoen myös ydinenergia käyttö liittyy tähän ongelmaan. Köyhdytettyä uraania sisältävillä ammuksilla on pitkän ajanjakson vaikutuksia. Kohteeseen osuttaessa köyhdytetty uraani vapautuu korkeassa lämpötilassa ja palaa köyhdytetyiksi uraanioksideiksi, joka muuttuu hienoksi alfa-radioaktiiviseksi myrkylliseksi pölyksi, jota sisäänhengitetään ja joka voi levitä tuulen ja veden välityksellä. Pölyä on vaikea poistaa ympäristöstä ja se kertyy sisäänhengityksen myötä keuhkoihin. Tunnemme Persianlahden syndrooman ja Balkanin syndrooman, olemme voineet tarkkailla samaa ilmiötä yhä uudelleen, kun taisteluihin osallistuneet sairastuvat keuhkosyövän kaltaisiin syöpiin altistuttuaan köyhdytetyn uraanin oksideille. Tällaiset syövät ovat lisääntyneet myös niiden alueiden väestössä, joilla näitä ammuksia on käytetty. On mielenkiintoista, että köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten sotakäytön tehokkuus on itse asiassa varsin rajallinen, vaikka niiden käyttö aiheuttaa lukemattomia riskejä. Nato käytti köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia hyökkäyssodassa Jugoslaviaa vastaan. Yhdysvaltojen joukot ovat käyttäneet yhteensä 300 tonnia köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia Irakissa. Valtiossa ja erityisesti Bagdadissa epämuodostuneina syntyneiden lasten osuus on lisääntynyt. Afganistanin hallitus on vaatinut selvitystä köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytöstä Afganistanissa ja sanoo, että Yhdysvaltojen asevoimat eivät kertoneet näiden ammusten käytöstä erityisesti valtion itäosissa. Pääasiassa Israel käytti köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia Libanonin sodassa, ja niitä käytettiin laajalti myös ensimmäisessä Persianlahden sodassa. Kontaminaation saaneiden taistelijoiden määräksi arvioidaan 66 000 henkilöä. Ongelma on aivan ilmeinen. Ensimmäiset sotaeläkkeet köyhdytetyn uraanin vaikutusten vuoksi on myönnetty brittiläisen Kenny Duncanin kaltaisille veteraaneille. Jos köyhdytetty uraani olisi esimerkiksi kosmetiikkavalmiste tai elintarviketuotannossa käytettävä aine, se oli kielletty jo vuosia sitten. Joukkoja neuvotaan käyttämään suojavaatteita käsitellessään köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia. Euroopan sotilasjärjestöorganisaatio Euromil on vaatinut näitä ammuksia ampuvien aseiden kieltoa. Belgia on kieltänyt köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten käytön, ja me kiitämme sitä tästä. YK:n aseistariisunnan ja kansainvälisen turvallisuuden komitea äänesti 122 äänellä puolesta ja kuudella äänellä vastaan 35:n äänestäessä tyhjää kehotuksesta laatia raportti köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten haitallisista vaikutuksista. Kuuteen vastaan äänestäneeseen kuuluivat Tšekin tasavalta, Ranska, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta. Köyhdytettyä uraania sisältävien ammusten tuotanto ja käyttö on kiellettävä."@fi7
". Monsieur le Président, il y a longtemps que nous aurions dû tenir ce débat. Je suis heureux qu’il soit enfin organisé aujourd’hui. De nombreux pays, notamment des pays occidentaux, utilisent de l’uranium appauvri dans leurs munitions en raison de sa grande puissance de pénétration, principalement face aux véhicules blindés. Mais les munitions à l’UA contiennent des substances chimiques hautement toxiques, c’est-à-dire qu’elles sont toxiques, et elles sont également radioactives. L’uranium appauvri est un sous-produit de l’industrie nucléaire, il est le résultat de l’enrichissement de l’uranium ou de la production d’armes nucléaires. Bref, l’énergie nucléaire constitue elle aussi une partie du problème. Les munitions à l’UA ont des effets à long terme. Lorsque ces munitions frappent une cible résistante, de l’uranium appauvri est libéré dans l’atmosphère à température élevée. Il se consume pour donner des oxydes d’uranium appauvri qui prennent la forme d’une fine poussière toxique alpha-radioactive facilement inhalable et qui se répand par le vent et l’eau. Cette poussière s’accumule dans les poumons lorsqu’elle est inhalée, et elle est difficile à éliminer de l’environnement. Nous connaissons le syndrome de la guerre du Golfe et des Balkans. On observe régulièrement le même phénomène, celui de combattants qui développent des cancers, par exemple le cancer du poumon, à la suite d’un contact avec de l’oxyde d’UA. On a également remarqué une augmentation de l’incidence de ces cancers parmi la population des régions dans lesquelles ces munitions ont été utilisées. Il est intéressant de remarquer que l’efficacité militaire des munitions à l’UA est en fait fort limitée, alors que leur utilisation implique de nombreux risques incalculables. L’OTAN a utilisé des munitions à l’UA dans sa guerre d’agression contre la Yougoslavie. En Irak, les forces américaines ont utilisé au total 300 tonnes de munitions à l’UA. On constate une augmentation du nombre d’enfants naissant avec des malformations dans ce pays, notamment à Bagdad. Le gouvernement afghan vient de demander le lancement d’une enquête sur l’utilisation des munitions à l’UA en Afghanistan, et affirme que l’armée américaine ne l’avait pas informé de l’utilisation de munitions à l’UA, notamment à l’est du pays. Des munitions à l’UA ont été utilisées dans la guerre contre le Liban, principalement par Israël, et elles ont aussi été utilisées massivement pendant la première guerre du Golfe. On estime à 66 000 le nombre de combattants contaminés. Le problème apparaît clairement. Les premières pensions de guerre liées aux effets de l’uranium appauvri ont été accordées à des vétérans, comme Kenny Duncan au Royaume-Uni. Si la poussière d’UA était un produit cosmétique ou une substance utilisée dans la production alimentaire, par exemple, elle aurait été interdite depuis longtemps. On ordonne aux militaires qui manipulent des munitions à l’UA de porter des vêtements de protection. EUROMIL, l’organisation européenne des associations militaires, réclame l’interdiction des armes qui tirent ce genre de munitions. La Belgique a interdit les munitions à l’UA, et nous l’en félicitons. La Commission de l’ONU sur le désarmement et la sécurité internationale a voté, à 122 voix contre 6 et 35 abstentions, pour réclamer un rapport sur les effets négatifs de l’utilisation des armements et des munitions contenant de l’uranium appauvri. Les six voix contre incluent celles de la République tchèque, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Ce qu’il nous faut, c’est une interdiction de produire les munitions à l’UA."@fr8
". Elnök úr, már igen időszerű volt ez a vita és örülök, hogy ma sort kerítettünk rá. A szegényített uránt számos ország, köztük több nyugati ország használja lőszerként páncélozott járművek ellen, elsősorban nagy behatoló képessége miatt. A DU lőszerek azonban erősen mérgező vegyi anyagokat is tartalmaznak — más szóval, toxikusak — és radioaktívak. A szegényített urán a nukleáris ipar egyik mellékterméke, amely az urán dúsítása vagy a nukleáris fegyverek termelése során jön létre. Röviden, a nukleáris energia felhasználása ugyancsak része a problémának. A DU lőszerek hatásai hosszú távúak. Egy kemény célpontba történő becsapódáskor igen magas hőmérsékleten szegényített urán szabadul fel és égés során szegényített urán-oxiddá alakul, amely alfasugárzó mérgező hatású finom por formájában könnyen belélegezhető és a szél és víz által szétteríthető. Ezt a port nehéz eltávolítani a környezetből és belélegezve megül a tüdőben. Hallottunk öbölháború szindrómáról és balkán szindrómáról, időről időre ugyanazok a jelenségek voltak megfigyelhetők: harcosok nyilvánvalóan a DU-oxid expozíció következményeként betegedtek meg rákban, például tüdőrákban. Ugyancsak gyakoribbak lettek a lakosok ilyen jellegű rákos megbetegedései azokon a területeken, ahol ezeket a lőszereket felhasználták. Érdekes, hogy a DU lőszerek katonai hatékonysága tulajdonképpen igen korlátozott, felhasználásuk ugyanakkor számos kiszámíthatatlan kockázattal jár. A NATO DU lőszereket használt Jugoszlávia elleni agresszív háborújában. Irakban az USA-erők összesen 300 tonna DU lőszert használtak fel. Ez utóbbi országban, különösen Bagdadban megnőtt a torz gyerekek százalékos aránya. Az afgán kormány a DU lőszerek afganisztáni felhasználásának vizsgálatát követeli azt állítva, hogy az USA katonái nem tájékoztatták, hogy DU lőszereket alkalmaznak Afganisztánban, különösen az ország keleti részén. DU lőszereket használtak a libanoni háborúban, főként Izrael, és alkalmazásuk igen kiterjedt volt az első öbölháborúban is. A fertőzött katonák számát 66 ezerre becsülik. A probléma könnyen észrevehető. A szegényített urán következményei alapján az első háborús nyugdíjakat olyan veteránok kapták, mint az egyesült királysági Kenny Duncan. Ha a DU por például kozmetikai termék lenne, vagy az élelmiszeriparban használt anyag, már rég betiltották volna. A csapatoknak adott instrukció szerint a DU lőszerek kezelése során védőöltözetet kell viselni. Az EUROMIL, a Katonaszövetségek Európai Szervezete, az ilyen lőszerek kilövésére alkalmas fegyverek betiltására irányuló követelést fogalmazott meg. Belgium betiltotta a DU lőszereket, és ezért gratulálunk neki. Az ENSZ Leszerelési és Nemzetközi Biztonsági Bizottsága 122-6 arányban, 35 tartózkodó szavazat mellett, megszavazta, hogy jelentés készüljön a szegényített uránt tartalmazó fegyverek és lőszerek káros hatásairól. A hat ellenszavazat között volt a Cseh Köztársaság, Franciaország, Hollandia és az Egyesült Királyság szavazata. Amire szükségünk van az a DU lőszerek termelésének és felhasználásának tilalma."@hu11
". Signor Presidente, il presente dibattito era da tenersi molto tempo fa. Sono lieto che lo sia stato oggi. L’uranio impoverito è utilizzato in guerra da molti paesi, e in particolare nei paesi occidentali, come munizioni, perché ha un elevato potere penetrativo, in particolare contro i veicoli armati. Le munizioni all’UI, tuttavia, contengono sostanze chimiche estremamente velenose – sono in altre parole tossiche – oltre a essere radioattive. L’uranio impoverito è un sottoprodotto dell’industria nucleare, derivante dall’arricchimento dell’uranio o dalla produzione di armi nucleari. Anche l’utilizzo di energia nucleare, in breve, costituisce parte del problema. Le munizioni all’UI hanno effetti sul lungo periodo. Quando viene colpito un obiettivo duro, l’uranio impoverito viene rilasciato a elevate temperature e brucia, trasformandosi in ossido di uranio impoverito, che assume la forma di una fine polvere tossica radioattiva, perché emette particelle alfa, che si inala facilmente e può essere diffusa dal vento e dall’acqua. Questa polvere è difficile da rimuovere dall’ambiente resta intrappolata nei polmoni con l’inalazione. Siamo a conoscenza della sindrome del Golfo e la sindrome dei Balcani; cento volte lo stesso fenomeno è stato evidente, con combattenti che contraggono tumori, quali il cancro ai polmoni, a causa dell’esposizione all’ossido di UI. Si sono altresì verificati aumenti nell’incidenza di tali tumori tra la popolazione delle zone in cui sono state utilizzate tali munizioni. La cosa interessante è che l’efficacia militare delle munizioni all’UI è effettivamente molto limitata, mentre il loro utilizzo comporta numerosi rischi incalcolabili. La NATO a utilizzato le munizioni all’UI nella sua guerra di aggressione contro la Jugoslavia. In Iraq le forza USA hanno utilizzato un totale di 300 tonnellate di munizioni all’UI. In tale paese si è verificato un aumento della percentuale dei bambini deformi, in particolare a Baghdad. Il governo dell’Afghanistan ha ora richiesto un’indagine sull’utilizzo delle munizioni all’UI in Afghanistan e afferma che l’esercito americano non l’ha informato del fatto che sarebbero state usate munizioni all’UI, in particolare nella parte orientale del paese. Le munizioni all’UI sono state utilizzate nella guerra in Libano, principalmente da Israele, e ad esse si è fatto ampiamente ricorso durante la prima guerra del Golfo. 66 000 è il dato stimato dei combattenti contaminati. Il problema è palese. A causa degli effetti dell’uranio impoverito, sono state riconosciute pensioni militari a veterani della prima guerra, quali Kenny Duncan del Regno Unito. Se la polvere dell’UI fosse stata, ad esempio, un prodotto cosmetico o una sostanza utilizzata nella produzione alimentare, sarebbe stata messa al bando molto tempo fa. Le truppe sono istruite a indossare indumenti protettivi quando maneggiano le munizioni all’UI. EUROMIL, la ha richiesto la messa al bando delle armi che sparano tali munizioni. Il Belgio ha messo al bando le munizioni all’UI e di questo ci congratuliamo. La commissione per il disarmo e la sicurezza internazionale dell’ONU ha votato con 122 favorevoli, 6 contrari e 35 astenuti per richiedere una relazione sugli effetti dannosi dell’utilizzo di armamenti e munizioni contenenti uranio impoverito. Tra i sei voti contrari c’erano quello di Repubblica ceca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Quello di cui abbiamo bisogno è una messa al bando della produzione e dell’utilizzo delle munizioni all’UI."@it12
". Pone Pirmininke, šias diskusijas derėjo pradėti seniai. Džiaugiuosi, kad šiandien apie tai kalbame. Daugelis šalių, ypač Vakarų valstybės, karuose naudoja nusodrintą uraną dėl jo galios, ypač šarvuotų transporto priemonių atvejais. Bet NU ginkluose yra labai nuodingų cheminių medžiagų, tai yra, jos toksinės ir radioaktyvios. Nusodrintas uranas yra atominės pramonės šalutinis produktas, atsirandantis sodrinant uraną arba gaminant atominius ginklus. Trumpai tariant, atominės energijos panaudojimas irgi yra problemos dalis. NU ginklai turi ilgalaikį poveikį. Kai pažeidžiamas kietas taikinys, aukštoje temperatūroje išsiskiria nusodrintas uranas ir sudegęs tampa nusodrintojo urano oksidu, kuris virsta smulkiomis nuodingomis lengvai įkvepiamomis alfa radioaktyviomis dulkėmis, plintančiomis su vėju ir vandeniu. Šias dulkes sunku pašalinti iš aplinkos, kvėpuojant jos patenka į plaučius. Žinome apie Persijos įlankos karo sindromą ir Balkanų sindromą. Tas pats reiškinys buvo vėl pastebėtas, kai kareiviai pradėjo sirgti vėžiu, ypač plaučių vėžiu, nes patyrė NU oksido poveikį. Tokios rūšies vėžinių susirgimų padaugėjo tarp vietinių gyventojų šių ginklų panaudojimo zonose. Įdomu tai, kad NU ginklų karinis veiksmingumas yra gana ribotas, o jo panaudojimas sukelia daugybę rizikų. NATO panaudojo NU ginklus Jugoslavijoje. Irake JAV ginkluotosios pajėgos panaudojo 300 tonų NU ginklų. Toje šalyje, ypač Bagdade, išaugo apsigimusių naujagimių procentas. Afganistano vyriausybė paprašė ištirti NU ginklų panaudojimą Afganistane ir teigia, kad JAV kariuomenė neinformavo apie NU ginklų naudojimą, ypač rytinėje šalies dalyje. NU ginklus Izraelis naudojo Libane, jie buvo plačiai naudojami pirmajame Persijos įlankos kare. Užsikrėtusių kareivių skaičius siekia 66 000. Problema akivaizdi. Veteranams, pavyzdžiui, Kenniui Duncanui iš JK, dėl nusodrinto urano poveikio buvo skirtos pensijos. Jei NU būtų kosmetinis produktas arba, tarkime, maisto gamyboje naudojama medžiaga, jis jau seniai būtų buvęs uždraustas. Būnant arti NU ginklų, kareiviams liepiama vilkėti apsauginius drabužius. EUROMIL, Europos karinių asociacijų sąjunga, siūlė uždrausti ginklus, šaudančius tokius šaudmenis. Belgija uždraudė NU ginklus, ir mes ją sveikiname. JT Nusiginklavimo ir tarptautinio saugumo komitete įvyko balsavimas 122 prieš 6, 35 susilaikė, siūlant parengti ataskaitą apie nusodrinto urano ginkluotės ir šaudmenų naudojimo kenksmingą poveikį. Tarp šešių balsavusių prieš buvo Čekijos Respublika, Prancūzija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė. Mums reikalingas draudimas gaminti ir naudoti NU ginkluotę."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Šīs debates notiek pārāk vēlu. Esmu priecīgs, ka mums tās ir šodien. Vairākas valstis izmanto noplicinātu urānu, un īpaši rietumvalstis kā bruņojumu savos karos, ņemot vērā tā lielo caururbjošo spēju, it īpaši pret bruņumašīnām. Tomēr NU munīcijā ir ārkārtīgi indīgas ķīmiskas vielas – citiem vārdiem, tās ir toksiskas, un tās ir arī radioaktīvas. Noplicināts urāns ir kodolrūpniecības blakusprodukts, kas rodas urāna bagātināšanas vai kodolieroču ražošanas rezultātā. Kodolenerģijas izmantošana, īsumā, arī ir problēmas sastāvdaļa. NU munīcijai ir ilgtermiņa iedarbība. Kad tiek notriekts liels mērķis, augstā temperatūrā atbrīvojas noplicināts urāns un tas sadeg par noplicināta urāna oksīdu, kas kļūst par tīriem alfa-radioaktīviem putekļiem, ko viegli ieelpot un kas var izplatīties ar vēju un ūdeni. Šos putekļus vidē ir grūti likvidēt, un tas ieelpojot paliek plaušās. Mēs zināt par Līča kara sindromu un Balkānu sindromu; laiku pa laikam tas pats fenomens ir novērojams karavīriem, kuriem acīmredzami ir vēzis, tāds kā plaušu vēzis, ņemot vērā, ka viņi ir bijuši pakļauti NU oksīdam. Tāpat ir bijis šī vēža gadījumu pieaugums iedzīvotāju vidū rajonos, kur tikusi izmantota šī munīcija. Interesanti, ka NU munīcijas militārā efektivitāte patiesībā ir ļoti ierobežota, bet to izmantošana ir saistīta ar vairākiem neaprēķināmiem riskiem. NATO izmantoja NU munīciju savā agresīvajā karā pret Dienvidslāviju. Irākā ASV spēki kopumā izmantoja 300 tonnu NU munīciju. Šajā valstī ir pieaugošs procents deformētu bērnu, īpaši Bagdādē. Afganistānas valdība tagad aicina veikt izmeklējumus par NU munīcijas izmantošanu Afganistānā un apgalvo, ka ASV militārie spēkiem to neinformēja, ka tika izmantota NU munīcija, īpaši valsts austrumu daļā. NU munīcija. NU munīciju izmantoja Lebanonas karā, galvenokārt Izraēla un to arī ļoti intensīvi izmantoja Pirmajā Līča karā. Saindēto karavīru skaits ir aprēķināts ap 66 000. Problēma ir viegli saskatāma. Pirmā kara pensionāri par noplicinātā urāna ietekmi ir kļuvuši par veterāniem, tāds kā no Apvienotās Karalistes. Ja NU putekļi būtu kosmētisks līdzeklis vai, piemēram, pārtikas ražošanā izmantota viela, tas sen būtu aizliegts. Armijai ir noteikts, darbojoties ar NU munīciju, valkāt aizsargājošu apģērbu. EUROMIL, Eiropas Militāro asociāciju organizācija aicina aizliegt ieročus, kas aizdedzina šo munīciju. Beļģija ir aizliegusi NU munīciju un mēs to par to apsveicam. ANO Apbruņošanās un starptautiskās drošības komiteja balsoja ar 122 pret 6, ar 35 balsīm atturoties par ziņojuma pieprasījumu par ieroču un munīcijas, kuros ir noplicināts urāns, kaitīgo ietekmi. Sešās balsīs pret bija Čehija, Francija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste. Mums vajadzīgs NU munīcijas ražošanas un izmantošanas aizliegums."@lv13
"Herr Präsident! Diese Debatte war überfällig. Es ist gut, dass wir sie heute führen. oder abgereichertes Uran wird von vielen und vor allem westlichen Staaten als Munition in ihren Kriegen benutzt, weil DU eine starke Durchschlagskraft vor allem gegen Panzer hat. Doch DU-Munition ist sowohl chemisch hochgiftig – also toxisch – als auch radioaktiv. DU-Munition ist auch ein Abfallprodukt der Atomindustrie, das bei der Anreicherung von Uran oder bei der Atomwaffenproduktion anfällt. Auch darin, in der Nutzung von Atomenergie, liegt das Problem. DU-Munition hat Langzeitwirkung. DU wird bei hohen Temperaturen beim Auftreffen auf ein festes Ziel freigesetzt und verbrennt zu DU-Oxyd, und es entsteht feiner alpha-radioaktiver toxischer Staub, der leicht inhaliert und durch Wind und Wasser verbreitet werden kann. Dieser Staub ist aus der Umwelt schwer zu beseitigen und setzt sich bei Einatmung in den Lungen fest. Es gibt das Golfkrieg-Syndrom, das Balkan-Syndrom, und es ist immer wieder das gleiche Phänomen festzustellen, dass Soldaten offensichtlich Krebs bekommen, zum Beispiel Lungenkrebs. Es gibt auch eine Zunahme derartiger Krebsphänomene bei der Bevölkerung in den Gebieten, wo diese Waffen eingesetzt wurden. Interessant ist, dass DU-Munition als solche eine sehr geringe militärische Effektivität hat, aber sehr viele nicht kalkulierbare Risiken aufweist. Die NATO hat im Angriffskrieg gegen Jugoslawien DU-Munition eingesetzt. Im Irak hat die US-Armee DU-Munition eingesetzt – insgesamt 300 Tonnen. Es gibt eine erhöhte Anzahl missgebildeter Kinder, insbesondere in Bagdad. Die Regierung von Afghanistan hat jetzt eine Untersuchung über den Einsatz von DU-Munition in Afghanistan gefordert, und sie sagt, dass das US-Militär sie nicht darüber informiert habe, dass DU-Munition vor allem im Osten Afghanistans eingesetzt wurde. Im Libanon-Krieg wurde DU-Munition insbesondere von Israel eingesetzt, und im ersten Golf-Krieg wurde DU-Munition auch sehr umfangreich eingesetzt. Es ist die Rede von 66.000 kontaminierten Soldaten. Das Problem ist offensichtlich. Inzwischen bekommen die ersten Veteranen Kriegsrenten als Folge dieser DU-Munition, zum Beispiel Kenny Duncan aus Großbritannien. Wenn DU-Munition Kosmetik wäre oder etwa ein Stoff in Verbindung mit Nahrungsmitteln, so wäre sie schon längst verboten. Soldaten werden angewiesen, Schutzanzüge anzuziehen, wenn sie mit DU-Munition zu tun haben. Die Soldatenvereinigung EUROMIL fordert ein Verbot dieser Waffen. Belgien hat DU-Munition verboten. Gratulation hierzu! Bei der Abstimmung im Abrüstungsausschuss der Vereinten Nationen waren 122 Länder dafür, 35 Länder enthielten sich, 6 waren dagegen, darunter Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Tschechien. Was wir brauchen, ist ein Verbot des Einsatzes und der Produktion von DU-Munition."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit debat komt veel te laat. Ik ben blij dat we het vandaag voeren. Verarmd uranium wordt gebruikt door veel landen, met name door Westerse landen, als munitie in hun oorlogen door de grote doordringende kracht, vooral tegen pantserwagens. DU-munitie bevat echter zeer giftige chemische stoffen – met andere woorden het is giftig – en ook radioactief. Verarmd uranium is een bijproduct van de kernindustrie voortkomend uit de verrijking van uranium of de productie van kernwapens. Kortom, het gebruik van kernenergie is ook deel van het probleem. DU-munitie heeft lange-termijneffecten. Wanneer een hard doelwit wordt geraakt, komt verarmd uranium vrij bij hoge temperaturen en verbrandt in verarmde uraniumoxyden, die de vorm aannemen van een fijn alfa-radioactief giftig stof dat gemakkelijk ingeademd kan worden en kan worden verspreid door wind en water. Dit stof is moeilijk te verwijderen uit de omgeving en wordt opgevangen in de longen door inademing. We kennen het Golfoorlogsyndroom en het Balkansyndroom; herhaaldelijk is hetzelfde verschijnsel te aanschouwen, bij soldaten die duidelijk kanker hebben gekregen, zoals longkanker, door hun blootstelling aan DU-oxyde. Er is ook een toename van dergelijke kanker onder de bevolking van gebieden waar deze munitie is gebruikt. Het interessante is dat de militaire doelmatigheid van DU-munitie in feite zeer beperkt is, terwijl het gebruik ervan talrijke onberekenbare risico’s met zich meebrengt. De NAVO gebruikte DU-munitie in de aanvalsoorlog tegen Joegoslavië. In Irak hebben de VS-strijdkrachten een totaal van 300 ton DU-munitie gebruikt. Er is een verhoogd percentage misvormde kinderen in dat land, met name in Bagdad. De regering van Afghanistan heeft nu een onderzoek gevraagd naar het gebruik van DU-munitie in Afghanistan en zegt dat het Amerikaanse leger hen niet heeft ingelicht dat er DU-munitie werd gebruikt, met name in het oostelijke deel van het land. DU-munitie werd gebruikt in de oorlog in Libanon, voornamelijk door Israël, en het werd ook zeer uitgebreid gebruikt in de eerste Golfoorlog. Het aantal besmette strijdkrachten wordt op 66 000 geschat. Het probleem is eenvoudig te zien. De eerste oorlogspensioenen voor de effecten van verarmd uranium zijn toegekend aan veteranen als Kenny Duncan uit het Verenigd Koninkrijk. Als DU-stof bijvoorbeeld een cosmetisch product was of een stof gebruikt in de voedselproductie, dan zou het al lang geleden zijn verboden. Soldaten krijgen instructie om beschermende kleding te dragen wanneer ze met DU-munitie te maken krijgen. Euromil, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen, heeft gevraagd om een verbod op de wapens die deze munitie afvuren. België heeft DU-munitie verboden, en daarmee feliciteren we de Belgen. Het Comité van de VN voor ontwapening en internationale veiligheid stemde met 122 tegen 6, met 35 onthoudingen, voor een verzoek om een verslag over de schadelijke effecten van het gebruik van wapens en munitie die verarmd uranium bevatten. De zes stemmen tegen waren die van Tsjechië, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat wij nodig hebben is een verbod op de productie en het gebruik van DU-munitie."@nl3
". Panie przewodniczący! Na tę debatę czekamy już aż za długo. Jestem zadowolony, że dziś w niej uczestniczymy. Zubożony uran jest używany w wielu krajach, a w szczególności w krajach Zachodu, jako amunicja w toczonych przez nie wojnach, z uwagi na jego wysoki potencjał penetracji, zwłaszcza przeciwko pojazdom opancerzonym. Jednak pociski DU zawierają wysoce toksyczne substancje chemiczne – innymi słowy są trujące - i są też radioaktywne. Zubożony uran jest produktem ubocznym przemysłu jądrowego, powstającym przy wzbogacaniu uranu lub produkcji broni nuklearnej. Krótko mówiąc, używanie energii jądrowej również stanowi część tego problemu. Amunicja DU ma długoterminowe oddziaływanie. Po uderzeniu w cel zubożony uran ulega uwolnieniu przy wysokich temperaturach i spala się, dając tlenki zubożonego uranu, które przybierają postać drobnego alfapromieniotwórczego trującego pyłu, który łatwo dostaje się do płuc i który może być roznoszony przez wiatr i wodę. Pył ten jest trudny do usunięcia ze środowiska, a po dostaniu się do płuc pozostaje w nich. Wiemy o syndromie wojny w Zatoce i syndromie bałkańskim; raz po raz można zaobserwować to samo zjawisko, jak nowotwory, które w wyraźny sposób dotykają weteranów, takie jak rak płuc, z powodu ich kontaktu z tlenkiem DU. Pojawił się również wzrost liczby zachorowań na tego rodzaju nowotwory wśród ludności obszarów, na których używana była ta amunicja. Interesującą rzeczą jest, że skuteczność bojowa amunicji DU jest tak naprawdę bardzo ograniczona, ponieważ jej użycie wiąże się z wieloma trudnymi do przewidzenia zagrożeniami. NATO używała amunicji DU w trakcie swojej agresji przeciw Jugosławii. W Iraku siły USA użyły łącznie 300 ton amunicji DU. W kraju tym odnotowano zwiększony odsetek dzieci o zniekształconym ciele. Szczególnie dotyczy to Bagdadu. Rząd Afganistanu wezwał niedawno do przeprowadzenia śledztwa w sprawie użycia amunicji DU na terenie Afganistanu i twierdzi, że wojska USA nie poinformowały o użyciu amunicji DU, szczególnie we wschodniej części kraju. Amunicja DU była używana w trakcie wojny w Libanie, głównie przez Izrael, a także bardzo szeroko w trakcie pierwszej wojny w Zatoce. Liczbę skażonych kombatantów ocenia się na 66 000. Problem ten jest dobrze widoczny. Pierwsze renty wojenne w związku ze skutkami oddziaływania zubożonego uranu zostały przyznane weteranom, takim jak Kenny Duncan z Wielkiej Brytanii. Gdyby DU był produktem kosmetycznym lub substancją używaną na przykład do produkcji żywności, to dawno już zostałby zakazany. Oddziały są instruowane, aby przy obchodzeniu się z amunicją DU nosić odzież ochronną. EUROMIL, Europejska Organizacja Związków Żołnierzy wzywa do wprowadzenia zakazu na broń, która wystrzeliwuje tego rodzaju amunicję. Belgia zakazała amunicji DU, czego jej gratulujemy. Komitet ONZ ds. Rozbrojenia i Międzynarodowego Bezpieczeństwa głosował 122 głosami za, 6 przeciw, przy 35 wstrzymujących się, aby wezwać do sporządzenia sprawozdania w sprawie szkodliwych skutków użycia broni i amunicji zawierających zubożony uran. Sześć głosów przeciw należało m.in. do Zjednoczonego Królestwa, Francji, Królestwa Niderlandów i Republiki Czeskiej. To, czego potrzebujemy, to zakaz produkcji i stosowania amunicji DU."@pl16
". Senhor Presidente, este debate há muito que se justificava, pelo que fico satisfeito com a sua realização. O urânio empobrecido é utilizado por um grande número de países, e em especial por países ocidentais, como munição nas suas guerras, devido ao seu forte poder de penetração, nomeadamente em veículos blindados. Contudo, as munições com urânio empobrecido contêm substâncias químicas altamente venenosas – dito de outro modo, são tóxicas –, sendo igualmente radioactivas. O urânio empobrecido é um produto derivado da indústria nuclear, resultante do enriquecimento de urânio ou da produção de armas nucleares. Em suma, o recurso à energia nuclear é também parte do problema. As munições com urânio empobrecido têm efeitos a longo prazo. Quando um alvo duro é atingido, o urânio empobrecido é libertado a altas temperaturas e arde até se transformar em óxidos de urânio empobrecido, que tomam a forma de uma fina poeira tóxica com radiação alfa facilmente inalável e propagável pelo vento e pela água. Esta poeira é difícil de remover do meio ambiente e aloja-se nos pulmões aquando da inalação. Todos conhecemos as síndromes da Guerra do Golfo e dos Balcãs. Repetidamente, observa-se o mesmo fenómeno: os combatentes contraem cancros, como o do pulmão, devido à sua exposição ao óxido de urânio empobrecido. Houve também um aumento da incidência destes cancros entre a população das zonas onde foram empregues este tipo de munições. O interessante é que, em termos militares, a eficácia das munições com urânio empobrecido é, na verdade, bastante limitada, acarretando a sua utilização um grande número de riscos incalculáveis. A NATO utilizou munições com urânio empobrecido na sua guerra de agressão contra a Jugoslávia. No Iraque, as forças dos EUA empregaram um total de 300 toneladas de munições com urânio empobrecido. É crescente a percentagem de crianças deformadas naquele país, nomeadamente em Bagdade. O Governo afegão pediu um inquérito sobre a utilização de munições com urânio empobrecido no Afeganistão e afirma que não foi informado pelas forças militares dos EUA da utilização deste tipo de munições, em particular na parte oriental do país. As munições com urânio empobrecido foram utilizadas na guerra do Líbano, sobretudo por Israel, e foram igualmente empregues em larga escala na primeira Guerra do Golfo. Estima-se que o número de combatentes contaminados ascenda a 66 000. Já não há como esconder o problema. Foram concedidas as primeiras pensões de guerra pelos efeitos do urânio empobrecido a veteranos como Kenny Duncan, do Reino Unido. Se a poeira do urânio empobrecido fosse, por exemplo, um produto cosmético ou uma substância utilizada na produção alimentar, há muito tempo que teria sido proibida. As tropas recebem instruções para usarem vestuário de protecção quando têm de manusear munições com urânio empobrecido. A EUROMIL, Organização Europeia de Associações Militares, tem apelado à proibição das armas que disparam estas munições. A Bélgica proibiu as munições com urânio empobrecido, decisão pela qual a felicitamos. A Comissão das Nações Unidas para o Desarmamento e a Segurança Internacional deliberou, com 122 votos a favor, 6 votos contra e 35 abstenções, pedir a elaboração de um relatório sobre os efeitos nocivos da utilização de armamentos e munições contendo urânio empobrecido. Os seis votos contra incluíram os votos da República Checa, da França, dos Países Baixos e do Reino Unido. É necessário proibir a produção e utilização de munições com urânio empobrecido."@pt17
"Herr Präsident! Diese Debatte war überfällig. Es ist gut, dass wir sie heute führen. oder abgereichertes Uran wird von vielen und vor allem westlichen Staaten als Munition in ihren Kriegen benutzt, weil DU eine starke Durchschlagskraft vor allem gegen Panzer hat. Doch DU-Munition ist sowohl chemisch hochgiftig – also toxisch – als auch radioaktiv. DU-Munition ist auch ein Abfallprodukt der Atomindustrie, das bei der Anreicherung von Uran oder bei der Atomwaffenproduktion anfällt. Auch darin, in der Nutzung von Atomenergie, liegt das Problem. DU-Munition hat Langzeitwirkung. DU wird bei hohen Temperaturen beim Auftreffen auf ein festes Ziel freigesetzt und verbrennt zu DU-Oxyd, und es entsteht feiner alpha-radioaktiver toxischer Staub, der leicht inhaliert und durch Wind und Wasser verbreitet werden kann. Dieser Staub ist aus der Umwelt schwer zu beseitigen und setzt sich bei Einatmung in den Lungen fest. Es gibt das Golfkrieg-Syndrom, das Balkan-Syndrom, und es ist immer wieder das gleiche Phänomen festzustellen, dass Soldaten offensichtlich Krebs bekommen, zum Beispiel Lungenkrebs. Es gibt auch eine Zunahme derartiger Krebsphänomene bei der Bevölkerung in den Gebieten, wo diese Waffen eingesetzt wurden. Interessant ist, dass DU-Munition als solche eine sehr geringe militärische Effektivität hat, aber sehr viele nicht kalkulierbare Risiken aufweist. Die NATO hat im Angriffskrieg gegen Jugoslawien DU-Munition eingesetzt. Im Irak hat die US-Armee DU-Munition eingesetzt – insgesamt 300 Tonnen. Es gibt eine erhöhte Anzahl missgebildeter Kinder, insbesondere in Bagdad. Die Regierung von Afghanistan hat jetzt eine Untersuchung über den Einsatz von DU-Munition in Afghanistan gefordert, und sie sagt, dass das US-Militär sie nicht darüber informiert habe, dass DU-Munition vor allem im Osten Afghanistans eingesetzt wurde. Im Libanon-Krieg wurde DU-Munition insbesondere von Israel eingesetzt, und im ersten Golf-Krieg wurde DU-Munition auch sehr umfangreich eingesetzt. Es ist die Rede von 66.000 kontaminierten Soldaten. Das Problem ist offensichtlich. Inzwischen bekommen die ersten Veteranen Kriegsrenten als Folge dieser DU-Munition, zum Beispiel Kenny Duncan aus Großbritannien. Wenn DU-Munition Kosmetik wäre oder etwa ein Stoff in Verbindung mit Nahrungsmitteln, so wäre sie schon längst verboten. Soldaten werden angewiesen, Schutzanzüge anzuziehen, wenn sie mit DU-Munition zu tun haben. Die Soldatenvereinigung EUROMIL fordert ein Verbot dieser Waffen. Belgien hat DU-Munition verboten. Gratulation hierzu! Bei der Abstimmung im Abrüstungsausschuss der Vereinten Nationen waren 122 Länder dafür, 35 Länder enthielten sich, 6 waren dagegen, darunter Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Tschechien. Was wir brauchen, ist ein Verbot des Einsatzes und der Produktion von DU-Munition."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, na túto diskusiu sme už dlho čakali. Teší ma, že sme ju dnes zaradili do programu. Ochudobnený urán sa používa v mnohých krajinách, a najmä v západných krajinách, ako munícia vo vojne pre jeho vysokú penetračnú schopnosť, najmä proti ozbrojeným vozidlám. Munícia s ochudobneným uránom však obsahuje vysoko toxické chemické látky, inými slovami, tieto látky sú jedované a aj rádioaktívne. Ochudobnený urán je vedľajším produktom jadrového priemyslu, ktorý je výsledkom obohacovania uránu alebo výroby jadrových zbraní. Využívanie jadrovej energie je, v skratke, tiež súčasťou problému. Munícia obsahujúca ochudobnený urán má dlhodobé následky. Pri zasiahnutí tvrdého cieľa sa ochudobnený urán uvoľňuje pri vysokých teplotách a pretavuje sa na oxidy ochudobneného uránu, ktoré majú formu jemného rádioaktívneho (alfa žiarenie) toxického prachu, ktorý sa môže šíriť vetrom a vodou. Tento prach je náročné odstrániť z prostredia a pri dýchaní sa usadzuje v pľúcach. Vieme o syndróme vojny v Perzskom zálive a syndróme vojny na Balkáne a tento istý jav bol pozorovaný opätovne, keď vojaci očividne ochoreli na rôzne typy rakoviny, akým je napríklad rakovina pľúc, z dôvodu vystavenia oxidu ochudobneného uránu. Rovnako sa zvýšil počet prípadov takejto rakoviny medzi obyvateľstvom oblastí, v ktorých sa táto munícia použila. Zaujímavou skutočnosťou je, že vojenská účinnosť munície s obsahom ochudobneného uránu je v skutočnosti veľmi obmedzená, pričom jej využívanie zahŕňa množstvo nepredvídateľných rizík. NATO využila muníciu s ochudobneným uránom vo vojne proti Juhoslávii. V Iraku americké vojenské sily použili celkovo 300 ton munície obsahujúcej ochudobnený urán. V tejto krajine, a najmä v Bagdade, žije zvýšené percento detí s rôznymi deformáciami. Vláda Afganistanu teraz vyzvala na vyšetrenie používania munície s ochudobneným uránom v Afganistane a tvrdí, že americké vojsko neinformovalo o používaní munície s ochudobneným uránom, najmä vo východnej časti krajiny. Munícia s ochudobneným uránom sa využívala vo vojne v Libanone, najmä ju používal Izrael, a vo veľmi veľkej miere bola použitá v prvej vojne v Perzskom zálive. Počet kontaminovaných vojakov sa odhaduje na 66 000. Problém je zjavný. Medzičasom prví vojnoví veteráni, ako napríklad Kenny Duncan z Veľkej Británie, dostávajú výsluhový dôchodok udelený za vplyvy, ktoré na nich mal ochudobnený urán. Ak by bol ochudobnený urán napríklad kozmetickým výrobkom alebo látkou využívanou pri výrobe potravín, bol by už dávno zakázaný. Vojenské jednotky sú usmerňované, aby nosili ochranné oblečenie, keď manipulujú s muníciou obsahujúcou ochudobnený urán. Európska organizácia vojnových zväzov (EUROMIL) vyzýva na zákaz používania zbraní, ktorými sa táto munícia vystreľuje. Belgicko muníciu obsahujúcu ochudobnený urán zakázalo, k čomu mu blahoželáme. Výbor OSN pre odzbrojenie a medzinárodnú bezpečnosť odhlasoval 122 hlasmi proti 6, pričom 35 členov sa hlasovania zdržalo, výzvu na vypracovanie správy o škodlivých účinkov výzbroje a munície obsahujúcich ochudobnený urán. Medzi šesť hlasov v neprospech tejto výzvy patril hlas Českej republiky, Francúzska, Holandska a Spojeného kráľovstva. Potrebujeme zákaz výroby a používania munície obsahujúcej ochudobnený urán."@sk19
"Gospod predsednik, ta razprava bila morala potekati že zdavnaj. Vesel sem, da poteka danes. Mnoge države, zlasti zahodne, uporabljajo osiromašen uran kot strelivo v svojih vojnah zaradi njegove velike prodorne moči, zlasti proti oklepnim vozilom. Vendar strelivo z osiromašenim uranom vsebuje zelo strupene kemične snovi, z drugimi besedami, je toksično in radioaktivno. Osiromašen uran je stranski produkt jedrske industrije, ki izhaja iz bogatitve urana ali proizvodnje jedrskega orožja. Skratka, tudi uporaba jedrske energije je del problema. Strelivo z osiromašenim uranom ima dolgoročne učinke. Ko je cilj zadet, se osiromašen uran pri visokih temperaturah sprosti in zgori v oksid osiromašenega urana, ki se pojavi v obliki finega alfa radioaktivnega strupenega prahu, ki se ga lahko vdihuje ter se širi z vetrom in vodo. Ta prah se težko odstrani iz okolja in pride v pljuča z vdihavanjem. Poznamo sindrom zalivske vojne in balkanski sindrom; vedno znova opažamo ta pojav, ko vojaki očitno zaradi izpostavljenosti oksidu osiromašenega urana zbolevajo za oblikami raka, kot je pljučni rak. Povečalo se je tudi število primerov te oblike raka med prebivalstvom na območjih, kjer se je tako strelivo uporabljalo. Zanimivo je, da je vojaška učinkovitost streliva z osiromašenim uranom pravzaprav zelo omejena, medtem ko njegova uporaba predstavlja številna nepredvidljiva tveganja. Nato je uporabljal strelivo z osiromašenim uranom v vojnem nasilju proti Jugoslaviji. V Iraku so ameriške sile uporabile skupno 300 ton streliva z osiromašenim uranom. V tej državi, zlasti v Bagdadu, se je povečal odstotek deformiranih otrok. Afganistanska vlada je zdaj pozvala k preiskavi uporabe streliva z osiromašenim uranom v Afganistanu in pravi, da jih vojska Združenih držav ni obvestila, da uporablja strelivo z osiromašenim uranom, zlasti v vzhodnem delu države. Strelivo z osiromašenim uranom so uporabljali v Libanonu, zlasti Izrael, prav tako so ga zelo veliko uporabljali tudi med prvo zalivsko vojno. Število zastrupljenih vojakov znaša 66 000. Problem je jasen. Veteranom, kot je Kenny Duncan iz Združenega kraljestva, so bile podeljene prve vojne pokojnine zaradi učinkov osiromašenega urana. Če bi bil prah osiromašenega urana kozmetični proizvod ali snov, ki se uporablja v proizvodnji živil, bi bil že dolgo prepovedan. Vojaške enote morajo nositi varovalne obleke, ko ravnajo s strelivom z osiromašenim uranom. EUROMIL, evropska organizacija vojaških združenj, poziva k prepovedi orožja, ki strelja tako strelivo. Belgija je prepovedala strelivo z osiromašenim uranom in za to ji čestitamo. Odbor ZN za razorožitev in mednarodno varnost je s 122 glasovi za, 6 proti in 35 vzdržanimi glasovi glasoval o pozivu k poročilu o škodljivih učinkih uporabe oborožitve in streliva, ki vsebuje osiromašen uran. Šest glasov proti je vključevalo glasove Češke republike, Francije, Nizozemske in Združenega kraljestva. Potrebujemo prepoved proizvodnje in uporabe streliva z osiromašenim uranom."@sl20
". Herr talman! Denna debatt borde ha ägt rum för länge sedan. Jag är glad över att vi håller den i dag. Utarmat uran används av många länder, särskilt västländer, som ammunition i deras krig, på grund av dess höga genomträngande kraft, särskilt mot pansarfordon. Krigsmateriel med utarmat uran innehåller dock mycket giftiga kemiska ämnen – de är med andra ord toxiska – och de är även radioaktiva. Utarmat uran är en biprodukt från kärnindustrin, som är ett resultat av anrikning av uran eller produktion av kärnvapen. Användningen av kärnenergi är i korthet också en del av problemet. Krigsmateriel med utarmat uran har långsiktiga effekter. När ett hårt mål träffas frigörs utarmat uran vid höga temperaturer och förbränns till oxider av utarmat uran, vilka antar formen av fint alfa-radioaktivt giftigt damm som lätt inandas och kan spridas med vind och vatten. Detta damm är svårt att avlägsna från miljön och det hamnar i lungorna vid inandning. Vi känner till Gulfkrigssyndromet och Balkansyndromet – gång på gång har samma företeelse observerats, där soldaterna uppenbarligen drabbas av cancer, exempelvis lungcancer, på grund av sin exponering för oxider av utarmat uran. Det har även skett en ökning av antalet cancerfall bland befolkningen i de områden där detta krigsmateriel har använts. Det intressanta är att den militära effektiviteten av krigsmateriel med utarmat uran faktiskt är mycket begränsad, samtidigt som dess användning medför många risker som inte kan beräknas. Nato använde krigsmateriel med utarmat uran i sitt anfallskrig mot Jugoslavien. I Irak har de amerikanska styrkorna använt totalt 300 ton krigsmateriel med utarmat uran. Det finns en ökande andel missbildade barn i detta land, särskilt i Bagdad. Afghanistans regering har nu begärt en undersökning av användningen av krigsmateriel med utarmat uran i Afghanistan och säger att den amerikanska militären inte informerade landet om att denna typ av krigsmateriel användes, särskilt i landets östra del. Krigsmateriel med utarmat uran användes i kriget i Libanon, främst av Israel, och det användes också i mycket stor utsträckning i det första Gulfkriget. Siffran över kontaminerade soldater har angetts till 66 000. Problemet är lätt att se. De första krigspensionerna för effekterna av utarmat uran har tilldelats veteraner som Kenny Duncan från Storbritannien. Om damm av utarmat uran exempelvis vore en kosmetisk produkt eller ett ämne som används i livsmedelsproduktion skulle det ha förbjudits för länge sedan. Trupper instrueras att bära skyddskläder när de hanterar krigsmateriel med utarmat uran. Euromil, Europeiska organisationen av militära sammanslutningar, har krävt ett förbud mot vapen som använder denna typ av ammunition. Belgien har förbjudit krigsmateriel med utarmat uran, och vi gratulerar detta land för det. FN:s utskott för nedrustning och internationell säkerhet röstade med siffrorna 122 mot 6, med 35 nedlagda röster, om att begära en rapport om de skadliga effekterna om användning av krigsmateriel och ammunition som innehåller utarmat uran. Bland de sex rösterna mot fanns Tjeckien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Det vi behöver är ett förbud mot produktion och användning av krigsmateriel med utarmat uran."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kenny Duncan"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph