Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-362"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-362"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". − Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa materia molto è stato detto in passato e purtroppo ritengo che molto dovrà ancora essere detto prima che si trovi una soluzione definitiva, lo hanno detto prima i colleghi e lo hanno chiarito molto bene. Esistono provvedimenti di qualche Stato membro che proibiscono la realizzazione e qualunque uso a scopo commerciale o bellico di questo tipo di munizionamento. Esistono varie sollecitazioni fatte da questo Parlamento, esistono documenti fotografici e testimonianze, esistono fondati motivi per ritenere che militari italiani sono morti per l’esposizione a tali tipi di armi. Esiste una risoluzione dell’ONU che dimostra una generale preoccupazione, esistono varie richieste di studi approfonditi sulla materia. Esiste il principio di precauzione che conformemente al diritto dell’Unione europea dovrebbe indurre una moratoria generalizzata quanto meno fino a quando non si abbiano dati certi di natura scientifica. Tuttavia, nulla di tutto questo fino ad oggi ha ottenuto un risultato sperato. L’uranio impoverito continua ad essere usato nei teatri di guerra, sia in zone rurali che urbane. E’ indubbio che il materiale chimico, in genere, penetra attraverso il suolo sia nelle falde acquifere che nei prodotti dell’agricoltura e quindi è indubbio che le particelle di uranio impoverito al contatto con il suolo si disperdono nel sottosuolo inquinando acque sotterranee e prodotti agricoli, con l’ovvia conseguenza della diffusione di malattie indotte nelle popolazioni che vi sono esposte e – anche se in forma ridotta – su tutto il pianeta attraverso il ciclo delle acque e gli elementi, specie in un sistema di mercato globale sempre più ampio. E’ vero che non esistono ancora studi certi a dimostrazione di tale pericolosità, ma è innegabile che i parametri oggi a nostra conoscenza non escludano l’esistenza del rischio. Già solo questa considerazione deve impegnare i paesi a democrazia avanzata ad approfondire e decidere. L’Unione europea in particolare non può, a mio avviso, continuare a non fare. L’Unione ha doveri precisi verso i propri Stati membri, ha doveri precisi nei confronti del resto del mondo, ha doveri precisi nei confronti dei propri cittadini. L’Unione ha risorse economiche da poter utilizzare e nessuna limitazione in termini di scienza e laboratori disponibili. Il non fare certamente è un fatto di volontà e non di carenza di disponibilità di risorse e mezzi. Da tutto quanto sopra, emerge che il Consiglio e la Commissione non possono esimersi dall’impegnarsi affinché i propri cittadini, siano essi civili o militari, non vengano inviati in aree del mondo dove sono utilizzate e sono state utilizzate tali tipi di munizione, ma non possono nemmeno esimersi dall’avviare ogni possibile iniziativa che in una prima fase ne concili la fabbricazione e l’uso e a seguito dei risultati scientifici si prepari la loro messa al bando totale e distruzione definitiva. Questo è quanto si chiede sperando che il senso di responsabilità del Consiglio e della Commissione venga dimostrato concretamente, visto che non si tratta di fumosa questione politica, ma di salute pubblica."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". − Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na toto téma se už toho v minulosti řeklo mnoho a bohužel se domnívám, že ještě hodně se bude muset říci, než se najde konečné řešení. Tolik řekli už i mí kolegové a jasně to vysvětlili. V některých členských státech budou muset být zavedena opatření pro zákaz výroby a používání tohoto typu zbraní na komerční nebo bojové účely. Tento Parlament několikrát zopakoval svou výzvu, existuje dokumentace formou fotografií a svědectví a existují logické důvody domnívat se, že italský vojenský personál zahynul v důsledku vystavení se těmto typům zbraní. Existuje rezoluce OSN, v níž se vyjadřuje rozšířená obava, a byly předložené různé žádosti o detailní studie této otázky. Existuje zásada prevence, která by v souladu s právem Evropské unie měla vést k všeobecnému moratoriu aspoň do té doby, než budou k dispozici definitivní vědecké údaje. Žádná z těchto činností však zatím nevedla k očekávanému výsledku. Ochuzený uran se nadále používá ve válečných bojůvkách, ať už probíhají na venkově nebo ve městech. Je nezpochybnitelné, že chemické látky prosakují do půdy a dostávají se do vrstev se spodní vodou a do rostlin, a proto nemůžeme pochybovat o tom, že části ochuzeného uranu, které přišly do kontaktu s půdou, se rozšiřují do půdního podloží, čímž znečišťují pozemní vody a zemědělské výrobky, což samozřejmě vede k rozšiřování nemocí mezi dotčeným obyvatelstvem a do menší míry i celého světa prostřednictvím vodního cyklu a cyklu částic, zejména v rámci neustále se rozšiřujícího světového tržního systému. Dozajista neexistují žádné konečné studie, které by nebezpečí prokázaly, ale nelze popřít, že na základě parametrů, které jsou nám dnes známé, se nevylučuje existence rizika. Tato samotná úvaha musí přinutit pokrokové demokracie, aby podrobněji přezkoumaly záležitost a přijaly rozhodnutí. Podle mého názoru si Evropská unie nemůže dovolit nečinnost. Unie má vůči členským státům jasné závazky, má jasné závazky vůči světu a jasné závazky vůči svým vlastním občanům. Unie má hospodářské zdroje, které může využít a neomezuje ji nedostatek, pokud jde o vědu a dostupné laboratoře. Rozhodnutí nejednat je nepochybně výsledkem volby, ne důsledkem nedostatku dostupných zdrojů a prostředků. Vzhledem k všem těmto skutečnostem je zjevné, že Rada a Komise nemohou zabránit, aby jejich občané, ať už civilisté nebo vojenský personál, nebyli vysláni do oblastí světa, kde se tento typ munice využíval a využívá, ale také nemohou zabránit přijetí každé možné iniciativy v raném stadiu, jejímž cílem je upravit výrobu a používání této munice, a vzhledem k vědeckým údajům připravit otevřený zákaz a konečnou likvidaci těchto zbraní. O to se snažíme v naději, že Rada a Komise v praxi prokážou svůj smysl pro zodpovědnost, neboť nejde o nejasnou politickou záležitost, ale o otázku veřejného zdraví."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Der er blevet sagt meget om dette emne tidligere, og jeg tror desværre, at der fortsat er meget at sige, før man finder en endelig løsning - det har de foregående talere forklaret godt. Der er blevet truffet foranstaltninger i nogle medlemsstater for at forbyde produktion og brug af denne type våben til kommercielle eller krigeriske formål. Der har været flere anmodninger fra Parlamentet, der foreligger dokumenter i form af fotografier og vidneudsagn, og der er rimelig grund til at antage, at italienske soldater er døde som følge af, at de har været udsat for denne type våben. Der foreligger en FN-resolution, som udtrykker stor bekymring, og der har været flere krav om tilbundsgående undersøgelser af spørgsmålet. Vi har forsigtighedsprincippet, som i henhold til EU's lovgivning burde tilsige et generelt moratorium, i det mindste til der foreligger endelige forskningsresultater. Imidlertid har intet af dette hidtil ført til det forventede resultat. Forarmet uran anvendes stadig på krigsscenen, på land og i by. Der er ikke tvivl om, at kemiske substanser trænger gennem jorden og når grundvand og afgrøder, og der kan derfor ikke være tvivl om, at partikler af forarmet uran, som er i kontakt med jorden, trænger ned i de underliggende lag og forurener grundvandet og landbrugsprodukterne, hvilket fører til spredning af sygdom i den udsatte befolkning og i mindre grad i hele verden gennem vandkredsløbet og elementernes kredsløb, navnlig i et stadig voksende globalt markedssystem. Der foreligger ganske vist endnu ikke definitive undersøgelser, som beviser risikoen, men det kan ikke nægtes, at den viden vi har i dag, ikke udelukker, at der kan være en risiko. Alene denne overvejelse må tvinge moderne demokratier til at undersøge sagen nærmere og træffe en beslutning. Navnlig EU kar efter min mening ikke blive ved med at gøre ingenting. EU har klare forpligtelser over for medlemsstaterne, klare forpligtelser over for resten af verden, klare forpligtelser over for sine egne borgere. EU har økonomiske ressourcer, som kan anvendes, og ingen begrænsninger med hensyn til forskere og laboratorier. Når man ingenting gør, er det resultatet af et valg, ikke af manglende ressourcer og midler. På denne baggrund står det klart, at Rådet og Kommissionen ikke kan undgå, at deres borgere - civile såvel som militære - bliver udsendt til områder af verden, hvor denne type ammunition bruges og har været brugt, men de kan heller ikke undgå at tage ethvert tænkeligt initiativ i en tidlig fase for at regulere fremstillingen og brugen af dem og på grundlag af videnskabelige data forberede et decideret forbud og en endelig destruktion. Dette er vores ønske i håbet om, at Rådet og Kommissionen vil vise deres ansvarsfølelse i praksis, eftersom der ikke er tale om et uldent politisk emne, men om folkesundheden."@da2
". − Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vieles wurde in der Vergangenheit zu diesem Thema gesagt, und leider muss meines Erachtens auch noch viel darüber gesagt werden, ehe eine endgültige Lösung gefunden wird; meine Kollegen haben bereits darauf hingewiesen und es sehr gut dargelegt. Einige Mitgliedstaaten haben Maßnahmen erlassen, die die Herstellung und jegliche Verwendung dieser Waffenart zu kommerziellen oder kriegerischen Zwecken verbieten. Es gab mehrere Forderungen dieses Parlaments, es gibt Unterlagen in Form von Fotos und Zeugenaussagen, und es gibt handfeste Gründe für die Annahme, dass italienische Militärangehörige aufgrund der Exposition gegenüber solchen Waffen gestorben sind. Es gibt eine UNO-Resolution, in der allgemeine Besorgnis zum Ausdruck gebracht wurde, und es wurden mehrere Forderungen nach gründlicheren Untersuchungen dieser Thematik erhoben. Es gilt das Vorsorgeprinzip, das, im Einklang mit dem EU-Recht, zur Verhängung eines allgemeinen Moratoriums führen müsste, das mindestens so lange gelten sollte, bis gesicherte wissenschaftliche Daten vorliegen. Doch nichts von alledem hat bisher die erhofften Ergebnisse gebracht. Abgereichertes Uran wird weiterhin auf Kriegsschauplätzen in ländlicher und städtischer Umgebung eingesetzt. Es besteht kein Zweifel, dass die chemische Substanz durch den Boden in das Grundwasser und in die Feldfrüchte gelangt, und deshalb steht außer Frage, dass Partikel von abgereichertem Uran, die in Kontakt mit dem Boden kommen, sich im Untergrund verstreuen und Trinkwasser sowie Agrarerzeugnisse verseuchen, was offenkundig zur Verbreitung von Krankheiten unter der exponierten Bevölkerung und – wenngleich in abgeschwächter Form – durch den Wasserkreislauf und die Elemente, speziell in einem immer umfassenderen globalen Marktsystem, im Weltmaßstab führt. Es liegen zugegebenermaßen noch keine endgültigen Studien als Beweis für diese Gefährlichkeit vor, doch lässt sich nicht leugnen, dass die uns heute bekannten Parameter die Existenz dieser Gefahr nicht ausschließen. Allein diese Erwägung muss die fortgeschrittenen Demokratien dazu veranlassen, das Thema eingehender zu untersuchen und Entscheidungen zu treffen. Insbesondere die Europäische Union darf meines Erachtens nicht weiterhin untätig bleiben. Die Union hat klare Pflichten gegenüber ihren Mitgliedstaaten, sie hat klare Pflichten gegenüber der übrigen Welt, klare Pflichten gegenüber ihren Bürgern. Die Union verfügt über wirtschaftliche Ressourcen, die sie nutzen kann, und sie unterliegt keinen Beschränkungen in Bezug auf die Wissenschaft und die verfügbaren Labors. Nichts zu unternehmen ist zweifellos das Ergebnis einer Wahl, und nicht eines Mangels an Ressourcen und Mitteln. In Anbetracht all dessen wird klar, dass sich Rat und Kommission verpflichten müssen, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Bürger, seien sie nun Zivilisten oder Militärangehörige, nicht in Gebiete der Welt geschickt werden, wo diese Art von Munition verwendet wird oder wurde, und dass sie darüber hinaus nicht umhin können, jede erdenkliche Initiative zu ergreifen, um vorerst ihre Herstellung und Verwendung anzupassen und dann, im Lichte der wissenschaftlichen Ergebnisse, ihre vollständige Ächtung und endgültige Vernichtung vorzubereiten. Das ist es, was wir fordern, wobei wir hoffen, dass Rat und Kommission ihr Verantwortungsbewusstsein in der Praxis unter Beweis stellen, denn das ist kein schwammiges politisches Problem, sondern eine Frage der öffentlichen Gesundheit."@de9
"− Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουν ειπωθεί πολλά γι’ αυτό το θέμα στο παρελθόν και δυστυχώς είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να ειπωθούν ακόμα πολλά μέχρι να βρεθεί μια οριστική λύση. Οι συνάδελφοί μου αναφέρθηκαν ήδη εκτενώς και εξήγησαν το θέμα πολύ καλά. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα από ορισμένα κράτη μέλη για την απαγόρευση της παραγωγής και κάθε χρήσης αυτού του τύπου εξοπλισμών για εμπορικούς ή πολεμικούς σκοπούς. Υποβλήθηκαν πολλά αιτήματα από αυτό το Κοινοβούλιο, υπάρχουν έγγραφα υπό τη μορφή φωτογραφιών και καταθέσεων και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ιταλοί στρατιωτικοί πέθαναν ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε όπλα αυτού του είδους. Υπάρχει ένα ψήφισμα του ΟΗΕ που εκφράζει γενική ανησυχία και υπάρχουν διάφορα αιτήματα για ενδελεχείς μελέτες του θέματος. Υπάρχει η αρχή της προφύλαξης, η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύει ένα γενικό μορατόριουμ τουλάχιστον μέχρι να εξαχθούν οριστικά επιστημονικά δεδομένα. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν οδήγησε μέχρι στιγμής στο ποθητό αποτέλεσμα. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα πεδία των μαχών, είτε αυτά είναι στην ύπαιθρο ή στις πόλεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χημική ουσία εισχωρεί στο έδαφος και περνά στους υδροφόρους ορίζοντες και στις καλλιέργειες και συνεπώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σωματίδια του απεμπλουτισμένου ουρανίου που έρχονται σε επαφή με το έδαφος διασκορπίζονται στο υπέδαφος, μολύνοντας τα υπόγεια ύδατα και τη γεωργική παραγωγή, προκαλώντας προφανώς την εξάπλωση ασθενειών στους εκτεθειμένους πληθυσμούς και, σε μικρότερο βαθμό, παγκοσμίως μέσω του κύκλου του νερού και του κύκλου των στοιχείων, ειδικά σε ένα διαρκώς επεκτεινόμενο σύστημα παγκόσμιας αγοράς. Δεν υπάρχουν, ομολογουμένως, οριστικές μελέτες μέχρι στιγμής που να αποδεικνύουν τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι οι παράμετροι που γνωρίζουμε σήμερα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ύπαρξης κινδύνου. Αυτό και μόνο το ενδεχόμενο πρέπει να υποχρεώσει τις προηγμένες δημοκρατίες να μελετήσουν το θέμα βαθύτερα και να λάβουν μια απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να εξακολουθεί να μένει άπραγη. Η Ένωση έχει σαφή καθήκοντα απέναντι στα κράτη μέλη της, σαφή καθήκοντα απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, σαφή καθήκοντα απέναντι στους πολίτες της. Η Ένωση έχει οικονομικούς πόρους που μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεν έχει κανέναν περιορισμό όσον αφορά την επιστήμη και τα διαθέσιμα εργαστήρια. Η μη δραστηριοποίηση αποτελεί αναμφίβολα αποτέλεσμα επιλογής και όχι έλλειψης διαθέσιμων πόρων και μέσων. Στο πλαίσιο όλων αυτών, είναι σαφές ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπορούν να αποφύγουν την αποστολή των πολιτών τους, είτε ως άμαχοι είτε ως στρατιωτικό προσωπικό, σε περιοχές του κόσμου όπου χρησιμοποιούνται και έχουν χρησιμοποιηθεί αυτοί οι τύποι όπλων, αλλά ούτε και μπορούν να αποφύγουν τη λήψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας σε πρώιμο στάδιο ώστε να γίνουν προσαρμογές στην κατασκευή και στη χρήση τους και, υπό το πρίσμα επιστημονικών δεδομένων, να προετοιμαστούν για την άμεση απαγόρευση και την οριστική καταστροφή τους. Αυτό ακριβώς ζητάμε ελπίζοντας ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα επιδείξουν στην πράξη το αίσθημα ευθύνης τους, δεδομένου ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα ασαφές πολιτικό θέμα, αλλά για ένα θέμα δημόσιας υγείας."@el10
". − Madam President, ladies and gentlemen, much has been said on this topic in the past and unfortunately I am of the view that much will still have to be said before a definitive solution is found; my colleagues said as much earlier and explained it very well. Measures have been put in place by some Member States to prohibit the production and any use of this type of armament for commercial or bellicose purposes. There have been several requests by this Parliament, there are documents in the form of photographs and testimonies, and there are reasonable grounds for considering that Italian military personnel died as a result of exposure to these kinds of weapons. There is a UN resolution expressing widespread concern and there have been various requests for in-depth studies of the issue. There is the precautionary principle which, in accordance with European Union law, should dictate a general moratorium at least until such time as definitive scientific data is produced. However, none of this has so far resulted in the anticipated outcome. Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban. There is no question that chemical matter penetrates the soil and gets into aquifers and crops and therefore there can be no question that particles of depleted uranium which are in contact with the soil disperse into the subsoil, contaminating underground waters and agricultural produce, obviously resulting in the spread of disease among exposed populations and, to a lesser extent, worldwide through the water cycle and the cycle of elements, especially in an ever-expanding global market system. There are, admittedly, no definitive studies as yet to prove the danger, but there can be no denying that the parameters of which we are aware today do not rule out that a risk may exist. That consideration alone must force advanced democracies to study the matter in more depth and take a decision. The European Union in particular cannot, in my opinion, continue to do nothing. The Union has clear duties towards its Member States, clear duties towards the rest of the world, clear duties towards its own citizens. The Union has economic resources which it can use and no restrictions in terms of science and available laboratories. Doing nothing is unquestionably the result of a choice, not of a lack of available resources and means. In view of all this, it is clear that the Council and the Commission cannot avoid their citizens, whether civilians or military personnel, from being posted to areas of the world where these types of munitions are and have been used, but neither can they avoid taking every possible initiative at an early stage to make adjustments to their manufacture and use and, in the light of scientific data, prepare for an outright ban and definitive destruction. This is what we are seeking in the hope that the Council and the Commission will demonstrate in practice their sense of responsibility, given that this is not a woolly political issue, but a matter of public health."@en4
". − Señora Presidenta, Señorías, sobre esta cuestión se ha hablado mucho en el pasado y, desgraciadamente, creo que aún deberá hablarse mucho antes de encontrar una solución definitiva, como ya han señalado y aclarado perfectamente los oradores que han intervenido antes que yo. Algunos Estados miembros han aprobado disposiciones que prohíben la producción y el uso comercial o bélico de este tipo de munición. Existen diversas peticiones de este Parlamento, existen documentos fotográficos y testimonios, existen motivos fundados para creer que algunos militares italianos han fallecido a causa de la exposición a este tipo de armas. Existe también una Resolución de las Naciones Unidas que demuestra una preocupación generalizada, así como varias peticiones de estudios detallados sobre esta cuestión. Existe por otra parte el principio de precaución que, de conformidad con el Derecho comunitario, debería inducir a la adopción de una moratoria general por lo menos hasta que no se disponga de datos científicos definitivos. No obstante, nada de todo esto ha tenido por el momento los resultados esperados. Se sigue utilizando uranio empobrecido en los conflictos bélicos, tanto en zonas rurales como urbanas. Es indudable que las sustancias químicas, en general, penetran a través del suelo en las capas freáticas y en las cosechas y, por consiguiente, es evidente que las partículas de uranio empobrecido en contacto con el suelo se difunden por el subsuelo contaminando las aguas subterráneas y los productos agrícolas, con la consecuencia lógica de la propagación de enfermedades entre las poblaciones expuestas y, en menor grado, en todo el planeta a través del ciclo del agua y los elementos, especialmente en un sistema de mercado mundial cada vez más extendido. Si bien es cierto que aún no existen estudios definitivos que demuestren este tipo de peligro, resulta innegable que los parámetros de los que disponemos hoy no excluyen la existencia del riesgo. Esta consideración por sí misma debe forzar a los países con democracias avanzadas a emprender exámenes detallados y adoptar decisiones. La Unión Europea en concreto no puede, en mi opinión, permanecer inactiva. La Unión Europea tiene una serie de obligaciones concretas hacia sus Estados miembros y también hacia el resto del mundo, así como hacia sus ciudadanos. La Unión Europea cuenta con recursos económicos que puede utilizar y ninguna limitación en términos científicos y de laboratorios disponibles. No hacer nada es ciertamente el resultado de una voluntad y no se debe a la falta de disponibilidad de recursos y de medios. A la luz de todo lo anterior, resulta evidente que el Consejo y la Comisión no pueden sustraerse a la obligación de garantizar que sus ciudadanos, tanto civiles como militares, no sean enviados a zonas del mundo donde se utilizan este tipo de municiones, así como tampoco a la obligación de emprender todas las iniciativas posibles para realizar los ajustes necesarios a su fabricación y uso y, a consecuencia de los resultados científicos, de preparar su completa prohibición y su destrucción definitiva. Esto es lo que pedimos con la esperanza de que el sentido de responsabilidad del Consejo y la Comisión se demuestre de forma concreta, ya que no se trata de una vaga cuestión política, sino de un asunto de salud pública."@es21
". − Proua juhataja, daamid ja härrad, sel teemal on minevikus palju räägitud ja kahjuks ma arvan, et enne lõpliku lahenduse leidmist tuleb veel palju rääkida; seda ütlesid enne ka minu kolleegid, kes seda väga hästi seletasid. Mõned liikmesriigid on kehtestanud meetmed sedalaadi lahingumoona tootmise ja igasuguse kaubanduslikel või sõjalistel eesmärkidel kasutamise keelustamiseks. See parlament on esitanud mitmeid taotlusi, fotode ja tunnistuste näol on olemas dokumente ning on piisavalt põhjust arvata, et Itaalia sõjaväelased surid kokkupuute tõttu sedalaadi relvadega. Olemas on ÜRO resolutsioon, mis väljendab laialdast muret, ning mitmelt poolt on taotletud selle küsimuse süvitsi uurimist. Eksisteerib ettevaatuspõhimõte, mis vastavalt Euroopa Liidu õigusele peaks ette kirjutama üldise moratooriumi vähemalt kindlate teaduslike andmete saamiseni. Ent ükski neist asjadest ei ole seni andnud oodatud tulemust. Vaesestatud uraani kasutatakse jätkuvalt nii maa- kui ka linnapiirkondade sõjakolletes. Pole kahtlust, et keemiline aine tungib pinnasesse, satub põhjavette ja põllukultuuridesse, ning pole kahtlust, et pinnasega kokku puutuvad vaesestatud uraani osakesed hajuvad aluspinnasesse, saastades põhjavett ja põllumajandussaadusi, tuues ilmselt kaasa haiguste leviku sellega kokku puutuvas elanikkonna seas ning vee- ja loodusjõudude ringluse tõttu vähemal määral ka kogu maailmas, arvestades eriti üha laienevat ülemaailmset turusüsteemi. Võib möönda, et veel ei ole kindlaid ohtu tõestavaid uurimusi, kuid ei saa kahelda selles, et meile täna teada olevad andmed ei välista ohu olemasolu. Ainuüksi see kaalutlus peaks sundima arenenud demokraatiad seda asja põhjalikumalt uurima ja otsust langetama. Eelkõige Euroopa Liit ei saa minu arvates senist tegevusetust jätkata. Liidul on oma liikmesriikide, ülejäänud maailma ja oma kodanike ees selged kohustused. Liidul on majanduslikke ressursse, mida saab kasutada, ning tal ei ole teaduslikke piiranguid ega puudust laboratooriumidest. Tegevusetus on kahtlemata tingitud teadlikust valikust, mitte ressursside ja vahendite puudusest. Seda kõike arvestades on selge, et nõukogu ja komisjon ei saa vältida oma tsiviilisikutest või sõjaväelastest kodanike saatmist maailma piirkondadesse, kus seda liiki lahingumoona kasutatakse ja on kasutatud, aga samuti ei saa nad hoiduda varakult kõigi võimalike algatuste käivitamisest, et muuta nende tootmise ja kasutamise korda ning valmistuda teaduslike andmete kontekstis nende relvade otseseks keelustamiseks ja lõplikuks hävitamiseks. See on see, mida me tahame, lootuses, et nõukogu ja komisjon näitavad praktikas oma vastutustunnet, arvestades, et see ei ole ainult selgelt poliitiline küsimus, vaid hõlmab rahvatervist."@et5
". − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tästä aiheesta on puhuttu paljon jo aiemmin, ja olen valitettavasti sitä mieltä, että on puhuttava vielä paljon ennen lopullisen ratkaisun löytämistä. Saman totesivat kollegani aiemmin ja selittivät asian hyvin. Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä kieltääkseen tällaisten aseiden tuotannon ja kaiken käytön kaupallisissa tai hyökkäystarkoituksissa. Parlamentti on pyytänyt sitä monta kertaa, on olemassa valokuva- ja todistusaineistoa, ja on perusteltua epäillä, että Italian armeijan henkilöstöä on kuollut tällaisille aseille altistumisen seurauksena. YK:n päätöslauselmassa ilmaistaan laaja huoli, ja asiaa koskevia perusteellisia tutkimuksia on vaadittu monesti. Ennalta varautumisen periaatteen on Euroopan unionin lainsäädännön mukaan edellytettävä yleistä käytön keskeyttämistä ainakin siihen asti, kunnes on saatu lopullista tieteellistä tietoa. Mikään ei kuitenkaan ole vielä johtanut odotettuun tulokseen. Köyhdytettyä uraania käytetään edelleen sotatoimialueilla, niin kaupungeissa kuin maaseudulla. On selvää, että kemiallinen aine läpäisee maaperään ja siirtyy pohjavesikerroksiin ja satoon. Tämän vuoksi on myös selvää, että maaperän kanssa kosketuksissa olevat uraanihiukkaset hajaantuvat pohjamaahan, saastuttavat maanalaisia vesivaroja ja maataloustuotteita, mistä luonnollisesti seuraa sairauksien leviäminen altistuneiden väestönosien joukossa ja vähemmässä määrin maailmanlaajuisesti vesisyklissä ja ainesten kierrossa, varsinkin jatkuvasti laajentuvassa globaalissa markkinajärjestelmässä. Kieltämättä vaaran lopullisesti todistavia tutkimuksia ei vielä ole, mutta ei voida kiistää sitä, että nyt tiedossamme olevat parametrit eivät sulje pois vaaran olemassaoloa. Pelkästään tämän toteamuksen on pakotettava edistyneet demokratiat tutkimaan asiaa syvällisemmin ja tekemään päätöksiä. Mielestäni varsinkaan Euroopan unioni ei voi enää pysyä toimettomana. Unionilla on selkeät velvoitteet jäsenvaltioitaan kohtaan, selkeät velvoitteet muuta maailmaa kohtaan ja selkeät velvoitteet omia kansalaisiaan kohtaan. Unionilla on käytettävissään taloudelliset resurssit, eikä rajoituksia tieteen ja käytettävissä olevien laboratorioiden suhteen. Toimettomana pysyminen on ehdottomasti valinnan tulos, se ei johdu resurssien ja keinojen puutteesta. Tämän kaiken huomioon ottaen on selvää, etteivät neuvosto ja komissio voi estää kansalaisten, joko siviilien tai armeijan henkilöstön, lähettämistä sellaisille alueille maailmassa, jossa on tämän tyyppisiä ammuksia ja niitä on käytetty, mutta ne eivät myöskään voi välttää jokaisen mahdollisen aloitteen tekemistä varhaisessa vaiheessa vaikuttaakseen niiden valmistukseen ja käyttöön ja valmistautuakseen tieteellisen tiedon valossa niiden täydelliseen kieltoon ja lopulliseen tuhoamiseen. Tähän me pyrimme toivoen, että neuvosto ja komissio osoittaisivat vastuuntuntonsa käytännössä, koska tämä ei ole epämääräinen poliittinen asia, vaan kansanterveyteen liittyvä seikka."@fi7
". − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, on en a beaucoup dit à ce sujet dans le passé et je pense malheureusement qu’il faudra encore parler beaucoup avant de parvenir à une solution définitive. C’est ce qu’ont déclaré et très bien expliqué mes collègues. Certains États membres ont adopté des mesures visant à interdire la production et toute utilisation de ce type d’armement à des fins commerciales ou militaires. Ce Parlement a déjà soumis plusieurs requêtes, il existe des documents photographiques et des témoignages et il y a des raisons de penser que des militaires italiens sont morts après être entrés en contact avec des armes de ce genre. Il existe une résolution de l’UN exprimant une grande préoccupation et plusieurs demandes d’études approfondies sur cette question ont été exprimées. Il y a le principe de précaution qui, conformément au droit de l’Union européenne, devrait imposer un moratoire général au moins jusqu’à l’obtention de données scientifiques définitives. Pourtant, rien de tout cela n’a permis jusqu’à présent d’obtenir le résultat souhaité. L’uranium appauvri est encore utilisé sur les champs de bataille, que ce soit en dehors des villes ou en milieu urbain. Il ne fait aucun doute que les produits chimiques s’infiltrent dans le sol et qu’ils finissent dans les récoltes en passant par la nappe phréatique. Il ne fait donc aucun doute non plus que les particules d’uranium appauvri en contact avec le sol se dispersent dans le sous-sol, contaminant ainsi les eaux souterraines et la production agricole. Ce phénomène sème évidemment la maladie parmi les populations touchées et, dans une moindre mesure, dans le monde entier via le cycle de l’eau et le cycle des éléments, surtout dans un système de marché mondial en perpétuelle expansion. Certes, il n’existe pas d’études prouvant ce danger de façon conclusive, mais il est indéniable que les paramètres connus à ce jour ne permettent pas d’exclure l’existence d’un risque. Cette considération doit suffire à pousser les démocraties avancées à étudier la question plus en profondeur et à prendre une décision. L’Union européenne en particulier, selon moi, ne peut pas continuer à ne rien faire. L’Union a des obligations claires envers ses États membres, envers le reste du monde et envers ses citoyens. L’Union possède des ressources économiques dont elle peut disposer et ne connaît pas de restrictions en matière de recherche scientifique et de laboratoires disponibles. L’inaction est clairement un choix, et non le résultat d’un manque de ressources et de moyens. Dans cette perspective, il est clair que le Conseil et la Commission ne peuvent pas éviter que leurs citoyens, qu’il s’agisse de civils ou de militaires, se retrouvent en poste dans des régions du monde où ces munitions ont été et sont encore utilisées, mais ils ne peuvent pas non plus s’abstenir de prendre toutes les initiatives possibles dans les meilleurs délais pour modifier leur fabrication et leur utilisation et, au vu des données scientifiques disponibles, pour se préparer à une interdiction complète et à la destruction définitive de ces armes. C’est ce que nous recherchons dans l’espoir que le Conseil et la Commission montreront en pratique leur sens des responsabilités, car il ne s’agit pas d’une question politique fumeuse, mais d’un problème de santé publique."@fr8
". − Elnök asszony, hölgyeim és uraim, erről a témáról már sok minden elhangzott a múltban és sajnos úgy vélem, hogy a végleges megoldás előtt sok mást is el kell még mondani; kollégáim már utaltak erre és nagyon jó magyarázattal szolgáltak. Néhány tagország intézkedéseket hozott az ilyen fegyvertípus gyártásának és bármilyen kereskedelmi vagy háborús felhasználásának tiltására. E Parlament számos kérést fogalmazott meg, vannak dokumentumok fotók és tanúságtételek formájában, s ésszerű alapja van annak feltételezésnek is, hogy az e fegyvertípusnak való kitettség következményeként olasz katonák haltak meg. A széleskörű aggályoknak egy ENSZ határozat ad hangot, s a kérdés részletes vizsgálatára vonatkozóan különböző kérések fogalmazódtak meg. Ott van az elővigyázatosság elve, amelynek megfelelően — az Európai Unió jogával összhangban — általános moratóriumot kell elrendelni legalább addig, amíg a végleges tudományos adatok rendelkezésre nem állnak. Sajnos azonban ezek eleddig nem hozták meg a várt eredményt. A szegényített uránt továbbra is használják a háborús színtereken, vidéki és városi környezetben egyaránt. Semmi kétség, hogy a vegyi anyagok behatolnak a talajba és bejutnak a víztartó rétegekbe és a termésbe, ezért nem lehet kétséges az sem, hogy a talajjal érintkező szegényített uránrészecskék eloszlanak az altalajban, szennyezik a talajvizeket és a mezőgazdasági terményeket, aminek egyértelmű következménye a betegségek terjedése a kitett népesség körében és kisebb mértékben az egész világon a vízcikluson és az elemek ciklusán keresztül, különösen a folyamatosan bővülő globális piaci rendszerben. Kétségkívül még nincsenek végleges vizsgálati eredmények a veszély bizonyítására, de nem tagadható, hogy az általunk ma ismert paraméterek nem zárják ki az esetleges veszélyeket. Magának e megfontolásnak is arra kell késztetnie a fejlett demokráciákat, hogy döntést hozzanak miután a kérdést alaposabban tanulmányozták. Véleményem szerint az Európai Unió különösképpen nem teheti meg, hogy nem tesz semmit. Az Uniónak világos kötelezettségei vannak tagállamaival szemben, világos kötelezettségei vannak a világ többi részével szemben és világos kötelezettségei vannak saját polgáraival szemben. Az Unió rendelkezik felhasználható gazdasági erőforrásokkal és nincsenek megszorítások, amelyek korlátoznák a tudományos kutatásokat és a laboratóriumok elérhetőségét. Kétség sem férhet ahhoz, hogy ha nem tesz semmit, az azért történik, mert így döntött és nem fogható az elérhető erőforrások és eszközök hiányára. Mindezek láttán világos, hogy a Tanács és a Bizottság nem tudják elkerülni, hogy polgáraikat — a polgári és katonai állományt egyaránt — a világ olyan területeire küldjék, ahol az ilyen típusú lőszereket használják és használták, de azt sem kerülhetik el, hogy egy korai stádiumban éljenek minden lehetséges kezdeményezéssel e fegyverek gyártásának és felhasználásának módosításaira és a tudományos adatok fényében felkészüljenek nyílt betiltásukra és végleges megsemmisítésükre. Erre törekedünk annak reményében, hogy a Tanács és a Bizottság gyakorlatban is bizonyságot tesz felelősségtudatáról, mivel nem ködös politikai témáról, hanem közegészségügyi kérdésről van szó."@hu11
". − Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, praeityje šiuo klausimu buvo daug kalbėta ir, deja, mano nuomone, dar daug turės būti pasakyta, kol bus rastas galutinis sprendimas. Mano kolegos apie tai jau kalbėjo ir puikiai paaiškino padėtį. Kelios šalys narės ėmėsi priemonių siekdamos uždrausti šios rūšies ginkluotės gamybą ir bet kokį naudojimą komerciniais ar kariniais tikslais. Yra keli šio Parlamento prašymai, yra dokumentai fotografijų ir liudijimų forma ir yra pakankamai pagrindo manyti, kad Italijos karinio personalo dalis mirė dėl šios rūšies ginklų poveikio. Priimta JT rezoliucija, išreiškianti susirūpinimą šiuo klausimu, be to, buvo pateikti prašymai atlikti nuodugnius tyrimus. Pagal Europos Sąjungos įstatymus saugumo principas turėtų veikti bendrą moratoriumą bent iki tol, kol bus pateikti galutiniai moksliniai duomenys. Tačiau visa tai iki šiol nedavė laukiamų rezultatų. Nusodrintas uranas ir toliau naudojamas karo veiksmų lauke tiek kaimuose, tiek miestuose. Be abejonės, cheminė medžiaga įsigeria į dirvožemį ir pakliūva į vandeningąjį sluoksnį bei derlių, todėl yra aišku, kad į dirvožemį patenkančios nusodrinto urano dalelės išsisklaido podirvyje, užteršdamos požeminius vandenis ir žemės ūkio produkciją. Tarp žmonių akivaizdžiai plinta ligos, o mažesniu mastu visame pasaulyje užteršiama vandens apytaka, ypač nuolat besiplečiančioje pasaulinės rinkos sistemoje. Reikia pripažinti, kad iki šiol nėra galutinai pavojų patvirtinančių tyrimų, bet negalima paneigti: šiandien žinomi parametrai neleidžia atmesti galimybės, kad rizika yra. Turėtų pakakti vien tokių vertinimų, kad pažengusios demokratinės valstybės imtųsi nuodugniau tyrinėti šį klausimą ir priimtų sprendimą. Mano nuomone, Europos Sąjunga tikrai negali ir toliau nesiimti veiksmų. Sąjunga turi įsipareigojimų šalims narėms, aiškių įsipareigojimų visam pasauliui, akivaizdžių įsipareigojimų savo pačios piliečiams. Sąjunga turi ekonominių išteklių, kuriuos gali be apribojimų išnaudoti moksliniais tikslais turimose laboratorijose. Veiksmų nesiėmimas nedvejotinai yra pasirinkimo, o ne reikalingų išteklių ir priemonių trūkumo rezultatas. Šiame kontekste aišku, kad Taryba ir Komisija negali apsaugoti savo piliečių – tiek civilių, tiek karinio personalo – nuo atsiradimo tose pasaulio vietose, kur yra ir buvo naudojamos šios ginkluotės rūšys. Jos taip pat neturi vengti atsakomybės imtis bet kokios galimos iniciatyvos atlikti pakeitimus gamybos bei naudojimo srityje ankstyvaisiais etapais ir, remdamosi moksliniais duomenimis, ruoštis visiškam uždraudimui bei galutiniam sunaikinimui. To mes siekiame tikėdamiesi, kad Taryba ir Komisija praktiškai pademonstruos atsakomybės jausmą, turėdami omenyje, kad tai nėra miglotas politinis klausimas, o visuomenės sveikatos reikalas."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze! Dāmas un kungi! Par šo tēmu daudz kas ir pateikts agrāk un es diemžēl uzskatu, ka vēl daudz kas tiks pateikts pirms tiks atrasts noteikts risinājums; mani kolēģi to teica daudz agrāk un ļoti labi izskaidroja. Dažas dalībvalstis ir ieviesušas pasākumus, lai aizliegtu šī veida bruņojuma ražošanu un jebkādu izmantošanu komerciāliem vai karadarbības nolūkiem. Šis Parlaments ir izteicis vairākus lūgumus, ir dokumenti fotogrāfiju un liecību veidā, un ir saprātīgi pamati, lai uzskatītu, ka Itālijas militārais personāls nomira tāpēc, ka tikta pakļauti šī veida ieroču ietekmei. Ir ANO rezolūcija, kurā izteiktas plaši izplatītas bažas un ir bijuši vairāki lūgumi par šī jautājuma padziļinātu izpēti. Ir piesardzības princips, kam atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām jānosaka vispārējs moratorijs vismaz līdz brīdim, kad tiek iesniegti noteikti zinātniski dati. Tomēr, nekas no tā līdz šim nav devis gaidītos rezultātus. Noplicināts urāns turpina tikt izmantots karadarbībā gan laukos, gan pilsētā. Nav jautājuma par to, ka ķīmiskās vielas iesūcas zemē un iekļūst ūdens nesējslāņos un labībā, un tāpēc nevar būt jautājuma par to, ka noplicinātā urāna daļiņas, kas atrodas saskarē ar zemi, augsnes apakškārtā izšķīst, piesārņojot pazemes ūdeņus un lauksaimniecības produkciju, acīmredzot izplatot slimības ietekmēto iedzīvotāju vidū un, mazākā mērā, visā pasaulē ar ūdens ciklu un elementu ciklu, īpaši vispasaules tirgus sistēmā, kas aizvien paplašinās. Jāatzīst, ka vēl nav noteiktu pētījumu, kas pierādītu bīstamību, bet nevar noliegt, ka parametri, par kuriem mums šodien zināms, neizslēdz šādu risku esamību. Arī šim vienam apsvērumam jāmudina attīstītajām demokrātijām pētīt jautājumu dziļāk un pieņemt lēmumu. Ir īpaši Eiropas Savienība, manuprāt, nevar turpināt neko nedarīt. Savienībai ir skaidri pienākumi pret tās dalībvalstīm, skaidri pienākumi pret pārējo pasauli, skaidri pienākumi pret tās pilsoņiem. Savienībai ir ekonomikas resursi, kurus tā var izmantot un nekādi ierobežojumi zinātnes pieejamo laboratoriju ziņā. Nešaubīgi, ka nekā nedarīšana ir izvēles rezultāts, nevis pieejamo resursu un līdzekļu trūkums. To visu ņemot vērā, ir skaidrs, ka Padome un Komisija nevar izvairīties no saviem pilsoņiem, lai tie būtu civiliedzīvotāji vai militārais personāls, kas tiek nosūtīti uz dažādām pasaules daļām, kur ir un tiek izmantota šī veida munīcija, bet tāpat tās nevar izvairīties no visu iespējamo iniciatīvu veikšanas sākuma stadijā, lai mainītu to ražošanu un izmantošanu, un, ņemot vērā zinātniskos datus, sagatavotos pilnīgam aizliegumam un noteiktai iznīcināšanai. To mēs vēlamies cerībā, ka Padome un Komisija praktiski parādīs savu atbildības sajūtu, ņemot vērā, ka tas nav pilnīgi politisks jautājums, bet sabiedrības veselības jautājums."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa materia molto è stato detto in passato e purtroppo ritengo che molto dovrà ancora essere detto prima che si trovi una soluzione definitiva, lo hanno detto prima i colleghi e lo hanno chiarito molto bene. Esistono provvedimenti di qualche Stato membro che proibiscono la realizzazione e qualunque uso a scopo commerciale o bellico di questo tipo di munizionamento. Esistono varie sollecitazioni fatte da questo Parlamento, esistono documenti fotografici e testimonianze, esistono fondati motivi per ritenere che militari italiani sono morti per l'esposizione a tali tipi di armi. Esiste una risoluzione dell'ONU che dimostra una generale preoccupazione, esistono varie richieste di studi approfonditi sulla materia. Esiste il principio di precauzione che conformemente al diritto dell'Unione europea dovrebbe indurre una moratoria generalizzata quanto meno fino a quando non si hanno dati certi di natura scientifica. Tuttavia, nulla di tutto questo fino ad oggi ha ottenuto un risultato sperato. L'uranio impoverito continua ad essere usato nei teatri di guerra, sia in zone rurali che urbane. È indubbio che il materiale chimico, in genere, penetra attraverso il suolo sia nelle falde acquifere che nei prodotti dell'agricoltura e quindi è indubbio che le particelle di uranio impoverito al contatto con il suolo si disperdono nel sottosuolo inquinando acque sotterranee e prodotti agricoli, con l'ovvia conseguenza della diffusione di malattie indotte nelle popolazioni che vi sono esposte e – anche se in forma ridotta – su tutto il pianeta attraverso il ciclo delle acque e gli elementi, specie in un sistema di mercato globale sempre più ampio. È vero che non esistono ancora studi certi a dimostrazione di tale pericolosità, ma è innegabile che i parametri oggi a nostra conoscenza non escludono l'esistenza del rischio. Già solo questa considerazione deve impegnare i paesi a democrazia avanzata ad approfondire e decidere. L'Unione europea in particolare non può, a mio avviso, continuare a non fare. L'Unione ha doveri precisi verso i propri Stati membri, ha doveri precisi nei confronti del resto del mondo, ha doveri precisi nei confronti dei propri cittadini. L'Unione ha risorse economiche da poter utilizzare e nessuna limitazione in termini di scienza e laboratori disponibili. Il non fare certamente è un fatto di volontà e non di carenza di disponibilità di risorse e mezzi. Da tutto quanto sopra, emerge che il Consiglio e la Commissione non possono esimersi dall'impegnarsi affinché i propri cittadini, siano essi civili o militari, non vengano inviati in aree del mondo dove sono utilizzate e sono state utilizzate tali tipi di munizione, ma non possono nemmeno esimersi dall'avviare ogni possibile iniziativa che in una prima fase ne concili la fabbricazione e l'uso e a seguito dei risultati scientifici si prepari la loro messa al bando totale e distruzione definitiva. Questo è quanto si chiede sperando che il senso di responsabilità del Consiglio e della Commissione venga dimostrato concretamente, visto che non si tratta di fumosa questione politica, ma di salute pubblica."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in het verleden is er veel gezegd over dit onderwerp en helaas ben ik van mening dat er nog veel gezegd moet worden voordat een definitieve oplossing is gevonden. Mijn collega’s zeiden hier eerder veel over en hebben het zeer goed uitgelegd. Sommige lidstaten hebben maatregelen genomen om de productie en het gebruik van dit soort wapens voor commerciële of oorlogszuchtige doeleinden te verbieden. Er zijn verschillende verzoeken geweest van dit Parlement, er zijn documenten in de vorm van foto’s en getuigenissen, en er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat Italiaanse militairen zijn gestorven als gevolg van blootstelling aan dit soort wapens. Er bestaat een VN-resolutie die algemeen verbreide bezorgdheid uit en er zijn verschillende verzoeken geweest om grondige onderzoeken naar dit onderwerp. Er bestaat een voorzorgsprincipe dat, in overeenstemming met wetgeving van de Europese Unie, een algemeen moratorium zou moeten opleggen ten minste totdat er definitieve wetenschappelijke gegevens zijn overgelegd. Niets hiervan heeft echter tot nu toe geleid tot de verwachte uitkomst. Verarmd uranium blijft gebruikt worden bij oorlogstonelen, zowel op het platteland als in de stad. Het lijdt geen twijfel dat chemische stoffen doordringen in de bodem en in de waterhoudende grondlaag en de gewassen, en daarom hoeft men er niet aan te twijfelen dat deeltjes van verarmd uranium die in contact zijn met de bodem zich verspreiden in de ondergrond, waardoor grondwater en landbouwproducten worden vervuild, hetgeen duidelijk resulteert in de verspreiding van ziekte onder de blootgestelde bevolking en, in een mindere mate, wereldwijd door de watercyclus en de omlooptijd van elementen, met name in een zich steeds uitbreidend wereldwijd marktsysteem. Er zijn, weliswaar tot nu toe geen definitieve onderzoeken die bewijs leveren van het gevaar, maar het valt niet te ontkennen dat de parameters waarvan we nu weet hebben niet uitsluiten dat er een risico kan bestaan. Die overweging alleen al moet moderne democratieën dwingen tot grondiger bestudering van deze zaak en het nemen van een beslissing. De Europese Unie in het bijzonder kan, naar mijn mening, niet doorgaan met niets doen. De Unie heeft duidelijke plichten ten opzichte van haar lidstaten, duidelijke plichten ten opzichte van de rest van de wereld, duidelijke plichten ten opzichte van haar eigen burgers. De Unie heeft economische middelen die ze kan gebruiken en geen beperkingen wat betreft wetenschap en beschikbare laboratoria. Niets doen is ontegenzeggelijk het resultaat van een keuze, niet van een gebrek aan beschikbare bronnen en middelen. Gezien dit alles, is het duidelijk dat de Raad en de Commissie niet kunnen vermijden dat hun burgers, of het nu burger- of militair personeel is, worden uitgezonden naar gebieden in de wereld waar dit soort munitie wordt en is gebruikt, en dat zij evenmin kunnen vermijden om elk mogelijk initiatief te nemen om in een vroege fase bijstellingen te maken ten aanzien van de fabricage en het gebruik ervan en, in het licht van wetenschappelijke gegevens, voorbereidingen te treffen voor een absoluut verbod en een definitieve vernietiging. Dit is wat wij nastreven in de hoop dat de Raad en de Commissie hun verantwoordelijkheidsgevoel in de praktijk zullen tonen, aangezien dit geen vaag politiek onderwerp is, maar een zaak van de volksgezondheid."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wiele mówiono na ten temat w przeszłości i niestety jestem zdania, że jeszcze będziemy musieli powiedzieć bardzo wiele, zanim znajdziemy ostateczne rozwiązanie; moi koledzy mówili równie dużo wcześniej i wyjaśni to bardzo dobrze. W niektórych państwach członkowskich wprowadzono środki na rzecz zakazu produkcji oraz wszelkiego użycia tego rodzaju uzbrojenia do celów komercyjnych lub bojowych. Było kilka wniosków ze strony tego Parlamentu, są dokumenty w postaci fotografii i zeznań oraz racjonalne podstawy, aby uznać, że członkowie włoskiego personelu wojskowego zmarli wskutek kontaktu z tego rodzaju bronią. Jest rezolucja ONZ wyrażająca znaczne obawy i były różne wnioski o przeprowadzenie dogłębnych analiz w tej sprawie. Obowiązuje zasada ostrożności, która zgodnie z prawem Unii Europejskiej powinna dyktować powszechne moratorium przynajmniej do czasu, gdy zostaną przedstawione ostateczne dowody naukowe. Żadna z tych rzeczy dotychczas nie zaowocowała jednak oczekiwanymi wynikami. Zubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich. Nie ma żadnych wątpliwości, że substancja chemiczna przenika do gleby, dostaje się do cieków wodnych i upraw, i dlatego też nie ma wątpliwości, że cząsteczki zubożonego uranu, mające kontakt z glebą rozpraszają się pod ziemią, zanieczyszczając wody podziemne i produkty rolne, w wyniku tego powodując szerzenie się chorób wśród stykającej się z nimi ludności i, w mniejszym stopniu, na całym świecie, poprzez naturalny obieg wody oraz obieg materii, zwłaszcza za pośrednictwem nieustannie rozrastającego się systemu rynku globalnego. Trzeba przyznać, że nie ma jeszcze końcowych analiz, które jednoznacznie dowodziłyby niebezpieczeństwa, ale nie można już zaprzeczać, że te parametry, których jesteśmy już dziś świadomi, nie wykluczają istnienia ryzyka. Sama taka konstatacja musi zmusić rozwinięte demokracje do bardziej szczegółowego przeanalizowania tej materii i podjęcia decyzji. Szczególnie Unia Europejska nie może, moim zdaniem, nadal nic nie robić. Unia posiada wyraźne obowiązki wobec swoich państw członkowskich, wyraźne obowiązki wobec reszty świata i wyraźne obowiązki wobec własnych obywateli. Unia posiada zasoby gospodarcze, z których może korzystać, i nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o naukę i dostępne laboratoria. Bezczynność jest bez wątpienia kwestią wyboru, a nie braku dostępnych zasobów i środków. Biorąc to wszystko pod uwagę jest jasne, że Rada i Komisja nie mogą unikać wysyłania swoich obywateli, osób cywilnych i wojska, do tych obszarów świata, w których używano i używa się tego rodzaju amunicji, ale też nie mogą unikać odpowiednio wczesnego podjęcia wszelkich możliwych inicjatyw na rzecz wprowadzenia dostosowań odnośnie do jej wytwarzania i użycia oraz, w świetle danych naukowych, przygotowania zdecydowanego zakazu i jej definitywnego zniszczenia. Oto, co staramy się zrobić w nadziei, że Rada i Komisja okażą w praktyce poczucie odpowiedzialności, biorąc pod uwagę, że nie jest to niejasna sprawa polityczna, lecz kwestia zdrowia publicznego."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito se disse já sobre esta matéria no passado e, infelizmente, penso que muito haverá ainda que dizer antes de se chegar a uma solução definitiva; os meus colegas já o disseram antes e explicaram isso muito bem. Existem medidas aprovadas por alguns Estados-Membros que proíbem a produção e qualquer utilização desse tipo de armamento para fins comerciais ou bélicos. Existem vários pedidos por parte deste Parlamento, existem documentos sob a forma de fotografias e testemunhos e existem razões fundamentadas para considerar que militares italianos morreram em consequência da exposição a esse tipo de armas. Há uma resolução da ONU onde se manifesta uma preocupação geral e houve diversos pedidos de estudos aprofundados sobre essa matéria. Existe o princípio de precaução que, em conformidade com o direito da União Europeia, deveria impor uma moratória generalizada, pelo menos enquanto não forem produzidos dados científicos definitivos. No entanto, até agora nada disso obteve os resultados esperados. O urânio empobrecido continua a ser usado em teatros de guerra, tanto em zonas rurais como em zonas urbanas. É um facto indubitável que o material químico penetra através do solo e chega aos lençóis aquíferos e às culturas agrícolas e, por isso, não se pode pôr em dúvida que partículas de urânio empobrecido que estão em contacto com o solo se dispersam no subsolo, contaminando águas subterrâneas e produções agrícolas, daí resultando a difusão de doenças entre as populações expostas e, em menor dimensão, por todo o planeta, através do ciclo da água e do ciclo dos elementos, principalmente num sistema de mercado global em permanente expansão. É certo que não existem ainda estudos definitivos que comprovem a existência desse perigo, mas é inegável que os parâmetros que hoje conhecemos não excluem a existência de risco. Só por si, esta consideração deve obrigar as democracias mais evoluídas a estudar o assunto com mais profundidade e a tomar uma decisão. A União Europeia, em especial, não pode, na minha opinião, continuar sem fazer nada. A União tem deveres concretos para com os seus Estados-Membros, tem deveres concretos para com o resto do mundo, tem deveres concretos para com os seus próprios cidadãos. A União dispõe de recursos económicos que pode utilizar e não tem quaisquer restrições em termos de ciência e laboratórios disponíveis. Não fazer nada é, sem dúvida, o resultado de uma escolha, e não da falta de recursos e meios disponíveis. Tendo em conta tudo o que foi dito, é óbvio que o Conselho e a Comissão não podem evitar que os seus cidadãos, quer se trate de civis ou militares, sejam enviados para zonas do mundo onde esses tipos de munições são – ou foram – usados, mas também não podem deixar de tomar todas as iniciativas possíveis para que, numa primeira fase, se efectuem ajustamentos no seu fabrico e uso e, na sequência de dados científicos, se prepare a sua proibição total e a sua destruição definitiva. É isso que nós queremos, esperando que o Conselho e a Comissão demonstrem na prática o seu sentido de responsabilidade, tendo em conta que não se trata de uma vaga questão política, mas sim de um problema de saúde pública."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questa materia molto è stato detto in passato e purtroppo ritengo che molto dovrà ancora essere detto prima che si trovi una soluzione definitiva, lo hanno detto prima i colleghi e lo hanno chiarito molto bene. Esistono provvedimenti di qualche Stato membro che proibiscono la realizzazione e qualunque uso a scopo commerciale o bellico di questo tipo di munizionamento. Esistono varie sollecitazioni fatte da questo Parlamento, esistono documenti fotografici e testimonianze, esistono fondati motivi per ritenere che militari italiani sono morti per l'esposizione a tali tipi di armi. Esiste una risoluzione dell'ONU che dimostra una generale preoccupazione, esistono varie richieste di studi approfonditi sulla materia. Esiste il principio di precauzione che conformemente al diritto dell'Unione europea dovrebbe indurre una moratoria generalizzata quanto meno fino a quando non si hanno dati certi di natura scientifica. Tuttavia, nulla di tutto questo fino ad oggi ha ottenuto un risultato sperato. L'uranio impoverito continua ad essere usato nei teatri di guerra, sia in zone rurali che urbane. È indubbio che il materiale chimico, in genere, penetra attraverso il suolo sia nelle falde acquifere che nei prodotti dell'agricoltura e quindi è indubbio che le particelle di uranio impoverito al contatto con il suolo si disperdono nel sottosuolo inquinando acque sotterranee e prodotti agricoli, con l'ovvia conseguenza della diffusione di malattie indotte nelle popolazioni che vi sono esposte e – anche se in forma ridotta – su tutto il pianeta attraverso il ciclo delle acque e gli elementi, specie in un sistema di mercato globale sempre più ampio. È vero che non esistono ancora studi certi a dimostrazione di tale pericolosità, ma è innegabile che i parametri oggi a nostra conoscenza non escludono l'esistenza del rischio. Già solo questa considerazione deve impegnare i paesi a democrazia avanzata ad approfondire e decidere. L'Unione europea in particolare non può, a mio avviso, continuare a non fare. L'Unione ha doveri precisi verso i propri Stati membri, ha doveri precisi nei confronti del resto del mondo, ha doveri precisi nei confronti dei propri cittadini. L'Unione ha risorse economiche da poter utilizzare e nessuna limitazione in termini di scienza e laboratori disponibili. Il non fare certamente è un fatto di volontà e non di carenza di disponibilità di risorse e mezzi. Da tutto quanto sopra, emerge che il Consiglio e la Commissione non possono esimersi dall'impegnarsi affinché i propri cittadini, siano essi civili o militari, non vengano inviati in aree del mondo dove sono utilizzate e sono state utilizzate tali tipi di munizione, ma non possono nemmeno esimersi dall'avviare ogni possibile iniziativa che in una prima fase ne concili la fabbricazione e l'uso e a seguito dei risultati scientifici si prepari la loro messa al bando totale e distruzione definitiva. Questo è quanto si chiede sperando che il senso di responsabilità del Consiglio e della Commissione venga dimostrato concretamente, visto che non si tratta di fumosa questione politica, ma di salute pubblica."@ro18
". − Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, na túto tému sa už toho v minulosti povedalo mnoho a, bohužiaľ, domnievam sa, že ešte veľa sa bude musieť povedať, kým sa nájde konečné riešenie. Toľko povedali už aj moji kolegovia a jasne to vysvetlili. V niektorých členských štátoch budú musieť byť zavedené opatrenia na zákaz výroby a používania tohto typu výzbroje na komerčné alebo bojové účely. Tento Parlament niekoľkokrát zopakoval svoju výzvu, existuje dokumentácia vo forme fotografií a svedectiev a existujú logické dôvody domnievať sa, že taliansky vojnový personál zahynul v dôsledku vystavenia sa týmto typom zbraní. Existuje rezolúcia OSN, v ktorej sa vyjadruje rozšírená obava a boli predložené rôzne žiadosti o detailné štúdie tejto otázky. Existuje zásada prevencie, ktorá by v súlade s právom Európskej únie mala viesť k všeobecnému moratóriu aspoň dovtedy, kým nebudú k dispozícii definitívne vedecké údaje. Žiadna z týchto činností však zatiaľ neviedla k očakávanému výsledku. Ochudobnený urán sa naďalej používa vo vojnových bitkách, či už prebiehajú na vidieku alebo v mestách. Je nespochybniteľné, že chemické látky presakujú do pôdy a dostávajú sa do zvodnených vrstiev a rastlín, a preto nemôžeme pochybovať o tom, že časti ochudobneného uránu, ktoré prišli do kontaktu s pôdou, sa rozširujú do pôdneho podložia, čím znečisťujú podzemné vody a poľnohospodárske výrobky, čo samozrejme vedie k rozširovaniu chorôb medzi dotknutým obyvateľstvom a do menšej miery aj celého sveta prostredníctvom vodného cyklu a cyklu častíc, najmä v rámci neustále sa rozširujúceho svetového trhového systému. Dozaista neexistujú žiadne konečné štúdie, ktoré by nebezpečenstvo preukázali, ale nemožno poprieť, že na základe parametrov, ktoré sú nám dnes známe, sa nevylučuje existencia rizika. Táto samotná úvaha musí prinútiť pokrokové demokracie, aby podrobnejšie preskúmali záležitosť a prijali rozhodnutie. Podľa môjho názoru si Európska únia nemôže dovoliť nekonať. Únia má voči členským štátom jasné záväzky, má jasné záväzky voči svetu a jasné záväzky voči svojim vlastným občanom. Únia má hospodárske zdroje, ktoré môže využiť a neobmedzuje ju nedostatok, pokiaľ ide o vedu a dostupné laboratóriá. Rozhodnutie nekonať je nepochybne výsledkom voľby, nie dôsledkom nedostatku dostupných zdrojov a prostriedkov. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti je zjavné, že Rada a Komisia nemôžu zabrániť, aby ich občania, či už civilisti alebo vojenský personál, neboli vyslaní do oblastí sveta, kde sa tento typ munície využíval a využíva, ale rovnako nemôžu zabrániť prijatiu každej možnej iniciatívy v skorom štádiu, s cieľom upraviť ich výrobu a používanie a vzhľadom na vedecké údaje pripraviť otvorený zákaz a konečnú likvidáciu týchto zbraní. O to sa snažíme v nádeji, že Rada a Komisia v praxi preukážu svoj zmysel pre zodpovednosť, keďže nejde o nejasnú politickú záležitosť, ale o otázku verejného zdravia."@sk19
". − Gospa predsednica, gospe in gospodje, v preteklosti je bilo veliko povedanega o tej temi in žal menim, da bo treba še veliko povedati, preden se bo sprejela dokončna odločitev; to so povedali že moji kolegi in to dobro razložili. Nekatere države članice so uvedle ukrepe, s katerimi prepovedujejo proizvodnjo in vsako uporabo te vrste oborožitve v komercialne ali vojne namene. Ta parlament je podal več zahtev, obstajajo dokumenti v obliki slik in pričanj, obstajajo razlogi za utemeljen sum, da je italijansko vojaško osebje umrlo zaradi izpostavljenosti tem vrstam orožja. Resolucija ZN izraža obsežno zaskrbljenost in bile so podane različne zahteve za poglobljene študije o tem vprašanju. Previdnostno načelo bi moralo v skladu z zakonodajo Evropske unije narekovati splošni moratorij, vsaj dokler se ne pridobijo konkretni znanstveni podatki. Vendar do zdaj nič od tega ni pripeljalo do pričakovanih rezultatov. Osiromašen uran se še naprej uporablja na bojiščih na podeželju ali v mestih. Ni dvoma, da kemična snov prodre v zemljo, vodne vire in poljščine ter da se delci osiromašenega urana, ki so v stiku z zemljo, razpršijo po podtalju, kontaminirajo podzemno vodo in kmetijske proizvode, kar seveda povzroči širjenje bolezni med izpostavljenim prebivalstvom ter prek vodnega cikla in kroženja elementov v manjši meri po svetu, zlasti v okviru vse obsežnejšega svetovnega tržnega sistema. Ni dokončnih študij, ki bi že dokazovale nevarnost, vendar ne moremo zanikati, da parametri, ki se jih danes zavedamo, ne izključujejo tveganja. Že to mora napredne demokracije prisiliti k podrobnejši preučitvi te zadeve in sprejetju odločitve. Zlasti Evropska unija po mojem mnenju ne more nadaljevati tako, da ničesar ne stori. Unije ima jasne dolžnosti do svojih držav članic, do ostalega sveta in do svojih državljanov. Unija ima gospodarska sredstva, ki jih lahko uporabi, ter nima omejitev na ravni znanosti in razpoložljivih laboratorijev. Neukrepanje je nedvomno stvar odločitve ter ne pomanjkanja razpoložljivih virov in sredstev. V tem smislu je jasno, da Svet in Komisija ne moreta preprečiti pošiljanja svojih državljanov, civilistov ali vojaškega osebja, na območja sveta, kjer so se te vrste streliva uporabljale in se še uporabljajo. Prav tako se ne moreta izogibati sprejetju vseh mogočih pobud na zgodnji stopnji, da svojo proizvodnjo in uporabo prilagodita glede na znanstvene podatke ter da se pripravita na dokončno prepoved in uničenje. Za to si prizadevamo v upanju, da bosta Svet in Komisija v svoji praksi pokazala občutek za odgovornost glede na to, da to ni popolnoma politično vprašanje, ampak vprašanje javnega zdravja."@sl20
". − Fru talman, mina damer och herrar! Mycket har sagts i detta ämne tidigare, och jag anser dessvärre att det återstår mycket att säga innan vi hittar en definitiv lösning. Mina kolleger sa detta tidigare och förklarade det mycket väl. Åtgärder har införts av vissa medlemsstater för att förbjuda produktion och användning av denna typ av krigsmateriel i kommersiella eller militära syften. Det har kommit flera förfrågningar av detta parlament, det finns dokument i form av fotografier och vittnesmål och det finns skälig grund att överväga att italiensk militär personal kan ha dött till följd av exponeringen för denna typ av vapen. Det finns en FN-resolution som uttrycker utbredd oro och det har kommit olika förfrågningar om djupgående studier av frågan. Det finns en försiktighetsprincip som enligt EU-rätten bör diktera ett allmänt moratorium åtminstone tills definitiva vetenskapliga uppgifter framställs. Inget av detta har dock hittills lett till det förväntade resultatet. Utarmat uran fortsätter att användas på krigsskådeplatser, såväl på landsbygden som i städer. Det råder ingen tvekan om att partiklar av utarmat uran som har kontakt med jorden sprids i de undre jordlagren, förorenar vatten under mark och jordbruksproduktion, vilket uppenbarligen leder till spridning av sjukdomar bland exponerade befolkningar och, i mindre utsträckning, världen över genom vattencykeln och elementcykeln, särskilt i ett ständigt större globalt marknadssystem. Det finns visserligen inga definitiva studier ännu som bevisar faran, men man kan inte förneka att de parametrar som vi känner till i dag inte utesluter att det kan finnas en risk. Detta hänsyn måste i sig tvinga avancerade demokratier att studera frågan i större detalj och fatta ett beslut. Jag anser särskilt att Europeiska unionen inte kan fortsätta att inte göra någonting. Unionen har tydliga skyldigheter gentemot sina medlemsstater, tydliga skyldigheter gentemot övriga världen och tydliga skyldigheter gentemot sina medborgare. Unionen har ekonomiska resurser som den kan använda och inga restriktioner när det gäller forskning och tillgängliga laboratorier. Att inte göra något är utan tvekan resultatet av ett val, inte av en brist på tillgängliga resurser och medel. Med tanke på allt detta är det uppenbart att rådet och kommissionen inte kan undvika sina medborgare, oavsett om de är civila eller militär personal, från att stationeras i områden i världen där denna typ av krigsmateriel används och har använts, men de kan inte heller undvika att ta varje tänkbart initiativ i ett tidigt skede för att anpassa tillverkningen och användningen av det och, mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter, förbereda sig för ett verkligt förbud och ett definitivt förstörande. Det är detta vi eftersträvar i förhoppningen att rådet och kommissionen i praktiken kommer att visa sin ansvarskänsla, med tanke på att detta inte är en dunkel politisk fråga, utan en fråga om folkhälsa."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph