Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-358"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-358"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− De strijd voor het wereldwijd uitbannen van verarmd uranium in wapens en munitie past in onze algemene strijd voor wapenbeheersing en ontwapening. Onze heel bijzondere aandacht gaat daarbij naar wapens en munitie die extreem gevaarlijk en schadelijk zijn voor burgers en die gevaarlijk blijven, lang nadat het conflict is beëindigd, zoals landmijnen, clustermunitie, en wapens en munitie die verarmd uranium bevatten. Ik weet dat het een beetje ironisch is om het te hebben over wapens die gevaarlijker zijn en schadelijker dan andere, maar zo is het nu eenmaal. Vandaar dat wij ons concentreren op die welke de kwalijkste gevolgen kunnen hebben voor onschuldige burgerbevolkingen. In november 2006 heeft ons Parlement een moratorium geëist voor dit type wapens, te weten wapens die verarmd uranium bevatten. Mijn land, België, heeft vorig jaar niet enkel zo’n moratorium, maar een heus verbod op elke aanwending van uraniumwapens bij wet uitgevaardigd en ik denk dat ik daar een kleine beetje trots op mag zijn. Nu vernam ik graag van de Commissie en van de Raad wat zij zullen ondernemen om dit moratorium te veralgemenen en om een algemeen verbod te ondersteunen. Daarenboven, en de vorige spreekster heeft daar uitvoerig op gewezen, blijken uraniumwapens ook nefaste gevolgen te hebben voor de soldaten die ze gebruiken of die aan het gebruik ervan worden blootgesteld. En zelfs al is er misschien nog geen algehele zekerheid, toch is het aangewezen dat de Raad er zorg voor draagt dat soldaten en andere manschappen die deelnemen aan missies in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, niet aan dat soort risico’s worden blootgesteld. Daarom zou ik graag van de Raad willen vernemen welke concrete maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat soldaten en manschappen die aan dergelijke missies deelnemen, niet aan dergelijke risico’s worden blootgesteld en om ervoor te zorgen dat de bevolking van de gebieden waar dergelijke missies worden ontplooid evenmin daaraan worden blootgesteld. Ik dank u voor de antwoorden die u mij zult geven."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Boj za celosvětový zákaz uranových zbraní a munice je součástí našeho všeobecného boje za kontrolu zbraní a ozbrojení. Zvláště se zaměřujeme na zbraně a munici, které jsou obzvlášť nebezpečné a škodlivé pro civilní obyvatelstvo a jejichž nebezpečné vlivy přetrvávají ještě dlouho po ukončení konfliktu – například jde o nášlapné miny, tříštivé bomby a uranové zbraně. Uvědomuji si, že je mírně ironické tvrdit, že některé zbraně jsou nebezpečnější a škodlivější než jiné, ale taková je skutečnost. Proto se soustředíme zejména na ty, které mohou mít nejškodlivější následky pro nevinné civilní obyvatelstvo. V listopadu 2006 vyzval tento Parlament k moratoriu na tento typ zbraní, tedy na uranové zbraně. Minulý rok schválila má země, Belgie, zákon týkající se nejen moratoria, ale i samotného zákazu jakéhokoli použití uranových zbraní a domnívám se, že na to mohu být trochu hrdá. Nyní bych se chtěla zeptat Komise a Rady, jaká opatření přijmou s cílem zevšeobecnit moratorium a podpořit všeobecný zákaz. Kromě toho, jak detailně vysvětlila řečnice přede mnou, uranové zbraně mají podle všeho škodlivé účinky i na vojáky, kteří je používají a kteří jsou jejich použití vystaveni. Přestože to nemusí být zcela jisté, je v každém případě vhodné, aby Rada zabezpečila, aby vojáci a jiní zaměstnanci, kteří se podílejí na operacích v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky, nebyli rizikům tohoto druhu vystaveni. Chtěla bych se tedy Rady zeptat, jaká konkrétní opatření přijímá, aby zabezpečila, že vojáci a zaměstnanci, kteří se na takových operacích podílejí, nejsou těmto rizikům vystaveni a že obyvatelstvo v oblastech, kde takovéto operace probíhají, také není těmto nebezpečím vystaveno. Děkuji za vaši odpověď."@cs1
"Fru formand! Kampen for et globalt forbud mod forarmet uran i våben og ammunition passer til vores almene kamp, hvad angår våbenkontrol og nedrustning. Vi lægger ganske særlig vægt på våben og ammunition, som er ekstremt farlige og skadelige for borgere, og som fortsat er farlige længe efter, at en konflikt er bilagt, såsom landminer, klyngeammunition og våben og ammunition, der indeholder forarmet uran. Jeg ved, at det er lidt ironisk at tale om våben, som er farligere og mere skadelige end andre våben, men sådan er det nu engang. Derfor koncentrerer vi os om de våben, som kan have de værste konsekvenser for uskyldige civile befolkninger. I november 2006 krævede Parlamentet et moratorium for den type våben, nemlig våben, som indeholder forarmet uran. Belgien vedtog sidste år en lov om ikke blot et sådant moratorium, men et virkeligt forbud mod enhver anvendelse af uranvåben, og jeg synes godt, jeg kan være lidt stolt af det. Nu vil jeg gerne have at vide af Kommissionen og Rådet, hvad de agter at foretage sig for at gøre dette moratorium mere udbredt og for at støtte et generelt forbud. Som den forrige taler udførligt gjorde opmærksom på, viser det sig desuden, at uranvåben også har overordentlig skadelige følger for de soldater, som bruger dem, eller som udsættes for brugen af dem. Og selv om der måske endnu ikke er absolut sikkerhed, er det alligevel på sin plads, at Rådet sørger for, at soldater og andre mandskaber, som deltager i missioner som led i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, ikke udsættes for den slags risici. Derfor vil jeg gerne af Rådet have at vide, hvilke konkrete foranstaltninger der træffes for at sikre, at soldater og mandskaber, som deltager i sådanne missioner, ikke udsættes for disse risici, og at sikre, at befolkningen i de områder, hvor sådanne missioner finder sted, heller ikke udsættes for dem. Jeg takker for de svar, De vil give mig."@da2
". − Der Kampf für ein weltweites Verbot von Waffen und Munition, die abgereichertes Uran enthalten, ist Teil unseres allgemeinen Kampfes für Rüstungskontrolle und Abrüstung. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt Waffen und Munition, die für die Zivilbevölkerung äußerst gefährlich und schädlich sind und von denen auch lange nach dem Ende des Konflikts eine Gefahr ausgeht, wie zum Beispiel Landminen, Streubomben und Waffen mit abgereichertem Uran. Ich weiß, es mag ein wenig ironisch klingen, wenn ich von Waffen spreche, die gefährlicher und schädlicher sind als andere, aber so ist es nun einmal. Deshalb konzentrieren wir uns auf jene mit den schlimmsten Folgen für die unschuldigen Zivilbevölkerungen. Im November 2006 forderte unser Parlament ein Moratorium für diesen Waffentyp, sprich Waffen, die abgereichertes Uran enthalten. Mein Heimatland, Belgien, verabschiedete im vergangenen Jahr nicht nur ein Gesetz über ein solches Moratorium, sondern auch über ein tatsächliches Verbot jedweder Verwendung von Uranwaffen, und ich denke, darauf kann ich ein wenig stolz sein. Nunmehr möchte ich von der Kommission und dem Rat wissen, was sie zu tun gedenken, um dieses Moratorium zu verallgemeinern und ein generelles Verbot zu unterstützen. Darüber hinaus, und meine Vorrednerin ist ausführlich darauf eingegangen, scheinen Uranwaffen auch schädliche Folgen für die Soldaten zu haben, die sie verwenden oder ihrer Verwendung ausgesetzt sind. Selbst wenn es noch nicht vollkommen sicher sein mag, ist der Rat trotzdem gut beraten, dafür Sorge zu tragen, dass die an den Operationen im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik beteiligten Soldaten und anderen Mitarbeiter derartigen Risiken nicht ausgesetzt sind. Deshalb darf ich den Rat fragen, welche konkreten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die an solchen Operationen teilnehmenden Soldaten und Mitarbeiter derlei Gefahren nicht ausgesetzt sind und dass die Bevölkerung in den Gebieten, in denen solche Einsätze stattfinden, damit ebenso wenig in Berührung kommt. Für eine Antwort wäre ich Ihnen dankbar."@de9
"− Ο αγώνας για την παγκόσμια απαγόρευση του εμπλουτισμένου ουρανίου στα όπλα και στα πυρομαχικά αποτελεί μέρος του γενικευμένου αγώνα μας για τον έλεγχο των εξοπλισμών και των αφοπλισμό. Εστιάζουμε ιδιαίτερη προσοχή στα όπλα και τα πυρομαχικά που είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και επιβλαβή για τους πολίτες και παραμένουν επικίνδυνα πολύ μετά το τέλος της σύγκρουσης, όπως οι νάρκες, οι βόμβες διασποράς και τα όπλα που περιέχουν εμπλουτισμένο ουράνιο. Ξέρω ότι είναι κάπως ειρωνικό να μιλάμε για όπλα που είναι πιο επικίνδυνα και επιβλαβή από άλλα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γι’ αυτό επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε εκείνα που έχουν τις χειρότερες επιπτώσεις στους αθώους άμαχους πληθυσμούς. Τον Νοέμβριο του 2006, αυτό το Σώμα απηύθυνε έκκληση για ένα μορατόριουμ γι’ αυτόν τον τύπο όπλων, δηλαδή για όπλα που περιέχουν εμπλουτισμένο ουράνιο. Πέρυσι η χώρα μου, το Βέλγιο, ψήφισε έναν νόμο όχι μόνο για ένα μορατόριουμ αλλά και για μια πραγματική απαγόρευση κάθε χρήσης όπλων ουρανίου και νομίζω ότι μπορώ να είμαι λίγο υπερήφανη γι’ αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο τι μέτρα θα λάβουν για να καταστήσουν αυτό το μορατόριουμ πιο γενικό και να υποστηρίξουν μια γενική απαγόρευση. Επίσης, όπως ήδη εξήγησε εκτενώς η προηγούμενη ομιλήτρια, τα όπλα ουρανίου φαίνεται ότι έχουν επίσης επιβλαβείς συνέπειες και στους στρατιώτες που τα χρησιμοποιούν ή εκτίθενται στη χρήση τους. Έστω και αν αυτό δεν είναι ακόμα απολύτως βέβαιο, θα ήταν ωστόσο καλό να διασφαλίσει το Συμβούλιο ότι οι στρατιώτες και άλλο προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν εκτίθενται σε κινδύνους αυτού τους είδους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το Συμβούλιο ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι οι στρατιώτες και το προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους και ότι ο πληθυσμός στις περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα αυτές οι επιχειρήσεις δεν εκτίθεται επίσης. Θα σας ήμουν ευγνώμων για την απάντησή σας."@el10
". − The fight for a worldwide ban on armed uranium in weapons and ammunition is part of our general fight for arms control and disarmament. We are focusing particular attention on weapons and ammunition that are extremely dangerous and harmful to civilians and remain dangerous long after the conflict is over, such as landmines, cluster bombs and weapons containing armed uranium. I know it is a little ironic to be talking about weapons that are more dangerous and more harmful than others, but that is the way it is. That is why we are concentrating on those that can have the worst effects on innocent civilian populations. In November 2006, this Parliament called for a moratorium on that type of weapon, that is weapons containing armed uranium. Last year my country, Belgium, passed a law not just on a moratorium but on an actual ban on any use of uranium weapons and I think I can be a little proud of that. Now I should like to ask the Commission and the Council what action they will take to make that moratorium more general and support a general ban. Furthermore, as the previous speaker has already explained at length, uranium weapons also appear to have harmful effects on soldiers that use them or are exposed to their use. Even if this might not yet be absolutely certain, it is nonetheless advisable for the Council to ensure that soldiers and other personnel taking part in operations under the European Security and Defence Policy are not exposed to risks of that kind. I should therefore like to ask the Council what concrete measures are being taken to ensure that soldiers and personnel taking part in such operations are not exposed to these risks and that the population in the areas where such operations take place are also not exposed. I shall be grateful for your response."@en4
". − La lucha por una prohibición a escala mundial de las armas y municiones de uranio empobrecido forma parte de nuestra lucha general en relación con el control de las armas y el desarme. Prestamos especial atención a un tipo de armas y municiones que son extremadamente peligrosas y perjudiciales para la población civil y que siguen siendo peligrosas incluso mucho después del final de los conflictos, como las minas terrestres, las bombas de racimo y las armas que contienen uranio empobrecido. Sé que es un poco irónico hablar de armas que son más peligrosas y más dañinas que otras, pero así son las cosas. Éste es el motivo por el cual centramos nuestra atención sobre aquéllas que pueden tener los efectos más nocivos sobre la población civil inocente. En noviembre de 2006 este Parlamento pidió una moratoria sobre este tipo de armas, es decir, armas que contienen uranio empobrecido. El año pasado, Bélgica, mi país, adoptó una ley no sólo sobre una moratoria, sino sobre la prohibición del uso de armas de uranio, y creo que puedo estar orgullosa de ello. Ahora me gustaría preguntar a la Comisión y el Consejo qué acciones emprenderán para hacer de esta moratoria algo general y para apoyar una prohibición generalizada. Por otra parte, como la oradora anterior ha explicado con detalle, también parece que las armas de uranio tienen efectos perjudiciales sobre los soldados que las utilizan o que están expuestos a su uso. Aunque ello no fuese completamente cierto, no dejaría de ser aconsejable que el Consejo se asegurase de que los soldados y otro tipo de personal que participa en operaciones en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa no se encuentran expuestos a riesgos de este tipo. Por consiguiente, me gustaría preguntar al Consejo qué medidas concretas está adoptando para garantizar que los soldados y el personal que toma parte en este tipo de operaciones no se encuentra expuesto a estos riesgos, ni tampoco la población de las zonas en las que se llevan a cabo tales operaciones. Agradecería que se me diese una respuesta."@es21
". − Võitlus vaesestatud uraani relvades ja lahingumoonas kasutamise ülemaailmse keelustamise eest on üks osa meie üldisest võitlusest relvakontrolli ja desarmeerimise eest. Me keskendume eriti sellistele relvadele ja lahingumoonale, mis on eriti ohtlikud ja kahjulikud tsiviilisikutele ning mille kahjulik mõju püsib ka pärast konflikti, nagu näiteks maamiinid, kobarpommid ja vaesestatud uraani sisaldavad relvad. Ma tean, et natuke irooniline on rääkida relvadest, mis on ohtlikumad ja kahjulikumad kui mingid teised relvad, aga nii see on. Sellepärast keskendume neile, mille mõju süütule tsiviilelanikkonnale võib olla kõige kahjulikum. 2006. aasta novembris tegi parlament üleskutse moratooriumi kehtestamiseks sellistele relvadele ehk siis vaesestatud uraani sisaldavatele relvadele. Möödunud aastal võttis minu kodumaa Belgia vastu seaduse, mis ei kehtestanud igasugusele uraani kasutamisele relvades üksnes moratooriumi, vaid keelustas selle täielikult, ning arvan, et võin selle üle veidi uhkust tunda. Nüüd tahaksin komisjonilt ja nõukogult küsida, milliseid samme nad kavatsevad astuda, et muuta moratoorium üldisemaks ning toetada üldist keelustamist. Lisaks, nagu eelmine kõneleja juba pikalt seletas, näib, et uraani sisaldav lahingumoon avaldab kahjulikku mõju ka neid kasutavatele või nendega kokku puutuvatele sõduritele. Isegi kui see ei ole veel täiesti kindel, on nõukogul siiski soovitav tagada, et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames operatsioonidel osalevad sõdurid ja muu personal ei puutuks kokku sedalaadi ohtudega. Seetõttu tahaksin nõukogult küsida, milliseid konkreetseid meetmeid rakendatakse, et sellistel operatsioonidel osalevad sõdurid ja personal ei puutuks kokku nende ohtudega ning et nendega ei puutuks kokku ka selliste operatsioonide toimumispiirkondade elanikud. Ma olen tänulik teie vastuse eest."@et5
". − Taistelu uraanin käytön kieltämiseksi aseissa ja ammuksissa kaikkialla maailmassa on osa yleistä asevalvontaa ja aseistariisuntaa koskevaa taisteluamme. Keskitämme huomion siviileille äärimmäisen vaarallisiin ja haitallisiin aseisiin ja ammuksiin, jotka ovat vaarallisia vielä kauan konfliktin päättymisen jälkeen, kuten maamiinoihin, rypälepommeihin ja aseisiin, jotka sisältävät uraania. Tiedän kyllä, että on jokseenkin ironista puhua aseista, jotka ovat vaarallisempia ja haitallisempia kuin muut, mutta juuri tästä on kyse. Tämän vuoksi keskitymme niihin aseisiin, joilla voi olla pahimmat vaikutukset viattomaan siviiliväestöön. Euroopan parlamentti vaati marraskuussa 2006 tällaisten uraania sisältävien ammusten käytön keskeyttämistä. Kotimaani Belgia hyväksyi lain, jolla ei pelkästään keskeytetä, vaan tosiasiallisesti kielletään uraania sisältävien ammusten kaikenlainen käyttö, ja voin mielestäni olla tästä ylpeä. Kysyn nyt komissiolta ja neuvostolta, mitä toimia ne aikovat toteuttaa käytön keskeyttämisen yleistämiseksi ja yleisen kiellon tukemiseksi. Lisäksi, kuten edellinen puhuja perusteellisesti selitti, uraania sisältävillä aseilla vaikuttaa olevan haitallisia vaikutuksia myös niitä käyttäville tai niiden käytölle altistuville sotilaille. Vaikka tätä ei vielä olisikaan täysin varmennettu, neuvoston on suotavaa varmistaa, etteivät Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisiin operaatioihin osallistuvat sotilaat ja muu henkilöstö altistu tällaisille riskeille. Tämän vuoksi kysyn neuvostolta, mitä konkreettisia toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että tällaisiin operaatioihin osallistuvat sotilaat ja muu henkilöstö eivät altistu näille riskeille ja että myöskään niiden alueiden väestö, joilla operaatiot toteutetaan, ei altistu riskeille. Olen kiitollinen vastauksestanne."@fi7
". − La lutte pour une interdiction de l’uranium appauvri dans les armes et les munitions s’inscrit dans notre lutte générale pour le contrôle des armes et le désarmement. Nous accordons une attention particulière aux armes et aux munitions qui sont particulièrement dangereuses et nuisibles pour les civils et qui restent dangereuses longtemps après la fin du conflit, comme les mines antipersonnel, les bombes à fragmentation et les armes contenant de l’uranium. Je sais qu’il peut sembler quelque peu ironique de parler d’armes plus dangereuses et plus nuisibles que d’autres, mais telle est la réalité. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les armes qui ont les pires effets sur les populations civiles innocentes. En novembre 2006, ce Parlement a demandé un moratoire sur ce type d’armes, c’est-à-dire sur les armes contenant de l’uranium appauvri. L’année passée, mon pays, la Belgique, a adopté une loi imposant non pas un simple moratoire, mais bien une interdiction de l’utilisation d’armes à l’uranium, et je pense pouvoir en tirer une certaine fierté. Je souhaite à présent demander à la Commission et au Conseil quelles mesures ils entendent prendre pour généraliser ce moratoire et pour soutenir une interdiction globale. En outre, comme l’a bien expliqué l’oratrice qui m’a précédée, les armes à l’uranium semblent aussi avoir des effets négatifs sur les soldats qui les utilisent ou qui y sont exposés. Même si cela n’est pas encore tout à fait certain, je recommande cependant que le Conseil prenne les mesures nécessaires pour que les soldats et les autres personnes participant à des opérations dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense ne soient pas exposés à ce genre de risques. Je demande donc au Conseil quelles mesures concrètes sont prises pour assurer que les soldats et le personnel qui participent à de telles opérations ne soient pas exposés à ces risques, et pour que ne soient pas non plus exposées les populations des zones dans lesquelles ces opérations ont lieu. Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien me donner."@fr8
". − Az uránt tartalmazó fegyverek és lőszerek betiltására irányuló világszintű harc részét képezi a fegyverkorlátozásért és leszerelésért folytatott általános harcunknak. Különleges figyelmet fordítunk azokra a fegyverekre és lőszerekre, amelyek kiemelten veszélyesek és ártalmasak civilekre nézve, és amelyek még jóval a konfliktus megszűnte után is ártalmasak maradnak, mint például a taposóaknák, a kazettás bombák és a szegényített uránt tartalmazó fegyverek. Tudom, hogy kissé ironikus egyes fegyvereknél veszélyesebb és ártalmasabb fegyverekről beszélni, de hát ez a helyzet. Ezért összpontosítunk azokra, amelyek az ártatlan civil lakosság körében okozzák a legrosszabb következményeket. 2006 novemberében e Parlament moratóriumot kért erre a fegyvertípusra, azaz a szegényített uránt tartalmazó fegyverekre. Tavaly hazám, Belgium törvényt hozott nem csupán a moratóriumról, hanem az uránfegyverek tényleges betiltásáról, úgy érzem, erre némileg büszke lehetek. Meg szeretném kérdezni a Bizottságtól és a Tanácstól, hogy milyen intézkedést hoznak a moratórium általánosabbá tétele és egy általános tilalom támogatása érdekében. Továbbá, ahogy az előttem felszólaló már részletesen kifejtette, úgy látszik, hogy az uránfegyverek veszélyes következményekkel járnak az e fegyvereket felhasználó vagy velük érintkezésben álló katonák esetében is. Még ha ez nem is teljesen biztos, üdvös lenne, ha a Tanács biztosítaná, hogy az európai biztonság- és védelempolitika keretében folyó műveletekben részt vevő katonák és egyéb személyi állomány ne legyen kitéve ilyen jellegű veszélyeknek. Ezért meg szeretném kérdezni a Tanácstól, milyen intézkedések történnek annak biztosítására, hogy az ilyen műveletekben részt vevő katonák és személyi állomány ne legyenek kitéve ilyen jellegű veszélyeknek, és hogy az ilyen hadműveletek területének lakossága se legyen veszélyeztetve. Hálás leszek a válaszért."@hu11
". − La lotta per bandire a livello globale l’utilizzo dell’uranio nelle armi e nelle munizioni rientra nella nostra generale lotta per il controllo delle armi e il disarmo. Concentriamo l’attenzione in modo particolare sulle armi e le munizioni che sono estremamente pericolose e dannose per i civili e che restano pericolose per lungo tempo dopo il termine del conflitto, quali le mine antiuomo, le bombe a grappolo e le armi contenenti uranio. So che è ironico parlare di armi più pericolose e più dannose di altre, ma le cose stanno così. Ecco perché ci concentriamo su quelle che possono avere gli effetti peggiori sulla popolazione civile indifesa. Nel novembre 2006, questo Parlamento ha richiesto una moratoria su tale tipo di armi e cioè sulle armi contenenti uranio. Lo scorso anno il mio paese, il Belgio, ha approvato una legge non solo su una moratoria, ma su un’effettiva messa al bando di qualsiasi utilizzo delle armi all’uranio e penso che sia un piccolo motivo di orgoglio. Desidero ora chiedere alla Commissione e al Consiglio quale azione intendono intraprendere al fine di rendere tale moratoria più generalizzata e appoggiare un divieto generalizzato. Come i precedenti oratori hanno già lungamente spiegato, inoltre, le armi all’uranio sembrano avere effetti dannosi sui soldati che le utilizzano o che sono esposti al loro utilizzo. Anche se ciò può non essere assolutamente certo, è tuttavia consigliabile che il Consiglio garantisca che i militari e il personale che prendono parte a operazioni nel quadro della Politica europea di sicurezza e di difesa non siano esposti a rischi di questo genere. Desidero pertanto chiedere al Consiglio quali misure concrete si stanno intraprendendo al fine di garantire che i militari e il personale che partecipano a queste operazioni non siano esposti a tali rischi e che non sia esposta neppure la popolazione delle zone in cui si svolgono tali operazioni. Sarò lieta di ricevere una risposta."@it12
". − Kova dėl pasaulinio urano uždraudimo ginkluose yra bendros kovos už ginklų kontrolę ir nusiginklavimą dalis. Sutelkiame dėmesį į ginklus, kurie yra ypač pavojingi ir kenksmingi civiliams, taip pat ilgai išlieka pavojingi po konflikto pabaigos – tai minos, kasetinės bombos ir ginklai, kuriuose yra urano. Žinau, kad ironiška kalbėti apie ginklus, kurie yra pavojingesni ir kenksmingesni už kitus, tačiau taip yra. Mes kalbame apie blogiausias pasekmes nekaltiems civiliams turinčias medžiagas. 2006 m. lapkričio mėnesį Parlamentas pasiūlė sustabdyti tokio tipo ginklų, tai yra, ginklų, kuriuose yra urano, naudojimą. Praėjusiais metais mano šalis, Belgija, priėmė įstatymą ne tik dėl sustabdymo, bet ir dėl visiško uždraudimo bet kur naudoti urano ginklus – manau, galiu tuo didžiuotis. Dabar norėčiau paklausti Komisijos ir Tarybos, kokių veiksmų jos imsis, kad sustabdymas taptų visuotinis ir paremtų bendrą uždraudimą. Negana to, kaip ankstesnioji pranešėja išsamiai paaiškino, urano ginklai turi neigiamą poveikį juos naudojantiems arba naudojimo zonoje esantiems kareiviams. Net jei tai iki galo nepatvirtinta, nė kiek ne mažiau patartina, kad Taryba užtikrintų, jog kareiviai ir kitas personalas, dalyvaujantis operacijose pagal Europos saugumo ir gynybos politiką, nepatirs tokios rizikos. Todėl norėčiau paklausti Tarybos, kokių konkrečių priemonių imamasi užtikrinti, kad kareiviai ir personalas, dalyvaujantis tokiose operacijose, nepatirtų tokios rizikos ir kad žmonės, gyvenantys operacijų vietose, nenukentėtų. Būsiu dėkinga už jūsų atsakymą."@lt14
". − Cīņa par vispasaules aizliegumu bagātināta urāna ieročiem un munīcijai ir daļa no vispārējas cīņas par ieroču kontroli un atbruņošanos. Mēs vēršam īpašu uzmanību uz ieročiem un munīciju, kas ir ārkārtīgi bīstama un kaitīga civiliedzīvotājiem un paliek bīstama vēl ilgi pēc tam, kad konflikts ir beidzies, kā, piemēram, mīnas, kasešu bumbas un ieroči, kuros ir bagātināts urāns. Es zinu, ka ir nedaudz ironiski runāt par ieročiem, kas ir bīstamāki un kaitīgāki nekā citi, bet tā tas ir. Tāpēc mēs pievēršamies tiem, kam var būt sliktākā ietekme uz nevainīgiem civiliedzīvotājiem. 2006. gada novembrī šis Parlaments aicināja pieņemt moratoriju šāda veida ieročiem, tas ir, ieročiem, kuros ir bagātināts urāns. Pagājušajā gadā mana valsts, Beļģija, pieņēma likumu ne tikai par moratoriju, bet par īstu aizliegumu jebkādi izmantot urāna ieročus un es domāju, ka varu par to būt nedaudz lepna. Tagad es gribētu vaicāt Komisijai un Padomei, ko tās darīs, lai padarītu šo moratoriju vispārīgāku un atbalstītu vispārīgo aizliegumu? Turklāt kā iepriekšējais runātājs jau pilnīgi izskaidroja, urāna ieročiem ir arī kaitīga ietekme uz kareivjiem, kas tos izmanto vai ir pakļauti to izmantošanai. Lai gan tas šobrīd nav pilnīgi noteikti, tomēr Padomei ir ieteicams pārliecināties, lai karavīri un cits personāls, kas atbilstoši Eiropas Drošības un aizsardzības politikai piedalās operācijās, nebūtu pakļauti šāda veida riskam, Tāpēc es gribētu vaicāt Padomei, kādi konkrēti pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu, ka karavīri un personāls, kas piedalās šādās operācijās, netiek pakļauts šiem riskiem un ka iedzīvotāji rajonos, kur notiek šādas operācijas, netiek pakļauti riskam. Es būšu pateicīga par jūsu atbildi."@lv13
"De strijd voor het wereldwijd uitbannen van verarmd uranium in wapens en munitie past in onze algemene strijd voor wapenbeheersing en ontwapening. Onze heel bijzondere aandacht gaat daarbij naar wapens en munitie die extreem gevaarlijk en schadelijk zijn voor burgers en die gevaarlijk blijven, lang nadat het conflict is beëindigd, zoals landmijnen, clustermunitie, en wapens en munitie die verarmd uranium bevatten. Ik weet dat het een beetje ironisch is om het te hebben over wapens die gevaarlijker zijn en schadelijker dan andere, maar zo is het nu eenmaal. Vandaar dat wij ons concentreren op die welke de kwalijkste gevolgen kunnen hebben voor onschuldige burgerbevolkingen. In november 2006 heeft ons Parlement een moratorium geëist voor dit type wapens, te weten wapens die verarmd uranium bevatten. Mijn land, België, heeft vorig jaar niet enkel zo'n moratorium, maar een heus verbod op elke aanwending van uraniumwapens bij wet uitgevaardigd en ik denk dat ik daar een kleine beetje trots op mag zijn. Nu vernam ik graag van de Commissie en van de Raad wat zij zullen ondernemen om dit moratorium te veralgemenen en om een algemeen verbod te ondersteunen. Daarenboven, en de vorige spreekster heeft daar uitvoerig op gewezen, blijken uraniumwapens ook nefaste gevolgen te hebben voor de soldaten die ze gebruiken of die aan het gebruik ervan worden blootgesteld. En zelfs al is er misschien nog geen algehele zekerheid, toch is het aangewezen dat de Raad er zorg voor draagt dat soldaten en andere manschappen die deelnemen aan missies in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, niet aan dat soort risico's worden blootgesteld. Daarom zou ik graag van de Raad willen vernemen welke concrete maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat soldaten en manschappen die aan dergelijke missies deelnemen, niet aan dergelijke risico's worden blootgesteld en om ervoor te zorgen dat de bevolking van de gebieden waar dergelijke missies worden ontplooid evenmin daaraan worden blootgesteld. Ik dank u voor de antwoorden die u mij zult geven."@mt15
". Walka o ogólnoświatowy zakaz używania wzbogaconego uranu w broni i amunicji stanowi element całokształtu naszej walki o kontrolę zbrojeń i rozbrojenie. Szczególną uwagę poświęcam tej broni i rodzajom amunicji, które są niezwykle niebezpieczne i szkodliwe dla osób cywilnych i pozostają niebezpieczne długo po zakończeniu konfliktu, takim jak miny przeciwpiechotne, bomby kasetowe i broń zawierająca wzbogacony uran. Wiem, że brzmi to nieco ironicznie, gdy mówię o typach broni bardziej niebezpiecznych i szkodliwych niż inne, ale tak wygląda rzeczywistość. Dlatego też koncentrujemy się na tych, które mogą mieć najgorsze skutki dla niewinnej ludności cywilnej. W listopadzie 2006 r. Parlament wezwał do wprowadzenia moratorium na ten rodzaj broni, czyli broń zawierającą uzbrojony uran. W zeszłym roku mój kraj, Belgia, przyjął ustawę nie tylko w sprawie moratorium, ale też w sprawie prawdziwego zakazu dotyczącego wszelkich form użycia broni uranowych i myślę, że mogę być z tego trochę dumna. Chciałabym teraz spytać Komisję i Radę, jakie działania zamierzają podjąć, aby moratorium przybrało bardziej ogólną postać oraz aby poprzeć ogólny zakaz. Dodatkowo, jak to już długo wyjaśniała przedmówczyni, broń oparta na uranie wydaje się mieć szkodliwe oddziaływanie także w przypadku żołnierzy, którzy jej używają lub są narażeni na jej działanie. Nawet gdyby nie było to absolutnie pewne, to niemniej byłoby wskazane, aby Rada zagwarantowała, że żołnierze i inny personel biorący udział w operacjach w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony nie będzie narażeni na tego rodzaju zagrożenia. Dlatego też chciałabym spytać Radę, jakie konkretnie środki są podejmowane w celu zapewnienia, że żołnierze i personel biorący udział w takich operacjach nie będą narażeni na takie zagrożenia i że ludność obszarów, na których takie operacje przebiegają, również nie będzie narażona. Będę wdzięczna za odpowiedź."@pl16
"Senhora Presidente, a luta a favor da proibição, a nível mundial, de urânio empobrecido nas armas e munições faz parte da nossa luta geral em prol do controlo das armas e do desarmamento. Estamos a concentrar particular atenção nas armas e munições extremamente perigosas e nocivas para os civis e que mantêm a sua periculosidade muito tempo após o termo do conflito, como é o caso das minas terrestres, das bombas de fragmentação e das armas contendo urânio empobrecido. Bem sei que é um pouco irónico falar de armas mais perigosas do que outras, mas as coisas são assim. Esse o motivo por que estamos a concentrar-nos nas que podem ter efeitos mais graves sobre inocentes populações civis. Em Novembro de 2006, este Parlamento exigiu uma moratória para este tipo de armas, isto é, para armas contendo urânio empobrecido. No ano passado, o meu país, a Bélgica, promulgou uma lei relativa não apenas a uma moratória, mas a uma proibição efectiva de qualquer uso de armas de urânio, do que penso ser-me lícito sentir-me um pouco orgulhosa. Agora, gostaria de perguntar à Comissão e ao Conselho que acções irão empreender para generalizar essa moratória e apoiar uma proibição geral. Além disso, como já explicou pormenorizadamente a oradora que me precedeu, as armas de urânio também aparentemente têm efeitos prejudiciais para os soldados que as utilizam ou estão expostos ao seu uso. Mesmo que possa não ser absolutamente verdadeiro, é, não obstante, aconselhável que o Conselho se assegure de que os soldados ou outros efectivos que tomem parte em operações no quadro da Politica Europeia de Segurança e Defesa não são expostos a riscos desse tipo. Gostaria, por conseguinte, de perguntar ao Conselho que medidas concretas estão a ser tomadas para assegurar que os soldados e outros efectivos que tomem parte nessas operações, bem como as populações das zonas onde essas operações têm lugar, não se encontrem expostos a esses riscos. Ficarei grata pela resposta."@pt17
"De strijd voor het wereldwijd uitbannen van verarmd uranium in wapens en munitie past in onze algemene strijd voor wapenbeheersing en ontwapening. Onze heel bijzondere aandacht gaat daarbij naar wapens en munitie die extreem gevaarlijk en schadelijk zijn voor burgers en die gevaarlijk blijven, lang nadat het conflict is beëindigd, zoals landmijnen, clustermunitie, en wapens en munitie die verarmd uranium bevatten. Ik weet dat het een beetje ironisch is om het te hebben over wapens die gevaarlijker zijn en schadelijker dan andere, maar zo is het nu eenmaal. Vandaar dat wij ons concentreren op die welke de kwalijkste gevolgen kunnen hebben voor onschuldige burgerbevolkingen. In november 2006 heeft ons Parlement een moratorium geëist voor dit type wapens, te weten wapens die verarmd uranium bevatten. Mijn land, België, heeft vorig jaar niet enkel zo'n moratorium, maar een heus verbod op elke aanwending van uraniumwapens bij wet uitgevaardigd en ik denk dat ik daar een kleine beetje trots op mag zijn. Nu vernam ik graag van de Commissie en van de Raad wat zij zullen ondernemen om dit moratorium te veralgemenen en om een algemeen verbod te ondersteunen. Daarenboven, en de vorige spreekster heeft daar uitvoerig op gewezen, blijken uraniumwapens ook nefaste gevolgen te hebben voor de soldaten die ze gebruiken of die aan het gebruik ervan worden blootgesteld. En zelfs al is er misschien nog geen algehele zekerheid, toch is het aangewezen dat de Raad er zorg voor draagt dat soldaten en andere manschappen die deelnemen aan missies in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid, niet aan dat soort risico's worden blootgesteld. Daarom zou ik graag van de Raad willen vernemen welke concrete maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat soldaten en manschappen die aan dergelijke missies deelnemen, niet aan dergelijke risico's worden blootgesteld en om ervoor te zorgen dat de bevolking van de gebieden waar dergelijke missies worden ontplooid evenmin daaraan worden blootgesteld. Ik dank u voor de antwoorden die u mij zult geven."@ro18
"− Boj za celosvetový zákaz uránových zbraní a munície je súčasťou nášho všeobecného boja za kontrolu zbraní a odzbrojenie. Osobitne sa zameriavame na zbrane a muníciu, ktoré sú osobitne nebezpečné a škodlivé pre civilné obyvateľstvo a ich nebezpečné vplyvy pretrvávajú ešte dlho po ukončení konfliktu, akými sú napríklad nášľapné míny, trieštivé bomby a uránové zbrane. Uvedomujem si, že je mierne ironické tvrdiť, že niektoré zbrane sú nebezpečnejšie a škodlivejšie než iné, ale taká je skutočnosť. Preto sa sústredíme najmä na tie, ktoré môžu mať najškodlivejšie následky na nevinné civilné obyvateľstvo. V novembri 2006 vyzval tento Parlament k moratóriu na tento typ zbraní, teda na uránové zbrane. Minulý rok schválila moja krajina, Belgicko, zákon týkajúci sa nielen moratória, ale aj samotného zákazu akéhokoľvek použitia uránových zbraní a domnievam sa, že na to môžem byť trochu hrdá. Teraz by som sa chcela opýtať Komisie a Rady, aké opatrenia prijmú s cieľom zovšeobecniť moratórium a podporiť všeobecný zákaz. Okrem toho, ako detailne vysvetlila rečníčka predo mnou, uránové zbrane majú podľa všetkého škodlivé účinky aj na vojakov, ktorí ich používajú a ktorí sú ich použitiu vystavení. Napriek tomu, že to nemusí byť úplne isté, je v každom prípade vhodné, aby Rada zabezpečila, aby vojaci a iní zamestnanci, ktorí sa podieľajú na operáciách v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky neboli rizikám tohto druhu vystavení. Chcela by som sa teda Rady opýtať, aké konkrétne opatrenia prijíma, s cieľom zabezpečiť, že vojaci a zamestnanci, ktorí sa na takýchto operáciách podieľajú nie sú týmto rizikám vystavení a že obyvateľstvo v oblastiach, kde takéto operácie prebiehajú nie je týmto nebezpečenstvám tiež vystavené. Ďakujem za vašu odpoveď."@sk19
". − Boj za svetovno prepoved osiromašenega urana v orožju in strelivu je del našega splošnega boja za nadzor nad orožjem in razorožitev. Posebno pozornost namenjamo zlasti orožju in strelivu, ki je izredno nevarno in škodljivo za civiliste ter ostane nevarno dolgo po tem, ko je spopad končan, kot so mine, kasetne bombe in orožje, ki vsebuje osiromašen uran. Vem, da je malo ironično govoriti o orožju, ki je bolj nevarno in bolj škodljivo kot drugo, ampak tako to je. Zato se osredotočamo na tisto orožje, ki imajo najhujše učinke na civilno prebivalstvo. Novembra 2006 je ta parlament pozval k moratoriju na tako vrsto orožja, tj. orožja, ki vsebuje osiromašen uran. Lani je Belgija sprejela zakon ne samo o moratoriju, ampak o dejanski prepovedi kakršne koli uporabe orožja, ki vsebuje uran, in mislim, da sem lahko na to ponosna. Zdaj bi Komisijo in Svet rada vprašala, kakšne ukrepe nameravata sprejeti, da bo ta moratorij bolj splošen in da se bo podprla splošna prepoved. Poleg tega ima orožje, ki vsebuje uran, škodljive učinke tudi na vojake, ki ga uporabljajo ali so mu bili izpostavljeni, kot je podrobno razložila že prejšnja govornica. Čeprav to morda še ni popolnoma potrjeno, je priporočljivo, da Svet zagotovi, da vojaki in drugo osebje, ki sodelujejo v operacijah v okviru evropske varnostne in obrambne politike, niso izpostavljeni tej vrsti tveganj. Zato sprašujem Svet, kateri konkretni ukrepi se sprejemajo za zagotovitev, da vojaki in osebje, ki sodelujejo v takšnih operacijah, niso izpostavljeni takšnim tveganjem ter da jim tudi prebivalstvo na območjih, na katerih take operacije potekajo, ni izpostavljeno. Hvaležna vam bom za odgovor."@sl20
". − Kampen för ett globalt förbud mot utarmat uran i vapen och ammunition är en del av vår allmänna kamp för vapenkontroll och nedrustning. Vi lägger särskild vikt vid vapen och ammunition som är mycket farliga och skadliga för civila och fortfarande är farliga under en lång tid efter konflikten, exempelvis landminor, klusterbomber och vapen som innehåller utarmat uran. Jag vet att det är smått ironiskt att tala om vapen som är farligare och skadligare än andra, men det är så det är. Det är därför vi koncentrerar oss på dem som kan få störst effekter för den oskyldiga civilbefolkningen. I november 2006 krävde detta parlament ett moratorium på denna typ av vapen som innehåller utarmat uran. Förra året antog mitt land, Belgien, en lag inte bara om ett moratorium, utan om ett faktiskt förbud mot all användning av uranvapen, och jag tycker att jag kan känna mig lite stolt över det. Nu vill jag fråga kommissionen och rådet vilka åtgärder de kommer att vidta för att göra detta moratorium lite mer allmänt och stödja ett allmänt förbud. Som föregående talare redan har förklarat ingående förefaller uranvapen vidare ha skadliga effekter på soldater som använder dem eller exponeras för deras användning. Även om detta inte är helt säkert är det ändå tillrådligt att rådet ser till att soldater och annan personal som deltar i operationer under den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken inte exponeras för denna typ av risker. Jag vill därför fråga rådet vilka konkreta åtgärder som vidtas för att se till att soldater och personal som deltar i sådana operationer inte exponeras för dessa risker och att befolkningen i de områden där sådana operationer äger rum inte heller exponeras. Jag vore tacksam för ert svar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph