Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-334"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin, lieber Vertreter des Rates, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Meine Fraktion teilt mit Rat und Kommission die Trauer und Anteilnahme mit dem chinesischen Volk hinsichtlich dieses dramatischen Erdbebens am 12. Mai dieses Jahres. Wir möchten all denjenigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken, die Verwandte durch das Erdbeben verloren haben bzw. selbst Verletzungen erlitten haben. Wir begrüßen auch, dass die chinesischen Behörden schnelle Rettungsmaßnahmen eingeleitet haben, und wir begrüßen die Bereitschaft der chinesischen Regierung, ausländische Hilfe anzunehmen. Ich füge hinzu, dass wir hoffen, dass sie dies auch in Zukunft tun wird, und zwar effektiv an Ort und Stelle. Wir begrüßen außerdem, dass die chinesische Regierung in diesem Fall eine detaillierte Berichterstattung über das Erdbeben auch durch ausländische Medien zugelassen hat, und wir hoffen, dass die chinesische Regierung auch bei der Wiederaufbauarbeit in den betroffenen Gebieten eine ausländische Berichterstattung zulassen wird. Wir bedauern besonders, dass so viele Schüler durch das Einstürzen öffentlicher Schulen zu Tode gekommen sind, und wir unterstützen die Erklärung der chinesischen Behörden, den Ursachen eventuell nicht erdbebensicherer Bauweisen von Schulen nachzugehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir sind vor allen Dingen aber bereit, dem chinesischen Volk die Unterstützung zukommen zu lassen, die es braucht. Sie brauchen kein großes Geld, denn sie haben die größten Währungsreserven der Welt. Was sie brauchen, ist praktische Hilfe, und diese praktische Hilfe können wir Europäer und die Mitgliedstaaten anbieten, und wir bedanken uns bei dem Herrn Kommissar für die von ihm bereits eingeleiteten Hilfsmaßnahmen. Wir werden alle Aktivitäten unterstützen, um den Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen und sie beim Wiederaufbau ihrer Dörfer zu unterstützen. Manche müssen vielleicht in andere Gebiete umgesiedelt werden. Hier sollten wir die Hilfe leisten, die erforderlich ist. Es ist eine wirklich große menschliche Tragödie, und wir fühlen mit der Bevölkerung und dem ganzen chinesischen Volk."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Vážená paní předsedající, vážený pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, dámy a pánové, má skupina schvaluje vyjádření smutku a soustrasti, které Rada a Komise odevzdaly čínskému lidu po ničivém zemětřesení z 12. května. Vyjadřujeme naši nejupřímnější soustrast všem těm, kteří přišli během zemětřesení o příbuzné nebo utrpěli zranění. Rovněž vítáme skutečnost, že čínské orgány zahájily rychlá záchranná opatření a vítáme i vůli ze strany čínské vlády přijmout zahraniční pomoc. Dovolte mi vyjádřit také naděje, že se takto zachová i v budoucnosti, čímž umožní, aby se pomoc účinně dostala k těm, kteří ji potřebují. Kromě toho nás těší, že v tomto případě čínská vláda dovolila i zahraničním médiím, aby poskytovala podrobné zpravodajství o zemětřesení, a doufáme, že umožní zahraničním novinářům poskytovat i informace o obnově v postižených oblastech. Zvláště nás mrzí, že v budovách státních škol, které se zhroutily, přišlo o život množství dětí a podporujeme čínské orgány v jejich záměru vyšetřit důvody, proč tyto školy nebyly postavené tak, aby zemětřesení odolaly a aby se na příslušných místech za tuto skutečnost převzala odpovědnost. Především bychom chtěli čínskému lidu poskytnout pomoc, kterou potřebuje. Nepotřebuje vysoké sumy finančních prostředků, protože disponuje největšími světovými devizovými rezervami. Potřebuje praktickou pomoc a my, Evropané, a naše členské státy můžeme tuto pomoc poskytnout a děkujeme panu komisaři za opatření zaměřená na pomoc, ke kterým přistoupil. Podpoříme každou činnost určenou pro pomoc lidem v oblastech postižených katastrofou a pro pomoc při obnově jejich obcí. Někteří z nich se budou muset přestěhovat do jiných oblastí. Musíme poskytnout pomoc, která je pro tyto účely potřebná. Skutečně jde o velkou lidskou tragédii a soucítíme s obyvateli postižených oblastí a s celým čínským národem."@cs1
"Fru formand, repræsentanter for Rådet, hr. kommissær, mine damer og herrer! PPE-DE-Gruppen deler Rådets og Kommissionens sorg og deltagelse med det kinesiske folk i forbindelse med det dramatiske jordskælv den 12. maj i år. Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse med alle, som har mistet deres slægtninge ved jordskælvet eller selv er kommet til skade. Vi hilser det også velkommen, at de kinesiske myndigheder hurtigt har indledt redningsarbejdet, og vi glæder os over, at den kinesiske regering er villig til at modtage hjælp fra udlandet. Jeg vil tilføje, at vi håber, at den også vil gøre dette fremover, effektivt på stedet. Vi glæder os desuden over, at den kinesiske regering i dette tilfælde har tilladt en detaljeret rapportering om jordskælvet også gennem udenlandske medier, og vi håber, at den kinesiske regering også vil tillade udenlandske medier i forbindelse med genopbygningen i de ramte områder. Vi beklager især, at så mange skoleelever omkom, da offentlige skoler styrtede sammen, og vi støtter de kinesiske myndigheders erklæring om at ville undersøge årsagerne til, at skoler muligvis ikke var opført på en jordskælvssikker måde, og drage de ansvarlige til ansvar. Frem for alt er vi villige til at give det kinesiske folk den støtte, det behøver. Det er ikke mange penge, de har brug for, for de har verdens største valutareserver. Det, de har brug for, er praktisk hjælp, og denne praktiske hjælp kan vi europæere og medlemsstaterne tilbyde, og vi takker kommissæren for de hjælpeforanstaltninger, han allerede har indledt. Vi vil støtte alle aktiviteter for at hjælpe menneskene i katastrofeområderne og støtte dem i genopbygningen af deres landsbyer. Nogle må muligvis flyttes til andre områder. Her skal vi yde den hjælp, der er brug for. Det er en virkelig stor menneskelig tragedie, og vi føler med befolkningen og hele det kinesiske folk."@da2
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου συμμερίζεται την έκφραση λύπης και συμπαράστασης προς τον κινεζικό λαό από το Συμβούλιο και την Επιτροπή μετά τον καταστροφικό σεισμό της 12ης Μαΐου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς όλους εκείνους που θρηνούν δικά τους πρόσωπα ή τραυματίστηκαν λόγω του σεισμού. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν την εφαρμογή άμεσων μέτρων διάσωσης και χαιρετίζουμε την προθυμία της κινεζικής κυβέρνησης να δεχθεί ξένη βοήθεια. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την ελπίδα ότι θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο και στο μέλλον, επιτρέποντας την αποτελεσματική παροχή βοήθειας εκεί όπου είναι αναγκαία. Επιπροσθέτως, είμαστε ικανοποιημένοι διότι σε αυτή την περίπτωση η κινεζική κυβέρνηση επέτρεψε επίσης στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δώσουν λεπτομερή αναφορά για τον σεισμό και ελπίζουμε να επιτρέψει και τις ξένες ανταποκρίσεις σχετικά την προσπάθεια ανασυγκρότησης στις πληγείσες περιοχές. Λυπούμαστε ιδιαίτερα για τον θάνατο τόσο πολλών μαθητών από την κατάρρευση κτιρίων δημόσιων σχολείων και υποστηρίζουμε την πρόθεση των κινεζικών αρχών να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους τα σχολεία δεν χτίστηκαν έτσι ώστε να αντέχουν τους σεισμούς και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Πάνω απ’ όλα, είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε στον κινεζικό λαό τη βοήθεια που χρειάζεται. Δεν χρειάζονται μεγάλα ποσά χρημάτων, διότι έχουν τα μεγαλύτερα νομισματικά αποθέματα στον κόσμο. Αυτό που χρειάζονται είναι πρακτική βοήθεια και εμείς οι Ευρωπαίοι και τα κράτη μέλη μας μπορούμε να παράσχουμε αυτή τη βοήθεια και ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τα μέτρα βοήθειας που ήδη έθεσε σε εφαρμογή. Θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους στις περιοχές της καταστροφής και να τους στηρίξει για την ανασυγκρότηση των χωριών τους. Ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να επανεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές. Θα παράσχουμε τη βοήθεια που απαιτείται γι’ αυτόν τον σκοπό. Είναι πραγματικά μια μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία και συμπάσχουμε με τον πληθυσμό των περιοχών που επλήγησαν και με όλο τον κινεζικό λαό."@el10
". Madam President, Mr President-in-Office, Commissioner, ladies and gentlemen, my Group endorses the expressions of sorrow and sympathy made to the Chinese people by the Council and the Commission following the horrific earthquake of 12 May. We offer our sincere condolences to all those who have been left bereaved or injured as a result of the earthquake. We also welcome the fact that the Chinese authorities have initiated rapid rescue measures, and we welcome the Chinese Government’s willingness to accept foreign aid. Let me also voice our hope that it will continue to do so in future, enabling aid to be dispensed effectively at the point of need. In addition, we are pleased that in this case the Chinese Government has also allowed the foreign media to report in detail on the earthquake, and we hope that it will permit foreign reporting on the reconstruction effort in the affected areas too. We particularly regret that so many pupils died when buildings in state schools collapsed, and we support the declared intention of the Chinese authorities to investigate the reasons why schools might not have been built to withstand earthquakes and to hold those responsible to account. Above all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need. They do not need large sums of money, for they possess the world’s largest currency reserves. What they need is practical help, and we Europeans and our Member States can provide that help, and we thank the Commissioner for the aid measures he has already initiated. We shall support every action designed to help the people in the disaster areas and to assist them in the reconstruction of their villages. Some may have to be resettled in other areas. We shall provide the aid that is required for that purpose. It is truly a great human tragedy, and we empathise with the population of the stricken areas and with the entire Chinese nation."@en4
". Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, mi grupo apoya las expresiones de condolencias y solidaridad transmitidas al pueblo chino por el Consejo y la Comisión tras el terrible terremoto del 12 de mayo. Nuestras más sinceras condolencias a todos los que han sufrido material o físicamente las consecuencias del terremoto. También acogemos con satisfacción el hecho de que las autoridades chinas hayan emprendido rápidamente medidas de rescate, así como la voluntad del Gobierno chino de aceptar la ayuda extranjera. Permítanme también manifestar mi esperanza de que continúe haciéndolo en el futuro, permitiendo una distribución efectiva de la ayuda en las zonas siniestradas. Además, nos complace que en este caso el Gobierno chino haya permitido el acceso de los medios de comunicación extranjeros a las zonas afectadas por el terremoto y esperamos que también permita a los periodistas extranjeros informar de los esfuerzos de reconstrucción de las zonas siniestradas. Lamentamos especialmente el hecho de que hayan perecido tantos niños enterrados bajo los escombros de las escuelas estatales en las que se encontraban y apoyamos la intención manifestada por las autoridades chinas de investigar los motivos por los que las escuelas no se construyeron a prueba de terremotos y de perseguir judicialmente a los responsables. Sobre todo, estamos dispuestos a ofrecer a los chinos la ayuda que necesitan. No necesitan grandes sumas de dinero, ya que poseen las reservas de divisas más cuantiosas del mundo. Lo que necesitan es ayuda práctica, y nosotros los europeos y nuestros Estados miembros podemos ofrecer este tipo de ayuda, y de hecho agradecemos al Comisario las medidas que ya ha emprendido en este sentido. Apoyaremos todas las acciones dirigidas a ayudar a la población en las zonas siniestradas y en la reconstrucción de sus poblaciones. Algunas personas deberán ser realojadas en otras zonas. Ofreceremos la ayuda necesaria a tal efecto. Se trata ciertamente de una enorme tragedia humana y reiteramos nuestra solidaridad con la población de las zonas afectadas y con toda la nación china."@es21
". Proua juhataja, härra eesistuja, volinik, daamid ja härrad, minu fraktsioon ühineb nõukogu ja komisjoni kurbus- ja kaastundeavaldustega Hiina elanikkonnale pärast 12. mai kohutavat maavärinat. Meie siiras kaastunne kuulub kõigile, kes on maavärina tagajärjel lähedasi kaotanud või vigastatud. Samuti tervitame asjaolu, et Hiina ametivõimud on algatanud kiired päästemeetmed, ning me tervitame Hiina valitsuse valmisolekut välisabi vastuvõtmiseks. Lubage mul ka väljendada lootust, et see jätkub nii ka tulevikus, et abi oleks võimalik tõhusalt suunata sinna, kus seda vajatakse. Lisaks on meil hea meel, et antud juhul on Hiina valitsus lubanud ka välisajakirjandusel maavärina kohta üksikasjalikke uudiseid edastada, ning me loodame, et ta lubab välisajakirjanikel anda ülevaateid ka kannatanud alade ülesehitustöödest. Me tunneme erilist kahetsust selle pärast, et nii paljud õpilased hukkusid riigikoolide hoonete kokkuvarisemisel, ning me toetame Hiina ametivõimude väljendatud tahet uurida põhjusi, miks koole ei pruugitud ehitada maavärinakindlaks, ning võtta süüdlased vastutusele. Eelkõige oleme valmis andma Hiina elanikkonnale vajalikku abi. Nad ei vaja suuri rahasummasid, sest nende käsutuses on maailma suurimad valuutareservid. Mida nad vajavad, on praktiline abi, ning meie, eurooplased, ja meie liikmesriigid saame seda abi osutada ning me täname volinikku abiga seotud meetmete eest, mille ta on juba käivitanud. Me toetame igasugust tegevust, mille eesmärk on aidata inimesi katastroofipiirkondades ning abistada neid oma külade ülesehitamisel. Mõned peavad võib-olla teistesse piirkondadesse ümber asuma. Me osutame selleks vajalikku abi. See on tõeliselt suur inimlik tragöödia ning me tunneme kaasa kannatanud piirkondade elanikele ja kogu Hiina rahvale."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ryhmäni yhtyy neuvoston ja komission toukokuun 12. päivän kauhean maanjäristyksen johdosta esittämiin surun ja myötätunnon ilmauksiin Kiinan kansalle. Esitämme vilpittömän osanottomme kaikille maanjäristyksessä läheisiä menettäneille ja loukkaantuneille. Olemme iloisia siitä, että Kiinan viranomaiset ovat aloittaneet nopeat pelastustoimenpiteet, ja siitä, että Kiinan hallitus on halukas ottamaan vastaa ulkomaista apua. Toivomme sen toimivan näin jatkossakin, jotta apu saadaan tehokkaasti toimitettua sinne missä sitä tarvitaan. Lisäksi olemme tyytyväisiä siihen, että tässä tapauksessa Kiinan hallitus on antanut ulkomaisten tiedotusvälineiden raportoida yksityiskohtaisesti maanjäristyksestä, ja toivomme sen sallivan ulkomaisen raportoinnin myös tuhoutuneiden alueiden jälleenrakentamisesta. Pahoittelemme erityisesti niin monen koululaisen kuolemaa valtion koulurakennusten romahdettua ja tuemme Kiinan viranomaisten ilmoittamia aikomuksia tutkia sitä, miksei kouluja ollut rakennettu maanjäristyksen kestäviksi, ja saattaa tähän syylliset vastuuseen. Ennen kaikkea olemme halukkaita antamaan kiinalaisille näiden tarvitseman avun. He eivät tarvitse suuria summia rahaa, sillä heillä on maailman suurimmat valuuttavarannot. He tarvitsevat käytännön apua, ja eurooppalaiset ja unionin jäsenvaltiot voivat tarjota tätä apua. Kiitämme komission jäsentä hänen jo käynnistämistään aputoimenpiteistä. Tuemme kaikkia toimia, joilla pyritään auttamaan katastrofialueita ja auttamaan kylien jälleenrakentamisessa. Joidenkin on kenties asetuttava toisille alueille. Tarjoamme tässä tarvittavaa apua. Kyseessä on todella suuri inhimillinen murhenäytelmä, ja tunnemme empatiaa maanjäristyksestä kärsineen alueen väestöä ja koko Kiinan kansakuntaa kohtaan."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, mon groupe souhaite se joindre aux expressions de chagrin et de compassion du Conseil et de la Commission envers le peuple chinois à la suite du terrible tremblement de terre du 12 mai. Nous présentons nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches ou ont été blessés dans la catastrophe. Nous saluons également les mesures de secours rapides prises par les autorités chinoises, et nous saluons la volonté du gouvernement chinois d’accepter l’aide internationale. Permettez-moi également d’exprimer mon espoir de le voir continuer à procéder de la sorte à l’avenir, afin de permettre la distribution efficace de secours à ceux qui en ont besoin. Par ailleurs, nous sommes heureux de constater que dans ce dossier, le gouvernement chinois a également autorisé les médias étrangers à assurer une couverture détaillée du tremblement de terre. Nous espérons qu’il permettra également aux journalistes étrangers de décrire les efforts de reconstruction dans les régions touchées. Nous regrettons en particulier la mort d’un si grand nombre d’élèves lors de l’effondrement d’écoles publiques, et nous soutenons l’intention déclarée des autorités chinoises d’enquêter sur les raisons pour lesquelles ces écoles n’ont apparemment pas été construites pour résister aux tremblements de terre et de poursuivre les responsables. Avant tout, nous sommes prêts à proposer au peuple chinois toute l’aide dont il a besoin. Les Chinois n’ont pas besoin d’argent, car ils possèdent les réserves de change les plus importantes au monde. Ils ont par contre besoin d’une aide pratique, et l’Europe et ses États membres peuvent leur apporter cette aide, et nous remercions le commissaire pour les mesures d’aide qu’il a déjà lancées. Nous soutiendrons toutes les actions conçues pour aider les populations des zones sinistrées et pour les aider à reconstruire leurs villages. Il se peut que certains doivent être réinstallés dans d’autres régions. Nous fournirons l’aide nécessaire à cet effet. Il s’agit réellement d’une grande tragédie humaine, et nous compatissons avec la population des zones touchées et avec l’ensemble de la nation chinoise."@fr8
". Elnök asszony, hivatalban lévő elnök úr, Biztos úr, hölgyeim és uraim, a képviselőcsoportom támogatja azt, hogy a Tanács és a Bizottság részvétét fejezte ki a kínai népnek, a május 12-én bekövetkezett borzalmas földrengés okán. Minden szimpátiánk azoké, akik a földrengés következtében gyászban vannak, vagy megsérültek. Örömmel fogadjuk, hogy a kínai hatóságok azonnal intézkedtek a segélyezés beindításáról, és a kínai kormány hajlandó volt a külföldi segítséget elfogadni. Hadd adjak hangot reményünknek, hogy ez így marad a jövőben is, elősegítve, hogy a segélyek hatékonyan eljuttathatók legyenek rendeltetési helyükre. Elégedettséggel tölt el az is, hogy ebben az esetben a kínai kormány engedélyezte a külföldi sajtónak, hogy részletesen beszámoljon a földrengésről. Reméljük, hogy hasonlóan módon, engedélyezi majd az érintett területeken folyó újjáépítési erőfeszítésekről szóló tudósításokat is. Különösen sajnáljuk, hogy sok diák esett áldozatul, amikor állami iskolák összedőltek. Támogatjuk a kínai hatóságoknak azon kinyilvánított szándékát, hogy kivizsgálják, miért is nem épültek fel földrengés-biztos épületek, és elszámoltassák a felelősöket. Feltétlenül készek vagyunk megadni minden szükséges segítséget a kínai népnek. Pénzügyi erőforrásokra nincs szükségük, hiszen Kína rendelkezik a világ legnagyobb devizatartalékával. Most mindenekelőtt gyakorlati segítség kell, és ezt mi, európaiak, és a tagállamaink, megadhatjuk nekik. Köszönjük a Biztos úrnak az általa kezdeményezett segélyezési intézkedéseket. Támogatunk minden tevékenységet, melynek célja a katasztrófa által sújtott területeken tartózkodó emberek megsegítése, és városaik újjáépítése. Néhányukat talán más területekre kell majd áttelepíteni. Minden segítséget megadunk ennek érdekében is. Itt valóban hatalmas emberi tragédia következett be, és együtt érzünk a katasztrófa sújtotta területeken élő lakossággal, illetve az egész kínai néppel."@hu11
". Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, il mio gruppo si unisce alle espressioni di dolore e condoglianze nei confronti del popolo cinese da parte del Consiglio e della Commissione in seguito al terribile terremoto del 12 maggio. Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà a coloro che sono in lutto o sono rimasti feriti a causa del terremoto. Accogliamo inoltre con favore il fatto che le autorità cinesi abbiano avviato rapide misure di soccorso, nonché la volontà del governo cinese di accettare gli aiuti stranieri. Desidero altresì dar voce alla nostra speranza che continui a farlo in futuro, permettendo di distribuire efficacemente gli aiuti nel momento del bisogno. Siamo inoltre lieti che in questo caso il governo cinese abbia permesso ai stranieri di riferire nel dettaglio in merito al terremoto e ci auguriamo che permetterà anche di riferire in merito agli sforzi compiuti per la ricostruzione delle zone colpite. Deploriamo in modo particolare che siano morti così tanti scolari quando sono crollati gli edifici delle scuole pubbliche e appoggiamo l’intenzione dichiarata dalle autorità cinesi di indagare in merito alle cause per cui le scuole potrebbero non essere state costruite per resistere ai terremoti e chiedere conto ai responsabili. Siamo soprattutto intenzionati a fornire al popolo cinese l’assistenza di cui necessita. Il paese non ha bisogno di ingenti somme di denaro, poiché possiede le riserve valutarie più grandi del mondo. Ciò di cui necessita sono aiuti concreti che noi europei e i nostri Stati membri possiamo fornire e ringraziamo il Commissario per le misure umanitarie che ha già avviato. Appoggeremo ogni azione volta ad aiutare la popolazione delle zone disastrate e ad assisterla nella ricostruzione dei villaggi. Alcune persone potrebbero essere trasferite in altre zone. Forniremo gli aiuti necessari a tale scopo. Si tratta davvero di una grande tragedia umanitaria e siamo solidali con la popolazione delle zone colpite e con l’intera nazione cinese."@it12
". Ponia Pirmininke, pone einantysis Tarybos Pirmininko pareigas, Komisijos nary, ponios ir ponai, mano frakcija prisideda prie Tarybos ir Komisijos išreikšto liūdesio ir užuojautos Kinijos žmonėms dėl gegužės 12 d. įvykusio siaubingo žemės drebėjimo. Norime išreikšti savo didžiausią užuojautą netektis ir sužalojimus žemės drebėjimo metu patyrusiems žmonėms. Taip pat pritariame faktui, kad Kinijos valdžios institucijos skubiai ėmėsi gelbėjimo veiksmų ir džiaugiamės Kinijos vyriausybės noru priimti užsienio paramą. Taip pat norėčiau išsakyti savo viltį, kad ji taip elgsis ir ateityje, leisdama efektyviai pagal poreikius išskirstyti paramą. Be to, džiaugiamės, kad šiuo atveju Kinijos vyriausybė taip pat leido užsienio žiniasklaidai pranešinėti apie žemės drebėjimą, ir tikimės, kad ji suteiks leidimą užsienio žiniasklaidai pranešti apie atstatymo darbus nukentėjusiose zonose. Mes ypač apgailestaujame, kad žuvo tiek daug mokinių, kai griuvo valstybinių mokyklų pastatai, ir remiame Kinijos valdžios institucijų skelbiamą ketinimą ištirti, kodėl mokyklos nebuvo statytos taip, kad atlaikytų žemės drebėjimą, ir išsiaiškinti atsakingus asmenis. Negana to, norime suteikti Kinijos žmonėms reikalingą pagalbą. Jiems nereikia didelių pinigų sumų, nes jiems priklauso didžiausios pasaulyje valiutos atsargos. Labiausiai jiems reikalinga praktinė pagalba, o mes, europiečiai ir šalys narės, galime suteikti tą pagalbą, todėl dėkojame Komisijos nariui už paramos priemones, kurių jis jau ėmėsi. Mes remsime visus veiksmus, kuriais bus padedama žmonėms katastrofos zonose ir prisidedama atstatant jų kaimus. Kai kuriems galbūt teks persikleti į kitas sritis. Mes teiksime reikalingą paramą. Tai išties didžiulė tragedija ir mes gedime drauge su nukentėjusių zonų bei visos kinų tautos žmonėmis."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, priekšsēdētāja vietnieka kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, mana grupa atbalsta Padomes un Komisijas nožēlas un līdzjūtības izteikšanu Ķīnas tautai pēc drausmīgās 12. maija zemestrīces. Mēs izsakām savu visdziļāko līdzjūtību visiem tiem, kas zemestrīces rezultātā zaudējuši dzīvību vai tikuši ievainoti. Mēs arī atzinīgi vērtējam faktu, ka Ķīnas iestādes ir sākušas ātrus glābšanas pasākumus, un mēs atzinīgi vērtējam Ķīnas valdības lēmumu pieņemt ārvalstu palīdzību. Ļaujiet man izteikt cerību par šādas rīcības turpināšanu nākotnē, dodot iespēju sniegt efektīvu palīdzību tur, kur tā ir vajadzīga. Turklāt mēs esam iepriecināti, ka šajā gadījumā Ķīnas valdība ir arī atļāvusi ārzemju plašsaziņas līdzekļiem plaši ziņot par zemestrīci, un mēs ceram, ka tā atļaus ārzemju plašsaziņas līdzekļiem ziņot arī par katastrofas skarto reģionu atjaunošanas panākumiem. Jo īpaši mēs izjūtam nožēlu par daudziem bojāgājušajiem skolniekiem, sabrūkot valsts skolām, un mēs atbalstām Ķīnas iestāžu izteikto nodomu izmeklēt iemeslus, kādēļ skolas ēkas nav būvētas tā, lai izturētu zemestrīces, un saukt vainīgos pie atbildības. Galvenokārt mēs vēlamies Ķīnas iedzīvotājiem sniegt palīdzību, kas viņiem ir nepieciešama. Viņiem nav nepieciešamas lielas naudas summas, jo viņiem pieder lielākās valūtas rezerves pasaulē. Viņiem ir nepieciešama praktiska palīdzība, un mēs, eiropieši, un mūsu dalībvalstis varam sniegt šādu palīdzību, un mēs izsakām pateicību komisāra kungam par viņa jau uzsāktajiem palīdzības pasākumiem. Mēs atbalstīsim jebkādu rīcību, kas paredzēta, lai sniegtu palīdzību katastrofas reģionu iedzīvotājiem, kā arī viņiem palīdzētu, atjaunojot viņu ciematus. Daļa varētu tikt izmitināta citās teritorijās. Mēs sniegsim palīdzību, kas ir vajadzīga šim nolūkam. Tā ir patiesi liela cilvēces traģēdija, un mēs jūtam līdzi katastrofas skartā reģionā iedzīvotājiem un visai Ķīnas tautai."@lv13
"Frau Präsidentin, lieber Vertreter des Rates, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Meine Fraktion teilt mit Rat und Kommission die Trauer und Anteilnahme mit dem chinesischen Volk hinsichtlich dieses dramatischen Erdbebens am 12. Mai dieses Jahres. Wir möchten all denjenigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken, die Verwandte durch das Erdbeben verloren haben bzw. selbst Verletzungen erlitten haben. Wir begrüßen auch, dass die chinesischen Behörden schnelle Rettungsmaßnahmen eingeleitet haben, und wir begrüßen die Bereitschaft der chinesischen Regierung, ausländische Hilfe anzunehmen. Ich füge hinzu, dass wir hoffen, dass sie dies auch in Zukunft tun wird, und zwar effektiv an Ort und Stelle. Wir begrüßen außerdem, dass die chinesische Regierung in diesem Fall eine detaillierte Berichterstattung über das Erdbeben auch durch ausländische Medien zugelassen hat, und wir hoffen, dass die chinesische Regierung auch bei der Wiederaufbauarbeit in den betroffenen Gebieten eine ausländische Berichterstattung zulassen wird. Wir bedauern besonders, dass so viele Schüler durch das Einstürzen öffentlicher Schulen zu Tode gekommen sind, und wir unterstützen die Erklärung der chinesischen Behörden, den Ursachen eventuell nicht erdbebensicherer Bauweisen von Schulen nachzugehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir sind vor allen Dingen aber bereit, dem chinesischen Volk die Unterstützung zukommen zu lassen, die es braucht. Sie brauchen kein großes Geld, denn sie haben die größten Währungsreserven der Welt. Was sie brauchen, ist praktische Hilfe, und diese praktische Hilfe können wir Europäer und die Mitgliedstaaten anbieten, und wir bedanken uns bei dem Herrn Kommissar für die von ihm bereits eingeleiteten Hilfsmaßnahmen. Wir werden alle Aktivitäten unterstützen, um den Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen und sie beim Wiederaufbau ihrer Dörfer zu unterstützen. Manche müssen vielleicht in andere Gebiete umgesiedelt werden. Hier sollten wir die Hilfe leisten, die erforderlich ist. Es ist eine wirklich große menschliche Tragödie, und wir fühlen mit der Bevölkerung und dem ganzen chinesischen Volk."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, mijnheer fungerend voorzitter, commissaris, dames en heren, mijn fractie sluit zich aan bij de gevoelens van de Raad en de Commissie, gevoelens van smart voor en medeleven met het Chinese volk na de verschrikkelijke aardbeving van 12 mei. Wij spreken onze welgemeende condoleances uit aan iedereen die door de aardbeving een geliefde heeft verloren of gewond is geraakt. Ook wij zijn zeer blij met het feit dat de Chinese autoriteiten snel met reddingswerken zijn begonnen en dat de Chinese regering bereid is buitenlandse hulp te aanvaarden. Ik hoop dat dit in de toekomst ook zal gebeuren. Indien nodig, kan hulp hierdoor immers op efficiënte wijze worden verstrekt. Bovendien zijn wij blij dat de Chinese regering in dit geval buitenlandse media heeft toegelaten over de aardbeving verslag uit te brengen. Wij hopen dat ze ook over de wederopbouw verslag mag uitbrengen. Wij vinden het vooral betreurenswaardig dat zoveel leerlingen gestorven zijn bij de instorting van staatsscholen. Daarom staan wij achter de intentieverklaring van de Chinese autoriteiten om te onderzoeken waarom scholen niet zo gebouwd zijn dat ze aardbevingen kunnen trotseren en om de verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen. Wij zijn vooral bereid het Chinese volk alle hulp te bieden die ze nodig hebben. Zij hebben niet veel geld nodig omdat zij over de grootste valutareserves in de wereld beschikken. Wat zij nodig hebben is praktische hulp en wij, Europeanen, en onze lidstaten kunnen deze hulp verstrekken. Wij danken de commissaris voor de hulpmaatregelen die hij reeds heeft opgestart. Wij zullen elke maatregel, die gericht is op het helpen van de mensen in de rampgebieden, steunen en hen helpen bij de wederopbouw van hun dorpen. Sommige moeten misschien elders worden gebouwd. Wij zullen de hulp moeten bieden die voor dat doel geschikt is. Dit is echt een menselijke tragedie en wij leven met de bevolking in de getroffen gebieden en met heel de Chinese bevolking mee."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Moja grupa przyłącza się do kondolencji i wyrazów współczucia złożonych obywatelom Chin przez Radę i Komisję w związku ze strasznym trzęsieniem ziemi z dnia 12 maja. Składamy nasze szczere kondolencje wszystkim tym, którzy wskutek tego trzęsienia ziemi odnieśli obrażenia i zostali opuszczeni przez najbliższych. Z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, że władze chińskie zapoczątkowały natychmiastowe działania ratunkowe oraz gotowość rządu chińskiego do przyjęcia pomocy zagranicznej. Pozwolę też sobie wyrazić naszą nadzieję, że będzie nadal robić to w przyszłości, umożliwiając skuteczną dystrybucję pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Dodatkowo, cieszymy się, że w tym przypadku rząd chiński pozwolił również zagranicznym środkom masowego przekazu na przekazanie szczegółowych sprawozdań o trzęsieniu ziemi i mamy nadzieję, że zezwoli również, aby zagraniczne media przekazywały materiały na temat odbudowy dotkniętych nim obszarów. W szczególności żałujemy, że zginęło tak wielu uczniów, gdy zawaliły się budynki szkół państwowych i popieramy deklarowany zamiar władz chińskich dotyczący przeprowadzenia śledztwa, które wyjaśniłoby przyczyny, dla których szkoły mogły nie zostać zbudowane tak, aby wytrzymać trzęsienia ziemi oraz zażądać wyjaśnień od osób za to odpowiedzialnych. Nade wszystko pragniemy udzielić Chińczykom pomocy, której potrzebują. Nie są im potrzebne wielkie sumy pieniędzy, ponieważ posiadają największe w świecie rezerwy gotówki. To, czego potrzebują, to pomoc praktyczna i my Europejczycy i nasze państwa członkowskie mogą tę pomoc dostarczyć. Dziękujemy komisarzowi za już zainicjowane przez niego działania w celu udzielenia pomocy. Poprzemy każde działanie mające na celu pomoc ludziom w obszarach objętych katastrofą i pomóc im w odbudowie ich wsi. Niektórych trzeba będzie przesiedlić do innych obszarów. Zapewnimy pomoc niezbędną dla tego celu. Jest to naprawdę wielka tragedia ludzka i wyrażamy współczucie dla ludności dotkniętych katastrofą obszarów oraz dla całego narodu chińskiego."@pl16
". Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores Deputados, o meu Grupo subscreve as manifestações de dor e simpatia endereçadas ao povo chinês pelo Conselho e pela Comissão, na sequência do terrível sismo ocorrido no dia 12 de Maio. Apresentamos as nossas sinceras condolências a todos os que ficaram enlutados ou feridos em resultado do abalo sísmico. De igual modo, congratulamo-nos pelo facto de as autoridades chinesas terem posto rapidamente em marcha medidas de socorro, bem como pela disponibilidade do Governo chinês para aceitar a ajuda vinda do estrangeiro. Permitam-me também exprimir a esperança de que continue a fazê-lo no futuro, deixando que a ajuda seja prestada com eficácia nos locais onde ela é necessária. Além disso, é com agrado que verificamos que, no caso em apreço, o Governo chinês autorizou também os meios de comunicação social estrangeiros a cobrirem em pormenor as consequências do sismo, fazendo votos para que permita igualmente a cobertura pela comunicação social estrangeira do esforço de reconstrução nas zonas atingidas. Lamentamos com grande pesar que tenham perecido tantos alunos devido à derrocada de edifícios das escolas públicas e apoiamos a declarada intenção das autoridades chinesas de ordenarem a investigação das razões pelas quais as escolas não foram construídas de modo a poderem suportar abalos sísmicos, bem como o julgamento dos responsáveis pelo sucedido. Acima de tudo, afirmamos a nossa disposição para prestar a assistência necessária ao povo chinês. A China não precisa de avultadas somas de dinheiro, visto estar na posse das maiores reservas de divisas do mundo. Precisa antes de ajuda na prática, e nós, Europeus, e os nossos Estados-Membros, podemos prestar essa ajuda, pelo que agradecemos ao Senhor Comissário as medidas de socorro já tomadas. Apoiaremos toda e qualquer acção destinada a ajudar as pessoas das zonas de catástrofe e a auxiliá-las na reconstrução das suas aldeias. Algumas delas poderão ter de ser realojadas noutras zonas. Daremos a ajuda que for necessária para esse fim. Trata-se, efectivamente, de uma grande tragédia humana, pelo que queremos aqui exprimir a nossa compaixão para com a população das zonas atingidas e para com toda a nação chinesa."@pt17
"Frau Präsidentin, lieber Vertreter des Rates, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kollegen! Meine Fraktion teilt mit Rat und Kommission die Trauer und Anteilnahme mit dem chinesischen Volk hinsichtlich dieses dramatischen Erdbebens am 12. Mai dieses Jahres. Wir möchten all denjenigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken, die Verwandte durch das Erdbeben verloren haben bzw. selbst Verletzungen erlitten haben. Wir begrüßen auch, dass die chinesischen Behörden schnelle Rettungsmaßnahmen eingeleitet haben, und wir begrüßen die Bereitschaft der chinesischen Regierung, ausländische Hilfe anzunehmen. Ich füge hinzu, dass wir hoffen, dass sie dies auch in Zukunft tun wird, und zwar effektiv an Ort und Stelle. Wir begrüßen außerdem, dass die chinesische Regierung in diesem Fall eine detaillierte Berichterstattung über das Erdbeben auch durch ausländische Medien zugelassen hat, und wir hoffen, dass die chinesische Regierung auch bei der Wiederaufbauarbeit in den betroffenen Gebieten eine ausländische Berichterstattung zulassen wird. Wir bedauern besonders, dass so viele Schüler durch das Einstürzen öffentlicher Schulen zu Tode gekommen sind, und wir unterstützen die Erklärung der chinesischen Behörden, den Ursachen eventuell nicht erdbebensicherer Bauweisen von Schulen nachzugehen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir sind vor allen Dingen aber bereit, dem chinesischen Volk die Unterstützung zukommen zu lassen, die es braucht. Sie brauchen kein großes Geld, denn sie haben die größten Währungsreserven der Welt. Was sie brauchen, ist praktische Hilfe, und diese praktische Hilfe können wir Europäer und die Mitgliedstaaten anbieten, und wir bedanken uns bei dem Herrn Kommissar für die von ihm bereits eingeleiteten Hilfsmaßnahmen. Wir werden alle Aktivitäten unterstützen, um den Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen und sie beim Wiederaufbau ihrer Dörfer zu unterstützen. Manche müssen vielleicht in andere Gebiete umgesiedelt werden. Hier sollten wir die Hilfe leisten, die erforderlich ist. Es ist eine wirklich große menschliche Tragödie, und wir fühlen mit der Bevölkerung und dem ganzen chinesischen Volk."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, vážený pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, dámy a páni, moja skupina schvaľuje vyjadrenia smútku a sústrasti, ktoré Rada a Komisia odovzdali čínskemu ľudu v dôsledku ničivého zemetrasenia z 12. mája. Vyjadrujeme našu najúprimnejšiu sústrasť všetkým tým, ktorí prišli počas zemetrasenia o príbuzných alebo utrpeli zranenia. Rovnako vítame skutočnosť, že čínske orgány iniciovali rýchle záchranné opatrenia a vítame aj vôľu zo strany čínskej vlády prijať zahraničnú pomoc. Dovoľte mi vyjadriť tiež nádej, že sa takto zachová aj v budúcnosti, čím umožní, aby sa pomoc účinne dostala k tým, ktorí ju potrebujú. Okrem toho nás teší, že v tomto prípade čínska vláda dovolila aj zahraničným médiám, aby poskytovali podrobné spravodajstvo o zemetrasení a dúfame, že umožní zahraničným novinárom poskytovať aj informácie o obnove v postihnutých oblastiach. Osobitne nás mrzí, že v budovách štátnych škôl, ktoré sa zrútili, prišlo o život množstvo detí a podporujeme čínske orgány v ich zámere vyšetriť dôvody, prečo tieto školy neboli postavené tak, aby zemetraseniu odolali, a aby sa na príslušných miestach za túto skutočnosť prevzala zodpovednosť. Predovšetkým by sme chceli čínskemu ľudu poskytnúť pomoc, ktorú potrebuje. Nepotrebuje vysoké sumy finančných prostriedkov, keďže disponuje najväčšími svetovými devízovými rezervami. Potrebuje praktickú pomoc a my, Európania, a naše členské štáty môžeme túto pomoc poskytnúť a ďakujeme pánovi komisárovi za opatrenia zamerané na pomoc, ku ktorým pristúpil. Podporíme každú činnosť určenú na pomoc ľuďom v oblastiach postihnutých katastrofou a na pomoc pri obnove ich obcí. Niektorí z nich sa budú musieť presťahovať do iných oblastí. Musíme poskytnúť pomoc, ktorá je na tieto účely potrebná. Naozaj ide o veľkú ľudskú tragédiu a súcitíme s obyvateľmi postihnutých oblastí a s celým čínskym národom."@sk19
"Gospa predsednica, predsedujoči, komisar, gospe in gospodje, moja skupina se pridružuje sožalju, ki sta ga kitajskemu ljudstvu izrazila Svet in Komisija po grozovitem potresu 12. maja. Vsem, ki so v potresu izgubili svojce ali so bili ranjeni, izrekamo iskreno sožalje. Prav tako podpiramo dejstvo, da so kitajski organi sprejeli hitre reševalne ukrepe, in pripravljenost kitajske vlade, da sprejme tujo pomoč. Upam, da se bo to nadaljevalo v prihodnosti, s čimer se bo omogočilo, da se bo pomoč učinkovito razdelila na območjih, kjer je taka pomoč potrebna. Poleg tega smo veseli, da je v tem primeru kitajska vlada dovolila podrobno poročanje tujih medijev o potresu, in upamo, da bo prav tako dovolila tuje poročanje o prizadevanju za obnovo na prizadetih območjih. Zlasti nam je žal, da je veliko učencev umrlo, ko so se državne šole porušile, in podpiramo namen kitajskih organov, da bodo raziskali razloge, zaradi katerih šole morda niso bile grajene protipotresno, ter zahtevali, da odgovornost za to prevzamejo vsi odgovorni. Zlasti smo pripravljeni kitajskemu ljudstvu zagotoviti pomoč, ki jo potrebuje. Ne potrebujejo veliko denarja, ker imajo največje denarne rezerve na svetu. Potrebujejo praktično pomoč, ki jo lahko zagotovimo Evropejci in naše države članice, ter se zahvaljujemo komisarju za ukrepe pomoči, ki jih je že sprejel. Podprli bomo vse ukrepe, katerih cilj je zagotavljanje pomoči ljudem v stiski na prizadetih območjih, in jim pomagali pri obnovi njihovih vasi. Nekateri se bodo morali preseliti na druga območja. Zagotovili bomo pomoč, ki je potrebna za to. To je resnično velika človeška tragedija, zato sočustvujemo s prebivalstvom na prizadetih območjih in celotnim kitajskim narodom."@sl20
". Fru talman, herr rådsordförande, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Min grupp ställer sig bakom de uttryck för sorg och medkänsla till det kinesiska folket som har gjorts av rådet och kommissionen efter den förfärliga jordbävningen den 12 maj. Vi erbjuder våra uppriktiga kondoleanser till alla dem som har efterlämnats eller skadats till följd av jordbävningen. Vi välkomnar även att de kinesiska myndigheterna har inlett snabba räddningsåtgärder, och vi välkomnar den kinesiska regeringens villighet att acceptera utländsk hjälp. Låt mig även ge uttryck för vår förhoppning att den kommer att fortsätta att göra det i framtiden, så att bistånd kan ges på ett effektivt sätt där det behövs. Vi är dessutom glada över att den kinesiska regeringen i detta fall även har tillåtit utländska medier att i detalj rapportera om jordbävningen, och vi hoppas att den även kommer att tillåta utländsk rapportering om återuppbyggnadsarbetet i de drabbade områdena. Vi beklagar särskilt att så många skolelever dog när statliga skolbyggnader rasade, och vi stöder de kinesiska myndigheternas uttalade avsikt att utreda orsakerna till att skolor kanske inte har byggts för att stå emot jordbävningar och ställa de ansvariga till svars. Framför allt är vi villiga att ge invånare i Kina den hjälp de behöver. De behöver inte få stora summor pengar, för de har världens största valutareserver. Det de behöver är praktisk hjälp, och vi européer och våra medlemsstater kan erbjuda denna hjälp, och vi tackar kommissionsledamoten för de biståndsåtgärder han redan har inlett. Vi ska stödja varje åtgärd som syftar till att hjälpa människor i katastrofområdena och hjälpa dem att återuppbygga sina byar. En del av dem måste kanske flytta till andra områden. Vi ska ge dem den hjälp som behövs för detta. Det är verkligen en stor mänsklig tragedi, och vi sympatiserar med befolkningen i de drabbade områdena och med hela Kina."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph