Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-368"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-368"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Wystarczającym powodem, by podjąć prace nad skuteczną eliminacją broni z wykorzystaniem zubożonego uranu jest ostrożność. Z całą pewnością należy przyspieszyć prace nad ekspertyzami w zakresie skutków wykorzystania tej broni dla ludzi i środowiska naturalnego. Już dziś jednak można wprowadzić moratorium na używanie tego typu broni i uwzględnić ten problem w odnowionej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Zadaniem na dziś jest rozpoczęcie prac nad międzynarodowym traktatem opartym o system ONZ, który uregulowałby sprawę stosowania, produkcji, składowania i testowania tego typu broni."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, samotná opatrnost není postačujícím důvodem ke snahám o účinné odstranění zbraní obsahujících ochuzený uran. V každém případě je zapotřebí urychlit práci na odborných studiích týkajících se účinků používání takovýchto zbraní na lidské bytosti. Moratorium na používání tohoto typu zbraní by se však mělo zavést bezodkladně a záležitost je zapotřebí prodiskutovat v rámci nové evropské bezpečnostní strategie. Výzva, před níž stojíme, představuje začátek činnosti na mezinárodní smlouvě vycházející ze systému OSN. Takovouto smlouvou by se upravovalo používání, uskladnění a testování tohoto druhu zbraně."@cs1
"Hr. formand! Forsigtighed er tilstrækkelig en begrundelse for at arbejde på at fjerne våben med forarmet uran. Man skal helt sikkert hurtigere vurdere, hvilke følger anvendelsen af disse våben har for mennesker og det naturlige miljø. Allerede nu kan vi dog indføre et moratorium for anvendelse af denne våbentype og inddrage problemet i den fornyede europæiske sikkerhedsstrategi. For indeværende kan vi tage fat på at skabe en international traktat inden for rammerne af FN, der kan regulere anvendelse, produktion, oplagring og testning af denne våbentype."@da2
". Herr Präsident! Schon der Vorsicht halber ist es geboten, sich für die wirkliche Beseitigung der AU-Waffen einzusetzen. Sicher sollte die Arbeit an den Expertenstudien über die Auswirkungen des Einsatzes solcher Waffen auf die Menschen und die natürliche Umwelt beschleunigt werden. Es könnte jedoch sofort ein Moratorium für die Verwendung von Waffen dieser Art eingeführt werden, und das Thema könnte im Rahmen der neuen europäischen Sicherheitsstrategie behandelt werden. Vor uns liegt jetzt die schwierige Aufgabe, die Arbeit an einem internationalen Abkommen auf der Basis des Systems der Vereinten Nationen aufzunehmen, das die Verwendung, Produktion, Lagerung und Erprobung dieses Waffentyps regeln wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, και μόνο η πρόληψη αποτελεί επαρκή λόγο για να εργαστούμε με σκοπό την αποτελεσματική κατάργηση των όπλων που χρησιμοποιούν απεμπλουτισμένο ουράνιο. Το έργο για τις μελέτες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης αυτών των όπλων στους ανθρώπους και στο φυσικό περιβάλλον πρέπει σίγουρα να επιταχυνθεί. Ωστόσο, ένα μορατόριουμ για τη χρήση των όπλων αυτού του τύπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και το θέμα να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας. Η πρόκληση που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι να αρχίσουμε να δουλεύουμε για μια διεθνή συνθήκη βασισμένη στο σύστημα του ΟΗΕ. Μια τέτοια συνθήκη θα μπορούσε να ρυθμίσει τη χρήση, την παραγωγή, την αποθήκευση και τη δοκιμή όπλων αυτού του τύπου."@el10
". Mr President, caution alone is quite sufficient reason to work towards the effective elimination of weapons using depleted uranium. Work on expert studies on the effects of the use of such weapons on human beings and on the natural environment should most certainly be speeded up. A moratorium on the use of weapons of this type could be brought in immediately, however, and the issue dealt with under the new European Security Strategy. The challenge now before us is to start work on an international treaty based on the UN system. Such a treaty would regulate the use, production, storage and testing of this type of weapon."@en4
". Señor Presidente, la precaución por sí sola es razón suficiente para procurar la eliminación efectiva de las armas de uranio empobrecido. Ciertamente, se deberían elaborar urgentemente estudios especializados sobre los efectos del uso de tales armas sobre los seres humanos y el medio ambiente. No obstante, se podría establecer inmediatamente una moratoria sobre el uso de armas de este tipo, para tratar posteriormente esta cuestión en el marco de la nueva Estrategia Europea de Seguridad. El problema al que nos enfrentamos ahora gira en torno al comienzo de la elaboración de un tratado internacional en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Este tipo de tratado regularía el uso, producción, almacenamiento y realización de pruebas en relación con este tipo de armas."@es21
". Härra juhataja, juba ettevaatus on piisav põhjus, et töötada vaesestatud uraani sisaldavate relvade tõhusa kõrvaldamise nimel. Kindlasti tuleb kiirendada ekspertuuringuid selliste relvade mõju kohta inimestele ja looduskeskkonnale. Samas oleks kohe võimalik kehtestada moratoorium selliste relvade kasutamisele ning selle küsimuse võiks lahendada uue Euroopa julgeolekustrateegia raames. Meie ees seisev ülesanne on alustada tööd ÜRO süsteemil põhineva rahvusvahelise lepinguga. Selline leping reguleeriks seda tüüpi relvade kasutamist, tootmist, ladustamist ja katsetamist."@et5
". Arvoisa puhemies, jo varovaisuus on aivan riittävä syy köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden tosiasialliseen eliminoitiin pyrkimiseksi. On todellakin nopeutettava tällaisten aseiden käytöstä seuraavia vaikutuksia ihmisiin ja luonnonympäristöön koskevia asiantuntijatutkimuksia. On kuitenkin välittömästi saatettava voimaan tällaisten aseiden käytön keskeyttäminen, ja asiaa on tarkasteltava Euroopan uuden turvallisuusstrategian yhteydessä. Meidän on nyt vastattava haasteeseen ja aloitettava YK:n järjestelmään perustuvan kansainvälisen sopimuksen työstäminen. Sopimuksella säänneltäisiin tällaisten aseiden käyttöä, tuotantoa, varastointia ja testausta."@fi7
". Monsieur le Président, la prudence seule est une raison suffisante pour travailler à l’élimination complète des armes contenant de l’uranium appauvri. Il faut évidemment accélérer la recherche scientifique sur les effets de l’utilisation de ces armes sur les êtres humains et sur l’environnement naturel. Un moratoire sur l’utilisation d’armes de ce genre pourrait cependant être instauré immédiatement, et ce problème pourrait être réglé dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne de sécurité. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est de commencer le travail sur un traité international dans le cadre de l’ONU. Ce traité réglementerait l’utilisation, la production, le stockage et l’expérimentation de ce type d’armes."@fr8
". Elnök úr, az elővigyázatosság már önmagában is elegendő ok a szegényített uránt tartalmazó fegyverek hatékony felszámolására irányuló munkára. Az ilyen fegyverek felhasználásából eredően az emberekre és a természeti környezetre gyakorolt hatások szakértői vizsgálataival kapcsolatos munkát minden bizonnyal fel kell gyorsítani. Az ilyen típusú fegyverek felhasználását illetően azonnal moratóriumot lehet elrendelni és a kérdéssel az új európai biztonsági stratégia keretében lehet foglalkozni. Az előttünk álló jelenlegi kihívás az, hogy megkezdődjön a munka egy, az ENSZ rendszerére alapozott nemzetközi szerződésen. Egy ilyen szerződés ennek a fegyvertípusnak használatát, termelését, felhalmozását és tesztelését szabályozná."@hu11
". Signor Presidente, la cautela da sola costituisce una ragione decisamente sufficiente per lavorare all’effettiva eliminazione delle armi che utilizzano l’uranio impoverito. Va senza dubbio accelerato il lavoro sugli studi di esperti in merito agli affetti dell’utilizzo di tali armi sugli esseri umani e sull’ambiente naturale. Si potrebbe tuttavia introdurre immediatamente una moratoria sull’utilizzo delle armi di questo tipo e trattare la questione nel quadro della nuova strategia europea in materia di sicurezza. La sfida che ora abbiamo di fronte è iniziare a lavorare a un trattato internazionale basato sul sistema dell’ONU. Tale trattato regolerebbe l’utilizzo, la produzione, l’immagazzinamento e il collaudo di questo tipo di armi."@it12
". Pone Pirmininke, saugumas yra pakankama priežastis stengtis veiksmingai pašalinti nusodrinto urano ginklus. Būtina pagreitinti tokių ginklų poveikio žmonėms bei gamtai ekspertų tyrimus. Tačiau tokios rūšies ginklų naudojimo moratoriumas turėtų būti priimtas nedelsiant ir šį klausimą derėtų svarstyti remiantis nauja Europos saugumo strategija. Šiuo metu mūsų iššūkis – pradėti rengti tarptautinę sutartį, paremtą JT nuomone. Tokia sutartis reguliuotų šios rūšies ginklų naudojimą, gamybą, laikymą ir bandymą."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Piesardzība vien ir diezgan pietiekams iemesls darbībai, lai efektīvi novērstu ieročus, kuros izmanto noplicinātu urānu. Ekspertu pētījumu darbs par šādu ieroču izmantošanas ietekmi uz cilvēkiem un dabas vidi noteikti ir jāpasteidzina. Tomēr šāda veida ieroču izmantošanas moratorijam nekavējoties jātiek ieviestam un šis jautājums jārisina atbilstoši jaunajai Eiropas Drošības stratēģijai. Tagad mūs sagaida izaicinājums sākt darbu pie starptautiska nolīguma, kas balstīts uz ANO sistēmu. Šāds nolīgums regulētu šāda veida ieroču izmantošanu, ražošanu, glabāšanu un izmēģināšanu."@lv13
"Panie Przewodniczący! Wystarczającym powodem, by podjąć prace nad skuteczną eliminacją broni z wykorzystaniem zubożonego uranu jest ostrożność. Z całą pewnością należy przyspieszyć prace nad ekspertyzami w zakresie skutków wykorzystania tej broni dla ludzi i środowiska naturalnego. Już dziś jednak można wprowadzić moratorium na używanie tego typu broni i uwzględnić ten problem w odnowionej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Zadaniem na dziś jest rozpoczęcie prac nad międzynarodowym traktatem opartym o system ONZ, który uregulowałby sprawę stosowania, produkcji, składowania i testowania tego typu broni."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, voorzichtigheid alleen is zeker voldoende reden om toe te werken naar de effectieve eliminatie van wapens die verarmd uranium gebruiken. Het werken aan deskundigenonderzoek naar de effecten van het gebruik van dergelijke wapens op mensen en op de natuurlijke omgeving moet zeer zeker worden versneld. Een moratorium op het gebruik van wapens van dit soort zou echter onmiddellijk kunnen worden geïntroduceerd, en het onderwerp zou kunnen worden behandeld krachtens de nieuwe Europese Veiligheidsstrategie. De uitdaging waar we nu voor staan, is beginnen met het werken aan een internationaal verdrag dat is gebaseerd op het systeem van de VN. Een dergelijk verdrag zou het gebruik, de productie, opslag en het testen van dit type wapen reguleren."@nl3
". Senhor Presidente, a prudência, por si só, é já razão bastante para que trabalhemos rumo a uma eliminação total das armas que usam urânio empobrecido. Deveria, seguramente, ser acelerado o trabalho sobre os estudos elaborados por especialistas relativamente aos efeitos da utilização desse tipo de armamento sobre os seres humanos e o ambiente. Porém, poderia ser decretada de imediato uma moratória à utilização deste tipo de armas e o assunto tratado no âmbito da nova Estratégia Europeia de Segurança. O desafio que temos pela frente é dar início aos trabalhos com vista a um tratado internacional assente no sistema das Nações Unidas. Esse tratado regularia a utilização, produção, armazenamento e ensaio deste tipo de armas."@pt17
"Panie Przewodniczący! Wystarczającym powodem, by podjąć prace nad skuteczną eliminacją broni z wykorzystaniem zubożonego uranu jest ostrożność. Z całą pewnością należy przyspieszyć prace nad ekspertyzami w zakresie skutków wykorzystania tej broni dla ludzi i środowiska naturalnego. Już dziś jednak można wprowadzić moratorium na używanie tego typu broni i uwzględnić ten problem w odnowionej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Zadaniem na dziś jest rozpoczęcie prac nad międzynarodowym traktatem opartym o system ONZ, który uregulowałby sprawę stosowania, produkcji, składowania i testowania tego typu broni."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, samotná opatrnosť nie je celkom postačujúcim dôvodom na snahy o účinné odstránenie zbraní obsahujúcich ochudobnený urán. V každom prípade je potrebné urýchliť prácu na odborných štúdiách týkajúcich sa účinkov používania takýchto zbraní na ľudské bytosti. Moratórium na používanie tohto typu zbraní by sa však malo zaviesť bezodkladne a záležitosť je potrebné prediskutovať v rámci novej európskej bezpečnostnej stratégie. Výzvu, pred ktorou stojíme, predstavuje začiatok činnosti na medzinárodnej zmluve vychádzajúcej zo systému OSN. Takouto zmluvou by sa upravovali používanie, uskladnenie a testovanie tohto druhu zbrane."@sk19
". Gospod predsednik, previdnost je zadosten razlog za prizadevanje za učinkovito odpravo orožja, ki uporablja osiromašen uran. Nedvomno je treba pospešiti delo v zvezi s strokovnimi študijami o učinkih uporabe takega orožja na ljudi in naravno okolje. Vendar bi lahko bil moratorij na uporabo orožja te vrste uveden takoj in to vprašanje bi se lahko obravnavalo v okviru nove evropske varnostne strategije. Izziv, ki je zdaj pred nami, je začeti delo v zvezi z mednarodnim sporazumom na podlagi sistema ZN. Tak sporazum bi urejal uporabo, proizvodnjo, skladiščenje in testiranje te vrste orožja."@sl20
". Herr talman! Försiktighetsskäl är i sig en tillräcklig anledning för att arbeta för en effektiv eliminering av vapen som använder utarmat uran. Arbete med expertstudier av effekterna av användningen av sådana vapen på människor och på den naturliga miljön bör verkligen påskyndas. Ett moratorium om användning av vapen av denna typ kan dock införas omedelbart, och frågan kan tas upp i den nya europeiska säkerhetsstrategin. Den utmaning som nu ligger framför oss är att börja arbeta med ett internationellt fördrag baserat på FN-systemet. Ett sådant system skulle reglera användning, produktion, lagring och tester av denna typ av vapen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph