Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-348"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-348"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Po raz kolejny natura udowodniła bezradność człowieka wobec wielkich katastrof i klęsk żywiołowych. Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi nawiedziło Chiny, najludniejsze państwo świata, państwo z rozpędzoną gospodarką, które z rozmachem przygotowuje się do bliskiej olimpiady. Chińczycy porównują tę katastrofę do wcześniejszych megakatastrof, które towarzyszyły wielkim dziejowym przemianom w tym państwie. Nie wiem, czy tak można interpretować to straszne wydarzenie, ale wiem, że w takiej chwili musimy wyrazić naszą solidarność z dziesiątkami tysięcy zwykłych kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy bohatersko znoszą tę osobistą i narodową tragedię. Dlatego dobrze, że dzisiaj Parlament Europejski wysyła społeczeństwu chińskiemu czytelny sygnał, że my, posłowie, jesteśmy z nimi, że im współczujemy i chcemy pomóc, bo przecież zasada solidarności należy do naszych najważniejszych unijnych wartości."@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Příroda znovu jednou dokázala, jak je lidstvo bezbranné vůči velkým přírodním katastrofám a kalamitám. Čína je nejlidnatější zemí na světě, její ekonomika vzrůstá a s nadšením se připravuje na blížící se olympijské hry. Navzdory tomu byla zdevastovaná nedávným tragickým zemětřesením. Lidé v Číně přirovnávají tuto katastrofu k dřívějším pohromám, které doprovázely největší historické změny v této zemi. Nejsem si jistá, zda je to správný způsob interpretace této ničivé události. Přesto jsem si jistá, že v takovéto době musíme vyjádřit solidaritu s desítkami tisíc obyčejných mužů, žen a dětí, kteří hrdinsky prožívají tuto osobní a národní tragédii. Proto je správné, že Evropský parlament dnes čínskému lidu vysílá jasný signál, v němž říká, že poslanci tohoto Parlamentu stojí za nimi, že chápeme jejich utrpení a chceme pomoci. V končeném důsledku je zásada solidarity jednou z nejdůležitějších základních hodnot Unie."@cs1
"Fru formand! Naturen har atter en gang vist menneskets hjælpeløshed over for store katastrofer og naturkatastrofer. Et jordskælv med tragiske følger har ramt Kina, den mest folkerige stat i verden, en stat med en accelererende økonomi, en stat, der i stor stil er ved at forberede sig til den kommende Olympiade. Kineserne sammenligner denne katastrofe med tidligere megakatastrofer, der har ledsaget store historiske forandringer i denne stat. Jeg ved ikke, om man kan fortolke den skrækkelige begivenhed på denne måde, men jeg ved, at vi nu skal udtrykke vores solidaritet med de titusindvis af almindelige kvinder, mænd og børn, der som helte gennemlever denne personlige og nationale tragedie. Det er derfor godt, at Europa-Parlamentet sender det kinesiske samfund et tydeligt signal om, at vi, parlamentsmedlemmer, holder sammen med dem, at vi samarbejder med dem, og at vi ønsker at hjælpe, for solidaritetsprincippet hører jo blandt de vigtigste af EU's værdier."@da2
"Die Natur hat uns erneut gezeigt, wie hilflos der Mensch gegenüber Naturkatastrophen ist. China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde, seine Wirtschaft boomt, und es bereitet sich voller Elan auf die kommenden Olympischen Spiele vor. Aber es wurde von dem tragischen Erdbeben verwüstet, das sich unlängst ereignete. Die Chinesen vergleichen diese Katastrophe mit anderen Unglücken, die in früherer Zeit die großen historischen Veränderungen im Land begleitet haben. Ich glaube nicht, dass man dieses furchtbare Ereignis so sehen sollte. Ich bin mir aber gewiss, dass wir in einer solchen Zeit unsere Solidarität mit den Zehntausenden von einfachen Menschen, Männern, Frauen und Kindern, die heldenhaft diese persönliche und nationale Tragödie erdulden, zum Ausdruck bringen müssen. Darum ist es gut, wenn das Europäische Parlament heute ein klares Signal an die chinesischen Menschen aussendet, das ihnen zeigt, dass die Mitglieder dieses Hauses Schulter an Schulter mit ihnen stehen, dass wir ihr Leid verstehen und dass wir helfen wollen. Schließlich gehört das Solidaritätsprinzip mit zu den wichtigsten Grundwerten der Union."@de9
"Η φύση απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο ανυπεράσπιστη είναι η ανθρωπότητα μπροστά στις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Η Κίνα είναι η πιο πολυπληθής χώρα στη γη, η οικονομία της αναπτύσσεται και προετοιμάζεται με ενθουσιασμό για τους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, υπέστη σοβαρό πλήγμα από τον πρόσφατο τραγικό σεισμό. Ο λαός της Κίνας παρομοίασε αυτή την καταστροφή με προηγούμενους κατακλυσμούς που συνόδευαν τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαι βέβαιη αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να ερμηνεύσουμε αυτό το τραγικό συμβάν. Εντούτοις, είμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους δεκάδες χιλιάδες απλούς άνδρες, γυναίκες και παιδιά που βιώνουν με ηρωισμό αυτή την προσωπική και εθνική τραγωδία. Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώς έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον κινεζικό λαό σήμερα, υποδεικνύοντας ότι οι βουλευτές αυτού του Σώματος τους συμπαραστέκονται, ότι καταλαβαίνουμε τη δυστυχία τους και θέλουμε να βοηθήσουμε. Εξάλλου, η αρχή της αλληλεγγύης είναι μία από τις πιο σημαντικές θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης."@el10
"Nature has once again proved how defenceless humankind is against major natural disasters and calamities. China is the most populated country on earth, its economy is booming, and it is enthusiastically preparing for the forthcoming Olympic Games. It was, however, devastated by the recent tragic earthquake. The people of China liken this disaster to earlier cataclysms accompanying major historical changes in that country. I am not sure if that is the way to interpret this dreadful event. Nonetheless, I am certain that at such a time we must express our solidarity with the tens of thousands of ordinary men, women and children who are heroically enduring this personal and national tragedy. That is why the European Parliament is right to send a clear signal to the Chinese people today, indicating that the Members of this House stand shoulder to shoulder with them, that we understand their suffering and want to help. After all, the principle of solidarity is one of the Union’s most important fundamental values."@en4
"La naturaleza ha vuelto a demostrar lo indefensa que se encuentra la humanidad frente a las catástrofes naturales. China es el país más poblado del planeta, su economía está floreciendo y se está preparando de forma entusiasta para los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, un reciente y trágico seísmo ha devastado el país. La población de China asocia el desastre a otros cataclismos anteriores acompañados de importantes cambios históricos en el país. No estoy segura de que éste sea el modo adecuado de interpretar este terrible acontecimiento. No obstante, estoy segura de que en este momento debemos manifestar nuestra solidaridad con las decenas de miles de hombres, mujeres y niños que afrontan heroicamente esta tragedia personal y nacional. Éste es el motivo por el cual el Parlamento Europeo hace lo correcto al mandar un mensaje claro al pueblo chino, indicando que los diputados de este Parlamento les apoyan y comprenden su sufrimiento y su necesidad de ayuda. Después de todo, el principio de solidaridad es uno de los principales valores fundamentales de la Unión Europea."@es21
"Loodus on taas tõestanud, kui kaitsetu on inimkond suurte looduskatastroofide ja õnnetuste ees. Hiina on maailma kõige suurema rahvaarvuga riik, selle majandus õitseb ning see valmistub entusiastlikult eelseisvateks olümpiamängudeks. Ometi laastas seda hiljutine traagiline maavärin. Hiina rahvas võrdleb seda katastroofi varasemate kataklüsmidega, mis toimusid riigis suurte ajalooliste muutuste ajal. Ma ei ole kindel, kas seda hirmsat sündmust tuleks just nii tõlgendada. Sellegipoolest olen veendunud, et sellisel ajal peame väljendama oma solidaarsust kümnete tuhandete tavaliste meeste, naiste ja lastega, kes taluvad kangelaslikult seda isiklikku ja riiklikku tragöödiat. Sellepärast on Euroopa Parlamendil õigus saata täna hiina rahvale selge märguanne, näidates, et selle täiskogu liikmed seisavad nendega õlg õla kõrval, et me mõistame nende kannatusi ja tahame aidata. Lõpuks on solidaarsuse põhimõte üks liidu kõige tähtsamaid põhiväärtusi."@et5
"Luonto on jälleen kerran osoittanut, kuinka puolustuskyvytön ihmiskunta on suurissa luonnonkatastrofeissa ja onnettomuuksissa. Kiina on maailman väkirikkain maa, sen talous kasvaa ja se valmistautuu innokkaasti tuleviin olympialaisiin. Äskeinen traaginen maanjäristys aiheutti kuitenkin valtavaa tuhoa. Kiinalaiset vertaavat tätä katastrofia aiempiin luonnonmullistuksiin, jotka liittyivät suuriin historiallisiin muutoksiin valtiossa. En ole varma voidaanko tätä kauheaa tapahtumaa tulkita näin. Olen kuitenkin varma, että tällaisena aikana meidän on ilmaistava solidaarisuutemme niitä kymmeniä tuhansia tavallisia miehiä, naisia ja lapsia kohtaan, jotka sankarillisesti kestävät tämän henkilökohtaisen ja kansallisen murhanäytelmän. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti tekee oikein lähettäessään Kiinan kansalle tänään selkeän viestin, jonka mukaan parlamentin jäsenet seisovat rinta rinnan heidän vierellään, että ymmärrämme heidän kärsimyksensä ja haluamme auttaa. Solidaarisuusperiaate on loppujen lopuksi yksi unionin arvokkaimmista perusarvoista."@fi7
"La nature vient de montrer une fois de plus à quel point l’humanité est sans défense face aux grandes catastrophes et aux désastres naturels. La Chine est le pays le plus peuplé du monde, son économie est en plein essor et elle se prépare avec enthousiasme à accueillir les prochains Jeux olympiques. Pourtant, elle vient d’être dévastée par un tragique tremblement de terre. La population chinoise associe ce désastre à d’autres cataclysmes antérieurs qui ont accompagné les changements historiques de ce pays. Je ne suis pas sûre que ce soit là une interprétation correcte de ce terrible événement. Néanmoins, je suis certaine que dans un moment comme celui-ci, nous devons exprimer notre solidarité envers les dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ordinaires qui affrontent héroïquement cette tragédie personnelle et nationale. C’est pourquoi le Parlement européen a raison d’envoyer un signal clair au peuple chinois aujourd’hui, indiquant que les députés de ce Parlement sont solidaires, que nous comprenons sa souffrance et que nous voulons l’aider. Après tout, le principe de solidarité est l’une des valeurs fondamentales de l’Union."@fr8
"A természet ismét bebizonyította, milyen védtelen az ember a komolyabb természeti katasztrófákkal és csapásokkal szemben. Kína a világ legnépesebb országa, gazdasága fellendült, és a polgárok lelkesen készülnek a közelgő Olimpiai Játékokra. Ez a tragikus földrengés azonban feldúlta az országot. Kína népe olyan korábbi természeti csapásokhoz hasonlítja a mostani földrengést, amelyek komoly történelmi változások eredményeztek az országban. Én nem vagyok biztos abban, hogy így kell értelmeznünk ezt a szörnyű eseményt. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy ilyen időkben kell igazán kifejeznünk szolidaritásunkat azzal a sok tízezer mindennapi férfival, nővel és gyermekkel, akik hősiesen tűrik ezt a személyes és nemzeti tragédiát. Ezért helyes, hogy az Európai Unió egyértelműen jelzi a kínaiak felé, hogy a Ház tagjai mellettük állnak, megértik szenvedéseiket, és segíteni szeretnének. A szolidaritás elve mégiscsak az Unió egyik legalapvetőbb értéke."@hu11
"Ancora una volta la natura ci ha dimostrato quanto sia indifesa l’umanità di fronte alle grandi catastrofi e calamità naturali. La Cina è il paese maggiormente popolato del pianeta, la sua economia sta fiorendo e si sta preparando con entusiasmo per i prossimi Giochi olimpici. E’ stata tuttavia devastata dal recente tragico terremoto. Il popolo cinese ha paragonato tale disastro ai cataclismi precedenti che hanno accompagnato i principali cambiamenti storici del paese. Non sono certa che questo sia il modo di interpretare questo terribile evento. Ciononostante, sono certa che in un tale momento dobbiamo manifestare la nostra solidarietà per le decine di migliaia di uomini, donne e bambini che sono eroicamente sopravvissuti a questa tragedia personale e nazionale. Ecco perché il Parlamento europeo ha ragione a inviare oggi un chiaro segnale al popolo cinese, indicando che i membri di quest’Assemblea sono al loro fianco, che comprendiamo la loro sofferenza e vogliamo aiutarli. Dopo tutto, il principio di solidarietà costituisce uno dei valori fondamentali più importanti dell’Unione."@it12
"Gamta vėl įrodė, kokia bejėgė žmonija prieš dideles stichines nelaimes ir katastrofas. Kinija – labiausiai apgyvendinta šalis pasaulyje, jos ekonomika sparčiai auga ir šalis entuziastingai ruošiasi būsimoms olimpinėms žaidynėms. Tačiau ją pribloškė ką tik įvykęs tragiškas žemės drebėjimas. Kinijos gyventojai lygina šią nelaimę su ankstesniais kataklizmais, paskui kuriuos sekė šalies istoriniai pasikeitimai. Esu tikras, kad taip reikėtų interpretuoti ir šį siaubingą įvykį. Tokiu metu privalome išreikšti solidarumą dešimtims tūkstančių paprastų vyrų, moterų ir vaikų, kurie didvyriškai kenčia šią asmeninę ir valstybinę tragediją. Štai, kodėl Europos Parlamentas pasielgė teisingai, šiandien Kinijos žmonėms nusiųsdamas aiškų signalą, rodantį, kad šių rūmų nariai stovi su jais petys į petį, kad suvokia jų kančias ir nori padėti. Juk solidarumo principas yra viena svarbiausių Sąjungos vertybių."@lt14
"Daba atkal ir pierādījusi, cik neaizsargāta ir cilvēce pret lielām dabas katastrofām un nelaimēm. Ķīna ir visvairāk apdzīvotā valsts pasaulē, tās ekonomija uzplaukst, un tā ar sajūsmu gatavojās gaidāmajām Olimpiskajām spēlēm. Taču nesenā traģiskā zemestrīce to izpostīja. Ķīnas tauta pielīdzina šo katastrofu agrākajām stihiskajām nelaimēm, kas pavadīja lielākās vēsturiskās izmaiņas šajā valstī. Es neesmu pārliecināta, vai tas ir veids, kā interpretēt šo šausmīgo notikumu. Tomēr es esmu pārliecināta, ka šādā laikā mums ir jāizsaka sava solidaritāte desmitiem tūkstošu vīriešiem, sievietēm un bērniem, kuri varonīgi pacieš šo personīgo un nacionālo traģēdiju. Šī iemesla dēļ Eiropas Parlaments pareizi dara, sūtot šodien skaidru signālu Ķīnas tautai, norādot, ka šī Parlamenta locekļi stāv plecu pie pleca ar viņiem, ka mēs saprotam viņu ciešanas un gribam palīdzēt. Galu galā solidaritātes princips ir viena no Eiropas Savienības vissvarīgākajām pamatvērtībām."@lv13
"Po raz kolejny natura udowodniła bezradność człowieka wobec wielkich katastrof i klęsk żywiołowych. Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi nawiedziło Chiny, najludniejsze państwo świata, państwo z rozpędzoną gospodarką, które z rozmachem przygotowuje się do bliskiej olimpiady. Chińczycy porównują tę katastrofę do wcześniejszych megakatastrof, które towarzyszyły wielkim dziejowym przemianom w tym państwie. Nie wiem, czy tak można interpretować to straszne wydarzenie, ale wiem, że w takiej chwili musimy wyrazić naszą solidarność z dziesiątkami tysięcy zwykłych kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy bohatersko znoszą tę osobistą i narodową tragedię. Dlatego dobrze, że dzisiaj Parlament Europejski wysyła społeczeństwu chińskiemu czytelny sygnał, że my, posłowie, jesteśmy z nimi, że im współczujemy i chcemy pomóc, bo przecież zasada solidarności należy do naszych najważniejszych unijnych wartości."@mt15
"De natuur heeft weer eens bewezen hoe machteloos de mens is ten opzichte van grote natuurrampen en calamiteiten. China is het dichtstbevolkte land op aarde, de economie bloeit, en het bereidt zich enthousiast voor op de komende Olympische Spelen. Maar het was ontzet door de recente tragische aardbeving. De mensen in China vergelijken deze ramp met eerdere catastrofen, die gepaard gingen met belangrijke historische veranderingen in dat land. Ik weet niet zeker of dit de manier is om deze vreselijke gebeurtenis te interpreteren. Desalniettemin weet ik zeker dat we in een dergelijke tijd onze solidariteit moeten uiten met de tienduizenden gewone mannen, vrouwen en kinderen die heldhaftig deze persoonlijke en nationale tragedie doorstaan. Daarom heeft het Europees Parlement gelijk om nu een duidelijk signaal af te geven naar het Chinese volk door aan te geven dat de leden van dit Huis schouder aan schouder staan met hen, dat we begrip hebben voor hun lijden en dat we willen helpen. Uiteindelijk is het solidariteitsbeginsel een van de belangrijkste grondwaarden van de Unie."@nl3
"Nature has once again proved how defenceless humankind is against major natural disasters and calamities. China is the most populated country on earth, its economy is booming, and it is enthusiastically preparing for the forthcoming Olympic Games. It was, however, devastated by the recent tragic earthquake. The people of China liken this disaster to earlier cataclysms accompanying major historical changes in that country. I am not sure if that is the way to interpret this dreadful event. Nonetheless, I am certain that at such a time we must express our solidarity with the tens of thousands of ordinary men, women and children who are heroically enduring this personal and national tragedy. That is why the European Parliament is right to send a clear signal to the Chinese people today, indicating that the Members of this House stand shoulder to shoulder with them, that we understand their suffering and want to help. After all, the principle of solidarity is one of the Union’s most important fundamental values."@pt17
"Po raz kolejny natura udowodniła bezradność człowieka wobec wielkich katastrof i klęsk żywiołowych. Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi nawiedziło Chiny, najludniejsze państwo świata, państwo z rozpędzoną gospodarką, które z rozmachem przygotowuje się do bliskiej olimpiady. Chińczycy porównują tę katastrofę do wcześniejszych megakatastrof, które towarzyszyły wielkim dziejowym przemianom w tym państwie. Nie wiem, czy tak można interpretować to straszne wydarzenie, ale wiem, że w takiej chwili musimy wyrazić naszą solidarność z dziesiątkami tysięcy zwykłych kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy bohatersko znoszą tę osobistą i narodową tragedię. Dlatego dobrze, że dzisiaj Parlament Europejski wysyła społeczeństwu chińskiemu czytelny sygnał, że my, posłowie, jesteśmy z nimi, że im współczujemy i chcemy pomóc, bo przecież zasada solidarności należy do naszych najważniejszych unijnych wartości."@ro18
"Príroda opäť raz dokázala, aké je ľudstvo bezbranné voči veľkým prírodným katastrofám a kalamitám. Čína je najľudnatejšou krajinou na zemi, jej hospodárstvo narastá a s nadšením sa pripravuje na nadchádzajúce olympijské hry. Napriek tomu bola zdevastovaná nedávnym tragickým zemetrasením. Ľudia v Číne prirovnávajú túto katastrofu k skorším pohromám, ktoré sprevádzali najväčšie historické zmeny v tejto krajine. Nie som si istá, či je to správny spôsob interpretácie tejto ničivej udalosti. Napriek tomu som si istá, že v takýchto časoch musíme vyjadriť solidaritu s desiatkami tisíc bežných mužov, žien a detí, ktorí hrdinsky prežívajú túto osobnú a národnú tragédiu. Preto je správne, že Európsky parlament dnes k čínskemu ľudu vysiela jasný signál, v ktorom hovorí, že poslanci tohto Parlamentu stoja za nimi, že chápeme ich utrpenie a chceme pomôcť. V končenom dôsledku je zásada solidarity jednou z najdôležitejších základných hodnôt Únie."@sk19
"Narava je znova pokazala, kako nemočno je človeštvo proti večjim naravnim nesrečam. Kitajska je država z največ prebivalstva na svetu, njeno gospodarstvo raste in navdušeno se pripravlja na prihajajoče olimpijske igre. Kljub temu jo je opustošil nedaven tragičen potres. Kitajci to nesrečo primerjajo s preteklimi katastrofami, ki so spremljale glavne zgodovinske spremembe v tej državi. Nisem prepričana, da je to prava razlaga tega groznega dogodka. Kljub temu sem prepričana, da moramo biti v takem času solidarni do več deset tisoč običajnih moških, žensk in otrok, ki junaško preživljajo to osebno in nacionalno tragedijo. Zato ima Evropski parlament prav, ko Kitajcem danes pošilja jasno sporočilo, da jim poslanci tega parlamenta stojimo ob strani, da razumemo njihovo trpljenje in jim želimo pomagati. Navsezadnje je načelo solidarnosti ena od najpomembnejših temeljnih vrednot Unije."@sl20
"Naturen har ännu en gång visat hur försvarslös mänskligheten är mot större naturkatastrofer och olyckor. Kina är världens folkrikaste land, dess ekonomi blomstrar och det förbereder sig entusiastiskt för Olympiska spelen. Det förkrossades emellertid av den tragiska jordbävningen. Kinas folk liknar denna katastrof vid tidigare kataklysmer som har följt med större historiska förändringar i detta land. Jag är inte säker på att det är rätt sätt att tolka denna förfärliga händelse. Jag är dock övertygad om att vi i en sådan tid måste uttrycka vår solidaritet med de tiotusentals vanliga män, kvinnor och barn som heroiskt genomlider denna personliga och nationella tragedi. Det är därför som det är rätt av Europaparlamentet att sända en tydlig signal till det kinesiska folket i dag, där man säger att ledamöterna i detta parlament står skuldra vid skuldra med dem, att vi förstår deras lidande och vill hjälpa dem. Solidaritetsprincipen är trots allt en av unionens mest grundläggande värden."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph