Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-336"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-336"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Ik zou ook in naam van onze Fractie van liberalen en democraten in de eerste plaats mijn medeleven willen betuigen met alle slachtoffers. Ik sluit mij trouwens aan bij de rouwperiode die de Chinese regering daarvoor heeft afgekondigd. Ik ben maandag, voordat ik naar Straatsburg kwam, in naam van de Delegatie voor de betrekkingen met China en ik neem aan ook in naam van het hele Parlement het rouwregister gaan tekenen in de vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. Vorige week heeft trouwens ook het bureau van de delegatie een ontmoeting gehad met de Chinese ambassadeur die mij heeft gezegd hoezeer hij de solidariteit van het Europees Parlement op prijs stelt. Wij staan ook voor een enorm zware ramp. Tienduizenden mensen die gestorven zijn of nog vermist zijn, miljoenen mensen die dakloos zijn, een materiële schade waarvan wij de omvang op dit moment eigenlijk nauwelijks kunnen berekenen. Wat wij in het kader van het vorige debat in Birma hebben gezien, hebben wij niet in China gezien. Hier zien wij een land waar iedereen, vanaf het hoogste tot het laagste niveau, alles in het werk stelt om te helpen en om ervoor te zorgen dat nog gered kan worden wat er te redden valt. Ik zie ook een land dat heel open gecommuniceerd heeft en nog communiceert over de pijn, over de wanhoop van de mensen in Sichuan, over de moeilijkheden die de reddingsploegen ondervinden, reddingsploegen die er zelfs een paar keer het leven bij hebben ingeschoten. Ik zie een land dat zelfs open staat voor de kritiek die de slachtoffers van de ramp op de hulpverlening hadden, een beeld dat wij van bij ons ook zeer goed kennen, telkens als er iets vergelijkbaars gebeurt. We moeten naar de toekomst kijken, mevrouw de Voorzitter. Ik denk dat China ons heel precieze dingen heeft gevraagd bij de hulpverlening. Ik zie dat wij solidair zijn en ik bedank de Commissie en ook de Raad voor wat zij gedaan hebben en ik spoor hen aan om verder hulp te verlenen daar waar de Chinezen dat vragen. Als de reddingsacties voorbij zijn moet de heropbouw beginnen en ook daar moeten wij kunnen helpen met alles wat wij kunnen doen. Op de langere termijn zou ik ook willen vragen dat wij kijken naar de wijze waarop wij technische hulp kunnen verlenen, bij bouwvoorschriften en bij bouwtechnieken die gebouwen beter bestand maken tegen dit soort gebeurtenissen. Het zou tevens een opdracht voor de wereldgemeenschap kunnen zijn om na te gaan wat wij kunnen doen om een soort systeem voor vroegtijdige waarschuwing te hebben, een systeem dat mensen waarschuwt voor dergelijke rampen. Wij moeten tenminste proberen dat uit te bouwen. Ik denk dat er in de wereld heel wat regio’s zijn die daarbij baat zouden kunnen hebben. Ik vind het in elk geval belangrijk dat wij als Europees Parlement in dit debat onze solidariteit met de Chinezen tot uitdrukking hebben gebracht."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". V první řadě bych chtěl vyjádřit soustrast pozůstalým všech obětí jménem naší skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Rovněž souhlasím s obdobím smutku, který vyhlásila čínská vláda. V pondělí, ještě předtím, než jsem odjel do Štrasburku, jsem na zastoupení EU v Bruselu podepsal kondolenční listinu jménem delegace pro vztahy s Čínou a domnívám se, že i jménem celého Parlamentu. Minulý týden se předsednictví delegace setkalo s čínským velvyslancem, který mi řekl, jak velmi oceňuje podporu Evropského parlamentu. Čelíme obrovské a vážné katastrofě. Desítky tisíc lidí přišly o život nebo jsou nezvěstné, miliony lidí zůstaly bez přístřeší, hmotné škody dosahují rozsah, který je v této chvíli nevyčíslitelný. V Číně jsme nebyli svědky situace podobné situaci v Myanmaru, o které jsme před chvílí diskutovali. V tomto případě máme před sebou zemi, v níž každý od nejvyšší po nejnižší úroveň dělá všechno, co je v jeho silách, aby pomohl a aby zabezpečil, že všechno, co se dá zachránit, bude zachráněno. Rovněž máme před sebou zemi, která otevřeně komunikovala a komunikuje o bolesti a zoufalství obyvatel provincie Si-čchuan a problémech, jimž čelí záchranářské týmy, které také utrpěly ztráty na životech. Máme před sebou zemi, která je dokonce otevřená kritice úsilí pomoci ze strany obětí katastrofy, což je situace, jíž jsme svědky vždy, když tu dojde k něčemu podobnému. Vážená paní předsedající, musíme se dívat do budoucnosti. Domnívám se, že Čína nás požádala o velmi specifický typ pomoci. Vidím, že prokazujeme solidaritu a jsem vděčný Komisi a Radě za všechno, co udělaly. Naléhavě je žádám, aby poskytly další pomoc, pokud o ni Čína požádá. Když skončí záchranné akce, bude se muset začít s obnovou a v této oblasti budeme muset být znovu schopní poskytnout pomoc. Z dlouhodobějšího hlediska bych chtěl požádat, abychom prozkoumali způsoby, jakými můžeme poskytnout technickou pomoc, ve které budou obsažena pravidla a techniky výstavby budov, aby byly odolnější v takovýchto situacích. Úlohou mezinárodního společenství by mohlo být přezkoumání toho, co můžeme udělat, aby byl zřízen jakýsi systém brzkého varování, systém, který lidi na podobné katastrofy upozorní předem. Musíme se alespoň pokusit jej vytvořit. Domnívám se, že na světě existuje mnoho oblastí, které by ho mohly využít. V každém případě se domnívám, že je důležité, abychom v této rozpravě, tady v Evropském parlamentu, prokázali solidaritu s čínským lidem."@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne på vegne af vores Gruppe Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa først og fremmest udtrykke min medfølelse med alle ofrene. Jeg tilslutter mig for øvrigt den sørgeperiode, som den kinesiske regering har bebudet. I mandags, inden jeg tog til Strasbourg, skrev jeg på vegne af Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina og antageligt også på hele Parlamentets vegne i kondolencebogen i EU-repræsentationen i Bruxelles. I sidste uge havde delegationens kontor for øvrigt også et møde med den kinesiske ambassadør, som fortalte mig, at han satte stor pris på Europa-Parlamentets solidaritet. Vi står også over for en enorm katastrofe. I titusindvis af mennesker er dræbt eller savnes stadig, millioner af mennesker er hjemløse, og der er en materiel skade, hvis omfang vi faktisk i øjeblikket næppe kan vurdere. Hvad vi så i Burma under den forrige forhandling, har vi ikke set i Kina. Her ser vi et land, hvor alle, fra højeste til laveste plan, gør alt for at hjælpe og for at sikre, at alt, hvad der kan reddes, bliver reddet. Jeg ser også et land, som har kommunikeret åbent og stadig kommunikerer, når det gælder den smerte og den fortvivlelse, som befolkningen i Sichuan oplever, og de vanskeligheder, som redningsfolkene støder på, redningsfolk, som endda har mistet et par kolleger. Jeg ser et land, som endog står åbent over for kritik, som ofrene for katastrofen havde af hjælpen. Det er et billede, vi også kender udmærket fra os selv, hver gang der sker noget lignende her. Vi må se på fremtiden. Jeg tror, at Kina har anmodet os om en helt præcis slags hjælp. Jeg ser, at vi viser solidaritet, og jeg takker Kommissionen og Rådet for det, de har gjort, og opfordrer dem til at yde mere hjælp, hvis kineserne beder om det. Når redningsaktionerne er forbi, skal genopbygningen begynde, og også der må vi kunne hjælpe med alt, hvad vi kan gøre. På længere sigt vil jeg også gerne bede om, at vi undersøger, hvordan vi kan yde teknisk bistand, ved byggeforskrifter og byggeteknikker, som gør bygninger bedre modstandsdygtige over for den slags begivenheder. Det kunne ligeledes være en opgave for det internationale samfund at undersøge, hvad vi kan gøre for at få en slags system til hurtig varsling, et system, som advarer folk mod sådanne katastrofer. Vi må i det mindste forsøge at udvikle et sådant system. Jeg tror, at der er temmelig mange regioner i verden, som kunne have gavn af et sådant. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi i Europa-Parlamentet under denne forhandling har givet udtryk for vores solidaritet med kineserne."@da2
". Zunächst darf ich auch im Namen unserer Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa allen Opfern meine Anteilnahme bekunden. Ich begrüße zudem die von der chinesischen Regierung angekündigte Staatstrauer. Am Montag habe ich mich, bevor ich nach Straßburg reiste, im Namen der Delegation für die Beziehungen zu China und, wie ich annehme, auch im Namen des gesamten Parlaments in der EU-Vertretung in Brüssel in das Kondolenzbuch eingetragen. Vergangene Woche hatte das Präsidium der Delegation ein Treffen mit dem chinesischen Botschafter, der mir versicherte, wie sehr er die Solidarität des Europäischen Parlaments schätze. Wir stehen vor einer gewaltigen schweren Katastrophe. Zehntausende Menschen sind tot oder werden noch vermisst, Millionen sind obdachlos, Sachschäden in einem Ausmaß, das sich derzeit kaum abschätzen lässt. In China haben wir nicht das erlebt, was wir in der vorangegangenen Aussprache über Birma erfahren haben. Hier sehen wir ein Land, in dem ein jeder, von der obersten bis zur untersten Ebene, alles daransetzt, um Hilfe zu leisten und dafür zu sorgen, dass gerettet wird, was noch zu retten ist. Ich sehe zudem ein Land, das ganz offen berichtet hat, und weiterhin berichtet, über den Schmerz und die Verzweiflung der Menschen in Sichuan, über die Probleme, auf die die Rettungsmannschaften stoßen, Rettungsmannschaften, die sogar einige Todesopfer zu beklagen haben. Ich sehe ein Land, das selbst für die Kritik offen ist, die die Opfer der Katastrophe an den Hilfsbemühungen übten, ein Bild, mit dem auch wir nur allzu gut vertraut sind, wenn hier etwas ähnliches passiert. Wir müssen in die Zukunft blicken, Frau Präsidentin. Ich denke, China hat uns um ganz spezielle Hilfe gebeten. Ich sehe, dass wir solidarisch sind, und ich danke der Kommission und auch dem Rat für ihre Anstrengungen. Ich fordere sie eindringlich auf, weiterhin Hilfe zu leisten, wenn die Chinesen darum bitten. Wenn die Rettungsaktionen abgeschlossen sind, muss der Wiederaufbau beginnen, und auch dort sollten wir so viel wie möglich helfen können. Längerfristig möchte ich darum bitten zu prüfen, wie wir technische Hilfe bei den Bauvorschriften und -techniken leisten können, damit die Gebäude derartigen Ereignissen besser widerstehen. Möglicherweise ist es auch eine Aufgabe für die internationale Gemeinschaft, darüber nachzudenken, inwieweit wir eine Art Frühwarnsystem errichten können, ein System, das die Menschen vor diesen Katastrophen warnt. Wir müssen uns zumindest um deren Entwicklung bemühen. Meines Erachtens gibt es in der Welt etliche Regionen, die daraus Nutzen ziehen könnten. Auf jeden Fall halte ich es für wichtig, dass wir im Europäischen Parlament in dieser Aussprache gegenüber den Chinesen unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht haben."@de9
". Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς όλα τα θύματα εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Επίσης συμφωνώ με την περίοδο πένθους που ανακοίνωσε η κινεζική κυβέρνηση. Τη Δευτέρα, πριν έλθω στο Στρασβούργο, πήγα να υπογράψω το βιβλίο συλλυπητηρίων στην Κινεζική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα και υποθέτω και εξ ονόματος ολόκληρου του Σώματος. Την περασμένη εβδομάδα το προεδρείο της αντιπροσωπείας συναντήθηκε με τον κινέζο πρεσβευτή και ο ίδιος μου είπε πόσο εκτίμησε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιμετωπίζουμε μια τεράστια και σοβαρή καταστροφή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι νεκροί ή ακόμα αγνοούνται, εκατομμύρια έχουν μείνει άστεγοι. η κλίμακα των καταστροφών είναι ανυπολόγιστη. Δεν είδαμε στην Κίνα αυτά που είδαμε στη Βιρμανία, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη συζήτηση. Εδώ βλέπουμε μια χώρα στην οποία όλοι, από την υψηλότερη μέχρι τη χαμηλότερη βαθμίδα, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν και να προσπαθήσουν να περισώσουν ό,τι ακόμα μπορεί να σωθεί. Βλέπω επίσης μια χώρα που εξέφρασε με μεγάλη ειλικρίνεια, και εξακολουθεί να το κάνει, τον πόνο και την απόγνωση των ανθρώπων στο Σιτσουάν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες διάσωσης, οι οποίες έχουν χάσει ακόμα και ζωές. Βλέπω μια χώρα που είναι ανοιχτή ακόμα και στις επικρίσεις από τα θύματα της καταστροφής σχετικά με την προσπάθεια βοήθειας, εικόνα πολύ γνωστή και σε εμάς όταν συμβαίνει κάτι παρόμοιο εδώ. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Πιστεύω ότι η Κίνα ζήτησε από εμάς πολύ συγκεκριμένα είδη βοήθειας. Βλέπω ότι επιδεικνύουμε αλληλεγγύη και είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο για ό,τι έκαναν. Τους ζητώ να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια όταν οι Κινέζοι τη ζητήσουν. Όταν ολοκληρωθούν οι προσπάθειες διάσωσης, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση και σε αυτόν τον τομέα πάλι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μακροπρόθεσμα, θα σας ζητούσα να εξετάσουμε πώς μπορούμε να παράσχουμε τεχνική βοήθεια, με κανονισμούς και τεχνικές δόμησης που θα κάνουν τα κτίρια πιο ανθεκτικά σε τέτοιου είδους απειλές. Θα μπορούσε επίσης η διεθνής κοινότητα να εξετάσει τι μπορούμε να κάνουμε για να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα πρόωρης προειδοποίησης, ένα σύστημα που θα προειδοποιεί τους ανθρώπους πριν από αυτές τις καταστροφές. Πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές στον κόσμο που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδείξαμε σε αυτή τη συζήτηση την αλληλεγγύη μας προς τους Κινέζους."@el10
". First of all, I should like to express my sympathy with all the victims on behalf of our Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe. I also endorse the period of mourning that the Chinese Government has announced. On Monday, before coming to Strasbourg, I went to sign the book of condolence at the Representation to the EU in Brussels, on behalf of the Delegation for Relations with China and I assume also on behalf of Parliament as a whole. Last week the bureau of the Delegation met the Chinese ambassador and he told me how much he appreciated the European Parliament support. We are facing an enormous and serious disaster. Tens of thousands of people are dead or still missing, millions homeless, property damage on a scale that is barely calculable at the moment. We have not seen in China what we saw in Burma, as discussed in the previous debate. Here we see a country where everyone, from the highest to the lowest level, is doing everything possible to help and to see that anything that can still be saved is saved. I also see a country that has very openly communicated, and continues to communicate, the pain and despair of the people in Sichuan and the problems the rescue teams are facing, rescue teams that have even lost a couple of lives. I see a country that is even open to the criticism the victims of the disaster had of the aid effort, a picture that we are also very familiar with whenever something similar happens here. Madam President, we have to look to the future. I think China has asked us for very specific types of aid. I see that we are showing solidarity and I am grateful to the Commission and the Council for what they have done. I urge them to provide further help when the Chinese ask for it. When the rescue effort is over, rebuilding will have to begin, and there again we have to be able to help as much as possible. In the longer term, I would ask that we look into how we can provide technical assistance, with building regulations and techniques that make buildings more resistant to this kind of occurrence. It might also be a task for the international community to look at what we can do to set up a sort of early warning system, a system that warns people before these disasters. We have to at least try to develop that. I think there are quite a number of regions in the world that might benefit from that. At any rate, I think it is important that we in the European Parliament have shown our solidarity with the Chinese in this debate."@en4
". En primer lugar, me gustaría manifestar mi solidaridad con todas las víctimas en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. También apruebo el periodo de luto decretado por el Gobierno chino. El lunes, antes de venir a Estrasburgo, acudí a firmar el libro de condolencias en la Representación ante la UE en Bruselas, en nombre de la Delegación para las Relaciones con China, y doy por supuesto que también en nombre del Parlamento en su conjunto. La semana pasada la mesa de la Delegación se entrevistó con el embajador chino, quien me transmitió lo mucho que apreciaba el apoyo del Parlamento Europeo. Estamos frente a una enorme y grave catástrofe. Decenas de miles de personas han muerto o se encuentran desaparecidas, millones han perdido sus hogares y los daños materiales ni siquiera se pueden calcular en este momento. Sin embargo, no hemos visto en China aquello de lo que hemos sido testigos en Birmania, tal como se ha dicho en el debate anterior. En este caso vemos un país en el que todos, a todos los niveles, están haciendo todo lo posible para ayudar y velar por salvar todo lo que aún puede ser salvado. También veo un país que ha comunicado de forma muy abierta, y sigue haciéndolo, el sufrimiento y la desesperación de la población de Sichuan y los problemas a los que se enfrentan los equipos de rescate, entre los que se han producido también un par de bajas. Veo un país abierto incluso a las críticas procedentes de las víctimas de la catástrofe en relación con los esfuerzos de ayuda, una imagen a la que estamos acostumbrados aquí cuando ocurre algo similar. Señora Presidenta, debemos mirar hacia el futuro. Creo que China nos ha pedido un tipo de ayuda muy específica. Compruebo que damos muestras de nuestra solidaridad y agradezco a la Comisión y al Consejo los esfuerzos realizados. Les invito también a seguir ofreciendo ayuda a China en caso de que vuelvan a solicitarla. Cuando las operaciones de rescate hayan finalizado comenzarán las labores de reconstrucción y en este ámbito también deberemos ayudar en la mayor medida posible. A largo plazo, pediría que se examinase el modo de ofrecer ayuda técnica, en términos de normativa y técnicas de construcción que hagan los edificios más resistentes a este tipo de catástrofes. También pediría a la comunidad internacional que considere lo que se puede hacer para establecer algún tipo de sistema de alerta temprana, un sistema que advierta a la población antes de que se produzcan las catástrofes. Al menos debemos intentarlo. Creo que existen muchas regiones en el mundo que se beneficiarían de esta iniciativa. En cualquier caso, creo que es importante que en el Parlamento Europeo hayamos manifestado nuestra solidaridad con los chinos en este debate."@es21
". Kõigepealt tahan väljendada oma kaastunnet kõigile ohvritele meie Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni nimel. Samuti kiidan heaks Hiina valitsuse väljakuulutatud leinaperioodi. Esmaspäeval enne Strasbourgi tulekut läksin Hiinaga suhete arendamise delegatsiooni ning eeldan, et ka parlamendi kui terviku nimel tegema sissekannet kaastundeavalduste raamatusse Hiina esindusse ELi juures Brüsselis. Möödunud nädalal kohtus delegatsiooni büroo Hiina suursaadikuga, kes ütles mulle, kui väga ta Euroopa Parlamendi toetust hindab. Meie ees on tohutu ja tõsine katastroof. Kümned tuhanded inimesed on surnud või endiselt kadunud, miljonid on kodutuks jäänud, varaline kahju ulatub suurusjärkudesse, mis on hetkel vaevu arvutatavad. Me ei ole näinud Hiinas seda, mida nägime eelnenud arutelu põhjal Birmas. Me näeme siin riiki, kus igaüks, kõige kõrgemast kuni kõige madalama tasandini teeb kõik võimaliku abistamiseks ning tagamiseks, et kõik, mida saab veel päästa, saaks päästetud. Samuti näen riiki, mis on väga avatult vahendanud ja vahendab Sichuani inimeste valu ja meeleheidet, samuti päästemeeskondade ees seisvaid probleeme ning ka seda, et mõned hukkunud on isegi päästemeeskondades. Ma näen riiki, mis on isegi avatud katastroofiohvrite kriitikale abistamispüüdluste aadressil – selline pilt on ka meile väga tuttav kordadest, kui midagi taolist on siin juhtunud. Proua juhataja, me peame vaatama tulevikku. Ma arvan, et Hiina on palunud meilt väga konkreetset abi. Ma näen, et me näitame üles solidaarsust ning ma olen tänulik komisjonile ja nõukogule selle eest, mida nad on teinud. Ma õhutan neid andma täiendavat abi, kui hiinlased seda paluvad. Kui päästeoperatsioonid läbi saavad, peab algama ülesehitus ning ka siin peame olema suutelised aitama nii palju kui võimalik. Pikemas perspektiivis paluksin, et me uuriksime oma võimalusi tehnilise abi osutamiseks, töötades välja eeskirju ja meetodeid, mis muudavad hooned selliste nähtuste suhtes vastupidavamaks. Samuti võib rahvusvahelise üldsuse ülesandeks olla uurida, mida me saaksime teha mingisuguse varajase hoiatuse süsteemi rajamiseks, mis hoiataks inimesi enne katastroofe. Me peame vähemalt proovima seda välja töötada. Ma arvan, et maailmas on päris palju piirkondi, millele see kasulik oleks. Igal juhul pean oluliseks, et me oleme siin Euroopa Parlamendis sellel arutelul näidanud üles oma solidaarsust hiinlastega."@et5
". Aluksi haluan ilmaista Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta myötätuntoni kaikille uhreille. Kunnioitan myös Kiinan hallituksen ilmoittamaa suruaikaa. Maanantaina ennen Strasbourgiin tuloani kävin kirjoittamassa nimeni Brysselissä EU:n edustuston surunvalittelukirjaan suhteista Kiinaan vastaavan valtuuskunnan puolesta, ja uskoakseni myös koko parlamentin puolesta. Valtuuskunnan puheenjohtajisto tapasi viime viikolla Kiinan suurlähettilään, ja hän kertoi minulle arvostavansa suuresti Euroopan parlamentin tukea. Olemme todistamassa valtavaa ja vakavaa katastrofia. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat kuolleet tai edelleen kateissa, kodittomia on miljoonia, omaisuusvahingot sellaisia, ettei niitä voida vielä edes laskea. Kiinassa emme ole havainneet samaa kuin Burmassa, jota edellinen keskustelumme koski. Tässä valtiossa kaikki ylimmästä alimpaan tasoon tekevät kaiken mahdollisen auttaakseen ja huolehtiakseen siitä, että kaikki pelastettavissa oleva pelastetaan. valtio on myös hyvin avoimesti tiedottanut ja tiedottaa edelleen Sichuanin asukkaiden tuskasta ja epätoivosta sekä pelastusryhmien kohtaamista ongelmista. Myös pelastusryhmissä on ollut kuolemantapauksia. Valtio on avoin jopa katastrofin uhrien avustustoimia koskevalle kritiikille, jonka tiedämme olevan yleistä silloin, kun jotain vastaavaa tapahtuu täällä meillä. Arvoisa puhemies, meidän on katsottava tulevaisuuteen. Ymmärtääkseni Kiina on pyytänyt meiltä aivan tietyntyyppistä apua. Havaitsen, että olemme solidaarisia ja olen kiitollinen komissiolle ja neuvostolle niiden toimista. Pyydän niitä toimittamaan lisäapua kiinalaisten sitä pyytäessä. Pelastustoimien jälkeen on aloitettava jälleenrakentaminen, ja siinäkin meidän on voitava auttaa mahdollisimman paljon. Pitkällä ajanjaksolla ehdotan, että tutkimme, kuinka voimme tarjota teknistä tukea rakennusohjeilla ja tekniikoilla, joilla rakennuksista tehdään tällaisissa tilanteissa kestävämpiä. Kansainvälisen yhteisön olisi kenties myös tutkittava, mitä voisimme tehdä varhaisvaroitusjärjestelmän perustamiseksi, järjestelmän, joka varoittaisi kansaa ennen katastrofia. Meidän on ainakin yritettävä kehittää sellaista. Uskon, että maailmassa on varsin paljon alueita, jotka hyötyisivät järjestelmästä. Joka tapauksessa minusta on tärkeää, että Euroopan parlamentti on osoittanut solidaarisuutensa Kiinaa kohtaan tässä keskustelussa."@fi7
"Je tiens tout d’abord à exprimer toute ma sympathie envers les victimes au nom du groupe alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe. J’approuve la période de deuil annoncée par le gouvernement chinois. Lundi, avant de venir à Strasbourg, je suis allé signer le registre de condoléances au siège de la Représentation auprès l’Union européenne de Bruxelles au nom de la délégation pour les relations avec la Chine et, je suppose, au nom du Parlement dans son ensemble. La semaine dernière, le bureau de la délégation a rencontré l’ambassadeur chinois et il m’a dit combien il appréciait le soutien du Parlement européen. Nous sommes confrontés à une catastrophe grave et de très grande ampleur. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou portées disparues, des millions sont sans abri et leurs biens ont subi des dégâts qu’il est encore impossible de calculer à l’heure actuelle. Nous n’avons pas connu en Chine ce que nous avons vu en Birmanie, ce dont nous avons discuté lors du débat précédent. Nous voyons ici un pays dans lequel tout le monde, de l’échelon le plus élevé à l’échelon le plus bas, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider et pour sauver tout ce qui peut encore l’être. Je vois aussi un pays qui a communiqué avec une grande ouverture, et qui continue à communiquer, la douleur et le désespoir de la population du Sichuan et les problèmes rencontrés par les équipes de secours - plusieurs membres de ces équipes ont d’ailleurs eux aussi trouvé la mort. Je vois un pays ouvert à la critique exprimée par les victimes de la catastrophe envers les secours, une image que nous connaissons bien quand un événement semblable se produit ici. Madame la Présidente, nous devons nous tourner vers l’avenir. Je pense que la Chine nous a demandé des aides bien précises. Je vois que nous faisons preuve de solidarité et je suis reconnaissant envers la Commission et le Conseil pour ce qu’ils ont fait. Je les invite à apporter une aide supplémentaire si la Chine la leur demande. Une fois les secours terminés, la reconstruction devra commencer, et là aussi, il faut que nous puissions apporter une aide maximale. À long terme, je vous demande de réfléchir à la façon d’apporter à la Chine une assistance technique, avec des règlements et des techniques de construction qui rendront les bâtiments plus résistants face aux catastrophes de ce genre. La communauté internationale pourrait également examiner la possibilité de mettre en place un système d’avertissement précoce, un système qui prévienne les populations de l’imminence de ces catastrophes. Nous devons au minimum essayer de le développer. Je pense que de nombreuses régions du monde pourraient en profiter. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il est important que le Parlement européen ait manifesté sa solidarité avec le peuple chinois durant ce débat."@fr8
". Először, a Liberálisok és Demokraták Európáért képviselőcsoport nevében szeretném az áldozatokkal való együttérzésemet kifejezni. Támogatom továbbá a kínai kormány által bejelentett gyászidőszakot is. Hétfőn, mielőtt Strasbourgba jöttem, aláírtam Brüsszelben a kondoleáló könyvet az EU mellett akkreditált kínai képviseleten, a Kínával fenntartott kapcsolatokért felelős bizottság, és gondolom, a Parlament egésze nevében is. Múlt héten a bizottság elnöksége találkozott a kínai nagykövettel, és ő elmondta nekem, milyen nagyra tartja az Európai Parlament támogatását. Hatalmas és súlyos katasztrófával állunk szemben. Több tízezer ember vesztette életét, vagy tűnt el, milliónyian váltak hajléktalanná, és még mindig felbecsülhetetlen az anyagi kár. Kínában nem azt tapasztaltuk, amit Burmában, amint ezt már az előző vitában megtárgyaltuk. Itt annak lehetünk tanúi, hogy mindenki, a legmagasabb szinttől a legalacsonyabbig, minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen és mentse, ami még menthető. Itt most egy olyan országot látok, amely nyíltan közvetítette Szecsuan fájdalmát és kétségbeesését, és teszi ezt most is, és őszintén beszél azokról a problémákról, amelyekkel — az ugyancsak vesztességeket elszenvedő — mentőcsapatoknak szembe kell nézniük. Olyan országot látok, amely nyitott a katasztrófa áldozatai által előrebocsátott kritikára is, ez pedig olyan ismerős kép, amit magunk is megtapasztalunk itteni katasztrófák esetén. Elnök asszony, a jövő felé kell tekintenünk. Úgy gondolom, Kína nagyon konkrét segítséget kért tőlünk. Látom szolidaritásunk kifejezését, és hálás vagyok a Bizottságnak és a Tanácsnak azért, amit tettek. Kérem őket, továbbra is segítsék Kínát, amennyiben a kínaiak erre kérik őket. A mentési erőfeszítéseket követően hozzá kell látni az újjáépítéshez, és ekkor is képesnek kell lennünk, minden lehetséges segítséget megadnunk. Hosszabb távra kitekintve, azt szeretném kérni, hogy a technikai segítségnyújtás lehetőségére összpontosítsunk, az építési előírásokra, és olyan műszaki megoldásokra, amelyek ellenállóbbá teszik az épületeket ilyen helyzetekben. Talán az is a nemzetközi közösség feladatához tartozik, hogy létesítsen egyfajta korai riasztórendszert, amely figyelmeztetné az embereket a katasztrófák bekövetkeztére. Legalább meg kell próbálni ezt kialakítani, hiszen véleményem szerint, a világ igen sok részén hasznát vehetnénk. Mindenesetre, fontosnak tartom, hogy mi, az Európai Parlamentben, a vita során kifejeztük a kínaiakkal való szolidaritásunkat."@hu11
". Desidero innanzi tutto esprimere, a nome del nostro gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa, le mie più sentite condoglianze per tutte le vittime. Appoggio altresì il periodo di lutto annunciato dal governo cinese. Lunedì, prima di venire a Strasburgo, sono andato a Bruxelles a firmare il registro delle condoglianze alla rappresentanza presso l’UE, a nome della delegazione per le relazioni con la Cina e presumo anche a nome del Parlamento nel suo complesso. La scorsa settimana l’Ufficio di presidenza della delegazione ha incontrato l’ambasciatore cinese, il quale mi ha detto quanto abbia apprezzato il sostegno del Parlamento europeo. Stiamo affrontando una grave catastrofe di proporzioni enormi. Decine di migliaia di persone sono morte o sono ancora disperse, milioni di senzatetto, danni alle proprietà di proporzioni al momento a malapena calcolabili. Non abbiamo visto in Cina ciò che abbiamo osservato in Birmania, come discusso nel corso del precedente dibattito. In questo caso vediamo un paese in cui tutti, dal livello più alto a quello più basso, fanno il possibile per aiutare e fare in modo che sia salvata qualsiasi cosa che può ancora essere salvata. Vedo inoltre un paese che ha comunicato in modo molto aperto, e continua a comunicarlo, il dolore e la disperazione della popolazione del Sichuan e i problemi che le squadre di soccorso affrontano, squadre che hanno persino perso un paio di collaboratori. Vedo un paese che è addirittura aperto alle critiche degli sforzi umanitari da parte delle vittime del disastro, un quadro con cui abbiamo anche grande familiarità perché si ricrea ogniqualvolta che qui si verifica un evento simile. Signora Presidente, dobbiamo guardare al futuro. Penso che la Cina ci abbia chiesto un tipo di aiuto molto specifico. Vedo che mostriamo solidarietà e sono grato alla Commissione e al Consiglio per quanto hanno fatto. Li esorto a fornire ulteriore aiuto quando i cinesi lo chiederanno. Quando i soccorsi si saranno conclusi, dovrà iniziare la ricostruzione e anche qui dovremo ancora essere in grado di aiutare il più possibile. Sul più lungo periodo, desidero chiedere che esaminiamo come poter fornire assistenza tecnica, con norme edilizie e tecniche che rendano gli edifici maggiormente resistenti a questo genere di eventi. Potrebbe altresì essere un compito della comunità internazionale esaminare ciò che possiamo fare per istituire una sorta di sistema di allarme precoce, un sistema che allerti le persone prima che tali disastri si verifichino. Dobbiamo almeno tentare di svilupparlo. Ritengo che vi siano non poche regioni sul pianeta che potrebbero trarne vantaggio. In ogni caso, penso che sia importante che l’aver mostrato, in seno al Parlamento europeo, solidarietà nei confronti dei cinesi nel corso della presente discussione."@it12
". Pirmiausia Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu noriu išreikšti savo užuojautą visoms aukoms. Pritariu ir Kinijos vyriausybės paskelbtam gedulo laikotarpiui. Pirmadienį, prieš vykdamas į Strasbūrą, nuėjau pasirašyti į užuojautos knygą ES atstovybėje Briuselyje Delegacijos ryšiams su Kinija vardu ir, manau, viso Parlamento vardu. Praėjusią savaitę delegacijos biuras susitiko su Kinijos ambasadoriumi ir jis man išreiškė didelę padėką dėl Europos Parlamento paramos. Esame didžiulės ir rimtos katastrofos akivaizdoje. Dešimtys tūkstančių žmonių žuvo arba vis dar ieškomi, milijonai benamių, turto sunaikinta tiek, kad šiuo metu beveik neįmanoma suskaičiuoti. Kinija tai ne Mianmaras, kaip jau aptarta praėjusioje diskusijoje. Šiuo atveju šalyje kiekvienas nuo aukščiausio iki žemiausio lygmens imasi visų įmanomų pagalbos veiksmų ir bando išgelbėti tai, ką dar įmanoma. Taip pat matau šalį, kuri labai atvirai bendravo ir toliau bendrauja, matau Sičuanio žmonių skausmą ir neviltį, taip pat problemas, su kuriomis susiduria gelbėjimo grupės, pačios netekusios kelių gyvybių. Matau šalį, kuri atvira net katastrofos aukų kritikai dėl paramos – tai jau ne pirma situacija, kai ten atsitinka kas nors panašaus. Ponia Pirmininke, turime galvoti apie ateitį. Manau, Kinija paprašė labai konkrečios paramos. Matau, kad demonstruojame solidarumą, ir esu dėkingas Komisijai bei Tarybai už tai, ką jos padarė. Skatinu juos ir toliau teikti paramą, kai Kinija jos paprašys. Kai baigsis gelbėjimo darbai, turės prasidėti atstatymo darbai – ir tada turėsime padėti, kiek įmanoma. Kalbant apie tolimesnę ateitį, norėčiau pasiūlyti peržiūrėti techninės pagalbos teikimo galimybes, tai yra pateikti statybos nuostatus ir techniką, nes labai svarbu, kad pastatai taptų atsparesni panašiems įvykiams. Tarptautinė bendruomenė taip pat galėtų imtis užduoties sukurti ankstyvo įspėjimo sistemą, kuri galėtų iš anksto įspėti žmones apie panašias nelaimes. Turime bent jau pasistengti tai padaryti. Manau, pasaulyje yra daug regionų, kuriems tai būtų naudinga. Bet kuriuo atveju, manau, svarbiausia, kad Europos Parlamente pademonstravome solidarumą Kinijai."@lt14
". Vispirms es Eiropas liberāļu un demokrātu alianses grupas vārdā gribētu izteikt līdzjūtību visiem upuriem. Es arī atbalstu sēru laiku, ko Ķīnas valdība ir pasludinājusi. Pirmdien, pirms došanās uz Strasbūru, es devos parakstīt līdzjūtības grāmatu ES pārstāvniecībā Briselē delegācijas attiecībām ar Ķīnu vārdā, un es arī pieņemu, visa Parlamenta vārdā. Pagājušajā nedēļā delegācijas birojs sastapās ar Ķīnas vēstnieku, un viņš man pastāstīja, cik ļoti novērtējot Eiropas Parlamenta atbalstu. Mēs esam saskārušies ar milzīgu un nopietnu katastrofu. Desmitiem tūkstošu cilvēku ir gājuši bojā vai joprojām ir bez vēsts pazuduši, miljoniem ir palikuši bez mājām, īpašuma bojājumi ir tādā apjomā, ko pašreiz ir grūti aprēķināt. Mēs Ķīnā neesam redzējuši to, ko redzējām Mjanmā, kā iepriekšējās debatēs tika pārrunāts. Šeit mēs redzam valsti, kurā ikviens – no visaugstākā līdz viszemākajam – dara visu iespējamo, lai palīdzētu un parūpētos par to, lai viss, ko vēl var saglābt, tiktu saglābts. Es arī redzu valsti, kas ļoti atklāti ir paziņojusi un turpina ziņot par cilvēku sāpēm un izmisumu Sičuāņas provincē un par problēmām, ar ko sastopas glābšanas komandas, glābšanas komandām, kas pat ir zaudējušas dažu cilvēku dzīvības. Es redzu valsti, kas ir atvērta pat kritikai, kas katastrofas upuriem bija par palīdzības centieniem; situācija, kura arī mums ir ļoti pazīstama, kad vien kaut kas līdzīgs notiek šeit. Priekšsēdētājas kundze, mums ir jāraugās nākotnē. Es domāju, ka Ķīna mums ir lūgusi ļoti īpaša veida palīdzību. Es redzu, ka mēs parādām solidaritāti, un es esmu pateicīgs Komisijai un Padomei par to, ko tās ir paveikušas. Es mudinu tās nodrošināt tālāku palīdzību, kad Ķīna to lūgs. Kad glābšanas mēģinājumi būs pabeigti, tad vajadzēs sākt atjaunošanas darbus, un šeit atkal mums ir jāspēj, cik vien iespējams, palīdzēt. Ilgtermiņā es lūgtu, lai mēs paraudzītos, kā mēs varētu sniegt tehnisko palīdzību ar celtniecības noteikumiem un tehnoloģijām, kas padarītu ēkas izturīgākas pret šāda veida gadījumiem. Tas varētu būt arī starptautiskās kopienas uzdevums, raudzīties uz to, ko mēs varētu darīt, lai izveidotu agrīnās brīdināšanas sistēmu, sistēmu, kas cilvēkus brīdinātu pirms šādām katastrofām. Mums vismaz vajadzētu to censties izveidot. Es domāju, ka pasaulē ir diezgan daudz reģionu, kas no tā varētu gūt labumu. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka ir svarīgi, ka šajās debatēs mēs Eiropas Parlamentā mēs esam parādījuši savu solidaritāti ar Ķīnu."@lv13
"Ik zou ook in naam van onze Fractie van liberalen en democraten in de eerste plaats mijn medeleven willen betuigen met alle slachtoffers. Ik sluit mij trouwens aan bij de rouwperiode die de Chinese regering daarvoor heeft afgekondigd. Ik ben maandag, voordat ik naar Straatsburg kwam, in naam van de Delegatie voor de betrekkingen met China en ik neem aan ook in naam van het hele Parlement het rouwregister gaan tekenen in de vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. Vorige week heeft trouwens ook het bureau van de delegatie een ontmoeting gehad met de Chinese ambassadeur die mij heeft gezegd hoezeer hij de solidariteit van het Europees Parlement op prijs stelt. Wij staan ook voor een enorm zware ramp. Tienduizenden mensen die gestorven zijn of nog vermist zijn, miljoenen mensen die dakloos zijn, een materiële schade waarvan wij de omvang op dit moment eigenlijk nauwelijks kunnen berekenen. Wat wij in het kader van het vorige debat in Birma hebben gezien, hebben wij niet in China gezien. Hier zien wij een land waar iedereen, vanaf het hoogste tot het laagste niveau, alles in het werk stelt om te helpen en om ervoor te zorgen dat nog gered kan worden wat er te redden valt. Ik zie ook een land dat heel open gecommuniceerd heeft en nog communiceert over de pijn, over de wanhoop van de mensen in Sichuan, over de moeilijkheden die de reddingsploegen ondervinden, reddingsploegen die er zelfs een paar keer het leven bij hebben ingeschoten. Ik zie een land dat zelfs open staat voor de kritiek die de slachtoffers van de ramp op de hulpverlening hadden, een beeld dat wij van bij ons ook zeer goed kennen, telkens als er iets vergelijkbaars gebeurt. We moeten naar de toekomst kijken, mevrouw de Voorzitter. Ik denk dat China ons heel precieze dingen heeft gevraagd bij de hulpverlening. Ik zie dat wij solidair zijn en ik bedank de Commissie en ook de Raad voor wat zij gedaan hebben en ik spoor hen aan om verder hulp te verlenen daar waar de Chinezen dat vragen. Als de reddingsacties voorbij zijn moet de heropbouw beginnen en ook daar moeten wij kunnen helpen met alles wat wij kunnen doen. Op de langere termijn zou ik ook willen vragen dat wij kijken naar de wijze waarop wij technische hulp kunnen verlenen, bij bouwvoorschriften en bij bouwtechnieken die gebouwen beter bestand maken tegen dit soort gebeurtenissen. Het zou tevens een opdracht voor de wereldgemeenschap kunnen zijn om na te gaan wat wij kunnen doen om een soort systeem voor vroegtijdige waarschuwing te hebben, een systeem dat mensen waarschuwt voor dergelijke rampen. Wij moeten tenminste proberen dat uit te bouwen. Ik denk dat er in de wereld heel wat regio's zijn die daarbij baat zouden kunnen hebben. Ik vind het in elk geval belangrijk dat wij als Europees Parlement in dit debat onze solidariteit met de Chinezen tot uitdrukking hebben gebracht."@mt15
". W pierwszym rzędzie chciałbym wyrazić moje współczucie dla wszystkich ofiar w imieniu naszej Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Popieram też okres żałoby, ogłoszony przez rząd chiński. W poniedziałek, przed wyjazdem do Strassburga, poszedłem złożyć podpis w księdze kondolencyjnej w Przedstawicielstwie przy UE w Brukseli, w imieniu Delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową i, jak rozumiem, w imieniu całego Parlamentu. W zeszłym tygodniu prezydium Delegacji spotkało się z ambasadorem Chin, który powiedział mi, jak bardzo docenia wsparcie Parlamentu Europejskiego. Mamy do czynienia z ogromną i poważną katastrofą. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło lub wciąż jest zaginionych, miliony są bezdomne, a zniszczenia materialne można obecnie oszacować tylko w przybliżeniu. W Chinach nie mieliśmy do czynienia z tym, co miało miejsce w Birmie, a o czym mówiliśmy w trakcie poprzedniej debaty. Tu widzimy kraj, w którym każdy od najwyższego do najniższego szczebla, robi, co tylko możliwe, aby pomóc i dopilnować, że to, co jeszcze może zostać uratowane, będzie uratowane. Widzę kraj, który bardzo otwarcie przekazywał i nadal przekazuje, obraz bólu i rozpaczy ludzi w Syczuanie oraz trudności, z jakimi stykają się ekipy ratownicze, ekipy, z których zginęło nawet kilka osób. Widzę kraj, który jest nawet otwarty na krytykę ze strony ofiar katastrofy, skierowaną pod adresem wysiłku niosących pomoc, coś, co jest nam dobrze znane, kiedy coś się stanie u nas. Pani przewodnicząca! Musimy spojrzeć w przyszłość. Myślę, że Chiny zwróciły się do nas o bardzo nietypowe rodzaje pomocy. Widzę, że okazujemy solidarność i jestem wdzięczny Komisji i Radzie za to, co zrobiły. Wzywam je, aby nadal udzielały pomocy, jeżeli Chiny o to poproszą. Po zakończeniu działań ratowniczych będzie musiała się rozpocząć odbudowa. W niej również musimy pomóc tak bardzo, jak to jest możliwe. W dłuższej perspektywie prosiłbym, abyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy udzielić pomocy technicznej za pośrednictwem przepisów budowlanych i technologii, dzięki którym budynki będą bardziej odporne na tego rodzaju zdarzenia. Może również pojawić się zadanie dla wspólnoty międzynarodowej, w postaci zbadania możliwości stworzenia pewnego rodzaju systemu wczesnego ostrzegania, systemu, który ostrzegałby ludzi przed takimi nieszczęściami. Musimy przynajmniej próbować go zbudować. Myślę, że na świecie jest całkiem sporo regionów, które mogłyby na tym skorzystać. W każdym razie jest ważne, że my, w Parlamencie Europejskim okazaliśmy naszą solidarność z Chińczykami w tej debacie."@pl16
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de, em nome do nosso Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, manifestar a minha solidariedade com todas as vítimas. Subscrevo igualmente o período de luto anunciado pelo Governo chinês. Na segunda-feira, antes de vir para Estrasburgo, fui assinar, em nome da Delegação para as Relações com a China, e parto do princípio de que em nome de todo o Parlamento, o livro de condolências na Representação da China para a UE, em Bruxelas. Na semana passada, o Gabinete da Delegação teve uma reunião com o embaixador chinês, que me disse quanto apreciava o apoio do Parlamento Europeu. Encontramo-nos perante uma enorme e grave catástrofe. Dezenas de milhar de pessoas estão mortas ou desaparecidas, milhões sem lar, os prejuízos materiais numa escala dificilmente calculável, de momento. Na China não assistimos àquilo a que assistimos na Birmânia, como discutimos no debate anterior. Na China, vemos um país em que todos, desde o nível mais alto ao mais baixo, estão a fazer tudo quanto é possível para ajudar e para cuidar de que se salve tudo quanto for possível salvar. Pessoalmente, vejo também um país que comunicou, e continua a comunicar muito abertamente a dor e o desespero do povo de Sichuan e os problemas com que estão a defrontar-se os grupos de socorro, que, inclusive, já perderam algumas vidas. Pessoalmente, vejo um país que está mesmo aberto às críticas que as vítimas da catástrofe tinham em relação ao esforço da ajuda, um quadro que também nos é familiar, quando algo de semelhante ocorre aqui. Senhora Presidente, temos de olhar para o futuro. Penso que a China nos pediu tipos de ajuda muito específicos. Verifico que estamos a mostrar solidariedade e estou grato à Comissão e ao Conselho por aquilo que fizeram. Exorto-os a continuarem a proporcionar ajuda sempre que os Chineses a solicitem. O esforço de salvação terminou. Agora será necessário dar início à reconstrução e, uma vez mais, temos de poder ajudar tanto quanto possível. Queria solicitar que víssemos de que modo podemos proporcionar ajuda técnica, respeitando regras de construção e técnicas que tornem os edifícios mais resistentes a este tipo de ocorrências. Pode ser também uma tarefa para a comunidade internacional ver o que pode fazer para estabelecermos uma espécie de sistema de alarme antecipado, um sistema que advirta as pessoas antes da ocorrência destas catástrofes. Temos, pelo menos, de tentar criar um sistema desse tipo. Penso haver no mundo grande número de regiões que poderiam beneficiar desse sistema. De qualquer modo, penso ser importante termos mostrado neste debate no Parlamento Europeu a nossa solidariedade com os Chineses."@pt17
"Ik zou ook in naam van onze Fractie van liberalen en democraten in de eerste plaats mijn medeleven willen betuigen met alle slachtoffers. Ik sluit mij trouwens aan bij de rouwperiode die de Chinese regering daarvoor heeft afgekondigd. Ik ben maandag, voordat ik naar Straatsburg kwam, in naam van de Delegatie voor de betrekkingen met China en ik neem aan ook in naam van het hele Parlement het rouwregister gaan tekenen in de vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. Vorige week heeft trouwens ook het bureau van de delegatie een ontmoeting gehad met de Chinese ambassadeur die mij heeft gezegd hoezeer hij de solidariteit van het Europees Parlement op prijs stelt. Wij staan ook voor een enorm zware ramp. Tienduizenden mensen die gestorven zijn of nog vermist zijn, miljoenen mensen die dakloos zijn, een materiële schade waarvan wij de omvang op dit moment eigenlijk nauwelijks kunnen berekenen. Wat wij in het kader van het vorige debat in Birma hebben gezien, hebben wij niet in China gezien. Hier zien wij een land waar iedereen, vanaf het hoogste tot het laagste niveau, alles in het werk stelt om te helpen en om ervoor te zorgen dat nog gered kan worden wat er te redden valt. Ik zie ook een land dat heel open gecommuniceerd heeft en nog communiceert over de pijn, over de wanhoop van de mensen in Sichuan, over de moeilijkheden die de reddingsploegen ondervinden, reddingsploegen die er zelfs een paar keer het leven bij hebben ingeschoten. Ik zie een land dat zelfs open staat voor de kritiek die de slachtoffers van de ramp op de hulpverlening hadden, een beeld dat wij van bij ons ook zeer goed kennen, telkens als er iets vergelijkbaars gebeurt. We moeten naar de toekomst kijken, mevrouw de Voorzitter. Ik denk dat China ons heel precieze dingen heeft gevraagd bij de hulpverlening. Ik zie dat wij solidair zijn en ik bedank de Commissie en ook de Raad voor wat zij gedaan hebben en ik spoor hen aan om verder hulp te verlenen daar waar de Chinezen dat vragen. Als de reddingsacties voorbij zijn moet de heropbouw beginnen en ook daar moeten wij kunnen helpen met alles wat wij kunnen doen. Op de langere termijn zou ik ook willen vragen dat wij kijken naar de wijze waarop wij technische hulp kunnen verlenen, bij bouwvoorschriften en bij bouwtechnieken die gebouwen beter bestand maken tegen dit soort gebeurtenissen. Het zou tevens een opdracht voor de wereldgemeenschap kunnen zijn om na te gaan wat wij kunnen doen om een soort systeem voor vroegtijdige waarschuwing te hebben, een systeem dat mensen waarschuwt voor dergelijke rampen. Wij moeten tenminste proberen dat uit te bouwen. Ik denk dat er in de wereld heel wat regio's zijn die daarbij baat zouden kunnen hebben. Ik vind het in elk geval belangrijk dat wij als Europees Parlement in dit debat onze solidariteit met de Chinezen tot uitdrukking hebben gebracht."@ro18
"V prvom rade by som chcel vyjadriť sústrasť pozostalým všetkých obetí v mene našej Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Rovnako súhlasím s obdobím smútku, ktorý vyhlásila čínska vláda. V pondelok, ešte predtým ako som odišiel do Štrasburgu, som na Zastúpení EÚ v Bruseli podpísal v mene delegácie pre vzťahy s Čínou a domnievam sa, že aj v mene celého Parlamentu, kondolenčnú listinu. Minulý týždeň sa predsedníctvo delegácie stretlo s čínskym veľvyslancom, ktorý mi povedal, ako veľmi oceňuje podporu Európskeho parlamentu. Čelíme obrovskej a vážnej katastrofe. Desiatky tisíc ľudí prišli o život alebo sú nezvestní, milióny ľudí ostali bez prístrešia, hmotné škody dosahujú rozsah, ktorý je v tejto chvíli nevyčísliteľný. V Číne sme neboli svedkami situácie podobnej situácii v Mjanmarsku, o ktorom sme pred chvíľou diskutovali. V tomto prípade máme pred sebou krajinu, v ktorej každý od najvyššej po najnižšiu úroveň, robí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol a aby zabezpečil, že všetko, čo sa dá zachrániť, bude zachránené. Rovnako máme pred sebou krajinu, ktorá otvorene komunikovala a komunikuje o bolesti a zúfalstve obyvateľov provincie Si-čchuan a problémoch, ktorým čelia záchranárske tímy, záchranárske tímy, ktoré tiež utrpeli straty na životoch. Máme pred sebou krajinu, ktorá je dokonca otvorená kritike, ktorej obete katastrofy podrobujú úsilie pomôcť, čo je situácia, ktorej sme svedkami vždy, keď tu dôjde k niečomu podobnému. Vážená pani predsedajúca, musíme sa dívať do budúcnosti. Domnievam sa, že Čína nás požiadala o veľmi špecifický typ pomoci. Vidím, že preukazujeme solidaritu a som vďačný Komisii a Rade za všetko, čo urobili. Naliehavo ich žiadam, aby poskytli ďalšiu pomoc, ak o ňu Čína požiada. Keď sa skončia záchranné akcie, bude sa musieť začať s obnovou a v tejto oblasti budeme musieť byť opäť schopní poskytnúť pomoc. Z dlhodobejšieho hľadiska by som chcel požiadať, aby sme preskúmali spôsoby, akými môžeme poskytnúť technickú pomoc, v ktorej budú obsiahnuté pravidlá a techniky výstavby budov, aby boli odolnejšie v takýchto situáciách. Úlohou medzinárodného spoločenstva by mohlo byť preskúmanie toho, čo môžeme urobiť, aby bol zriadený akýsi systém skorého varovania, systém, ktorí ľudí na podobné katastrofy upozorní vopred. Musíme sa snažiť aspoň rozvinúť takýto systém. Domnievam sa, že na svete existuje mnoho regiónov, ktoré by ho mohli využiť. V každom prípade sa domnievam, že je dôležité, aby sme v tejto rozprave, tu v Európskom parlamente, preukázali solidaritu s čínskym ľudom."@sk19
"Najprej v imenu skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo izražam sožalje vsem žrtvam. Prav tako podpiram obdobje žalovanja, ki ga je napovedala kitajska vlada. V ponedeljek, preden sem prišel v Strasbourg, sem se podpisal v žalno knjigo na predstavništvu EU v Bruslju v imenu delegacije za odnose s Kitajsko in predvidevam, da tudi v imenu celotnega Parlamenta. Prejšnji teden se je predsedstvo delegacije sestalo s Kitajskim veleposlanikom, ki mi je povedal, da zelo ceni podporo Evropskega parlamenta. Nastala je ogromna in resna nesreča. Več deset tisoč ljudi je mrtvih ali še vedno pogrešanih, več milijonov brez doma, materialna škoda pa je tako velika, da je zdaj ni mogoče oceniti. Na Kitajskem se ni zgodilo tako kot v Burmi, o kateri smo govorili v prejšnji razpravi. To je država, v kateri vsi, od ljudi na najvišjih položajih do povsem običajnih ljudi, delajo vse, kar lahko, da bi pomagali in rešili vse, kar je še mogoče rešiti. To je tudi država, ki je zelo odkrito obveščala in še naprej obvešča o bolečini in obupu ljudi v Sečuanu ter težavah, s katerimi se spopadajo reševalne ekipe, ki so med reševanjem že izgubile nekaj svojih članov. To je država, ki je odprta celo do kritik, ki so jih izrazile žrtve glede prizadevanja za pomoč, tj. slika, ki jo tudi sami že dobro poznamo, kadar se kaj podobnega zgodi pri nas. Gospa predsednica, misliti moramo na prihodnost. Menim, da nas je Kitajska zaprosila za zelo posebno vrsto pomoči. Ugotavljam, da izkazujemo solidarnost ter sem hvaležen Komisiji in Svetu za vse, kar sta naredila. Pozivam ju, da zagotovita nadaljnjo pomoč, ko ju bo Kitajska zaprosila zanjo. Potem ko bo reševanje končano, bo treba začeti z obnovo, pri čemer bomo morali spet zagotoviti čim več pomoči. V dolgoročnem smislu pozivam, da ugotovimo, kako lahko zagotovimo tehnično pomoč z gradbenimi predpisi in tehnikami, s katerimi bi zgradbe postale bolj odporne na take pojave. Prav tako bi lahko mednarodna skupnost preučila, kaj bo lahko naredila, da bi vzpostavila nekakšen sistem zgodnjega opozarjanja, tj. sistem, ki bi posvaril ljudi pred takimi nesrečami. Tak sistem moramo vsaj poskusiti vzpostaviti. Menim, da bi lahko imelo veliko regij na svetu koristi od tega. V vsakem primeru menim, da je pomembno, da smo v Evropskem parlamentu v tej razpravi izrazili solidarnost s Kitajsko."@sl20
". Jag vill först och främst som företrädare för Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa uttrycka min medkänsla med alla offren. Jag stöder även den sorgeperiod som den kinesiska regeringen har utlyst. I måndags, innan jag kom till Strasbourg, gick jag för att skriva in mig i kondoleansboken vid EU:s representation i Bryssel, för delegationen för förbindelserna med Kina och, förmodar jag, även för parlamentet som helhet. Förra veckan träffade delegationen den kinesiske ambassadören och han berättade för mig hur mycket han uppskattade Europaparlamentets stöd. Vi står inför en enorm och allvarlig katastrof. Tiotusentals människor är döda eller saknade, miljontals hemlösa, egendomsskadorna har en storlek som knappt kan beräknas för närvarande. Vi har inte sett i Kina det vi såg i Myanmar, vilket diskuterades i den föregående debatten. Här ser vi ett land där alla, från högsta till lägsta nivå, gör allt i sin makt för att hjälpa till och se till att allt som fortfarande kan räddas blir räddat. Jag ser även ett land som mycket öppet har kommunicerat, och fortsätter att kommunicera, smärtan och desperationen hos folket i Sichuan och de problem som räddningsteamen står inför, räddningsteam som till och med har förlorat några liv. Jag ser ett land som till och med är öppet för den kritik som katastrofens offer har riktat mot hjälparbetet, en bild som vi även är mycket bekanta med så snart något liknande händer här. Fru talman! Jag anser att vi måste blicka mot framtiden. Jag anser att Kina har bett oss om mycket specifika former av hjälp. Jag ser att vi visar solidaritet och jag är tacksam mot kommissionen och rådet för vad de har gjort. Jag uppmanar dem att erbjuda ytterligare hjälp när Kina ber om det. När räddningsarbetet är över måste återuppbyggnaden börja, och då måste vi åter kunna hjälpa så mycket som möjligt. På längre sikt vill jag be om att vi ser över hur vi kan ge teknisk hjälp, genom att bygga upp regler och tekniker som gör byggnaderna mer motståndskraftiga mot denna typ av händelse. Det kan även bli det internationella samfundets uppgift att se över vad vi kan göra för att inrätta en typ av tidigt varningssystem, ett system som varnar människor innan dessa katastrofer sker. Vi måste åtminstone försöka utveckla detta. Jag anser att det finns ett stort antal regioner i världen som kan gynnas av detta. Jag anser i alla händelser att det är viktigt att vi i Europaparlamentet har visat vår solidaritet med Kinas befolkning i denna debatt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph