Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-05-21-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080521.23.3-323"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, there is one human priority: to get international humanitarian aid to the millions of human beings who have been pushed to the verge of extermination. It is a military junta that bears responsibility first for failing to warn their population in time about the approaching cyclone and secondly for refusing to let humanitarian aid enter the country. Now I think it is time to take this gang, which has committed crimes against humanity, to the International Criminal Court in The Hague, but this needs a concentrated international effort. In the mean time, all possible pressure should be put on the Burmese rulers and their allies, including China, to engage first in the humanitarian relief phase before starting the self-proclaimed reconstruction phase."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, existuje jedna lidská priorita: poskytnout mezinárodní humanitární pomoc milionům lidských bytostí, které byly zatlačeny na pokraj zničení. Vojenská junta nese odpovědnost v první řadě za to, že nevarovala lidi včas před blížícím se cyklonem a za druhé, že odmítla humanitární pomoc. Nyní si myslím, že je čas předvést tuto zločineckou skupinu, která spáchala zločiny proti lidskosti, před Mezinárodní trestní soud v Haagu, ale to vyžaduje intenzivní mezinárodní úsilí. V mezičase by se měl na myanmarské vůdce a jejich spojence včetně Číny vyvinout všechen možný tlak, aby se nejprve zapojili do etapy mezinárodní pomoci, dříve než sami vyhlásí etapu obnovy."@cs1
"Fru formand! Der er én humanitær prioritet: at få international humanitær bistand til de millioner af mennesker, som står på randen af udryddelse. Det er en militærjunta, der har ansvaret for først at undlade at advare sin egen befolkning rettidigt om den forestående cyklon og dernæst for at nægte adgang for humanitær bistand til landet. Jeg mener, at det nu er tid til at stille denne bande, som har begået forbrydelser mod menneskeheden, for Den Internationale Straffedomstol i Haag, men dette kræver en koncentreret international indsats. I mellemtiden skal der lægges størst muligt pres på de burmesiske myndigheder og deres allierede, herunder Kina, så de først engagerer sig i den humanitære bistandsfase, før de starter den selvproklamerede genopbygningsfase."@da2
"Frau Präsidentin! Es gibt nur eine menschliche Priorität: den Millionen von Birmanen internationale Hilfe zu leisten, für die es ums nackte Überleben geht. Wir haben es hier mit einer Militärjunta zu tun, die die Verantwortung dafür trägt, dass erstens ihre Bevölkerung nicht rechtzeitig vor dem herannahenden Zyklon gewarnt wurde und zweitens humanitäre Hilfe nicht ins Land gelassen wird. Ich denke, es ist an der Zeit, diese Bande, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat, vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen, aber dazu bedarf es konzentrierter internationaler Anstrengungen. Inzwischen sollte auf die Regierenden in Birma und ihre Verbündeten, einschließlich Chinas, so viel Druck wie möglich ausgeübt werden, damit sie sich zunächst an der Phase der humanitären Hilfe beteiligen, bevor sie mit der selbst ausgerufenen Wiederaufbauphase beginnen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει μία ανθρώπινη προτεραιότητα: να διοχετεύσουμε τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια στα εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εξωθηθεί στα όρια της εξολόθρευσης. Μια στρατιωτική χούντα είναι υπεύθυνη πρώτα για την αποτυχία έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού για τον κυκλώνα που πλησίαζε και δεύτερον επειδή αρνείται να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στη χώρα. Τώρα νομίζω ότι είναι καιρός να προσαγάγουμε αυτήν την συμμορία, η οποία έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, αλλά αυτό απαιτεί συντονισμένη διεθνή προσπάθεια. Εν τω μεταξύ, κάθε πιθανή πίεση πρέπει να ασκηθεί στους βιρμανούς κυβερνώντες και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, ώστε να εμπλακούν πρώτα στο στάδιο της ανθρωπιστικής αρωγής πριν ξεκινήσουν το αποκαλούμενο στάδιο της ανασυγκρότησης."@el10
"Señora Presidenta, existe una prioridad humana: hacer llegar la ayuda humanitaria internacional a los millones de seres humanos que han estado al borde del exterminio. La Junta militar es responsable en primer lugar de no haber advertido a su población a tiempo acerca del avance del ciclón y, en segundo lugar, de negarse a dejar entrar la ayuda humanitaria al país. Ahora creo que ha llegado el momento de llevar a esta banda, que ha cometido crímenes contra la humanidad, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, pero ello requiere un esfuerzo internacional conjunto. Mientras tanto, se debería ejercer toda la presión posible sobre los gobernantes birmanos y sus aliados, incluida China, para que permitan el paso de la ayuda humanitaria en primer lugar antes de comenzar con la autoproclamada fase de reconstrucción."@es21
"Proua juhataja, on üks inimlik prioriteet: viia rahvusvaheline humanitaarabi miljonite inimesteni, kes on tõugatud hävingu servale. Sõjaväeline hunta vastutab esiteks selle eest, et ta elanikkonda läheneva tsükloni eest õigeaegselt ei hoiatanud, ning teiseks humanitaarabi riiki lubamisest keeldumise eest. Arvan, et nüüd on aeg viia see inimsusevastaseid kuritegusid toime pannud jõuk Haagi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette, kuid selleks on vaja koondatud rahvusvahelist jõupingutust. Vahepeal tuleb Birma valitsejatele ja nende liitlastele, kaasa arvatud Hiinale, avaldada kogu võimalikku survet, et nad lööks esmalt kaasa humanitaarabi etapis enne enda poolt välja kuulutatud ülesehitusetapi alustamist."@et5
"Arvoisa puhemies, on yksi humanitaarinen ensisijainen tavoite: on saatava kansainvälinen humanitaarinen apu miljoonille ihmisille, jotka on ajettu tuhon reunalle. Vastuussa on sotilasjuntta, joka ensin jätti varoittamatta väestöä ajoissa lähestyvästä hirmumyrskystä ja sitten kielsi humanitaarisen avun pääsyn maahan. Minusta nyt on aika saattaa tämä joukkio, joka on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan, Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen, mutta tämä edellyttää keskitettyjä kansainvälisiä ponnisteluja. Samalla Burman valtaapitäviin ja näiden liittolaisiin, myös Kiinaan, on kohdistettava kaikki mahdollinen painostus, aluksi humanitaarisen hätäapuvaiheen käynnistämiseksi ennen itsestään selvän jälleenrakennusvaiheen aloittamista."@fi7
"Madame la Présidente, il y a une seule priorité humaine: faire parvenir l’aide humanitaire aux millions de personnes poussées au bord de l’extermination. Il s’agit d’une junte militaire, coupable dans un premier temps de ne pas avoir averti la population de l’approche du cyclone, et dans un deuxième temps, d’avoir empêché l’aide humanitaire d’entrer dans le pays. Je pense qu’il est temps de traîner cette clique coupable de crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale de La Haye, mais cela nécessite la concentration des efforts internationaux. Entre-temps, nous devons exercer toutes les pressions possibles sur les dirigeants birmans et sur leurs alliés, y compris la Chine, pour qu’ils permettent le lancement de la phase d’aide humanitaire avant de commencer ce qu’ils appellent la phase de reconstruction."@fr8
"Elnök asszony, emberileg a legfontosabb, hogy a nemzetközi humanitárius segélyt eljuttassuk azokhoz a milliókhoz, akiket már-már a pusztulás fenyeget. Elsősorban a katonai junta felelős ezért, mert elmulasztotta figyelmeztetni a lakosságot a közelgő ciklonról, és másodszor, mert megakadályozza a humanitárius segély bejutását az országba. Úgy gondolom, itt az ideje, hogy ezt az emberiség elleni bűntetteket elkövető társaságot Hágába, a Nemzetközi Büntetőbíróság elé vigyük. Ehhez azonban koncentrált nemzetközi erőfeszítés szükséges. Addig is minden lehetséges eszközzel nyomást kell gyakorolni a burmai vezetőkre és szövetségeseikre, beleértve Kínát is, hogy még az önmaguk által hirdetett újjáépítést megelőzően jussanak túl a humanitárius segítségnyújtás szakaszán."@hu11
"Signora Presidente, esiste una priorità umana: portare aiuti umanitari internazionali ai milioni di esseri umani che sono stati spinti sull’orlo dello sterminio. E’ la giunta militare a essere responsabile innanzi tutto di non aver avvertito in tempo la sua popolazione circa l’avvicinamento del ciclone e, in secondo luogo, di aver rifiutato di lasciar entrare nel paese gli aiuti umanitari. Credo che ora sia tempo di portare questa banda di malviventi, che ha commesso crimini contro l’umanità, dinnanzi alla Tribunale penale internazionale dell’Aia, ma ciò richiede un concentrato sforzo internazionale. Nel frattempo, si deve esercitare tutta la pressione possibile sui dittatori birmani e sui loro alleati, tra cui la Cina, da sostenere innanzi tutto nella fase dei soccorsi umanitari prima di avviare l’autoproclamata fase di ricostruzione."@it12
"Ponia Pirmininke, yra vienas žmogiškasis prioritetas: suteikti tarptautinę humanitarinę pagalbą milijonams žmonių, nustumtų iki išnaikinimo ribos. Karinė chunta atsakinga pirmiausia už tai, kad laiku neįspėjo gyventojų apie besiartinantį cikloną, ir antra, atsisako į šalį įsileisti humanitarinę pagalbą. Manau, pats laikas patraukti šią nusikaltimus žmonijai padariusią gaują Tarptautinio baudžiamojo teismo atsakomybėn, bet tam reikia sutelktų tarptautinių pastangų. Tuo tarpu Mianmaro vadovams, taip pat jų sąjungininkams, įskaitant Kiniją, turėtų būti daromas didžiausias įmanomas spaudimas pirmiausia įžengti į humanitarinės pagalbos priėmimo etapą prieš žengiant į apsišaukėlišką pertvarkos etapą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, ir viena humāna prioritāte: sniegt starptautisko humāno palīdzību tiem miljoniem cilvēku, kas ir nogrūsti uz iznīcības sliekšņa. Tā ir militārā hunta, kas pirmkārt ir atbildīga par savas tautas savlaicīgu nebrīdināšanu par ciklona tuvošanos un, otrkārt, par atteikumu humānajai palīdzībai nonākt šajā valstī. Tagad, es domāju, ir laiks nodot šo bandu, kas ir pastrādājusi noziegumus pret cilvēci, Starptautiskajai Krimināltiesai Hāgā, taču tam ir vajadzīgi koncentrēti starptautiski pūliņi. Līdz tam laikam ir jāizdara viss iespējamais spiediens uz Mjanmas vadītājiem un to sabiedrotajiem, tai skaitā Ķīnu, lai vispirms iesaistītos humānās palīdzības fāzē pirms pašproklamētās rekonstrukcijas fāzes sākšanas."@lv13
"Madam President, there is one human priority: to get international humanitarian aid to the millions of human beings who have been pushed to the verge of extermination. It is a military junta that bears responsibility first for failing to warn their population in time about the approaching cyclone and secondly for refusing to let humanitarian aid enter the country. Now I think it is time to take this gang, which has committed crimes against humanity, to the International Criminal Court in The Hague, but this needs a concentrated international effort. In the mean time, all possible pressure should be put on the Burmese rulers and their allies, including China, to engage first in the humanitarian relief phase before starting the self-proclaimed reconstruction phase."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, er is één menselijke prioriteit: internationale humanitaire hulp kunnen verstrekken aan de miljoenen mensen die naar de rand van de uitroeiing zijn geduwd. In de eerste plaats is een militaire junta ervoor verantwoordelijk dat de bevolking niet tijdig op de hoogte werd gebracht van een naderende cycloon. In de tweede plaats is de junta verantwoordelijk voor het niet toelaten van humanitaire hulp tot het land. Ik denk dat de tijd is aangebroken dat deze bende, die misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan, voor het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt gebracht. Dit moet echter gebeuren door een gezamenlijke internationale inspanning. Intussen moet op de Birmaanse heersers en hun medestanders, inclusief China, alle mogelijke druk worden uitgeoefend om eerst mee te werken aan de humanitaire hulpfase en dan te beginnen met de fase van wederopbouw die ze zelf hebben uitgeroepen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Mamy jeden ludzki priorytet: aby międzynarodowa pomoc humanitarna dotarła dla milionów ludzi, którzy znaleźli się na krawędzi eksterminacji. To junta wojskowa ponosi odpowiedzialność po pierwsze za nie ostrzeżenie swoich obywateli o zbliżającym się cyklonie, a po drugie, za odmowę wpuszczenia pomocy humanitarnej do kraju. Uważam, że teraz nadszedł czas, żeby postawić ten gang, który popełnił zbrodnie przeciwko ludzkości, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, lecz wymaga to skoncentrowanego wysiłku społeczności międzynarodowej. Tymczasem należy wywierać wszelką możliwą presję na rządzących w Birmie i ich sojuszników, w tym Chiny, by podjęły współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zanim rozpoczną etap, który nazwali etapem odbudowy."@pl16
"Senhora Presidente, existe uma prioridade humana: conseguir ajuda humanitária internacional para os milhões de seres humanos que foram empurrados para o limiar da exterminação. É à Junta militar que devem ser imputadas responsabilidades, em primeiro lugar, porque não alertou atempadamente a população para a chegada do ciclone e, em segundo lugar, porque se recusa a deixar entrar a ajuda humanitária no país. Penso que já é tempo de levar esta quadrilha, que cometeu crimes contra a humanidade, perante o Tribunal Penal Internacional de Haia, mas para isso precisamos de um esforço concertado a nível internacional. Entretanto, há que pressionar, tanto quanto possível, as autoridades birmanesas e seus aliados, incluindo a China, para que se empenhem, primeiro que tudo, na fase da ajuda humanitária, antes de se iniciar a autoproclamada fase de reconstrução."@pt17
"Madam President, there is one human priority: to get international humanitarian aid to the millions of human beings who have been pushed to the verge of extermination. It is a military junta that bears responsibility first for failing to warn their population in time about the approaching cyclone and secondly for refusing to let humanitarian aid enter the country. Now I think it is time to take this gang, which has committed crimes against humanity, to the International Criminal Court in The Hague, but this needs a concentrated international effort. In the mean time, all possible pressure should be put on the Burmese rulers and their allies, including China, to engage first in the humanitarian relief phase before starting the self-proclaimed reconstruction phase."@ro18
"Pani predsedajúca, existuje jedna ľudská priorita: poskytnúť medzinárodnú humanitárnu pomoc miliónom ľudských bytostí, ktorí boli zatlačení na pokraj zničenia. Vojenská junta nesie zodpovednosť v prvom rade za to, že nevarovala ľudí včas pred blížiacim sa cyklónom a po druhé, že odmietla humanitárnu pomoc. Teraz si myslím, že je čas predviesť túto zločineckú skupinu, ktorá spáchala zločiny proti ľudskosti, pred Medzinárodný trestný súd v Haagu, ale vyžaduje si to intenzívne medzinárodné úsilie. Medzičasom by sa mal na mjanmarských vodcov a ich spojencov vrátane Číny vyvinúť všetok možný tlak, aby sa najprv zapojili do etapy medzinárodnej pomoci, skôr ako samy vyhlásia etapu obnovy."@sk19
"Gospa predsednica, imamo eno človeško prednostno nalogo: zagotavljanje mednarodne humanitarne pomoči več milijonom ljudi, ki so na robu smrti. Vojaška hunta je odgovorna, ker ni pravočasno opozorila svojega prebivalstva pred bližajočim se ciklonom in ker ni dovolila vstopa humanitarne pomoči v državo. Menim, da je zdaj čas, da zoper to tolpo, ki je odgovorna za zločine zoper človeštvo, vložimo tožbo pri Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu, vendar je pri tem potrebno skupno mednarodno prizadevanje. Medtem je treba čim bolj pritisniti na voditelje v Burmi in njihove zaveznike, vključno s Kitajsko, da bodo najprej sodelovali pri zagotavljanju humanitarne pomoči, preden bodo začeli s samozvano obnovo."@sl20
"Fru talman! Det finns en mänsklig prioritet – att få fram internationellt humanitärt bistånd till de miljontals människor som har pressats till gränsen för utrotning. Det är en militärjunta som bär ansvaret för att först inte varna befolkningen i tid om den kommande cyklonen och sedan för att ha vägrat att släppa in humanitärt bistånd i landet. Jag anser att det nu är dags att föra detta gäng, som har begått brott mot mänskligheten, till Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, men detta kräver en koncentrerad internationell insats. Under tiden bör alla upptänkliga påtryckningar utövas på Myanmars ledare och deras allierade, däribland Kina, så att de engagerar sig först i den humanitära hjälpfasen innan de inleder den självutnämnda återuppbyggnadsfasen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph