Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-364"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-364"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, honorables membres, la résolution du Parlement, adoptée en novembre 2006, invite l'Union européenne et les États membres à s'engager pour étendre le champ du protocole III de la Convention sur certaines armes classiques dans le but de mettre fin à l'utilisation de munitions à uranium appauvri. Je souhaite rappeler à cette Assemblée que le Parlement appelle à des actions qui, vous le savez, dépassent les compétences de la Commission dans la mesure où la Communauté n'est pas partie à la Convention. Par ailleurs, en vertu des traités, les institutions de la Communauté n'ont pas de compétences dans le domaine militaire. Je ne voudrais néanmoins pas donner l'impression que la Commission est indifférente aux problèmes liés à la production, au stockage et à l'emploi des armes couvertes par la CCAC ou à la question des armes inhumaines en général, bien au contraire. La Commission est pleinement engagée dans la mise en œuvre de l'action commune, adoptée l'année dernière par le Conseil, qui s'exprime en faveur de l'universalité de la CCAC et de ses protocoles. Trois séminaires ont eu lieu cette année, l'un pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est tenu à Saint-Domingue en mars, et les deux autres pour les pays africains à Lomé, le mois dernier. À la suite de ces séminaires, la République dominicaine a déjà annoncé son intention de ratifier très prochainement la Convention et le Surinam s'est déclaré disposé à accomplir les progrès nécessaires à la ratification. Par ailleurs, la Commission soutient la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et suit également les initiatives qui visent à créer un nouvel instrument pour répondre aux préoccupations humanitaires que suscitent les bombes à sous-munitions, tant dans le cadre de la CCAC que dans celui du processus d'Oslo. La Commission a aussi mené des actions en réponse aux problèmes causés par les munitions explosives. Par exemple, en 2006, cinq millions d'euros ont été déboursés pour aider à l'enlèvement des débris de guerre explosifs au Liban. Concernant la deuxième question, les résultats scientifiques disponibles ne permettent pas d'affirmer que les munitions à uranium appauvri entraînent un risque significatif pour la santé des populations civiles dans les zones de combat touchées ou pour celles du personnel militaire qui sert ou qui a servi dans ces zones. Cet avis reflète les résultats d'études conduites par l'ONU, l'OMS, l'AIEA, ainsi qu'un groupe d'experts réunis par la Commission européenne conformément à l'article 31 du traité Euratom qui a conclu que, et je cite: "Sur la base des informations disponibles, l'exposition à l'uranium appauvri ne pouvait pas provoquer d'effets sanitaires détectables selon les hypothèses réalistes concernant les doses qui pourraient être reçues". La Commission est disposée à réexaminer la question. La Commission continuera également à s'assurer de la santé de son personnel et à se conformer aux directives de l'OMS en cas de déploiement dans des conditions d'exposition potentielle à de l'uranium appauvri. Pour ce qui concerne le dialogue avec EUROMIL, la Commission est naturellement disposée à dialoguer avec tous les représentants de la société civile. Enfin, concernant les trois dernières questions, la Commission n'envisage pas, à ce jour, de s'engager financièrement dans ces domaines."@fr8
lpv:translated text
". − Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v usnesení Parlamentu přijatém v listopadu 2006 se Evropská unie a členské státy vyzývají k tomu, aby přistoupily k rozšíření rozsahu působnosti Protokolu III k Úmluvě o konvenčních zbraních s cílem omezit používání zbraní obsahujících ochuzený uran. Chtěl bych tomuto Parlamentu připomenout, že Parlament vyzývá k činnosti, která, jak víte, přesahuje pravomoci Komise, neboť Společenství není signatářem Úmluvy. Kromě toho podle Smluv nemají orgány Společenství pravomoci v oblasti vojenských záležitostí. Navzdory tomu bych nechtěl, aby Komise budila dojem, že k problémům souvisejícím s výrobou, uskladněním a používáním zbraní, na něž se vztahuje Úmluva o některých konvenčních zbraních, nebo se záležitostí nehumánních zbraní všeobecně, zaujala lhostejný postoj. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Komise se v plné míře zapojuje do realizace společného stanoviska, které přijala Rada minulý rok, ve prospěch všeobecné povahy Úmluvy a jejích protokolů. Tento rok se konaly tři semináře, jeden pro Jižní Ameriku a Karibik v březnu v Santo Domingu a dva další pro africké země minulý měsíc v Lomé. Na základě těchto seminářů Dominikánská republika už oznámila, že hodlá Úmluvu v dohledné době ratifikovat, a Surinam se vyjádřil, že je připraven přijmout potřebné kroky vedoucí k ratifikaci. Komise podporuje i realizaci Úmluvy o biologických a toxických zbraních a rovněž pracuje na iniciativách na vytvoření nového nástroje v reakci na humanitární obavy, které vzbuzují tříštivé bomby, a to v rámci Úmluvy o konvenčních zbraních a mírového procesu z Osla. Komise už také přistoupila k činnosti v reakci na problémy způsobené výbušnými zbraněmi. V roce 2006 bylo například rozděleno pět milionů EUR s cílem pomoci při čištění trosek po bojích s výbušninami v Libanonu. V souvislosti s druhou otázkou bych řekl, že dostupné vědecké výsledky nemohou potvrdit, že munice obsahující ochuzený uran představuje významné riziko pro zdraví civilního obyvatelstva v příslušných oblastech bojů nebo pro vojenský personál, který slouží nebo sloužil v těchto oblastech. Jde o stanovisko uvedené v průzkumech OSN, WHO a Mezinárodní agentury pro atomovou energii, stejně jako stanovisko skupiny odborníků, kterou zřídila Evropská komise podle článku 31 Smlouvy o Euratomu, kde se stanovuje, cituji: „Na základě dostupných informací se vystavení ochuzenému uranu nepovažuje za vedoucí k zjistitelným zdravotním účinkům za předpokladu realistického množství absorbovaných dávek,“ konec citátu. Komise hodlá tuto záležitost opětovně přezkoumat. Rovněž tak bude nadále zabezpečovat zdraví svého personálu a bude se řídit pokyny WHO v případě umístění jednotek v podmínkách možného vystavení ochuzenému uranu. Pokud jde o dialog s organizací EUROMIL, Komise samozřejmě hodlá diskutovat s kterýmkoli zástupcem občanské společnosti. Pokud jde o poslední tři otázky, Komise v současnosti nehodlá přijmout žádné finanční závazky v těchto oblastech."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! I Parlamentets beslutning fra november 2006 tilskyndes EU og medlemsstaterne til at arbejde på at udvide anvendelsesområdet for protokol III til konventionen om visse konventionelle våben med henblik på at stoppe anvendelsen af ammunition, der indeholder forarmet uran. Jeg vil her minde om, at Parlamentet opfordrer til tiltag, der som bekendt ligger uden for Kommissionens beføjelser, eftersom Fællesskabet ikke er part i konventionen. Desuden har Fællesskabets institutioner i henhold til traktaterne ingen beføjelser på det militære område. Jeg vil imidlertid ikke give indtryk af, at Kommissionen ikke interesserer sig for problemerne i forbindelse med fremstilling, lagring og anvendelse af våben omhandlet i konventionen om visse konventionelle våben eller spørgsmålet om inhumane våben generelt, for det gør den bestemt. Kommissionen er dybt engageret i iværksættelsen af den fælles aktion, Rådet vedtog sidste år, til fremme af konventionens og de tilhørende protokollers universelle gyldighed. Der er afholdt tre seminarer her i år, et for Latinamerika og Caribien i Santo Domingo i marts og to andre for de afrikanske lande i Lomé forrige måned. Efter disse seminarer har Den Dominikanske Republik allerede meddelt, at man agter at ratificere konventionen meget snart, og Surinam har erklæret sig villig til at tage de nødvendige skridt frem mod en ratificering. Desuden støtter Kommissionen gennemførelsen af konventionen om forbud mod biologiske våben og følger også initiativerne til at oprette et nyt instrument som svar på de humanitære betænkeligheder, der er ytret om klyngebomber, både inden for konventionens og Osloprocessens rammer. Kommissionen har også truffet foranstaltninger til imødegåelse af problemerne med brisantammunition. F.eks. blev der i 2006 udbetalt 5 millioner euro til rydning af eksplosivstofholdigt krigsaffald i Libanon. Med hensyn til det andet spørgsmål bekræfter de foreliggende videnskabelige resultater ikke, at ammunition indeholdende forarmet uran udgør en væsentlig sundhedsfare for civilbefolkningen i de berørte kampzoner eller for det militærpersonel, som tjener eller har tjent i disse områder. Denne holdning svarer til resultaterne af undersøgelser fra FN, WHO og IAEA samt en ekspertgruppe oprettet af Kommissionen under Euratomtraktatens artikel 31. Sidstnævnte konkluderede, at eksponering for forarmet uran ifølge de foreliggende informationer ikke kunne fremkalde målbare sundhedsmæssige virkninger ud fra realistiske formodninger om de doser, der kunne være modtaget. Kommissionen er parat til at tage sagen op igen. Kommissionen vil også fortsat sikre sit personales helbred og følge WHO's retningslinjer i tilfælde af udsendelse under forhold med potentiel eksponering for forarmet uran. Hvad dialogen med EUROMIL angår, er Kommissionen naturligvis indstillet på at tale med alle repræsentanter for civilsamfundet. Endelig - som svar på de tre sidste spørgsmål - påtænker Kommissionen ind til videre ikke noget økonomisk engagement på disse områder."@da2
". Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die im November 2006 angenommene Entschließung des Parlaments fordert die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auf, sich dazu zu verpflichten, den Geltungsbereich von Protokoll III des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen zu erweitern, um der Anwendung von Munition mit abgereichertem Uran ein Ende zu setzen. Ich möchte das Hohe Haus daran erinnern, dass das Parlament zu Maßnahmen aufruft, die, wie Ihnen sicher bekannt ist, die Zuständigkeiten der Kommission überschreiten, da ja die Gemeinschaft keine Unterzeichnerin des Übereinkommens ist. Außerdem verfügen die Organe der Gemeinschaft aufgrund der Verträge über keine Zuständigkeiten im militärischen Bereich. Ich möchte trotzdem nicht den Eindruck erwecken, dass die Kommission den Problemen in Verbindung mit der Herstellung, Lagerung und Verwendung der unter das VN-Waffenübereinkommen fallenden Waffen oder in Verbindung mit der Frage von inhumanen Waffen im Allgemeinen gleichgültig gegenüber steht, ganz im Gegenteil. Die Kommission engagiert sich voll und ganz für die Umsetzung eines im Vorjahr vom Rat angenommenen Gemeinsamen Aktionsplans zugunsten der Allgemeingültigkeit des VN-Waffenübereinkommens und seiner Protokolle. In diesem Jahr fanden drei Seminare statt, eines im März in Santo Domingo für Lateinamerika und die Karibik und zwei weitere vor einem Monat in Lomé für die Länder Afrikas. Nach Abschluss dieser Seminare hat die Dominikanische Republik schon ihre Bereitschaft signalisiert, sehr bald das Übereinkommen zu ratifizieren, und Surinam erklärte sich bereit, die für die Ratifizierung notwendigen Schritte zu ergreifen. Darüber hinaus unterstützt die Kommission die Umsetzung des Übereinkommens über das Verbot von biologischen Waffen und arbeitet auch noch an der Weiterverfolgung von Initiativen zur Schaffung eines neuen Instruments als Reaktion auf die humanitären Bedenken, die durch Streubomben aufgeworfen werden, sowohl im Rahmen des VN-Waffenübereinkommens als auch im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses. Die Kommission hat auch mit entsprechenden Maßnahmen auf die durch explosive Kampfmittel ausgelösten Probleme reagiert. So wurden zum Beispiel 2006 fünf Millionen Euro als Hilfe für die Beseitigung von explosivem Kriegsschrott im Libanon ausgegeben. Was die zweite Frage betrifft, so lässt sich aufgrund der uns zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht bestätigen, dass Munition aus abgereichertem Uran (DU) eine signifikante Gefahr für die Gesundheit der Zivilbevölkerung in den betroffenen Kriegsgebieten oder für Militärpersonal, das in diesen Gebieten gedient hat oder noch dient, darstellt. Diese Ansicht spiegelt sich in den Ergebnissen der Umfragen wider, die von der UNO, der WHO, der IAEA (Internationale Atomenergieorganisation) sowie von einer durch die Europäische Kommission gemäß Artikel 31 des Euratom-Vertrags aufgestellten Expertengruppe durchgeführt wurden und Folgendes aussagen – ich zitiere: „Aufgrund der verfügbaren Informationen wird geschlussfolgert, dass die Belastung mit abgereichertem Uran keine nachweisbaren Wirkungen auf die Gesundheit hervorrufen könnte, wie aus realistischen Hypothesen in Bezug auf die angeblich aufgenommenen Dosen hervorgeht“. Die Kommission ist bereit, die Frage erneut zu prüfen. Sie wird auch weiterhin die Gesundheit ihrer Mitarbeiter gewährleisten, und sie wird sich bei Einsätzen unter Bedingungen, die eine potenzielle Belastung mit abgereichertem Uran mit sich bringen, an die Richtlinien der WHO halten. Was den Dialog mit EUROMIL betrifft, so ist die Kommission selbstverständlich bereit, mit allen Vertretern der Zivilgesellschaft zu reden. Was schließlich die letzten drei Fragen betrifft, hat die Kommission bis heute nicht vor, sich in diesen Bereichen finanziell zu engagieren."@de9
". − Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου III της σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η χρήση των όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου. Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι το Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για δράση η οποία, όπως γνωρίζετε, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, δεδομένου ότι η Κοινότητα δεν υπογράφει τη Σύμβαση. Επίσης, σύμφωνα με τις Συνθήκες, τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας δεν έχουν αρμοδιότητες σε στρατιωτικές υποθέσεις. Παρά ταύτα, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι η Επιτροπή αδιαφορεί για τα προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή, αποθήκευση και χρήση των όπλων που καλύπτονται από τη σύμβαση για ορισμένα συμβατικά όπλα ή για το θέμα των απάνθρωπων όπλων εν γένει. Μάλιστα, η θέση της είναι ακριβώς αντίθετη. Η Επιτροπή είναι πλήρως αφοσιωμένη στην εφαρμογή μιας κοινής πορείας δράσης, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το περασμένο έτος, υπέρ της καθολικής φύσης της σύμβασης για τα συμβατικά όπλα και των πρωτοκόλλων της. Φέτος διεξήχθησαν τρία σεμινάρια, ένα για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική στο Σάντο Ντομίνγκο τον Μάρτιο και άλλα δύο για τις αφρικανικές χώρες στη Λομέ τον περασμένο μήνα. Μετά από αυτά τα σεμινάρια, η Δομινικανή Δημοκρατία ήδη ανακοίνωσε ότι είναι πρόθυμη να επικυρώσει τη σύμβαση σύντομα και το Σουρινάμ δήλωσε ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα για την επικύρωση. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Βιολογικά Όπλα και επίσης παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός νέου μέσου σε απάντηση των ανθρωπιστικών ανησυχιών που εγείρουν οι βόμβες διασποράς, στο πλαίσιο της συνθήκης για τα συμβατικά όπλα και της ειρηνευτικής διαδικασίας του Όσλο. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης δράση όσον αφορά τα προβλήματα που προκαλούν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Το 2006, για παράδειγμα, διανεμήθηκαν πέντε εκατομμύρια ευρώ για τον καθαρισμό των εκρηκτικών υπολειμμάτων του πολέμου στον Λίβανο. Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση, τα επιστημονικά αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επιβεβαιώνουν ότι τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των άμαχων πληθυσμών στις περιοχές μάχης ή για το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η γνωμοδότηση στις έρευνες του ΟΗΕ, της ΠΟΥ και του ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας), καθώς και μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, η οποία δηλώνει τα εξής: «βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεραίνεται ότι η έκθεση σε απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν προκαλεί ανιχνεύσιμες επιπτώσεις στην υγεία σύμφωνα με ρεαλιστικές υποθέσεις για τις δόσεις έκθεσης». Η Επιτροπή προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα. Θα συνεχίσει επίσης να διασφαλίζει την υγεία του προσωπικού της και να τηρεί τις οδηγίες της ΠΟΥ σε περίπτωση ανάπτυξης υπό συνθήκες που ενέχουν πιθανή έκθεση σε απεμπλουτισμένο ουράνιο. Σχετικά με τον διάλογο με την EUROMIL, η Επιτροπή είναι πρόθυμη φυσικά να μιλήσει με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Σχετικά με τις τρεις τελευταίες ερωτήσεις, η Επιτροπή δεν προτίθεται επί του παρόντος να αναλάβει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις σε αυτούς τους τομείς."@el10
". − Madam President, ladies and gentlemen, the Parliament resolution adopted in November 2006 invites the European Union and the Member States to undertake to extend the scope of Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons in a bid to curtail the use of depleted uranium weapons. I wish to remind the House that Parliament is calling for action which, as you know, goes beyond the powers of the Commission, given that the Community is not a signatory to the Convention. Moreover, under the Treaties, the Community institutions have no powers in military affairs. I have no wish, nevertheless, to convey the impression that the Commission is indifferent to problems in connection with the production, storage and utilisation of weapons covered by the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) or the issue of inhumane weapons in general. Its position is quite the contrary, in fact. The Commission is fully engaged in implementing a common course of action, adopted by the Council last year, in favour of the universal nature of the CCW and its Protocols. Three seminars have been held this year, one for Latin America and the Caribbean in Santo Domingo in March, and two more for the African countries in Lomé last month. Following these seminars, the Dominican Republic has already announced that it is willing to ratify the Convention shortly, and Surinam has stated that it is ready to take the necessary steps towards ratification. The Commission also supports implementation of the Biological Weapons Convention and is also following up initiatives to create a new instrument in response to humanitarian concerns aroused by cluster bombs, within the framework of the CCW and the Oslo Peace Process. The Commission has also taken action in response to the problems caused by explosive ordnance. In 2006, for example, five million euros were disbursed to help clear explosive war debris in Lebanon. In relation to the second question, the scientific results available to us cannot confirm that depleted uranium (DU) munitions entail a significant risk to the health of civilian populations in the areas of combat concerned, or to military personnel who are serving or have served in these areas. This is the opinion stated in surveys by the UN, WHO and the IAEA (International Atomic Energy Agency), and also a Group of Experts established by the European Commission according to Article 31 of the Euratom Treaty, which pronounces as follows, and I quote: ‘On the basis of available information, it is concluded that exposure to DU could not produce any detectable health effects under realistic assumptions of the doses that would be received’, unquote. The Commission is willing to take another look at the issue. It will also continue to guarantee the health of its personnel and be ruled by WHO directives in the event of deployment under conditions entailing potential exposure to DU. Concerning dialogue with EUROMIL, the Commission is of course willing to talk to any representatives of civil society. In relation to the last three questions, the Commission does not currently intend to make any financial commitments in these areas."@en4
". − Señora Presidenta, Señorías, la Resolución del Parlamento, aprobada en noviembre de 2006, pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que se esfuercen por garantizar que se amplíe el ámbito de aplicación del Protocolo III de la Convención sobre ciertas armas convencionales con el fin de impedir que se sigan usando proyectiles de uranio empobrecido. Deseo recordar a esta Cámara que el Parlamento pide que se emprendan medidas que, como saben, van más allá de las competencias de la Comisión en la medida en que la Comunidad no es parte en la Convención. Por otra parte, en virtud de los Tratados, las instituciones comunitarias no tienen competencias en el ámbito militar. Sin embargo, no querría dar la impresión de que la Comisión es indiferente a los problemas vinculados a la prohibición, almacenamiento y utilización de las armas incluidas en la Convención sobre ciertas armas convencionales o la cuestión de las armas inhumanas en general, sino todo lo contrario La Comisión se ha comprometido plenamente a la aplicación de la acción común, adoptada el año pasado por el Consejo, a favor de la universalidad de la Convención sobre ciertas armas convencionales y sus Protocolos. Este año se han organizado tres seminarios, uno para América Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo en marzo, y los otros dos para los países africanos, celebrados en Lomé el mes pasado. Tras los seminarios, la República Dominicana ya ha anunciado su intención de ratificar la Convención, y Surinam se ha manifestado dispuesto a realizar los progresos necesarios para la ratificación. La Comisión también apoya la puesta en práctica de la Convención sobre armas biológicas y también está emprendiendo iniciativas dirigidas a crear un nuevo instrumento para responder a las preocupaciones humanitarias que suscitan las bombas de racimo, tanto en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales como en el del Proceso de Paz de Oslo. La Comisión también ha emprendido acciones en respuesta a los problemas ocasionados por los proyectiles explosivos. Por ejemplo, en 2006, se desembolsaron cinco millones de euros para ayudar a eliminar los restos explosivos de guerra en el Líbano. En lo que respecta a la segunda pregunta, los resultados científicos disponibles no permiten afirmar que las municiones de uranio empobrecido conlleven un riesgo significativo para la salud de las poblaciones civiles en las zonas de combate en las que se han utilizado o para la del personal militar que sirve o ha servido en tales zonas. Este dictamen refleja los resultados de los estudios realizados por la ONU, la OMS, la IAEA, así como por un grupo de expertos reunidos por la Comisión Europea con arreglo al artículo 31 del Tratado Euratom, que ha concluido lo siguiente, y cito: «sobre la base de la información disponible, la exposición al uranio empobrecido no podría producir efectos sobre la salud detectables según los supuestos realistas establecidos en relación con las dosis que podrían haberse recibido». La Comisión está dispuesta a volver a examinar la cuestión. También seguirá asegurando la salud de su personal y continuará ateniéndose a las directrices de la OMS en caso de despliegue en condiciones de posible exposición al uranio empobrecido. En lo que se refiere al diálogo con EUROMIL, la Comisión está dispuesta ciertamente a dialogar con todos los representantes de la sociedad civil. Por último, en lo que respecta a las tres últimas preguntas, la Comisión no considera la posibilidad, por el momento, de contraer ningún compromiso financiero en estos ámbitos."@es21
"− Proua juhataja, daamid ja härrad, 2006. aasta novembris vastu võetud parlamendi otsus kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles laiendama teatavate tavarelvade konventsiooni 3. protokolli kohaldamisala, et piirata vaesestatud uraani sisaldavate relvade kasutamist. Soovin sellele täiskogule meenutada, et parlament kutsub üles tegevusele, mis, nagu te teate, väljub komisjoni volituste piiridest, kuna komisjon ei ole selle konventsiooni osalisriik. Lisaks ei ole aluslepingute kohaselt ühenduse institutsioonidel sõjaväelistes küsimustes mingeid volitusi. Sellegipoolest ei taha ma jätta muljet, et komisjon on ükskõikne teatud tavarelvade konventsiooniga kaetud relvade tootmise, ladustamise ja kasutamisega seotud probleemide või üldiselt ebainimlike relvade teema suhtes. Tegelikult on komisjoni seisukoht hoopis vastupidine. Komisjon on täielikult pühendunud nõukogu poolt möödunud aastal vastu võetud ühtse tegevussuuna rakendamisele, mis toetab tavarelvade konventsiooni ja selle protokollide universaalset iseloomu. Käesoleval aastal on peetud kolm seminari: üks märtsis Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidele Santo Domingos ning veel kaks möödunud kuul Aafrika riikidele Lomés. Pärast neid seminare on Dominikaani Vabariik juba teatanud, et on valmis konventsiooni peatselt ratifitseerima, ning Suriname on öelnud, et on valmis astuma vajalikke samme ratifitseerimise suunas. Samuti toetab komisjon bioloogiliste relvade konventsiooni järgimist ning tegeleb jätkuvalt ka algatustega tavarelvade konventsiooni ja Oslo rahuprotsessi raames uue õigusakti loomiseks seoses kobarpommide põhjustatud humanitaarprobleemidega. Lisaks on komisjon astunud samme seoses lõhkemata lahingumoona põhjustatud probleemidega. Näiteks 2006. aastal eraldati viis miljonit eurot, et aidata koristada Liibanonis lõhkemata sõjamoona. Seoses teise küsimusega ei saa me meie käsutuses olevate teaduslike andmete alusel kinnitada, et vaesestatud uraani sisaldav lahingumoon põhjustab olulist riski vastavate lahingupiirkondade tsiviilelanikele või neis piirkondades teenivatele või teeninud sõjaväetöötajatele. See on ÜRO, Maailma Terviseorganisatsiooni ja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri uurimustes väljendatud arvamus ning seda arvab ka Euroopa Komisjoni poolt Euratomi asutamislepingu artikli 31 kohaselt moodustatud ekspertrühm, kes väidab järgmist, tsiteerin: „Olemasoleva teabe põhjal järeldatakse, et kokkupuude vaesestatud uraaniga ei tekita mingeid tuvastatavaid mõjusid tervisele eeldatavate võimalike realistlike dooside juures,” tsitaadi lõpp. Komisjon on valmis seda küsimust veel kord uurima. Ta jätkab samuti oma personali tervise tagamist ning juhindub Maailma Terviseorganisatsiooni juhistest, kui personali missioonile saatmine toimub tingimustel, mis võimaldavad potentsiaalset kokkupuudet vaesestatud uraaniga. Mis puudutab dialoogi EUROMILiga, siis on komisjon loomulikult valmis rääkima kõigi kodanikuühiskonna esindajatega. Kolme viimase küsimuse osas ei kavatse komisjon praegu lubada neis valdkondades mingeid rahalisi eraldisi."@et5
". − Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, parlamentin marraskuussa 2006 antamassa päätöslauselmassa kehotetaan Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa tiettyjä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen kolmannen pöytäkirjan soveltamisalan laajentamiseksi köyhdytetyn uraanin käytön lopettamiseksi. Haluan muistuttaa parlamenttia siitä, että se pyytää toimia, jotka, kuten tiedätte, ylittävät komission toimivallan, koska yhteisö ei ole yleissopimuksen allekirjoittaja. Lisäksi perussopimusten mukaan yhteisön toimielimillä ei ole toimivaltaa sotilasasioissa. En kuitenkaan halua antaa vaikutelmaa, että komissio suhtautuisi välinpitämättömästi tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen (CCW) kattamien aseiden tuotantoon, varastointiin ja käyttöön liittyviin ongelmiin tai epäinhimillisiin aseisiin yleensä. Sen kanta on itse asiassa varsin erilainen. Komissio on sitoutunut täysin neuvoston viime vuonna hyväksymän yhteisen menettelytavan soveltamiseen CCW-sopimuksen ja sen pöytäkirjojen yleisen luonteen hyväksi. Tänä vuonna on järjestetty kolme seminaaria, yksi Latinalaista Amerikkaa ja Karibiaa käsittelevä seminaari Santo Domingossa maaliskuussa ja kaksi Afrikan maita koskevaa seminaaria Loméssa viime kuussa. Näiden seminaarien johdosta Dominikaaninen tasavalta on jo ilmoittanut olevansa halukas ratifioimaan sopimuksen nopeasti, ja Surinam ilmoitti olevansa valmis ottamaan seuraavat askeleet kohti ratifiointia. Komissio tukee myös biologisia aseita koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja seuraa aloitteita uuden välineen luomiseksi rypälepommien herättämiin humanitaarisiin huoliin vastaamiseksi CCW-sopimuksen ja Oslon rauhanprosessin yhteydessä. Komissio on myös toteuttanut toimia vastatakseen pommien aiheuttamiin ongelmiin. Esimerkiksi vuonna 2006 osoitettiin viisi miljoonaa euroa sirpalepommien raivaamiseen Libanonissa. Toisen kysymyksen osalta nyt saatavilla olevat tieteelliset tulokset eivät riitä vahvistamaan sitä, että köyhdytettyä uraania sisältävät sotatarvikkeet aiheuttavat terveysriskejä taistelualueiden siviiliväestölle tai näillä alueilla palvelevalle sotilashenkilöstölle. Tämä kanta esitetään myös YK:n, WHO:n ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n sekä Euroopan komission Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla perustaman asiantuntijaryhmän selvityksessä, jossa todetaan seuraavaa: ”Saatavilla olevan tiedon perusteella päätellään, että altistuminen köyhdytetylle uraanille ei voi tuottaa havaittavia terveysvaikutuksia realististen olettamusten perusteella arvioiduin saatavin annoksin”, lainaus päättyy. Komissio on halukas tarkastelemaan asiaa uudelleen. Se takaa myös edelleen henkilöstönsä terveyden ja noudattaa WHO:n sääntöjä henkilöstön palveluksen aikana, johon liittyy mahdollinen altistuminen köyhdytetylle uraanille. Euromilin kanssa käytävän vuoropuhelun osalta voidaan todeta, että komissio on tietenkin halukas keskustelemaan kaikkien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Viimeisen kysymyksen osalta komissiolla ei ole tällä hetkellä aikomuksia tehdä taloudellisia sitoumuksia näillä aloilla."@fi7
". − Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Parlament 2006. novemberi állásfoglalása felkéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a szegényített uránt tartalmazó fegyverek felhasználásának korlátozására törekedve, végezzék el az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény III. jegyzőkönyve hatáskörének kiterjesztését. Szeretném a Ház emlékezetébe idézni, hogy a Parlament által kért intézkedés kívül esik a Bizottság hatáskörén, mivel a Közösség nem részes fele az egyezménynek. Sőt a Szerződések értelmében a közösségi intézmények katonai ügyekben nem rendelkeznek hatáskörrel. Nem szeretném azonban azt a benyomást kelteni, hogy a Bizottság közömbös az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény (CCW) hatálya alá tartozó fegyverek gyártásával, felhalmozásával és felhasználásával kapcsolatos problémák vagy általában az embertelen fegyverek kérdésével szemben. Valójában álláspontja éppen ellenkező. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett a Tanács által, a CCW és jegyzőkönyvei egyetemes jellegének támogatása érdekében tavaly elfogadott közös cselekvési pálya megvalósítása iránt. Idén három szemináriumot tartottak, egyet márciusban Santo Domingóban Latin-Amerika és a Karib-térség számára, s a másik kettőt a múlt hónapban, Loméban az afrikai országok számára. E szemináriumokat követően a Dominikai Köztársaság máris bejelentette, hogy rövid időn belül meg kívánja erősíteni az egyezményt és Szurinam is jelezte, hogy kész a megerősítéshez szükséges lépéseket megtenni. A Bizottság ugyancsak támogatja a biológiai fegyverekről szóló egyezmény megvalósítását és vizsgálja a kezdeményezéseket, amelyek a kazettás lőszerek által keltett humanitárius aggályokra adandó válaszként egy új dokumentum létrehozására irányulnak a CCW és az oszlói békefolyamat keretében. Válaszként a tűzszerészeti eszközök által okozott problémákra a Bizottság intézkedéseket foganatosított. 2006-ban például ötmillió euró került kifizetésre Libanonban a robbanékony háborús hulladék eltávolításának céljából. A második kérdéssel kapcsolatban a rendelkezésünkre álló tudományos vizsgálati eredmények nem igazolják, hogy a szegényített uránt (DU) tartalmazó lőszerek jelentős veszélyt jelentenének azon területek polgári lakosságának egészségi állapotára, amelyeken harcok folytak vagy az említett területeken szolgálatot teljesítő, vagy ott szolgálatot teljesített katonai állomány egészségét veszélyeztetnék. Ez a vélemény fogalmazódik meg az ENSZ, a WHO és az IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) által végzett vizsgálatokban; továbbá az Európai Bizottság által az Euratom Szerződés 31. cikke szerint létrehozott szakértői csoport is az alábbiak szerint fejezte ki véleményét, idézem: „A rendelkezésre álló információ alapján kialakult következtetés, hogy a DU-nak való kitettség, a kapható dózisok reálisan feltételezett nagyságának érvényesülése mellett nem járhat semmilyen észlelhető egészségügyi veszéllyel” idézet vége. A Bizottság kész még egyszer áttekinteni a kérdést. Továbbra is garanciát vállal munkatársai egészségéért és azért, hogy a WHO irányelvei szerint jár el, ha a kirendelés körülményei a DU-nak való kitettség potenciális veszélyét rejtik. Az EUROMIL-lel való párbeszédet illetően a Bizottság természetesen kész a civil társadalom képviselőivel beszélni. Ami a három utolsó kérdést illeti, a Bizottság jelenleg nem szándékozik ezeken a területeken semmilyen pénzügyi kötelezettséget vállalni."@hu11
". − Signora Presidente, onorevoli deputati, la risoluzione del Parlamento, adottata nel novembre 2006, invita l’Unione europea e gli Stati membri a impegnarsi a estendere il campo di applicazione del protocollo III della convenzione su alcune armi convenzionali al fine di ridurre l’utilizzo delle armi all’uranio impoverito. Desidero ricordare all’Assemblea, che il Parlamento esorta ad azioni che, com’è noto, vanno al di là dei poteri della Commissione, dato che la Comunità non è firmataria della convenzione. Secondo i Trattati, inoltre, le istituzioni comunitarie non hanno alcun potere in ambito militare. Ciononostante, non desidero affatto dare l’impressione che la Commissione sia indifferente ai problemi relativi alla produzione, all’immagazzinamento e all’utilizzo delle armi coperte dalla convenzione su alcune armi convenzionali (CCW ) o in generale alla questione delle armi disumane. La sua posizione è in effetti totalmente opposta. La Commissione è profondamente impegnata nell’attuazione di una linea d’azione comune, adottata lo scorso anno dal Consiglio, a favore della natura universale della CCW e dei suoi protocolli. Quest’anno si sono tenuti tre seminari, uno per l’America latina e i Caraibi a marzo a Santo Domingo, e altre due per i paesi africani il mese scorso a Lomé. In seguito a tali eventi, la Repubblica dominicana ha già annunciato di essere intenzionata a ratificare a breve la convenzione, mentre il Suriname ha dichiarato di essere pronto a compiere i passi necessari alla ratifica. Anche la Commissione appoggia l’attuazione della convenzione sulle armi biologiche e sta altresì seguendo le iniziative volte a creare un nuovo strumento in risposta alle preoccupazioni umanitarie insorte derivanti dalle bombe a grappolo, nel quadro della CCW e del processo di pace di Oslo. La Commissione ha intrapreso anche azioni in risposta ai problemi causati dalle munizioni esplosive. Nel 2006, ad esempio, sono stati erogati cinque milioni di euro per contribuire a rimuovere, in Libano, le macerie esplosive lasciate dalla guerra. Relativamente alla seconda domanda, i risultati scientifici disponibili non possono confermare che le munizioni all’uranio impoverito (UI) comportino un rischio significativo per la salute della popolazione civile delle zone di combattimento interessate o del personale militare che presta o ha prestato servizio in tali zone. Questo parere riflette i risultati degli studi condotti da ONU, OMS, AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica), nonché da un gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea conformemente all’articolo 31 del Trattato Euratom, che afferma quanto segue, e cito: “In base alle informazioni disponibili, si conclude che l’esposizione all’UI non può produrre alcun effetto individuabile sulla salute secondo ipotesi realistiche riguardanti le dosi che potrebbero essere ricevute”, fine della citazione. La Commissione intende esaminare nuovamente la questione. Essa continuerà inoltre ad assicurarsi della salute del suo personale e a conformarsi alle direttive dell’OMS in caso di utilizzo in condizioni che implicano una potenziale esposizione all’UI. Quanto al dialogo con EUROMIL, la Commissione è senza dubbio disposta a confrontarsi con qualsiasi rappresentante della società civile. Relativamente alle ultime tre domande, la Commissione attualmente non intende impegnarsi finanziariamente in tali ambiti."@it12
"Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, 2006 m. priimta Parlamento rezoliucija kviečia Europos Sąjungą ir šalis nares imtis atsakomybės papildyti Tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos protokolą Nr. 3, kad būtų apribotas nusodrinto urano ginklų naudojimas. Norėčiau rūmams priminti, kad Parlamentas kviečia imtis veiksmų, kurie, kaip žinote, peržengia Komisijos įgaliojimus, atsižvelgiant į faktą, kad Bendrija nėra viena iš konvenciją pasirašiusių šalių. Negana to, pagal sutartis Bendrijos institucijos kariniuose reikaluose neturi įgaliojimų. Nenoriu sukelti įspūdžio, kad Komisija abejinga problemoms, susijusioms su Tam tikrų įprastinių ginklų konvencijoje (CCW) minimų ginklų gamyba, laikymu ir panaudojimu, ar nežmoniškų ginklų problemai apskritai. Tiesą sakant, jos pozicija yra priešinga. Komisija visapusiškai dalyvauja imantis veiksmų, dėl kurių Taryba apsisprendė praėjusiais metais, remdamasi universaliu CCW ir jos protokolais. Šiemet buvo surengti trys seminarai: vienas skirtas Lotynų Amerikai ir Karibų regionui Santo Dominge kovo mėnesį ir dar du Afrikos šalims Lomė praėjusį mėnesį. Po šių seminarų Dominikos Respublika jau paskelbė pageidavimą skubiai ratifikuoti konvenciją, o Surinamas pareiškė, kad yra pasiruošęs imtis ratifikavimui būtinų veiksmų. Komisija taip pat remia Biologinių ginklų konvencijos įgyvendinimą ir prisideda prie iniciatyvų pagal CCW ir Oslo taikos proceso sistemą kuriant naują dokumentą, kurį paskatino susirūpinimas kasetinių bombų naudojimu. Komisija taip pat ėmėsi veiksmų reaguodama į artilerijos sukeltas problemas. Pavyzdžiui, 2006 m. buvo paskirstyti 5 mln. eurų, siekiant padėti išvalyti Libane nuolaužas. Kalbant antruoju klausimu, mūsų turimi moksliniai tyrimai negali patvirtinti, kad nusodrinto urano (NU) ginkluotė kelia rimtą pavojų civilių gyventojų sveikatai karo zonose arba kariniam personalui, tarnaujančiam ar tarnavusiam tose zonose. Tokia nuomonė išdėstyta JT, PSO ir TATENA (Tarptautinės atominės energijos agentūros), taip pat Europos Komisijos pagal „Euratomo“ sutarties 31 straipsnį paskirtos ekspertų grupės atliktuose tyrimuose, kurią cituoju: „Remiantis turima informacija, daroma išvada, kad NU poveikis negali sukelti juntamų sveikatos pasekmių, atsižvelgiant į realiai gaunamas dozes“, citatos pabaiga. Komisija nori dar kartą grįžti prie šios problemos. Ji ir toliau garantuos savo personalui sveikatą ir vadovausis PSO direktyvomis tais atvejais, kai kariai bus dislokuojami galimo NU poveikio sąlygomis. O dėl dialogo su EUROMIL, Komisija, žinoma, pageidauja pasikalbėti su civilinės visuomenės atstovais. Komisija šiuo metu neketina finansiškai įsipareigoti srityse, susijusiose su pastaraisiais trim klausimais."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Dāmas un kungi! 2006. gada novembrī pieņemtā Parlamenta rezolūcija aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis uzņemties un paplašināt Konvencijas par noteiktiem parastiem ieročiem III protokola saturu ar uzaicinājumu samazināt noplicinātā urāna ieroču izmantošanu. Es gribētu atgādināt deputātiem, ka Parlaments aicina uz rīcību kas, kā jums zināms, pārsniedz Komisijas pilnvaras, ņemot vērā, ka Kopiena nav konvencijas dalībniece. Turklāt atbilstoši pamatlīgumiem Kopienas institūcijām nav tiesību militārajās lietās. Tomēr man nav vēlmes izteikt viedokli, ka Komisija būtu vienaldzīga par problēmām saistībā ar Konvencijā par noteiktiem parastiem ieročiem (CCW) regulēto ieroču ražošanas, glabāšanas un izmantošanas problēmām vai par jautājumu ar necilvēcīgiem ieročiem kopumā. Patiesībā tās nostāja ir gluži pretēja. Komisija ir pilnīgi iesaistījusies kopējas rīcības īstenošanā, ko pagājušajā gadā pieņēma Padome par labu CCW un tās protokolu universālajai būtībai. Šogad ir notikuši trīs semināri, viens – Latīņamerikai un Karību jūras reģionam Santodomingo martā, un vēl divi Āfrikas valstīs Lomē pagājušajā mēnesī. Pēc šiem semināriem Dominikanas Republika jau ir paziņojusi, ka tā vēlas drīzumā ratificēt konvenciju, un Surinama ir noteikusi, ka tā ir gatava spert ratifikācijai nepieciešamos soļus. Komisija arī atbalsta Bioloģisko ieroču konvencijas īstenošanu un tā arī seko iniciatīvām, lai radītu jaunu instrumentu, atbildot uz humanitārajiem uztraukumiem, ko radījuši kasešu bumbas, CCW un Oslo Miera procesa ietvaros. Komisija ir arī rīkojusies, atbildot uz eksplodējošā arsenāla radītajām problēmām. 2006. gadā, piemēram, tika izmaksāti pieci miljoni eiro, lai palīdzētu attīrīt eksplozīvā kara gruvešus Lebanonā. Otrajā jautājumā mums pieejamie zinātniskie rezultāti nevar apstiprināt, ka noplicināta urāna (NU) munīcija radītu būtisku risku civiliedzīvotāju veselībai attiecīgo kauju vietās, vai militārpersonām, kuras dienē vai dienēja šajos rajonos. Šis ir viedoklis, kas izklāstīts ANO, PVO un IAEA (Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūras) un arī Eiropas Komisijas ekspertu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas Kopienas līguma 31. pantu, pētījumos, kas paziņo sekojošo, un es citēju: „Balstoties uz pieejamo informāciju, secināms, ka saskare ar NU nevarēja radīt jebkādu uztveramu ietekmi uz veselību saskaņā ar reāliem pieņēmumiem dosjē, kas varētu tikt saņemts,” citāta beigas. Komisija vēlas uz jautājumu palūkoties citādi. Tā arī turpinās nodrošināt sava personāla veselību un vadīties no PVO direktīvām gadījumā, ja iestāsies apstākļi, kad notiks saskare ar NU. Par dialogu ar EUROMIL Komisija, protams, vēlas runāt ar visiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Par pēdējiem trim jautājumiem Komisija šobrīd neplāno nekādas finansiālas saistības šajās jomās."@lv13
"Monsieur le Président, honorables membres, la résolution du Parlement, adoptée en novembre 2006, invite l'Union européenne et les États membres à s'engager pour étendre le champ du protocole III de la Convention sur certaines armes classiques dans le but de mettre fin à l'utilisation de munitions à uranium appauvri. Je souhaite rappeler à cette Assemblée que le Parlement appelle à des actions qui, vous le savez, dépassent les compétences de la Commission dans la mesure où la Communauté n'est pas partie à la Convention. Par ailleurs, en vertu des traités, les institutions de la Communauté n'ont pas de compétences dans le domaine militaire. Je ne voudrais néanmoins pas donner l'impression que la Commission est indifférente aux problèmes liés à la production, au stockage et à l'emploi des armes couvertes par la CCAC ou à la question des armes inhumaines en général, bien au contraire. La Commission est pleinement engagée dans la mise en œuvre de l'action commune, adoptée l'année dernière par le Conseil, qui s'exprime en faveur de l'universalité de la CCAC et de ses protocoles. Trois séminaires ont eu lieu cette année, l'un pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est tenu à Saint-Domingue en mars, et les deux autres pour les pays africains à Lomé, le mois dernier. À la suite de ces séminaires, la République dominicaine a déjà annoncé son intention de ratifier très prochainement la Convention et le Surinam s'est déclaré disposé à accomplir les progrès nécessaires à la ratification. Par ailleurs, la Commission soutient la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et suit également les initiatives qui visent à créer un nouvel instrument pour répondre aux préoccupations humanitaires que suscitent les bombes à sous-munitions, tant dans le cadre de la CCAC que dans celui du processus d'Oslo. La Commission a aussi mené des actions en réponse aux problèmes causés par les munitions explosives. Par exemple, en 2006, cinq millions d'euros ont été déboursés pour aider à l'enlèvement des débris de guerre explosifs au Liban. Concernant la deuxième question, les résultats scientifiques disponibles ne permettent pas d'affirmer que les munitions à uranium appauvri entraînent un risque significatif pour la santé des populations civiles dans les zones de combat touchées ou pour celles du personnel militaire qui sert ou qui a servi dans ces zones. Cet avis reflète les résultats d'études conduites par l'ONU, l'OMS, l'AIEA, ainsi qu'un groupe d'experts réunis par la Commission européenne conformément à l'article 31 du traité Euratom qui a conclu que, et je cite: "Sur la base des informations disponibles, l'exposition à l'uranium appauvri ne pouvait pas provoquer d'effets sanitaires détectables selon les hypothèses réalistes concernant les doses qui pourraient être reçues". La Commission est disposée à réexaminer la question. La Commission continuera également à s'assurer de la santé de son personnel et à se conformer aux directives de l'OMS en cas de déploiement dans des conditions d'exposition potentielle à de l'uranium appauvri. Pour ce qui concerne le dialogue avec EUROMIL, la Commission est naturellement disposée à dialoguer avec tous les représentants de la société civile. Enfin, concernant les trois dernières questions, la Commission n'envisage pas, à ce jour, de s'engager financièrement dans ces domaines."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de resolutie van het Parlement die is aangenomen in november 2006 nodigt de Europese Unie en de lidstaten uit om op zich te nemen om de reikwijdte van Protocol III van het Verdrag over bepaalde conventionele wapens uit te breiden in een poging om het gebruik van wapens met verarmd uranium in te perken. Ik wil het Huis eraan herinneren dat het Parlement op actie aandringt die, zoals u weet, verder gaat dan de macht van de Commissie, aangezien de Gemeenschap geen ondertekenaar is van het Verdrag. Bovendien hebben de instellingen van de Gemeenschap, onder de Verdragen, geen macht op het gebied van militaire zaken. Ik heb desalniettemin niet de wens om de indruk te wekken dat de Commissie onverschillig staat tegenover problemen in verband met de productie, opslag en het gebruik van wapens die vallen onder het Verdrag over bepaalde conventionele wapens (CWV) of het onderwerp van niet-humane wapens in het algemeen. Haar standpunt is in feite zeer tegenovergesteld. De Commissie is druk bezig met de implementatie van een gezamenlijke actiekoers, die vorig jaar door de Raad is aangenomen, ten gunste van de universele aard van de CWV en de Protocollen. Dit jaar zijn er drie seminars gehouden, een in maart in Santo Domingo voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, en nog twee vorige maand in Lomé voor de Afrikaanse landen. Na deze seminars, heeft de Dominicaanse Republiek al aangekondigd bereid te zijn binnenkort het Verdrag te ratificeren, en Suriname heeft verklaard dat het klaar is de noodzakelijke stappen te nemen op weg naar ratificatie. De Commissie ondersteunt ook de implementatie van het Verdrag inzake biologische wapens en volgt ook initiatieven om een nieuw instrument te creëren als reactie op humanitaire bezorgdheid die is gewekt door clusterbommen, binnen het kader van de CWV en het Vredesproces van Oslo. De Commissie heeft ook actie ondernomen als reactie op de problemen veroorzaakt door explosief oorlogsmateriaal. In 2006 werd bijvoorbeeld vijf miljoen euro uitgegeven om te helpen bij het opruimen van explosieve oorlogsoverblijfselen in Libanon. Wat betreft de tweede vraag, kunnen de wetenschappelijke resultaten die voor ons beschikbaar zijn niet bevestigen dat munitie met verarmd uranium (DU) een significant risico voor de gezondheid van burgerbevolkingen met zich meebrengt in de betreffende oorlogsgebieden, of het militaire personeel dat dient of gediend heeft in die gebieden. Dit is de opvatting die is vastgelegd in onderzoeken van de VN, WHO en de IAEA (Internationale Organisatie voor Atoomenergie), en ook van een groep deskundigen opgericht door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 31 van het Euratom-Verdrag, dat als volgt luidt, en ik citeer: “Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat blootstelling aan DU geen naspeurbare effecten op de gezondheid oplevert onder realistische aannames van de doses die worden ontvangen”, einde citaat. De Commissie is bereid om het onderwerp nogmaals te bekijken. Zij zal ook de gezondheid van haar personeel blijven waarborgen en geleid worden door WHO-richtsnoeren in het geval van uitzending onder omstandigheden die blootstelling aan DU met zich meebrengen. Wat betreft de dialoog met Euromil, is de Commissie natuurlijk bereid om met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te praten. Met betrekking tot de laatste drie vragen, heeft de Commissie op het moment niet het plan om financiële verplichtingen op zich te nemen op deze gebieden."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Rezolucja Parlamentu przyjęta w listopadzie 2006 r. zaprasza Unię Europejską i państwa członkowskie, aby zobowiązały się do rozszerzenia zakresu protokołu III do konwencji w sprawie niektórych typów broni, w ramach starań o ograniczenie stosowania broni ze zubożonym uranem. Pragnę przypomnieć każdemu w tej Izbie, że Parlament wzywa do działania, które, jak państwo wiedzą, wykracza poza ramy uprawnień Komisji z uwagi na fakt, że Wspólnota nie jest sygnatariuszem tej konwencji. Ponadto, zgodnie z Traktatami, instytucje Wspólnoty nie dysponują kompetencjami w kwestiach wojskowych. Niemniej jednak nie chciałbym stwarzać wrażenia, że Komisja pozostaje obojętna wobec problemów związanych z produkcją, składowaniem i wykorzystaniem broni objętej konwencją ONZ w sprawie niektórych typów broni konwencjonalnej (CCW) lub w ogóle broni o wysoce szkodliwym działaniu. W rzeczywistości jej stanowisko jest całkiem odmienne. Komisja jest w pełni zaangażowana w realizację wspólnych działań, przyjętych przez Radę w zeszłym roku, na rzecz uniwersalnego charakteru konwencji CCW i jej protokołów. W tym roku odbyły się trzy seminaria, jedno w marcu dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Santo Domingo, a dwa następne w zeszłym miesiącu dla krajów afrykańskich w Lomé. Po zakończeniu się tych seminariów Republika Dominikańska już ogłosiła swoją gotowość do ratyfikacji w najbliższym czasie tej konwencji, a władze Surinamu oświadczyły, że są gotowe podjąć niezbędne kroki w kierunku ratyfikacji. Komisja popiera również wdrażanie konwencji o broniach biologicznych, jak również rozwija inicjatywy na rzecz stworzenia nowego instrumentu w odpowiedzi na obawy o charakterze humanitarnym, jakie budzą bomby kasetowe, w ramach CCW i procesu pokojowego z Oslo. Komisja wzięła też udział w działaniach w odpowiedzi na problemy wywoływane przez materiały wybuchowe. Na przykład w 2006 r. wydano pięć milionów euro na pomoc w oczyszczaniu z niewybuchów w Libanie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, wyniki badań naukowych, jakimi dysponujemy, nie mogą potwierdzić, że zubożony uran (DU) powoduje znaczne zagrożenie dla zdrowia ludności cywilnej w omawianych rejonach walk czy też dla personelu wojskowego, który odbywa lub odbywał służbę na tych obszarach. Tak brzmi opinia wyrażana w badaniach ONZ, WHO i MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej), jak również grupa ekspertów powołana przez Komisję Europejską zgodnie z art. 31 traktatu Euratom, która mówi, co następuje: „Na podstawie dostępnych informacji wnioskuje się, że DU nie może powodować żadnych wykrywalnych skutków zdrowotnych przy realistycznych założeniach dotyczących potencjalnie otrzymanych dawek”, koniec cytatu. Komisja zamierza przyjrzeć się tej sprawie ponownie. Będzie również w dalszym ciągu udzielać gwarancji dla zdrowia swojego personelu i kierować się dyrektywami WHO w przypadku zaangażowania w warunkach potencjał DU. W odniesieniu do dialogu z EUROMIL, Komisja oczywiście jest gotowa rozmawiać z wszystkimi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. W odniesieniu do ostatnich trzech pytań Komisja nie zamierza obecnie podejmować zobowiązań finansowych w tych obszarach."@pl16
". Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a resolução do Parlamento, adoptada em Novembro de 2006, convida a União Europeia e os Estados-Membros a empenharem-se no alargamento do campo de aplicação do Protocolo III da Convenção sobre Certas Armas Convencionais, a fim de pôr fim à utilização de munições de urânio empobrecido. Gostaria de recordar a esta Assembleia que o Parlamento apela a acções que, como sabem, ultrapassam as competências da Comissão uma vez que a Comunidade não é parte da Convenção. Além disso, nos termos dos Tratados, as instituições da Comunidade não possuem competências no domínio militar. Não quero no entanto transmitir a impressão de que a Comissão é indiferente aos problemas relacionados com a produção, o armazenamento e o emprego das armas abrangidas pela CCAC ou com a questão das armas desumanas em geral, antes pelo contrário. A Comissão está empenhada a 100% na implementação da acção comum, adoptada no ano passado pelo Conselho, que se manifesta em defesa da universalidade da CACC e dos seus protocolos. Realizaram-se este ano três seminários, um relativo à América Latina e às Caraíbas, que se realizou em Santo Domingo em Março passado, e os outros dois relativos aos países africanos, que teve lugar em Lomé no mês passado. No seguimento desses seminários, a República Dominicana já anunciou a sua intenção de ratificar muito em breve a Convenção, e o Suriname declarou-se disposto a desenvolver os procedimentos necessários à ratificação. Além disso, a Comissão apoia a implementação da Convenção sobre a proibição das Armas Biológicas e acompanha, por outro lado, as iniciativas que visam criar um novo instrumento destinado a dar resposta às preocupações humanitárias suscitadas pelas bombas de fragmentação, tanto no quadro da CACC como no do processo de Oslo. A Comissão conduziu também acções em resposta aos problemas causados pelas munições explosivas. Por exemplo, em 2006 foram gastos 5 milhões de euros para ajudar à eliminação de resíduos de guerra explosivos (ERW) no Líbano. Relativamente à segunda questão, os resultados científicos disponíveis não permitem afirmar que as munições de urânio empobrecido provocam um risco significativo para a saúde das populações civis nas zonas de combate envolvidas ou para a do pessoal militar que serve ou serviu nessas zonas. Este parecer reflecte os resultados de estudos conduzidos pela ONU, pela OMS, pela AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica), assim como por um grupo de peritos reunidos pela Comissão Europeia nos termos do artigo 31.º do Tratado Euratom, que concluiu que, e cito: "Com base nas informações disponíveis, a exposição ao urânio empobrecido, segundo as hipóteses realistas relativas às doses que poderiam ter sido recebidas, não podia provocar efeitos sanitários detectáveis". A Comissão está disposta a reanalisar a questão. A Comissão continuará também a assegurar-se da saúde do seu pessoal e a cumprir as directivas da OMS em caso de actuação no terreno em condições de potencial exposição ao urânio empobrecido. No que respeita ao diálogo com a EUROMIL, a Comissão está evidentemente disposta a dialogar com todos os representantes da sociedade civil. Por fim, no que se refere às três últimas questões, a Comissão não está neste momento a prever envolver-se financeiramente nestes domínios."@pt17
"Monsieur le Président, honorables membres, la résolution du Parlement, adoptée en novembre 2006, invite l'Union européenne et les États membres à s'engager pour étendre le champ du protocole III de la Convention sur certaines armes classiques dans le but de mettre fin à l'utilisation de munitions à uranium appauvri. Je souhaite rappeler à cette Assemblée que le Parlement appelle à des actions qui, vous le savez, dépassent les compétences de la Commission dans la mesure où la Communauté n'est pas partie à la Convention. Par ailleurs, en vertu des traités, les institutions de la Communauté n'ont pas de compétences dans le domaine militaire. Je ne voudrais néanmoins pas donner l'impression que la Commission est indifférente aux problèmes liés à la production, au stockage et à l'emploi des armes couvertes par la CCAC ou à la question des armes inhumaines en général, bien au contraire. La Commission est pleinement engagée dans la mise en œuvre de l'action commune, adoptée l'année dernière par le Conseil, qui s'exprime en faveur de l'universalité de la CCAC et de ses protocoles. Trois séminaires ont eu lieu cette année, l'un pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est tenu à Saint-Domingue en mars, et les deux autres pour les pays africains à Lomé, le mois dernier. À la suite de ces séminaires, la République dominicaine a déjà annoncé son intention de ratifier très prochainement la Convention et le Surinam s'est déclaré disposé à accomplir les progrès nécessaires à la ratification. Par ailleurs, la Commission soutient la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et suit également les initiatives qui visent à créer un nouvel instrument pour répondre aux préoccupations humanitaires que suscitent les bombes à sous-munitions, tant dans le cadre de la CCAC que dans celui du processus d'Oslo. La Commission a aussi mené des actions en réponse aux problèmes causés par les munitions explosives. Par exemple, en 2006, cinq millions d'euros ont été déboursés pour aider à l'enlèvement des débris de guerre explosifs au Liban. Concernant la deuxième question, les résultats scientifiques disponibles ne permettent pas d'affirmer que les munitions à uranium appauvri entraînent un risque significatif pour la santé des populations civiles dans les zones de combat touchées ou pour celles du personnel militaire qui sert ou qui a servi dans ces zones. Cet avis reflète les résultats d'études conduites par l'ONU, l'OMS, l'AIEA, ainsi qu'un groupe d'experts réunis par la Commission européenne conformément à l'article 31 du traité Euratom qui a conclu que, et je cite: "Sur la base des informations disponibles, l'exposition à l'uranium appauvri ne pouvait pas provoquer d'effets sanitaires détectables selon les hypothèses réalistes concernant les doses qui pourraient être reçues". La Commission est disposée à réexaminer la question. La Commission continuera également à s'assurer de la santé de son personnel et à se conformer aux directives de l'OMS en cas de déploiement dans des conditions d'exposition potentielle à de l'uranium appauvri. Pour ce qui concerne le dialogue avec EUROMIL, la Commission est naturellement disposée à dialoguer avec tous les représentants de la société civile. Enfin, concernant les trois dernières questions, la Commission n'envisage pas, à ce jour, de s'engager financièrement dans ces domaines."@ro18
". − Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v uznesení Parlamentu prijatom v novembri 2006 sa Európska únia a členské štáty vyzývajú k tomu, aby pristúpili k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti Protokolu III k Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, s cieľom obmedziť používanie zbraní obsahujúcich ochudobnený urán. Chcel by som tomuto Parlamentu pripomenúť, že Parlament vyzýva k činnosti, ktorá, ako viete, presahuje právomoci Komisie, keďže Spoločenstvo nie je signatárom dohovoru. Okrem toho podľa zmlúv nemajú inštitúcie Spoločenstva právomoci v oblasti vojenských záležitostí. Napriek tomu by som nechcel, aby Komisia budila dojem, že k problémom súvisiacim s výrobou, uskladnením a používaním zbraní, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o určitých konvenčných zbraniach alebo so záležitosťou nehumánnych zbraní vo všeobecnosti, zaujala ľahostajný postoj. V skutočnosti je to presne naopak. Komisia sa v plnej miere zapája do vykonávania spoločného stanoviska, ktoré prijala Rada minulý rok, v prospech všeobecnej povahy dohovoru a jeho protokolov. Tento rok sa konali tri semináre, jeden pre Južnú Ameriku a Karibik v marci v Santo Domingo a dva ďalšie pre africké krajiny minulý mesiac v Lomé. Na základe týchto seminárov Dominikánska republika už oznámila, že hodlá dohovor v dohľadnom čase ratifikovať a Surinam sa vyjadril, že je pripravený prijať potrebné kroky vedúce k ratifikácii. Komisia podporuje aj vykonávanie Dohovoru o biologických zbraniach a rovnako pracuje na iniciatívach na vytvorenie nového nástroja v reakcii na humanitárne obavy, ktoré vzbudzujú trieštivé bomby, a to v rámci Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach a mierového procesu z Osla. Komisia už tiež pristúpila k činnosti v reakcii na problémy spôsobené výbušnou výzbrojou. V roku 2006 bolo napríklad rozdelených päť miliónov EUR, s cieľom pomôcť pri čistení trosiek po bojoch s výbušninami v Libanone. V súvislosti s druhou otázkou by som povedal, že dostupné vedecké výsledky nemôžu potvrdiť, že munícia obsahujúca ochudobnený urán predstavuje významné riziko pre zdravie civilného obyvateľstva v príslušných oblastiach bojov alebo pre vojenský personál, ktorý slúži alebo slúžil v týchto oblastiach. Ide o stanovisko uvedené v prieskumoch OSN, WHO a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ako aj skupiny expertov, ktorú zriadila Európska komisia podľa článku 31 Zmluvy o Euratome, v ktorom sa stanovuje, citujem: „Na základe dostupných informácií sa vystavenie ochudobnenému uránu nepovažuje za vedúce k zistiteľným zdravotným účinkom za predpokladu realistického množstva absorbovaných dávok,“ koniec citátu. Komisia hodlá túto záležitosť opätovne preskúmať. Rovnako bude naďalej zabezpečovať zdravie svojho personálu a bude sa riadiť usmerneniami WHO v prípade umiestnenia jednotiek v podmienkach možného vystavenia ochudobnenému uránu. Pokiaľ ide o dialóg s organizáciou EUROMIL, Komisia, samozrejme, hodlá diskutovať s akýmkoľvek zástupcom občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o posledné tri otázky, Komisia v súčasnosti nehodlá prijať žiadne finančné záväzky v týchto oblastiach."@sk19
". − Gospa predsednica, gospe in gospodje, resolucija Parlamenta, sprejeta novembra 2006, v poskusu zmanjšanja uporabe orožja, ki vsebuje osiromašen uran, poziva Evropsko unijo in države članice, da se zavežejo k razširitvi protokola III konvencije o določenem konvencionalnem orožju. Parlament bi rad opozoril, da poziva k ukrepom, ki, kot veste, presegajo pooblastila Komisije, ker Skupnost ni podpisnica konvencije. Poleg tega v skladu s pogodbami institucije Skupnosti v vojaških zadevah nimajo pooblastil. Kljub temu ne želim dajati vtisa, da je Komisija brezbrižna do problemov, povezanih s proizvodnjo, skladiščenjem in uporabo orožja iz konvencije o določenem konvencionalnem orožju (KKO), ali vprašanja nečloveškega orožja na splošno. Pravzaprav je njeno stališče ravno nasprotno. Komisija v celoti sodeluje pri izvajanju skupnih ukrepov, ki jih je lani sprejel Svet in ki podpirajo splošno naravo KKO in njenih protokolov. Letos so potekali trije seminarji; seminar za Latinsko Ameriko in Karibe je potekal marca v Santo Domingu, prejšnji mesec pa sta bila v Loméju dva za afriške države. Po teh seminarjih je Dominikanska republika razglasila, da je pripravljena v kratkem ratificirati konvencijo, Surinam pa je izjavil, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za ratifikacijo. Komisija prav tako podpira izvajanje konvencije o biološkem orožju in spremlja pobude za oblikovanje novega instrumenta kot odziva na humanitarne probleme, ki jih povzročajo kasetne bombe, v okviru KKO in mirovnega procesa iz Osla. Komisija je sprejela tudi ukrepe zaradi problemov, ki jih povzročajo eksplozivna sredstva. Leta 2006 je bilo na primer pet milijonov EUR dodeljenih odstranjevanju eksplozivnih ostankov vojne v Libanonu. Kar zadeva drugo vprašanje, znanstveni rezultati, ki so nam na voljo, ne morejo potrditi, da strelivo, ki vsebuje osiromašen uran, povzroča znatno tveganje za zdravje civilnega prebivalstva na zadevnih območjih bojevanja ali vojaškega osebja, ki služi ali je služilo na teh območjih. To je mnenje, navedeno v raziskavah ZN, SZO in IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) ter skupine strokovnjakov, ki jo je v skladu s členom 31 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ustanovila Evropska komisija in ki navaja, da se na podlagi razpoložljivih informacij sklepa, da izpostavljenost osiromašenemu uranu ne more povzročiti zaznavnih učinkov na zdravje glede na realne predpostavke doz, ki bi jih prejeli. Komisija je pripravljena ponovno preučiti zadevo. Prav tako bo še naprej zagotavljala zdravje svojega osebja in bo v primeru namestitve pod pogoji, ki vključujejo možno izpostavljenost osiromašenemu uranu, ravnala v skladu z direktivami SZO. Kar zadeva dialog z organizacijo EUROMIL, je Komisija seveda pripravljena govoriti z vsakim predstavnikom civilne družbe. V povezavi z zadnjimi tremi vprašanji Komisija trenutno ne namerava sprejeti finančnih obveznosti na teh področjih."@sl20
". − Fru talman, mina damer och herrar! I parlamentets resolution som antogs i november 2006 uppmanas Europeiska unionen och medlemsstaterna att åta sig att utvidga räckvidden för protokoll III i konventionen om vissa konventionella vapen för att begränsa användningen av vapen med utarmat uran. Jag vill påminna om att parlamentet kräver åtgärder som, som ni vet, sträcker sig utanför kommissionens befogenheter, med tanke på att kommissionen inte är undertecknande part i konventionen. Enligt fördragen har gemenskapens institutioner vidare inga befogenheter i militära frågor. Jag har dock ingen önskan att förmedla intrycket att kommissionen är likgiltig för problem i samband med produktion, lagring och användning av vapen som omfattas av konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) eller frågan om inhumana vapen i allmänhet. Dess inställning är faktiskt den motsatta. Kommissionen är fullt engagerad i att genomföra en gemensam handlingsväg, som antogs av rådet förra året, till förmån för den allmänna karaktären hos CCW och dess protokoll. Tre seminarier har hållits i år, ett för Latinamerika och Västindien i Santo Domingo i mars, och ytterligare två för de afrikanska länderna i Lomé förra månaden. Efter dessa seminarier har Dominikanska republiken redan meddelat sin villighet att ratificera konventionen snart, och Surinam har sagt sig vara redo att vidta de nödvändiga åtgärderna mot ratificering. Kommissionen stöder även genomförandet av konventionen om biologiska vapen och följer upp initiativ för att skapa ett nytt instrument som svar på humanitär oro kring klusterbomber, inom ramen för CCW och fredsprocessen från Oslo. Kommissionen har även vidtagit åtgärder som svar på de problem som orsakas av explosiv ammunition. År 2006 delades exempelvis 5 miljoner euro ut för att hjälpa till att röja explosivt kvarlämnat krigsmateriel i Libanon. När det gäller den andra frågan kan de vetenskapliga resultat som står till vårt förfogande inte bekräfta att krigsmateriel med utarmat uran medför en betydande risk för hälsan för civilbefolkningen i de berörda stridsområdena, eller för militär personal som tjänstgör eller har tjänstgjort i dessa områden. Det är denna åsikt som har angetts i undersökningar av FN, WHO och IAEA (Internationella atomenergimyndigheten) och även en expertgrupp som har inrättats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 31 i Euratomfördraget, där följande deklareras: ”På grundval av den tillgängliga informationen dras slutsatsen att exponeringen för utarmat uran inte kan producera några spårbara hälsoeffekter under realistiska antaganden om de doser som skulle tas emot.” Kommissionen är villig att se över frågan på nytt. Den kommer även att fortsätta att garantera hälsan för sin personal och styras av WHO-direktiv i händelse av användning under omständigheter som medför en potentiell exponering för utarmat uran. När det gäller dialogen med Euromil är kommissionen naturligtvis villig att tala med företrädare för det civila samhället. När det gäller de sista tre frågorna har kommissionen för närvarande inte för avsikt att göra några ekonomiska åtaganden inom dessa områden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph