Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-357"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.25.3-357"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in December 2007 the UN General Assembly accepted by an overwhelming majority a resolution that urged investigations into the health effects of uranium weapons on civilians and military personnel. We congratulate Germany, Ireland and Italy as the only NATO countries that supported the UN resolution. The reason for that support may be the fact that many of their soldiers returned with fatal diseases and/or later had children with serious malformations. Therefore we appeal to other EU countries to follow their example and submit health reports in line with the UN request. DU (depleted uranium) was used in the Balkans, Iraq and Afghanistan. DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms. The estimated global stocks are 1.3 million tonnes. Far less than 1 microgram inside the body can be fatal. Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound. Nobody informs the troops, or the populations of the countries where DU weapons are used. The latest findings of the World Health Organisation’s experts concerning the harmful effects of DU have been censored. We urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries. We call on the Commission and Council to make sure that an international treaty will be established as soon as possible. In order to gain a detailed insight into the matter, it is high time for the Commission and Council to provide access to all existing reports and initiate the further investigations which Parliament has been urging since 2001. Meanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, v prosinci 2007 přijalo Valné shromáždění OSN převážnou většinou rezoluci, v níž vyzývá k prozkoumání vlivů, které mají uranové zbraně na zdraví civilního obyvatelstva a vojenského personálu. Blahopřejeme Německu, Irsku a Itálii, které jako jediné země NATO podpořily tuto rezoluci OSN. Důvodem této podpory může být skutečnost, že mnozí z jejich vojáků se vrátili se smrtelnými nemocemi a/nebo se jim později narodily děti postižené vážnými deformacemi. Proto vyzýváme ostatní země EU, aby následovaly jejich příklad a předložily zdravotnické zprávy v souladu s požadavkem OSN. Ochuzený uran byl použit na Balkáně, v Iráku a Afghánistánu. Ochuzený uran je odpad a představuje velmi levný materiál pro výrobu zbraní. Jeho světové zásoby se odhadují na 1,3 milionu tun. I mnohem menší množství než 1 mikrogram může být smrtelné, když se dostane do těla. Kromě radioaktivního záření je ochuzený uran chemickou toxickou sloučeninou. Nikdo neinformuje vojenské jednotky nebo civilní obyvatelstvo zemí, kde se zbraně s ochuzeným uranem používají. Nejnovější zjištění odborníků ze Světové zdravotnické organizace týkající se škodlivých vlivů ochuzeného uranu byla cenzurována. Naléhavě žádáme, aby EU informovala své občany a obyvatele dotčených zemí. Vyzýváme Komisi a Radu, aby zabezpečily, aby byla v co nejkratším časovém období přijata mezinárodní smlouva. S cílem získat podrobné informace o problematice je nejvyšší čas, aby Komise a Rada zpřístupnily všechny existující zprávy a začaly další vyšetřování, ke kterému Parlament vyzývá od roku 2001. Zatím opakujeme naši výzvu k zákazu ochuzeného uranu na základě zásady prevence."@cs1
"Fru formand! I december 2007 vedtog FN's Generalforsamling med overvældende flertal en resolution, som opfordrede til undersøgelser af uranvåbens indvirkning på helbredet hos civile og militært personel. Vi lykønsker Tyskland, Irland og Italien som de eneste NATO-lande, som støttede FN-resolutionen. Årsagen til denne støtte kan være, at mange af deres soldater kom hjem med dødelige sygdomme og/eller senere fik børn med alvorlige misdannelser. Vi opfordrer derfor andre EU-lande til at følge deres eksempel og indsende sundhedsrapporter i tråd med FN's anmodning. Forarmet uran er blevet brugt på Balkan, i Irak og Afghanistan. Forarmet uran er affald og er et ekstremt billigt materiale at lave våben af. Det skønnes, at beholdningen på verdensplan er 1,3 millioner t. Langt under 1 mikrogram i kroppen kan være dødeligt. Bortset fra strålingen er forarmet uran et kemisk toksisk stof. Ingen oplyser soldaterne eller befolkningen i de lande, hvor der anvendes uranvåben. WHO's eksperters seneste resultater om forarmet urans skadelige virkning er blevet censureret. Vi opfordrer EU til at informere sine borgere og befolkningen i de berørte lande. Vi opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at der snarest muligt bliver indgået en international traktat. For at opnå detaljeret viden om emnet er det på høje tid, at Kommissionen og Rådet giver adgang til alle eksisterende rapporter og iværksætter de yderligere undersøgelser, som Parlamentet har krævet siden 2001. I mellemtiden gentager vi vores krav om forbud mod uranvåben på grundlag af forsigtighedsprincippet."@da2
". Frau Präsidentin! Im Dezember 2007 hat die UN-Vollversammlung mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der Untersuchungen zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Uranwaffen auf Zivilisten und Soldaten gefordert wurden. Wir beglückwünschen Deutschland, Irland und Italien als die einzigen NATO-Länder, die die UN-Resolution unterstützt haben. Der Grund für diese Unterstützung liegt sicher darin, dass viele ihrer Soldaten mit tödlichen Krankheiten zurückgekehrt sind und/oder später Kinder mit schweren Fehlbildungen hatten. Wir appellieren deshalb an die anderen EU-Länder, ihrem Beispiel zu folgen und entsprechend der Forderung der Vereinten Nationen Gesundheitsberichte vorzulegen. oder abgereichertes Uran ist auf dem Balkan, im Irak und in Afghanistan zum Einsatz gekommen. Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt, aus dem man sehr billig Waffen herstellen kann. Die weltweiten Bestände werden auf 1,3 Millionen Tonnen geschätzt. Schon weit weniger als ein Mikrogramm im Körper kann tödlich sein. Neben der Strahlungsbelastung ist abgereichertes Uran auch chemisch toxisch. Niemand informiert die Truppen oder die Bevölkerung der Länder, in denen DU-Waffen eingesetzt werden. Die letzten Gutachten der Experten der Weltgesundheitsorganisation zu den schädlichen Wirkungen von abgereichertem Uran wurden zensiert. Wir verlangen, dass die EU ihre Bürger und die Bevölkerung der betroffenen Länder informiert. Wir rufen die Kommission und den Rat auf sicherzustellen, dass möglichst bald ein weltweites Abkommen geschlossen wird. Um genaue Erkenntnisse zu dieser Angelegenheit zu gewinnen, ist es für die Kommission und den Rat höchste Zeit, Zugang zu allen vorhandenen Berichten zu gewähren und weitere Untersuchungen in die Wege zu leiten, wie es das Parlament seit 2001 fordert. Inzwischen bekräftigen wir unseren Aufruf, den Einsatz von abgereichertem Uran gemäß dem Vorsorgeprinzip zu verbieten."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τον Δεκέμβριο του 2007 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που ζητούσε να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της χρήσης όπλων ουρανίου στην υγεία των πολιτών και του στρατιωτικού προσωπικού. Συγχαίρουμε τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, καθώς ήταν οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ που υποστήριξαν το ψήφισμα του ΟΗΕ. Ο λόγος γι’ αυτή την υποστήριξη μπορεί να είναι το γεγονός ότι πολλοί στρατιώτες τους επέστρεψαν με θανατηφόρες ασθένειες ή/και απέκτησαν αργότερα παιδιά με σοβαρές δυσπλασίες. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε έκκληση στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των χωρών και να υποβάλουν τις αναφορές υγείας σύμφωνα με το αίτημα του ΟΗΕ. Απεμπλουτισμένο ουράνιο χρησιμοποιήθηκε στα Βαλκάνια, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι απόβλητο και αποτελεί εξαιρετικά φθηνό υλικό για την κατασκευή όπλων. Εκτιμάται ότι τα παγκόσμια αποθέματα είναι 1,3 εκατομμύρια τόνοι. Μια ποσότητα πολύ μικρότερη από 1 μικρογραμμάριο μέσα στο σώμα μπορεί να είναι μοιραία. Πέρα από την ακτινοβολία, το απεμπλουτισμένο ουράνιο είναι χημική τοξική ουσία. Κανένας δεν ενημερώνει τους στρατιώτες ή τους πληθυσμούς των χωρών όπου χρησιμοποιούνται όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Τα τελευταία ευρήματα των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις του απεμπλουτισμένου ουρανίου λογοκρίθηκαν. Καλούμε την ΕΕ να ενημερώσει τους πολίτες της και τους πληθυσμούς των στοχοθετημένων χωρών. Ζητούμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την υπογραφή μιας διεθνούς συνθήκης το συντομότερο δυνατόν. Προκειμένου να υπάρχει μια λεπτομερής εικόνα γι’ αυτό το θέμα, είναι καιρός η Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν πρόσβαση σε όλες τις υπάρχουσες εκθέσεις και να ξεκινήσουν τις περαιτέρω έρευνες που ζητά το Κοινοβούλιο από το 2001. Στο μεταξύ, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για απαγόρευση του απεμπλουτισμένου ουρανίου σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης."@el10
"Señora Presidenta, en diciembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por una aplastante mayoría, una resolución en la que se instaba a examinar los efectos para la salud del empleo de armas de uranio en civiles y militares. Nos congratulamos con Alemania, Irlanda e Italia como únicos países de la OTAN que apoyaron la resolución de las Naciones Unidas. Los motivos de este apoyo podrían sustentarse en el hecho de que muchos de sus soldados volvieron con enfermedades mortales y/o tuvieron posteriormente hijos con graves malformaciones. Por consiguiente, invitamos a los demás países de la UE a seguir su ejemplo y remitir informes de salud que se ajusten a la petición de las Naciones Unidas. El uranio empobrecido se utilizó en los Balcanes, en Iraq y en Afganistán. Se trata de un residuo y es extremadamente barato para fabricar armas. Se estima que las reservas mundiales ascienden a 1,3 millones de toneladas. Una cantidad mucho menor de un microgramo en el interior del organismo humano puede resultar mortal. Aparte de la radiación, el uranio empobrecido es un compuesto químico tóxico. Nadie informa a las tropas ni a las poblaciones de los países en los que se utilizan armas de uranio empobrecido. Por otra parte, los últimos hallazgos de los expertos de la Organización Mundial de la Salud en relación con los efectos perjudiciales del uranio empobrecido han sido censurados. Instamos a la UE a que informe a sus ciudadanos y a las poblaciones de los países en los que se utilizan estas armas. Invitamos a la Comisión y el Consejo a asegurarse de que se elabore un tratado internacional lo antes posible. Ha llegado el momento de que la Comisión y el Consejo ofrezcan acceso a todos los informes existentes y emprendan las investigaciones que el Parlamento ha estado pidiendo desde 2001 para que podamos conocer de forma detallada este problema. Mientras tanto, reiteramos nuestro llamamiento a la prohibición del uranio empobrecido sobre la base del principio de precaución."@es21
"Proua juhataja, 2007. aasta detsembris võttis ÜRO Peaassamblee ülekaaluka enamusega vastu resolutsiooni, mis kutsus üles uurima uraani sisaldava lahingumoona mõju tsiviilisikute ja sõjaväepersonali tervisele. Me õnnitleme Saksamaad, Iirimaad ja Itaaliat, kes olid ainsad ÜRO resolutsiooni toetanud NATO riigid. Selle toetuse põhjuseks võib olla asjaolu, et paljud nende sõdurid pöördusid tagasi surmavate haigustega ja/või said hiljem suurte väärarengutega lapsi. Seetõttu palume teistel ELi riikidel järgida nende eeskuju ja esitada ÜRO järelpärimisele vastavad tervisealased aruanded. Vaesestatud uraani kasutati Balkanil, Iraagis ja Afganistanis. Vaesestatud uraan on jääksaadus ning see on relvade valmistamiseks äärmiselt odav materjal. Selle ülemaailmsed varud on hinnanguliselt 1,3 miljonit tonni. Surmav kogus inimkehas on kaugelt väiksem kui 1 mikrogramm. Lisaks kiirgusele on vaesestatud uraan keemiliselt mürgine ühend. Keegi ei teata vägedele ega riikide elanikkonnale, kus vaesestatud uraani sisaldavat lahingumoona kasutatakse. Maailma Terviseorganisatsiooni ekspertide viimased järeldused vaesestatud uraani kahjulike mõjude kohta on tsenseeritud. Me soovime, et EL teavitaks oma kodanikke ja mõjutatud riikide elanikkonda. Me kutsume komisjoni ja nõukogu üles tagama, et rahvusvaheline leping sõlmitaks võimalikult kiiresti. Selleks et saada täpset ülevaadet sellest asjast, on viimane aeg, et komisjon ja nõukogu avaksid juurdepääsu kõigile olemasolevatele raportitele ning algataksid täiendavaid uurimusi, mida parlament on nõudnud alates 2001. aastast. Seniks kordame oma üleskatset keelustada vaesestatud uraani kasutamine, lähtudes ettevaatuspõhimõttest."@et5
"Arvoisa puhemies, YK:n yleiskokous hyväksyi joulukuussa 2007 ylivoimaisella enemmistöllä päätöslauselman, jossa kehotetaan tarkastelemaan uudelleen uraania sisältävien ammusten siviileille ja armeijan henkilöstölle aiheuttamia terveysriskejä. Kiitämme Saksaa, Irlantia ja Italiaa ainoina YK:n päätöslauselmaa kannattaneina Nato-maina. Syynä kannatukseen saattaa olla se, että monet niiden sotilaista ovat palanneet kotiin kuolemaan johtavine tauteineen ja/tai heidän lapsensa ovat myöhemmin olleet vakavasti epämuodostuneita. Kehotamme tämän vuoksi EU:n muita jäsenvaltioita seuraamaan niiden esimerkkiä ja toimittamaan YK:n pyytämät terveysraportit. Köyhdytettyä uraania on käytetty Balkanilla, Irakissa ja Afganistanissa. Köyhdytetty uraani on jätettä, ja se on hyvin halpaa materiaalia aseissa käytettäväksi. Maailmassa arvioidaan olevan sitä 1,3 miljoonaa tonnia. Paljon mikrogrammaa pienempi määrä ihmiskehossa voi aiheuttaa kuoleman. Säteilyn lisäksi köyhdytetty uraani on myrkyllinen kemiallinen yhdiste. Kukaan ei kerro sotajoukoille tai valtioiden väestöille, missä köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia käytetään. Maailman terveysjärjestön asiantuntijoiden tuoreimmat havainnot köyhdytetyn uraanin haitallisista vaikutuksista on sensuroitu. Pyydämme EU:ta tiedottamaan kansalaisilleen ja kohteena olevien valtioiden kansalaisille. Kehotamme komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että kansainvälinen sopimus saadaan aikaan mahdollisimman pian. Komission ja neuvoston on korkea aika taata kaikkien raporttien saatavuus ja aloittaa lisätutkimukset, joita parlamentti on pyytänyt vuodesta 2001 alkaen, yksityiskohtaisen tiedon saamiseksi asiasta. Samalla toistamme vetoomuksemme köyhdytetyn uraanin kieltämiseksi ennalta varautumisen periaatteen perusteella."@fi7
"Madame la Présidente, en décembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité une résolution réclamant l’étude des effets des armes à l’uranium sur la santé des civils et du personnel militaire. Nous félicitons l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie, les seuls pays membres de l’OTAN à avoir soutenu cette résolution de l’ONU. Ce soutien s’explique sans doute par le fait que bon nombre de leurs soldats sont rentrés chez eux souffrant de maladies mortelles et/ou ont eu par la suite des enfants présentant des malformations graves. Nous invitons donc les autres pays de l’Union européenne à suivre leur exemple et à soumettre des rapports de santé conformément à la demande de l’ONU. L’uranium appauvri (UA) a été utilisé dans les Balkans, en Irak et en Afghanistan. L’UA est un déchet et il constitue une matière première extrêmement bon marché pour la fabrication d’armes. Les stocks mondiaux sont estimés à 1,3 millions de tonnes. Une dose largement inférieure à 1 microgramme dans le corps peut être fatale. Outre ses radiations, l’UA est un composé chimique toxique. Personne n’informe les troupes ni les populations des pays dans lesquels les armes à l’UA sont utilisées. Les dernières conclusions des experts de l’Organisation mondiale de la Santé concernant les effets nocifs de l’UA ont été censurés. Nous invitons l’Union européenne à informer ses citoyens et la population des pays visés. Nous invitons la Commission et le Conseil à tout faire pour permettre dès que possible la signature d’un traité international. Afin de permettre une compréhension plus détaillée de ce problème, il est grand temps que la Commission et le Conseil donnent accès à tous les rapports existants et lancent les recherches supplémentaires que le Parlement réclame depuis 2001. Entre-temps, nous répétons notre demande d’interdire l’UA sur base du principe de précaution."@fr8
"Elnök asszony, 2007. decemberében az ENSZ Közgyűlése elsöprő többséggel határozatot fogadott el, amely az uránfegyverek felhasználásából eredő egészségügyi következmények vizsgálatát sürgeti a civilek és a katonai állomány körében. Gratulálunk Németországnak, Írországnak és Olaszországnak, amelyek egyedüli NATO-országokként támogatták az ENSZ határozatát. A támogatás oka lehet az a tény is, hogy katonáik közül sokan gyógyíthatatlan betegséggel tértek vissza, illetve gyermekeik később súlyos fejlődési rendellenességgel jöttek világra. Ezért felkérjük az Európai Unió többi tagországát, kövessék példájukat és az ENSZ kérésének megfelelően nyújtsák be egészségügyi jelentéseiket. A DU-t (szegényített urán) a Balkánon, Irakban és Afganisztánban használták. A DU hulladék anyag, amiből rendkívül olcsón lehet fegyvereket előállítani. A becsült globális készlet 1,3 millió tonna. A szervezetben egy mikrogrammnál jóval kevesebb már halált okozhat. A DU a sugárzástól eltekintve is mérgező vegyület. Azokban az országokban, ahol a szegényített uránt tartalmazó fegyvereket használják senki nem tájékoztatja erről a csapatokat vagy a lakosságot. Az Egészségügyi Világszervezet szakértőinek legutóbbi eredményei az ártalmas hatások tekintetében cenzúrázásra kerültek. Sürgetjük, hogy az Európai Unió tájékoztassa a célországok állampolgárait és lakosságát. Felszólítjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsák egy nemzetközi egyezmény létrejöttét. Hogy részletesebb bepillantást nyerhessünk a kérdésbe, eljött az ideje, hogy a Bizottság és a Tanács hozzáférhetővé tegye valamennyi létrejött jelentést és további vizsgálatokat kezdeményezzen, amelyeket a Parlament 2001 óta sürget. Addig is az elővigyázatosság elve alapján megismételjük a DU betiltására irányuló felhívásunkat."@hu11
". Signora Presidente, nel dicembre 2007 l’Assemblea generale dell’ONU ha accettato con una maggioranza schiacciante una risoluzione che raccomandava un’indagine in merito agli effetti sulla salute del personale civile e militare delle armi all’uranio. Ci congratuliamo con Germania, Irlanda e Italia in quanto unici paesi NATO ad appoggiare la risoluzione ONU. Il motivo di tale sostegno può essere il fatto che molti dei loro soldati sono tornati affetti da patologie mortali e/o successivamente hanno avuto figli che presentavano gravi malformazioni. Esortiamo pertanto altri paesi UE a seguire il loro esempio e a presentare relazioni sulla salute in linea con la richiesta ONU. L’UI (uranio impoverito) è stato utilizzato nei Balcani, in Iraq e in Afghanistan. L’UI è uno scarto ed è un materiale estremamente economico per costruire armi. Si stima che le scorte globali siano di 1,3 tonnellate. Molto meno di un migrogrammo in corpo può essere letale. Oltre alle radiazioni, l’UI è un composto chimico tossico. Nessuno informa le truppe o la popolazione dei paesi in cui vengono utilizzate armi all’uranio. Le ultime scoperte degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità relative agli effetti dannosi dell’UI sono state censurate. Esortiamo l’UE a informare i suoi cittadini e le popolazioni dei paesi obiettivo. Esortiamo la Commissione e il Consiglio ad assicurarsi che venga istituito quanto prima un trattato internazionale. Al fine di acquisire un quadro dettagliato della questione, è decisamente tempo che la Commissione e il Consiglio diano accesso a tutte le relazioni esistenti e avviino ulteriori indagini che il Parlamento esorta dal 2001. Nel frattempo ribadiamo il nostro appello a bandire l’UI in base al principio di precauzione."@it12
"Ponia Pirmininke, 2007 m. gruodžio mėnesį JT Generalinė Asamblėja didžiąja dauguma balsų priėmė rezoliuciją, kuri paskatino ištirti urano ginklų poveikį civilių ir karių sveikatai. Sveikiname Vokietiją, Airiją ir Italiją – vieninteles NATO šalis, rėmusias šią JT rezoliuciją. Galbūt pritarimo priežastis buvo ta, kad nemažai jų karių grįžo nepagydomai sirgdami ir / arba vėliau susilaukė apsigimusių vaikų. Todėl prašome ES šalių pasekti jų pavyzdžiu ir pateikti sveikatos ataskaitas pagal JT prašymą. Nusodrintasis uranas (NU) buvo naudojamas Balkanuose, Irake ir Afganistane. NU yra atlieka ir itin pigi medžiaga ginklų gamybai. Viso pasaulio atsargos yra 1,3 milijono tonų. Organizmui mirtinai pavojingas mažiau nei 1 mikrogramas. Be to, kad yra radioaktyvus, NU dar yra toksiškas cheminis junginys. Niekas apie tai neinformuoja kareivių arba žmonių šalyse, kuriose naudojami NU ginklai. Naujausi Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimų apie kenksmingą NU poveikį rezultatai buvo cenzūruoti. Skatiname ES informuoti savo piliečius ir šalių, į kurias nukreiptas uranas, gyventojus. Kviečiame Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad nedelsiant bus sudaryta tarptautinė sutartis. Siekiant įsigilinti į šį klausimą, pats laikas Komisijai ir Tarybai suteikti prieigą prie visų esamų ataskaitų ir inicijuoti tolesnius tyrimus, kuriuos Parlamentas skatino jau nuo 2001 m. Šiuo metu kartojame kvietimą vadovautis saugumo principu ir uždrausti NU."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! 2007. gada decembrī ANO Ģenerālasambleja ar ievērojamu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju, pieprasot izmeklējumus par urāna ieroču ietekmi uz civiliedzīvotāju un militārpersonu veselību. Mēs apsveicam Vāciju, Īriju un Itāliju kā vienīgās NATO valstis, kuras atbalstīja NATO rezolūciju. Iemesls šim atbalstam varētu būt tas, ka daudzi to kareivji atgriezās ar fatālām slimībām un/vai viņiem vēlāk piedzima bērni ar būtiskām kroplībām. Tāpēc mēs vēršamies pie pārējām ES valstīm, lai tās sekotu viņu piemēram un atbilstoši ANO lūgumam iesniegtu veselības atskaites. VU (vājināts urāns) tika izmantot Balkānos, Irākā un Afganistānā. VU ir atkritumi un tas ir ārkārtīgi lēts materiāls ieroču izgatavošanai. Aptuvenais vispasaules krājums ir 1,3 miljoni tonnu. Daudz mazāk nekā 1 mikrograms organismā var būt nāvējošs. Nerunājot par radiāciju, VU ir ķīmiski toksisks savienojums. Neviens neinformē karaspēku vai valstu iedzīvotājus par to, kur VU ieroči tiek izmantoti. Jaunākie Pasaules Veselības Organizācijas ekspertu pētījumi par VU kaitīgajām sekām ir cenzēti. Mēs aicinām ES informēt savus pilsoņus un mērķa valstu iedzīvotājus. Mēs aicināt Komisiju un Padomi pārliecināties, ka cik ātri vien iespējams tiks pieņemts starptautisks nolīgums. Lai detalizēti ielūkotos jautājumā, Komisijai un Padomei ir īstais laiks sniegt piekļuvi visiem esošajiem ziņojumiem un uzsākt tālākus izmeklējumus, kurus Parlaments prasa kopš 2001. gada. Tai pat laikā mēs atkārtojam savu aicinājumu aizliegt VU, balstoties uz piesardzības principu."@lv13
"Madam President, in December 2007 the UN General Assembly accepted by an overwhelming majority a resolution that urged investigations into the health effects of uranium weapons on civilians and military personnel. We congratulate Germany, Ireland and Italy as the only NATO countries that supported the UN resolution. The reason for that support may be the fact that many of their soldiers returned with fatal diseases and/or later had children with serious malformations. Therefore we appeal to other EU countries to follow their example and submit health reports in line with the UN request. DU (depleted uranium) was used in the Balkans, Iraq and Afghanistan. DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms. The estimated global stocks are 1.3 million tonnes. Far less than 1 microgram inside the body can be fatal. Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound. Nobody informs the troops, or the populations of the countries where DU weapons are used. The latest findings of the World Health Organisation’s experts concerning the harmful effects of DU have been censored. We urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries. We call on the Commission and Council to make sure that an international treaty will be established as soon as possible. In order to gain a detailed insight into the matter, it is high time for the Commission and Council to provide access to all existing reports and initiate the further investigations which Parliament has been urging since 2001. Meanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter in december 2007 heeft de Algemene Vergadering van de VN met een overweldigende meerderheid een resolutie aangenomen die aandrong op onderzoek naar de effecten van uranium bevattende wapens op de gezondheid van burgers en militaire staf. Wij feliciteren Duitsland, Ierland en Italië die als enige NAVO-landen de VN-resolutie steunden. De reden voor die steun kan zijn dat veel van hun soldaten terugkeerden met fatale ziekten en/of later kinderen kregen met ernstige misvormingen. Daarom doen we een beroep op andere EU-landen om hun voorbeeld te volgen en gezondheidsverslagen voor te leggen overeenkomstig het VN-verzoek. DU (verarmd uranium) werd gebruikt in de Balkan, Irak en Afghanistan. DU is afval, en is buitengewoon goedkoop materiaal voor het maken van wapens. De geschatte wereldwijde voorraden bedragen 1,3 miljoen ton. Veel minder dan één microgram binnen het lichaam kan fataal zijn. Afgezien van de straling, is verarmd uranium een chemisch giftige samenstelling. Niemand informeert de manschappen of de bevolking van de landen waar wapens met verarmd uranium worden gebruikt. De meest recente bevindingen van de deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende de schadelijke effecten van verarmd uranium zijn gecensureerd. We dringen er bij de EU op aan om haar burgers en de bevolkingen van landen die het doelwit zijn, te informeren. Wij doen een beroep op de Commissie en de Raad om zeker te stellen dat zo spoedig mogelijk een internationaal verdrag zal worden opgesteld. Teneinde een gedetailleerd inzicht in de zaak te krijgen, is het hoog tijd dat de Commissie en de Raad toegang verschaffen tot alle bestaande verslagen en de verdere onderzoeken te starten waarop het Parlement al sinds 2001 aandringt. Intussen herhalen wij onze oproep om verarmd uranium te verbieden op basis van het voorzorgsprincipe."@nl3
"Pani przewodnicząca! W grudniu 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ogromną większością głosów rezolucję, która wzywała do zbadania skutków zdrowotnych broni jądrowej na osoby cywilne i na personel wojskowy. Gratulujemy Niemcom, Irlandii i Włochom, które jako jedyne kraje NATO poparły tę rezolucję ONZ. Przyczyną tego poparcia może być fakt, że wielu z ich żołnierzy wróciło ze śmiertelnymi chorobami i/lub później miało dzieci z poważnymi wadami rozwojowymi. Dlatego też apelujemy do innych krajów UE, aby podążyły z ich przykładem i przedłożyły sprawozdania zdrowotne zgodnie z wnioskiem ONZ. DU (zubożony uran) był używany na Bałkanach, w Iraku i w Afganistanie. DU jest odpadem, a także niezmiernie tanim materiałem do produkcji broni. Ocenia się, że światowe zapasy wynoszą 1,3 miliona ton. Dużo mniej niż jeden mikrogram, który dostanie się do ciała, może wywołać skutek śmiertelny. DU oprócz tego, że wydziela promieniowanie, jest też trującym związkiem chemicznym. Nikt nie informuje żołnierzy ani ludności krajów, w których używana jest broń DU. Najnowsze ustalenia ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące szkodliwego oddziaływania DU zostały ocenzurowane. Wzywamy UE, aby poinformowała swoich obywateli oraz ludność krajów będących celem stosowania tej broni. Wzywamy Komisję i Radę, aby tak szybko, jak to jest możliwe, zapewniły ustanowienie międzynarodowego traktatu. Aby uzyskać szczegółowy pogląd na tę sprawę, jest już najwyższy czas, aby Komisja i Rada udostępniły wszystkie istniejące sprawozdania i zapoczątkowały dalsze dochodzenia, na których wszczęcie Parlament nalega od 2001 r. Tymczasem powtarzamy nasze wezwanie do wprowadzenia zakazu DU na podstawie zasady ostrożności."@pl16
"Senhora Presidente, em Dezembro de 2007, a Assembleia-Geral da ONU aprovou, por esmagadora maioria, uma resolução que instava à realização de investigações sobre os efeitos das armas de urânio na saúde de civis e militares. Felicitamos a Alemanha, a Irlanda e a Itália por terem sido os únicos países da NATO a apoiar a resolução das Nações Unidas. A razão desse apoio pode dever-se ao facto de muitos dos seus militares terem regressado com doenças mortais e/ou posteriormente terem tido filhos com graves deformações. Por isso, apelamos aos outros países da UE para que sigam o seu exemplo e apresentem relatórios de saúde em sintonia com o pedido das Nações Unidas. Foi utilizado urânio empobrecido nos Balcãs, no Iraque e no Afeganistão. O urânio empobrecido é um resíduo e um material extremamente barato, utilizado no fabrico de armas. Estima-se que exista um stock global de 1,3 milhões de toneladas. Uma quantidade inferior a 1 micrograma no interior do organismo humano pode ser fatal. Além da radiação, o urânio empobrecido é um composto químico tóxico. Ninguém informa as tropas ou as populações dos países onde as armas de urânio empobrecido são usadas. As últimas descobertas feitas pelos peritos da Organização Mundial de Saúde relativas aos efeitos nocivos do urânio empobrecido foram censuradas. Instamos a UE a informar os seus cidadãos e as populações dos países visados. Solicitamos à Comissão e ao Conselho que garantam a adopção, tão urgentemente quanto possível, de um tratado internacional. De forma a ter uma perspectiva mais detalhada sobre este assunto, é altura de a Comissão e o Conselho permitirem o acesso a todos os relatórios já existentes e iniciarem as investigações adicionais que o Parlamento tem vindo a exigir desde 2001. Entretanto, reiteramos o nosso pedido para que se proíba o urânio empobrecido com base no princípio da precaução."@pt17
"Madam President, in December 2007 the UN General Assembly accepted by an overwhelming majority a resolution that urged investigations into the health effects of uranium weapons on civilians and military personnel. We congratulate Germany, Ireland and Italy as the only NATO countries that supported the UN resolution. The reason for that support may be the fact that many of their soldiers returned with fatal diseases and/or later had children with serious malformations. Therefore we appeal to other EU countries to follow their example and submit health reports in line with the UN request. DU (depleted uranium) was used in the Balkans, Iraq and Afghanistan. DU is waste, and is an extremely cheap material for making arms. The estimated global stocks are 1.3 million tonnes. Far less than 1 microgram inside the body can be fatal. Apart from the radiation, DU is a chemical toxic compound. Nobody informs the troops, or the populations of the countries where DU weapons are used. The latest findings of the World Health Organisation’s experts concerning the harmful effects of DU have been censored. We urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries. We call on the Commission and Council to make sure that an international treaty will be established as soon as possible. In order to gain a detailed insight into the matter, it is high time for the Commission and Council to provide access to all existing reports and initiate the further investigations which Parliament has been urging since 2001. Meanwhile we reiterate our call to ban DU on the basis of the precautionary principle."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v decembri 2007 prijalo Valné zhromaždenie OSN prevažnou väčšinou rezolúciu, v ktorej vyzýva na preskúmanie vplyvov, ktoré majú uránové zbrane na zdravie civilného obyvateľstva a vojenského personálu. Blahoželáme Nemecku, Írsku a Taliansku, ktoré ako jediné krajiny NATO, podporili túto rezolúciu OSN. Dôvodom tejto podpory môže byť skutočnosť, že mnohí z ich vojakov sa vrátili so smrteľnými ochoreniami a/alebo sa im neskôr narodili deti postihnuté vážnymi deformáciami. Preto vyzývame ostatné krajiny EÚ, aby nasledovali ich príklad a predložili zdravotnícke správy v súlade s požiadavkou OSN. Ochudobnený urán bol použitý na Balkáne, v Iraku a Afganistane. Ochudobnený urán je odpadom a predstavuje veľmi lacný materiál na výrobu zbraní. Jeho svetové zásoby sa odhadujú na 1,3 milióna ton. Oveľa menšie množstvo ako 1 mikrogram, ktoré sa dostane do tela, môže byť smrteľné. Okrem rádioaktívneho žiarenia je ochudobnený urán chemickou toxickou zlúčeninou. Nikto neinformuje vojenské jednotky alebo civilné obyvateľstvo krajín, kde sa zbrane s ochudobneným uránom používajú. Najnovšie zistenia expertov zo Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúce sa škodlivých vplyvov ochudobneného uránu, boli cenzurované. Naliehavo žiadame, aby EÚ informovala svojich občanov a obyvateľov dotknutých krajín. Vyzývame Komisiu a Radu, aby zabezpečili, aby bola v čo najkratšom časovom období prijatá medzinárodná zmluva. S cieľom získať podrobné informácie o problematike je najvyšší čas, aby Komisia a Rada sprístupnili všetky existujúce správy a začali ďalšie vyšetrovanie, ku ktorému Parlament vyzýva od roku 2001. Zatiaľ opakujeme našu výzvu na zakázanie ochudobneného uránu na základe zásady prevencie."@sk19
"Gospa predsednica, decembra 2007 je Generalna skupščina Združenih narodov z veliko večino sprejela resolucijo, ki poziva k preiskavam učinka uporabe orožja, ki vsebuje uran, na zdravje civilistov in vojaškega osebja. Čestitamo Nemčiji, Irski in Italiji, ki so edine države članice Nata, ki so podprle resolucijo ZN. Razlog za njihovo podporo je lahko tudi dejstvo, da so se mnogi njihovi vojaki vrnili s smrtno nevarnimi boleznimi in/ali kasneje imeli otroke z resnimi okvarami. Zato pozivamo druge države EU, naj sledijo njihovemu zgledu in predložijo poročila v skladu z zahtevo ZN. Osiromašen uran se je uporabljal na Balkanu ter v Iraku in Afganistanu. Osiromašen uran je odpaden material in je zelo poceni za izdelavo orožja. Svetovne zaloge so ocenjene na 1,3 milijona ton. Že veliko manj kot en mikrogram v telesu lahko povzroči smrt. Poleg tega, da seva, je osiromašeni uran toksična kemična spojina. Vojaških enot ali prebivalstva v državah, kjer se uporablja orožje, ki vsebuje osiromašeni uran, nihče ne obvesti. Zadnje ugotovitve strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije o škodljivih učinkih osiromašenega urana so bile cenzurirane. Pozivamo EU, da obvesti svoje državljane in prebivalstvo ciljnih držav. Pozivamo Komisijo in Svet, da zagotovita čimprejšnje oblikovanje mednarodnega sporazuma. Da se omogoči podroben vpogled v zadevo, je skrajni čas, da Komisija in Svet zagotovita dostop do vseh obstoječih poročil ter začneta nadaljnje preiskave, h katerim Parlament poziva že od leta 2001. Medtem znova pozivamo k prepovedi osiromašenega urana na podlagi previdnostnega načela."@sl20
"Fru talman! I december 2007 antog FN:s generalförsamling med överväldigande majoritet en resolution om ett krav på utredningar av hälsoeffekterna av uranvapen på civila och militär personal. Vi gratulerar Tyskland, Irland och Italien, som var de enda Nato-länder som stödde FN-resolutionen. Orsaken till detta stöd kan vara att många av deras soldater återvände med dödliga sjukdomar och/eller senare fick barn med grava missbildningar. Vi vädjar därför till andra EU-länder att följa deras exempel och lämna in hälsorapporter i enlighet med FN:s begäran. Utarmat uran användes i Balkan, Irak och Afghanistan. Utarmat uran är avfall, och det är ett mycket billigt material för att tillverka vapen. Det beräknade globala lagret är 1,3 miljoner ton. Långt under 1 mikrogram i kroppen kan vara dödligt. Utöver strålningen är utarmat uran en giftig kemisk förening. Ingen informerar trupperna, eller befolkningen i de länder där vapen med utarmat uran används. De senaste rönen av Världshälsoorganisationens experter avseende de skadliga effekterna av utarmat uran har censurerats. Vi uppmanar EU att informera sina medborgare och befolkningen i målländerna. Vi uppmanar kommissionen och rådet att se till att ett internationellt fördrag upprättas så snart som möjligt. För att få detaljerade insikter i frågan är det hög tid att kommissionen och rådet ger tillgång till alla befintliga rapporter och inleder vidare utredningar, vilket parlamentet har krävt sedan 2001. Under tiden upprepar vi vårt krav på ett förbud mot utarmat uran på grundval av försiktighetsprincipen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elly de Groen-Kouwenhoven,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,13,4,21
"author"18,15,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph