Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-349"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-349"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, China must be congratulated for the way in which it has reacted to this disaster. I would also like to thank the European Commission and Council for the way they have acted in dealing with this tragedy. It is a welcome development in China that they have opened up the area to all of those who can give assistance; hopefully it is something they will do in the future in relation to other areas. Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward. I should also like to congratulate the media for highlighting the scale of the disaster and the assistance that is required. May it also be a lesson to China in seeing how they can use their power to put pressure on other regimes, in particular in Burma, to try to get them to see that they also need assistance from the world community. Saving lives is the priority in China; let others like the junta in Burma learn from this experience."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, Číně musíme poblahopřát ke způsobu, jakým reagovala na tuto katastrofu. Také bych chtěl poděkovat Evropské komisi a Radě za způsob, jakým se postavily k řešení této tragédie. Jde o vítanou skutečnost, že Čína otevřela oblast pro všechny, kteří mohou poskytnout pomoc. Doufejme, že v případě jiných oblastí v budoucnosti Čína zaujme podobný přístup. Správným krokem vpřed je i umožnění zveřejnění potřebných informací, stejně jako přístup světových médií k těmto informacím. Rovněž tak bych chtěl poblahopřát médiím ke zdůraznění rozsahu katastrofy a nutné pomoci. Přeji si, aby to bylo ponaučením i pro Čínu, aby si uvědomila, jakým způsobem může svou sílu využít k vyvíjení nátlaku na jiné režimy, zejména na Myanmar, aby si uvědomily, že také potřebují pomoc světového společenství. Záchrana lidských životů je v Číně prioritou, dovolme ostatním, kteří se chovají jako myanmarská junta, aby se z této zkušenosti ponaučili."@cs1
"Fru formand! Vi må rose Kina for den måde, hvorpå landet har reageret i forbindelse med denne katastrofe. Jeg vil også takke Kommissionen og Rådet for den måde, de har handlet på i forbindelse med denne tragedie. Det er en velkommen udvikling i Kina, at landet har åbnet området op for alle dem, der kan hjælpe. Forhåbentlig er det noget, landet også vil gøre i fremtiden inden for andre områder. Det er et skridt i den rigtige retning, at landet har tilladt, at de nødvendige oplysninger kan nå ud til medierne i hele verden. Jeg vil også rose medierne for at sætte fokus på omfanget af katastrofen og den hjælp, der er nødvendig. Jeg håber også, at Kina lærer af dette i forhold til, hvordan landet kan anvende sin magt til at lægge pres på andre regimer, især i Burma, for at forsøge at få dem til at indse, at de også har brug for hjælp fra verdenssamfundet. Det er en prioritet at redde liv i Kina. Lad andre, som f.eks. juntaen i Burma, lære af denne hændelse."@da2
"Frau Präsidentin! Man darf China gratulieren zu der Art und Weise, wie es auf diese Katastrophe reagiert hat. Ich möchte auch der Europäischen Kommission und dem Rat für ihr Vorgehen bei der Bewältigung dieser Katastrophe danken. Es ist zu begrüßen, dass China das Gebiet allen geöffnet hat, die Hilfe zu leisten vermögen. Hoffentlich wird das Land dies zukünftig auch in Bezug auf andere Bereiche so halten. Den internationalen Medien Zugang zu den erforderlichen Informationen zu verschaffen, das ist der richtige Schritt nach vorn. Auch die Medien sind dafür zu loben, dass sie in ihrer Berichterstattung das Ausmaß der Katastrophe und den Bedarf an Hilfeleistung hervorgehoben haben. Bleibt zu hoffen, dass China selbst erkennt, wie es seinen Einfluss geltend machen und Druck auf andere Regime, insbesondere das in Birma, ausüben kann, damit diese einsehen, dass auch sie die Hilfe der Weltgemeinschaft benötigen. Die Rettung von Menschenleben hat in China den Vorrang. Andere, wie die Junta in Birma, sollten davon lernen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Κίνα είναι άξια συγχαρητηρίων για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε σε αυτή την καταστροφή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν σε αυτή την τραγωδία. Αποτελεί θετική εξέλιξη στην Κίνα το γεγονός ότι άνοιξαν την περιοχή σε όλους όσοι μπορούν να παράσχουν βοήθεια. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν το ίδιο και στο μέλλον σχετικά με άλλες περιοχές. Η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης όλου του κόσμου στις απαραίτητες πληροφορίες αποτελεί το σωστό βήμα μπροστά. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τα μέσα ενημέρωσης διότι επεσήμαναν την κλίμακα της καταστροφής και την απαιτούμενη βοήθεια. Μακάρι αυτό να γίνει μάθημα για την Κίνα ώστε να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για να ασκήσει πίεση σε άλλα καθεστώτα, ειδικά στη Βιρμανία, και να προσπαθήσει να τους κάνει να καταλάβουν ότι και εκείνοι χρειάζονται βοήθεια από την παγκόσμια κοινότητα. Η προτεραιότητα στην Κίνα είναι να σωθούν ζωές. Ας παραδειγματιστούν από αυτό και άλλοι, όπως η χούντα στη Βιρμανία."@el10
"Señora Presidenta, debemos congratularnos con China por el modo en que ha reaccionado al desastre. También me gustaría dar las gracias a la Comisión Europea y al Consejo por el modo en que han actuado frente a esta tragedia. Se debe acoger con satisfacción el hecho de que China haya hecho accesible la zona a todos los que pueden llevar ayuda a la población; esperemos que lo sigan haciendo en el futuro en relación con otras zonas. Permitir a los medios de comunicación informar al mundo es la medida más adecuada. También me gustaría felicitar a los medios de comunicación por haber puesto de manifiesto la magnitud de la tragedia y la ayuda necesaria. Que sirva también de lección a China para que entienda cómo puede utilizar su poder para ejercer presión sobre otros regímenes, especialmente Birmania, e intentar convencer a sus autoridades de que también ellos necesitan la ayuda de la comunidad internacional. Salvar vidas es la prioridad de China; esperemos que otros Gobiernos, como la Junta birmana, aprendan de esta experiencia."@es21
"Proua juhataja, Hiinat tuleb õnnitleda selle puhul, kuidas ta on sellele katastroofile reageerinud. Samuti tahaksin tänada Euroopa Komisjoni ja nõukogu selle eest, kuidas nad on selle tragöödia suhtes tegutsenud. See on Hiinas tervitatav areng, et nad on avanud selle piirkonna kõigile, kes suudavad abi osutada; loodetavasti teevad nad seda tulevikus ka teiste piirkondade suhtes. Vajaliku teabe lubamine maailma ajakirjandusse on õige samm edasi. Samuti tahaksin õnnitleda ajakirjandust selle puhul, et nad on toonud välja katastroofi ulatuse ja vajaliku abi. Olgu see õppetunniks ka Hiinale, mis näitab talle, kuidas kasutada oma võimu teistele režiimidele, eriti Birmale, surve avaldamiseks ja selgitamiseks, et ka nemad vajavad abi maailma üldsuselt. Elude päästmine on Hiinas prioriteet; las teised, nagu Birma hunta, õpivad sellest kogemusest."@et5
"Arvoisa puhemies, Kiina on reagoinut kiitettävästi tähän katastrofiin. Kiitän myös Euroopan komissiota ja neuvostoa tavasta, jolla ne ovat toimineet tässä murhenäytelmässä. Se, että Kiina on avannut alueen kaikille niille, jotka voivat tarjota apua, on myönteistä kehitystä. Toivottavasti se tekee näin tulevaisuudessakin muilla aloilla. Tarvittavan tiedon päästäminen maailman tiedotusvälineisiin on askel oikeaan suuntaan. Kiitän myös tiedotusvälineitä katastrofin laajuuden ja tarvittavan avun korostamisesta. Olkoon tämä myös Kiinalle opetus siitä, kuinka se voi käyttää valtaansa muiden hallintojärjestelmien painostamiseen erityisesti Burmassa, saadakseen ne ymmärtämään, että nekin tarvitsevat apua kansainväliseltä yhteisöltä. Kiinassa ihmishenkien pelastaminen on ensisijainen tavoite. Muut, kuten Burman sotilasjuntta, ottakoot oppia tästä kokemuksesta."@fi7
"Madame la Présidente, la Chine mérite nos félicitations pour la façon dont elle a réagi à ce désastre. Je souhaite également remercier la Commission européenne et le Conseil pour la façon dont ils ont agi face à cette tragédie. L’ouverture par la Chine de la région sinistrée à toutes les organisations susceptibles d’apporter de l’aide est un développement positif. J’espère qu’elle adoptera la même attitude dans d’autres domaines à l’avenir. Le fait de permettre aux médias du monde entier de donner les informations correctes est l’approche adéquate. Je tiens également à féliciter les médias pour avoir mis en évidence l’étendue du désastre et l’assistance requise. Puisse la Chine profiter de cette leçon pour exercer une pression sur d’autres régimes, en particulier la Birmanie, pour leur faire comprendre qu’ils ont eux aussi besoin de l’aide de la communauté internationale. La Chine s’efforce en priorité de sauver des vies; puissent d’autres régimes, comme la junte birmane, en tirer les leçons qui s’imposent."@fr8
"Elnök asszony, Kínának gratulálnunk kell, amiért ilyen jól reagált a katasztrófa keltette kihívásokra. Szeretnék továbbá az Európai Bizottságnak és Tanácsnak is köszönetet mondani, amiért megfelelően kezelték a tragédiát. Pozitív fejlemény Kínában, hogy megnyitották a területeket azok előtt, akik segíteni tudnak. Remélhetőleg a hatóságok a jövőben is így cselekszenek, esetleg más területek érintően is. Engedélyezni azt, hogy a világsajtó szükséges információkhoz jusson, egyértelmű előrelépésről tanúskodik. Szeretném megdicsérni a sajtót is, amiért rámutatott a katasztrófa súlyosságára, a szükséges segítségre. Reméljük, Kína tanul ebből az esetből, és ráébred miként is élhet hatalmával a más rendszerekre való nyomásgyakorlás érdekében. Elsődlegesen Burmára gondolok; arra hogy az ottani rezsim is belássa, szüksége van a világközösség segítségére. Kínában az életek mentése elsőbbséget élvez, fontos hogy mások — így Burmában is a junta — tanuljanak az itteni tapasztalatokból!"@hu11
"Signora Presidente, ci si deve congratulare con la Cina per il modo in cui ha reagito a questa catastrofe. Desidero inoltre ringraziare la Commissione europea e il Consiglio per il modo in cui hanno agito nell’affrontare questa tragedia. E’ un gradito progresso che la Cina abbia aperto la zona a tutti coloro che possono offrire assistenza; ci auguriamo che lo facciano ancora in futuro in relazione ad altre aree. Permettere alle informazioni necessarie di uscire dal paese e di essere trasmesse dai mondiali è il giusto passo avanti. Desidero altresì congratularmi con i mezzi d’informazione e comunicazione per aver sottolineato la portata della catastrofe e dell’assistenza necessaria. Che ciò insegni anche alla Cina a osservare come poter utilizzare il proprio potere per esercitare pressione su altri regimi, in particolare in Birmania, al fine di cercare di portarli a notare che anch’essi necessitano di assistenza da parte della comunità mondiale. Salvare vite è la priorità in Cina; facciamo in modo che altri, come la giunta birmana, apprendano da questa esperienza."@it12
"Ponia Pirmininke, derėtų pasveikinti Kiniją dėl to, kaip buvo sureaguota į šią katastrofą. Taip pat noriu padėkoti Europos Komisijai ir Tarybai, kad jos taip veikė šios tragedijos atveju. Sveikintinas postūmis Kinijoje, kad jie atvėrė nelaimės zoną visiems, galintiems padėti. Tikėkimės, kad ateityje jie taip pat elgsis ir kitose srityse. Leidimas svarbiai informacijai pasiekti pasaulio žiniasklaidą yra teisingas žingsnis į priekį. Taip pat noriu pasveikinti žiniasklaidą už katastrofos masto ir reikalingos pagalbos atskleidimą. Tebūnie Kinijai pamoka, kaip galima išnaudoti įtaką darant spaudimą kitiems režimams, pavyzdžiui, Mianmare, kad ir jie suvoktų būtinybę priimti pasaulinės bendruomenės paramą. Gyvybių gelbėjimas Kinijoje – prioritetas, tegul kiti, pavyzdžiui, chunta Mianmare, pasimoko iš šios patirties."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Ķīna ir jāapsveic par tās rīcību attiecībā uz šo katastrofu. Es arī gribētu pateikties Eiropas Komisijai un Padomei par to, kā tās ir rīkojušās saistībā ar šo traģēdiju. Tas ir patīkams solis no Ķīnas puses, ka tā ir atvērusi šo vietu visiem tiem, kuri var sniegt palīdzību; cerams, ka tas ir kaut kas, ko tā darīs arī nākotnē attiecībā uz citām jomām. Nepieciešamās informācijas sniegšana pasaules plašsaziņas līdzekļiem ir pareizs solis virzībai uz priekšu. Es arī gribētu apsveikt plašsaziņas līdzekļus par to, ka tie uzsvēra katastrofas apmēru un nepieciešamo palīdzību. Lai tā arī ir mācība Ķīnai, pārdomājot to, kā tā var izmantot savu varu, lai izdarītu spiedienu uz citiem režīmiem, sevišķi uz Mjanmu, lai liktu tiem saprast, ka arī viņiem ir vajadzīga palīdzība no pasaules sabiedrības. Dzīvības glābšana ir prioritāte Ķīnā; lai citi, piemēram, hunta Mjanmā mācās no šīs pieredzes."@lv13
"Madam President, China must be congratulated for the way in which it has reacted to this disaster. I would also like to thank the European Commission and Council for the way they have acted in dealing with this tragedy. It is a welcome development in China that they have opened up the area to all of those who can give assistance; hopefully it is something they will do in the future in relation to other areas. Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward. I should also like to congratulate the media for highlighting the scale of the disaster and the assistance that is required. May it also be a lesson to China in seeing how they can use their power to put pressure on other regimes, in particular in Burma, to try to get them to see that they also need assistance from the world community. Saving lives is the priority in China; let others like the junta in Burma learn from this experience."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we moeten China complimenteren voor de manier waarop het heeft gereageerd op deze ramp. Ik zou graag ook de Europese Commissie en de Raad willen bedanken voor de manier waarop ze zijn omgegaan met deze tragedie. Het is een welkome ontwikkeling in China dat ze het gebied hebben opengelegd voor iedereen die hulp kan bieden. Hopelijk is het iets dat zij in de toekomst zullen doen met betrekking tot andere gebieden. Toestaan dat de noodzakelijke informatie naar buitenkomt naar de wereldmedia is de juiste stap voorwaarts. Ik zou ook graag de media complimenteren voor het benadrukken van de omvang van de ramp en de hulp die nodig is. Laat het ook een les zijn voor China door in te zien hoe ze hun macht kunnen gebruiken om druk uit te oefenen op andere regimes, met name in Birma, om te trachten hen te laten inzien dat zij ook hulp nodig hebben van de wereldgemeenschap. Levens redden is de prioriteit in China; laten anderen zoals de junta in Birma leren van deze ervaring."@nl3
"Pani przewodnicząca! Należy pogratulować Chinom za sposób, w jaki zareagowały na tę katastrofę. Chciałbym podziękować również Komisji Europejskiej oraz Radzie za sposób, w jaki zachowały się w obliczu tej tragedii. Otwarcie tego rejonu dla wszystkich tych, który mogą nieść pomoc jest w Chinach bardzo pożądaną zmianą; miejmy nadzieję, że będzie się tak działo w przyszłości także w innych dziedzinach. Umożliwienie światowym mediom przekazania niezbędnych informacji jest właściwym krokiem. Chciałbym pogratulować mediom podkreślania skali tej katastrofy oraz potrzeb w zakresie pomocy. Cenną lekcją może być przyglądanie się temu, jak Chiny mogą wykorzystać swoją potęgę do wywarcia wpływu na inne reżimy, w szczególności w Birmie, próbując zmusić ją, by zauważyła, że również potrzebuje pomocy od społeczności międzynarodowej. Ratowanie życia jest w Chinach priorytetem; niech inni, jak junta w Birmie, uczą się z tego doświadczenia."@pl16
"Senhora Presidente, a China deve ser felicitada pelo modo como reagiu a esta catástrofe. Gostaria, também, de agradecer à Comissão Europeia e ao Conselho o modo como agiram face a esta tragédia. Acolhemos com satisfação o facto de a China ter aberto o local a todos aqueles que podem prestar auxílio; esperamos que continue a fazer o mesmo no futuro em relação a outras áreas. Autorizar a divulgação de informação à imprensa mundial é o caminho certo a seguir. Gostaria ainda de felicitar a comunicação social pela relevância dada à magnitude da catástrofe e ao auxílio que é necessário. Que esta situação possa, também, servir de lição para que a China veja como pode usar o seu poder para exercer pressão sobre outros regimes, em particular o da Birmânia, e levá-los a perceber que também eles necessitam da ajuda da comunidade mundial. Salvar vidas é a prioridade da China; esperemos que outros, como a Junta militar birmanesa, aprendam com esta experiência."@pt17
"Madam President, China must be congratulated for the way in which it has reacted to this disaster. I would also like to thank the European Commission and Council for the way they have acted in dealing with this tragedy. It is a welcome development in China that they have opened up the area to all of those who can give assistance; hopefully it is something they will do in the future in relation to other areas. Allowing the necessary information out to the world media is the correct step forward. I should also like to congratulate the media for highlighting the scale of the disaster and the assistance that is required. May it also be a lesson to China in seeing how they can use their power to put pressure on other regimes, in particular in Burma, to try to get them to see that they also need assistance from the world community. Saving lives is the priority in China; let others like the junta in Burma learn from this experience."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Číne musíme pogratulovať k spôsobu, akým reagovala na túto katastrofu. Rovnako by som chcel poďakovať Európskej komisii a Rade za spôsob, akým sa postavili k riešeniu tejto tragédie. Ide o vítanú skutočnosť, že Čína otvorila oblasť pre všetkých, ktorí môžu poskytnúť pomoc. Dúfajme, že v prípade iných oblastí v budúcnosti Čína zaujme podobný prístup. Správnym krokom vpred je aj umožnenie zverejnenia potrebných informácií, ako aj prístup svetových médií k týmto informáciám. Rovnako by som chcel pogratulovať médiám za zdôraznenie rozsahu katastrofy a pomoci, ktorá je nutná. Prajem si, aby to bolo ponaučením aj pre Čínu, aby si uvedomila, akým spôsobom môže svoju silu využiť na vyvíjanie nátlaku na iné režimy, najmä na Mjanmarsko, aby si tieto uvedomili, že tiež potrebujú pomoc svetového spoločenstva. Záchrana ľudských životov je v Číne prioritou, dovoľme ostaným, ktorí sa správajú ako mjanmarská junta, aby sa z tejto skúsenosti ponaučili."@sk19
"Gospa predsednica, Kitajski je treba čestitati za to, kako se je odzvala na to nesrečo. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji in Svetu, ker sta v primeru te tragedije na tak način ukrepala. Pozitivno je, da je Kitajska območje odprla vsem tistim, ki lahko pomagajo; upajmo, da bodo v prihodnosti to počeli tudi v povezavi z drugimi območji. Nudenje potrebnih informacij svetovnim medijem je pravilen korak naprej. Čestitam tudi medijem za poudarjanje obsega nesreče in potrebne pomoči. Naj bo to tudi lekcija Kitajski, kako lahko uporabi svojo moč za izvajanje pritiska na druge režime, zlasti Burmo, in jih poskusi prepričati, da tudi oni potrebujejo pomoč svetovne skupnosti. Reševanje življenj je na Kitajskem prednostna naloga; naj se tudi drugi, kot je hunta v Burmi, učijo iz te izkušnje."@sl20
"Fru talman! Kina måste gratuleras för sitt sätt att reagera på denna katastrof. Jag vill även tacka Europeiska kommissionen och rådet för deras sätt att agera i hanteringen av denna tragedi. Det är en välkommen utveckling i Kina att de har öppnat upp området för alla dem som kan ge sin hjälp. Förhoppningsvis är det något som de kommer att göra i framtiden i förhållande till andra områden. Att släppa ut den nödvändiga informationen till världens medier är rätt väg att gå. Jag vill även gratulera medierna för att de har belyst storleken på katastrofen och den hjälp som behövs. Det kanske även kan bli en läxa för Kina att se hur de kan använda sin makt för att utöva påtryckningar på andra regimer, särskilt i Myanmar, för att försöka få dem att se att de även behöver hjälp från världssamfundet. Att rädda liv är prioriterat i Kina. Låt andra, till exempel juntan i Myanmar, lära sig av denna erfarenhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph