Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-325"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-325"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rad bi se zahvalil vsem udeležencem te razprave, iz katere ugotavljam, da obstaja v tem cenjenem Parlamentu široko soglasje glede nekaterih bistvenih elementov, elementov, ki so tudi bistvene sestavine pristopa Sveta do vprašanja položaja v Burmi. Predvsem gre za zaskrbljenost, v prvi vrsti, globoko zaskrbljenost nad humanitarno situacijo v državi. Drugič, za odgovornost burmanskih oblasti za odpravljanje posledic katastrofalnega ciklona, in v tem sklopu njihovo odgovornost zagotoviti dostop humanitarne pomoči do tistih, ki so je potrebni. Naj poudarim, da je Svet Evropske unije odločen nadaljevati svoja prizadevanja, da bo humanitarna pomoč prispela do tistih, ki jo potrebujejo. In zato bo uporabila vse poti, vse možne mehanizme, ki so na razpolago. V prvi vrsti svoje lastne, in tukaj bi rad ponovno poudaril priznanje v imenu Sveta in podporo naporom spoštovanega komisarja Michela. Po drugi strani bo Evropska unija nadaljevala svoja prizadevanja v okviru Organizacije združenih narodov in v okviru regionalnih organizacij, kakršna je ASEAN. Naj ponovim, da je pred sestankom zunanjih ministrov držav ASEAN, ki je potekal predvčerajšnjim, Evropska unija opravila demaršo v državah ASEAN, kjer je poudarila svoja pričakovanja in svoje predloge glede položaja v Burmi. In, 19. maja je bila po srečanju ASEAN v Singapurju sprejeta izjava, ki vsebuje nekatere spodbudne elemente. Naj naštejem samo nekatere od njih. Najprej, zunanji ministri ASEAN so se dogovorili, da bodo vzpostavili koordinacijski mehanizem pod okriljem ASEAN za humanitarno pomoč. Drugič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so se strinjale, da sprejmejo takojšnjo pomoč v obliki zdravniških ekip iz drugih držav ASEAN-a. In tretjič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so izrazile pripravljenost sprejeti strokovno pomoč mednarodnih in regionalnih agencij pri odpravljanju posledic te humanitarne katastrofe. Omenil pa bi tudi odločitev, skupno odločitev držav ASEAN in Združenih narodov za sklic donatorske konference, ki bo v nedeljo 25. maja v Yangonu. Naj končam ponovno z zahvalo za stališča, ki sem jih slišal v tej razpravi. Zagotavljam vam, da bodo zelo koristna v naših pripravah na razpravo, ki pričakujemo, da bo potekala na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ta ponedeljek. Hvala lepa."@sl20
lpv:translated text
". Rád bych poděkoval všem účastníkům této rozpravy, která mě vede k přesvědčení, že v tomto Parlamentu vládne široký konsenzus v souvislosti s některými základními prvky, které jsou zároveň důležitou součástí přístupu Rady k situaci v Myanmaru. V první řadě jsme mimořádně znepokojeni humanitární situací v Myanmaru a v druhé řadě zodpovědností myanmarských orgánů čelit následkům ničivého cyklonu a v této souvislosti i jejich povinností zabezpečit přístup tak, aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří ji potřebují. Rád bych zdůraznil, že Evropská rada je i nadále odhodlána vyvíjet úsilí, aby zabezpečila humanitární pomoc pro ty, kteří ji potřebují. A za těmito účely použije všechny prostředky, všechny možné mechanismy, které má k dispozici. Znovu bych rád jménem Rady ocenil a podpořil úsilí, které vyvinul pan komisař Michel. Na druhé straně Evropská unie bude i nadále pokračovat ve svých snahách v rámci Organizace spojených národů a regionálních organizací, jako je ASEAN. Rád bych zdůraznil, že před setkáním ministrů zahraničních věcí členských států ASEAN, které se uskutečnilo předevčírem, Evropská unie zaslala státům ASEAN diplomatickou demarši, ve které vyjádřila svá očekávání a návrhy týkající se situace v Myanmaru. A dne 19. května po schůzce ASEAN v Singapuru jsme dostali prohlášení obsahující některé povzbudivé prvky. Budu jmenovat aspoň některé. Za prvé, ministři zahraničních věcí ASEAN se dohodli, že pod záštitou ASEAN založí mechanismus humanitární koordinace. Za druhé, orgány v Myanmaru souhlasily s přijetím pomoci v podobě lékařských týmů z ostatních zemí ASEAN. A za třetí, myanmarské orgány vyjádřily ochotu přijmout odbornou pomoc mezinárodních a regionálních agentur s cílem čelit následkům této katastrofy. Rovněž bych měl zmínit společné rozhodnutí zemí ASEAN a Organizace spojených národů svolat konferenci dárců, která se uskuteční v neděli 25. května v Rangúnu. Na závěr bych rád vyjádřil vděčnost za stanoviska, která byla prezentovaná během této rozpravy. Ubezpečuji vás, že budou velmi užitečná v souvislosti s přípravami na rozpravu, jejíž uskutečnění se očekává v pondělí během zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Děkuji."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne takke alle deltagere i denne forhandling, som har givet mig det indtryk, at der en stor enighed i Parlamentet om en række vigtige punkter, der også er vigtige bestanddele i Rådets handlemåde i forhold til situationen i Burma. Vi er først og fremmest utroligt bekymrede over den humanitære situation i Burma og for det andet over de burmesiske myndigheders ansvar for at sætte ind over for effekterne af den katastrofale cyklon og i den forbindelse over deres ansvar for at sikre adgang for den humanitære bistand, så den kan nå frem til dem, der har brug for den. Jeg vil understrege, at Det Europæiske Råd er fast besluttet på at fortsætte sine bestræbelser på at sikre, at den humanitære bistand når frem til dem, der har brug for den. Og vi vil bruge alle midler og alle forhåndenværende mekanismer for at nå det mål. I første omgang vores egne. Jeg vil igen på vegne af Rådet anerkende og støtte kommissær Michels indsats. EU vil på den anden side fortsætte sin indsats inden for FN-organisationen og de regionale organisationer, f.eks. ASEAN. Jeg vil understrege, at før ASEAN-landenes udenrigsministre mødtes i forgårs, havde EU rettet henvendelse til ASEAN-landene for at informere dem om EU's forventninger og forslag vedrørende situationen i Burma. Og den 19. maj 2008 efter ASEAN-landenes møde i Singapore modtog vi en erklæring med nogle opløftende punkter. Jeg vil blot nævne et par af dem. For det første er ASEAN-landenes udenrigsministre blevet enige om at etablere en mekanisme til koordinering af den humanitære indsats i ASEAN-regi. For det andet har myndighederne i Burma, dvs. Myanmar, indvilget i at modtage hjælp i form af lægehold fra andre ASEAN-lande. Og for det tredje har myndighederne i Burma, eller Myanmar, givet udtryk for, at de er villige til at acceptere at få ekspertbistand fra de internationale eller regionale organisationer, så der kan sættes ind over for effekterne af denne katastrofe. Jeg vil også nævne ASEAN-landenes og FN's fælles beslutning om, at der skal afholdes en donorkonference søndag den 25. maj 2008 i Rangoon. Jeg vil gerne slutte af med at takke for de synspunkter, jeg har hørt under denne forhandling. Jeg kan forsikre Dem om, at de vil være meget nyttige i vores forberedelser forud for den forhandling, der finder sted på mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) på mandag."@da2
"− Ich möchte mich bei allen, die an dieser Aussprache teilgenommen haben, bedanken. Es war eine Aussprache, die mich daran glauben lässt, dass in diesem Parlament ein breiter Konsens in Bezug auf einige wesentliche Elemente herrscht, die auch essenzielle Bestandteile des Herangehens des Rates an die Lage in Birma darstellen. Wir sind außerordentlich besorgt, und zwar erstens wegen der humanitären Lage in Birma und zweitens wegen der Verantwortung, die die birmanische Staatsführung für die Maßnahmen gegen die Auswirkungen des verheerenden Zyklons trägt, und in diesem Zusammenhang wegen ihrer Verantwortung für die Sicherung des Zugangs für Hilfskräfte, damit die humanitäre Hilfe diejenigen erreichen kann, die sie brauchen. Ich möchte betonen, dass der Europäische Rat entschlossen ist, seine Anstrengungen fortzuführen und sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe bei den Bedürftigen ankommt. Und zu diesem Zweck wird er alle Mittel, alle ihm zur Verfügung stehenden möglichen Mechanismen nutzen. In erster Linie unsere eigenen; im Namen des Rates möchte ich in diesem Zusammenhang nochmals die von Herrn Kommissar Michel gemachten Anstrengungen würdigen und unterstützen. Andererseits wird die Europäische Union ihre Bemühungen innerhalb der Vereinten Nationen und der regionalen Organisationen, wie z. B. der ASEAN, fortführen. Ich möchte hervorheben, dass vor dem vorgestrigen Treffen der Außenminister der ASEAN-Mitgliedstaaten die Europäische Union den ASEAN-Staaten eine Demarche übermittelt hat, in der sie ihre Erwartungen und Vorschläge bezüglich der Situation in Birma darlegt. Und am 19. Mai, nach dem ASEAN-Treffen in Singapur, ging eine Stellungnahme ein, die einige ermutigende Elemente enthält. Ich möchte nur einige davon aufzählen. Erstens sind die Außenminister der ASEAN-Staaten übereingekommen, einen humanitären Koordinationsmechanismus unter der Schirmherrschaft des ASEAN einzurichten. Zweitens hat die Staatsführung von Birma, d. h. Myanmar, zugestimmt, Hilfe in Form von medizinischen Teams aus anderen ASEAN-Ländern anzunehmen. Und drittens hat sich die Staatsführung von Birma bzw. Myanmar bereiterklärt, die Expertenhilfe der internationalen und regionalen Agenturen zur Bekämpfung der Folgen dieser Katastrophe zu akzeptieren. Ich möchte ebenfalls den gemeinsamen Beschluss der ASEAN-Länder und der Vereinten Nationen erwähnen, zu einer Geberkonferenz aufzurufen, die am Sonntag, dem 25. Mai, in Rangun stattfinden soll. Zum Abschluss möchte ich meine Dankbarkeit für die während dieser Aussprache gehörten Meinungen zum Ausdruck bringen. Ich versichere Ihnen, dass sie bei unseren Vorbereitungen für die Aussprache, die voraussichtlich während der Sitzung des Rates Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen am Montag stattfinden wird, sehr nützlich sein werden. Vielen Dank."@de9
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την συζήτηση, η οποία με κάνει να πιστεύω ότι υπάρχει, σε αυτό το Κοινοβούλιο, μια ευρεία συναίνεση σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία που είναι επίσης τα βασικά συστατικά της προσέγγισης του Συμβουλίου για την κατάσταση στη Βιρμανία. Ανησυχούμε πάρα πολύ, πρώτα από όλα για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βιρμανία και δεύτερον για την ευθύνη των βιρμανικών αρχών για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων του καταστροφικού κυκλώνα, και σε αυτό το πλαίσιο για την ευθύνη τους για διασφάλιση της πρόσβασης έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάσει σε όσους την χρειάζονται. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει σε όσους την χρειάζονται. Και για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, όλους τους πιθανούς μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του. Σε πρώτη φάση τους δικούς μας. Και πάλι, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να υποστηρίξω τις προσπάθειες του Επιτρόπου Michel. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τους περιφερειακούς οργανισμούς όπως ο ASEAN. Θα ήθελα να τονίσω ότι πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ASEAN, η οποία πραγματοποιήθηκε προχθές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε διάβημα προς τα κράτη ASEAN, στο οποίο δήλωνε τις προσδοκίες και τις προτάσεις της σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία. Και στις 19 Μαΐου, μετά από τη συνάντηση ASEAN στη Σιγκαπούρη, προέκυψε μία δήλωση που περιείχε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία. Θα αναφέρω μερικά μόνο. Πρώτον, οι Υπουργοί Εξωτερικών του ASEAN έχουν συμφωνήσει να θεσπίσουν έναν μηχανισμό ανθρωπιστικού συντονισμού υπό την αιγίδα του ASEAN. Δεύτερον, οι αρχές της Βιρμανίας, δηλαδή της Μυανμάρ, έχουν συμφωνήσει να δεχτούν βοήθεια με τη μορφή ιατρικών ομάδων από άλλες χώρες του ASEAN. Και τρίτον, οι αρχές της Βιρμανίας ή της Μυανμάρ έχουν εκφράσει την προθυμία τους να δεχτούν βοήθεια από εμπειρογνώμονες των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της καταστροφής. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την κοινή απόφαση των χωρών ASEAN και των Ηνωμένων Εθνών να απευθύνουν έκκληση για μια διάσκεψη δωρητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Μαΐου στη Ρανγκούν. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για τις απόψεις που άκουσα στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι πολύ χρήσιμες για τις προετοιμασίες μας για τη συζήτηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ."@el10
"I should like to thank all the participants in this debate, which leads me to believe that there is, in this Parliament, a wide consensus regarding some essential elements which are also the essential components of the Council's approach to the situation in Burma. We are extremely concerned, first of all by the humanitarian situation in Burma, and secondly about the responsibility of the Burmese authorities for countering the effects of the disastrous cyclone, and in this context about their responsibility for securing access so that the humanitarian aid can reach those who need it. I should like to emphasise that the European Council is determined to continue its efforts to ensure that humanitarian aid reaches those who need it. And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal. In the first instance our own; again, on behalf of the Council, I would like to recognise and support the efforts made by Commissioner Michel. On the other hand, the European Union will continue its efforts within the United Nations Organisation and the regional organisations such as ASEAN. I should emphasise that before the meeting of the Foreign Ministers of the ASEAN member states, which was held the day before yesterday, the European Union served a demarche to the ASEAN states, in which it stated its expectations and proposals regarding the situation in Burma. And on 19 May, following the ASEAN meeting in Singapore, a statement was received containing some encouraging elements. I shall list just a few. Firstly, the ASEAN Foreign Ministers have agreed to establish a humanitarian coordination mechanism under the auspices of ASEAN. Secondly, the authorities of Burma, that is Myanmar, have agreed to accept help in the form of medical teams from other ASEAN countries. And thirdly, the Burmese or Myanmar authorities have expressed their willingness to accept the expert assistance of the international and regional agencies to counter the effects of this disaster. I should also mention the joint decision of the ASEAN countries and the United Nations to launch a call for a donors’ conference, which is to be held on Sunday, 25 May in Rangoon. I should like to conclude by expressing my gratitude for the views I heard during this debate. I assure you that they will be very useful in our preparations for the debate, which is expected to take place during the session of the General Affairs and External Relations on Monday. Thank you."@en4
". Me gustaría dar las gracias a todos los participantes en este debate, que me induce a pensar que en este Parlamento existe un amplio consenso en relación con algunos elementos fundamentales que también son los componentes esenciales del enfoque del Consejo en relación con la situación en Birmania. A todos nos preocupa enormemente en primer lugar la situación humanitaria en Birmania y, en segundo lugar, la responsabilidad de las autoridades birmanas en relación con la mitigación de los efectos de la catástrofe ocasionada por el ciclón y, en este sentido, su obligación de garantizar el acceso a la ayuda humanitaria a aquéllos que la necesitan. Me gustaría subrayar que el Consejo Europeo está decidido a seguir realizando esfuerzos para garantizar que la ayuda humanitaria alcanza a los que la necesitan. A tal fin, utilizaremos todos los medios y mecanismos a nuestra disposición. En primer lugar los nuestros; nuevamente, en nombre del Consejo, me gustaría reconocer y apoyar los esfuerzos realizados por el Comisario Michel. Por otra parte, la Unión Europea seguirá realizando esfuerzos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales como la ASEAN. Me gustaría destacar que antes de la reunión de los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros de la ASEAN, que se celebró antes de ayer, la Unión Europea transmitió una nota diplomática a los Estados de la ASEAN en la que recogía sus expectativas y sus propuestas en relación con la situación en Birmania. El 19 de mayo, tras la reunión de la ASEAN en Singapur, se recibió una declaración que contenía algunos elementos alentadores. Enumeraré algunos de ellos. En primer lugar, los ministros de asuntos exteriores de la ASEAN han acordado establecer un mecanismo de coordinación de la ayuda humanitaria bajo los auspicios de la ASEAN. En segundo lugar, las autoridades de Birmania, es decir, Myanmar, han acordado aceptar ayuda en forma de equipos de personal sanitario de otros países de la ASEAN. Y, en tercer lugar, las autoridades de Myanmar/Birmania han manifestado su disponibilidad a aceptar la ayuda de expertos de las agencias internacionales y regionales para mitigar los efectos de la catástrofe. También me gustaría mencionar la decisión conjunta tomada por los países de la ASEAN y las Naciones Unidas para hacer un llamamiento para reunir una conferencia de donantes, que se celebrará el domingo 25 de mayo en Yangón. Me gustaría, para terminar, manifestar mi agradecimiento por los puntos de vista que he podido escuchar durante este debate. Les aseguro que serán muy útiles en nuestra preparación del debate que esperamos celebrar durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del lunes. Gracias."@es21
"Tahan tänada kõiki, kes osalesid sellel arutelul, mis paneb mind uskuma, et selles parlamendis valitseb laialdane konsensus mõnede põhiliste elementide osas, mis kuuluvad kindlasti ka nõukogu lähenemisviisi Birma küsimusele. Me oleme eelkõige äärmiselt mures Birma humanitaarolukorra pärast ning teiseks ka Birma ametivõimude vastutuse pärast katastroofilise tsükloni mõju leevendamisel ning selles kontekstis nende vastutuse pärast tagada piisav juurdepääs, et humanitaarabi jõuaks nendeni, kes seda vajavad. Tahaksin rõhutada, et Euroopa Ülemkogu on kindlalt otsustanud jätkata jõupingutusi selle nimel, et tagada humanitaarabi jõudmine abivajajateni. Selleks kasutab ta kõiki enda käsutuses olevaid vahendeid, kõiki võimalikke mehhanisme. Esmalt meie endi omi; taas kord tahan nõukogu nimel tunnustada ja toetada volinik Micheli tehtud jõupingutusi. Teisest küljest jätkab Euroopa Liit oma jõupingutusi Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja piirkonna organisatsioonides, nagu näiteks ASEAN. Pean rõhutama, et enne üleeile toimunud ASEANi liikmesriikide kohtumist esitas Euroopa Liit ASEANi riikidele demarši, milles tõi välja oma ootused ja ettepanekud seoses Birma olukorraga. Ning 19. mail, pärast ASEANi kohtumist Singapuris, laekus avaldus, mis sisaldas mõningaid julgustavaid elemente. Loetlen neist vaid mõned. Esiteks nõustusid ASEANi välisministrid rajama ASEANi egiidi all humanitaaralase koordinatsioonimehhanismi. Teiseks, Birma ehk Myanmari ametivõimud on nõustunud vastu võtma abi meditsiinirühmade näol teistest ASEANi riikidest. Ning kolmandaks, Birma ehk Myanmari ametivõimud on väljendanud valmisolekut lubada rahvusvaheliste ja piirkondlike asutuste ekspertabi, et võidelda katastroofi mõjude vastu. Samuti peaksin mainima ASEANi riikide ja ÜRO ühist otsust kutsuda kokku doonorriikide konverents, mis peaks toimuma pühapäeval, 25. mail Rangoonis. Tahaksin lõpetada tänuavaldusega sellel arutelul kuuldud seisukohtade eest. Ma kinnitan teile, et need on väga kasulikud meie ettevalmistustes esmaspäeval toimuvaks aruteluks üldasjade ja välissuhete nõukogus. Tänan teid."@et5
"Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita. Se sai minut uskomaan, että täällä parlamentissa ollaan laajasti yksimielisiä joistakin keskeisistä tekijöistä, jotka ovat keskeisiä osatekijöitä myös neuvoston Burman tilannetta koskevassa lähestymistavassa. Olemme hyvin huolissamme, ensinnäkin Burman humanitaarisesta tilanteesta ja toiseksi Burman viranomaisten vastuusta lieventää tuhoisan hirmumyrskyn vaikutuksia, nimenomaan siten, että he turvaavat humanitaarisen avun pääsyn sitä tarvitsevien luo. Haluan korostaa, että Eurooppa-neuvosto jatkaa määrätietoisesti pyrkimyksiään varmistaa humanitaarisen avun pääsy sitä tarvitsevien luo. Neuvosto pyrkii tähän tavoitteeseen kaikin keinoin, kaikin mahdollisin käytettävissä olevin välinein. Aluksi omia keinojamme, ja tässä yhteydessä haluan vielä kerran antaa tunnustusta ja tukea neuvoston puolesta komission jäsenen Michelin ponnisteluille. Toisaalta Euroopan unioni jatkaa pyrkimyksiään Yhdistyneiden Kansakuntien organisaatiossa sekä ASEANin kaltaisissa alueellisissa järjestöissä. Korostan, että ennen ASEANin jäsenvaltioiden ulkoministereiden toissapäiväistä tapaamista Euroopan unioni toimitti ASEANin jäsenvaltioille kannanottonsa, jossa se esitti Burman tilannetta koskevia odotuksiaan ja ehdotuksiaan. Singaporen ASEAN-kokouksen jälkeen saimme 19. toukokuuta lausunnon, joka sisälsi joitakin rohkaisevia tekijöitä. Luettelen vain muutaman. Ensinnäkin ASEANin ulkoministerit ovat sopineet humanitaarisen koordinointimekanismin perustamisesta ASEANin alaisuuteen. Toiseksi Burman, toisin sanoen Myanmarin, viranomaiset ovat suostuneet ottamaan vastaan apua lääkintäjoukkoina muista ASEAN-valtioista. Kolmanneksi Burman tai Myanmarin viranomaiset ovat ilmaisseet halukkuutensa ottaa vastaan kansainvälisiltä ja alueellisilta järjestöiltä asiantuntija-apua katastrofin vaikutusten lieventämiseksi. Mainitsen myös ASEAN-valtioiden ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteisen päätöksen kutsua koolle avunantajien konferenssi, joka pidetään Rangoonissa sunnuntaina 25. toukokuuta. Lopuksi haluan kiittää keskustelun aikana kuulemistani näkemyksistä. Vakuutan teille, että ne ovat erittäin hyödyllisiä valmistautuessamme keskusteluun, joka on määrä käydä yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston istunnossa maanantaina. Kiitos."@fi7
"Je souhaite remercier tous les participants à ce débat, qui me fait penser qu’il existe, au sein de ce Parlement, un large consensus concernant certains aspects essentiels qui sont également les composants incontournables de l’approche adoptée par le Conseil vis-à-vis de la situation en Birmanie. Nous sommes extrêmement préoccupés, tout d’abord par la situation humanitaire en Birmanie, mais aussi par la responsabilité des autorités birmanes dans la lutte contre les effets du cyclone désastreux, et dans ce contexte, par leur responsabilité s’agissant d’accorder un accès afin que l’aide humanitaire puisse parvenir à ceux qui en ont besoin. J’aimerais souligner le fait que le Conseil européen est déterminé à continuer ses efforts pour veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin. Il utilisera tous les moyens, tous les mécanismes dont il dispose pour y parvenir. En premier lieu, les nôtres. Une nouvelle fois, au nom du Conseil, je tiens à saluer et à soutenir les efforts du commissaire Michel. D’autre part, l’Union européenne entend poursuivre ses efforts au sein de l’Organisation des Nations Unies et des organisations régionales telles que l’ANASE. Je dois souligner qu’avant la réunion des ministres des affaires étrangères des pays de l’ANASE organisée avant-hier, l’Union européenne avait présenté une requête aux pays de l’ANASE, dans laquelle elle exprimait ses attentes et ses propositions par rapport à la situation en Birmanie. Et le 19 mai, à la suite de la réunion de l’ANASE à Singapour, nous avons reçu une déclaration comportant certains éléments encourageants. Je n’en cite que quelques-uns. Tout d’abord, les ministres des affaires étrangères de l’ANASE ont convenu de mettre en place un mécanisme de coordination humanitaire sous l’égide de l’ANASE. Deuxièmement, les autorités de Birmanie / Myanmar se sont engagées à accepter de l’aide sous la forme d’équipes médicales envoyées par d’autres pays de l’ANASE. Et troisièmement, les autorités de Birmanie/Myanmar se sont dites disposées à accepter l’aide spécialisée des agences internationales et régionales pour lutter contre les conséquences de ce désastre. Je dois également mentionner la décision conjointe des pays de l’ANASE et des Nations Unies d’organiser une conférence de pays contributeurs le dimanche 25 mai à Rangoun. Je souhaite conclure en vous remerciant pour les points de vue que j’ai entendus au cours de ce débat. Je puis vous assurer qu’ils nous seront très utiles dans l’optique de la préparation du débat qui doit avoir lieu durant la session du Conseil «Affaires générales et Relations extérieures» de lundi. Merci."@fr8
"Köszönetet mondanék a vitában résztvevőknek, akiknek felszólalása alapján arra következtetek, hogy a Parlamentben általános egyetértés mutatkozik néhány lényeges elemet illetően, és amelyek megegyeznek a Tanács Burma helyzetéhez kapcsolódó megfontolásainak lényegi tényezőivel. Felettébb nyugtalanítónak találjuk Burmában a humanitárius helyzetet. Másrészt, foglalkoztat bennünket a burmai hatóságok felelőssége a pusztító ciklon következményeinek kezelési módját, és ebben a tekintetben a humanitárius segélyeknek a leginkább rászorultakhoz való eljuttatása kérdését illetően is. Hangsúlyoznám, hogy az Európai Tanács elszántan folytatja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a humanitárius segély eljusson azokhoz, akiknek szükségük van arra. E cél elérése érdekében minden eszközt, minden rendelkezésre álló lehetőséget igénybe veszünk. Elsődlegesen is a sajátjainkat. A Tanács nevében ismét szeretném elismerésemet és támogatásunkat kifejezni Michel biztos úr erőfeszítéseit illetően. Emellett az Európai Unió folytatja erőfeszítéseit az ENSZ, valamint a regionális szervezetek – mint például az ASEAN – keretein belül is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ASEAN-külügyminiszterek tegnapelőtti értekezlete előtt az Európai Unió demarche-ot juttatott el az ASEAN-államokhoz, melyben kifejtette elvárásait és javaslatait a Burmában kialakult helyzettel kapcsolatban. Május 19-én, a szingapúri ASEAN-tárgyalásokat követően bíztató elemeket tartalmazó nyilatkozat érkezett. Ezekből sorolnék most fel egy párat. Először, az ASEAN-külügyminiszterek beleegyeztek egy humanitárius koordinációs rendszer felállításába, az ASEAN védnöksége alatt. Másodszor, a burmai hatóságok, vagyis Mianmar, beleegyeztek az ASEAN-országok orvosainak csoportjai által megtestesített segítség elfogadásába. Végül, harmadszor, a burmai vagy mianmari hatóságok készségüket fejezték ki aziránt, hogy a katasztrófa következményeinek orvoslása érdekében befogadják a nemzetközi és regionális szervezetek szakértői segítségét. Megemlíteném még az ASEAN-országok és az ENSZ együttes döntését egy donorkonferencia összehívására, amelyre május 25-én, vasárnap kerül sor, Rangoonban. Végezetül, hálámat szeretném kifejezni a mai vita során elhangzott véleményekért. Biztosíthatom Önöket, hogy hasznosítani fogjuk azokat az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa hétfői ülésére való felkészülésünk során. Köszönöm."@hu11
". − Desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione, che mi porta a credere che, in questo Parlamento, vi sia un ampio consenso in merito ad alcuni elementi essenziali, che sono anche componenti essenziali dell’approccio del Consiglio alla situazione in Birmania. Siamo estremamente preoccupati innanzi tutto per la situazione umanitaria in Birmania e in secondo luogo circa la responsabilità delle autorità birmane di rispondere agli effetti di questo disastroso ciclone e, in questo contesto, circa la loro responsabilità di garantire l’accesso agli aiuti umanitari, così che possano raggiungere coloro che ne hanno bisogno. Desidero sottolineare che il Consiglio europeo è determinato a continuare gli sforzi volti a garantire che gli aiuti umanitari raggiungano chi ne ha bisogno e che a tale scopo utilizzerà tutti gli strumenti, tutti i meccanismi possibili a sua disposizione. In primo luogo i nostri; inoltre, a nome del Consiglio, desidero riconoscere e appoggiare gli sforzi compiuti dal Commissario Michel. D’altro canto, l’Unione europea porterà avanti i suoi sforzi in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite e a organizzazioni regionali, quali l’ASEAN. Desidero sottolineare che prima dell’incontro dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’ASEAN, che si è tenuto l’altro ieri, l’Unione europea ha presentato agli Stati dell’ASEAN un’iniziativa, in cui dichiara le sue aspettative e proposte in merito alla situazione in Birmania. Il 19 maggio, dopo l’incontro dell’ASEAN a Singapore, è stata ricevuta una dichiarazione contenente alcuni elementi incoraggianti. Ne elencherò solo alcuni. Innanzi tutto, i ministri degli Esteri dell’ASEAN hanno concordato di istituire un meccanismo per il coordinamento degli aiuti umanitari sotto l’egida dell’ASEAN. In secondo luogo, le autorità della Birmania, o del Myanmar, sono concordi nell’accettare aiuti sotto forma di squadre mediche provenienti da altri paesi dell’ASEAN. In terzo luogo, le autorità Birmane, o del Myanmar, hanno espresso la volontà di accettare l’assistenza esperta delle agenzie regionali e internazionali al fine di rispondere agli effetti del disastro. Desidero altresì accennare alla decisione congiunta dei paesi dell’ASEAN delle Nazioni Unite per richiedere una conferenza dei donatori, che si terrà a Rangoon domenica 25 maggio. Desidero concludere esprimendo la mia gratitudine per le opinioni che ho ascoltato nel corso della discussione. Vi garantisco che ci saranno molto utili per preparare il dibattito che si prevede si terrà nel corso della sessione del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” di lunedì. Grazie."@it12
"Norėčiau padėkoti visiems šių diskusijų dalyviams, iš kurių pasisakymų aišku, kad Parlamente vyrauja sutarimas dėl pagrindinių dalykų, sudarančių Tarybos požiūrio į Mianmaro situaciją esmę. Mes esame ypač susirūpinę pirmiausia humanitarine situacija Mianmare, antra – Mianmaro valdžios institucijų atsakomybe už kovą su katastrofiško ciklono pasekmėmis, šiame kontekste – jų atsakomybe už leidimą, kad pagalba galėtų pasiekti jos laukiančius. Noriu pabrėžti, kad Europos Vadovų Taryba tvirtai pasiryžusi tęsti savo pastangas užtikrindama, kad žmonės, laukiantys humanitarinės pagalbos, ją gautų. Tuo tikslu ji pasinaudos visomis turimomis priemonėmis, visais galimais mechanizmais. Pirmiausia savais. Tarybos vardu darsyk norėčiau pasakyti, kad Komisijos nario L. Michelio pastangos yra vertinamos ir palaikomos. Kita vertus, Europos Sąjunga ir toliau dės pastangas bendradarbiauti su Jungtinių Tautų Organizacija ir regioninėmis organizacijomis, pavyzdžiui, ASEAN. Noriu pabrėžti, kad prieš užvakar surengtą susitikimą su ASEAN šalių narių užsienio reikalų ministrais Europos Sąjunga ASEAN šalims pateikė prašymą, kuriame išdėstė savo lūkesčius bei pasiūlymus dėl situacijos Mianmare. Gegužės 19 d. po ASEAN susitikimo Singapūre buvo gautas pareiškimas su keliais vilčių teikiančiais punktais. Keletą išvardinsiu. Pirmiausia, ASEAN užsienio reikalų ministrai nutarė sukurti humanitarinio koordinavimo mechanizmą, remiamą ASEAN. Antra, Birmos, arba Mianmaro, valdžios institucijos sutiko įsileisti medicinos personalą iš ASEAN šalių. Trečia, Birmos, arba Mianmaro, valdžios institucijos išreiškė sutikimą priimti tarptautinių ir regioninių agentūrų profesionalią pagalbą, kad būtų sumažintos katastrofos pasekmės. Taip pat turėčiau paminėti bendrą ASEAN šalių ir Jungtinių Tautų sprendimą sušaukti paramą teikiančių šalių konferenciją, kuri bus rengiama Rangūne sekmadienį, gegužės 25 d. Noriu baigti išreikšdamas savo dėkingumą už šios diskusijos metu išsakytas nuomones. Užtikrinu, kad jos bus labai naudingos rengiantis diskusijai, kuri, kaip tikimasi, vyks Bendrųjų reikalų ir išorės santykių sesijoje pirmadienį. Ačiū."@lt14
"Es gribētu pateikties visiem dalībniekiem šajās debatēs, kas liek man ticēt, ka Parlamentā pastāv plaša vienprātība attiecībā uz dažiem būtiskiem elementiem, kas ir būtiski arī Padomes pieejā stāvoklim Mjanmā. Mēs esam ārkārtīgi nobažījušies, pirmkārt, par humanitāro stāvokli Mjanmā, un, otrkārt, par Mjanmas iestāžu atbildību saistībā ar katastrofālā ciklona seku novēršanu, un šajā kontekstā par to atbildību, lai nodrošinātu piekļuvi tā, lai humānā palīdzība var sasniegt tos, kam tā ir vajadzīga. Es gribētu uzsvērt, ka Eiropas Padome ir nolēmusi turpināt savus centienus, lai nodrošinātu, ka humānā palīdzība nonāk pie tiem, kam tā ir nepieciešama. Un šajā sakarībā tā izmantos visus līdzekļus, visus tās rīcībā esošos mehānismus. Pirmajā gadījumā atkal Padomes vārdā es gribētu izteikt atzinību un atbalstu pūliņiem, ko pielicis komisārs kungs. No otras puses, Eiropas Savienība turpinās savus centienus Apvienoto Nāciju Organizācijā un reģionālajās organizācijās, tādās kā . Es gribētu uzsvērt, ka pirms dalībvalstu ārlietu ministru tikšanās, kas notika aizvakar, Eiropas Savienība veica demaršu valstīm, kurā tā norādīja savas cerības un priekšlikumus attiecībā uz stāvokli Mjanmā. Un 19. maijā, pēc sanāksmes Singapūrā, tika saņemts paziņojums, kurā ir ietverti daži uzmundrinoši elementi. Es minēšu tikai dažus no tiem. Pirmkārt ārlietu ministri ir vienojušies izveidot humānās koordinācijas mehānismu uzraudzībā. Otrkārt, Birmas, tas ir, Mjanmas iestādes ir piekritušas pieņemt palīdzību medicīnas komandu veidā no citām valstīm. Un, treškārt, Birmas jeb Mjanmas iestādes ir izteikušas savu vēlmi pieņemt starptautisko un reģionālo aģentūru ekspertu palīdzību, lai cīnītos ar šīs katastrofas sekām. Es vēlos arī pieminēt valstu un Apvienoto Nāciju Organizācijas kopīgo lēmumu izteikt aicinājumu attiecībā uz ziedotāju konferenci, kas notiks svētdien, 25. maijā, Rangūnā. Nobeigumā es gribētu izteikt pateicību par viedokļiem, ko es dzirdēju šo debašu laikā. Es jums apliecinu, ka tie būs ļoti noderīgi, gatavojoties debatēm, kas ir paredzētas pirmdien Vispārējo lietu un ārējo attiecību komitejas sesijas laikā. Paldies."@lv13
"Rad bi se zahvalil vsem udeležencem te razprave, iz katere ugotavljam, da obstaja v tem cenjenem Parlamentu široko soglasje glede nekaterih bistvenih elementov, elementov, ki so tudi bistvene sestavine pristopa Sveta do vprašanja položaja v Burmi. Predvsem gre za zaskrbljenost, v prvi vrsti, globoko zaskrbljenost nad humanitarno situacijo v državi. Drugič, za odgovornost burmanskih oblasti za odpravljanje posledic katastrofalnega ciklona, in v tem sklopu njihovo odgovornost zagotoviti dostop humanitarne pomoči do tistih, ki so je potrebni. Naj poudarim, da je Svet Evropske unije odločen nadaljevati svoja prizadevanja, da bo humanitarna pomoč prispela do tistih, ki jo potrebujejo. In zato bo uporabila vse poti, vse možne mehanizme, ki so na razpolago. V prvi vrsti svoje lastne, in tukaj bi rad ponovno poudaril priznanje v imenu Sveta in podporo naporom spoštovanega komisarja Michela. Po drugi strani bo Evropska unija nadaljevala svoja prizadevanja v okviru Organizacije združenih narodov in v okviru regionalnih organizacij, kakršna je ASEAN. Naj ponovim, da je pred sestankom zunanjih ministrov držav ASEAN, ki je potekal predvčerajšnjim, Evropska unija opravila demaršo v državah ASEAN, kjer je poudarila svoja pričakovanja in svoje predloge glede položaja v Burmi. In, 19. maja je bila po srečanju ASEAN v Singapurju sprejeta izjava, ki vsebuje nekatere spodbudne elemente. Naj naštejem samo nekatere od njih. Najprej, zunanji ministri ASEAN so se dogovorili, da bodo vzpostavili koordinacijski mehanizem pod okriljem ASEAN za humanitarno pomoč. Drugič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so se strinjale, da sprejmejo takojšnjo pomoč v obliki zdravniških ekip iz drugih držav ASEAN-a. In tretjič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so izrazile pripravljenost sprejeti strokovno pomoč mednarodnih in regionalnih agencij pri odpravljanju posledic te humanitarne katastrofe. Omenil pa bi tudi odločitev, skupno odločitev držav ASEAN in Združenih narodov za sklic donatorske konference, ki bo v nedeljo 25. maja v Yangonu. Naj končam ponovno z zahvalo za stališča, ki sem jih slišal v tej razpravi. Zagotavljam vam, da bodo zelo koristna v naših pripravah na razpravo, ki pričakujemo, da bo potekala na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ta ponedeljek. Hvala lepa."@mt15
"Ik wil alle deelnemers aan dit debat bedanken. Volgens mij bestaat er in dit Parlement een grote eensgezindheid over enkele essentiële elementen die ook de essentiële componenten vormen van de aanpak van de Raad van de situatie in Birma. Wij zijn in de eerste plaats uiterst bezorgd om de humanitaire situatie in Birma en in de tweede plaats om de manier waarop de Birmaanse autoriteiten op de gevolgen van de cycloon reageren. In deze context verwijs ik naar hun verantwoordelijkheid met betrekking tot toegang tot humanitaire hulp voor zij die het nodig hebben. Ik wil benadrukken dat de Europese Raad vastbesloten is inspanningen te blijven leveren om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp de mensen, die het nodig hebben, bereikt. Hiervoor zal de Raad alle beschikbare middelen en mechanismen aanwenden, in eerste instantie die van ons. Opnieuw wil ik hier, namens de Raad, de inspanningen van commissaris Michel erkennen en steunen. Bovendien zal de Europese Unie binnen de VN en de regionale organisaties, zoals ASEAN, inspanningen blijven leveren. Ik wil benadrukken dat voor de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de ASEAN-lidstaten, die eergisteren werd gehouden, de Europese Unie een démarche heeft gepleegd bij de ASEAN-landen, waarin haar verwachtingen en voorstellen met betrekking tot de situatie in Birma stonden. Op 19 mei, na de ASEAN-vergadering in Singapore, ontvingen wij een verklaring waarin enkele bemoedigende elementen stonden. Ik vermeld er enkele. Ten eerste zijn de ASEAN-ministers van Buitenlandse Zaken akkoord over de implementatie van een coördinatiemechanisme inzake humanitaire hulp onder toezicht van ASEAN. Ten tweede zijn de autoriteiten van Birma/Myanmar ermee akkoord gegaan hulp te aanvaarden in de vorm van medische teams van andere ASEAN-landen. Ten derde hebben de autoriteiten van Birma/Myanmar hun bereidheid getoond om deskundige hulp van internationale en regionale agentschappen te aanvaarden, dit om de gevolgen van de ramp te remediëren. Ik vermeld hier ook de gemeenschappelijke beslissing van de ASEAN-landen en de Verenigde Naties om een donorconferentie te houden. Deze zal op 25 mei in Rangoon plaatsvinden. Ten slotte wil ik mijn dank betuigen voor de meningen die ik in dit debat heb gehoord. Ik kan u verzekeren dat ze zeer nuttig zullen zijn bij de voorbereiding van het debat, dat waarschijnlijk volgende maandag tijdens de bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen zal plaatsvinden. Dank u."@nl3
"Chcę podziękować wszystkim uczestnikom tej debaty, która pozwala mi wierzyć, że w tym Parlamencie istnieje szeroki konsensus dotyczący istotnych elementów podejścia Rady do sytuacji w Birmie. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, po pierwsze, sytuacją humanitarną w Birmie, a po drugie, odpowiedzialnością władz birmańskich za walkę ze skutkami tragicznego cyklonu, a w tym kontekście odpowiedzialnością za umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej do ofiar kataklizmu. Chcę podkreślić, że Rada Europejska jest zdeterminowana, by kontynuować wysiłki na rzecz dostarczenia pomocy humanitarnej do wszystkich potrzebujących. W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji. Chcę wyrazić moje uznanie i poparcie dla wysiłków podjętych przez komisarza Michela. Z drugiej strony, UE kontynuować będzie swoje wysiłki w ramach ONZ i regionalnych organizacji, takich jak ASEAN. Chcę podkreślić, że przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN, które odbyło się wczoraj, UE wystosowała oświadczenie do państw ASEAN, w którym wyraziła swoje oczekiwania i propozycje dotyczące sytuacji w Birmie. A 19 maja, po posiedzeniu ASEAN w Singapurze, opublikowano komunikat zawierający pewne pozytywne elementy. Przedstawię tylko kilka. Po pierwsze, ministrowie spraw zagranicznych ASEAN zgodzili się na utworzenie mechanizmu koordynującego pomoc humanitarną pod auspicjami ASEAN. Po drugie, władze Birmy, tj. Myanmaru, zgodziły się na przyjęcie zespołów medycznych z innych państw ASEAN. I po trzecie, władze Birmy wyraziły swoją gotowość do przyjęcia fachowej pomocy międzynarodowych i regionalnych agencji, w celu walki ze skutkami kataklizmu. Powinienem również wspomnieć o wspólnej decyzji państw ASEAN i ONZ o zorganizowaniu konferencji państw-darczyńców, która odbędzie się w niedzielę 25 maja w Rangunie. Na zakończenie chcę wyrazić wdzięczność za opinie, których wysłuchaliśmy w czasie tej debaty. Zapewniam państwa, że będą one bardzo pomocne dla debaty w Radzie do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, która odbędzie się w poniedziałek. Dziękuję."@pl16
"Quero agradecer a todos os participantes neste debate, o qual me leva a crer que existe, neste Parlamento, um grande consenso em relação a alguns pontos essenciais que coincidem com as componentes fundamentais da abordagem do Conselho à situação em Mianmar. Estamos extremamente preocupados, em primeiro lugar com a situação humanitária naquele país e, em segundo lugar, com o papel das autoridades birmanesas no combate aos efeitos desastrosos do ciclone e, neste contexto, com a sua responsabilidade em tornar seguro o acesso da ajuda humanitária à população que dela precisa. Quero salientar que o Conselho Europeu está determinado a prosseguir os seus esforços no sentido de garantir que a ajuda humanitária chegue a quem dela mais precisa, utilizando para isso todos os meios, todos os mecanismos ao seu alcance. Mais uma vez, gostaria de expressar, em nome do Conselho, o nosso reconhecimento e apoio às diligências do Senhor Comissário Michel neste sentido. Por outro lado, a União Europeia prosseguirá os seus esforços no seio das Nações Unidas e junto de organizações regionais como a ANASE. Gostaria de salientar que, antes da reunião de anteontem dos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da ANASE, a União Europeia tinha transmitido àqueles países as suas expectativas e propostas relativamente à situação em Mianmar. No dia 19 de Maio, a seguir à reunião da ANASE em Singapura, recebemos uma declaração contendo elementos muito animadores. Passo a enumerar alguns deles. Em primeiro lugar, os Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros da ANASE concordaram em criar um mecanismo de coordenação dos esforços humanitários sob os auspícios da ANASE. Em segundo lugar, as autoridades birmanesas concordaram em aceitar ajuda sob a forma de equipas médicas provenientes de outros países da ANASE. Por fim, em terceiro lugar, as autoridades de Mianmar manifestaram-se dispostas a aceitar a assistência de especialistas de agências internacionais e regionais no combate aos efeitos da tragédia. Gostaria de mencionar também a decisão conjunta dos países membros da ANASE e das Nações Unidas de convocarem uma conferência de doadores, a ter lugar no domingo, dia 25 de Maio, em Rangum. Quero concluir agradecendo as opiniões que tive a oportunidade de ouvir durante este debate. Garanto-lhes que serão muito úteis para os nossos preparativos para o debate de segunda-feira do Conselho Assuntos Gerais e Relações Externas. Obrigado."@pt17
"Rad bi se zahvalil vsem udeležencem te razprave, iz katere ugotavljam, da obstaja v tem cenjenem Parlamentu široko soglasje glede nekaterih bistvenih elementov, elementov, ki so tudi bistvene sestavine pristopa Sveta do vprašanja položaja v Burmi. Predvsem gre za zaskrbljenost, v prvi vrsti, globoko zaskrbljenost nad humanitarno situacijo v državi. Drugič, za odgovornost burmanskih oblasti za odpravljanje posledic katastrofalnega ciklona, in v tem sklopu njihovo odgovornost zagotoviti dostop humanitarne pomoči do tistih, ki so je potrebni. Naj poudarim, da je Svet Evropske unije odločen nadaljevati svoja prizadevanja, da bo humanitarna pomoč prispela do tistih, ki jo potrebujejo. In zato bo uporabila vse poti, vse možne mehanizme, ki so na razpolago. V prvi vrsti svoje lastne, in tukaj bi rad ponovno poudaril priznanje v imenu Sveta in podporo naporom spoštovanega komisarja Michela. Po drugi strani bo Evropska unija nadaljevala svoja prizadevanja v okviru Organizacije združenih narodov in v okviru regionalnih organizacij, kakršna je ASEAN. Naj ponovim, da je pred sestankom zunanjih ministrov držav ASEAN, ki je potekal predvčerajšnjim, Evropska unija opravila demaršo v državah ASEAN, kjer je poudarila svoja pričakovanja in svoje predloge glede položaja v Burmi. In, 19. maja je bila po srečanju ASEAN v Singapurju sprejeta izjava, ki vsebuje nekatere spodbudne elemente. Naj naštejem samo nekatere od njih. Najprej, zunanji ministri ASEAN so se dogovorili, da bodo vzpostavili koordinacijski mehanizem pod okriljem ASEAN za humanitarno pomoč. Drugič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so se strinjale, da sprejmejo takojšnjo pomoč v obliki zdravniških ekip iz drugih držav ASEAN-a. In tretjič, oblasti Burme oziroma Mjanmara so izrazile pripravljenost sprejeti strokovno pomoč mednarodnih in regionalnih agencij pri odpravljanju posledic te humanitarne katastrofe. Omenil pa bi tudi odločitev, skupno odločitev držav ASEAN in Združenih narodov za sklic donatorske konference, ki bo v nedeljo 25. maja v Yangonu. Naj končam ponovno z zahvalo za stališča, ki sem jih slišal v tej razpravi. Zagotavljam vam, da bodo zelo koristna v naših pripravah na razpravo, ki pričakujemo, da bo potekala na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ta ponedeljek. Hvala lepa."@ro18
"Rád by som sa poďakoval všetkým účastníkom tejto rozpravy, ktorá ma vedie k presvedčeniu, že v tomto Parlamente vládne široký konsenzus v súvislosti s niektorými základnými prvkami, ktoré sú zároveň dôležitou súčasťou prístupu Rady k situácii v Mjanmarsku. V prvom rade sme mimoriadne znepokojení humanitárnou situáciou v Mjanmarsku a v druhom rade zodpovednosťou mjanmarských orgánov čeliť následkom ničivého cyklónu a v tejto súvislosti aj ich povinnosťou zabezpečiť prístup tak, aby sa humanitárna pomoc dostala k tým, ktorí ju potrebujú. Rád by som zdôraznil, že Európska rada je aj naďalej odhodlaná vyvíjať úsilie, aby zabezpečila humanitárnu pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú. A za týmto účelom použije všetky prostriedky, všetky možné mechanizmy, ktoré má k dispozícii. Opäť by som rád v mene Rady ocenil a podporil úsilie, ktoré vyvinul pán komisár Michel. Na druhej strane Európska únia bude aj naďalej pokračovať vo svojich snahách v rámci Organizácie Spojených národov a regionálnych organizácií, ako je ASEAN. Rád by som zdôraznil, že pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov ASEAN-u, ktoré sa uskutočnilo predvčerom, Európska únia podala voči štátom ASEAN-u diplomatický demarš, v ktorom vyjadrila svoje očakávania a návrhy týkajúce sa situácie v Mjanmarsku. A dňa 19. mája po stretnutí ASEAN-u v Singapure sme dostali vyhlásenie obsahujúce niektoré povzbudivé prvky. Budem menovať aspoň niektoré. Po prvé, ministri zahraničných vecí ASEAN-u sa dohodli, že pod záštitou ASEAN-u založia mechanizmus humanitárnej koordinácie. Po druhé, orgány v Mjanmarsku súhlasili s prijatím pomoci v podobe lekárskych tímov z iných krajín ASEAN-u. A po tretie, mjanmarské orgány vyjadrili ochotu prijať odbornú pomoc medzinárodných a regionálnych agentúr s cieľom čeliť následkom tejto katastrofy. Takisto by som mal spomenúť spoločné rozhodnutie krajín ASEAN-u a Organizácie Spojených národov zvolať konferenciu darcov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. mája v Rangúne. Na záver by som rád vyjadril vďačnosť za stanoviská, ktoré boli prezentované počas tejto rozpravy. Ubezpečujem vás, že budú veľmi užitočné v súvislosti s prípravami na rozpravu, ktorej uskutočnenie sa očakáva v pondelok počas zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Ďakujem."@sk19
"Jag vill tacka alla deltagare i denna debatt, vilken får mig att tro att det i detta parlament finns en stor enighet när det gäller vissa grundläggande element, som även är de grundläggande beståndsdelarna i rådets strategi för situationen i Myanmar. Vi är mycket oroade, för det första över den humanitära situationen i Myanmar, och för det andra över myndigheterna i Myanmars ansvar för att motverka effekterna av den katastrofala cyklonen, och i detta sammanhang över deras ansvar för att säkra tillträdet så att det humanitära biståndet kan nå dem som behöver det. Jag vill betona att Europeiska rådet är fast beslutet att fortsätta sitt arbete för att säkerställa att det humanitära biståndet når dem som behöver det. I detta syfte kommer det att ta till alla medel, alla tänkbara mekanismer som står till dess förfogande. I första hand gäller det våra egna mekanismer och jag vill åter, på rådets vägnar, erkänna och ge vårt stöd åt kommissionsledamot Michels arbete. Å andra sidan kommer Europeiska unionen att fortsätta sitt arbete inom Förenta nationerna och de regionala organisationerna, exempelvis Asean. Jag vill betona att före mötet med utrikesministrarna i Aseans medlemsländer, som hölls i förrgår, överlämnade Europeiska unionen en demarsch till Asean-länderna, där unionen angav sina förväntningar och förslag när det gäller situationen i Myanmar. Den 19 maj, efter Asean-mötet i Singapore, togs sedan ett uttalande emot, vilket innehöll vissa uppmuntrande delar. Jag ska ange några av dem. För det första har utrikesministrarna i Asean enats om att inrätta en humanitär samordningsmekanism under Aseans beskydd. För det andra har myndigheterna i Myanmar enats om att erbjuda hjälp i form av medicinska team från andra Asean-länder. För det tredje har Myanmars myndigheter uttryckt sin villighet att acceptera experthjälp från de internationella och regionala myndigheterna för att motverka effekterna av denna katastrof. Jag vill också nämna det gemensamma beslutet av Asean-länderna och Förenta nationerna att urfärda en inbjudan till givarkonferens, vilken ska hållas söndagen den 25 maj i Rangoon. Jag vill avsluta genom att uttrycka min tacksamhet för de åsikter som jag har hört under denna debatt. Jag försäkrar att de kommer att vara mycket användbara i våra förberedelser inför debatten, som förväntas äga rum under mötet i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) på måndag. Tack."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph