Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-333"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.24.3-333"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, je voudrais aussi vous remercier d'avoir mis à l'agenda un débat sur la situation humanitaire dans la province de Sichuan en Chine suite au tremblement de terre du 12 mai dernier. Le Président Barroso, Mme Ferrero-Waldner et moi-même avons exprimé notre sympathie et souligné la volonté du peuple européen de venir en aide au peuple chinois. La mobilisation des autorités chinoises et de l'armée en particulier a été rapide et massive. Il faut dire que la gestion de la crise fut efficace, nous devons les en féliciter. Face à l'ampleur des dégâts et des besoins, la Chine a fait appel à l'assistance internationale le 13 mai, l'Union européenne a réagi très rapidement à cette demande. La Commission a envoyé un expert humanitaire ECHO pour une mission d'une semaine dans la zone affectée. Sur base des informations de cet expert, le 16 mai, la Commission a adopté une décision de première urgence de deux millions d'euros. Ce montant permettra à la Croix-Rouge de fournir des tentes, des couvertures, de l'eau potable et des produits de première nécessité. L'équipe de coordination et d'évaluation du mécanisme de protection civile de la Commission est également sur place à Chengdu. Elle est en contact avec les autorités locales afin de permettre à l'aide européenne d'arriver rapidement aux personnes qui en ont besoin. Les États membres ont également répondu rapidement en contribuant à l'appel d'urgence de la Fédération de la Croix-Rouge, en envoyant du matériel d'urgence et en offrant l'aide d'équipes de recherche et de secours. Au total, la contribution de l'Union européenne dépasse déjà les dix millions d'euros. La Commission européenne, le MIC et RELEX travaillent ensemble et tiennent les États membres ainsi que la Chine au courant de l'assistance de l'Union européenne. Il est à noter que les autorités chinoises contrôlent strictement les autorisations d'accès sur le terrain pour les équipes internationales. Sur base de nos évaluations, les principaux besoins concernent l'eau et l'assainissement, les abris temporaires, des produits de première nécessité, les médicaments et l'équipement médical. Malheureusement, les nombreuses et fortes répliques sismiques perturbent fortement les opérations de secours. La crainte majeure, c'est que des infrastructures vitales comme les barrages, les digues ou les centrales électriques se rompent ou s'écroulent, créant une seconde catastrophe humanitaire."@fr8
lpv:translated text
". − Vážená paní předsedající, chtěl bych se také poděkovat za začlenění rozpravy o humanitární situaci v čínské provincii Si-čchuan po zemětřesení z 12. května na pořad jednání. Předseda Barroso, paní Ferrero-Waldnerová a já jsme vyjádřili svou soustrast a zdůraznili jsme vůli evropských občanů pomoci čínskému národu. Mobilizace čínských orgánů a zejména armády byla rychlá a nabyla velkého rozsahu. Musím říci, že řízení krize bylo účinné a orgány si zaslouží naši gratulaci. Vzhledem k rozsahu škod a potřeb v souvislosti s nimi čínská vláda 13. května požádala o mezinárodní pomoc a EU rychle na tuto výzvu zareagovala. Komise vyslala odborníka na humanitární pomoc z úřadu ECHO na týdenní misi do postižené oblasti. Na základě zprávy, kterou tento odborník předložil 16. května, Komise přijala rozhodnutí o okamžité pomoci, jímž vyčlenila dva miliony EUR. Červenému kříži to umožní poskytnout stany, přikrývky, pitnou vodu a základní potřeby. V Čcheng-tu se nachází i koordinační a hodnotící tým mechanismu Komise na civilní ochranu. Spolupracuje s místnými orgány s cílem urychlit přísun evropské pomoci pro ty, kteří ji potřebují. Členské státy také rychle reagovaly na mimořádnou výzvu Mezinárodní federace společností Červeného kříže a do oblasti poslaly zařízení na mimořádné situace a vyslaly i pátrací a záchranářské týmy. Celkový příspěvek od EU dnes představuje více než deset milionů EUR. Evropská komise, Monitorovací a informační centrum a Krizová platforma spolupracují a členským státům a Číně poskytují aktualizované informace o pomoci z EU. Je zapotřebí poznamenat, že čínské orgány provádějí přísné kontroly místních povolení přístupu pro mezinárodní týmy. Na základě našich hodnocení jsou nejdůležitější potřeba vody a hygienická zařízení, dočasné přístřešky, základní výrobky, léky a zdravotnické zařízení. Množství velkých následných otřesů však bohužel záchranářské operace komplikuje. Největší obavy představuje strach ze zhroucení nebo kolapsu základní infrastruktury, jako jsou vodní přehrady, protizáplavové hráze nebo elektrárny, což by vedlo k další humanitární katastrofě."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil også sige tak, fordi De har sat en debat om den humanitære situation i den kinesiske Sichuanprovins efter jordskælvet den 12. maj på dagsordenen. Kommissionsformand Barroso, fru Ferrero-Waldner og jeg har tilkendegivet vores deltagelse og understreget det europæiske folks ønske om at hjælpe det kinesiske folk. De kinesiske myndigheder og ikke mindst hæren reagerede hurtigt og massivt. Vi må indrømme, at krisen blev håndteret effektivt, og det bør vi lykønske dem med. I betragtning af skadernes og behovets omfang anmodede Kina om international bistand den 13. maj, og EU efterkom meget hurtigt denne anmodning. Kommissionen sendte en ECHO-humanitærhjælpsekspert en uge til det ramte område. På grundlag af denne eksperts oplysninger traf Kommissionen den 16. maj en afgørelse om at yde 2 millioner euro til akut nødhjælp. Med dette beløb kan Røde Kors levere telte, tæpper, drikkevand og basale fødevarer. Kommissionens vurderings- og koordineringshold vedrørende civilbeskyttelsesordningen er også i Chengdu. Det er i kontakt med de lokale myndigheder for at få den europæiske bistand hurtigere frem til de nødlidende. Medlemsstaterne har også imødekommet Røde Kors Forbundets katastrofeappel om hjælp med fremsendelse af nødhjælpsmateriel og bistand fra beredskabs- og redningskorps. Samlet har EU allerede bidraget med over 10 millioner euro. Kommissionen, MIC og Den Fælles Tjeneste for Eksterne Forbindelser arbejder sammen og holder løbende medlemsstaterne og Kina underrettet om EU's nødhjælpsarbejde. Det skal bemærkes, at de kinesiske myndigheder fører streng kontrol med de internationale nødhjælpsarbejderes adgangstilladelser på stedet. Ud fra vores vurderinger er de største behov vand og sanitet, midlertidigt husly, basale fødevarer, medicin og medicinsk udstyr. Desværre hæmmer de mange efterskælv stærkt redningsarbejdet. Det frygtes mest, at vitale infrastrukturer som dæmninger, diger og elværker bryder eller styrter sammen og forårsager endnu en humanitær katastrofe."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie eine Aussprache über die humanitäre Lage in der chinesischen Provinz Sichuan nach dem Erdbeben vom 12. Mai dieses Jahres auf die Tagesordnung gesetzt haben. Präsident Barroso, Frau Ferrero-Waldner und ich haben unser Mitgefühl zum Ausdruck gebracht und den Willen des europäischen Volkes unterstrichen, dem chinesischen Volk zu Hilfe zu eilen. Die Mobilisierung seitens der chinesischen Behörden und insbesondere der Armee erfolgte schnell und großräumig. Man muss sagen, dass das Krisenmanagement effizient war, und wir sollten die Behörden dazu beglückwünschen. Angesichts des Ausmaßes der Schäden und angesichts ihrer Not rief die chinesische Regierung am 13. Mai zu internationaler Hilfe auf, und die Europäische Union reagierte sehr schnell auf diesen Hilferuf. Die Kommission entsandte einen Sachverständigen der Generaldirektion Humanitäre Hilfe (ECHO) für eine Woche in das betroffene Gebiet. Auf der Grundlage eines Berichts dieses Sachverständigen fasste die Kommission am 16. Mai einen ersten Nothilfebeschluss über zwei Millionen Euro. Dies wird es dem Roten Kreuz ermöglichen, Zelte, Decken, Trinkwasser und grundlegende Bedarfsgüter zu liefern. Das Koordinierungs- und Bewertungsteam für das Gemeinschaftsverfahren der Kommission für den Katastrophenschutz ist ebenfalls in Chengdu vor Ort. Es steht mit den örtlichen Behörden in Verbindung, damit die europäische Hilfe schneller bei denen anlangt, die sie benötigen. Auch die Mitgliedstaaten haben rasch auf den Notruf der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften reagiert, indem sie Erste-Hilfe-Ausrüstung schickten und den Such- und Rettungsmannschaften Hilfe leisteten. Alles in allem beläuft sich der Beitrag der EU bereits auf mehr als zehn Millionen Euro. Die Europäische Kommission, das Beobachtungs- und Informationszentrum und die Krisenplattform der GD Außenbeziehungen arbeiten zusammen und halten sowohl die Mitgliedstaaten als auch China in Bezug auf die Hilfe der Europäischen Union auf dem Laufenden. Man darf nicht vergessen, dass die chinesischen Behörden die Zutrittsgenehmigungen der internationalen Mannschaften für das Gebiet streng kontrollieren. Ausgehend von unseren Einschätzungen sind Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Behelfsunterkünfte, lebensnotwendige Lebensmittel, Medikamente und medizinische Ausrüstung die Dinge, die am dringendsten benötigt werden. Starke Nachbeben stören die Rettungsaktionen leider ganz erheblich. Die Hauptsorge besteht nun darin, dass die lebensnotwendigen Infrastrukturbauten, wie Staudämme, Deiche oder Kraftwerke, brechen oder einstürzen und somit eine zweite humanitäre Katastrophe hervorrufen könnten."@de9
". − Κυρία Πρόεδρε, θέλω κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την ένταξη αυτής της συζήτησης στην ατζέντα για την ανθρωπιστική κατάσταση στην κινεζική επαρχία Σιτσουάν μετά τον σεισμό της 12ης Μαΐου. Ο Πρόεδρος Barroso, η κ. Ferrero-Waldner και εγώ εκφράσαμε τα συλλυπητήριά μας και τονίσαμε την επιθυμία του ευρωπαϊκού λαού να βοηθήσει τον κινεζικό λαό. Η κινητοποίηση από τις κινεζικές αρχές και τον στρατό ειδικά υπήρξε άμεση και μεγάλης κλίμακας. Πρέπει να αναφερθεί ότι η διαχείριση της κρίσης ήταν επαρκής και οι αρχές αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. Υπό το πρίσμα της έκτασης της ζημιάς και των αναγκών της, η κινεζική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια στις 13 Μαΐου και η ΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση. Η Επιτροπή έστειλε έναν εμπειρογνώμονα της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε αποστολή διάρκειας μίας εβδομάδας στην πληγείσα περιοχή. Μετά από έκθεση του εμπειρογνώμονα στις 16 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε μια απόφαση παροχής έκτακτης βοήθειας για τη δαπάνη δύο εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό θα επιτρέψει στον Ερυθρό Σταυρό να παράσχει σκηνές, κουβέρτες, πόσιμο νερό και είδη πρώτης ανάγκης. Η ομάδα συντονισμού και εκτίμησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Επιτροπής βρίσκεται επίσης στην πόλη Τσενγκντού. Είναι σε επαφή με τις τοπικές αρχές για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής βοήθειας πιο γρήγορα για όσους την έχουν ανάγκη. Τα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν επίσης άμεσα στην επείγουσα έκκληση από την Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού στέλνοντας εξοπλισμό εκτάκτου ανάγκης και παρέχοντας ομάδες αναζήτησης και διάσωσης. Η συνολική συνδρομή της ΕΕ έχει ήδη ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης και η πλατφόρμα κρίσεων συνεργάζονται και κρατούν ενήμερα τα κράτη μέλη και την Κίνα όσον αφορά τη βοήθεια της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κινεζικές αρχές ασκούν αυστηρό έλεγχο στις τοπικές άδειες πρόσβασης για τις διεθνείς ομάδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι βασικές ανάγκες είναι για νερό και συνθήκες υγιεινής, προσωρινά καταφύγια, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό. Δυστυχώς, πολλοί μεγάλοι μετασεισμοί παρακωλύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Η βασική ανησυχία είναι μήπως σταματήσουν να λειτουργούν ή καταρρεύσουν οι ζωτικές υποδομές, όπως τα φράγματα, τα αναχώματα ή οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας έτσι δεύτερη ανθρωπιστική καταστροφή."@el10
". − Madam President, I also wish to thank you for placing a debate on the agenda on the humanitarian situation in the Chinese province of Sichuan following the earthquake on 12 May. President Barroso, Mrs Ferrero-Waldner and I have expressed our condolences and stressed the desire of the European people to help the Chinese people. Mobilisation by the Chinese authorities and the army in particular was swift and large-scale. It must be said that the crisis management was efficient, and the authorities deserve our congratulations. In view of the extent of the damage and its needs, the Chinese Government appealed for international assistance on 13 May and the EU was quick to respond to the call. The Commission sent an ECHO humanitarian aid expert on a one-week mission to the area affected. Following a report by the expert on 16 May, the Commission adopted an emergency relief decision to disburse two million euros. This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials. The coordination and assessment team of the Commission’s civil protection mechanism is also at Chengdu. It is in contact with the local authorities to bring in European aid more rapidly for those in need. The Member States also responded swiftly to the emergency call from the Red Cross Federation by sending emergency equipment and providing search and rescue teams. The total EU contribution is already over ten million euros. The European Commission, the Monitoring Information Centre and the Crisis Platform are working together and are keeping the Member States and China up to date with EU assistance. It should be noted that the Chinese authorities exercise strict control over local access permits for international teams. On the basis of our evaluations, the main needs are water and sanitation, temporary shelters, essential products, medicines and medical equipment. Many major after-shocks are hampering rescue operations, unfortunately. The main concern is that vital infrastructure such as dams, dykes or electrical power stations will break down or collapse, thereby creating a second humanitarian disaster."@en4
". − Señora Presidenta, me gustaría agradecerle la inclusión en el orden del día de un debate sobre la situación humanitaria en la provincia de Sichuan en China tras el terremoto que se produjo el pasado 12 de mayo. El Presidente Barroso, la señora Ferrero-Waldner y yo mismo hemos transmitido nuestras condolencias y subrayado la voluntad del pueblo europeo de ayudar al pueblo chino. La movilización de las autoridades chinas y, especialmente, del ejército ha sido rápida y masiva. Hay que decir que la gestión de la crisis ha sido eficiente y que debemos felicitar a las autoridades por ello. Frente a la magnitud de los destrozos y las necesidades existentes, el 13 de mayo el Gobierno chino pidió el envío de ayuda internacional y la UE reaccionó muy rápidamente a esta petición. La Comisión envió un experto en ayuda humanitaria ECHO para una misión de una semana en la zona afectada. Sobre la base de la información de este experto, el 16 de mayo la Comisión adoptó una decisión de emergencia en relación con el desembolso de dos millones de euros. Ello permitirá a la Cruz Roja suministrar tiendas, mantas, agua potable y productos de primera necesidad. El equipo de coordinación y evaluación del mecanismo de protección civil de la Comisión también se encuentra desplegado en Chengdu. Tal equipo está en contacto con las autoridades locales para que la ayuda europea llegue rápidamente a las personas que la necesitan. Los Estados miembros también han respondido rápidamente contribuyendo al llamamiento de emergencia realizado por la Federación de la Cruz Roja y enviando material de emergencia y ofreciendo la ayuda de equipos de búsqueda y rescate. La contribución total de la Unión Europea supera ya los diez millones de euros. La Comisión Europea, el Centro de Control e Información (CCI) y la Plataforma de Crisis RELEX están colaborando entre sí y mantienen a los Estados miembros y a China al corriente de la ayuda de la Unión Europea. Cabe destacar que las autoridades chinas controlan estrictamente las autorizaciones de acceso sobre el terreo a los equipos internacionales. Sobre la base de nuestras evaluaciones, las principales necesidades conciernen al agua y el saneamiento, los refugios temporales, los productos de primera necesidad, los medicamentos y el equipamiento médico. Desgraciadamente, las numerosas y fuertes réplicas sísmicas impiden que las operaciones de rescate se desarrollen adecuadamente. La principal preocupación se refiere al colapso de infraestructuras esenciales, como las presas, los diques o las centrales eléctricas, lo que crearía una segunda catástrofe humanitaria."@es21
"− Proua juhataja, ka mina tahan teid tänada selle eest, et võtsite päevakorda Hiina Sichuani provintsi humanitaarolukorra pärast 12. mai maavärinat. President Barroso, Benita Ferrero-Waldner ja mina oleme avaldanud oma kaastunnet ning rõhutanud Euroopa rahvaste soovi Hiina rahvast aidata. Hiina ametivõimude ja eriti sõjaväe mobilisatsioon oli kiire ja ulatuslik. Tuleb öelda, et kriisiohjamine oli tõhus ning ametivõimud väärivad meie õnnitlusi. Arvestades kahju ulatuse ja oma vajadustega, palus Hiina valitsus 13. mail rahvusvahelist abi ning EL reageeris sellele palvele kiiresti. Komisjon saatis kannatanud piirkonda ühenädalasele missioonile Euroopa Humanitaarabi Ameti eksperdi. Pärast eksperdi 16. mail esitatud aruannet võttis komisjon vastu hädaabi käsitleva otsuse kahe miljoni euro eraldamiseks. See võimaldab Punasel Ristil tarnida telke, tekke, joogivett ja esmatarbekaupu. Komisjoni tsiviilkaitsemehhanismi koordinatsiooni- ja hindamisrühm viibib samuti Chengdus. See on kontaktis kohalike ametivõimudega, et viia Euroopa abi kiiremini abivajajateni. Samuti reageerisid liikmesriigid kiiresti Punase Risti abipalvele, saates hädaabivarustust ning otsingu- ja päästemeeskondi. ELi abi kogusumma ületab juba kümme miljonit eurot. Euroopa Komisjon, seireandmekeskus ja kriisiohjamisüksus teevad koostööd ning hoiavad liikmesriike ja Hiinat kursis ELi abiga. Tuleb märkida, et Hiina ametivõimud kontrollivad rangelt rahvusvaheliste meeskondade juurdepääsulubasid kohalikele piirkondadele. Meie hinnangute põhjal on põhivajadusteks vesi ja sanitaarabinõud, ajutised peavarjud, esmatarbekaubad, ravimid ja meditsiinivarustus. Kahjuks takistavad päästeoperatsioone paljud tugevad järeltõuked. Peamine mure puudutab eluliste infrastruktuuride, näiteks tammide, kaitsetammide ja elektrijaamade rikkeid või purunemist, mis tekitaks teise humanitaarkatastroofi."@et5
". − Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä siitä, että otitte esityslistalle keskustelun Kiinan Sichuanin maakunnan humanitaarisesta tilanteesta 12. toukokuuta tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Puheenjohtaja Barroso, komission jäsen Ferrero-Waldner ja minä olemme ilmaisseet osanottomme ja korostaneet eurooppalaisten haluavan auttaa kiinalaisia. Kiinan viranomaiset ja erityisesti armeija mobilisoituivat nopeasti ja laajalle. On todettava, että kriisihallinto oli tehokasta, ja viranomaiset ansaitsevat onnittelumme. Tuhojen laajuuden ja tarpeidensa vuoksi Kiinan hallitus pyysi kansainvälistä apua 13. toukokuuta, ja EU vastasi pyyntöön nopeasti. Komissio lähetti ECHO:n humanitaarisen avun asiantuntijan viikoksi tuhoalueelle. Asiantuntijan 16. toukokuuta toimittaman raportin perusteella komissio teki päätöksen kahden miljoonan euron hätäavun antamisesta. Näin Punainen Risti voi toimittaa alueelle telttoja, juomavettä ja perustarvikkeita. Komission pelastuspalvelumekanismin koordinointi- ja arviointiryhmä on myös Chengdussa. Se on yhteydessä paikallisviranomaisiin tuodakseen eurooppalaisen avun nopeasti sitä tarvitseville. Myös jäsenvaltiot vastasivat nopeasti Punaisen Ristin hätäapupyyntöön, lähettivät hätävarusteita ja tarjosivat etsintä- ja pelastusryhmiä. EU:n avustusten kokonaismäärä on jo yli kymmenen miljoonaa euroa. Euroopan komissio, seuranta- ja tietokeskus sekä kriisiyksikkö tekevät yhteistyötä ja pitävät jäsenvaltioita ja Kiinaa ajan tasalla EU:n avun osalta. On pantava merkille, että Kiinan viranomaiset valvovat tiukasti kansainvälisten ryhmien paikallisia kulkulupia. Arviomme perusteella eniten tarvitaan vettä ja viemäröintiä, väliaikaisia suojia, perustarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita. Monet voimakkaat jälkijäristykset haittaavat valitettavasti pelastusoperaatioita. Suurin huoli koskee patojen, vallien ja sähkövoimaloiden särkymistä tai romahtamista, josta seuraisi toinen humanitaarinen katastrofi."@fi7
". − Elnök asszony, szeretnék Önnek is köszönetet mondani, amiért napirendre tűzte a kínai Szecsuan tartományban a május 12-én bekövetkezett földrengés következtében kialakult humanitárius helyzet kérdését. Barroso elnök úr, Ferrero-Waldner asszony, és jómagam, részvétünket fejeztük ki, és hangsúlyoztuk az európaiak készségét, hogy segítsék a kínai népet. A kínai hatóságoknak — mindenekelőtt a hadseregnek — a mozgósítása gyors és nagyarányú volt. El kell ismerni, hogy hatékonyan kezelték a válságot, és ezért kiérdemlik elismerésünket. A kár nagyságára és a szükségletekre való tekintettel, a kínai kormány május 13-án nemzetközi segítséget kért, az EU pedig erre gyorsan válaszolt. A Bizottság az ECHO humanitárius ügyekkel foglalkozó szakemberét küldte egy hétre az érintett területre. Május 16-án, a szakértő jelentését követően, a Bizottság egy kétmillió eurós sürgősségi segélyről szóló határozatot fogadott el. Ez lehetővé teszi a Vöröskereszt számára, hogy sátrakat, takarókat, ivóvizet, alapvető dolgokat szállítson a helyszínre. A Bizottság polgári védelmi szervezetének koordinálást és kárfelmérést végző csoportja is ott van Chengduban. A csapat kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, hogy minél gyorsabban eljuttatathassák az európai segélyt a rászorulóknak. A tagállamok szintén gyorsan reagáltak a Vöröskereszt Szövetség segélyhívására, és sürgősségi felszerelést, kutató-, és mentőcsapatokat küldtek. Összességében, az uniós hozzájárulás már meghaladja a tízmillió eurót. Az Európai Bizottság, a Felügyeleti Tájékoztatóközpont, és a Válságplatform együttműködnek egymással, folyamatosan tájékoztatják a tagállamokat és Kínát az uniós segítségről. Megjegyezném, hogy a kínai hatóságok szigorúan ellenőrzik a nemzetközi csoportoknak a helyszínre utazáshoz kapcsolódó engedélyét. Értékelésünk alapján a legnagyobb igény a következők terén mutatkozik: víz és közegészségügyi ellátás, ideiglenes menedék, létszükségleti termékek, gyógyszerek és orvosi felszerelések. Sajnos, a gyakori és erőteljes utórengések akadályozzák a mentőtevékenységeket. Aggodalomra leginkább az ad okot, hogy az olyan létfontosságú infrastrukturális elemek, mint a gátak, töltések vagy a villamos-erőművek összeomolhatnak, esetleg összedőlhetnek, és ezzel újabb humanitárius katasztrófát idéznek elő."@hu11
". − Signora Presidente, anch’io desidero ringraziare per aver inserito nell’ordine del giorno una discussione sulla situazione umanitaria nella provincia cinese di Sichan in seguito al terremoto del 12 maggio. Il Presidente Barroso, il Commissario Ferrero-Waldner e io abbiamo espresso le nostre più sentite condoglianze e abbiamo sottolineato il desiderio del popolo europeo di aiutare la popolazione cinese. La mobilitazione delle autorità cinesi e dell’esercito è stata rapida e massiccia. Va detto che la gestione della crisi è stata efficiente e che le autorità si meritano le nostre congratulazioni. Vista l’ampiezza di danni e necessità, il 13 maggio il governo cinese ha richiesto assistenza internazionale e l’UE è stata solerte nel rispondere all’appello. La Commissione ha inviato in missione per una settimana un esperto ECHO in aiuti umanitari nella zona colpita. In base alle informazioni trasmesse da tale esperto, il 16 maggio, la Commissione ha adottato una decisione di prima urgenza di due milioni di euro. Ciò permetterà alla Croce Rossa di fornire tende, coperte, acqua potabile e beni di prima necessità. La squadra di coordinamento e valutazione del meccanismo di protezione civile della Commissione è presente anche a Chengdu. Essa è in contatto con le autorità locali al fine di permettere agli aiuti europei di raggiungere più rapidamente coloro che ne hanno bisogno. Gli Stati membri hanno anche risposto rapidamente all’appello d’urgenza della Federazione della Croce Rossa inviando materiale d’urgenza e fornendo squadre di ricerca e soccorso. Il contributo totale dell’UE supera già i dieci milioni di euro. La Commissione, il Centro di monitoraggio e di informazione e la Piattaforma di crisi lavorano insieme e tengono informati gli Stati membri e la Cina in merito all’assistenza dell’UE. Occorre notare che le autorità cinesi esercitano un rigido controllo delle autorizzazioni di accesso nel territorio delle squadre internazionali. In base alle nostre valutazioni, i bisogni principali sono acqua e impianti igienico-sanitari, alloggi temporanei, prodotti di prima necessità, medicinali e apparecchiature mediche. Purtroppo, molte grosse scosse di assestamento ostacolano le operazioni di salvataggio. Il timore principale è che infrastrutture vitali, come dighe, argini o centrali elettriche si rompano o crollino, creando in tal modo un secondo disastro umanitario."@it12
"Ponia Pirmininke, norėčiau padėkoti, kad į dienotvarkę buvo įtrauktos diskusijos apie humanitarinę situaciją Kinijos Sičuanio provincijoje po gegužės 12 d. įvykusio žemės drebėjimo. Drauge su pirmininku J. M. Barrosu ir ponia B. Ferrero-Waldner išreiškėme užuojautą ir pabrėžėme Europos žmonių norą padėti Kinijos gyventojams. Kinijos valdžios institucijų, ypač kariuomenės, mobilizacija buvo skubi ir didelio masto. Reikia pripažinti, kad krizės valdymas buvo veiksmingas, o valdžios institucijos nusipelno mūsų pasveikinimo. Atsižvelgdama į žalos ir jos atitaisymo poreikių mastą, Kinijos vyriausybė gegužės 13 d. paprašė tarptautinės pagalbos ir ES skubiai atsiliepė į šį prašymą. Komisija išsiuntė ECHO humanitarinės pagalbos ekspertą į nukentėjusią zoną vienos savaitės misijai. Remdamasi gegužės 16 d. eksperto ataskaita, Komisija priėmė skubios pagalbos sprendimą išmokėti 2 mln. eurų. Tai padės Raudonajam Kryžiui tiekti palapines, antklodes, geriamąjį vandenį ir reikalingiausius daiktus. Komisijos civilinės saugos mechanizmo koordinavimo ir vertinimo grupė yra ir Čengdu. Ji bendrauja su vietos valdžios institucijomis, siekdama pagreitinti Europos paramos tiekimą jos laukiantiems. Šalys narės taip pat greitai reagavo į Raudonojo Kryžiaus federacijos pavojaus signalą ir išsiuntė skubią įrangą bei paieškos ir gelbėjimo grupes. Bendra ES parama šiuo metu jau siekia daugiau kaip 10 mln. eurų. Europos Komisija, Stebėsenos ir informacijos centras bei Krizių programa dirba drauge perduodamos ES paramą šalims narėms ir Kinijai. Reikia pastebėti, kad Kinijos valdžios institucijos griežtai kontroliuoja tarptautinių grupių vietinius įvažiavimo leidimus. Pagal mūsų įvertinimus, pagrindiniai poreikiai yra vanduo ir sanitarinės sąlygos, laikinos pastogės, pagrindiniai produktai, vaistai ir medicinos įranga. Deja, žmonių patirtas šokas trukdo gelbėjimo operacijoms. Pagrindinis rūpestis – infrastruktūra, pavyzdžiui, užtvankos, pylimai arba elektros jėgainės, kurios gali sulūžti arba nugriūti, paskatindamos antrą humanitarinę katastrofą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es arī vēlos jums pateikties par to, ka šo debašu darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Ķīnas provinces Sičuānas humāno situāciju pēc 12. maija zemestrīces. Priekšēdētājs kungs kundze un es esam izteikuši savu līdzjūtību un uzsvēruši Eiropas pilsoņu vēlēšanos palīdzēt Ķīnas tautai. Ķīnas iestāžu un jo īpaši armijas mobilizācija bija ātra un plašā mērogā. Jāsaka, ka krīzes vadīšana bija efektīva, un iestādes ir pelnījušas mūsu apsveikumus. Ņemot vērā postījumu apmērus un to izraisītās vajadzības, Ķīnas valdība 13. maijā lūdza starptautisku palīdzību, un Eiropas Savienība ātri atbildēja uz šo lūgumu. Komisija nosūtīja Humānās palīdzības ģenerāldirektorāta ( ) humānās palīdzības ekspertu vienas nedēļas komandējumā uz katastrofas skarto reģionu. Pēc eksperta 16. maija ziņojuma Komisija pieņēma ārkārtas palīdzības lēmumu izmaksāt divus miljonus eiro. Šī nauda ļaus Sarkanajam Krustam piegādāt teltis, segas, dzeramo ūdeni un pirmās nepieciešamības lietas. Komisijas civilās aizsardzības mehānisma koordinācijas un novērtēšanas komanda ir arī Čengdu. Tā sadarbojas ar vietējām iestādēm, lai pēc iespējas ātrāk nogādātu Eiropas palīdzību tiem, kam tā nepieciešama. Arī dalībvalstis ātri reaģēja uz Sarkanā Krusta federācijas ārkārtas aicinājumu, nosūtot ārkārtas ekipējumu un nodrošinot meklēšanas un glābšanas komandas. Kopējais Eiropas Savienības ieguldījums jau pārsniedz desmit miljonus eiro. Eiropas Komisija, Uzraudzības informācijas centrs un Krīžu platforma strādā kopā un informē dalībvalstis, un līdz šim brīdim nodrošina Ķīnai Eiropas Savienības palīdzību. Jāpiezīmē, ka Ķīnas iestādes attiecībā uz starptautiskajām komandām īsteno stingru vietējās piekļuves atļauju kontroli. Pamatojoties uz mūsu novērtējumu, galvenās vajadzības ir ūdens un sanitārija, pagaidu nojumes, nepieciešamie produkti, medikamenti un medicīniskais aprīkojums. Diemžēl nopietni pēcgrūdieni kavē glābšanas darbus. Galvenās bažas rada tas, ka tāda nozīmīga infrastruktūra kā dambji, aizsprosti un elektriskās spēkstacijas var pārtraukt darboties vai sabrukt, tādējādi radot otro humanitāro katastrofu."@lv13
"Madame la Présidente, je voudrais aussi vous remercier d'avoir mis à l'agenda un débat sur la situation humanitaire dans la province de Sichuan en Chine suite au tremblement de terre du 12 mai dernier. Le Président Barroso, Mme Ferrero-Waldner et moi-même avons exprimé notre sympathie et souligné la volonté du peuple européen de venir en aide au peuple chinois. La mobilisation des autorités chinoises et de l'armée en particulier a été rapide et massive. Il faut dire que la gestion de la crise fut efficace, nous devons les en féliciter. Face à l'ampleur des dégâts et des besoins, la Chine a fait appel à l'assistance internationale le 13 mai, l'Union européenne a réagi très rapidement à cette demande. La Commission a envoyé un expert humanitaire ECHO pour une mission d'une semaine dans la zone affectée. Sur base des informations de cet expert, le 16 mai, la Commission a adopté une décision de première urgence de deux millions d'euros. Ce montant permettra à la Croix-Rouge de fournir des tentes, des couvertures, de l'eau potable et des produits de première nécessité. L'équipe de coordination et d'évaluation du mécanisme de protection civile de la Commission est également sur place à Chengdu. Elle est en contact avec les autorités locales afin de permettre à l'aide européenne d'arriver rapidement aux personnes qui en ont besoin. Les États membres ont également répondu rapidement en contribuant à l'appel d'urgence de la Fédération de la Croix-Rouge, en envoyant du matériel d'urgence et en offrant l'aide d'équipes de recherche et de secours. Au total, la contribution de l'Union européenne dépasse déjà les dix millions d'euros. La Commission européenne, le MIC et RELEX travaillent ensemble et tiennent les États membres ainsi que la Chine au courant de l'assistance de l'Union européenne. Il est à noter que les autorités chinoises contrôlent strictement les autorisations d'accès sur le terrain pour les équipes internationales. Sur base de nos évaluations, les principaux besoins concernent l'eau et l'assainissement, les abris temporaires, des produits de première nécessité, les médicaments et l'équipement médical. Malheureusement, les nombreuses et fortes répliques sismiques perturbent fortement les opérations de secours. La crainte majeure, c'est que des infrastructures vitales comme les barrages, les digues ou les centrales électriques se rompent ou s'écroulent, créant une seconde catastrophe humanitaire."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, ik wil u er ook voor bedanken dat u een debat op de agenda heeft gezet over de humanitaire situatie in de Chinese provincie Sichuan na de aardbeving van 12 mei. Voorzitter Barroso, mevrouw Ferrero-Waldner en ik willen ons medeleven betuigen en benadrukken dat Europa China wil helpen. Mobilisatie door de Chinese autoriteiten en vooral het leger gebeurde snel en grootschalig. Het dient te worden gezegd dat het crisismanagement zeer efficiënt was. Hiervoor verdienen de autoriteiten onze felicitaties. Gezien de omvang van de schade en de daaruit volgende behoeftes, vroeg de Chinese regering op 13 mei internationale hulp. De EU heeft hier snel op gereageerd. De Commissie stuurde een ECHO-deskundige voor een missie van een week naar de getroffen regio. Na een verslag van de deskundige op 16 mei nam de Commissie de beslissing om twee miljoen euro vrij te maken. Hierdoor kan het Rode Kruis tenten, lakens, drinkwater en basisbenodigdheden aanleveren. Het coördinatie- en evaluatieteam van het mechanisme voor civiele bescherming van de Commissie is ook in Chengdu aanwezig. Daar heeft het team contact met de plaatselijke autoriteiten om Europese hulp sneller bij de hulpbehoevenden te krijgen. De lidstaten hebben ook snel gereageerd op de dringende oproep van de Federatie van het Rode Kruis om nooduitrusting te sturen en voor reddingsteams te zorgen. De totale EU-bijdrage bedraagt reeds meer dan tien miljoen euro. De Europese Commissie, de evaluatie- en informatiedienst en het Crisisplatform werken samen en houden de lidstaten en China op de hoogte van EU-hulp. De Chinese autoriteiten controleren zeer strikt plaatselijke toegang voor internationale teams. Op basis van onze evaluaties is er vooral nood aan water, sanitair, tijdelijke onderkomens, basisproducten, medicijnen en medisch materiaal. Verschillende belangrijke naschokken belemmeren spijtig genoeg reddingsoperaties. De voornaamste zorg is dat cruciale infrastructuur zoals dammen, dijken of elektriciteitscentrales het begeven of instorten, waardoor een tweede humanitaire ramp zou ontstaan."@nl3
". − Pani przewodnicząca! Pragnę również podziękować za włączenie do porządku obrad debaty na temat sytuacji humanitarnej w chińskiej prowincji Syczuan po trzęsieniu ziemi w dniu 12 maja. Przewodniczący Barroso, pani Ferrero-Waldner oraz ja złożyliśmy kondolencje i wyraziliśmy pragnienie mieszkańców Europy, aby pomóc narodowi chińskiemu. Mobilizacja dokonana przez chińskie władze i wojsko była szybka i prowadzona na wielką skalę. Należy powiedzieć, że zarządzanie kryzysowe jest efektywne, a władze zasługują na pochwały. Wobec ogromu zniszczeń rząd chiński zaapelował o pomoc międzynarodową w dniu 13 maja, a UE szybko na ten apel odpowiedziała. Komisja wysłała eksperta do spraw pomocy humanitarnej z ECHO na tygodniową misję do rejonu trzęsienia. Po sprawozdaniu eksperta przesłanym 16 maja Komisja zadecydowała o przeznaczeniu dwóch milionów euro na potrzeby operacji ratunkowej. Pozwoli to Czerwonemu Krzyżowi na dostarczenie namiotów, koców, wody pitnej i podstawowego sprzętu. Zespół do spraw koordynacji i oceny mechanizmu ochrony ludności Komisji Europejskiej aktualnie pracuje w Czengdu. Zespół jest w kontakcie z miejscowymi władzami, by przyspieszyć dostarczenie europejskiej pomocy do najbardziej potrzebujących. Państwa członkowskie również odpowiedziały szybko na wezwanie Federacji Czerwonego Krzyża i wysłały ekipy poszukiwawcze i ratownicze. UE przeznaczyła już łącznie ponad 10 milionów euro. Komisja Europejska, Centrum Monitoringu Informacji oraz Platforma Kryzysowa pracują wspólnie i na bieżąco informują państwa członkowskie oraz Chiny o pomocy ze strony UE. Należy odnotować, że władze chińskie sprawują ścisłą kontrolę nad lokalnymi pozwoleniami dostępu dla ekip międzynarodowych. Na podstawie naszej oceny najbardziej potrzeba wody i urządzeń sanitarnych, tymczasowych schronisk, produktów pierwszej potrzeby, leków i sprzętu medycznego. Niestety duża liczba wstrząsów wtórnych utrudnia operacje ratownicze. Największy niepokój wzbudza fakt, że kluczowe obiekty infrastruktury, takie jak zapory, wały i elektrownie zostaną zniszczone lub rozpadną się, co może doprowadzić do następnej katastrofy humanitarnej."@pl16
". Senhora Presidente, gostaria também de lhe agradecer ter inscrito na ordem do dia um debate sobre a situação humanitária na província de Sichuan, na China, no seguimento do tremor de terra do passado dia de 12 de Maio. O Senhor Presidente Barroso, a Senhora Comissária Ferrero-Waldner e eu próprio manifestámos a nossa simpatia e salientámos a vontade do povo europeu de ajudar o povo chinês. A mobilização das autoridades chinesas, e nomeadamente do exército, foi rápida e maciça. Diga-se que a gestão da crise foi eficaz, facto pelo qual devemos felicitá-los. Face à amplitude dos prejuízos e das necessidades, a China apelou para a assistência internacional em 13 de Maio, e a União Europeia reagiu muito rapidamente a esse apelo. A Comissão enviou um perito humanitário ECHO para uma missão de uma semana na zona afectada. Com base nas informações desse perito, a 16 de Maio a Comissão adoptou uma decisão de urgência de prioridade máxima de 2 milhões de euros. Esse montante permitirá à Cruz Vermelha fornecer tendas, cobertores, água potável e produtos de primeira necessidade. A equipa de coordenação e avaliação do mecanismo de protecção civil da Comissão encontra-se igualmente no terreno em Chengdu. Está em contacto com as autoridades locais, a fim de permitir que a ajuda europeia chegue rapidamente às pessoas que dela precisam. Os Estados-Membros responderam também rapidamente, contribuindo para o apelo de urgência da Federação da Cruz Vermelha com o envio de material de emergência e a oferta de ajuda de equipas de procura e socorro. No total, a contribuição da União Europeia ultrapassa já os 10 milhões de euros. A Comissão Europeia, o MIC e a Plataforma para a crise estão a trabalhar juntos e mantêm os Estados-Membros, bem como a China, ao corrente da assistência da União Europeia. Note-se que as autoridades chinesas controlam apertadamente as autorizações de acesso ao terreno destinadas às equipas internacionais. Segundo as nossas avaliações, as principais necessidades incluem a água e o saneamento, os abrigos temporários, produtos de primeira necessidade, os medicamentos e o equipamento médico. Infelizmente, as numerosas e fortes réplicas sísmicas perturbam fortemente as operações de socorro. O principal medo é que as infra-estruturas vitais, como as barragens, os diques ou as centrais eléctricas se partam ou desabem, criando uma segunda catástrofe humanitária."@pt17
"Madame la Présidente, je voudrais aussi vous remercier d'avoir mis à l'agenda un débat sur la situation humanitaire dans la province de Sichuan en Chine suite au tremblement de terre du 12 mai dernier. Le Président Barroso, Mme Ferrero-Waldner et moi-même avons exprimé notre sympathie et souligné la volonté du peuple européen de venir en aide au peuple chinois. La mobilisation des autorités chinoises et de l'armée en particulier a été rapide et massive. Il faut dire que la gestion de la crise fut efficace, nous devons les en féliciter. Face à l'ampleur des dégâts et des besoins, la Chine a fait appel à l'assistance internationale le 13 mai, l'Union européenne a réagi très rapidement à cette demande. La Commission a envoyé un expert humanitaire ECHO pour une mission d'une semaine dans la zone affectée. Sur base des informations de cet expert, le 16 mai, la Commission a adopté une décision de première urgence de deux millions d'euros. Ce montant permettra à la Croix-Rouge de fournir des tentes, des couvertures, de l'eau potable et des produits de première nécessité. L'équipe de coordination et d'évaluation du mécanisme de protection civile de la Commission est également sur place à Chengdu. Elle est en contact avec les autorités locales afin de permettre à l'aide européenne d'arriver rapidement aux personnes qui en ont besoin. Les États membres ont également répondu rapidement en contribuant à l'appel d'urgence de la Fédération de la Croix-Rouge, en envoyant du matériel d'urgence et en offrant l'aide d'équipes de recherche et de secours. Au total, la contribution de l'Union européenne dépasse déjà les dix millions d'euros. La Commission européenne, le MIC et RELEX travaillent ensemble et tiennent les États membres ainsi que la Chine au courant de l'assistance de l'Union européenne. Il est à noter que les autorités chinoises contrôlent strictement les autorisations d'accès sur le terrain pour les équipes internationales. Sur base de nos évaluations, les principaux besoins concernent l'eau et l'assainissement, les abris temporaires, des produits de première nécessité, les médicaments et l'équipement médical. Malheureusement, les nombreuses et fortes répliques sismiques perturbent fortement les opérations de secours. La crainte majeure, c'est que des infrastructures vitales comme les barrages, les digues ou les centrales électriques se rompent ou s'écroulent, créant une seconde catastrophe humanitaire."@ro18
". − Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa tiež poďakovať za začlenenie rozpravy o humanitárnej situácii v čínskej provincii Si-čchuan po zemetrasení z 12. mája do programu rokovania. Predseda Barroso, pani Ferrero-Waldnerová a ja sme vyjadrili svoju sústrasť a zdôraznili sme vôľu európskych občanov pomôcť čínskemu národu. Mobilizácia čínskych orgánov, a najmä vojska, bola rýchla a dosiahla veľkého rozsahu. Musím povedať, že riadenie krízy bolo účinné a orgány si zaslúžia našu gratuláciu. Vzhľadom na rozsah škôd a jej potreby čínska vláda 13. mája požiadala o medzinárodnú pomoc a EÚ rýchlo na túto výzvu zareagovala. Komisia vyslala experta na humanitárnu pomoc z úradu ECHO na týždňovú misiu do postihnutej oblasti. Na základe správy od tohto experta, ktorú predložil 16. mája, Komisia prijala rozhodnutie o okamžitej pomoci, ktorým vyčlenila dva milióny EUR. Červenému krížu to umožní poskytnúť stany, prikrývky, pitnú vodu a základné nevyhnutnosti. V Čcheng-tu sa nachádza aj koordinačný a hodnotiaci tím mechanizmu Komisie na civilnú ochranu. Spolupracuje s miestnymi orgánmi, s cieľom urýchliť prísun európskej pomoci pre tých, ktorí ju potrebujú. Členské štáty tiež rýchlo reagovali na mimoriadnu výzvu Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a do oblasti poslali zariadenie na mimoriadne situácie a vyslali aj pátracie a záchranárske tímy. Celkový príspevok od EÚ dnes predstavuje viac ako desať miliónov EUR. Európska komisia, Monitorovacie a informačné centrum a Krízová platforma spolupracujú a členským štátom a Číne poskytujú aktualizované informácie o pomoci z EÚ. Je potrebné poznamenať, že čínske orgány vykonávajú prísne kontroly miestnych povolení na prístup pre medzinárodné tímy. Na základe našich hodnotení sú najdôležitejšími potreba vody a hygienické opatrenia, dočasné prístrešky, základné výrobky, lieky a zdravotnícke zariadenia. Množstvo veľkých následných otrasov však, bohužiaľ, záchranárske operácie komplikuje. Najväčšie obavy predstavuje strach zo zrútenia alebo kolapsu základnej infraštruktúry, akou sú vodné priehrady, protizáplavové hrádze alebo elektrárne, čo by viedlo k ďalšej humanitárnej katastrofe."@sk19
". − Gospa predsednica, tudi jaz se vam zahvaljujem, ker ste na dnevni red vključili razpravo o humanitarnih razmerah v kitajski provinci Sečuan po potresu 12. maja. Predsednik Barroso, z gospo Ferrero-Waldner sva izrazila sožalje in izpostavila željo Evropejcev, da bi pomagali kitajskemu ljudstvu. Kitajski organi in zlasti vojska so hitro zagotovili obsežno pomoč. Povedati je treba, da je bilo krizno upravljanje učinkovito in organom je treba čestitati. Zaradi obsega škode in njenih potreb je kitajska vlada 13. maja zaprosila za mednarodno pomoč in EU se je hitro odzvala na ta poziv. Komisija je poslala strokovnjaka za humanitarno pomoč generalnega direktorata ECHO na enotedensko misijo na prizadeto območje. Potem ko je strokovnjak 16. maja napisal poročilo, je Komisija sprejela odločitev o zagotovitvi nujne pomoči v višini dveh milijonov eurov. To bo omogočilo Rdečemu križu, da bo zagotovil šotore, odeje, pitno vodo in osnovne potrebščine. Skupina za usklajevanje in ocenjevanje v okviru mehanizma Komisije za civilno zaščito je prav tako navzoča v mestu Čengdu. Sodeluje z lokalnimi organi, da bo evropska pomoč hitreje dosegla ljudi, ki to pomoč potrebujejo. Države članice so se prav tako hitro odzvale na prošnje združenja Rdečega križa za pomoč ter so poslale reševalno opremo in zagotovile reševalne ekipe. Skupen prispevek EU že presega deset milijonov eurov. Evropska komisija, center za spremljanje in obveščanje ter Krizna platforma med sabo sodelujejo ter obveščajo države članice in Kitajsko o pomoči EU. Povedati je treba, da kitajski organi strogo nadzorujejo lokalna dovoljenja za dostop mednarodnih skupin. Na podlagi naših ocen je najbolj nujno treba zagotoviti vodo in sanitarni material, začasna zatočišča, osnovne proizvode, zdravila in zdravniško opremo. Veliko večjih popotresnih sunkov žal ovira reševanje. Glavna nevarnost je, da bi se ključna infrastruktura, kot so jezovi, nasipi ali elektrarne, porušila ali popustila, kar bo povzročilo še eno humanitarno katastrofo."@sl20
". − Fru talman! Jag vill också tacka er för att ha fört upp en debatt på föredragningslistan om den humanitära situationen i den kinesiska provinsen Sichuan efter jordbävningen den 12 maj. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Benita Ferrero-Waldner och jag har uttryckt våra kondoleanser och framfört önskan hos EU-medborgarna att hjälpa Kinas befolkning. De kinesiska myndigheternas och särskilt arméns mobilisering var snabb och storskalig. Det måste sägas att krishanteringen var effektiv, och myndigheterna förtjänar våra gratulationer. På grund av skadornas omfattning och de stora behoven vädjade den kinesiska regeringen om internationell hjälp den 13 maj och EU svarade snabbt på denna vädjan. Kommissionen skickade en expert på humanitärt bistånd från Echo på ett veckolångt uppdrag till det drabbade området. Efter en rapport från experten den 16 maj antog kommissionen ett beslut om nödhjälp för att betala ut 2 miljoner euro. Med hjälp av dessa pengar kan Röda korset dela ut tält, filtar, dricksvatten och förnödenheter. Samordnings- och analysteamet från kommissionens mekanism för skydd av civila finns också i Chengdu. Det står i kontakt med de lokala myndigheterna för att snabbare få in EU-biståndet till de nödställda personerna. Medlemsstaterna svarade också snabbt på nödanropet från Rödakorsfederationen genom att skicka nödutrustning och tillhandahålla söknings- och räddningsteam. EU:s totala bidrag är redan mer än tio miljoner euro. Europeiska kommissionen, övervaknings- och informationscentrumet och krisplattformen samarbetar och håller medlemsstaterna och Kina informerade om EU:s bistånd. Det bör noteras att de kinesiska myndigheterna utövar sträng kontroll över de lokala inresetillstånden för de internationella teamen. På grundval av våra värderingar är de främsta behoven vatten och sanitet, tillfälligt tak över huvudet, basförnödenheter, läkemedel och medicinsk utrustning. Många kraftiga efterskalv hämmar dock tyvärr räddningsoperationerna. Den största oron är att viktig infrastruktur som dammar, diken eller kraftstationer ska haverera eller kollapsa, och därigenom skapa en ny humanitär katastrof."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph