Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-343"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-343"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de vele slachtoffers van de natuurramp van 12 mei in de provincie Sichuan. De Chinese autoriteiten hebben na de ramp gelukkig snel actie ondernomen. Ik ben ook blij met de reactie van de Europese Unie. Ik wil de Europese instellingen, de Commissie en de Raad, dan ook ondersteunen in de aanpak die zij tot nu toe hebben gekozen. China heeft, na eerst de buitenlandse hulp te hebben afgeslagen, de grenzen geopend. De Chinese autoriteiten hebben zelf aangegeven dat zij alle steun kunnen gebruiken om deze omvangrijke ramp te boven te komen. Japanse, Zuid-Koreaanse en Russische reddingsteams zijn reeds in het getroffen gebied aanwezig. Dit en het feit dat ook de buurlanden Singapore en Taiwan hulp geven, vind ik zeer positief. De politieke betrekkingen met de buurlanden zijn niet altijd even goed en dit kan de betrekkingen verbeteren. In de nationale en internationale media wordt aan de ramp veel aandacht geschonken. Ik ben blij dat de pers toegang krijgt tot het getroffen gebied en de mogelijkheid krijgt vrij te schrijven om de rest van het land en de wereld te informeren. Transparantie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de ramp, maar ook om de juiste hulp ter plaatse te krijgen. De betrokkenheid van de rest van de bevolking wordt daarmee vergroot. Vrije pers en goed bestuur gaan meestal samen. Door een vrije pers kunnen beleidsfouten bijtijds worden gesignaleerd en kan bijsturing van beleid plaatsvinden. De bouw en het toezicht hierop door de overheid dienen ook te worden belicht. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken voor toekomstige bouwprojecten. Ook kunnen hiermee aanbevelingen worden gedaan voor een beter bestuur en een betere ambtelijke organisatie. Preventie van en voorbereiding op natuurrampen behoren tot de primaire overheidstaken. Ook in veel Europese landen is dit pas de laatste jaren goed georganiseerd. Ik zou daarom tenslotte de Europese Commissie en de Raad willen vragen om China eventueel hulp aan te bieden bij het opleiden van het bestuur en het ambtelijk apparaat in het opstellen van crisis- en rampenbestrijdingsplannen."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Především bych chtěl vyjádřit soustrast příbuzným četných obětí, které si vyžádala přírodní katastrofa, k níž došlo v provincii Si-čchuan 12. května. Čínské orgány naštěstí na katastrofu zareagovaly okamžitě. Rovněž vítám reakci Evropské unie. Proto bych chtěl podpořit evropské instituce, Komisi a Radu, v přístupu, který dosud uplatňovaly. Po tom, kdy zpočátku Čína odmítla zahraniční pomoc, nakonec otevřela své hranice. Samotné čínské orgány prohlásily, že využijí jakoukoli možnou pomoc k řešení následků této obrovské katastrofy. V postižené oblasti se už nacházejí záchranářské týmy z Japonska, Jižní Koreje a Ruska. Domnívám se, že skutečnost, že sousední země Singapur a Tchaj-wan poskytují pomoc, je velmi povzbudivá. Politické vztahy se sousedními zeměmi nejsou vždy dobré a toto by mohlo přispět k jejich zlepšení. Katastrofě byla věnovaná velká pozornost ve vnitrostátních a mezinárodních médiích. Těší mě, že novináři mají povolen přístup do postižené oblasti a mají možnost psát o všem, co je zapotřebí k informování ostatních částí země a celého světa. Transparentnost je pro získávání jasného obrazu katastrofy důležitá a je stejně důležitá i při zabezpečení toho, aby se na místě poskytovala přiměřená pomoc. Umožňuje to intenzivnější zapojení většího počtu obyvatel. Svobodná média a dobrá správa věcí veřejných obyčejně kráčejí ruku v ruce. Svobodná média mohou poskytovat informace o nedostatcích v politice v rychlém sledu a politika může být následně upravena. Rovněž se musí diskutovat o budování a dohledu vlády v této oblasti. Mohou být přijaty závěry pro budoucí stavební projekty a lze vypracovat opatření pro lepší řízení a lepší oficiální organizaci. Prevence přírodních katastrof a příprava na ně jsou základní odpovědností vlády. Jen v uplynulých několika letech jsme byli svědky jejich řízené organizace i v Evropě. A na závěr bych chtěl požádat Evropskou komisi a Radu, aby Číně nabídly pomoc, pokud bude třeba vyškolit orgány a státní službu ve vypracování plánů určených na řízení krizí a katastrof."@cs1
"Fru formand! Allerførst vil jeg udtrykke min medfølelse med de pårørende til de mange ofre for naturkatastrofen den 12. maj i provinsen Sichuan. De kinesiske myndigheder har heldigvis handlet hurtigt efter katastrofen. Jeg er også glad for EU's reaktion. Jeg vil derfor støtte de europæiske institutioner, Kommissionen og Rådet, i den måde, hvorpå de hidtil har tacklet situationen. Kina har, efter først at have afvist udenlandsk hjælp, åbnet grænserne. De kinesiske myndigheder har selv sagt, at de kan bruge al mulig støtte til at klare denne omfangsrige katastrofe. Japanske, sydkoreanske og russiske redningshold er allerede til stede i det ramte område. Dette og den kendsgerning, at også nabolandene Singapore og Taiwan yder hjælp, finder jeg meget positivt. De politiske forbindelser med nabolandene er ikke altid lige gode, og dette kan forbedre dem. I de nationale og internationale medier er katastrofen genstand for stor opmærksomhed. Jeg er glad for, at medierne får adgang til det ramte område og får mulighed for at skrive frit for at informere resten af landet og verden. Gennemsigtighed er vigtig for at få et godt billede af katastrofen, men også for at få den rette hjælp på stedet. Det øger resten af befolkningens engagement. Frie medier og god forvaltning følges som regel ad. Frie medier kan i tide gøre opmærksom på politiske fejl, og politikken kan tilpasses. Byggeriet og myndighedernes tilsyn med dette bør også belyses. Heraf kan der drages konklusioner for fremtidige byggeprojekter og for en bedre forvaltning og tilrettelæggelse. Forebyggelse og forberedelse af naturkatastrofer hører ind under myndighedernes primære opgaver. Også i mange europæiske lande er dette først i de seneste år blevet tilrettelagt ordentligt. Jeg vil derfor til sidst bede Kommissionen og Rådet om evt. at tilbyde Kina hjælp til at uddanne myndighederne og embedsmandsapparatet i at udarbejde krise- og katastrofeplaner."@da2
"Zunächst möchte ich den Hinterbliebenen der zahlreichen Opfer der Naturkatastrophe am 12. Mai in der Provinz Sichuan meine Anteilnahme bekunden. Die chinesischen Behörden haben nach der Katastrophe erfreulicherweise unverzüglich gehandelt. Die Reaktion der Europäischen Union finde ich ebenfalls begrüßens- und lobenswert. Daher befürworte ich die bislang von den europäischen Institutionen, der Kommission und dem Rat, gewählte Vorgehensweise. China hat, nachdem es zunächst Hilfe aus dem Ausland abgelehnt hatte, seine Grenzen geöffnet. Die chinesischen Behörden selbst haben erklärt, sie können jegliche Unterstützung zur Bewältigung dieser enormen Katastrophe gebrauchen. Japanische, südkoreanische und russische Rettungsmannschaften befinden sich bereits in dem betroffenen Gebiet. Dies und die Tatsache, dass auch die Nachbarländer Singapur und Taiwan Hilfe leisten, ist sehr ermutigend. Dies kann die politischen Beziehungen mit den Nachbarländern, um die es nicht immer zum Besten bestellt ist, verbessern. Nationale und internationale Medien widmen der Katastrophe große Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass die Presse Zugang zu dem betroffenen Gebiet hat, frei schreiben und so den Rest des Landes und die Welt informieren kann. Transparenz ist wichtig, um ein klares Bild von der Katastrophe zu erhalten und sicherzustellen, dass vor Ort die richtige Hilfe geleistet wird. Das ermöglicht eine stärkere Beteiligung der übrigen Bevölkerung. Freie Presse und verantwortungsvolle Staatsführung gehen in der Regel Hand in Hand. Eine freie Presse kann politische Fehler rechtzeitig melden, und die Politik kann dann korrigiert werden. Diskutiert werden muss auch über den Bausektor und die staatliche Überwachung auf diesem Gebiet. Es können Schlussfolgerungen für künftige Bauvorhaben gezogen und Empfehlungen für eine bessere Verwaltung und eine bessere amtliche Organisation gegeben werden. Die Verhütung von Naturkatastrophen bzw. die Vorbereitung darauf zählen zu den primären staatlichen Aufgaben. Auch in zahlreichen europäischen Ländern wurde dies erst in den letzten Jahren richtig organisiert. Abschließend möchte ich die Europäische Kommission und den Rat auffordern, China notfalls darin zu unterstützen, die Verwaltung und die Dienststellen in der Aufstellung von Plänen zur Bewältigung von Krisen und Katastrophen auszubilden."@de9
"Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των πολλών θυμάτων της φυσικής καταστροφής που έπληξε την επαρχία Σιτσουάν στις 12 Μαΐου. Οι κινεζικές αρχές ευτυχώς ενήργησαν άμεσα μετά την καταστροφή. Χαιρετίζω επίσης την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θέλω να στηρίξω τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στην προσέγγιση που επέλεξαν μέχρι στιγμής. Έχοντας αρνηθεί αρχικά την ξένη βοήθεια, η Κίνα άνοιξε τελικά τα σύνορά της. Οι ίδιες οι κινεζικές αρχές είπαν ότι χρειάζονται κάθε δυνατή βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της γενικευμένης καταστροφής. Ομάδες διάσωσης από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Ρωσία βρίσκονται ήδη στην πληγείσα περιοχή. Εκτιμώ ότι αυτό και μόνο, αλλά και το γεγονός ότι οι γείτονες χώρες της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν παρέχουν βοήθεια, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οι πολιτικές σχέσεις με τις γείτονες χώρες δεν είναι πάντα καλές και αυτό μπορεί να τις βελτιώσει. Η καταστροφή έγινε αντικείμενο μεγάλης προσοχής από τα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Με χαροποιεί το γεγονός ότι επετράπη η πρόσβαση του Τύπου στην πληγείσα περιοχή και ότι έχει την ευκαιρία να γράψει ό,τι θέλει και να ενημερώσει την υπόλοιπη χώρα και τον κόσμο. Η διαφάνεια είναι σημαντική για να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της καταστροφής, καθώς επίσης και για να διασφαλιστεί η παροχή της σωστής βοήθειας στην περιοχή. Αυτό επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή του υπόλοιπου πληθυσμού. Η ελευθερία του Τύπου και η χρηστή διακυβέρνηση συνήθως συμβαδίζουν. Ο ελεύθερος Τύπος μπορεί να αναφερθεί σε λάθη πολιτικής έγκαιρα, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν οι πολιτικές. Η δόμηση και η κυβερνητική επιτήρηση σε αυτόν τον τομέα πρέπει επίσης να συζητηθούν. Μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για μελλοντικά έργα δόμησης και να γίνουν συστάσεις για καλύτερη διαχείριση και καλύτερη υπηρεσιακή οργάνωση. Η πρόληψη και η προετοιμασία για τις φυσικές καταστροφές αποτελούν βασικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτοί οι τομείς οργανώθηκαν σωστά μόλις τα τελευταία έτη. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσφέρουν βοήθεια στην Κίνα, αν χρειάζεται, προκειμένου να εκπαιδεύσει τις αρχές και τον δημόσιο τομέα για την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών."@el10
"First of all, I should like to express my sympathy for the relatives of the many victims of the natural disaster in Sichuan province on 12 May. The Chinese authorities fortunately acted promptly after the disaster. I also welcome the European Union response. I therefore wish to support the European institutions, the Commission and the Council, in the approach they have opted for so far. After initially refusing foreign help, China has opened its borders. The Chinese authorities themselves have said that they can use every possible assistance to deal with this widespread disaster. Japanese, South Korean and Russian rescue teams are already in the stricken area. I find that and the fact that the neighbouring countries of Singapore and Taiwan are providing aid very encouraging. Political relations with neighbouring countries are not always good and this might improve them. A great deal of attention has been devoted to the disaster in the national and international media. I am pleased that the press is being allowed access to the affected area and being given the opportunity to write what it wants and inform the rest of the country and the world. Transparency is important in obtaining a clear picture of the disaster and also in ensuring that the right aid is provided on the ground. That allows greater involvement by the rest of the population. A free press and good governance usually go hand in hand. A free press can report policy failings in good time and policies can be adjusted. Building and government supervision in that area also need to be discussed. Conclusions can be drawn for future building projects and recommendations can be made for better management and better official organisation. Natural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities. It is only in recent years that these have been properly organised in many European countries too. Finally, I should like to ask the European Commission and the Council to offer China help if necessary to train the authorities and the civil service in drawing up plans for dealing with crises and disasters."@en4
"En primer lugar, me gustaría manifestar mi solidaridad con las familias de las numerosas víctimas de la catástrofe natural que se abatió sobre la provincia de Sichuan el 12 de mayo. Afortunadamente, las autoridades chinas actuaron prontamente tras el desastre. También acojo con satisfacción la respuesta de la Unión Europea. Por consiguiente, deseo manifestar mi apoyo a las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, en relación con el enfoque que han adoptado hasta el momento. Tras rechazar inicialmente la ayuda exterior, China ha abierto sus fronteras. Las propias autoridades chinas han dicho que cualquier ayuda sería bien recibida para mitigar los efectos de esta enorme catástrofe. Equipos japoneses, surcoreanos y rusos se encuentran ya en la zona siniestrada. Creo que el hecho de que países vecinos como Singapur y Taiwán estén ofreciendo ayuda resulta bastante alentador. Las relaciones políticas con los países vecinos no siempre son buenas y la ayuda podría mejorarlas. También se ha prestado mucha atención al desastre en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Me complace que se haya permitido a la prensa acceder a la zona afectada y escribir libremente e informar al resto del país y del mundo. La transparencia es importante para obtener una imagen nítida de la catástrofe y también para garantizar que se ofrece la ayuda necesaria sobre el terreno. Ello permite una mayor participación del resto de la población. La libertad de prensa y el buen gobierno normalmente van de la mano. La libertad de prensa permite informar sobre unos fracasos políticos que pueden intentar corregirse de forma oportuna. También se debería examinar la política en materia de obras de construcción y la supervisión del gobierno en este ámbito. Se podrían extraer las conclusiones necesarias para futuros proyectos de construcción y se podrían realizar recomendaciones para una mejor gestión y organización oficial. La prevención y la preparación ante las catástrofes naturales constituyen una de las principales responsabilidades del gobierno. En muchos países europeos se ha llevado a cabo una política organizada en este ámbito sólo recientemente. Por último, me gustaría pedir a la Comisión Europea y al Consejo que ofrezcan a China la ayuda necesaria para formar a las autoridades y los servicios civiles en la elaboración de planes de gestión de crisis y catástrofes."@es21
"Kõigepealt tahaksin väljendada oma kaastunnet Sichuani provintsis 12. mail toimunud loodusõnnetuse arvukate ohvrite sugulastele. Õnneks tegutsesid Hiina ametivõimud pärast katastroofi kiiresti. Samuti tervitan Euroopa Liidu reaktsiooni. Seetõttu tahan toetada Euroopa institutsioone, komisjoni ja nõukogu nende seni kasutatud lähenemisviisis. Pärast esialgset välisabist keeldumist on Hiina oma piirid avanud. Hiina ametivõimud ise on öelnud, et neile kulub selle ulatusliku katastroofiga toimetulekuks ära igasugune abi. Jaapani, Lõuna-Korea ja Venemaa päästemeeskonnad on juba kannatanud piirkonnas. Ma pean seda ning samuti asjaolu, et naaberriigid Singapur ja Taiwan osutavad abi, väga julgustavaks. Poliitilised suhted naaberriikidega ei ole alati head ja see võib neid parandada. Riiklikus ja rahvusvahelises ajakirjanduses on katastroofile pühendatud palju tähelepanu. Mul on hea meel, et ajakirjanikke lubatakse kannatanud piirkonda ning neile antakse võimalus vabalt kirjutada, et teavitada ülejäänud riiki ja maailma. Läbipaistvus on oluline, et saada õnnetusest selge ülevaade ning tagada kohapeal õige abi osutamine. See võimaldab ülejäänud elanikkonda rohkem kaasata. Vaba ajakirjandus ja hea valitsemistava käivad tavaliselt käsikäes. Vaba ajakirjandus saab ekslikest poliitikatest õigeaegselt teada anda, nii et poliitikaid on võimalik korrigeerida. Arutamist vajavad ehituse ja riikliku järelevalve küsimused selles piirkonnas. Sellest on võimalik teha järeldusi tulevaste ehitusprojektide jaoks ning anda soovitusi paremaks juhtimiseks ja ametlikuks korraldustööks. Loodusõnnetuste ennetamine ja nendeks valmistumine on eelkõige valitsuse ülesanne. Ka paljudes Euroopa riikides on alles viimastel aastatel hakatud seda korralikult organiseerima. Lõpetuseks tahaksin paluda Euroopa Komisjonil ja nõukogul pakkuda Hiinale vajaduse korral abi ametivõimude ja avaliku teenistuse koolitamiseks, et koostada kriisi- ja katastroofiohjamise plaane."@et5
"Ensinnäkin haluan ilmaista myötätuntoni Sichuanin maakuntaan 12. toukokuuta iskeneen luonnonkatastrofin monien uhrien omaisille. Kiinan viranomaiset toimivat onneksi nopeasti katastrofin jälkeen. Olen tyytyväinen myös Euroopan unionin toimintaan. Haluankin tukea yhteisön toimielimiä, komissiota ja neuvostoa, niiden valitsemassa lähestymistavassa. Kieltäydyttyään ensin ulkomaisesta avusta Kiina sittemmin avasi rajansa. Kiinan viranomaiset totesivat itse, että he tarvitsevat kaiken mahdollisen avun selvitäkseen laajasta katastrofista. Japanilaiset, eteläkorealaiset ja venäläiset pelastusryhmät ovat jo järistysalueella. Katson tämän hyvin rohkaisevaksi, kuten senkin, että myös naapurimaat Singapore ja Taiwan tarjoavat apua. Poliittiset suhteet naapurimaiden kanssa eivät aina ole hyvät, ja tämä voi parantaa niitä. Katastrofiin on kiinnitetty paljon huomiota kansallisissa ja kansainvälisissä tiedotusvälineissä. Olen tyytyväinen siihen, että toimittajat on päästetty katastrofialueelle ja että heille on annettu mahdollisuus kirjoittaa vapaasti ja tiedottaa muulle maalle ja maailmalle. Avoimuus on tärkeää selkeän kuvan saamiseksi katastrofista sekä sen varmistamiseksi, että paikan paella tarjotaan juuri oikeaa apua. Se antaa muulle väestölle mahdollisuuden osallistua enemmän. Vapaa tiedotus ja hyvä hallinto kulkevat tavallisesti käsi kädessä. Vapaa lehdistö voi raportoida politiikan epäonnistumisesta ajoissa, jolloin politiikkaa voidaan muuttaa. On myös keskusteltava rakentamisesta ja hallituksen valvonnasta alueella. Tulevia rakennushankkeita varten voidaan tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia paremmasta hallinnosta ja paremmasta virallisesta organisaatiosta. Luonnonkatastrofien ehkäiseminen ja niihin varautuminen ovat hallituksen ensisijaisia vastuualoja. Myös monissa Euroopan valtioissa tätä on organisoitu asianmukaisesti vasta viime vuosina. Lopuksi pyydän Euroopan komissiota ja neuvostoa tarjoamaan Kiinalle tarvittaessa apua viranomaisten ja julkishallinnon kouluttamiseksi laatimaan suunnitelma kriisien ja katastrofien varalta."@fi7
"Je tiens tout d’abord à exprimer toute ma sympathie envers les nombreuses victimes de la catastrophe naturelle du 12 mai dans la province de Sichuan. Heureusement, les autorités chinoises ont agi rapidement suite à ce désastre. Je salue également la réaction de l’Union européenne. Je soutiens donc les institutions européennes, la Commission et le Conseil, dans les mesures qu’elles ont prises jusqu’à présent. Après avoir initialement refusé l’aide internationale, la Chine a ouvert ses frontières. Les autorités chinoises elles-mêmes ont dit avoir besoin de toute l’aide possible pour faire face à ce désastre de grande envergure. Des équipes de secours japonaises, sud-coréennes et russes se trouvent déjà dans la zone sinistrée. Je trouve cela très encourageant, tout comme le fait que les pays voisins de Singapour et de Taïwan proposent également leur aide. Les relations politiques de la Chine avec ses voisins ne sont pas toujours bonnes, et cela pourrait contribuer à les améliorer. Les médias nationaux et internationaux ont accordé une grande attention à la catastrophe. Je suis heureux de voir que la presse soit autorisée à pénétrer dans la zone sinistrée et qu’elle ait la possibilité d’écrire librement et d’informer le reste du pays et le monde entier. La transparence est importante pour donner une image claire du désastre, mais aussi pour garantir l’aide nécessaire sur le terrain. Cela permet une plus grande implication du reste de la population. Un gouvernement de qualité s’accompagne souvent d’une presse libre. Une presse libre et indépendante peut signaler rapidement les échecs des politiques, ce qui permet de modifier ces politiques. Il faut aussi aborder la construction et la supervision gouvernementale dans ce domaine. Il est possible de tirer des conclusions pour les projets de construction futurs, et de faire des recommandations pour une meilleure gestion et pour une meilleure organisation officielle. La prévention des catastrophes naturelles et la préparation sont des responsabilités fondamentales du gouvernement. Mais même dans de nombreux pays européens, ces préparatifs ne sont organisés correctement que depuis quelques années. Enfin, je souhaite demander à la Commission européenne et au Conseil de proposer de l’aide à la Chine si nécessaire pour former les autorités et la fonction publique à l’élaboration de plans de gestion des crises et des catastrophes."@fr8
"Elsőként is, szeretném részvétemet kifejezni a május 12-én Szecsuan tartományában bekövetkezett természeti katasztrófa áldozatainak családja iránt. A kínai hatóságok szerencsére gyorsan cselekedtek a katasztrófát követően. Örömmel fogadtam az Európai Unió lépéseit is. Ezáltal is szeretném támogatni az európai intézményeket, a Bizottságot és a Tanácsot, az általuk követett magatartást illetően. A külföldi segítség kezdeti elutasítását követően Kína végül is megnyitotta határait. Maguk a kínai hatóságok jelentették ki, hogy minden lehetséges segítséget hasznosítani tudnak a katasztrófával való birkózásuk során. Japán, dél-koreai és orosz mentőcsapatok már az érintett területeken tartózkodnak. Ezt a tényt — amint azt is, hogy a szomszédos Szingapúr és Tajvan is segítséget nyújt — kifejezetten bíztatónak találom. A szomszédos országokkal való politikai kapcsolatok nem mindig jók, de az események változást, javulást hozhatnak. Sok figyelmet szenteltek a katasztrófának mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi sajtóban. Örülök annak, hogy a sajtó engedélyt kapott az érintett területekre való belépésre, és lehetősége van azt írni, amit akar. Ezáltal megfelelően tudósíthatják Kínát és a világ többi részét az ott-történtekről. Az átláthatóság fontos a katasztrófáról kialakult kép objektivitása tekintetében, csakúgy, mint a helyszínen szükséges segélyek meghatározásában is. Ez vezet egyben a lakosság nagyobb mérvű bevonásához is. A szabad sajtó és a felelősségteljes kormányzás általában együtt jár. A szabad sajtó időben tudja jelezni a politikai gondokat, s így a politikák kiigazíthatóvá válnak. Tárgyalni kell még továbbá a helyi építkezések kormányzati ellenőrzéséről is. Ezt követően lehet következtetéseket levonni a majdani építkezési tervek számára, illetve ajánlások tehetők az építkezések jobb kivitelezése, és jobb hivatalos szervezés érdekében. A természeti katasztrófák megelőzése, az azokra való felkészülés elsődlegesen kormányzati kötelesség. Ez az európai ország többségében is csak az elmúlt években került ez elismerésre, érvényesítésre. Végezetül arra kérném az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy ha szükséges, járuljanak hozzá a kínai hatóságok és polgári szervezetek szakembereinek kiképzéséhez, hogy azok megfelelő terveket dolgozhassanak ki katasztrófák és válságok kezelésére."@hu11
"Desidero innanzi tutto porgere le condoglianze ai parenti delle numerose vittime della catastrofe naturale che il 12 maggio ha colpito la provincia di Sichuan. Fortunatamente le autorità cinesi hanno agito prontamente dopo il disastro. Accolgo altresì con favore la risposta dell’Unione europea. Desidero pertanto appoggiare le istituzioni europee, la Commissione e il Consiglio, nell’approccio per cui hanno optato finora. Dopo aver inizialmente rifiutato l’aiuto straniero, la Cina ha aperto le frontiere. Le stesse autorità cinesi hanno affermato di poter usare ogni aiuto possibile per far fronte a questa estesa catastrofe. Le squadre di soccorso giapponesi, sudcoreane e russe si trovano già nelle zone colpite. Reputo ciò e il fatto che i paesi vicini di Singapore e Taiwan stiano fornendo aiuti è molto incoraggiante. Le relazioni politiche con i paesi vicini non sono sempre buone e ciò potrebbe contribuire a migliorarle. I mezzi d’informazione nazionali e internazionali hanno dedicato molta attenzione alla catastrofe. Sono lieto che sia stato concesso l’accesso alle zone colpite alla stampa e che le sia stata concessa la possibilità di scrivere ciò che voleva e di informare il resto del paese e del mondo. La trasparenza è importante al fine di ottenere un quadro chiaro della catastrofe, nonché per garantire che i giusti aiuti siano forniti sul posto. Ciò permette un maggiore coinvolgimento del resto della popolazione. Una stampa libera e un buon governo vanno di solito di pari passo. Un stampa libera può riferire i fallimenti della politica decisamente con grande tempestività e le politiche possono essere corrette. Va discussa anche la supervisione degli edifici e dell’amministrazione di quella zona. Si possono tirare le conclusioni per i futuri progetti edilizi e si possono fare raccomandazioni per una gestione e una migliore organizzazione ufficiale. La prevenzione e la preparazione alle catastrofi naturali sono responsabilità della massima importanza del governo. E’ solo negli ultimi anni che esse sono state adeguatamente organizzate anche in molti paesi europei. Infine, desidero chiedere alla Commissione europea e al Consiglio di offrire, se necessario, aiuto alla Cina per la formazione delle autorità e della funzione pubblica civile per l’elaborazione di piani volti a far fronte a crisi e catastrofi."@it12
"Pirmiausia norėčiau pareikšti užuojautą gegužės 12 d. Sičuanio provincijoje įvykusios stichinės nelaimės daugybės aukų giminėms. Gerai, kad Kinijos valdžios institucijos po katastrofos veikė skubiai. Taip pat vertinu Europos Sąjungos reakciją. Tuo pačiu noriu palaikyti Europos institucijas – Komisiją ir Tarybą – dėl priemonių, kurių jos jau ėmėsi. Iš pradžių atsisakiusi užsienio pagalbos, Kinija atvėrė sienas. Pačios Kinijos valdžios institucijos pareiškė norinčios išnaudoti visą galimą paramą, mažinant šios didžiulio masto tragedijos pasekmes. Japonijos, Pietų Korėjos ir Rusijos gelbėjimo grupės jau yra nukentėjusioje zonoje. Manau, labai sveikintina, kad kaimyninės šalys – Singapūras ir Taivanas – teikia paramą. Politiniai santykiai su kaimyninėmis šalimis ne visada geri, o tai gali padėti juos pagerinti. Daug dėmesio katastrofai buvo skirta valstybinėje ir tarptautinėje žiniasklaidoje. Malonu, kad spauda įleidžiama į nukentėjusią zoną ir kad jai suteikta galimybė rašyti nevaržant bei informuoti visą likusią šalies dalį ir pasaulį. Skaidrumas svarbus siekiant susidaryti aiškų vaizdą apie katastrofą ir užtikrinti, kad į jos vietas teikiama reikalinga pagalba. Tai leidžia labiau įsitraukti kitiems gyventojams. Laisva spauda ir protingas vadovavimas paprastai žengia petys į petį. Laisva spauda gali laiku informuoti apie politikos klaidas ir politiką galima pakeisti. Statybos ir vyriausybės priežiūra toje srityje taip pat turi būti aptartos. Galima daryti išvadas apie ateities statybų projektus ir pateikti rekomendacijas geresniam valdymui bei oficialiam organizavimui. Stichinių nelaimių prevencija ir pasiruošimas joms – svarbiausia vyriausybės atsakomybė. Ir daugelyje Europos šalių tai buvo organizuojama tinkamai tik pastaraisiais metais. Baigdamas norėčiau paprašyti Europos Komisijos ir Tarybos pasiūlyti Kinijai pagalbą, jei tokia reikalinga, pamokyti valdžios institucijas ir civilinių paslaugų teikėjus sudarinėti krizių ir nelaimių kontrolės planus."@lt14
"Vispirms gribētu izteikt savu līdzjūtību daudzo 12. maija dabas katastrofas upuru radiniekiem Sičuāņas provincē. Par laimi, Ķīnas iestādes pēc katastrofas rīkojās nekavējoties. Es arī atzinīgi vērtēju Eiropas Savienības reakciju. Tāpēc es gribētu atbalstīt Eiropas iestādes, Komisiju un Padomi pieejā, ko tās līdz šim ir izvēlējušās. Pēc sākotnējās ārzemju palīdzības noraidīšanas Ķīna ir atvērusi savas robežas. Ķīnas iestādes pašas ir teikušas, ka tās var izmantot katru iespējamo palīdzību, lai tiktu galā ar šo plaši izplatīto katastrofu. Japānas, Dienvidkorejas un Krievijas glābšanas komandas jau ir katastrofas skartajā vietā. Es uzskatu, ka tas un fakts, ka kaimiņvalstis – Singapūra un Taivāna – sniedz palīdzību, ir ļoti pretimnākoši. Politiskās attiecības ar kaimiņvalstīm ne vienmēr ir labas, un šāds solis tās var uzlabot. Liela uzmanība katastrofai ir veltīta nacionālajos un starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos. Man ir prieks, ka prese drīkst piekļūt skartajai vietai un ka tai ir dota iespēja rakstīt to, ko tā vēlas, un informēt pārējo valsti un pasauli. Pārredzamība ir svarīga, lai iegūtu skaidru priekšstatu par katastrofu un arī lai nodrošinātu pareizo palīdzību uz vietas. Tas ļauj arī pārējiem iedzīvotājiem vairāk iesaistīties. Brīva prese un laba valdīšana parasti iet roku rokā. Brīva prese var laikus ziņot par politikas neveiksmēm, un politika var tikt koriģēta. Ir nepieciešams pārrunāt arī celtniecības un valdības uzraudzību šajā vietā. Secinājumus var izdarīt celtniecības projektiem nākotnē un ieteikumus var dot labākai pārvaldei un oficiālai organizēšanai. Dabas katastrofu novēršana un sagatavošanās ir primāri valdības atbildība. Tikai pēdējos gados tā ir atbilstoši noorganizēta arī daudzās Eiropas valstīs. Visbeidzot, es gribētu lūgt Eiropas Komisijai un Padomei piedāvāt Ķīnai palīdzību, ja nepieciešams sagatavot iestādes un valsts dienestus plānu izstrādei krīžu un katastrofu gadījumos."@lv13
"Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de vele slachtoffers van de natuurramp van 12 mei in de provincie Sichuan. De Chinese autoriteiten hebben na de ramp gelukkig snel actie ondernomen. Ik ben ook blij met de reactie van de Europese Unie. Ik wil de Europese instellingen, de Commissie en de Raad, dan ook ondersteunen in de aanpak die zij tot nu toe hebben gekozen. China heeft, na eerst de buitenlandse hulp te hebben afgeslagen, de grenzen geopend. De Chinese autoriteiten hebben zelf aangegeven dat zij alle steun kunnen gebruiken om deze omvangrijke ramp te boven te komen. Japanse, Zuid-Koreaanse en Russische reddingsteams zijn reeds in het getroffen gebied aanwezig. Dit en het feit dat ook de buurlanden Singapore en Taiwan hulp geven, vind ik zeer positief. De politieke betrekkingen met de buurlanden zijn niet altijd even goed en dit kan de betrekkingen verbeteren. In de nationale en internationale media wordt aan de ramp veel aandacht geschonken. Ik ben blij dat de pers toegang krijgt tot het getroffen gebied en de mogelijkheid krijgt vrij te schrijven om de rest van het land en de wereld te informeren. Transparantie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de ramp, maar ook om de juiste hulp ter plaatse te krijgen. De betrokkenheid van de rest van de bevolking wordt daarmee vergroot. Vrije pers en goed bestuur gaan meestal samen. Door een vrije pers kunnen beleidsfouten bijtijds worden gesignaleerd en kan bijsturing van beleid plaatsvinden. De bouw en het toezicht hierop door de overheid dienen ook te worden belicht. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken voor toekomstige bouwprojecten. Ook kunnen hiermee aanbevelingen worden gedaan voor een beter bestuur en een betere ambtelijke organisatie. Preventie van en voorbereiding op natuurrampen behoren tot de primaire overheidstaken. Ook in veel Europese landen is dit pas de laatste jaren goed georganiseerd. Ik zou daarom tenslotte de Europese Commissie en de Raad willen vragen om China eventueel hulp aan te bieden bij het opleiden van het bestuur en het ambtelijk apparaat in het opstellen van crisis- en rampenbestrijdingsplannen."@mt15
"Po pierwsze, chciałbym wyrazić współczucie krewnym licznych ofiar klęski żywiołowej, która wydarzyła się 12 maja w prowincji Syczuan. Na szczęście, po katastrofie władze chińskie bardzo szybko podjęły działania. Z zadowoleniem przyjmuję również odpowiedź Unii Europejskiej. Chciałbym poprzeć instytucje europejskie, Komisję i Radę w podejściu, za jakim optowały do tej pory. Po wstępnej odmowie dotyczącej zagranicznej pomocy władze chińskie otworzyły swoje granice. Władze chińskie stwierdziły, że mogą skorzystać z każdej możliwej pomocy, aby uporać się ze skutkami tej rozległej katastrofy. Japońskie, południowokoreańskie i rosyjskie ekipy ratunkowe już są w dotkniętym nią rejonie. To i fakt, że kraje sąsiadujące, takie jak Singapur i Tajwan, zapewniają pomoc, uważam za bardzo pokrzepiające. Stosunki polityczne z sąsiednimi krajami nie zawsze są dobre i to może wpłynąć na ich poprawę. Media krajowe oraz międzynarodowe poświęciły kataklizmowi dużo uwagi. Cieszę się, że udzielono prasie dostępu do dotkniętego rejonu i dano jej możliwość pisania tego, co chce i informowania reszty państwa oraz świata. Przejrzystość jest ważna dla uzyskania jasnego obrazu klęski i zapewnienia odpowiedniej pomocy w terenie. Pozwala to na większe zaangażowanie ze strony reszty ludności. Wolna prasa i dobre rządy zazwyczaj idą w parze. Wolna prasa może odpowiednio szybko komentować klęski polityki, a polityka może zostać skorygowana. Polityka budowlana i nadzór rządu w tym rejonie również wymagają przedyskutowania. Można przy tym wyciągnąć wnioski, które zostaną wykorzystane w przyszłych projektach budowlanych oraz sformułować zalecenia dotyczące lepszego zarządzania i lepszej organizacji działania aparatu administracyjnego. Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz przygotowania są głównymi obowiązkami władz. W ostatnich latach zostało to odpowiednio przygotowane również w wielu krajach europejskich. Kończąc, chciałbym poprosić Komisję Europejską oraz Radę o zaoferowanie Chinom pomocy, jeśli jest potrzebna, w przeszkoleniu władz oraz służby cywilnej w zakresie sporządzania planów postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych oraz katastrof."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha solidariedade com as famílias das numerosas vítimas da catástrofe natural ocorrida no dia 12 de Maio na província de Sichuan. Felizmente, as autoridades chinesas actuaram rapidamente após a catástrofe. Aplaudo igualmente a reacção da União Europeia. Desejo, portanto, apoiar as Instituições Europeias, a Comissão e o Conselho, na abordagem por que, até ao momento, optaram. Após uma recusa inicial, a China abriu as suas fronteiras. As próprias autoridades chinesas disseram necessitar de toda a ajuda possível para lidar com esta catástrofe generalizada. Os grupos de socorro japoneses, sul-coreanos e russos já se encontram na zona atingida. Acho encorajante o facto de os países vizinhos, como Singapura e Taiwan estarem a proporcionar ajuda. As relações políticas com os países vizinhos nem sempre são boas, e estes gestos podem melhorá-las. Muita atenção tem sido prestada à catástrofe nos meios de comunicação social nacionais e internacionais. Estou satisfeito com o facto de ter sido permitido à imprensa o acesso à zona afectada e de lhe ter sido dada oportunidade de escrever o que quisesse e de informar o resto do país e do mundo. A transparência é importante para se obter uma imagem clara da catástrofe, bem como para assegurar que é proporcionada em campo a ajuda adequada. Isso permite maior envolvimento do resto da população. Habitualmente, liberdade de imprensa e boa governação andam de mãos dadas. Uma imprensa livre pode comunicar defeitos das políticas e as políticas podem ser ajustadas. Há também necessidade de discutir a construção e a supervisão governamental nesse domínio, sendo possível retirar conclusões para futuros projectos de construção e fazer recomendações para uma melhor gestão e melhor organização oficial. A prevenção das catástrofes naturais e a preparação para a sua ocorrência constituem responsabilidades primordiais do governo. Inclusive em muitos países europeus somente nos últimos anos elas têm sido devidamente organizadas. Finalmente, gostaria de solicitar à Comissão Europeia e ao Conselho que ofereçam ajuda à China, se necessário, para treinar as autoridades e os serviços civis na elaboração de planos de actuação em caso de crises e catástrofes."@pt17
"Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de vele slachtoffers van de natuurramp van 12 mei in de provincie Sichuan. De Chinese autoriteiten hebben na de ramp gelukkig snel actie ondernomen. Ik ben ook blij met de reactie van de Europese Unie. Ik wil de Europese instellingen, de Commissie en de Raad, dan ook ondersteunen in de aanpak die zij tot nu toe hebben gekozen. China heeft, na eerst de buitenlandse hulp te hebben afgeslagen, de grenzen geopend. De Chinese autoriteiten hebben zelf aangegeven dat zij alle steun kunnen gebruiken om deze omvangrijke ramp te boven te komen. Japanse, Zuid-Koreaanse en Russische reddingsteams zijn reeds in het getroffen gebied aanwezig. Dit en het feit dat ook de buurlanden Singapore en Taiwan hulp geven, vind ik zeer positief. De politieke betrekkingen met de buurlanden zijn niet altijd even goed en dit kan de betrekkingen verbeteren. In de nationale en internationale media wordt aan de ramp veel aandacht geschonken. Ik ben blij dat de pers toegang krijgt tot het getroffen gebied en de mogelijkheid krijgt vrij te schrijven om de rest van het land en de wereld te informeren. Transparantie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de ramp, maar ook om de juiste hulp ter plaatse te krijgen. De betrokkenheid van de rest van de bevolking wordt daarmee vergroot. Vrije pers en goed bestuur gaan meestal samen. Door een vrije pers kunnen beleidsfouten bijtijds worden gesignaleerd en kan bijsturing van beleid plaatsvinden. De bouw en het toezicht hierop door de overheid dienen ook te worden belicht. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken voor toekomstige bouwprojecten. Ook kunnen hiermee aanbevelingen worden gedaan voor een beter bestuur en een betere ambtelijke organisatie. Preventie van en voorbereiding op natuurrampen behoren tot de primaire overheidstaken. Ook in veel Europese landen is dit pas de laatste jaren goed georganiseerd. Ik zou daarom tenslotte de Europese Commissie en de Raad willen vragen om China eventueel hulp aan te bieden bij het opleiden van het bestuur en het ambtelijk apparaat in het opstellen van crisis- en rampenbestrijdingsplannen."@ro18
"Predovšetkým by som chcel vyjadriť sústrasť príbuzným mnohých obetí, ktoré si vyžiadala prírodná katastrofa, ku ktorej došlo v provincii Si-čchuan 12. mája. Čínske orgány našťastie na katastrofu zareagovali promptne. Rovnako vítam reakciu Európskej únie. Preto by som chcel podporiť európske inštitúcie, Komisiu a Radu, v prístupe, ktorý doteraz uplatňovali. Po tom, čo na začiatku Čína odmietla zahraničnú pomoc, nakoniec otvorila svoje hranice. Samotné čínske orgány vyhlásili, že využijú akúkoľvek možnú pomoc na riešenie následkov tejto obrovskej katastrofy. V postihnutej oblasti sa už nachádzajú záchranárske tímy z Japonska, Južnej Kórey a Ruska. Domnievam sa, že skutočnosť, že susedné krajiny Singapur a Taiwan poskytujú pomoc, je veľmi povzbudivá. Politické vzťahy so susednými krajinami nie sú vždy dobré a toto mohlo prispieť k ich zlepšeniu. Katastrofe bola venovaná veľká pozornosť vo vnútroštátnych a medzinárodných médiách. Teší ma, že novinári majú povolený prístup do postihnutej oblasti a majú možnosť písať o všetkom, čo je potrebné na informovanie ostatných častí krajiny a celého sveta. Transparentnosť je pri získavaní jasného obrazu katastrofy dôležitá a je rovnako dôležitá aj pri zabezpečení toho, aby sa na mieste poskytovala primeraná pomoc. Umožňuje to intenzívnejšie zapojenie väčšieho počtu obyvateľov. Slobodné médiá a dobrá správa vecí verejných obyčajne kráčajú ruka v ruke. Slobodné médiá môžu poskytovať informácie o nedostatkoch v politike v rýchlom čase a politika môže byť následne upravená. Rovnako sa musí diskutovať o budovaní a dohľade vlády v tejto oblasti. Môžu byť prijaté závery pre budúce stavebné projekty a možno vypracovať opatrenia na lepšie riadenie a lepšiu oficiálnu organizáciu. Prevencia prírodných katastrof a príprava na ne sú základnou zodpovednosťou vlády. Len v uplynulých niekoľkých rokoch sme boli svedkami ich riadnej organizácie aj v Európe. A na záver by som chcel požiadať Európsku komisiu a Radu, aby Číne ponúkli pomoc, ak bude potrebné vyškoliť orgány a štátnu službu vo vypracúvaní plánov určených na riadenie kríz a katastrof."@sk19
"Najprej bi rad izrazil sožalje sorodnikom številnih žrtev naravne nesreče v provinci Sečuan 12. maja. Na srečo so kitajski organi ukrepali takoj po nesreči. Podpiram tudi odziv Evropske unije. Zato želim podpreti evropski instituciji, Komisijo in Svet, ter njun pristop, ki sta ga do zdaj uporabljali. Kitajska je najprej zavrnila tujo pomoč, potem pa je odprla svoje meje. Kitajski organi so sami dejali, da bi jim pri reševanju te obsežne nesreče koristila vsaka pomoč. Japonske, južnokorejske in ruske reševalne ekipe so že na prizadetem območju. Menim, da je dejstvo, da sosednji državi Singapur in Tajvan nudita pomoč, spodbujajoče. Politični odnosi s sosednjimi državami niso vedno dobri in to jih lahko izboljša. Nacionalni in mednarodni mediji nesreči namenjajo veliko pozornosti. Veseli me, da je novinarjem omogočen dostop na prizadeto območje ter dana priložnost, da pišejo, kar želijo, in obveščajo preostali del države in svet. Preglednost je pomembna, da se dobi jasna predstava nesreče in zagotovi, da je območju nudena primerna pomoč. To omogoča večjo vključenost ostalega prebivalstva. Svoboden tisk in odgovorno vodenje sta običajno zelo povezana. Svobodni tisk lahko pravočasno poroča o pomanjkljivostih politik in te se lahko prilagodijo. Treba je obravnavati tudi nadzor gradnje in upravljanja na tem območju. Lahko se pripravijo sklepi za prihodnje gradbene projekte ter priporočila za boljše upravljanje in boljše uradno organiziranje. Preprečevanje naravnih nesreč in pripravljenost nanje sta glavni odgovornosti vlade. Tudi v mnogih evropskih državah se ti ustrezno organizirata šele v zadnjih letih. Na koncu Evropsko komisijo in Svet prosim, da Kitajski nudita pomoč pri usposabljanju organov oblasti in javne uprave za pripravo načrtov reševanja kriz in nesreč, če je to potrebno."@sl20
"För det första vill jag uttrycka min medkänsla med de anhöriga till de många offren för naturkatastrofen i Sichuanprovinsen den 12 maj. Lyckligtvis agerade de kinesiska myndigheterna snabbt efter katastrofen. Jag välkomnar även Europeiska unionens reaktion. Jag vill därför stödja EU-institutionerna, kommissionen och rådet i den strategi som de har valt hittills. Efter att först ha vägrat att ta emot utländsk hjälp har Kina öppnat sina gränser. De kinesiska myndigheterna har själva sagt att de kan behöva all tänkbar hjälp för att hantera denna utbredda katastrof. Japanska, sydkoreanska och ryska räddningsteam finns redan i det drabbade området. Jag anser att detta och det faktum att grannländerna Singapore och Taiwan ger bistånd är mycket uppmuntrande. De politiska förbindelserna med grannländerna är inte alltid bra, och detta kan förbättra dem. Stor uppmärksamhet har lagts på katastrofen i nationella och internationella medier. Jag är glad över att pressen tillåts komma in i det drabbade områdena och får möjlighet att skriva det den vill och informera resten av landet och världen. Öppenhet är viktigt för att få en tydlig bild över katastrofen och även för att se till att rätt bistånd ges på plats. Det ger möjlighet till större engagemang av den övriga befolkningen. En fri press och god förvaltning går vanligen hand i hand. En fri press kan rapportera politiska brister i god tid och politiken kan ändras. Byggandet och den statliga tillsynen i detta område måste också diskuteras. Slutsatser kan dras för framtida byggprojekt och rekommendationer kan lämnas för en bättre ledning och en bättre officiell organisation. Förebyggande av och förberedelser inför naturkatastrofer är främst statliga ansvarsområden. Det är först på senare år som dessa aktiviteter har organiserats på rätt sätt även i många europeiska länder. Avslutningsvis vill jag be Europeiska kommissionen och rådet att erbjuda Kina hjälp om det behövs för att utbilda myndigheterna och de civila tjänsterna för att upprätta planer för att hantera kriser och katastrofer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph