Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-335"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, pane komisaři, pane Lenarčiči, dámy a pánové, dovolte, abych i já nejprve ve jménu sociálně-demokratické frakce vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým desetitisíců obětí strašlivého zemětřesení, které postihlo provincii S'-čchuan. Chtěl bych také vyjádřit plnou solidaritu statisícům lidí, kteří zůstali po této katastrofě bez přístřeší či kteří byli nuceni odejít ze svých domovů. Před chvílí jsme zde diskutovali o situaci v Barmě a kritizovali zcela nepřijatelné chování barmské junty. Čínu, na rozdíl od Barmy, se sluší pochválit. Čína okamžitě požádala mezinárodní společenství o pomoc a otevřela své hranice této pomoci. Ocenil bych také, podobně jako můj kolega, otevřenost čínských úřadů, a to jak celostátních, tak také v provincii S'-čchuan v souvislosti s informováním veřejnosti jak domácí, tak mezinárodní o průběhu katastrofy a samozřejmě také průběhu záchranných prací. Součástí této informační politiky bylo například i přiznání, že pod troskami vedle desetitisíců obětí se nacházelo i třicet dva zdrojů radioaktivního záření. Pan Lenarčič i pan komisař nás zde informovali o rozsahu humanitární pomoci, kterou Evropská unie Číně nabídla a poskytla. Chtěl bych jim poděkovat oběma za rychlost, se kterou Komise i Rada jednaly, a zároveň je vyzvat, aby Evropská unie byla i nadále připravena pružně reagovat na případné žádosti o další pomoc ze strany našich čínských partnerů, a to nejen při humanitární pomoci, ale také při případné pomoci při obnově postižených oblastí."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, hr. Lenarčič, mine damer og herrer! Først vil jeg på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe tilslutte mig alle dem, der har udtrykt deres dybeste medfølelse med familierne til de titusinder af ofre for det frygtelige jordskælv, der ramte Sichuanprovinsen. Jeg vil også udtrykke min fulde solidaritet med de hundredtusinder af mennesker, som har mistet deres tag over hovedet eller blev tvunget til at forlade deres hjem på grund af katastrofen. For kort tid siden drøftede vi situationen i Burma og kritiserede den burmesiske juntas helt uacceptable opførsel. Helt anderledes forholder det sig med Kina, som vi må rose. Kina bad straks det internationale samfund om hjælp og åbnede landets grænser for hjælp udefra. Som min kollega glæder jeg mig over de kinesiske myndigheders åbenhed, både på nationalt niveau og i Sichuanprovinsen. Jeg hilser den måde, hvorpå de har organiseret redningsarbejdet og informeret offentligheden, både i Kina og udenlands, om hændelserne i forbindelse med katastrofen, velkommen. Denne åbne måde at informere på omfattede f.eks. også en indrømmelse af, ud over at der var titusinder af ofre, at der var begravet 32 kilder til radioaktive udslip i ruinerne. Både kommissæren og hr. Lenarčič oplyste os om omfanget af den humanitære bistand, EU har tilbudt og givet Kina. Jeg vil takke Dem begge for, at Kommissionen og Rådet har handlet så hurtigt, og jeg opfordrer Dem også til at sikre, at EU er parat til at reagere hurtigt på mulige anmodninger om yderligere hjælp fra vores kinesiske partnere, ikke kun med hensyn til humanitær bistand, men også med genopbygningen af de berørte områder, hvis anmodningen om hjælp kommer."@da2
". Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Lenarčič, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion all jenen anschließen, die ihr tief empfundenes Mitgefühl mit den leidgeprüften Familien Zehntausender Opfer des schrecklichen Erdbebens in der Provinz Sichuan zum Ausdruck gebracht haben. Auch möchte ich meine uneingeschränkte Solidarität mit den Hunderttausenden Menschen bekunden, die das Dach über dem Kopf verloren haben oder nach dieser Katastrophe gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. Eben erst haben wir uns mit der Situation in Birma befasst und das völlig unakzeptable Verhalten der birmanischen Junta kritisiert. Ganz im Gegensatz zu Birma ist der chinesischen Regierung Lob zu zollen. China hat die internationale Gemeinschaft unverzüglich um Hilfe gebeten und seine Grenzen für ausländische Hilfsleistungen geöffnet. Ebenso wie meine Kollegen begrüße ich die Offenheit der chinesischen Behörden, sowohl auf nationaler Ebene als auch in der Provinz Sichuan. Würdigung verdient außerdem die Art und Weise, wie sie die Rettungsarbeiten organisiert und die Öffentlichkeit, sowohl im Land als auch im Ausland, über die Katastrophe informiert haben. Zu dieser offenen Berichterstattung gehörte auch das Eingeständnis, dass abgesehen von den Zehntausenden Opfern zweiunddreißig radioaktive Strahlungsquellen unter den Trümmern begraben sind. Sowohl der Kommissar als auch Herr Lenarčič haben uns über den Umfang der von der Europäischen Union angebotenen und geleisteten humanitären Hilfe für China informiert. Ich danke ihnen beiden für die schnelle Reaktion der Kommission und des Rates, und ich appelliere an sie, auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Europäische Union schnell auf mögliche weitere Hilfsanforderungen unserer chinesischen Partner reagiert, nicht nur in Bezug auf humanitäre Hilfe, sondern auch beim Wiederaufbau der betroffenen Gebiete, wenn um solche Hilfe gebeten wird."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Lenarčič, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, θέλω να συνταχθώ με όλους εκείνους που εξέφρασαν τη βαθύτατή συμπαράστασή τους στις τεθλιμμένες οικογένειες των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων του τρομερού σεισμού που έπληξε την επαρχία Σιτσουάν. Θέλω επίσης να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου με τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους ή υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας αυτή της καταστροφής. Πριν λίγο συζητήσαμε την κατάσταση στη Βιρμανία και επικρίναμε την απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά της βιρμανικής χούντας. Η Κίνα, εν πλήρη αντιθέσει με τη Βιρμανία, πρέπει να επαινεθεί. Η Κίνα ζήτησε αμέσως βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα και άνοιξε τα σύνορά της στην ξένη ενίσχυση. Εγκρίνω επίσης, όπως και οι συνάδελφοί μου βουλευτές, την ανοιχτή διάθεση των κινεζικών αρχών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην επαρχία Σιτσουάν. Χαιρετίζω τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την οργάνωση του έργου διάσωσης και την πληροφόρηση του κοινού, τόσο εντός της Κίνας όσο και στο εξωτερικό, σχετικά με τα γεγονότα της καταστροφής. Για παράδειγμα, αυτή η άμεση πληροφόρηση που παρασχέθηκε περιελάμβανε επίσης την ομολογία ότι, εκτός από τα δεκάδες χιλιάδες θύματα, στα ερείπια θάφτηκαν και τριάντα δύο πηγές ραδιενεργών εκπομπών. Τόσο ο Επίτροπος όσο και ο κ. Lenarčič μας ενημέρωσαν για την έκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσέφερε και παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κίνα. Ευχαριστώ και τους δύο για την ταχύτητα με την οποία ενήργησαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο και τους ζητώ επίσης να διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα σε πιθανές εκκλήσεις για περαιτέρω βοήθεια από τους κινέζους εταίρους μας, όχι μόνο αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και με την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, αν αυτή η βοήθεια ζητηθεί."@el10
". Madam President, Commissioner, Mr Lenarčič, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of the Socialist Group, I want to join with all those who have expressed their deepest sympathies with the bereaved families of the tens of thousands of victims of the terrible earthquake that hit Sichuan province. I also want to express my full solidarity with the hundreds of thousands of people who lost the roof over their head or were forced to leave their homes as a result of this disaster. A short while ago we debated the situation in Burma and criticised the completely unacceptable behaviour of the Burmese junta. China, in complete contrast with Burma, must be praised. China immediately asked the international community for help and opened its borders to foreign aid. I also approve, just like my fellow Member, the openness of the Chinese authorities, both at national level and in Sichuan province. I welcome the way they dealt with organising the rescue work and informing the public, both at home and abroad, on the events of the disaster. For example, this up-front information provided also included the confession that, apart from tens of thousands of victims, thirty-two sources of radioactive emissions were also buried in the rubble. Both the Commissioner and Mr Lenarčič informed us of the extent of the humanitarian aid that the European Union has offered and provided to China. I am thanking them both for the speed with which the Commission and the Council have acted, and I am also calling on them to ensure that the European Union is prepared to respond quickly to potential requests for further help by our Chinese partners, not only in regard to humanitarian aid but also with rebuilding affected areas, if help is asked for."@en4
". Señora Presidenta, señor Comisario, señor Lenarčič, Señorías, en primer lugar, y en nombre del Grupo Socialista, me gustaría añadirme a todos los que han manifestado sus más sinceras condolencias con las familias de las decenas de miles de víctimas del terrible terremoto que asoló la provincia de Sichuan. También deseo manifestar toda mi solidaridad con los cientos de miles de personas que han perdido sus hogares o que se han visto forzados a abandonarlos como resultado de la catástrofe. Hace unos momentos debatíamos acerca de la situación en Birmania y criticábamos el comportamiento completamente inaceptable de la Junta birmana. China, al contrario que Birmania, de ser elogiada. Las autoridades chinas pidieron inmediatamente la ayuda de la comunidad internacional y abrieron sus fronteras a la ayuda exterior. Al igual que el señor Jarzembowski, celebro la apertura de las autoridades chinas, tanto a escala nacional como en la provincia de Sichuan. También acojo con satisfacción el modo en que han organizado las labores de rescate e informado al público, tanto dentro como fuera del país, sobre los destrozos ocasionados por la catástrofe. Por ejemplo, la abierta información ofrecida incluyó también la confesión de que, aparte de las decenas de miles de víctimas, treinta y dos fuentes de emisiones radioactivas también quedaron enterradas bajo los escombros. Tanto el Comisario como el señor Lenarčič nos han informado de la magnitud de la ayuda humanitaria que la Unión Europea ha ofrecido y enviado a China. Les agradezco a ambos la celeridad con la que han actuado la Comisión y el Consejo y también les pido que se aseguren de que la Unión Europea está preparada para responder rápidamente a las posibles peticiones de ayuda que puedan realizar nuestros socios chinos, no sólo en relación con la ayuda humanitaria, sino también en lo que se refiere a la reconstrucción de las zonas afectadas, en su caso."@es21
". Proua juhataja, volinik, Janez Lenarčič, daamid ja härrad, kõigepealt tahan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ühineda kõigiga, kes on väljendanud oma sügavaimat kaastunnet Sichuani provintsi tabanud kohutava maavärina kümnete tuhandete ohvrite leinavatele peredele. Samuti tahan väljendada täielikku solidaarsust sadade tuhandete inimestega, kes kaotasid selle katastroofi tagajärjel katuse pea kohalt või olid sunnitud kodust lahkuma. Veidi aja eest arutasime olukorda Birmas ning kritiseerisime Birma hunta täiest lubamatut käitumist. Täieliku vastandina Birmale tuleb Hiinat kiita. Hiina palus rahvusvaheliselt üldsuselt kohe abi ning avas oma piirid välisabile. Sarnaselt kolleegiga kiidan ma heaks Hiina ametivõimude avatuse nii riiklikul tasandil kui ka Sichuani provintsis. Ma tervitan seda, kuidas nad lahendasid päästetööde korralduse ning oma riigi ja välismaise avalikkuse teavitamise katastroofi sündmustest. Näiteks sisaldas edastatud avameelne teave ka tunnistust, et lisaks kümnetele tuhandetele ohvritele mattus rusude alla ka kolmkümmend kaks radioaktiivse kiirguse allikat. Nii volinik kui ka Janez Lenarčič teavitasid meid Euroopa Liidu poolt Hiinale pakutud ja antud humanitaarabi ulatusest. Ma tänan neid mõlemaid kiiruse eest, millega komisjon ja nõukogu on tegutsenud, ning ma kutsun neid üles tagama, et Euroopa Liit oleks valmis kiiresti reageerima meie Hiina partnerite võimalikele tulevastele palvetele mitte ainult seoses humanitaarabiga, vaid ka kannatanud piirkondade ülesehitamisega, kui abi küsitakse."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Lenarčič, hyvät kollegat, haluan ennen kaikkea yhtyä sosialistiryhmän puolesta kaikkien niiden näkemyksiin, jotka ovat esittäneet syvimmän myötätuntonsa Sichuanin maakuntaan iskeneen maanjäristyksen kymmenien tuhansien uhrien omaisille. Haluan myös ilmaista solidaarisuuteni niille sadoille tuhansille ihmisille, jotka ovat menettäneet katon päänsä päältä tai jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan tämän katastrofin seurauksena. Keskustelimme hetki sitten Burman tilanteesta ja kritisoimme Burman juntan täysin tuomittavaa käytöstä. Toisin kuin Burmaa, Kiinaa on kehuttava. Kiina pyysi välittömästi apua kansainväliseltä yhteisöltä ja avasi rajansa ulkomaiselle avulle. Kollegani tavoin arvostan myös Kiinan viranomaisten avoimuutta, niin kansallisella tasolla kuin Sichuanin maakunnassa. Olen tyytyväinen tapaan, jolla he organisoivat pelastustyöt ja tiedottivat kansalaisille niin Kiinassa kuin ulkomaillakin katastrofitapahtumista. Tämä avoin tiedottaminen käsitti myös tunnustuksen, että kymmenien tuhansien uhrien lisäksi 32 radioaktiivisten päästöjen lähdettä hautautui raunioihin. Komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja Lenarčič kertoivat meille Euroopan unionin Kiinalle tarjoaman ja toimittaman humanitaarisen avun määrästä. Kiitän heitä komission ja neuvoston toiminnan nopeudesta ja pyydän heitä varmistamaan, että Euroopan unioni valmistautuu myös vastaamaan nopeasti kiinalaisten kumppaniemme mahdollisiin lisäavun pyyntöihin, ei pelkästään humanitaarisen avun vaan myös tuhoutuneiden alueiden jälleenrakentamista koskevan avun, jos sellaista pyydetään."@fi7
". Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur Lenarčič, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe socialiste, je tiens à me joindre à tous ceux qui ont exprimé leur sympathie vis-à-vis des familles endeuillées des dizaines de milliers de victimes du terrible tremblement de terre qui a frappé la province de Sichuan. Je tiens également à exprimer toute ma solidarité envers les centaines de milliers de personnes qui, suite à cette catastrophe naturelle, ont perdu leur toit ou ont été contraintes de quitter leur foyer. Nos venons de débattre de la situation en Birmanie et de critiquer le comportement absolument inacceptable de la junte birmane. La Chine, en parfait contraste avec la Birmanie, mérite nos félicitations. La Chine a fait immédiatement appel à l’aide de la communauté internationale et a ouvert ses portes aux secours internationaux. Tout comme mon collègue parlementaire, j’approuve moi aussi l’ouverture des autorités chinoises tant au niveau national que dans la province de Sichuan. Je salue la façon dont elles ont géré l’organisation des opérations de secours et informé la population, en Chine comme à l’étranger, au sujet des événements liés à ce désastre. Par exemple, ces informations honnêtes comprennent également l’aveu selon lequel, abstraction faite des dizaines de milliers de victimes, les décombres renferment également trente-deux sources d’émissions radioactives. Tant le commissaire que M. Lenarčič nous ont informés de l’ampleur de l’aide humanitaire que l’Union européenne a offerte et apportée à la Chine. Je les remercie tous deux pour la vitesse à laquelle la Commission et le Conseil ont agi, et je les invite également à tout faire pour que l’Union européenne soit prête à réagir rapidement à toute autre demande d’aide éventuelle de nos partenaires chinois, non seulement en ce qui concerne l’aide humanitaire, mais aussi pour reconstruire les zones touchées, si cette aide est nécessaire."@fr8
". Elnök asszony, Biztos úr, Lenarčič úr, hölgyeim és uraim, először is, a Szocialista Párt nevében szeretnék csatlakozni azokhoz, akik őszinte részvétüket fejezték ki a több tízezer áldozat gyászoló családjainak, a Szecsuan tartományt sújtó rettentő földrengés áldozatainak. Szeretném teljes szolidaritásomról biztosítani a több százezer embert, akik földönfutóvá váltak és kénytelenek voltak otthonaikat elhagyni a katasztrófa következtében. Nemrégiben a Burmában kialakult helyzetről vitáztunk és kritikával illettük a katonai junta teljes mértékben elfogadhatatlan viselkedését. Kína, Burmával szöges ellentétben, dicséretet érdemel. Kína azonnal segítséget kért a nemzetközi közösségtől és megnyitotta határait a külföldi segélyek előtt. Akárcsak képviselőtársam, magam is helyeslem a kínai hatóságok nyíltságát, mind nemzeti szinten, mind Szecsuan tartományban. Kedvezőnek tartom, ahogyan a mentés szervezésével foglalkoztak, továbbá ahogyan a kínai és külföldi közvéleményt is tájékoztatták a katasztrófa eseményeiről. Ebbe az őszinte tájékoztatásba beletartozott például az is, hogy a több tízezer áldozaton túl, hírt adtak arról is, harminckét rádióaktivitást kibocsátó létesítmény is a romok alá került. Biztos úr és Lenarčič úr is tájékoztattak minket az Európai Unió által Kínának nyújtott humanitárius segély nagyságáról. Mindkettőjüknek köszönöm azt a gyorsaságot, amellyel a Bizottság és a Tanács reagált az eseményekre, és kérem őket, biztosítsák, hogy az Európai Unió — kínai kérések esetén — továbbra is készen álljon segítség gyors nyújtására, nem csupán a humanitárius segélyek, de az érintett területek újjáépítése terén is."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, Presidente Lenarčič, onorevoli colleghi, innanzi tutto, a nome del gruppo socialista, desidero unirmi a tutti coloro che hanno espresso le loro più sentite condoglianze per le famiglie in lutto delle decine di migliaia di vittime del terribile terremoto che ha colpito la provincia di Sichuan. Desidero altresì esprimere la mia piena solidarietà per le centinaia di migliaia di persone che non hanno più un tetto sopra la testa o che sono state obbligate a lasciare le loro case in seguito a tale disastro. Poco fa abbiamo discusso circa la situazione in Birmania e abbiamo criticato il comportamento assolutamente inaccettabile della giunta birmana. La Cina, in totale contrasto con la Birmania, va elogiata. La Cina ha chiesto immediatamente l’aiuto della comunità internazionale e ha aperto le sue frontiere agli aiuti stranieri. Approvo inoltre, proprio come il mio onorevole collega, l’apertura delle autorità cinesi, sia a livello nazionale che nella provincia di Sichuan. Accolgo con favore il modo in cui hanno trattato l’organizzazione dei soccorsi e l’informazione del grande pubblico, sia all’interno che all’estero, in merito agli avvenimenti relativi al disastro. Ad esempio, tra le informazioni aperte fornite figurava anche l’aver ammesso che, oltre alle decine di migliaia di vittime, sotto le macerie erano sepolte anche 32 fonti di emissioni radioattive. Sia il signor Commissario che il Presidente Lenarčič ci hanno informato in merito alle proporzioni degli aiuti umanitari che l’Unione europea ha offerto e fornito alla Cima. Li ringrazio entrambi per la rapidità con cui hanno agito la Commissione e il Consiglio e li esorto altresì a garantire che l’Unione europea sia pronta a rispondere celermente alle potenziali richieste di ulteriore aiuto da parte dei cinesi, non solo in merito agli aiuti umanitari, ma anche alla ricostruzione delle zone colpite, qualora tale intervento venga richiesto."@it12
". Ponia Pirmininke, Komisijos nary, pone J. Lenarčičiau, ponios ir ponai, socialistų frakcijos vardu norėčiau prisijungti prie išreiškusiųjų giliausią užuojautą netekties ištiktoms šeimoms ir dešimtims tūkstančių siaubingo žemės drebėjimo Sičuanyje aukų. Taip pat noriu išreikšti solidarumą šimtams tūkstančių žmonių, kurie dėl šios katastrofos neteko pastogės ir buvo priversti palikti namus. Neseniai diskutavome apie situaciją Mianmare ir kritikavome visiškai nepriimtiną chuntos elgesį. Kiniją reikia pagirti, kaip visišką Mianmaro priešingybę. Kinija nedelsdama paprašė tarptautinės bendruomenės pagalbos ir atvėrė sienas užsienio paramai. Kaip ir mano kolega narys, pritariu Kinijos valdžios institucijų atvirumui tiek valstybiniu lygmeniu, tiek Sičuanio provincijoje. Sveikintina, kaip jie organizavo gelbėjimo darbus bei viešai informavo apie įvykius ir savo šalyje, ir užsienyje. Pavyzdžiui, viešai skelbtoje informacijoje buvo ir prisipažinimas, kad be dešimčių tūkstančių aukų po griuvėsiais buvo palaidoti ir 32 radioaktyvaus spinduliavimo šaltiniai. Ir Komisijos narys, ir ponas Lenarčičius mus informavo apie humanitarinės pagalbos mastą, kurį Europos Sąjunga pasiūlė ir suteikė Kinijai. Dėkoju jiems abiem už Komisijos ir Tarybos darbo spartą, taip pat prašau juos užtikrinti, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi reaguoti į galimus mūsų partnerių kinų pagalbos prašymus ne tik dėl humanitarinės pagalbos, bet ir dėl nukentėjusių zonų atstatymo, jei tokios pagalbos bus paprašyta."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs kungs, dāmas un kungi, vispirms sociālistu grupas vārdā es vēlos pievienoties visiem tiem, kas izteikuši dziļāko līdzjūtību desmitiem tūkstošu upuru ģimenēm, kas cietuši zemestrīcē, kas notika Sičuānas provincē. Es arī vēlos izteikt pilnīgu vienotību ar tiem simtiem tūkstošu cilvēku, kuri šīs katastrofas rezultātā ir zaudējuši jumtu virs savas galvas, vai bijuši spiesti pamest savas mājas. Pirms īsa brīža mēs diskutējām par stāvokli Mjanmā un kritizējām Mjanmas huntas pilnīgi nepieņemamo rīcību. Pilnīgā pretstatā Mjanmai Ķīna būtu jāuzslavē. Ķīna nekavējoties lūdza starptautiskās kopienas palīdzību un atvēra savas robežas ārvalstu palīdzībai. Tāpat kā mani kolēģi, es arī atzinīgi vērtēju Ķīnas iestāžu atklātību kā valsts līmenī, tā arī Sičuānas provincē. Es atzinīgi vērtēju veidu, kā viņi vadīja glābšanas darbu organizēšanu un informēja sabiedrību gan savā valstī, gan arī ārvalstīs par katastrofas notikumiem. Piemēram, šī savlaicīgi sniegtā informācija ietvēra arī atzīšanos, ka bez desmitiem tūkstošu upuru gruvešos ir aprakti arī trīsdesmit divi radioaktīvu emisiju avoti. Komisāra kungs un kungs informēja mūs par humānās palīdzības apmēriem, ko Eiropas Savienība Ķīnai ir piedāvājusi un nodrošinājusi. Es izsaku viņiem abiem pateicību par Komisijas un Padomes rīcības ātrumu, un es lūdzu arī viņus nodrošināt, lai Eiropas Savienība būtu gatava ātri atbildēt uz mūsu Ķīnas partneru iespējamiem lūgumiem pēc papildu palīdzības ne tikai attiecībā uz humāno palīdzību, bet arī uz katastrofas skarto reģionu atjaunošanu, ja šāda palīdzība tiek lūgta."@lv13
"Pane předsedající, pane komisaři, pane Lenarčiči, dámy a pánové, dovolte, abych i já nejprve ve jménu sociálně-demokratické frakce vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým desetitisíců obětí strašlivého zemětřesení, které postihlo provincii S'-čchuan. Chtěl bych také vyjádřit plnou solidaritu statisícům lidí, kteří zůstali po této katastrofě bez přístřeší či kteří byli nuceni odejít ze svých domovů. Před chvílí jsme zde diskutovali o situaci v Barmě a kritizovali zcela nepřijatelné chování barmské junty. Čínu, na rozdíl od Barmy, se sluší pochválit. Čína okamžitě požádala mezinárodní společenství o pomoc a otevřela své hranice této pomoci. Ocenil bych také, podobně jako můj kolega, otevřenost čínských úřadů, a to jak celostátních, tak také v provincii S'-čchuan v souvislosti s informováním veřejnosti jak domácí, tak mezinárodní o průběhu karastrofy a samozřejmě také průběhu záchranných prací. Součástí této informační politiky bylo například i přiznání, že pod troskami vedle desetitisíců obětí se nacházelo i třicet dva zdrojů radioaktivního záření. Pan Lenarčič i pan komisař nás zde informovali o rozsahu humanitární pomoci, kterou Evropská unie Číně nabídla a poskytla. Chtěl bych jim poděkovat oběma za rychlost, se kterou Komise i Rada jednaly, a zároveň je vyzvat, aby Evropská unie byla i nadále připravena pružně reagovat na případné žádosti o další pomoc ze strany našich čínských partnerů, a to nejen při humanitární pomoci, ale také při případné pomoci při obnově postižených oblastí."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, commissaris, mijnheer Lenarčič, dames en heren, in de eerste plaats wil ik, namens de socialistische fractie, mij aansluiten bij al diegenen die hun medeleven hebben betuigd aan de getroffen families van de tienduizenden slachtoffers van de verschrikkelijke aardbeving die de provincie Sichuan teisterde. Ik wil ook mijn medeleven betuigen aan de honderdduizenden mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben of ten gevolge van deze ramp hun thuis hebben moeten verlaten. Een tijdje geleden debatteerden wij over de situatie in Birma en bekritiseerden wij het volkomen onaanvaardbare gedrag van de Birmaanse junta. In tegenstelling tot Birma, moet China worden geprezen. China heeft onmiddellijk de hulp van de internationale gemeenschap ingeroepen en haar grenzen voor buitenlandse hulp opengesteld. Net als mijn college sta ik achter de openheid van de Chinese autoriteiten, op zowel nationaal niveau als het niveau van de provincie Sichuan. Ik ben verheugd over de manier waarop zij de reddingswerken hebben georganiseerd en het publiek, zowel in binnen- als buitenland, hebben geïnformeerd over de gebeurtenissen van deze ramp. Deze eerlijke informatie bevatte, bijvoorbeeld, ook de bekentenis dat naast de tienduizenden slachtoffers 32 bronnen radioactief afval onder het puin begraven lagen. Zowel de commissaris als mijnheer Lenarčič hebben ons ingelicht over de omvang van de humanitaire hulp die de Europese Unie China heeft aangeboden en aan China verstrekt. Ik wil beiden bedanken voor de snelheid waarmee de Commissie en de Raad hebben gereageerd. Ik wil er bij hen ook op aandringen ervoor te zorgen dat de Europese Unie bereid is om snel te reageren op mogelijke verzoeken om hulp van onze Chinese partners, niet enkel met betrekking tot humanitaire hulp maar ook met betrekking tot de wederopbouw van getroffen gebieden, dit als om hulp wordt gevraagd."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie przewodniczący Lenarčič, panie i panowie! Po pierwsze, chciałbym w imieniu Grupy Socjalistycznej przyłączyć się do tych wszystkich, którzy wyrażają swoje najgłębsze współczucie dla pogrążonych w żałobie rodzin dziesiątków tysięcy ofiar strasznego trzęsienia ziemi, które spustoszyło prowincję Syczuan. Chciałbym również wyrazić pełną solidarność z setkami tysięcy ludzi, którzy stracili dach nad głową lub zostali zmuszeni do opuszczenia domów wskutek tej katastrofy. Przed chwilą omawialiśmy sytuację w Birmie i krytykowaliśmy zachowanie birmańskiej junty, które jest całkowicie nie do przyjęcia. W całkowitym odróżnieniu od Birmy, musimy wyrazić uznanie dla Chin. Chiny natychmiast zwróciły się do wspólnoty międzynarodowej o pomoc i otworzyły swoje granice dla zagranicznej pomocy. Wyrażam również aprobatę, podobnie jak mój kolega poseł, dla otwartości władz chińskich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i w prowincji Syczuan. Z zadowoleniem przyjmuję sposób, w jaki organizowały prace ratownicze i powiadamiały opinię publiczną, zarówno w kraju, jak i zagraniczną o związanych z tą katastrofą wydarzeniach. Na przykład, wśród tych tak otwartych informacji znalazło się wyznanie, że oprócz dziesiątków tysięcy ofiar pod gruzami znalazły się trzydzieści dwa źródła promieniowania radioaktywnego. Zarówno komisarz, jak i pan Lenarčič powiadomili nas o zakresie pomocy humanitarnej, jaką Unia Europejska zaproponowała i przekazała Chinom. Dziękuję im za szybkość, z jaką działały Komisja i Rada. Wzywam je również, aby zapewniły, że Unia Europejska będzie przygotowana na potencjalne prośby o dalszą pomoc ze strony naszych chińskich partnerów, nie tylko dotyczące pomocy humanitarnej, ale też pomocy w odbudowie dotkniętych obszarów, w przypadku prośby o pomoc."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, senhor Presidente em exercício do Conselho Lenarčič, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais, quero associar-me, em nome do Grupo Socialista, àqueles que manifestaram os seus mais profundos pêsames para com os familiares das dezenas de milhares de vítimas do tremor de terra que atingiu a província de Sichuan. Também quero expressar a minha solidariedade total com as centenas de milhares de pessoas que perderam as suas casas ou foram forçadas a abandonar os seus lares, em consequência desta catástrofe. Debatemos há pouco a situação na Birmânia e criticámos o comportamento completamente inaceitável da junta birmanesa. A China, ao contrário da Birmânia, tem de ser louvada. Pediu imediatamente auxílio à comunidade internacional e abriu as suas fronteiras à ajuda proveniente do estrangeiro. Tal como o meu colega, também eu aprovo a abertura das autoridades chinesas, tanto a nível nacional, como na província de Sichuan. Congratulo-me com a forma como lidaram com a organização dos trabalhos de salvamento e como informaram o público, tanto no país, como no estrangeiro, sobre os acontecimentos relativos à catástrofe. Esta informação honesta também incluiu, por exemplo, a confissão de que, para além das dezenas de milhares de vítimas, também havia trinta e duas fontes de emissões radioactivas soterradas nos escombros. O senhor Comissário e o senhor Presidente em exercício do Conselho Lenarčič informaram-nos sobre a dimensão da ajuda humanitária que a União Europeia ofereceu e proporcionou à China. Agradeço-lhes a ambos pela rapidez com que a Comissão e o Conselho agiram, assim como lhes peço que garantam que a União Europeia está preparada para responder rapidamente a potenciais pedidos de mais ajuda por parte dos nossos parceiros chineses, não só no que diz respeito à ajuda humanitária, mas também na reconstrução das áreas afectadas, se tal for pedido."@pt17
"Pane předsedající, pane komisaři, pane Lenarčiči, dámy a pánové, dovolte, abych i já nejprve ve jménu sociálně-demokratické frakce vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým desetitisíců obětí strašlivého zemětřesení, které postihlo provincii S'-čchuan. Chtěl bych také vyjádřit plnou solidaritu statisícům lidí, kteří zůstali po této katastrofě bez přístřeší či kteří byli nuceni odejít ze svých domovů. Před chvílí jsme zde diskutovali o situaci v Barmě a kritizovali zcela nepřijatelné chování barmské junty. Čínu, na rozdíl od Barmy, se sluší pochválit. Čína okamžitě požádala mezinárodní společenství o pomoc a otevřela své hranice této pomoci. Ocenil bych také, podobně jako můj kolega, otevřenost čínských úřadů, a to jak celostátních, tak také v provincii S'-čchuan v souvislosti s informováním veřejnosti jak domácí, tak mezinárodní o průběhu karastrofy a samozřejmě také průběhu záchranných prací. Součástí této informační politiky bylo například i přiznání, že pod troskami vedle desetitisíců obětí se nacházelo i třicet dva zdrojů radioaktivního záření. Pan Lenarčič i pan komisař nás zde informovali o rozsahu humanitární pomoci, kterou Evropská unie Číně nabídla a poskytla. Chtěl bych jim poděkovat oběma za rychlost, se kterou Komise i Rada jednaly, a zároveň je vyzvat, aby Evropská unie byla i nadále připravena pružně reagovat na případné žádosti o další pomoc ze strany našich čínských partnerů, a to nejen při humanitární pomoci, ale také při případné pomoci při obnově postižených oblastí."@ro18
"v Vážená pani predsedajúca, pán komisár, pán Lenarčič, dámy a páni, dovoľte mi, aby som aj ja najskôr v mene Socialistickej skupiny vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým desiatok tisíc obetí hrozného zemetrasenia, ktoré postihlo provinciu Si-čchuan. Chcel by som tiež vyjadriť plnú solidaritu stovkám tisícom ľudí, ktorí po tejto katastrofe zostali bez prístrešia, či tým, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Pred chvíľou sme tu diskutovali o situácii v Mjanmarsku a kritizovali úplne neprijateľné správanie mjanmarskej junty. Čínu, na rozdiel od Mjanmarska, treba pochváliť. Čína okamžite požiadala medzinárodné spoločenstvo o pomoc a otvorila svoje hranice zahraničnej pomoci. Rovnako by som ocenil, podobne ako môj kolega, otvorenosť čínskych orgánov na celoštátnej úrovni, ako aj v provincii Si-čchuan. Teší ma spôsob, akým pristúpili k organizácii záchranárskych prác a k informovaniu verejnosti doma, ako aj v zahraničí, o priebehu katastrofy. Súčasťou tejto informačnej politiky bolo napríklad aj priznanie, že pod troskami sa okrem desiatok tisíc obetí nachádza aj tridsať dva zdrojov rádioaktívneho žiarenia. Pán komisár aj pán Lenarčič nás informovali o rozsahu humanitárnej pomoci, ktorú Európska únia Číne ponúkla a poskytla. Chcel by som im obidvom poďakovať za rýchlosť, s ktorou Rada a Komisia k záležitosti pristupovali, a zároveň ich vyzvať, aby bola Európska únia aj naďalej pripravená pružne reagovať na prípadné žiadosti o ďalšiu pomoc zo strany našich čínskych partnerov, a to nielen v oblasti humanitárnej pomoci, ale tiež v oblasti prípadnej pomoci pri obnove postihnutých oblastí."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, gospod Lenarčič, gospe in gospodje, najprej se v imenu skupine socialdemokratov pridružujem vsem, ki ste izrazili iskreno sožalje družinam več deset tisoč žrtev grozljivega potresa, ki je prizadel provinco Sečuan. Prav tako sočustvujem z več sto tisoč ljudmi, ki so zaradi te nesreče ostali brez strehe nad glavo ali so morali zapustiti svoje domove. Pred kratkim smo razpravljali o razmerah v Burmi in kritizirali popolnoma nesprejemljivo vedenje burmanske hunte. Kitajsko, ki je popolno nasprotje Burmi, je treba pohvaliti. Kitajska je takoj pozvala mednarodno skupnost za pomoč in je odprla svoje meje za tujo pomoč. Tudi jaz, tako kot kolegi poslanci, podpiram odprtost kitajskih organov na nacionalni ravni in v provinci Sečuan. Pozdravljam način, na katerega so doma in v tujini organizirali reševanje in obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z nesrečo. Te neposredne informacije, ki so bile predložene, so na primer vključevale priznanje, da je bilo poleg več deset tisoč žrtev pod ruševinami pokopanih tudi dvaintrideset virov radioaktivnih emisij. Komisar in gospod Lenarčič sta nas obvestila o obsegu humanitarne pomoči, ki jo je Evropska unija ponudila in zagotovila Kitajski. Obema se zahvaljujem, ker sta se Komisija in Svet tako hitro odzvala, ter ju prav tako pozivam, da zagotovita, da bo Evropska unija pripravljena na hiter odziv na mogoče zahteve naših kitajskih partnerjev po dodatni pomoči, ne le v zvezi s humanitarno pomočjo, ampak tudi v zvezi z obnovo prizadetih območij, če bodo za tako pomoč zaprosili."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot, herr Lenarčič, mina damer och herrar! För det första vill jag på socialistgruppens vägnar ansluta mig till alla dem som har uttryckt sin djupaste medkänsla med de efterlämnade familjerna till de tiotusentals offren för den förfärliga jordbävning som har drabbat Sichuanprovinsen. Jag vill även uttrycka min fulla solidaritet med de hundratusentals människor som har förlorat sitt tak över huvudet eller tvingats att lämna sina hem på grund av denna katastrof. För en kort tid sedan debatterade vi situationen i Myanmar och kritiserade juntans helt oacceptabla beteende. Kina måste, helt tvärtemot Myanmar, lovordas. Kina bad omedelbart det internationella samfundet om hjälp och öppnade sina gränser för utländskt bistånd. Jag uppskattar även, precis som min kollega, de kinesiska myndigheternas öppenhet, både på nationell nivå och i Sichuanprovinsen. Jag välkomnar deras sätt att organisera räddningsarbetet och informera allmänheten, både hemma och utomlands, om händelserna kring katastrofen. Denna uppriktiga information innehöll exempelvis även ett erkännande om att utöver tiotusentals offer begravdes även 32 källor till radioaktiva utsläpp i spillrorna. Både kommissionsledamoten och Janez Lenarčič upplyste oss om omfattningen av det humanitära bistånd som Europeiska unionen har erbjudit och gett till Kina. Jag tackar dem båda för att både kommissionen och rådet har agerat så snabbt, och jag uppmanar dem även att se till att Europeiska unionen är beredd att svara snabbt på eventuella begäranden om ytterligare hjälp av våra kinesiska partner, inte bara när det gäller humanitärt bistånd utan även med återuppbyggnaden av de drabbade områdena, om de ber om sådan hjälp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph